Hotărârea nr. 35/2020

HOTARAREnr. 35 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2018- 2022, AFERENT TRIMESTRULUI IV AL ANULUI 2019

Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 637/21.01.2020;

Văzând avizul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 2/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 36/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 257/15.04.2015 de aprobare a Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de acțiune pe termen scurt;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018 privind aprobarea Planului Integrat de Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022;

 • - Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1528/06.10.2015 privind înființarea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 2007/08.11.2019 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice pentru elaborarea, urmărirea și întocmirea rapoartelor privind realizarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București, respectiv Planul de Menținere a calității Aerului în Municipiul București;

In baza Procesului Verbal nr. 440/16.01.2020 privind elaborarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului IV al anului 2019;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘTE:


Art. 1 Se aprobă raportul referitor la stadiul realizării măsiaf^r Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent/^mgsfrulur prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotăj^e

anul-.Integrat de

' 1Aarțlui 2019,

- •

......nemuriri y


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Informatică, Direcția Patrimoniu, Direcția Utilități Publice, Direcția Administrativă, Direcția de Mediu, Instituții publice de interes local, respectiv Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București STB SA, companii municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar Municipiul București, respectiv Compania Municipală Termoenergetica București S.A., Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală Parking București S.A., Compania Municipală Managementul Transportului București S.A., Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Compania Municipală Energetica București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 - 6 și instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1-6 vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022.

Art.4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Administrația Fondului de Mediu vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 29.01.2020.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

Anexa la HCGMbT^SZZ/ZSvoȚS^P


Planul Integrat de Calitatx< ' AferuMJÎ^Municipiul București 2018 - 2022,  aferent trimestrului IV al anului 2019

Stadiul implementării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018, este următorul:

Măsura 1.1 ~ îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex S.A., Societatea de Transport București STB S.A.

Descrierea măsurii

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin:

implementarea unui nou sistem de taxare care va putea fi compatibilizat cu sistemul de taxare al RATB,

 • -   modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor,

 • -   modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel,

construirea de noi accese în stațiile de metrou,

 • -   achiziția de trenuri noi (21 TEM).

Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al Societății de Transport București STB S.A.                                                                  /   //

Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.                          / Jv

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:                     f w I

în cadrul acestei măsuri METROREX S.A., în trimestrul IV 2019 a realizat următoarele: t/ \

 • 1. Sistemul de taxare pentru metrou compatibilizat cu sistemul de taxare al Societății de Transport București STB S.A. este realizat din punct de vedere fizic. Se lucrează în continuare la soft-ul care trebuie să deservească sistemul și care trebuie să asigure fiscalizarea imprimantelor, conform ultimelor reglementări în vigoare;

 • 2. Pentru modernizarea căii de rulare pentru Magistrala 2, a fost aprobată finanțarea de către Comisia Europeană, a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare;

 • 3. Construcția accesului de la stația Tineretului a fost finalizată în luna mai 2019.

 • 4. Procedura de licitație pentru 13 trenuri noi este în curs de derulare - evaluare propuneri tehnice. Termenul de depunere a ofertelor a fost 07 august 2019. Menționăm că diferența de 8 trenuri (până la 21 buc.), prevăzute în cadrul măsurii PICA, au fost achiziționate în anul 2016.Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucta^ti, Ro

Tel: 021.305.55.00

http://www.piinb.ro

 • 5. Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor de pe tunel: au fost finalizate cele 6 stații prevăzute a fi modernizate în această perioadă. Este vorba de stațiile de metrou de pe tronsonul cel mai vechi (Petrache Poenaru - Timpuri Noi), pus în funcțiune în anul 1979.

Costuri implementare: 1.038.600.000 lei.

Costuri suportate până la data raportării 186.962.115 lei.

Surse finanțare: POST, POIM, surse proprii.

Acțiuni finalizate până la data raportării: modernizarea sistemelor de ventilație din 6 stații de metrou pe tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi.

în susținerea acestei măsuri, Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al Societății de Transport București STB S.A. respectând obiectivele PICA pentru achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și, suplimentar, prin achiziționarea a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze electrice hibrid, după cum urmează:

400 de autobuze Diesel Euro 6: în trimestrul II, prin recepția a 130 de autobuze euro 6, s-a finalizat livrarea celor 400 de autobuze demarată în anul 2018. Toate cele 400 de autobuze EURO 6 se află în exploatare; repartizarea lor s-a făcut, cu prioritate, pe traseele care tranzitează zonele centrale ale orașului.

Costuri implementare: 458.100.826 lei fără TVA

Costuri suportate până la data raportării: 458.100.826 lei fără TVA

Surse finanțare: buget local PMB 100 de troleibuze (pentru liniile 66, 70, 79, 85, 90 - gestionate de depoul Vatra Luminoasă, respectiv pentru liniile 61, 62, 69, 91, 93 - gestionate de depoul Bujoreni) - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București".

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi a demarat în luna februarie, prin publicarea anunțului de participare în SICAP, având ca termen de depunere a ofertelor data de 15 aprilie 2019.

în trimestrul IV 2019 - în derulare procedura de evaluare a ofertelor de către Comisia de Evaluare. Costuri implementare: 255.241.672 lei (fără TVA) pentru 100 troleibuze noi.

Sursă finanțare: AFM și buget local PMB.

100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55) - PMB, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a demarat procedurile pentru achiziționarea lor prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

în anul 2018 au fost semnate două contracte de finanțare din cele 8 proiecte selectate spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, iar în data de 24.05.2019 au fost semnate și restul de 6 contracte de finanțare.

