Hotărârea nr. 353/2020

HOTARAREnr. 353 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA NIVELULUI MINIM AL ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE SI AI CENTRELOR DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrelor rezidențiale și ai Centrelor de zi aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 3869/31.08.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 129/03.09.2020, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 48/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 358/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

  • - Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 201/28.03.2018 privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană în cadrul Centrului Rezidențial ”Sf. Teodora” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 319/31.10.2016 privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană în cadrul serviciilor sociale ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.3 Se aprobă alocația zilnică minimă de hrană pentru beneficiarii Centrului de zi pentru Integrare/Reintegrare Socială din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale penntru Adulți ”Sf. loan” la valoarea de 10 lei/zi/beneficiar.

Art.4 Se aprobă alocația zilnică minimă de hrană pentru beneficiarii Centrelor de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani și Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională - Covorul Magic, la valoarea de 19,6 lei/zi/beneficiar.

Art.5 Se aprobă alocația zilnică minimă de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale acordate de către Echipele Mobile, la valoarea de 6 lei/zi/beneficiar.

Art.6 Se aprobă alocația zilnică minimă de hrană pentru beneficiarii Cantinelor Sociale la valoarea de 18 lei/zi/beneficiar.

Art. 7 Se aprobă alocația zilnică minimă de hrană pentru beneficiarii: Centrului de primire în regim de urgență pentru victimile violenței domestice FORTE, Centrului de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice - FEMINA și ai Locuințelor protejate pentru victimele violenței în familie, la valoarea de 22,6 lei/zi/beneficiar.

Art.8 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 201/28.03.2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319/31.10.2016 își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.

București, 07.09.2020

Nr. 353’