Hotărârea nr. 355/2020

HOTARAREnr. 355 din 2020-09-07 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI ACADEMICIAN MAYA SIMIONESCU

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" doamnei academician Maya Simionescu

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4553/02.09.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 29/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 360/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" pentru merite deosebite în domeniul științei doamnei academician Maya Simionescu.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, Nr. 355


Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 OO: www.bucuresti-primaria.ro