In data de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de licitație deschisă on-line, în vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie din gama de 36 m. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a fost 14.02.2019, procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operator. Ulterigfea«4dștjpublicate documentele de atribuire în SICAP cu termen pentru depunerea ofertelor -1^?^2âl9^ÎJ^ademarat procedura de evaluare a ofertelor de către comisia de specialitate.

" 1^2819 - este în derulare procedura de evaluare a ofertelor de către Comisia de i^j^leMentâre: 1.006.891.374 iei (inclusiv TVA)


.....Î^nrar^/Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și buget local.

■ X //Z x//                                       *                     ?

lu&iWiaoafoh^e electrice noi - PMB, prin Direcția Sșherală Management Proiecte cu Finanțare ExternaTă^ernarat procedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014-2020. La data de 20.06.2018 au fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze electrice aferente următoarelor proiecte: • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele

312,313, 368 și 385 (29 autobuze);                 ’

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137, 138 (13 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381, 601 (33 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335 (25 autobuze).

Toate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de autobuze electrice noi a a avut termen de depunere a ofertelor data de 15 mai 2019.

în trimestrul IV 2019 - procedura de achiziție a fost anulată, urmând a fi reluată.

Costuri implementare: 261.843.722,44 lei (inclusiv TVA)

Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și buget local.

130 de autobuze hibrid noi - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2018. Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 130 de autobuze hibrid noi a demarat prin publicarea anunțului de participare în SICAP, având ca termen de depunere a ofertelor data de 07 mai 2019.

în trimestrul III 2019 - procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a fost finalizată. Firma desemnată câștigătoare este Mercedes - Benz, iar autobuzul care va fi livrat este Mercedes-Benz Citaro Hybrid. Contractul a fost semnat în data de 26.07.2019. Livrarea autobuzelor se va face în intervalul mai 2020 - ianuarie 2021. Primul autobuz va fi livrat în luna mai 2020 pentru omologare, iar ulterior, timp de 6 luni, vor fi livrate câte 20 de autobuze lunar. Ultimele 9 bucăți vor fi recepționate în luna ianuarie 2021.

Costuri implementare: 232.630.589,10 lei (fără TVA)

Sursa de finanțare: AFM și buget local.

Indicatorul de monitorizare a progreselor (Imp): creșterea numărului de călătorii cu mjloace de transport public.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 305.713 călătorii/an (s-a considerat valoarea indicatorului prin realizarea tuturor acțiunilor aferentei măsurii 1.1).

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsuriidiu de realizare în raportările anterioare


Stadiul

Stadiul de realizare în | de perioada de raportare I realizare {Trim IV 2019)        până în

prezent


ObservațiiImplementare sistem de taxare compatibil METROREX - STB


Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor METROREX Modernizarea căii de rulare METROREX și a instalațiilor de pe tunel


Construirea de noi accese în stațiile de metrou


Achiziția de trenuri noi (21 TEM)


Achiziție 400 autobuze euro 6

Achiziție i 00 tramvaie


Sistemul este realizat din punct de vedere fizic.


_______5________

Se lucrează în continuare la soft-ul care trebuie să deservească sistemul și care trebuie să asigure fiscalizarea imprimantelor, conform reglementărilor în vigoare.


Sunt finalizate 6 stații pe tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi. ___ Finalizare revizuire SF, depunere aplicație pentru finanțare FEN.


Noul acces la stația

Tineretului este în curs de finalizare.


Refacere documentație de licitație pentru achiziția a 13 trenuri.

100 autobuze recepționate.

S-a demarat procedura de licitație pentru achiziția a 100 tramvaie. S-au semnat contracte de


Bd. Regina EHsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


6 stații


Aprobare finanțare FEN, Finalizare documentație de atribuire.

în curs de implementare observațiile ANAP asupra documentației de atribuire._____________________

Noul acces de la stația Tineretului a fost finalizat în luna mai 2019.


în derulare procedura de licitație pentru 13 trenuri - evaluare a ofertelor


300 autobuze recepționate.

S-au semnat contracte de finanțare pentru 6 proiecte (liniile nr. 1,10, 21, 25, 32, 41).


A fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare.


în derulare procedura de evaluare a ofertelor.1 acces


8 trenuri


400


8 trenuri au fost achiziționate în anul 2016Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

2


Achiziție 100 troleibuzeroTOTAL indicator măsura 1.1


Creșterea cu 305.713 călătorii /zi la implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în măsură.


Achiziție 130 autobuze hibrid


J,


uplimentar față de prevederile PICA


Achiziție 100 autobuze electriceStadiu de realizare în raportările anterioare


2Q18


4                [5

finanțare pentru două jS-a demarat procedura proiecte (liniile nr. 40, 55) de evaluare a ofertelor din cele 8 proiecte prin este în derulare, programul POR 2014-

2020.________________________

S-a semnat contractufde ș S-a demarat procedura " finanțare pentru achiziția de evaluare a ofertelor a 100 troleibuze prin        pentru atribuirea

AFM.                      contractului de furnizare

a 100 troleibuze.


S-a semnat contractul de Țîn luna iulie s-a semnat finanțare pentru achiziția    contractul de furnizare

a 130 autobuze hibrid prin cu ofertantul declarat AFM.                      câștigător,______

S-au depus4cereride jS^ausemnat cele 4 finanțare prin POR 2014- contracte de finanțare, 2020 pentru achiziția a în derulare procedura de 100 autobuze electrice      evaluare a ofertelor

pentru 4 proiecte, s-a       pentru atribuirea

elaborat documentația de   contractului de furnizare

atribuire.                   a 100 autobuze

electrice.
Stadiu! de realizare în perioada de raportare (Trim IV 2019)


In derulare procedura de evaluare a ofertelor.


