Hotărârea nr. 361/2020

HOTARAREnr. 361 din 2020-09-07 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI HORATIU MALAELE (VALENTIN-HORATIU MALAELE)

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Horațiu Mălăele (Valentin - Horațiu Mălăele)

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4547/02.09.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 35/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 366/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" pentru merite deosebite în domeniul culturii domnului Horațiu Mălăele (Valentin - Horațiu Mălăele).

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.