Hotărârea nr. 36/2020

HOTARAREnr. 36 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018-2022, AFERENT ANULUI 2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022, aferent anului 2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu 643/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 3/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 37/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 257/15.04.2015 de aprobare a Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de acțiune pe termen scurt;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018 privind aprobarea Planului Integrat de Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022;

 • - Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1528/06.10.2015 privind înființarea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 2007/08.11.2019 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice pentru elaborarea, urmărirea și întocmirea

O rapoartelor privind realizarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București, respectiv Planul de Menținere a calității Aerului în Municipiul București;

în baza Procesului Verbal nr. 441/16.01.2020 privind elaborarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2019;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i) și ari. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă raportul referitor la stadiul realizării Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, î anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Informatică, Direcția Patrimoniu, Direcția Utilități Publice, Direcția Administrativă, Direcția de Mediu, Instituțiile publice de interes local, respectiv Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București STB SA, companii municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar Municipiul București, respectiv Compania Municipală Termoenergetica București SA, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală Parking București SA, Compania Municipală Managementul Transportului București S.A., Compania Municipală Parcuri și Grădini București SA, Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA, Compania Municipală Energetica București SA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarilor Sectoarelor 1 - 6 și instituțiile aflate în subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022.

Art.4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Administrația Fondului de Mediu vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2


PREȘEDINTE DE ȘEDI


București, 29.01 Nr. 36 ’


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu


Anexa la HCGMB ......I


Raportreferitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent anului 2019


Stadiul implementării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018, este următorul:

Măsura 1.1 - îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex S.A., Societatea de Transport București STB S.A.


Descrierea măsurii:

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin:

 • -  implementarea unui nou sistem de taxare care va putea fi compatibilizat cu sistemul de taxare al STB S.A.,

 • -   modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor,

 • -   modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel,

 • -   construirea de noi accese în stațiile de metrou,

 • -   achiziția de trenuri noi (21 TEM).

Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al Societății de Transport București STB S.A.

Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

In cadrul acestei măsuri, în anul 2019 METROREX S.A. a realizat următoarele:

 • 1. Sistemul de taxare pentru metrou compatibilizat cu sistemul de taxare al Socii București STB S.A. a fost realizat din punct de vedere fizic. Se lucrează în conțin;pții deTran sport ire la soft-ul care


trebuie să deservească sistemul și să asigure fiscalizarea imprimantelor, conform ultimelor reglementări în vigoare.

 • 2. Pentru modernizarea căii de rulare pentru Magistrala 2, a fost aprobată finanțarea de către Comisia Europeană și a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare.

 • 3. Construcția accesului de la stația Tineretului a fost finalizată în luna mai 2019.

 • 4. Procedura de licitație pentru 13 trenuri noi este în curs de derulare prin evaluarea propunerilor tehnice. Termenul de depunere a ofertelor a fost 07 august 2019.

Menționăm că diferența de 8 trenuri (până la 21 buc.), prevăzute în cadrul măsurii PICA, au fost achiziționate în anul 2016.5. Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor de pe tunel au fost finalizate cele 6 stații prevăzute a fi modernizate în această perioadă. Este vorba de stațiile de metrou de pe tronsonul cel mai vechi (Petrache Poenaru - Timpuri Noi), pus în funcțiune în anul 1979.

Costuri implementare: 1.038.600.000 lei.

Costuri suportate până la data raportării 186.962.115 lei.

Surse finanțare: POST, POIM, surse proprii.

în susținerea acestei măsuri, Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al Societății de Transport București STB S.A., respectând obiectivele PICA, prin achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și, suplimentar, prin achiziționarea a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze electrice hibrid, după cum urmează:

400 de autobuze Diesel Euro 6: în trimestrul II, prin recepția a 130 de autobuze euro 6, s-a finalizat livrarea celor 400 de autobuze, demarată în anul 2018. Toate cele 400 de autobuze EURO 6 se află în exploatare, iar repartizarea lor s-a făcut, cu prioritate, pe traseele care tranzitează zonele centrale ale orașului.

Costuri implementare: 458.100.826 lei fără TVA.

Costuri suportate până la data raportării: 458.100.826 lei fără TVA.

Surse finanțare: buget local PMB.

100 de troleibuze (pentru liniile 66, 70, 79, 85, 90 - gestionate de depoul Vatra Luminoasă respectiv pentru liniile 61, 62, 69, 91, 93 - gestionate de depoul Bujoreni) - prin Administrați Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi a demarat în luna februarie, prin publicarea anunțului de participare în SICAP, cu termen de depunere a ofertelor data de 15 aprilie 2019.

în prezent este în derulare procedura de evaluare a ofertelor de către Comisia de Evaluare. Costuri implementare: 255.241.672 lei (fără TVA) pentru 100 troleibuze noi.

Sursă finanțare: AFM și buget local PMB.

100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55) - PMB, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a demarat procedurile pentru achiziționarea lor prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

în anul 2018 au fost semnate două contracte de finanțare, din cele 8 proiecte selectate spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, iar în data de 24.05.2019 au fost semnate restul de 6 contracte de finanțare.


ta de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de licitație deschisă oft Jjr\e, >n vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie ma de 36 m. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a fost 10.02 J2O19, procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operate^ r au fost publicate documentele de atribuire în SICAP cu termen pentru depunerea ofertelor-.2019.

^^nrpfezent este în derulare procedura de evaluare a ofertelor de către Comisia de Evaluare, sturi implementare: 1.006.891.374 lei (inclusiv TVA).

Sursă de finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și buget local.

100 de autobuze electrice noi - PMB, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a demarat procedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014-2020.

La data de 20.06.2018 au fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze electrice aferente următoarelor proiecte:

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385 (29 autobuze);


 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381, 601 (33 autobuze);


 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335 (25 autobuze).

Toate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de autobuze electrice noi a a avut termen de depunere a ofertelor data de 15 mai 2019.

în prezent procedura de achiziție a fost anulată, urmând a fi reluată.

Costuri implementare: 261.843.722,44 lei (inclusiv TVA).

Sursa de finanțare: POR 2014-2020 șî buget local.

130 de autobuze hibrid noi - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2018.

în anul 2019 - s-a derulat procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare. Firma desemnată câștigătoare este Mercedes - Benz, iar autobuzul care va fi livrat este Mercedes-Benz Citaro Hybrid.

Contractul a fost semnat în data de 26.07.2019. Livrarea autobuzelor se va face în intervalul mai 2020 - ianuarie 2021. Primul autobuz va fi livrat în luna mai 2020 pentru omologare, iar ulterior, timp de 6 luni, vor fi livrate câte 20 de autobuze lunar. Ultimele 9 bucăți vor fi recepționate în luna ianuarie 2021.

Costuri implementare: 232.630.589,10 lei (fără TVA).

Sursa de finanțare: AFM și buget local.

Acțiuni finalizate până la data raportării:

 • - modernizarea sistemelor de ventilație din 6 stații de metrou pe tronsonul Petrache Poenaru -Timpuri Noi,

 • - construcția accesului de la stația Tineretului,

 • - achiziția a 400 de autobuze EURO 6, care se află în exploatare pe traseele care tranzitează zonele centrale ale orașului.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile pla
3_______

Implementare sistem de taxare compatibil METROREX- STB


Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor METROREX_____

Modernizarea căii de rulare METROREX și a instalațiilor de pe tunel


Construirea de noi accese în stațiile de metrou


Achiziția de trenuri noi (21 TEM)


Achiziție 400 autobuze euro 6


Achiziție 100 tramvaie


■ ■ ~ ------------------------------------------------------- 1 —■

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal D50013, sector 5, București, România Tel: 021.305.55.00 http://www.pnib.ro


realizare în rile anterioare


Stadiul de realizare până în prezent


Observații


.......... 4___________ Sistemul a fost realizat din punct de vedere fizic.


Au fost finalizate 6 stații pe tronsonul Petrache Poenaru • Timpuri Noi.


Finalizare revizuire SF, depunere aplicație pentru finanțare FEN.


Noul acces la stația Tineretului este în curs de finalizare.


Refacere documentație de licitație pentru achiziția a 13 trenuri.

100 autobuze recepționate.


S-a demarat procedura de licitație pentru achiziția a 100 tramvaie. S-au semnat contracte de finanțare pentru două proiecte (liniile nr. 40, 55) din cele 8 proiecte prin programul POR 2014-2020.


________________5

Se lucrează în continuare la soft-ul care trebuie să deservească sistemul și să asigure fiscalizarea imprimantelor, conform reglementărilor în vigoare.


A fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare.


Noul acces de la stația Tineretului a fost finalizat în luna mai 2019


în derulare procedura de licitație pentru 13 trenuri - evaluare a ofertelor.

300 autobuze recepționate.


Tn data de 24.08.2019 au fost semnate șl restul de 6 contracte de finanțare.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.

8 trenuri

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

2018

Stadiul de realizare în perioada de raportare Anul 2019

--------—

Stadiul de realizare până în prezent

Observații

1

2

3

4

5

6

7

Achiziție 100 troleibuze

S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 100 troleibuze prin AFM.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.

TOTAL indicator măsura 1.1

Creșterea cu 305.713 călătorii /zi la implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în măsură.

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.

I

Suplimentar față de prevederile PICA

Achiziție 130 autobuze hibrid

S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 130 autobuze hibrid prin AFM.

in luna iulie s-a semnat contractul de furnizare cu ofertantul declarat câștigător.

Achiziție 100 autobuze electrice

S-au depus 4 cereri de finanțare prin POR 20142020 pentru achiziția a 100 autobuze electrice pentru 4 proiecte, s-a elaborat documentația de atribuire.

S-au semnat cele 4 contracte de finanțare.

S-a derulat procedura de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 autobuze electrice.

Procedura de achiziție a fost anulată, urmând a fi reluată.«JWl'Bawn

W1Măsura 1.2 - Realizarea de benzi unice dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.2: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (CMSPPB SA).

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8,4 km de bandă unică pe următoarele artere: Șos. București Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei Libere -2,7 km), Șos. Kiseleff (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Triumf - 1.5 km), Bd. Mareșal Constantin Prezan (1,2 km), Calea Dorobanților (2,03 km), Str. George Enescu (tronsonul cuprins între Piața Lahovari și Bd. Magheru -0,19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Romană - 0,75 km). Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Transporturi și Administrația Străzilor a realizat, în anul 2019, suplimentar față de P.I.C.A., lucrări pentru crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii, conform proiectului "Modificări geometrice ale arterelor perimetrele Pieței Unirii, în scopul creșterii capacității de circulație generală și creării de benzi dedicate transportului de suprafața între Str. Halelor și Splaiul Independenței”.

Lungime bandă unică: 0,896 km (intersecția B-dul I.C.Brătianu x Splaiul Unirii până la intersecția cu B-dul Dimitrie Cantemîr).

Valoare totală a lucrărilor executate: 1.508.104 lei fără TVA.

Proiectul a fost executat de CMSPPB SA.

Indicatorul de monitorizare a progreselor lungime bandă unică transport public. Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 8,4 km.
Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută in raportările anterioare

2018

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Anul 2019

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2018

2020

Realizare benzi unice

8,4

*

0%

8,4

\ flr A

TOTAL indicator măsura I.2

8,4

-

0%

8,4

As/

L, _ jx'

Suplimentar față de prevederile PICA

Crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piafa Unirii

0,896 km

0,896 km

Separarea amprizei iniei de tramvai de traficul țjeneral

4,65 km -linia de tramvai 21 0,6 km -linia de tramvai 32

9 km -linia de tramvai 1/10

* km lungime bandă unică transport public;dbj UKAS

aaaaK^oo         001Bd. Regria EKsabeta nr. 47, cod poștal 0500t3, sector 5. București, România Tel. 021 305.55.00 httpJ/www.pmb ra


Măsura 1.3 - Gestionarea traficului

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Străzilor, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. (CMMTB SA).

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri vor fî finalizate toate proiectele de semaforizare ITS a intersecțiilor. în prima etapă vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe următoarele artere: Șos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Șos. Giurgiului. în etapa a ll-a vor fi semaforizate inteligent 101 de intersecții principale. Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

La sfârșitul anului 2019, pentru cele 160 de intersecții prevăzute să fie incluse în sistemul de semaforizare inteligentă până în anul 2020, prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice și sunt în curs de realizare lucrările de semaforizare după cum urmează:

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu-Th.Pallady - DTAC+PT+Executie: Mihai Bravu, Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu, 1 Decembrie 1918, N. Teclu, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, în derulare lucrări de proiectare și execuție. Documentație în curs de autorizare.

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului - DTAC+PT+Executie: Șura Mare, Brădetului, P-ța. Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc, Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii, P.S. Dumitrescu, Olteniței. Stadiul de realizare proiect - 60%.

Pentru 11 intersecții pe Axa 3-13 Septembrie + Ghencea + Prelungirea Ghencea - DTAC+PT+ Execuție: P-ța. Francofoniei, P-ța. Arsenalului, Panduri, Progresului, Sebastian, Drumul Sării, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100%, conform raportării CMMTB S.A.

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina - DTAC+PT+Executie: Ștefan cel Mare, Câmpuri Moși, Ziduri Moși, Kaufland, Teiul Doamnei, D-na. Ghica, Maior Vasile Bacilă, Fundeni, Sportului, Codalbiței-Depou STB, Nicolae Cânea, cap linie 21, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100%, conform raportării CMMTB S.A.

Pentru 17 intersecții pe Axa 5 - Calea Griviței - DTAC+PT+Execuție: Dacia, Buzești, Polizu, Gh. Duca, N. Titulescu, Stoica Ludescu, Cimitirul Sf. Vineri, Caraiman, Lainici, RAR, Clăbucet, I. Mihalache, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 în derulare lucrări de execuție. Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este de 33%.