Procedura de achiziție a fost anulată, urmând a fi reluată.


Stadiul de realizare până în prezent


Observații


.................

7


Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare,Măsura 12 - Realizarea de benzi unice dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public

Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.2 : Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8,4 km de bandă unică pe următoarele artere: Șos. București Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei Libere - 2,7 km), Șos. Kiseleff (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Triumf- 1.5 km), Bd. Mareșal Constantin Prezan (1,2 km), Calea Dorobanților (2,03 km), Str. George Enescu (tronsonul cuprins între Piața Lahovari și Bd. Magheru - 0,19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Romană - 0,75 km).

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Transporturi și Administrația Străzilor a finalizat, suplimentar față de P.I.C.A., lucrările pentru crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii, conform proiectului "Modificări geometrice ale arterelor perimetraie Pieței Unirii, în scopul creșterii capacității de circulație generală și creării de benzi dedicate transportului de suprafața între Str. Halelor și Splaiul Independenței”.

Lungime bandă unică: 0,896 km (intersecția b-dul I.C.Brătianu x Splaiul Unirii până la intersecția cu b/”:" dul Dimitrie Cantemir).

Valoare totală a lucrărilor executate: 1.508.104 lei fără TVA.

Proiectul a fost executat de CMSPPB SA.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: lungime bandă unică transport public

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 8,4 km


Realizare benzi unice


TOTAL indicator măsura 1.2 Crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii

* km lungime bandă unică transport public;

Bd. Regina ESsabeta m. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România :

Tel: 021.305.55.00

http://www pmb ro

Măsura 1.3 - Gestionarea traficului

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Străzilor, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020. ’ Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri vor fi finalizate toate proiectele de semaforizare ITS a intersecțiilor. în prima etapă vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe următoarele artere: Șos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Șos. Giurgiului. în etapa a ll-a vor fi semaforizate inteligent 101 de intersecții principale. Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

La sfârșitul trimestrului IV 2019, pentru cele 160 de intersecții prevăzute să fie incluse în sistemul de semaforizare inteligentă până în anul 2020, prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice și sunt în curs de realizare lucrările de semaforizare după cum urmează:

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu+Th. Pallady - DTAC+PT+Executie: Mihai Bravu, Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu, 1 Decembrie 1918, N. Teclu, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 în derulare lucrări de proiectare și execuție. Documentație în curs de autorizare.

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului - DTAC+PT+Executie: Șura Mare, Brădetului, P-ța. Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc, Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii, P.S. Dumitrescu, Olteniței, stadiul de realizare proiect 60%. Lucrările civile au fost executate în proporție de 100%, pentru restul lucrărilor documentația este în curs de autorizare.

Pentru 11 intersecții pe Axa 3-13 Septembrie + Ghencea + Prelungirea Ghencea - DTAC+PT+ Execuție: P-ța. Francofoniei, P-ța. Arsenalului, Panduri, Progresului, Sebastian, Drumul Sării, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100% conform raportării CMMTB S.A.                              ’

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina - DTAC+PT+Executie: Ștefan cel Mare, Câmpuri Moși, Ziduri Moși, Kaufland, Teiul Doamnei, D-na. Ghica, Maior Vasîie Bacilă, Fundeni, Sportului, Codalbiței-Depou STB, Nicolae Canea, cap linie 21, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100%, conform raportării CMMTB S.A.

Pentru 17 intersecții pe Axa 5 - Calea Griviței - DTAC+PT+Execuție: Dacia, Buzești, Polizu, Gh. Duca, N. Titulescu, Stoica Ludescu, Cimitirul Sf. Vineri, Caraiman, Lainici, RAR, Clăbucet, I. Mihalache, CMMTB S.A a raportat stadiul de realizare proiect 33%. Autorizația de construire este emisă, s-a primit ordin de începere a lucrărilor din partea Administrației Străzilor. Traseu fibră optică finalizat în proporție de 70%.                                             ’                                                    ’

Pentru 15 intersecții: Ion Mihalache - Liceul N. lorga; Colentina-Cremenița; Colentina-STB Suveica; 13 Septembrie-Sabinelor; 13 Septembrie-Lacul Plopului; Timișoara 33-Liceul Gr. Moisil; Timișoara 33-Intr. Silistru; Timișoara 33-Costin Nenițescu; Timișoara 33-Romancierilor; Timișoara 33-AI. Câmpul cu Flori; Timișoara 33-Lunca Șiretului; Camil Ressu-llioara; Th. Pallady-Jean Steriadi; Cal. Griviței-Halta Griviței; Cal. Griviței-Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr. 78/19.10.2018 se derulează lucrări de execuție a semaforizării inteligente, în trimestrul IV gradul de execuție fiind de 35%, conform raportării CMMTB S.A. Astfel, conform raportării Administrației Străzilor, au fost finalizate 5 intersecții: Colentina-Cremenița, Colentina-STB Suveica, Ion Mihalache-Liceul N. lorga, 13 Septembrie-Lacul Plopului, 13 Septembrie-Sabinelor.


