Hotărârea nr. 366/2020

HOTARAREnr. 366 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII ”DRUM DE ACCES IN CARTIER HENRI COANDA PRIN STR. BIHARIA”

Consiliu] General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin Str. Biharia”

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1076/02.09.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 135/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 371/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 63/1872336/970/28.08.2020;

în conformitate cu prevederile:

art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin Str. Biharia”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul local al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.

Anexa la HCGMB nr.„DRUM DE ACCES ÎN CARTIER HENRI COANDĂ PRIN STR. BIHARIA"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

fara TVA        cu TVA

Valoare totală a investiției                61,190,860.59 lei 66,063,133.59 lei

Din care C+M:                          23,409,404.38 lei 27,857,191.21 lei

Durata de execuție estimată -11 luni

CAPACITĂȚI FIZICE:

Lungime traseu:           0,52 km

Număr benzi de circulație:  4 x 3,50 m

Lățime totală drum:        24,00 m

Lățime parte carosabilă:     14,00 m