Pentru 15 intersecții: Ion Mihalache-Liceul N. lorga; Colentina-Cremenița; Colentina-STB Suveica; 13 Septembrie-Sabinelor; 13 Septembrie-Lacul Plopului; Timișoara 33-Liceul Gr. Moisîl; Timișoara 33-lntr. Silistru; Timișoara 33-Costin Nenițescu; Timișoara 33-Romancierilor; Timișoara 33-AI. Câmpul cu Flori; Timișoara 33-Lunca Șiretului; Camil Ressu-llioara; Th. Pallady-Jean Steriadi; Cal. Griviței-Halta Griviței; Cal. Griviței-Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr. 78/19.10.2018 se derulează lucrări de execuție a semaforizării inteligente, stadiul de execuție proiect fiind de 35%, conform raportării CMMTB S.A. Astfel, conform raportării Administrației Străzilor, au fost finalizate 5 intersecții: Colentina-Cremenița, Colentina-STB Suveica, Ion Mihalache-Liceul N. lorga, 13 Septembrie-Lacul Plopului, 13 Septembrie-Sabinelor.

Pentru 86 intersecții, în baza Contractului nr. 10/22.03.2018, au fost derulate servicii de proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări intersecțîi/treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire. Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este estimat la 20%.

Cost de implementare 117.273.736 lei.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare I                entru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore. Toate


proiectel             i^Vrâ^celor 160 de intersecții au fost demarate în anul 2018.

Bd. Regina E

Tel: 021305.5500 http./Awww pmb.ro


do.

UKA5

•OW ■« MW

DOI

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

V-f* \      /

\

Activitățile planificaț^VV-

v-z/

Z Număr intersecții

Stadiu de realizare% obținută în raportările anterioare

2018

Stadiu de realizare% obținut în perioada de raportare (Anul 2019)

Observații

1

2

3

4

5

6

7

*//

2017

2020 ă A

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 1 - Camil Ressu + Th.Pallady

7

Documentație în curs de autorizare.

Documentație în curs de autorizare.

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 2 - Șoseaua Giurgiului

12

Documentație în curs de autorizare.

Stadiul de realizare proiect 60%.

Semaforizare inteligentă pentru Intersecții aferente Axa 3-13 Septembrie

11

Documentație în curs de autorizare.

100%*

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 4 - Colentina

12

40,8%

100%*

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 5-Calea Griviței

17

Documentație în curs de autorizare.

Stadiul de realizare proiect 33%.

Semaforizare inteligentă pentru 15 intersecții

15

Stadiul de realizare proiect 35%. Au fost finalizate 5 intersecții.

Semaforizare inteligentă pentru 86 intersecții

86

Documentație în curs de realizare.

Stadiul de realizare proiect 20%.

TOTAL intersecții semaforizate

160

28* intersecții

Indicator măsura I.3

Valoarea indicatorului: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore.

conform raportării CMMTB S.A.Bd. Regina Elbabeta nr 47, cod poțta! 050013, sector5, București, România Tel: 021.305.55.00 httpJ/www.pmb ra

Măsura 1.4 - Implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană)

Responsabilitatea implementării măsurii 1.4: CNAIR, aparatul de specialitate al Primarului General - Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură.

Descrierea măsurii:

In cadrul acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate următoarele proiecte majore de infrastuctură rutieră:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud); Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București (45 km);

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel); Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești;

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu;

Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză;

Supralărgire și străpungere Strada Avionului;

Supralărgirea Șos. București Măgurele.

Proiectele sunt prevăzute a se realiza până la sfârșitul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud) Cost implementare - valoare estimată fără TVA 2.671.075.471 lei:

 • 1. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 1: Sector 1 km 52+070 - km 52+770 aferent Centura Nord, Sector 2 km 52+770 - km 69+000 aferent Centura Sud.

A fost semnat în data de 26.08.2019 contractul cu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ti ca ret AS pentru proiectarea și execuția Lotului 1 din Centura de Sud a Municipiului București la standard de autostradă, contract care cuprinde:

 • - Sector 1 (Km 52+070 - Km 52+770) aferent Centura Nord, în lungime de 0,7 km,

 • - Sector 2 (Km 52+770 - Km 69+000) aferent Centura Sud, în lungime de 16,23 km.

A fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare, începând cu data de 03.10.2019 (12 luni durata de proiectare - Declarație de Proiectare, PAC, PTE).

Declarația de Proiectare a fost predată de Antreprenor în data de 12.12.2019 conform contractului.

 • 2. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900, lotul 2: km 69+000 - km 85+300 aferent Centură Sud.

în data de 11.03.2019 a fost semnat contractul cu Ofertantul declarat câștigător Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș.A. A fost emis Ordinul de începere pentru Activitățile de Proiectare, începând cu data de 10.04.2019 (12 luni durata de proiectare - Declarație de Proiectare, PAC,PTE). Declarația de Proiectare a fost aprobată de CNAIR în data de 23.08.2019.

Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire a fost predat de Antreprenor în data de 11.12.2019.

 • 3. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 3: Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centură Nord.

în luna aprilie 2019, a fost semnat contractul cu Ofertantul câștigător, Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR SA) - EURO CONSTRUCT TRADING 98. A fost emis Ordinul de începere pentru ac■tivișa de proiectare, începând cu data de 23.05.2019(12 luni durata de proiectare

- Declarația d^ Proi^țt^, Declarația d/Pr


ia 3, a fost predată de Antreprenor în data de 02.12.2019.


Bd Regna Efoabeta nr 47

Tel: 021305 5500 ht1p://www pmb ro


$

UKAS

aowi-Mwi    doi


Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București:

 • 1. Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2:

Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160)

în data de 21.06.2019 a fost reziliat contractul de proiectare si execuție încheiat cu Antreprenorul Asocierea S.C. Delta A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L. datorită nerespectării, de către acesta, a termenelor impuse de către Inginer prin înștiințările de remediere și datorită faptului că, prin mai multe vizite în șantier efectuate de către reprezentanții Beneficiarului CNAIR SA și ai Ministerului Transporturilor, a fost constatat atât faptul că de mai bine de un an progresul fizic al lucrărilor nu a evoluat, Antreprenorul neexecutând lucrările pentru care a fost contractat, cât și faptul că Antreprenorul a demonstrat intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor dîn cadrul Contractului. Stadiu fizic de realizare la data rezilierii era de 87%.

A fost demarată procedura de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate. După emiterea Raportului expertizei tehnice și stabilirea cantităților de lucrări rămase de executat și a lucrărilor de remediere a lucrărilor deja executate de către vechiul antreprenor, se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică pentru execuție |ucrări - rest de executat.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu completările și modificările ulterioare și ale O.U.G. nr. 7/2016, autorizațiile de construire obținute și aflate în vigoare la data rezilierii contractului de proiectare și execuție rămân valabile până la finalizarea lucrărilor la obiectul de investiții.

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)

în data de 09.07.2019 a fost aprobată H.G. nr. 490 de transfer a suprafețelor de teren aflate în administrarea MAPN.

Procedura de atribuire a contractului de execuție a fost finalizată. Contractul de execuție lucrări este în curs de semnare.

în data de 14.06.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, H.G. nr. 361 privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin H.G. nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2", precum și modificarea și completarea Anexei nr 2 la H.G. nr. 750/2010. în data de 19.08.2019 a fost emisă Decizia de expropriere.

A fost aprobată H.G. nr. 383/2019 privind actualizarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2" pentru ambele sectoare de drum național.

 • 2. Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520:

 • - Sector 1; Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190. Ordinul de începere pentru perioada de proiectare a fost emis pentru data de 31.07.2019.

X- Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) km 33+190 - 35+600. Au fost obținute Certifipătele de urbanism. Antreprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acordurî.

-^Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești". Au fost obțințitexQertificatele de Urbanism. S-a emis autorizația de construcție.

 • - Proiectare și execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1 A. A fost finalizat PT. Se desfășoară procedura de evaluare a impactului de mediu în vederea obținerii acordului de mediu.

Pentru toate proiectele majore de infrastuctură rutieră ale Primăriei Municipiului București au fost dvarisate stadiile de realizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de execuție, după cum urmează: închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina):

Lungime Inel median - 13,15 km. suprafața structurii rutiere • 52.300 mp, poduri - 2 buc., tunele - 2 buc., noduri - 12 buc., intersecții giratorii - 10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. Studiile de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului au fost inițiate în anul 2018. Pentru Nod Petricani - s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești cu o lungime totală de 8,3 km, proiect demarat în 06.07.2010:

Proiectul a fost împărțit pe trei tronsoane:

 • - Tronsonul I - km 0 (Splaiul Independenței) - Șos. Virtuții,

 • - Tronsonul II - Șos. Virtuții - Șoseaua de Centură,

 • - Tronsonul III - Șoseaua de Centură - Autostrada A1.

în prezent este în derulare Tronsonul I, pentru care stadiul fizic de execuție a fost de 80%. Termenul estimat de finalizare este trimestrul II 2020.

Costul de implementare al întregului obiectiv: 1.499.865.000 lei, valoare actualizată 2.202.852.000 lei.

Costuri suportate până ia data raportării: 230.485.460 lei pentru Tronsonul I.

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire Bd Ghencea între Str. Brașov și Terminal tramvai 41, lungime prevăzută 6,1 km; proiect demarat în 21.06.2018:

în luna iunie 2018 a fost încheiat contractul de servicii pentru elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic. S-a predat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai investiției.

în anul 2019 s-a derulat procedura de achiziție a lucrărilor de execuție aferente acestui obiectiv de investiții, încheiată cu semnarea contractului de execuție în data de 04.09.2019.

S-a obținut Autorizația de demolare a imobilelor de pe tronsonul 1 (str. Brașov - str. Râul Doamnei) și s-a dat ordinul de demolare pentru aproximativ 50 de imobile.


Până în prezent, lucrările de demolare pe tronsonul 1 sunt finalizate în procent de aprox. 99%.

S-a demarat execuția lucrărilor pe tronsonul 1.

Costul de implementare: 558.669.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: 22.173.807 lei.

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, cu o lungime prevăzută de 3,6 km, proiect demarat în 16.03.2010:

Stadiul fizic de execuție al proiectului este de 96%.

Până în prezent, stadiul fizic de realizare a lucrărilor suplimentare de iluminat public stradal și arhitectural, semaforizare și separatoare de sens, este de 83%.

Finalizarea întregului obiectiv este condiționată de lucrările de supraînălțare a rețelelor de înaltă tensiune, lucrări ce trebuie executate de Transelectrica și Enel, precum și de exproprierile din zonă, necesare pentru mutarea stâlpilor de înaltă tensiune.

Costul de implementare 330.717.000 lei, valoare actualizată 353.486.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării au fost de 161.357.000,00 lei, valoare actualizată 290.428.590 lei.

Supralărgire Șos. Fabrica de Glucoză, cu o lungime prevăzută de 1,8 km:


în anul 2018 a fost elaborat Proiectul tehnic iar, ulterior, s-a obținut Autorizația de Construire pentru realizare canalizare ape pluviale pe Șos. Petricani, relocarea și protejarea rețelelor pe Șos. Petricani și intersecția cu Șos. Fabrica de Glucoză.

Primăria Municipiului București a predat amplasamentul pentru lucrările de execuție destinate supralărgirii de la două la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoză, care tranzitează zona de nord a Capitalei, acestea constând în lărgirea la 4 benzi a 1,8 km de stradă, câte 2 benzi pe sens de câte 3,5 m, realizarea trotuarelor cu o lățime de 4,5 m, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoză le traversează și racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București - Ploiești - Brașov, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin realizarea unei canalizări pluviale, precum și prin repoziționarea gurilor de scurgere existente, reamenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului stradal, termenul de execuție fiind de 15 luni.

La sfârșitul anului 2019, stadiul de execuție a lucrărilor a fost de aproximativ 48%, iar finalizarea acestora se estimează a fi realizată în trimestrul I 2020.


Nod Chitila - închidere Inel Median - proiect demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF):

Urmează să se aprobe în Consiliul General indicatorii tehnico economici. Ulterior, se va demara procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 5. Nod Chitila - închidere inel median.

Cost implementare (SF):133.000 lei, valoare actualizată 10.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Avionului - închidere Inel Median - proiect demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF):

Nod Avionului este un tronson din obiectivul Străpungere și supralărgire str. Avionului, între Șos. Pipera șt Linia de Centură, prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei, cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța, pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu.

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median.

Cost implementare (SF): 811.000 lei, cost implementare proiect: 576.314.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: 345.764 lei.

Nod Andronache - închidere Inel Median — proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF),

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 21. Nod Andronache - închidere inel median.

Cost implementare (SF) 405.000 lei, cost implementare proiect: 199.382.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Petricani - s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate. După finalizarea Studiului de Fezabilitate, urmează aprobarea în Consiliul General a indicatorilor tehnico-economici, iar, ulterior, demararea procedurii de expropriere, precum și procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 15. Nod Petricani - închidere inel median.

Supralărgire Sos. București - Măgurele - este în curs de elaborare documentația pentru achiziția Studiului de fezabilitate.

Cost implementare (SF) 140.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării:-

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.4: finalizarea tuturor proiectelor majore.

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura I.4 se poate cuantifica la finaliza


ectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.

LfKAS -73ET"

BOMn.aonm    ooidirecția S

2 de MEDIU S

Data de începe re a actîvită tii planifi cate în cadrul măsuri

Data de finaliza re a actîvită tii planifi cate în cadrul măsuri I

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare (Anul 2019)

Observații

2018

1

2

3

4

5

6

2018

2022

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud)

Licitația pentru atribuire servicii de proiectare și execuție lucrări a fost finalizată. Rezultatul a fost contestat.

