Hotărârea nr. 354/2020

HOTARAREnr. 354 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA NIVELULUI MINIM AL ALOCALIEI ZILNICE DE HRANA PENTRU BENEFICIARII SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACADEMICIAN "NICOLAE CAJAL"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială ai Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București -Academician "Nicolae Cajal”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 237/11.08.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 130/03.09.2020, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 49/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 359/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

  • - Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/05.05.2018 privind majorarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București Academician Nicolae Cajal;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocația zilnică minimă de hrană pentru beneficiarii serviciilor

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Căminul pentru persoane vârstnice al Municipiului București - Academician "Nicolae Cajal” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.

București, 07.09.2020

Nr. 354’