Pentru 86 intersecții, în baza Contractului nr. 10/22.03.2018, în trimestrul IV^s^^l^^^alizare a proiectului este estimat la 20%. CMMTB S.A. - pentru 7 intersecții a fost pre^tQjrgjexrfuyeljn^către Administrația Străzilor și se estimează că până la 31.12.2019 se vor prddar Giurgiului și 6 Bd. Timișoara). Restul intersecțiilor sunt în curs de proiectare# * Cost implementare 117.273.736 lei                                     li '

Sursa de finanțare: buget local PMB

Costuri suportate până la data raportării: 3.499.569 lei

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul plantriifc/GL

Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin c^SĂaTea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore. Toate proiectele de semaforizare a celor 160 de intersecții au fost demarate în anul 2018.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

1


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

2
2017Activtîațjteplș


Stadiu de realizare% obținută în raportările anterioare
Semaforizăced pentru interseTîțiisMf^ă&ti  Axa 1 - Cărnii Ressu + Th.Pallady___

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 2 - Șoseaua Giurgiului


12


Documentație în

î curs de autorizare.

I


2019 (Trim i, trim li și trim III) ........................ 6 ~~ Documentație în curs de autorizare.


Lucrări de execuție în derulare.


Stadiu de realizare% obținut în perioada de raportare (Trim IV 2019)


Stadiul de realizare proiect 60%. Lucrările civile au fost executate în proporție de 100%, pentru restul lucrărilor documentația este în curs de autorizare.


Observații


Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 3—13 Septembrie__

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 4 - Colentina_______

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 5-Calea Griviței


Semaforizare inteligentă pentru 15 intersecții


11


12


17


Documentație în I curs de autorizare.


100%**


100%**Documentație în curs de autorizare.


Lucrări de execuție în derulare.


Stadiul de realizare proiect 33%. Autorizația de construire este emisă, s-a primit ordin de începere a lucrărilor. Traseu fibră optică finalizat în proporție de 70%.Semaforizare inteligentă pentru 86 intersecții________

TOTAL indicator măsura

1.3____Stadiul de realizare proiect 27%._____

Documentație în curs de realizare.* număr intersecții semaforizate inteligent; ** conform raportării CMMTB S.A.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb. roStadiul de realizare proiect 35%. Au fost finalizate 5 intersecții.__

Stadiul de realizare proiect 20%.


28** intersecții


Măsura 1.4 - Implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană) Proiectele sunt prevăzute a se realiza până la sfârșitul anului 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.4: CNAIR, aparatul de specialitate al Primarului General
 • - Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură

Descrierea măsurii

în cadrul acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate următoarele proiecte majore de infrastuctură rutieră:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura Intre A1 și A2 (Autostrada de Sud); Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București (45 km);

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Penetrație Splaiul Independenței ~ Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel); Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești;

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu;

Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză;

Supralărgire și străpungere Strada Avionului;

Supralărgirea Șos. București Măgurele.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:
Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud)

Cost implementare - valoare estimată fără TVA 2.671.075.471 lei

 • 1. Proiectare si execuție Autostrada de Centură București, Lot 1: Sector 1 km 52+070 - km 52+770 aferent Centura Nord, Sector 2 km 52+770 - km 69+000 aferent Centura Sud. A fost semnat în data de 26.08.2019 contractul cu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS pentru proiectarea și execuția Lotului 1 din Centura de Sud a Municipiului București la standard de autostradă, contract care cuprinde:

 • - Sector 1 (Km 52+070 - Km 52+770) aferent Centura Nord, în lungime de 0,7 km,

 • - Sector 2 (Km 52+770 - Km 69+000) aferent Centura Sud, în lungime de 16,23 km.

A fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare, începând cu data de 03.10.2019 (12 luni durata de proiectare - Declarație de Proiectare, PAC, PTE).

Declarația de Proiectare a fost predată de Antreprenor în data de 12.12.2019 conform contractului.

 • 2. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900, lotul 2: km 69+000

 • - km 85+300 aferent Centură Sud. în data de 11.03.2019 se derulează contractul cu Antreprenorul Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș.A. Se derulează activitatea de proiectare în baza Ordinului de începere pentru Activitățile de Proiectare (12 luni durata de proiectare începând cu 10.04.2019 -Declarație de Proiectare, PÂC, PTE).

Declarația de Proiectare a fost aprobată de CNAIR în data de 23.08.2019.

Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire a fost predat de Antreprenor în data de 11.12.2019.

 • 3, Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 3: Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centură Nord. Se derulează contractul cu Antreprenorul Asocierea Aktor S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L. Se derulează activitatea de proiectare în baza Ordinului de începere pentru activitatea de proiectare (12 luni durata de proiectare, începând cu data de 23.05.2019 - DeclaratiejdeJRtoiectare, PAC, PTE).

Declarația de Proiectare, revizia 3, a foșt pledată de'Antreprenor în data de 02.12.2019.

Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București
 • 1. Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2:

Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160) contract reziliat în data de 21.06.2019 de către Beneficiar. Stadiu fizic de realizare ia data rezilierii era de 87%. A fost demarată procedura de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate. După emiterea Raportului expertizei tehnice și stabilirea cantităților de lucrări rămase de executat și a lucrărilor de remediere a lucrărilor deja executate de către vechiul antreprenor, se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică pentru execuție lucrări - rest de executat.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu completările și modificările ulterioare și ale O.U.G. nr. 7/2016, autorizațiile de construire obținute și aflate în vigoare la data rezilierii contractului de proiectare si execuție rămân valabile până la finalizarea lucrărilor la obiectul de investiții.

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)

Procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări a fost finalizată în trimestrul IV 2019. Contractul de execuție lucrări este în curs de semnare.

 • 2. Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520:

- Proiectare și execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A. în trimestrul IV 2019, odată cu finalizarea PT a început procedura de evaluare de mediu în vederea obținerii Acordului de mediu.

Pentru toate proiectele majore de infrastuctură rutieră ale Primăriei Municipiului București au fost avansate stadiile de realizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de execuție, după cum urmează:

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Lungime Inel median -13,15 km, suprafața structurii rutiere -52.300 mp, poduri -2 buc,, tuneie - 2 buc., noduri -12 buc., intersecții giratorii -10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. Studiile de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului au fost inițiate în anul 2018. Pentru Nod Petricani - s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare ~ Studiu de Fezabilitate.

Cost implementare SF: 2.361.000 tei
lîîrâlrâfție Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești cu o lungime totală de .3 Kîivptoiectul a fost demarat în 06.07.2010 rgieGtțîtsș'^șt. împărțit pe trei tronsoane:

Țronsonul I - km 0 (Splaiul Independenței) - Șos. Virtuții Tronsonul II - Șos. Virtuții - Șoseaua de Centură f ^Tronsonul III - Șoseaua de Centură - Autostrada A1

(Ș$te în derulare Tronsonul I, pentru care în trimestrul IV 2019 stadiul fizic de execuție a fost r^Eerthenul estimat de finalizare este trimestrul II 2020.

implementare al întregului obiectiv: 1.499.865.000 lei, valoare actualizată 2.202.852.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 230.485.460 lei pentru Tronsonul I.

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire Bd Ghencea între Str. Brașov și Terminal tramvai 41, lungime prevăzută 6,1 km; proiectul a fost demarat în 21.06.2018 în luna iunie 2018 a fost încheiat contractul de servicii pentru elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic. S-a predat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici ai investiției.

,în trimestrul II 2019 a fost în derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție aferente acestui obiectiv de investiții.

în trimestrul III 2019 contractul de execuție a fost atribuit în data de 04.09.2019 și are o durată de execuție de 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției. S-a obținut Autorizația de demolare a imobilelor de pe tronsonul 1 (str. Brașov - str. Râul Doamnei) și s-a dat ordinul de demolare pentru aproximativ 50 de imobile.

în trimestrul IV 2019 lucrările de demolare pe tronsonul 1sunt finalizate în procent de aprox. 99%. S-a demarat execuția lucrărilor pe tronsonul 1.

Costul de implementare: 558.669.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 22.173.807 lei.

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, cu o lungime prevăzută de 3,6 km, proiect demarat în 16.03.2010.

Stadiul fizic de execuție al proiectului este de 96%.

în trimestrul IV 2019 stadiul fizic de realizare a lucrărilor suplimentare de iluminat public stradal și arhitectural, semaforizare și separatoare de sens, este de 83%.                                   '

Finalizarea întregului obiectiv este condiționată de lucrările de supraînălțare a rețelelor de înaltă tensiune, lucrări ce trebuie executate de Transelectrica și Enel, precum și de exproprierile din zonă, necesare pentru mutarea stâlpilor de înaltă tensiune.

Costul de implementare 330.717.000 iei, valoare actualizată 353.486.000 lei

Costurile suportate până Ea data raportării au fost de 161.357.000,00 lei, valoare actualizată 290.428.590 lei

Supralărgire Șos. Fabrica de Glucoza, cu o lungime prevăzută de 1,8 km

în anul 2018 a fost elaborat Proiectul tehnic iar, ulterior, s-a obținut Autorizația de Construire pentru realizare canalizare ape pluviale pe Șos. Petricani, relocarea și protejarea rețelelor pe Șos. Petricani și intersecția cu Șos. Fabrica de Glucoza. Primăria Municipiului București a predat amplasamentul pentru lucrările de execuție destinate supralărgirii de la două la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoza, care tranzitează zona de nord a Capitalei, acestea constând în lărgirea la 4 benzi a 1,8 km de stradă, câte 2 benzi pe sens de câte 3,5 m, realizarea trotuarelor cu o lățime de 4,5 m, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoza le traversează și racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București - Ploiești - Brașov, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin realizarea unei canalizări pluviale, precum și prin repoziționarea gurilor de scurgere existente, reamenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului stradal, termenul de execuție fiind de 15 luni.

în trimestrul IV 2019, stadiul de execuție a lucrărilor este de aproximativ 48%, iar finalizarea acestora se estimează a fi realizată în luna ianuarie 2020.

Costul de implementare: 205.895.000 lei, valoare actualizată 206.224.000 lei

Costurile suportate până la data raportării: 87.804.294 lei


Nod C hi ti fa - închidere Inel Median - proiectul a fost demarat în 12.10.2018 pri^-glabQrgrea Studiului de Fezabilitate (SF).                                                               Â

Urmează să se aprobe în Consiliul General indicatorii tehnico economi         ^ș^^pemara

procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractuluf ^je proiectare șț execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 5. Nod Chitila - închidere inel medfâ». r                   ’

Cost implementare (SF): 133.000 lei, valoare actualizată 10.000 lei Costurile suportate până la data raportării: -


Nod Avionului - închidere Inel Median - proiectul a fost demarat în 12.10.20T8" pnn elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF). Nod Avionului este un tronson din obiectivul Străpungere și supralărgire str. Avionului, între Șos. Pipera și Linia de Centură, prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei, cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța, pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu.

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 11. Nod Avionului ~ închiderejoel median.

Cost implementare (SF): 811.000 lei, cost implementare proiect: 576.314.000 lei Costurile suportate până la data raportării: 345.764 leiNod Andronache - închidere Inel Median - proiectul a fost demarat în 12.10,2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 21. Nod Andronache - închidere inel median.

Cost implementare (SF) 405.000 lei, cost implementare proiect: 199.382.000 lei.

Costurile suportate până Ea data raportării: -

Nod Petricani - s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate. După finalizarea Studiului de Fezabilitate, urmează aprobarea în Consiliul General a indicatorilor tehnico-economici, iar, ulterior, demararea procedurii de expropriere, precum și procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 15. Nod Petricani - închidere inel median.

Supralărgire Sos. București - Măgurele - este în curs de elaborare documentația pentru achiziția Studiului de fezabilitate.

Cost implementare (SF) 140.000 lei,

Costurile suportate până la data raportării:-

indicatorul de monitorizare a progreselor măsura Î.4: finalizarea tuturor proiectelor majore

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura I.4 se poate cuantifica la finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.

Data de începe re a activită ții planific ate în cadrul măsuri ___________ț

î"~


Data de finaliza re a activită ții planific ate în cadrul măsuri

 • 1

 • 2


Activitățile planificate____3

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud)


Stadiu de realizare în raportările anterioare

2018

2019 (trim I, trim II și trim III)

4

5


Licitația pentru atribuire servicii de proiectare și execuție lucrări a fost finalizată. Rezultatul a fost contestat.


2022


Lot 1 - a fost semnat contractul cu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS pentru proiectarea și execuția Lotului 1 din Centura de Sud a Municipiului București la standard de autostradă.

Lot 2 - s-a finalizat procedura de atribuire a contractului de prestări servicii de întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare de servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/ transfer.

Lot 3 - idem Lot 2.


Stadiul de realizare în perioada de raportare (Trim IV 2019)


ObservațiiLot 1 - A fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare, începând cu data de 03.10.2019.

Lot 2 - Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire a fost predat de Antreprenor în data de 11.12.2019.

Lot 3 - Se derulează activitatea de proiectare în baza Ordinului de începere pentru activitatea de proiectare (23.05.2019).

Declarația de Proiectare, revizia 3, a fost predată de Antreprenor în data de 02.12.2019.Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Data

Data

de

de

începe

finaliza

re a

re a

activîtă

activîtă

yi planific

țn planific

ate în

ate în

cadrul

cadrul

masuri

măsuri

i

1

2

Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România


e în raportările anterioare


Lot 1 - sector A1-DN7- 87%

Lot 2: Sector DN2 - A2 procedură de achiziție in derulare pentru lucrări rămase de executat.


Lot 1 - sector A1-DN7- 87%. Contract reziliat.

Lot 2: Sector DN2 - A2 -A fost emis HG nr. 383/2019 privind actualizarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1 -DN 7 sî DN 2-A2" pentru ambele sectoare de drum național. în data de 14.06.2019 a fost pubiicat în M.O. HG nr. 361 privind exproprierea pentru suprafețe suplimentare și completare a Anexei 2.

în data de 09.07.2019 a fost aprobată H.G. de transfer a suprafețelor de teren aflate în administrarea MAPN.


Stadiul de realizare în perioada de raportare (Trim IV 2019)


Lot 1:Sector A1 -DN7-A fost demarată procedura de achiziție pubiică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate.


Lot 2: Sector DN2 - A2 -Procedura de atribuire a contractului de execuție a fost finalizată. Contractul de execuție lucrări este în curs de semnare.


Observații

i

i
Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 si A1

Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) -procedura evaluare oferte in derulare.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) -finalizare evaluare oferte, rezultatul a fost contestat.

Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) — Ordinul de începere pentru perioada de proiectare a fost emis pentru data de 31.07.2019.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) -contractul pt. proiectare si execuție Pasaj Berceni a fost semnat.

A fost emis ordinul de începere pentru proiectare.

Au fost obținute Certificatele de urbanism. Antreprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acorduri.

"Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București ~ Domnești"

/T/A

fi O /\

Proiectul tehnic avizat

Eliberare amplasament prin lucrări de demolare.

A fost emisă H.G. nr. 361/2019 pentru exproprieri suplimentare. S-au obținut Certificatele de Urbanism.

S-a emis autorizația de construcție.

v, * \       ~           '

"Proiectare și execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A*

ț          r    ț       x         *

Contractul se află în faza de elaborare a Proiectului Tehnic și Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire.

în derulare procedura de evaluare de mediu în vederea obținerii Acordului de Mediu

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Coîentina)

Emitere ordine de începere pentru realizare SF pentru Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului.

Nod Chitila: s-a semnat protocolul cu CNFC-CFR S.A. Nod Andronache și Nod Avionului: aprobare indicatori tehnico-economici.

Demarare întocmire documentație pentru achiziție servicii de realizare proiect tehnic și execuție lucrări.


Sd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
rIB

X-- ■ JA/e r r n 'A.-

_.-Uj

fel

Nod Petricani: s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate.

Penetrație S'pfeiuliSiă^'’ Independenței - Ciurel -Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel)

Stadiul fizic de execuție

Tronson 1 (km 0 - sos. Virtuții) ' 65%,

Stadiul fizic de execuție Tronson 1 (km 0 - sos. Virtuții)

75%.

Stadiul fizic de execuție Tronson I (km 0 - sos.

Virtuții) 80%.

Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești

Finalizare SF și aprobare indicatori tehnico-economici.

Proiect tehnic în curs de elaborare.

S-a atribuit contractul de execuție lucrări.

S-a obținut Autorizația de demolare a imobilelor de pe tronsonul 1 (str. Brașov - str. Râul Doamnei) și s-a dat ordinul de demolare pentru aproximativ 50 de imobile.

Lucrările de demolare pe tronsonul 1 sunt finalizate în procent de circa 99%. S-a demarat execuția lucrărilor pe tronsonul 1.

Străpungerea Bd. Nicolae

Grigorescu - Splai

Dudescu

Stadiul fizic de execuție 95% Demarare procedură pentru achiziție lucrări suplimentare (iluminat, separatoare de sens si semaforizare).

Stadiul fizic de execuție 95% Stadiul fizic de execuție lucrări suplimentare 70%.

Stadiul fizic de execuție 96%

Stadiul fizic de execuție lucrări suplimentare 83%.

Supralărgirea       Șos.

Fabrica de Glucoza

Predare amplasament pentru lucrări de execuție.

Stadiul fizic de execuție 37%.

Stadiul fizic de execuție 48%.

; Supralărgire și străpungere Strada Avionului

Emitere ordin de începere pentru realizare SF Nod Avionului.

Aprobare indicatori tehnico-economici pentru Nod Avionului. Demarare întocmire documentație pentru achiziție servicii de realizare proiect tehnic si execuție lucrări.

Supralărgirea       Șos.

București Măgurele

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF. Urmează a se demara procedura de achiziție.

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF. Urmează a se demara procedura de achiziție.

TOTAL indicator măsura 1.4


Bd. Regina EKsabeta nr. 47, cod poșta! 050013, sector 5, București, RomâniaMăsura 1.5 - Extinderea și integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar- extinderea rețelei de metrou

Extinderea rețelei de metrou cu 23,24 km este prevăzută a se finaliza la sfârșitul anului 2022. Responsabilitatea implementării măsurii 1.5: METROREX Descrierea măsurii:

 • •  Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești,

 • •  Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala 5

 • •  Construcția Magistralei 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km).

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor                       % ' s,             ;

Continuă lucrările în vederea finalizării acestui obiectiv. Stadiul realizării lucrărilor este' de cca. 90%. Magistrala 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km): definitivarea proiectului, stabilirea sufselepde finanțare și realizarea lucrărilor. A fost aprobată finanțarea de către C.E. pentru secțiunea 1 Mai-Tokio.

A fost demarată procedura de achiziție pentru lucrările de structură. Se află în derulare evaluarea documentelor de precalificare depuse de ofertanți. A fost finalizată procedura de achiziție pentru exproprieri, se așteaptă rezultatul unei cercetări privind o reclamație depusă de unul dintre ofertanți. Acțiuni finalizate la data raportării:

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești cu tronsonul de 2,1 km este finalizată și metroul a fost pus în funcțiune cu călători în anul 2017.

Costul de implementare: 8.266.500.000 lei Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.5: lungime linie metrou (km) Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 23,24 km Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data

p


ii: 2,1 km

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Date de finalizare 3 activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019 (Trim I, trim li și trim III)

..

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu -Străulești

2,1

2,1

-

-

2,1

100%

0

2016

2022

Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei -Eroilor Magistrala 5

7,14

-

90%

90%

90%

7,14

Construcția Magistralei 6(1 Mai-Otopeni)

14

-

A fost demarată procedura de achiziție pentru lucrările de structură.

A fost finalizată procedura de achiziție pentru exproprieri.

4

14

TOTAL indicator măsură 1.5

23,24

2,1

9,03%

21,14

* km lungime linie metrou;

Măsura 1.6 - Modernizarea și extinderea arteV

UKA5 “SSH*

KOi8aeî-Egji4!»t      DOI


Responsabilitatea implementării măsurii 1.6: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 -Direcția Investiții, Primăria Sector 2 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 2 -Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 -Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4-Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 -Administrația Domeniului Public al Sectorul 5, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Investiții.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate arterele din București, prin reabilitarea străzilor.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

Administrația Străzilor, prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., a demarat în data de 11.06.2018, în sectoarele 1, 3, 5 și 6, proiectarea reabilitării străzilor Drum Arieș, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești, str. Căruței, str. Căscioarelor, str. Floare de Vârf, Intrarea Gălbenelelor, str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul, Drum la Chiajna, str. Bilciurești și la data de 02.08.2018 proiectarea reabilitării străzilor str. Lonea, str. Ocna Sibiului, str. Brățării, str. Mavrogheni, str. Serg. Turturică, intr. Țurcanei, Drum Dârvari, str. Liniei, cu o lungime totală de 12,27 km străzi.

Pentru 8 străzi, conform proiectului în derulare: Str. Lonea, Str. Ocna Sibiului, Str. Brățării, Str. Mavrogheni, Str. Sergent Turturică, Str. Intr. Turcanei, Drum Dârvari, Str. Linei, a fost finalizat proiectul aferent iluminatului public. S-a obținut Autorizația de Construcție.

Pentru 14 Străzi, conform proiectului în derulare:

Sector 1 - Drum Arieș, Str. Bilciurești, Drum Cavnic, Drum Costești, Drum Cristești,

Sector 5 - Str. Căruței, Str. Căscioarelor, Str, Floare de Vârf, Intr. Gălbenelelor, Str. Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăițelor, Drum Sânpaul,

Sector 6 - Drum Chiajna, a fost finalizat proiectul aferent iluminatului public.

S-a obținut Autorizația de Construcție, s-a executat și finalizat Strada Floare de Vârf - 0,171 km, conform raportări CMSPPB SA.

în str. Teius lucrările de reabilitare sistem rutier și lucrări edilitare sunt în curs de execuție pe o lungime 1,62 km.

Lungime totală: 13,89 km

Primăria Sector 1 a demarat proiectul Modernizare sistem rutier 11 străzi.

Pe străzile Mamaia, Medrești, Buclei, Drumul Poiana Ursului, Fiordului, Drumul Gării, Liliacului, Bujorului, Nuferilor, Eugen Brote și Drumul Lăpuș.

Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș.