Lot 1 - a fost semnat contractul cu Antreprenorul Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș. A fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare, începând cu data de 03.10.2019.

Lot 2 - a fost semnat contractul cu Antreprenorul Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș.A, a fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare.

Lot 3 - Se derulează activitatea de proiectare în baza Ordinului de începere pentru activitatea de proiectare.

Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București

între A1 - DN 7 și DN 2- A2

Lot 1 - sector A1-DN7-87%

Lot 2: Sector DN2 - A2 procedură de achiziție in derulare pentru lucrări rămase de executat.

Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160) A fost reziliat contractul de proiectare și execuție, fiind demarată procedura de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate.

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750) Contractul de execuție lucrări este în curs de semnare.

Bd. Regina Elbabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România


Bd. Regina Elbabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.5500

httpJAwww.pmb.ro


Tel: 021.305.5500


httpJAwww.pmb.rot

* ^/X— -/X\ ( Wl\ J l

Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 si A1

--------------------

Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) - procedura evaluare oferte in derulare.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) - finalizare evaluare        oferte,

rezultatul     a     fost

contestat.

Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) - Ordinul de începere pentru perioada de proiectare a fost emis pentru data de 31.07.2019.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) - Au fost obținute Certificatele de urbanism. Antreprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acorduri.

"Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București -Domnești"

Proiectul tehnic avizat

Au fost obținute Certificatele de Urbanism. A fost emisă autorizația de construcție.

"Proiectare și execuție Pasaj Mogosoaia pe Centura București peste DN 1A*

A fost finalizat PT. Se desfășoară procedura de evaluare a impactului de mediu în vederea obținerii acordului de mediu.

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat intre Lacul Morii și Șos. Colentina)

Emitere ordine de începere pentru realizare SF pentru Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului.

Nod Andronache și Nod Avionului: aprobare indicatori tehnico-economici.

Nod Petricanl: s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare -Studiu de Fezabilitate.

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel}

Stadiul fizic de execuție Tronson I (km 0 - șos. Virtuții) 65%.

Stadiul fizic de execuție Tronson I (km 0 - șos. Virtuții) 80%.

Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești

Finalizare SF și aprobare indicatori tehnico-economici. Proiect tehnic în curs de elaborare.

Lucrările de demolare pe tronsonul 1 sunt finalizate în procent de circa 99%. S-a demarat execuția lucrărilor pe tronsonul 1.

Bd. Regina Efsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România


Tel: 021.305.5500 httpJ/www pmb.ro
C)

%

f DIRECȚIA Șl S DE MEDIU SS

V *Z

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu

Stadiul fizic de execuție Stadiul fizic de execuție 96%.

95%                     Stadiul fizic de execuție lucrări suplimentare

Demarare procedură    83%.

pentru achiziție lucrări suplimentare (iluminat, separatoare de sens și semaforizare).

Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză

Predare amplasament Stadiul fizic de execuție 48%. pentru lucrări de execuție.

Supralărgire și străpungere Strada Avionului

Emitere ordin de         Aprobare indicatori tehnico-economici pentru

începere pentru          Nod Avionului.

realizare SF Nod        Demarare întocmire documentație pentru

Avionului.                 achiziție servicii de realizare proiect tehnic și

execuție lucrări.

Supralărgirea Șos. București Măgurele

întocmire documentație întocmire documentație pentru atribuire pentru atribuire          proiectare SF. Urmează a se demara procedura

proiectare SF            de achiziție.

TOTAL indicator măsura I.4

Finalizarea tuturor proiectelor majore.

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.4 se poate cuantifica la finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.Bd. Regha Etsabeta nr 47. cod poștal 0500t3. sector 5, București, România


Bd. Regha Etisabeta nr 47. cod poștal 0500t3. sector 5, București, România Tel: 02130555.00 http Twww pmb.ro


Tel: 02130555.00


http Twww pmb.ro
Măsura 1.5- Extinderea și integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar- extinderea rețelei de metrou

Responsabilitatea implementării măsurii 1.5: METROREX.

Descrierea măsurii:

 • •  Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești,

 • •  Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala 5,

 • •  Construcția Magistralei 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km).

Extinderea rețelei de metrou cu 23,24 km este prevăzută a se finaliza la sfârșitul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor

Continuă lucrările în vederea finalizării acestui obiectiv. Stadiul realizării lucrărilor este de cca. 90%. Magistrala 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km): definitivarea proiectului, stabilirea surselor de finanțare și realizarea lucrărilor. A fost aprobată finanțarea de către C.E. pentru secțiunea 1 Mai-Tokio.

A fost demarată procedura de achiziție pentru lucrările de structură. Se află în derulare evaluarea documentelor de precalificare depuse de ofertanți. A fost finalizată procedura de achiziție pentru exproprieri.

Acțiuni finalizate la data raportării:

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești cu tronsonul de 2,1 km este finalizată și metroul a fost pus in funcțiune cu călători în anul 2017.

Costul de implementare: 8.266.500.000 lei.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.5: lungime linie metrou (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 23,24 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2.1 km.Data de începere a activității planificate in cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută in raportările anterioare

2018

Valoarea Imp obținută in perioada de raportare (Anul 2019)

Valoarea ob(inută până in prezent

Stadiu de reallzare%

Valoare rămasă de realizat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu -Străulești

2,1

2,1

2,1

100%

0

2016

2022

Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei -Eroilor Magistrala 5

7,14

88%

90%

90%

X

7,14

_____ /

*■*

Construcția Magistralei 6 (1 Mai-Otopeni)

14

-

A fost demarată procedura de achiziție pentru lucrările de structură. A fost finalizată procedura de achiziție pentru exproprieri.

14

r-*y

> A

TOTAL indicator măsură 1.5

23,24

2,1

‘ ■

9,03%

21,14

metrou:Bd. Regha EUsabeta nr 47, cod poștal 050013 sector 5. București, România Tel: 021 3055500 httpJ/www.pmb ro


Măsura 1.6 - Modernizarea și extinderea arterelor de circulație

Responsabilitatea implementării măsurii 1.6: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 -Direcția Investiții, Primăria Sector 2 - instituția în subordinea Consiliului Local Sector 2 -Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 -Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 -Administrația Domeniului Public al Sectorul 5, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Investiții.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate arterele din București, prin reabilitarea străzilor.

Măsura a avut ca termen de implementare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Administrația Străzilor, prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., a demarat în data de 11.06.2018, în sectoarele 1,3, 5 și 6, proiectarea reabilitării străzilor Drum Arieș, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești, str. Căruței, str. Căscioarelor, str. Floare de Vârf, Intrarea Gălbenelelor, str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul, Drum la Chiajna, str. Bilciurești și la data de 02.08.2018 proiectarea reabilitării străzilor str. Lonea, str. Ocna Sibiului, str. Brățării, str. Mavrogheni, str. Serg. Turturică, intr. Țurcanei, Drum Dârvari, str. Liniei, cu o lungime totală de 12,27 km străzi.

Pentru 8 străzi, conform proiectului în derulare: Str. Lonea, Str. Ocna Sibiului, Str. Brățării, Str. Mavrogheni, Str. Sergent Turturică, Str. Intr. Țurcanei, Drum Dârvari, Str. Linei, a fost finalizat proiectul aferent iluminatului public. S-a obținut Autorizația de Construcție.

Pentru 14 Străzi, conform proiectului în derulare:

Sector 1 - Drum Arieș, Str. Bilciurești, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești,

Sector 5 - Str. Căruței, Str. Căscioarelor, Str. Floare de Vârf, Intr Gălbenelelor, Str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul,

Sector 6 - Drum Chiajna, a fost finalizat proiectul aferent iluminatului public.

S-a obținut Autorizația de Construcție, s-a executat și finalizat Strada Floare de Vârf - 0,171 km, conform raportări CMSPPB SA.

In str. Teiuș lucrările de reabilitare sistem rutier si lucrări edilitare sunt în curs de execuție pe o lungime 1,62 km.

Lungime totală: 13,89 km

Primăria Sector 1 a demarat proiectul Modernizare sistem rutier 11 străzi:

Pe străzile Mamaia, Medrești, Buclei, Drumul Poiana Ursului, Fiordului, Drumul Gării, Liliacului, Bujorului, Nuferilor, Eugen Brote și Drumul Lăpuș.

Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș.

Primăria Sector 3, prin Direcția Achiziții Investiții:

 • - în anul 2018, a reabilitat arterele de circulație, pe o lungime de 7,087 km,

 • - în anul 2019 au fost executate lucrări de reabilitare a următoarelor artere de circulație; Strada Mărului (0,83 km), Lunca Dochiei (0,8 km), Malul Mierii (0,45 km), Lunca Merilor (0,23 km), strada Malva (0,55 km), strada N.Teclu (1,14 km), Lunca Bisericii (0,43 km), Lunca Prutului (0,53 km), Lunca Priporului (0,96 km), Lunca Cetății (1,02 km). Lunca Sătească (0,59 km), Lunca Ozunului (0,17 km), Al Mizjl (0,42 km), Lunca Tâmavei (0,28 km), Lunca llvei (0,35 km), Lunca Tornadei (0,11 km), AI.Ninsorii (0,30 km), strada Anghel Ghetu (0,91 km), strada Gura Putnei (0,48 km), strada Gura Siriului (0,36 km), strada Anghel Ghețu (0,86 km), strada Brăilița (0,47 km), strada Mărcușului (0,50 km), strada Drumul Lunca Cetății (N. Teclu - Lunca Priporului) - 1,50 km, strada Visagului - 0,35 km, strada Vitioara - 0.07 km, strada Gura Făgetului (strada Brățării - strada GURA Badicului) - 0,39 km

Primăria Sector 4, în anul 2018 a reabilitat/asfaltat 14 km străzi pe B-dul C-tin Brâncoveanu (3,5 Km), Șos.Bercent supralărgire (1,6 km), strada Luică - supralărgire parțial (0,9 km), strada Turnu Măgurele parțial (3 km), B-dul Tineretului (5 km).

In anul 2019, s-au efectuat lucrări de reabilitare/modemizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șos. Giurgiului - 2,1 km, străzii Emil Racoviță -1,6 km și lucrări de reparații Drumul Binelui -1,1 km, precum și reabilitare/asfaltare str. Turnu Măgurele - 2,02 km, str. Luică - 3,92 km și Șos. Berceni - 4,11 km. Total: 14,85 km.

Primăria Sector 6, prin Direcția Generală Investiții, a executat în perioada 2017-2018 lucrări de modernizare și extindere a arterelor de circulație din sectorul 6 pe o lungime de 9,85 km - indicator raportat în trimestrul II 2019.

S-au executat în perioada 2018-2019 lucrări de modernizare și extindere a arterelor de circulație din Sectorul 6 pe o lungime de 5.313 km.

Primăria Sector 5 nu a raportat stadiul implementării măsurii.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.6: lungime străzi (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 93 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 66,314 km.

O

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoarea /mp obținută în raportările Valoare       anterioare

Indicator*

2018

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)

Stadiu de realizare până în prezent

Observații

1

2

3

4              5

6 ‘

7

8

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS1

vezi observații 1)

vezi observații

2)

 • 1) Realizare studiu de fezabilitate pentru 3,8 km de străzi.

 • 2) Aprobare indicatori tehnico-economici.

2017

2018

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS2

-

Vezi observații

S-au modernizat străzile Maior Ion Coravu, Cristescu Dima, Stănescu Gheorghe Șerbănică Vasile.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS3

7.08

15.05

22,13

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS4

14

14,85

28,85

iwj)

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS5

*

-

♦ z/

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS6

9,85“

5,313

15,163

**9,85 km străzi modernizate în anii 2017-2018.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație -Administrația Străzilor

vezi observații

0,171

0,171

13,89 km străzi în curs de execuție.

TOTAL indicator măsură 1.6

93          30,93

35,384

66,314

* km lu/idime străzi moc ** valgtana indicator rapo

emizate;

rtatjn trimestrul II 2019

i I 'IBd. Regina EKsabeta nr 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România Tet: 02130555.00 httpJ/www.pmb roUKAS

ÎMk Mțl ț Âo           001


Măsura 1.7 - Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement

Responsabilitatea implementării măsurii 1,7: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee:

 • 1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal, C-tin. Prezan, Str. Nicolae Caranfil, Șos Pipera, Str Cpt. Alexandru Ștefănescu, Bd Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff;

 • 2. Piața Victoriei, Șos. Ștefan cei Mare, Șos Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia);

 • 3. Piața Unirii, Splaiul Unirii, Pod Grozăvești, Splaiul Independentei, Bd. Regina Elisabeta (până la Universitate), Bd. Ion C. Brătianu;

 • 4. Bd. Unirii, Piața Alba lulia, Bd. Basarabia (până la Arena Națională).

In etapa următoare se vor mai realiza 33 de km de piste de biciclete pe artere principale (Bd. D. Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. Pache Protopopescu, Bd Dacia, Șos. Colentina) și în parcurile Izvor, Plumbuita, I.O.R., Carol, Tineretului.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii în 2019:

Direcția Generală Investiții derulează proiectul Implementarea unui sistem public pentru transport cu bicicleta, prin realizarea a patru trasee de piste de biciclete.

