Hotărârea nr. 352/2020

HOTARAREnr. 352 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI "SUPA COMUNITARA"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului "Supa Comunitară"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 3868/31.08.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 47/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 357/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii de Guvern nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015 - 2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă derularea Programului "Supa Comunitară” de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.2 Alocația zilnică minimă de hrană pentru o persoană se stabilește la valoarea de 6 lei.

Art.3 Finanțarea Programului prevăzut la art. 1 se va asigura de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 07.09.2020.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro