Hotărârea nr. 351/2020

HOTARAREnr. 351 din 2020-09-07 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 210/18.06.2020 , PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TESTAM PENTRU A SALVA ECONOMIA SI LOCURILE DE MUNCA"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 210/18.06.2020, privind aprobarea proiectului „Testăm pentru a salva economia si locurile de muncă” >

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1472/31.08.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 23708/31.08.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 46/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 356/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: >

Art.l Se aprobă modificarea și completarea proiectului „Testăm pentru a salva economia si locurile de muncă", i

Art.II Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 210/2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 200 lei/beneficiar, angajaților farmaciilor, angajaților din domeniul alimentației publice, reprezentanților mass-media, angajaților firmelor de curierat, personalului didactic și personalului auxiliar, care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal din Municipiul București, care vor solicita participarea, în mod voluntar, la efectuarea testării PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.lll Art. 3 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 210/2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Se aprobă bugetul proiectului "Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă”, valoarea totală fiind de 5.442.000,00 lei".

Art.IV Se aprobă suplimentar^aQțiumăfulqi de beneficiari cu 24.000 persoane, astfel numărul total de beneficiari semodifica de lâ 3.000 la 27.000.

Art.V în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va modifica regulamentul privind implementarea proiectului.

Art.VI Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 210/18.06.2020, rămân neschimbate.

Art.VII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 07.09.2020.