Pentru traseul 1 (P-ța Victoriei - B.dul Aviatorilor - B.dul Beijing - Str.Nicolae Caramfil - Șos.Pipera), procedura de achiziție pentru atribuirea contractului privind realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje) a fost demarată în data de 25.09.2018. în data de 11.01.2019, procedura a fost respinsă de ANAP, retumându-se documentația. Documentația a fost completată conform solicitărilor ANAP, noul referat de necesitate privind achiziția a fost aprobat în data de 12.02.2019. Procedura a fost publicată în SICAP în data de 19.03.2019, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 19.04.2019. După evaluarea ofertelor depuse, procedura a fost contestată de către Dumava Semnalizare S.R.L. la Tribunalul București (a contestat părți din caietul de sarcini). S-au formulat răspunsuri la contestație și la clarificări. în ședința din data de 14.06.2019, Tribunalul București a considerat neîntemeiată contestația.Termenul stabilit pentru judecarea recursului a fost 23.10.2019. In perioada aferenta depunerii unui eventual recurs, contestatarul nu a mai depus nicio solicitare. Contractul de lucrări pentru semnalizare orizontală a fost semnat în data de 12.11.2019 urmând a fi emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție. De la data emiterii ordinului de începere, executantul va avea la dispoziție 2 luni pentru finalizarea lucrărilor contractate.


Pentru Traseele 2, 3 și 4 s-a încheiat, conform H.C.G.M.B. nr.130/28.03.2018, Contractul de proiectare și execuție nr.1496/28.12.2018. Conform acestuia, proiectantul a elaborat documentația de proiectare faza Proiect Tehnic pentru toate cele trei trasee, urmând ca finalizarea execuției lucrărilor să se realizeze în termen de 6 luni de la emiterea ordinelor de începere pentru fiecare traseu.

Pentru Traseul 2 (Piața Victoriei - Bulevardul lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu), proiectul tehnic va fi avizat în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București după obținerea tuturor avizelor. Obținerea avizelor necesare, cu referire la cele ce țin de Comisia Tehnică de Circulație, implică refacerea unor caracteristici tehnice ale traseului, în conformitate cu cerințele comisiei. Pentru traseul 2, se are în vedere reconfigurarea traseului, ca urmare a cerințelor Comisiei Tehnice de Circulație.


Pentru traseul 3, documentația PT+DE+DTAC+POE a fost avizată în Consiliul Tehnico-Economic al PMB în data de 20.06.2019. Conform avizului obținut de la Brigada Poliției Rutiere, ce prevede realizarea execuției etapizat, pe tronsoane, în funcție de finalizarea altor lucrări ce se află in desfășurare pe traseul 3, lucrările vor fi executate pe fiecare tronson în parte.

Pentru traseul 3, tronsonul 1, cuprins între B-dul Regina Elisabeta și Splaiul Independenței, a fost autorizația de construire, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis, începând cu data de . La aceeași dată, a fost întocmit procesul-ver de predare amplasament cu deținătorii de șt reprezentanții Administrației Străzilor.UKAS “sser*

nowvaojw    DOITn data de 28.11.2019, au fost finalizate lucrările de execuție. Ca urmare a finalizării lucrărilor, s-a solicitat convocarea recepției la terminarea lucrărilor pentru acest tronson. în prezent, este în curs de constituire comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Pentru traseul 3, tronsonul 2, ce se va realiza pe Splaiul Independenței, între Piața Națiunile Unite și Grozăvești și pentru traseul 3, tronsonul 3, în data de 08.11.2019, s-au depus solicitări la Direcția Servicii Integrate din cadrul PMB, în vederea obținerii autorizațiilor de construire. în data de 19.11.2019, au fost solicitate documente suplimentare, în completare.

Pentru traseul 4, Comisia Tehnică de Circulație a PMB a solicitat o serie de modificări ale soluției studiului de fezabilitate. Ca urmare, proiectul tehnic a obținut avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului București în data de 11.10.2019. în data de 17.10.2019, s-a depus solicitare la Direcția Servicii Integrate din cadrul PMB, în vederea obținerii autorizației de construire. Au fost solicitate clarificări privind documentele depuse. După obținerea autorizației de construire, urmează predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere pentru lucrările de execuție.

Pentru cele 4 trasee de piste de biciclete cuprinse în proiectul privind "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” a fost semnat, în data de 13.11.2019, Contractul de dirigenție de șantier. Tot în data de 13.11.2019, a fost emis și ordinul de începere a serviciilor.

Pentru proiectul privind "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” s-au făcut demersuri (în colaborare cu reprezentanții Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor) pentru elaborarea Convenției privind finanțarea proiectului, care va fi încheiată între Primăria Municipiului București și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care PMB va primi finanțare în valoare de 44,5 milioane lei de la bugetul de stat, pentru construirea celor 4 piste de biciclete cuprinse în proiect, având o lungime le 48,25 km.

Costul de implementare măsura 1.7: 45.000.000 lei.

Costul de implementare proiect trasee 1, 2, 3,4 : 44.500.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: traseul 1 - 578.000,00 lei realizare SF, 19.814,01 lei pentru obținere avize, 60.505,56 lei pentru proiect tehnic trasee 2, 3, 4.

Sursa de finanțare: buget local/ buget de stat - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.7: lungime piste biciclete (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.Data da începere a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


3 Realizare piste de biciclete Etapa 1 -Traseele 12, 3,4.


Realizare piste de biciclete Etapa 2 -pe principalele artere și în parcuri. TOTAL indicator măsura 1.7


* lungime piste biciclete (km)


Valoarea Imp obținută în raportările anterioare Valoare ________________________

Indicator*

2018


67


Traseul 1 - atribuire contract de proiectare și asistență tehnică.

Traseele 2,3, 4-atribuire contract de proiectare și execuție.


33


1D0


Bd. Regna E.'sabela nr. 47, cod poștal 050013, sector5, București, România Tel 021.305.55.00 htlpj/www.pmb.ro


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)


Traseul 1 - demarare procedură achiziție lucrări semnalizare, care ulterior a fost contestată. Tribunalul București a respins ca neîntemeiată, contestația, fn prezent, contractul de lucrări pentru semnalizare orizontală este în curs de semnare.

Traseul 2 - conform cerințelor Brigăzii Rutiere, traseul a fost împărțit pe tronsoane, pentru care se vor elibera avize separat. Pentru traseul 2, se are în vedere reconfigurarea traseului, ca urmare a cerințelor Comisiei Tehnice de Circulație, Traseul 3, tronson 1-finalizare lucrări de execuție

Traseul 3, tronson 2 și 3 în curs de obținere autorizații de construire.

Traseul 4 - în curs de obținere autorizații de construire.

Măsura 1.8 - Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public)

Responsabilitatea implementării măsurii 1.8: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. Dotările specifice funcțiunii impuse constau în principal, în rastele acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci), necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fost prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism. Rastelele pentru biciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019.

Măsura se va implementa după realizarea pistelor de biciclete.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.8: lungime piste biciclete (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Data de începere a activități planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activități planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută in raportările anterioare

Valoarea Imp obțnută în perioada de raportare (Anul 2019}

Stadiu de realizare%

Observați

201B

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

2019

Dotările specifice funcțiunii pistelor de biciclete.

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete.

TOTAL indicator măsura I.8

100

Măsură conexă măsurii I.7 (realizarea traseelor de piste pentru biciclete).     /

* lungime piste biciclete (km)                                                               Jv

Măsura 1.9 - Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru public                 //

Responsabilitatea implementării măsurii 1.9: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția de Mediu.

Descrierea măsurii: Prin aceasta măsură, PMB va asigura facilitățile necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni.

f-

Măsura a fost începută din anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.

Costul de implementare măsură 1.9:15.000.000,00 lei.

Costul de implementare proiect: 15.000.000 lei.

Sursa de finanțare: buget local.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.9: număr biciclete achiziționate.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 30.000 biciclete.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 30.000 vouchere acordate pentru achiziționarea de biciclete.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate in cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizar»%

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

2018

Asigurarea de facilități necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni

30.000

30.OD0

30.000

100%

0

TOTAL indicator măsură 1.9

30.000

30.000

100%

0

* număr biciclete achiziționate

Măsura 1.10 - Realizarea de facilități park & ride la stațiile cheie de transport public și stații de transport intermodale tren-autobuz/metrou

ei


Deâ

jntei vntej


onsabilitatea implementării măsurii 1.10 - Aparatul de specialitate al Primarului General, Sc.țjv Direcția Transporturi, METROREX.

ta măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, METROREX va construi o stație i/ă la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 și, ulterior, PMB va construi 3 stații fie: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 și 55), la ?a Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DN-CB Domnești), pe Șos. Berceni


crjei


ioi

.^ung

(fa de metrou Dimitrie Leonida).

Măsura este prevăzută a fi realizată până în la finalul anului 2022.


Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură implementează proiectul terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului (parcaj suprateran de 450 de locuri), care face parte din obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șos. Pantelimon și Șos. lancului".

în anul 2017 a fost aprobat Planul Urbanstic Zonal și în anul 2018 a fost finalizat proiectul tehnic.

în trimestrul III 2019 s-a semnat Contractul de execuție lucrări, inclusiv proiectare, aferent obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șos. Pantelimon și Șos. lancului - Finalizare proiect” și a fost emis ordinul de începere pentru proiectare.


In data de 22.08,2019 a fost emis i                 e pentru execuția lucrărilor, cu termen de finalizare

a lucrărilor 12 luni de la data ordin            pere.

în prezent lucrările sunt în c            arfe, se execută fundații la parcare.


Bd Regna Eksabeta nr 47 cod poștal 050013. sector5. București.z

Tel: 021.305 55.00                               Z# 52

httpJ/www pmb ra în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralârgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea, în zona nodului rutier de la Domnești - Prelungirea Ghencea - Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești). După realizarea exproprierilor în zona terminalului intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești se poate începe execuția park & ride.

Costul de implementare total parcări park & ride PMB: 80.332.153 lei.

Sursa de finanțare: buget local.

Primăria Sector 4 a derulat proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

în anul 2019 proiectul este realizat în procent de 100%, parcarea fiind dată în folosință în luna august. Cost implementare: 15.168.721,08 lei fără TVA.

Acțiune finalizată:

în 2018, METROREX a finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4. Obiectivul a fost recepționat la data de 12 noiembrie 2018.

La finalul anului 2019, prin Primăria Sector 4 proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida) a fost finalizat.

Costul de implementare măsura 1.10: 64.350.000 lei METROREX, 80.332.153 lei - PMB. Sursa de finanțare: buget de stat, buget local.

Costul de implementare până la data raportării: 64.350.000 lei METROREX. Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.10: număr stații intermodale. Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 4.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


Valoare Indicator*


Valoarea ftnp obținută în raportările anterioare


Valoarea Imp obținută in perioada de raportare (Anul 2019)


Valoarea obținută până în prezent


Stadiu de realizare%____________3___________ Realizare sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești.__________

Realizare terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos.

Vergului.________________

Realizare nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea. Realizare park&ride în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

TOTAL indicator măsura

1.10


număr stații intermodale/ parcări park&ride


2018


£sl/..-.Z7 )


U

VA


li'


fp'C-


■/


Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sectorS, București, România


Valoare rămasă de realizatLucrările sunt în curs de derulare, se execută fundații la parcare.


100%


Bd. Regna Elisabeta nr 47, cod pcițtal 050013, sectorS, București, România Tel. 021.305.55.00 http://www.pmb ro


Tel. 021.305.55.00


http://www.pmb m
Măsura 1.11 - Programul de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația Fondului de Mediu (AFM)

Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Stimulare a înnoirii Parcului Auto (Programul Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de bucureșteni cu autoturisme Euro 6

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 și este prevăzută a continua până în anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

în anul 2019 prin AFM au fost înlocuite 5.735 autovehicule uzate aparținând persoanelor fizice cu domiciliul în Municipiul București.

Suplimentar față de P.I.C.A, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a inițiat în 2018 "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 377/26.07.2018. Programul prevedea acordarea a 5.000 de eco-vouchere, cu o valoare de 9.000 lei/eco-voucher, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București, în perioada 2018-2019. Programul a demarat în luna octombrie 2018, prin înscrierea persoanelor fizice și juridice posesoare de autovehicule vechi.

în cadrul programului, au fost casate 4.194 autovehicule uzate, din care 4.053 aparținând persoanelor fizice.

Costul de implementare este de 37.746.000 lei suportat din bugetul local PMB.

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFM. Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3,38 % din total parc auto înlocuit în 5 ani, respectiv 0,67% /an.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,46% pentru anul 2018, 0,9% pentru anul 2019, din care 0,53% din Programul AFM de Stimulare a parcului Auto Național și 0,37% din Programul PMB de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măBurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută in perioada de raportare (Anul 2019)

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

2018

2022

Eliminare autovehicule vechi

3,38%

0.46%

0,53%

2,39%

Suplimentar față de PICA

"Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”

-

-

0,37%

TOTAL indicator măsură 1.11

3,38%

0,46%

0,9%

1,49%©

USA». “SSET"

DOI


Măsura 1.12 - Creșterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport

Responsabilitatea implementării măsurii 1.12: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură are în finalizare următoarele proiecte de modernizare liniilor de tramvai pe arterele:

Șos. Pantelimon - pentru 3,15 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea park & ride și bucla de întoarcere. A fost emis ordinul de începere pentru execuție lucrări. Stadiul de execuție al lucrărilor este de aproximativ 90%. Cost implementare 322.495.000,00 lei.

Costuri suportate până la data raportării 170.085.469 lei.

Șos. tancului - pentru 1,4 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune în anul 2016.

Cost implementare 111.066.000,00 lei.

Costuri suportate până la data raportării 44.631.000,00 lei


Bd. Liviu Rebreanu - pentru 2,78 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea supraetajată, pentru care nu a fost găsit încă amplasament.

Costul de implementare este de 164.158.000,00 iei.

Costuri suportate până la data raportării 100.333.000 lei.

Bd. Aerogării-3,57 km cale dublă tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune. Lucrarea este sistată din lipsa unui amplasament în vederea realizării buclei de întoarcere.

Costul de implementare este de 68.112.000,00 lei, din care;

Costuri suportate până la data raportării 38.115.000,00 lei.

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a depus la data de 20.06.2018 o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe B-dul. G-ral. Vasile Milea de la htersecția cu B-dul. Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV (lungime de 1,1 km cale dublă), în anul 2019 a fost semnat contractul de finanțare. De asemenea, a fost finalizat proiectul tehnic și transmis prin intermediul platformei electronice MySMIS spre verificare de către un verificator tehnic independent ce urmează a fi angajat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională -București Ilfov.


Costul de implementare este de aproximativ 6,14 milioane Euro, din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)

Observații

2018

1

2

3

4

5

6

7

2016

2018

Modernizare linie de tramvai pe Șos Pantelimon.

-

6,30

3,15 km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Șos lanculut.

-

2,8

1,4 km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Liviu Rebreanu.

-

5,56

2,78 km cale

dublă

Modernizare linie de tramvai Bd.Aerogării.

-

7,14

3,57 cale dublă

Modernizare linie de tramvai Vasile Milea.

■"

1,1 km cale dublă-a fost semnat contractul de finanțare

TOTAL indicator măsură

1.12

52,38

21.8

transport electric de suprafață (km)
-3D-

Măsura 1.13- Salubrizarea urbană - Salubrizarea străzilor

Responsabilitatea implementării măsurii 1.13:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Serviciul de Utilități Publice-Instttuția în subordinea Consiliului Local Sector 1 - Poliția Locală Sector 1 - Direcția Inspecție (Biroul Protecția Mediului), Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciu! Monitorizarea și Control Salubrizare, Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Tehnică, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public, precum și Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 6 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 Serviciul -Protecția Mediului.

Măsura se consideră că va intra pe deplin în vigoare la sfârșitul anului 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Sector 1 prin operatorul de salubrizare, a realizat: în anul 2019 salubrizarea eficientă pentru 140,06 km străzi, cuprizând 166 artere de circulație.

Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, în anul 2019 a raportat acțiuni de salubrizare a unui număr total de 99,03 km.

Primăria Sector 3, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3, în anul 2019 a executat salubrizarea eficientă pe o lungime totală de 289,94 km.

Primăria Sector 4 a raportat pentru anul 2019 salubrizarea unui număr total de 154 km.

Primăria Sector 5 a raportat pentru anul 2019 acțiuni de salubrizare eficientă pe 35 km/zi (spălare și aspirare a prafului) pe străzile B-dul George Cosbuc, Calea Ferentari, Prel. Ferentari, B-dul Pieptănari, Calea Rahovei, Șos. Alexandriei, Șos. Sălaj, Șos. Viilor, Str. Zețarilor, Calea 13 Septembrie, Splaiul Independenței, Șos. București- Măgurele, B-dul Eroii Sanitari, B-dul Eroilor, B-dul Gheorghe Marinescu, B-dul Mihail Kogălniceanu, Șos. Panduri, Calea Plevnei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Schitu Măgureanu, B-dul Unirii, B-dul Națiunilor Unite, B-dul Libertății, B-dul Tudor Vladimirescu, Șos. Progresului, Str. Mihail Sebastian, Splaiul Independenței.

Primăria Sector 6 a raportat pentru anul 2019 salubrizarea eficientă a străzilor pe o lungime de 114,47 km.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.13: Lungime străzi.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2004 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 832,5 km.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare 2018

Valoarea Imp obținută In perioada de raportare (Anul 2019)

Stadiu de reaiizare% până în prezent

1

2

3

4

5

6

7

2018

2019

Salubrizarea străzilor PS1

463,34

127,68

140,06

Salubrizarea străzilor PS2

320,19

136

99,03

Salubrizarea străzilor PS3

300,8

35

289,94

Salubrizarea străzilor PS4

334

-

154

Salubrizarea străzilor PS5

334

14

35

Salubrizarea străzilor PS6

251,76

-

114,47

TOTAL indicator măsură 1.13

2.004

312,68

832,5

41,54%

Măsura 1.14 - Gestionarea traficului în zona centrală

Responsabilitatea implementării măsurii 1.14: Aparatul de specialitate ai Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv Administrația Străzilor, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utifitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov.

Implementarea măsurii a început în anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

în vederea gestionării traficului în zona centrală, Primăria Municipiului București, în anul 2018 a instituit regimul parcărilor, prin introducerea regimului obligatoriu de plată a parcărilor de utilitate publică generală, prin H.C.G.M.B.nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București. Introducerea regimul de parcare cu plată pe oră s-a realizat începând cu data de 01.07.2018.

în trimestrul III 2019, H.C.G.M.B. nr. 322/2018 a fost abrogată și înlocuită cu H.G.G.M.B. nr. 517/2019 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din Municipiul București.

în anul 2018 au fost instituite 3.280 locuri de parcare operabile, din care 1.038 în zona 0 și 2.442 în zona 1 - avizate, marcate, numerotate și cu personal încasator.

în anul 2019 au fost avizate 5.622 locuri de parcare în zona centrală.

Din totalul numărului de parcări propuse a se realiza, respectiv 35.000, s-a realizat un număr de 8.902 locuri de parcare în zona centrală.

în vederea restricționării accesului auto in perimetrul detimitat in interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea și implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a vtgneielor, a fost adoptată H.C.G.M.B. nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București.

Primăria Municipiului București, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov (ADTPBI), a înființat la 17.09.2018 linia de autobuz nr 698 (linia verde), care asigură legătura între zonele de interes administrative, instituționale din zona centrală a capitalei. Traseul liniei nr. 698 este următorul: Timpuri Noi - Bd Șincai - Bd. D. Cantemir - Piața Unirii - Bd. I. C. Brătianu - Piața Universității - Bd. N. Bălcescu - Bd. G. Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Victoriei, cu întoarcere pe Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogălniceanu - str. B. P. Hașdeu - str. Națiunile Unite - Bd. Libertății - Bd. Regina Maria - Piața Unirii - Bd, D, Cantemir- Bd. Gh. Șincai. Traseul are 14,7 km dus-întors și este deservit de 4 autobuze având capătul de linie 1 în zona Universitatea Creștină și capătul 2 în zona Piața Victoriei. Intervalul de succedare la ora de vârf este de 20 de minute în zilele lucrătoare (luni-vineri) și de 40 de minute în zilele de sâmbătă și duminică, începând cu data de 01.03.2019, ADTPBI au reorganizat traseului liniei de autobuz nr. 698 și modificarea indicativului în nr. 784 cu caracteristici specifice unei linii expres, cu menținerea aceluiași parc de autobuze. Linia 784 funcționează pe o mare parte din traseul inițial al liniei 698, asigurând o legătura rapidă de transport public permanent între instituții din Municipiul București (din zona centrală) și Aeroportul Henri Coandă.


Lungimea totală a traseului liniei 784 este de 45,2 km dus-întors.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.14: Finalizarea implementării proiectului de gestionare integrată a traficului în zona centrală a municipiului.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea

Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 A

-II

w

4    2018

4

2022

Instituirea regimului parcărilor în interiorul zonei centrale (35 000 locuri de parcare)

1 (35.000 locuri de parcare)

3280 locuri de parcare

5.622 locuri de parcare

8.902 locuri de parcare

26.098 locuri de parcare

- restricționarea accesului auto In perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea și implementarea unul sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor

1

-

A fost adoptată

H.C.G.M.B. nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București.

1

- introducerea unui sistem de transport public (linia verde) care să lege zonele de interes administrative-instituționale din centrul capitalei (Primării de sector, PMB, Ministere, Palatul Parlamentului, stații de metrou, parcări subterane șl Administrații Financiare)

1

100%

100%

100%

0

- utilizarea sistemului de semaforizare inteligentă în vederea restricționârii și redistribuirii accesului în/din perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale

1

-

-

-

1

!

r

TOTAL indicator măsura 1.14

Finalizarea tuturor proiectelor pentru zona centrală

Ă-

Finalizare 1 proiect

-Bd. Regina Eloabeta nr 47, cod poștal 050013. sector 5. BucurețU. România Tal: 021.305 5500 httpj/www pmb ro
Măsura 11.1 - Extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală, Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 -Instituția în subordinea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii 11.1:

Primăria Sector 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, în 2019 a realizat lucrări de gazonare pe o suprafață de 0,407 ha.

Primăria Sector 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în anul 2018, a intrat în posesia unui teren de 1,8 ha în Bd-ul. Timișoara, în vederea transformării într-un parc de agrement, cu o suprafață de spații verzi conform normelor de proiectare și autorizare în vigoare. Primăria Sector 6 a raportat stadiul de realizare a proiectului 75% (la nivelul trimestrului III).

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 11.1: suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene (ha).

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în plan: 10,41 ha.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 4,94 ha din care 2,106 ha ( 2018 - sector 3) și 2,84 ha (trim I și III 2019 - sector 3).

Data de începere a actlvitâțll planificat e Tn cadrul miturll

Dala da finalizare a actlvltitll planificat a in cadrul mlsuril

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea imp obținuți tn raportirtle anterioare

Valoarea Imp obținuți tn perioada de raportare (Anul 2019)

Valoarea obținuți pini in prezent

Stadiu de realiza re%

Valoare rima el de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2017

2019

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene - PS1

9

-

9

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene - PS6

1,41

1,8 ha de teren va fi amenajat într-un parc de agrement

75 % stadiu de realizare

TOTAL indicator măsura 11.1

10,41

Suplimentar față de PICA

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene - PS3

2,106

0,407

2,513

Măsura 111.1 - Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control Spații Verzi, Primăria Sector 5 - Direcția Generală Operațiuni, Societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Primăria Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor întreține sau extinde 307,92 ha de spații verzi publice: prin înierbare, plantare de arbori și arbuști, extindere sistem de irigații sau realizarea de programe de udare sistematică. Acestea vor fi amenajate sau întreținute astfel: 41,0 ha - Primăria Sector 1, 34,0 ha -Primăria Sector 2, 10,0 ha- Primăria Sector 3, 11,3 ha- Primăria Sector 5, 16,02 ha - Primăria Sector 6, 195,6 ha - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii 111.1

Primăria Sector 1 a efectuat lucrări de întreținere (îngrijire) spații veizi cu arbori pe o suprafață de 65,42 ha, ajungând la un total de 154,41 ha spații verzi cu arbori.

Primăria Sector 2

în 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi cu arbori pe o suprafață de 4,3892 ha.

Primăria Sector 3

în anul 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi pe o suprafață de 0,87 ha.

Primăria Sector 4

în anul 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi prin gazonare și realizare sistem de irigații, nefiind raportată suprafața amenajată/întreținută de spații verzi cu arbori.

Primăria Sector 5

în anul 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi pe o suprafață de 2,56 ha, lucrări efectuate în baza Prtocololului de colaborare încheiat cu ALPAB.

Primăria Sector 6

în anul 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi pe o suprafață de 2,8 ha.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 111.1: suprafață amenajată de spațiu verde cu arbori (ha).


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurțx

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoaraa Imp obținută în raportările anterioare 2018

Valoaraa Imp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)

Valoarea obținută până in prezent

Stadiu de realizare%

i V

2

3

4

5

6

7

8

\

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice - PS1

41

88,99

65,42

154,41

376,6 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice - PS2

34

4,761

4,389

9,15

26,91 %

\

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice - PS3

10

0,396

0,87

1,266

12,66 %

V

2016 \

\ 2020

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS4

-

2,35

-

2,35

-

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice - PS5

11,3

4,5

2,56

7,06

62,47 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS6

16,02

3

2,8

5.8

36,2 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - ALPAB

195,6

4,955

4,955

16,89%

TOTAL Indicator măsura 111.1

307,92

108,952

76,039

184,991

60,08%Bd. Regina Elftabeta nr. 47, cod poștei 050013. sector 5. București, România Tel; 021,305.55.00 hHpJ/www pmbro
UKAS

KMfbKMII    001Măsura IV.1 - Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal ți dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluând

Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor moderniza 11 centrale termice de cvartal, din care:

 • -     6 CT-uri în sectorul 1 (CT Amzei - str. Amzei, nr. 10-22 și CT Știrbei Vodă - str. Știrbei Vodă nr. 2, CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31, CT Rosetti - str. C.A. Rosetti nr. 15, CT18A - str. Ion Câmpineanu nr. 15, CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17);

 • -     1 CT în sectorul 3 (CT Direcție - str. Cavafii Vechi, nr. 15);

 • -     2 CT-uri în sectorul 4 (CT Garaj - str. Olimpului nr. 84; CTBucur 14 - str. Bucur nr. 14);

 • -    2 CT-uri în sectorul 5 (CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14 și CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr. 31).

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

CT Amzei - str. Amzei, nr. 10-22. în anul 2018 s-a derulat procedura de încheiere a contractului privind execuția lucrărilor pentru modernizarea centralei termice Amzei.

în anul 2019 s-au realizat lucrări de execuție construcții, sanitare și arhitectură (dezafectare/refacere pardoseală, instalații de canalizare, postamenți pentru echipamente, etc.).

S-au achiziționat cazanele tip Hoval pentru încălzire, care au fost poziționate și echipate cu izolația termică și carcasele exterioare.

Stadiul de realizare a lucrărilor în anul 2019 este de 21,5%.

Pe perioada sezonului de încălzire 2019 - 2020 execuția lucrărilor se va sista. S-a solicitat sistarea lucrărilor începând cu data de 06.12.2019.

Această lucrare de modernizare este finanțată din fondurile proprii PMB.

CT Știrbei Vodă - str. Știrbei Vodă. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Rosetti - str. C.A. Rosetti nr. 15. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate.

Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT 18 A - str. Ion Câmpineanu nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Pentru obținerea suprafeței de decomprimare, conform Ordinului nr. 89/2018 privind "Aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" trebuie stabilite metode prin care să se realizeze aceste cerințe.

CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție și s-a derulat procedura de achiziție publică. Rezultatul procedurii de achiziție a fost contestat.                                                     '              _


$

UKA5 -RSW"

C©   • BO Wtl     DOI


CT Garaj - str. Olimpului nr. 84. RADEȚ a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Bucur 14 - str. Bucur nr. 14. în anul 2019, lucrările de modernizare s-au finalizat și s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor. Valoarea realizării modernizării este de 122.268,31 lei (fără TVA)

CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14. Contract In curs de derulare, stadiu 40%. în anul 2019 lucrările care s-au executat, după finalizarea și avizarea în CTE RADET a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție întocmite de contractant, au constat în dezafectarea echipamentelor și conductelor existente, demolarea postamenților și a pardoselii, refacerea acestora, montarea echipamentelor noi achiziționate pe poziție și începerea montajului conductelor aferente echipamentelor.

Costuri suportate până la data raportării: 58.150,38 lei (fără TVA).

CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr. 31. în trimestrul IV 2019 s-a finalizat proiectul tehnic și detaliile de execuție, urmează avizarea acestei documentații în CTE

Costul de implementare: 23.014.524 lei.

Costuri suportate până la data raportării: 127.460,84 lei.

Sursa de finanțare: Buget local-PMB.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.1: număr CT.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 11.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor ia data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.Bd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5, BucureiUjBauâ^

Tel; 021.305.55.00                                           BU

http.//www. pmb.ro                                 Zzp

y?        l/G            x

s / /          - ST               .Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Stadiul de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare 2019

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

a

6

7

I

I    2017

2018

Modernizare CT Amzei

1

3,2%

21,5%

1

Modernizare CT Știrbei Vodă

1

-

1

Modernizare CT Luterană

1

-

1

Modernizare CT Rosetti

1

-

1

Modernizare CT 18A

1

-

1

Modernizare CT Floreasca

1

-

1

1

L

Modernizare CT Direcție

1

*

1

Modernizare CT Garaj

1

-

1

Modernizare CT Bucur

1

95%

100%

0

Modernizare CT Caporal Bălan

1

10%

40%

1

Modernizare CT Depou Ferentari

1

-

1

TOTAL indicator măsura IV.1

_

11

10

Stadiu de realizare măsură 9,09%Bd Regina Efisabeta nr. 47,cod poștal050013, sector 5 București, România Tal. 021.305.55,00

http7Mww4xnb.ro■ ■UltM

9

JUKAS ‘‘■IffiT n

W«l . E351W»    001


Măsura IV. 2 - Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distributie primară și secundară a energiei termice

Responsabilitatea implementării măsurii IV.2: Instituția de interes public local în subordinea C.G.M.B. pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului pubfic/utilstate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

împlementarea măsurii a început din anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2023. în anul 2023 va rămâne de implementat mai puțin de 10% din măsură, rezultând că în perioada 2018-2022 măsura va fi practic realizată în cea mai mare parte.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de distribuție primară a energiei termice (250,7 km), din care se vor reabilita: 56,19 km pentru Magistrala I Sud; 34,79 km pentru Magistrala II Sud; 28,41 km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala ll-lll Grozăvești; 21,42 km pentru Magistrala V Grozăvești, 15,69 km pentru Magistrala l-lll Vest; 61,95 km pentru Magistrala Progresu-Berceni și Magistrala Progresu-Ferentari.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Conform programului de investiții pe termen lung, pentru reabilitarea celor 250 km de traseu (împărțit în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze, după cum urmează:

 • - în prima etapă de modernizare a SACET București, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 31,62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB, lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2020.

 • - în etapa a doua de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 105,969 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (25 loturi), în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), axa prioritară 7.2 "Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București". Lucrările pentru această etapă sunt preconizate a fi executate în perioada 2019-2023.

 • - în etapa a treia de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 112,41 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - III Grozăvești, Magistrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, sectoarele 1- 6.

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei termice din Municipiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două faze, cu un total de 137,59 km, după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport este finanțată din bugetul local.

Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 și vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5,931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala II - III Grozăvești cu 5,544 km, Magistrala Progresu Berceni cu 3,626 km, Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0.95 km. Contractul nr. 5692/18.09.2018 pentru faza 1 are termen de 10 luni pentru proiectare și 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei fără TVA proiectare și execuție.


Stadiul de implementare al fazei 1 este următorul:

Magistrala I Sud Obiectiv 1

în prezent Proiectul tehnic s-a finalizat și s-a avizat în CTE -Lungime tronson magistrală 5,931 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

1

Magistrala II Sud :

Obiectiv 2 - tronson cuprins<qde căminele CS1 - CS5 (zona Bobocica). - S-a eliberat Autorizația deTonstruire nr. 234/1726187 din 21.05.2019.


«Tr)

UKAS

■țsssr

001


Bd. Regim Eisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București Teh 021.305.55.00 http./Mww.pmb ro

Ordinul administrativ de începere a lucrărilor nr. 6878/03.07.2019 a fost emis începând cu data de j 5.07.2019, fiind comunicat și către Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București, în data de 15.07.2019, a fost întocmit Procesul-verbal de predare front de lucru nr. 1, iar în data de 16.07.2019 a fost încheiat Procesul verbal de trasare a lucrărilor nr. 2.

în anul 2019 s-au executat lucrări de înlocuire magistrală de Dn 900 pe o lungime de cca 680 m de canal (1360 m conducta). Stadiu de realizare este de 18,75%.

Obiectiv 3 - tronson cuprins între căminele CM43 - CO2 - proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 9,265 km.

Costul de implementare: 33.178.270,09 lei din care C+M 28.055.330,86 lei.

Costuri suportate până la data raportării: 5.257.643,38 lei (fără TVA). Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala ll-lll Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins între căminele C15/20-CS12. în 2019 proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 5,544 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Berceni: Obiectiv 5 - tronson cuprins între căminele CB4 - COS.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 3,626 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 - C14S.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB. Urmează să fie eliberată autorizația de construire. Lungime tronson magistrală 6,305 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 - CD5.

S-a eliberat Autorizația de Construire nr. 301/1726188 din 14.06.2019. S-a primit Ordinul Administrativ de începere al Lucrărilor în data de 24.10.2019. Lucrările aufost sistate începând cu data de 09.12.2019

Lungime tronson magistrală 0,95 km.

Costul de implementare: 12.320.972,8 lei din care C+M 10.528.026,99 lei.

Costuri suportate până la data raportării: -Sursa de finanțare: buget local PMB.


Faza 2 - cuprinde 105,969 km rețea primară (de transport) de termoficare. Proiectul va fi depus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020), Axa 7, Obiectiv Specific 7.2, urmând a fi implementat de Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2020-2023. în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25,53 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu 22,431 km, Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0,82 km.

Valoarea estimată a proiectului este de 1.323.439.186,26 lei + TVA.

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020,13% buget de stat, 2% - buget local.

Studiul de fezabilitate pentru faza 2 (varianta H.G. nr. 907/29.11.2016) a fost avizat în ședința CTE RADET din 20.03.2019. De asemenea, CTE PMB a avizat Studiul de fezabilitate în ședința din 29.03.2019, tar în data de 23.04.2019 indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCGMB nr. 176/2019.

Urmare a actualizării devizului general si a modificării analizei cost beneficiu (datorate observațiilor expertilor DG Competiton), studiul de fezabilitate si analiza cost beneficiu.au fost finalizate si aprobate prin HCGMB nr. 588, respective 589 din 18.12.2019.


UKAS “SM8ET’

001


Planul tarifar s-a realizat în cursul anului 2018. în luna noiembrie 2019 acesta a fost revizuit ca urmare a modificărilor analizei cost beneficiu si aprobat prin HCGMB nr. 590/18.12.2019.

Analiza instituțională a proiectului a fost stabilită împreună cu experții Jaspers la începutul lunii decembrie 2019, după ce a fost completată cu datele necesare din contractul de delegare a serviciului de încălzire centralizată. Menționăm faptul că contractul de delegare a fost semnat în data de 01.12.2019, iar licența de operare a fost obținută la data de 03.12.2019.

în data de 18 12.2018, Agenția pentru Protecția Mediului București a emis Decizia etapei de încadrare nr. 157 prin care decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.11.2018 și 06.12.2018, că proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureștf propus a fi amplasat în Municipiul București nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

în luna mal 2019 s-a transmis către Consiliul Concurenței, AM POIM și DG Competition (Comisia Europeană), varianta finală a prenotificării ajutorului de stat pentru proiectul de termoficare. Până în acest moment au fost transmise două serii de solicitări de clarificări din partea DG Competition (iulie si septembrie 2019), iar Municipiul București a trimis răspunsurile aferente (august și noiembrie 2019), urmând să fie primită decizia Comisiei Europene.

în vederea asigurării unui management necesar pregătirii și implementării proiectului, s-a decis înființarea Unității de Implementare a Proiectului prin Dispoziția de Primar General nr. 1424/06.10.2017 (modificată prin Dispoziția nr. 2299/30.12.2019).

De asemenea, în vederea pregătirii în timp util a documentelor aferente procedurilor de licitație, în cursul lunii septembrie 2019 s-a constituit un grup de lucru format din personal specializat din cadrul Municipiului București, Termoenergetica, ADI Termoenergetica și RADET.


A fost aprobat proiectul de hotărâre privind cofinanțarea proiectului de termoficare prin HCGMB nr. 589/18.12.2019.

Elaborarea cererii de finanțare a început în septembrie 2018 și a suferit modificări pe tot parcursul pregătirii proiectului, datorită schimbărilor apărute și a observațiilor primite de la experții JASPERS. în acest moment cererea de finanțare este completată cu toate datele necesare în vederea depunerii aplicației.

în acest moment procedura de depunere a aplicației de finanțare in sistemul informatic Mysmis a proiectului este în desfășurare.

După obținerea documentului de aprobare ("Action Complete Note") din partea experților JASPERS și primirea răspunsului din partea DG Competition referitor la ajutorul de stat, proiectul va fi transmis către Comisia Europeană.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.2: reabilitarea întregii rețele primare. Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Cost de implementare faza 1 - 266.147.834,16 lei fără TVA. Sursa de finanțare - buget local PMB.


Cost de implementare faza 2 - 994.349.671 lei fără TVA.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate Tn cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator* “

1

2

3

4

2018

2023

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 1

31,621

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 2

105,969

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 3

113,11

TOTAL indicator măsura

IV.2

250,7

* km rețea de transport energie termicăValoarea Imp obținută in raportările anterioare

Valoarea Imp obținută in perioada de raportare (Anul 2019)

Valoarea obținută până In prezent

Valoare rămasă de realizat

2018

5

6

7

8

-

0,68

0,68

-

-

-

0,68

0,68

250,02

Măsura V.1 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor- încălzire rezidențială

Responsabilitatea implementării măsurii V.1:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea măsurii:

In cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481.198 apartamente, din care: 54.816 apartamente în sectorul 1; 162.174 apartamente în sectorul 2; 80.160 apartamente în sectorul 3; 46.464 apartamente în sectorul 4; 94.553 apartamente în sectorul 5; 43.031 de apartamente în sectorul 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Primăria Sector 1: Prin programul de reabilitare termică (Etapa l-a), finalizat în 2017, s-au reabilitat 745 de blocuri, însumând un număr de 54.816 apartamente, cu un cost de 2.100.000.000 lei, cu finanțare din BEI și buget local PS1. în 2018 s-au demarat lucrările de intervenție în vederea reabilitării termice a încă 19 imobile pe raza sectorului 1, însumând un număr de 705 apartamente.

Cost implementare etapa l-a: 2.100.000.000 lei, aferent reabilitării a 54.816 apartamente. Sursă finanțare: finanțare externă BEI și buget local PS1.


Etapa a ll-a de reabilitare termică, prevăzută a se desfășura până în 2020 pentru un număr total de 170 imobile (blocuri de locuințe), cu un cost de 18.222.238 lei, cu finanțare din BEI. în anul 2018 au fost finalizate 541 apartamente în 16 blocuri.

în 2019, din cele 19 imobile aflate în proces de reabilitare termică s-au realizat lucrări în proporție de 95%.

Cost implementare etapa a II a: 18.222.238 lei, aferent reabilitării a 705 apartamente în 19 blocuri locuințe.

Sursă finanțare: finanțare externă BEI.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-Sector 1: 54.816 apartamente.

Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 54.816 + 541 apartamente finalizate în 2018 suplimentar față de P.I.C.A.

Cost la data raportării: 4.718.980 lei + 2,100.000.000 lei.

Sursă finanțare: finanțare externă BEI + buget local PS1.

Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, a reabilitat în perioada 2016 - 2019 un total de 50.392 apartamente, din care în anul 2019 -14.783 apartamente.


Cost implementare: -

Sursă finanțare: buget local PRIMĂRIA SECTOR 2.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-Sector 2:105.900 apartamente. Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 50.392 apartamente.

Primăria Sector 3 derulează programe de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe, aflându-se în execuție un număr de 253 imobile, urmând a fi demarate lucrări pentru încă alte 315 blocuri. Au fost reabilitate în anul 2018 un număr de 16 903 apartamente.

în anul 2019, la nivelul sectorului 3, au fost executate lucrări de reabilitare termică la un număr de 18.875 apartamente.

 • - în trimestrul I al anului 2019, la nivelul Sectorului 3 au fost executate lucrări de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale la un număr de 0 asociații de proprietari, respectiv 0 apartamente.;

 • - în trimestrul II al anului 2019, la nivelul Sectorului 3 au fost executate lucrări de reabilitare termică a


 • - în trimestrul III al anului 2019, la nivelul Sectorului 3 au fost executate lucrări de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale la un număr de 23 clădiri, resectiv 28 asociații de proprietari, cu un număr de 2.667 apartamente.

 • - In trimestrul IV al anului 2019, la nivelul Sectorului 3 au fost executate lucrări de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale la un număr de 72 clădiri, respectiv 75 asociații de proprietari, cu un număr 4.061 apartamente.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 Sector 3: 80.160 apartamente. Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 16.903 apartamente (2018) + 18.875 apartamente (2019) = 35.778 apartamente.

Primăria Sector 4, în anul 2019, la nivelul sectorului 4, au fost executate lucrări de reabilitare termică la un număr de 27.358 apartamente.

-în trimestrul II2019 a finalizat reabilitarea termică la un număr de 97 de imobile, reprezentând aproximativ 9.200 de apartamente.

- în trimestrul III s-au finalizat lucrările de reabilitare termică la un număr de 18.158 apartamente. Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 Sector 4: 46.464 apartamente. Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 4.846 apartamente (2018) + 27.358 apartamente (2019) = 32.204 apartamente.

Primăria Sector 5: s-au încheiat contracte de proiectare și execuție lucrări pentru 130 imobile. Acestea se află în stadii diferite de execuție.

Primăria Sector 6, prin Direcția Generală Investiții, a început în anul 2018 lucrări de execuție pentru un număr de 74 imobile cu un număr de 9.065 apartamente.

în anul 2019 s-au încheiat contracte subsecvente la Acordul Cadru 138/2017, pentru 157 imobile, în vederea întocmirii documentației tehnico-economice.

Au fost demarate lucrări de execuție pentru un număr de 70 imobile ce fac parte din Acordul Cadru nr. 138/2017, cuprinzând un număr de 7.938 de apartamente.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: număr apartamente reabilitate.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în scenariu: 481.198 apartamente. Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1: 112.174 apartamente în anul 2018 + 61.016 apartamente în anul 2019, TOTAL: 173.190 apartamente.

Suplimentar, Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții, in baza Hotărârii Consiliului General nr.128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianual privind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locuințe din sectoarele 3 și 6. Studiile de fezabilitate aferente imobilelor au fost avizate în Consiliul Tehnico-Economical PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a CGMB.

în anul 2019 pentru blocurile din sectorul 3 (22 loturi), a fost demarată procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție. Procedura a fost publicată în SICAP, termenul limită de depunere a ofertelor, fiind stabilită pentru data de 08.08.2019, însă, din cauza diminuării alocărilor bugetare din acest an, procedura de achiziție a fost suspendată. Documentațiile aferente imobilelor din sectorul 3 au fost retumate Primăriei Sectorului 3, în vederea continuării programului de reabilitate termică a imobilelor.

Pentru 66 blocuri din sectorul 6 (18 loturi) a fost demarată procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție. Procedura a fost publicată în SICAP în data de 04.02.2019, termenul de depunere a ofertelor, a fost inițial stabilit la data de 24.04.2019. în urma clarificărilor depuse de către ofertanți, termenul de depunere a ofertelor a fost amânat pentru data de 10.06.2019. Au fost depuse oferte pentru 15 loturi. Evaluarea ofertelor tehnice a fost finalizată, în prezent, fiind în curs de evaluare, ofertele financiare.


Data de începere a activității planificate in cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Valutara a Imp nută în ;,V'^/aportările anterioare2018


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)


Valoarea obținută până în prezent


Stadiu de realizare% până în prezent


Valoare rămasă de realizat_________3_______ Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS1

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS2

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS3___________

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS4___________

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS5___________

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS6
Au fost demarate lucrări de execuție pentru un număr de 70 imobile ce fac parte din Acordul Cadru nr, 138/2017, cuprinzând un număr de 7.938 de apartamente


Bc Regna Elisabeta nr 47. cod poștal 050013, sector 5. Buccrești. România


Tel. 021.30555.00 htlpJAvww.pmb.ro

100%


31,07%


44,63%111.782


44.382

Măsura V.2- Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire instituțională

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Generală Investiții,

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții — Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unități școlare în sectorul 1, 147 unități școlare în sectorul 2, 10 unități școlare în sectorul 3, 22 unități școlare în sectorul 4, 11 unități școlare în sectorul 5, 22 unități școlare în sectorul 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, derulează Programul „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” -102 școli.

Situația școlilor finalizate din acest program este următoarea: 90 școli au recepție finală; 3 școli au recepție la terminarea lucrărilor și sunt în garanție, urmând ca după perioada de garanție să fie efectuată recepția finală.

Pentru Liceul Nichita Stănescu, în anul 2019, s-a derulat contractul de finalizare lucrări de execuție, încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane SA. Totodată, conform Contractului privind realizare Expertiză Tehnică și asigurare Asistență Tehnică pentru obiectivul "Nichita Stănescu -finalizare lucrări”, încheiat cu Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București, expertiza tehnică a fost realizată de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București și avizată în Consiliul Tehnico-Economic al PMB în data de 15.04.2019.

Sunt în curs de elaborare documentațiile necesare finalizării proiectului (planșe, dispoziții de șantier și liste de cantități), de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. Aceste documentații și scenariul la foc cu lucrările pe cantități care urmează a fi predat de către Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București, sunt necesare, atât întocmirii unui act adițional la contractul de lucări care va cuprinde lucrările suplimentare necesar a fi realizate, ca urmare a degradărilor survenite la corpurile executate de către fostul constructor (conform expertizei), cât și continuării lucrărilor de execuție de către constructor.

în ceea ce privește dotarea școlilor din programul BEI, în anul 2019, au fost finalizate și ultimele demersuri care erau în desfășurare.

Din cele 102 școli cuprinse în program, 93 școli sunt finalizate, o școală este în derulare (Grup Școlar Nichita Stănescu), 6 școli sunt în litigiu (până la finalizarea litigiului, lucrărilor nu pot fi continuate), un contract este suspendat (Colegiul Viilor), iar o școală (Școala nr.47) a fost scoasă din program în timpul derulării proiectului din motive juridice (hotărâre judecătorească restituire teren către proprietar).

Cost implementare: 381.703.000 lei.

Cost implementare la data raportării: 1.919.362,75 lei (lucrări execuție Liceul Nichita Stănescu) 123.458,60 lei (expertiza tehnică Nichita Stănescu) 1.338.307,23 lei (dotări).

Sursa de finanțare: Buget local.

Primăria Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar a reabilitat în anul 2019 un număr de 15 unități de învățământ.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 120.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Anul 2019)

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

2018

Reabilitare termică clădiri instituționale PMB

92

90

93

100%

Reabilitare termică clădiri instituționale PS2

129

-

15

11,62%

TOTAL indicator măsură V.2

221

90

108

Suplimentar față de prevederile PICA

PS3

12

120

* număr clădiri instituționale

Pentru măsurile suplimentare, cu caracter voluntar, necuantificabile, anexă a Planului Integrat de Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022 s-au realizat acțiuni pe următoarele domenii:

Conștientizarea populației cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane - Măsura N. 1

9

Primăria Sector 3 - Direcția Comunicare

în anul 2019 au fost promovate în media prin informări, campanii de conștientizare, comunicate și conferințe/declarații de presă, precum și în mediul virtual (Facebook și aplicația I Iove S3) acțiuni cu privire la salubritate, reciclare deșeuri (măsurile luate contracte pentru ridicare, montarea de tomberoane cu compactare și alimentare panouri solare - 34 bucăți Big Belly, campanii de conștientizare - "Curățenie de primăvară în sectorul 3", HAruncăm la coși, Alege asumat un oraș curat, "Fii cu noi, Nu fi Gunoi") și spații verzi.

Creșterea capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate - Măsura N.4 Primăria Sector 1, prin Poliția Locală Sector 1 a efectuat în anul 2019 controale conform reglementărilor în vigoare și au fost aplicate 1346 sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.176.040 lei, pentru nerespectarea prevederilor

 • - H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

 • - H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și demolări din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București;

 • - H.C.L.S1 nr. 132/2016 privind staționarea autovehiculelor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

 • - Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic.

Primăria Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 a realizat în anul 2019:

 • -  17 planuri de măsuri;

 • -  12.235 sancțiuni în valoare totală de 10.243.090 lei;

 • -  91 terenuri insalubre nou identificate;

 • -  1491 autoturisme identificate ca făcând obiectul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  169 ridicate;

 • -  161 autoturisme intrate în Patrimoniul Municipiului București până la data prezentului bilanț.

Primăria Sector 4-a aplicat în anul 2019 un număr de 59 sancțiuni, în valoare totală de 212.000 lei pentru contravenții; au fost aplicate măsuri în sectorul spații verzi pentru acțiuni de defrișare fără aviz, defrișări arbori, distrugeri spații verzi, în total 11 sancțiuni în valoare de 4400 lei.

Primăria Sector 5 - în anul 2019, pentru creșterea capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate în domeniul construcțiilor și spațiilor verzi s-au încheiat 96 procese verbale de contravenție, în cuantum de 622.000 lei.

Primăria Sector 6 - în anul 2019 s-au efectuat controale conform reglementărilor în vigoare și au fost aplicate 1.163 sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.162.025 lei, după cum urmează:

 • - pentru nerespectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, au fost aplicate 671 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 1.093.500 lei;

 • - pentru nerespectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, au fost aplicate 492 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 68.525 lei;  &

  UKAS

  HM1     001


inițierea unui studiu privind evaluarea expunerii populației la poluarea aerului cu particule in suspensie (PM10 și PM?,S) și a impactului asupra sănătății populației din Municipiul București -Măsura N. 5- Institutul Național de Sănătate Publică a realizat studiul referitor la relația dintre poluarea aerului cu pulberi în suspensie și impactul asupra sănătății populației.

Extinderea regimului obligatoriu de plată a parcărilor la nivelul întregului teritoriu al Municipiului București coroborat cu aplicarea unor sancțiuni complementare pentru staționarea neregulamentară (similar zonei centrale) - Măsura N.6

In cadrul acestei măsuri, în anul 2019, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul zonelor cu parcare interzisă. Au fost încheiate 1.928 procese verbale de inspecție, 6.854 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 1.695.372 lei, din care 4.996 la persoane fizice și 2 la persoane juridice și 1.847 de avertismente. Total procese verbale de constatare și sancționare incheiate: 6 B54.

Valoare procese verbale de constatare și sancționare: 1.695.372 lei.

Compania Municipală Managementul Transportului SA a început implementarea proiectului Municipal de Descongestionare a Traficului,

Realizarea de parcări subterane cu număr suficient de locuri pentru noile clădiri rezidențiale sau de birouri - Măsura N.7

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asigurat, prin Autorizațiile de construire prevederea unui număr de 1256 locuri de parcare pentru clădirile rezidențiale și de birouri.

Primăria Sector 3, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului a prevăzut în anul 2019, în autorizațiile de construire emise pentru construirea de clădiri rezidențiale sau de birouri, 1.543 locuri de parcare subterane și 8.230 locuri de parcare la sol.

Primăria Sector 5, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asigurat, prin Autorizațiile de construire, un număr de 522 locuri de parcare.

Număr locuri noi de parcare prevăzute: 11.551.


Dezvoltarea zonelor pietonale - Măsura N.9

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții a continuat proiectul PIDU - Zona Centrală a Municipiului București pentru implementare de măsuri de prioritizare a circulației pietonilor în zona centrală, prin lărgirea trotuarelor și propuneri de amenajare a spațiilor publice pietonale, prin care sunt prevăzute a se realiza 24,44 ha zone pietonale.

Studiiile de fezabilitate aferente proiectelor individuale cuprinse în PIDU au fost elaborate în baza contractului de prestări servicii nr. MB444/31.12.2010, încheiat de către Municipiul București cu Asocierea condusă de SC Synergetics Corporation SRL. Indicatorii tehnico-economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru proiectele individuale au fost aprobați prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București în anul 2016.

Au fost realizate proiectele tehnice, dar a trebuit să fie modificate în conformitate cu H.G. nr. 907/29.11.2016. Urmare acestor modificări legislative și necesității realizării proiectelor tehnice în conformitate cu noua legislație, avizele și certificatele de urbanism au expirat Pentru obținerea acestora este nevoie de redepunerea cererilor însoțite de certificate de urbanism noi, certificate de urbanism care nu au fost încă emise. S-a obținut o parte a avizelor, urmând a fi solicitată emiterea și pentru cele rămase.

Pentru finalizarea proiectelor tehnice și pentru obținerea autorizațiilor de construire a fost necesară declararea utilității publice a obiectivelor. Având in vedere intervențiile propuse prin PIDU și efectele benefice pe care acestea le vor avea asupra cadrului fizic, social, economic, cultural, turistic și de mediu, proiectele individuale din cadrul PIDU sunt considerate lucrări de interes local. Ca urmare, intervențiile propuse prin proiectele individuale ce prevăd operațiuni urbanistice, din cadrul PIDU, au fost declarate lucrări de utilitate publică, prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București (14 proiecte au fost declarate de utilitate publică).

Declararea de utilitate publică s-a realizat în baza Planurilor Urbanistice Zonale aprobate pentru fiecare iect individual. Urmează să fie demarate procedu^ (^expropriere, în funcție de alocările bugetare. 7X        __
ciz

V

UKAS

001


Au fost obținute avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire și urmează obținerea autorizațiilor de construire pentru fiecare proiect. Urmează demararea procedurii pentru selectarea unui operator economic pentru prestarea serviciilor de salubritate pentru fiecare proiect.

Pentru proiectul nr. 8 "Traseu pietonal și de bicicliști", care cuprinde 40 de subproiecte, au fost depuse solicitări de autorizație de construire, care necesită completări la documentațiile depuse.

Se află în curs de elaborare documentațiile tehnico-economice, faza proiect tehnic pentru proiectele individuale.

Termenul de finalizare a proiectului este 2022.

Valoarea necesară realizării proiectului este de 1.194.440 mii lei din bugetul local.

Primăria Sector 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, a efectuat în anul 2019 lucrări de amenajare/reamenajare/extindere trotuare (lucrări montaj pavele) pe o suprafață de 12,75 ha (127.580,99 m2).

Primăria Sector 4, prin Direcția Investiții a finalizat în anul 2019 lucrări de reabilitare trotuare totalizând o suprafață de cca. 2,3 ha.

Modernizare parc auto persoane juridice ți instituții - Măsura N.10

Primăria Municipiului București, prin Direcția Administrativă, a prevăzut în Planul Anual de Achiziții Publice modernizarea parcului auto, care în prezent este format din 83 autoturisme, respectiv 4 autoturisme Euro 3, 36 autoturisme Euro 4, 21 autoturisme Euro 5, 22 autoturisme Euro 6, prin achiziționarea a 23 autoturisme hibrid.

A fost încheiat Contractul de furnizare autoturisme nr. 719/13.08.2019 între Municipiul București și INCHCAPE MOTORS SRL. Au fost livrate 23 autoturisme Toyota Yaris Hybrid - conform Proces Verbal de Livrare înregistrat la Direcția Administrativă cu nr. 3176/05.09.2019. Costul pentru achiziționarea celor 23 autoturisme hibrid este de 1.902.645 lei cu TVA inclus.

Stimularea achiziționării mașinilor hibrid sau electrice - Măsura N.11

în Sectorului 4 se află amplasate un număr de 18 stații de încărcare pentru vehiculele electrice, dintre care 10 aparținând Primăriei Sector 4, însumând un număr de 22 prize de încărcare și un număr de 26 de locuri de parcare destinate mașinilor electrice.

Inventarierea și reducerea suprafețelor de terenuri supuse eroziunii eoliene - Măsura N.14 Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor proprietate privată (deținute de persoane fizice și juridice) și a întocmit 74 procese verbale de inspecție și 57 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 323.400 lei la 17 persoane fizice și 40 persoane juridice.

La nivelul Primăriei Sector 1, prin Poliția Locală Sector 1, pentru nesalubrizarea terenurilor în anul 2019 s-au aplicat 181 sancțiuni contravenționale în valoare de 197.300 lei (în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, respectiv H.C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București).

La nivelul Primăriei Sector 2, prin Poliția Locală Sector 2, pentru nesalubrizarea terenurilor în anul 2019 s-au aplicat 227 sancțiuni în valoare de 308 000 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 s-au realizat:

 • -  8 planuri de măsuri;

 • -  375 sancțiuni în valoare totală de 343.000 lei,

 • -  372 locații terenuri insalubre nou identificate;

Au fost inventariate, spre aplicarea prevederilor legale, un număr de 65 de dosare cu terenuri neîngrijite, cu vegetație spontană cu caracter alergen. Pentru toate cele 65 de cazuri, până la această dată, au fost identificați proprietarii, persoane juridice și fizice.

Controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor deținute în proprietate sau în administrare și aplicarea de sancțiuni pentru persoanele fizice/ juridice se realizează zilnic, intrând în atribuțiile de

Prin Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale:

Prin aplicarea reglementărilor prevăzute prin H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile ari. 489 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500 % pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan și H.C.L.S3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, în cursul anului 2019 au fost identificate un număr de 277 imobile (clădiri și terenuri) și a fost emis și transmis un număr de 1.074 somații.

La nivelul Primăriei Sector 4 - în anul 2019 au fost inventariate un număr de 605 terenuri, s-au realizat 653 controale și s-au aplicat 59 sancțiuni în valoare totală de 212.000 lei; de asemenea, au fost transmise 890 înștiințări privind îngrijirea și întreținerea terenurilor, iar pentru 52 de imobile neîngrijite corespunzător s-a aprobat supraimpozitarea cu 500%.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, în baza H.C.L. S5 nr. 200/2017 s-au întocmit 208 procese verbale de contravenție și s-au aplicat sancțiuni în cuantum de 824.500 lei.

La nivelul Primăriei Sector 6, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010 s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, prin aplicarea de amenzi în valoare de 47.000 lei. Pentru nerespectarea obligațiilor de menținere a salubrității pe terenuri privată stabilite de O.U.G. nr. 195/2005, au fost aplicate 2 sacțiuni contravenționale în valoare totală de 115.000 lei. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate a fost de 162.000 lei.


Total procese verbale de constatare și sancționare: 1120

Valoare amenzi: 2.370.200 lei.

Număr terenuri inventariate: 977.

Promovarea și utilizarea de surse regenerabile/verzi din energie - Măsura N.16

în anul 2018 s-a aprobat H.C.G.M.B. nr. 485/23.08.2019 pentru aprobarea de principiu privind Programul "Energie verde pentru spitalele Municipiului București" - Implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru autonomie și eficiență energetică pentru spitalele aflate în administrarea Municipiului București prin Adminitrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București". Obiectivele programului sunt realizarea și implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru ca unitățile medicale, aflate în administrarea Municipiului București să devină autonome și eficiente din punct de vedere energetic, prin introducerea cogenerării în centralele termice, instalarea de sisteme cu panouri solare pentru prepararea apei calde menajere și încălzirii, utilizarea centralelor termice de încălzire pe biomasă, precum și a panourilor fotovoltaice.


Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi- Măsura N. 17

Primăria Municipiului București, prin Direcția Utilități Publice, a făcut demersuri în vederea implementării obiectivului de investiții "Instalație de tratare termică și valorificare energetică a deșeurilor municipale din Municipiul București”, în vederea tratării și valorificării deșeurilor și producerii de energie termică și electrică.

în anul 2019 s-a aflat în derulare Contractul nr. 424/29.11.2017 pentru Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului ante-menționat, încheiat cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S.

Prin H.C.G.M.B. nr. 455/27.08.2019 fost aprobat Mașter Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București.Salubrizarea urbană - Gestionarea salubrizării șantierelor - Măsura N.18

La nivelul Primăriei Sector 1, conform informațiilor raportate în trimestrele l-ll, în anul 2019 s-au aplicat 30 procese verbale de constatare si sancționare a contravenției, prin aplicarea de amenzi în valoare de 42.000 lei.

La nivelul Primăriei Sector 2, prin Poliția Locală Sector 2, pentru încălcarea normelor legate de protecția mediului de către constructori s-au aplicat 929 sancțiuni în valoare de 643.755 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3:

în vederea salubrizării spațillor/zonelor extinse adiacente acestora salubrizarea și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt și/sau ploi, topirea zăpezii, agenții economici și asociațiile de proprietari au fost și sunt înștiințați periodic cu privire la obligațiile legale specifice.

în ceea ce privește corelarea procesului de salubrizare intensivă cu fiecare etapă de generare a emisiilor majore dîn activitățile de șantier, până în momentul dării în folosință a obiectivului respectiv au fost puse în aplicare 6 planuri de măsuri, au fost verificate un număr de 1.262 locații, aplicând-se un număr de 3.306 sancțiuni în valoare de 4.826.800 lei.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, s-a realizat verificarea stării de salubrizare pe o suprafață de 5t1 ha șantiere de construcții.

La nivelul Primăriei Sector 6, pentru nerespectarea obligațiilor de menținere a curățeniei în interiorul șantierelor, pe căile de acces interioare și limitrofe acestuia și incorecta gestiune a deșeurilor specifice, stabilite de:

 • - H.C.G.M.B. nr. 120/2010 - au fost aplicate 63 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 181.000 lei,

 • - Legea nr. 211/2011 - a fost aplicată 1 sanțiune contravențională cu amendă în valoare de 70.000 lei,

 • - OUG nr. 195/2005 - au fost aplicate 3 sanțiuni contravențională cu amendă în valoare de 150.000 lei,

 • - H.C.G.M.B. nr. 205/2009 - au fost aplicate 39 sanțiuni contravențională cu amendă în valoare de _125.500 lei.

în total, pentru măsura N18, au fost aplicate 106 sancțiuni contravenționale în valoare de 526.500 lei.

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea stării de salubrizare a spațiilor/zonelor extinse și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt, ploi sau topirea zăpezii și a întocmit 331 procese verbale de inspecție, respectiv 355 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 1.026.500 lei, din care 25 amenzi sunt date la persoane fizice și 330 la persoane juridice.

Eliminarea deșeurilor stradale provenite din dejecții animale - Măsura N.19

La nivelul Primăriei Sector 1, prin Poliția Locală Sector 1 - au fost aplicate, în anul 2019, 78 sancțiuni contravenționale, din care 59 avertismente și 19 amenzi, în cuantum total de 9.100 lei, conform H.C.L.S1 nr. 131/2008 privind constatarea și sancționarea unor fapte contravenționale săvârșite de către persoanele Fizice și juridice la regimul protecției animalelor și păsărilor.

La nivelul Primăriei Sector 2, prin Poliția Locală Sector 2 - s-au aplicat 48 de amenzi în valoare de 5.200 lei pentru încălcarea normelor de salubrizare.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Politie Locală Sector 3 au fost desfășurate acțiuni de conștientizare a populației, de informare cu privire la obligațiile posesorilor de animale de companie, respectiv 7 planuri de acțiune, aplicându-se un număr 4.291 sancțiuni, din care 89 avertismente, în valoare totală de 2.993.250 lei.

La nivelul Primăriei Sector 4, în anul 2019 s-au aplicat în total amenzi în valoare de 16.700 lei, reprezentând 9 avertismente șî 21 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.700 lei, potrivit prevederilor H.C.G.M.B. nr. 120/2010, respectiv 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.000 lei, prin aplicarea H.C.L. nr. 22/2007. Totodată, s-a desfășurat o campanie de conștientizare a populației privind obligațiile proprietarilor de animale de companie de a asigura curățenia după animale, ' trialul a fost postat pe site-ul Primăriei Sector 4.         .La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, au fost întocmite, în anul 2019,6.909 procese verbale de contravenție și au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 1.237.200 lei, în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010.

La nivelul Primăriei Sector 6, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, au fost aplicate, în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010, 331 sancțiuni contravenționale prin aplicarea de amenzi în valoare de 71.850 lei.

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea respectării obligației proprietarilor de animale de companie de a evacua dejecțiile fiziologice ale animalelor care le aparțin de pe domeniul public, conform ari. 34 din H.C.G.M.B. nr. 120/2010 și a întocmit 1 proces verbal de inspecție, respectiv 1 proces verbal de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 500 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 11681.

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 4.333,800 lei.

Interzicerea arderii deșeurilor vegetale și a celor menajere în curțile proprii/terenuri private -Măsura N.20

La nivelul Primăriei Sector 1 pentru anul 2019 nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale.

La nivelul Primăriei Sector 2, în anul 2019 pentru arderea deșeurilor au fost aplicate 16 sancțiuni în valoare de 3.700 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, în anul 2019 au fost puse în aplicare 3 planuri de acțiune, aplicând-se un număr de 26 sancțiuni în valoare de 7.900 lei.


La nivelul Primăriei Sector 4 s-au aplicat 36 avertismente și 42 sancțiuni în valoare totală de 29.000 lei.

La nivelul Primăriei Sector 6, pentru eliminarea deșeurilor vegetale și menajere prin ardere au fost aplicate 26 sancțiuni contravenționale în valoare de 8.300 lei, prin aplicarea H.C.G.M.B. nr. 120/2010.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 110.

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 48.900 lei.

Elaborare ghid de bune practici pentru managementul calității aerului în perimetrele șantierelor de construcții - Măsura N.21

în anul 2019, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a inițiat elaborarea unui proiect de ghid de bune practici pentru managementul calității aerului în perimetrele șantierelor de construcții, pe baza informațiilor transmise de către membrii grupului de lucru.

Elaborarea unui plan de gestionare a calității aerului la nivelul fiecărui șantier ce urmează a ti deschis, având la bază ghidul de bune practici - Măsura N.22


în anul 2019, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a inițiat elaborarea unui proiect de plan de management al calității aerului în construcții.

Elaborarea unui Ghid pentru monitorizarea Pianului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București - Măsura N.25

La nivelul Primăriei Municipiului București, prin Direcția de Mediu, s-a elaborat documentația pentru achiziția serviciilor de asistență tehnică în vederea raportării stadiului realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București și din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București și verificării eficienței implementării acestora.


municipal de transport dotat cu microbuze/autobuze școlare, care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București pentru școala nr. 195 (Hamburg), sector 3 - proiect pilot și H.C.G.M.B. nr. 672/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru introducerea autobuzelor școlare în zona unităților de învățământ din sectoarele 1-6.

Obligarea proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietăților lor și emiterea de amenzi în cazul nerespectării - Măsura N.30

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea obligației proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietății și a întocmit 637 procese verbale de inspecție, respectiv 616 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 839.150 lei, dintre care 74 avertismente.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 616.

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 639.150 lei.

p. Șef Serviciu Monitorizarea Calității Mediului Cornelia Elena GHIȚĂîntocmit în baza informațiilor transmise de către factorii responsabili,Andrei Bemhard-Lorinczi
Bd. Regina EEsabeia nr. 47, cod poștal 050013 sector5, București, Tel: 021.305.55.00 htlp.//www pmb.ro