în trimestrul IV, Primăria Sector 1 nu a raportat derularea de acțiuni aferente acestor proiecte.

^Brimăria^ector 3, prin Direcția Achiziții Investiții:

a'q                a reabilitat arterele de circulație, pe o lungime de 7,087 km,

z        stmi^țl al anului 2019 au fost reabilitate artere de circulație pe o lungime de 10.07 km,

* / ......al anului 2019 au fost executate lucrări de reabilitare a următoarelor artere de circulație:

! strada .Gi      tnei (0,48 km), strada Gura Siriului (0,36 km), strada Anghel Ghețu (0,86 km), strada

\ Braîlița (0,^7k$), strada Mărcușului (0,50 km). Total km reabilitați: 2.67 km.

T' x în tripieățrul'IV ai anului 2019 au fost executate lucrări de reabilitare a următoarelor artere de %5j/6jFcuIați^ȘÂada Drumul Lunca Cetății (N. Teclu - Lunca Priporului) -1,50 km, strada Visagului - 0,35 jgh^lâ^vitioara - 0.07 km, strada Gura Făgetului (strada Brățării - strada Gura Sadicului) - 0,39 km. Total km reabilitați: 2.31 km.
Primăria Sector 4, în anul 2018 a reabilitat/asfaltat 14 km străzi pe B-dul C-tin Brâncoveanu (3,5 Km), Șos.Berceni supralărgire (1,6 km), strada Luică - supralărgire parțial (0,9 km), strada Turnu Măgurele parțial (3 km), B-dul Tineretului (5 km).Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tei: 021.305.55.00

http://www.pmb ro
în trimestru! IV 2019, s-au efectuat lucrări de reabilitare/modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în str. Turnu Măgurele - 2,02 km, str. Luică - 3,92 km și Șos. Berceni - 4,11 km, str. Emil Racoviță-1,6 km. Total: 11,65 km.

Primăria Sector 6, prin Direcția Generală Investiții, a executat în perioada 2017-2018 lucrări de modernizare și extindere a arterelor de circulație din sectorul 6 pe o lungime de 9,85 km - indicator raportat în trimestrul II 2019.

S-au executat în perioada 2018-2019 lucrări de modernizare și extindere a arterelor de circulație din Sectorul 6 pe o lungime de 5.313 km.

în trimestrul IV Primăriile Sector 1, 2 și 5 nu au raportat stadiul implementării măsurii.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.6: lungime străzi (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 93 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 64,714 km


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

1

2            î__________3__

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS1

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație ~ PS2

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS3 Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS4 Modernizarea și extinderea arterelor de circulație -- PS5

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS6

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație -Administrația Străzilor____

TOTAL indicator măsură I.6

* km lungime străzi modernizate;

“ valoare indicator raportat în trimestrul II 2019

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare {Trim IV 2019)

Stadiu de realizare până în prezent

Observații

2018

2019 (trim I, trim II și trim III)

5

6

7

8

9

vezi observații 1)

vezi observații 2}

nu s-a raportat

 • 1) Realizare studiu de fezabilitate pentru 3,8 km de străzi.

 • 2) Aprobare indicatori tehnico-economici.

vezi observații

nu s-a raportat

S-au modernizat străzile

Maior Ion Coravu, Cristescu Dima, Stănescu Gheorghe, Șerbănică Vasite.

7,08

12,74

2,31

22,13

14

3,2

11,65

27,25

nu s-a

raportat

nu s-a raportat

-

9,85“

vezi observații

5,313

15,163

**9,85 km străzi modernizate în anii 2017-2018.

în perioada 2018-2019 s-au modernizat 5,313 km.

vezi observații

vezi observații

0,171

0,171

13,89 km străzi în curs de execuție.

30,93

15,94

19,444

66,314


Măsura I.7 Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement


Responsabilitatea implementării măsurii I.7: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A, Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee:


 • 1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal, C-tin. Prezan, Str. Nicolae Caranfil, Șos. Pipera, Str. Cpt Alexandru Ștefănescu, Bd. Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff;

 • 2. Piața Victoriei, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia);

 • 3. Piața Unirii, Splaiul Unirii, Pod Grozăvești, Splaiul Independentei, Bd. Regina Elisabeta (până la Universitate), Bd. Ion C. Brătianu;


4. Bd. Unirii, Piața Alba iulia, Bd. Basarabia (până la Arena Națională).

Măsura a fost începută din anul 2018 și este prevăzută a se realiza până la finalul anului 2019. în etapa următoare se vor mai realiza 33 de km de piste de biciclete pe artere principale (Bd. D. Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Dacia, Șos. Colentina) și în parcurile Izvor, Plumbuita, I.O.R., Caro!, Tineretului.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

Direcția Generală Investiții derulează proiectul Implementarea unui sistem public pentru transport cu bicicleta, prin realizarea a patru trasee de piste de biciclete.

Pentru traseul 1 de piste pentru biciclete cu o lungime de 9,30 km, P-ța. Victoriei- Bd-ul. Aviatorilor -Bd-ul. Beijing - Str. Nicolae CaramfH - Șos. Pipera, Contractul de lucrări pentru semnalizare orizontală a fost semnat în data de 12.11.2019, urmând a fi emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție. De la data emiterii ordinului de începere, executantul va avea la dispoziție 2 luni pentru finalizarea lucrărilor contractate.

Pentru traseul 2, se are în vedere reconfigurarea traseului, ca urmare a cerințelor Comisiei Tehnice de Circulație.

Pentru traseul 3, conform avizului obținut de la Brigada Poliției Rutiere, ce prevede realizarea execuției etapizat, pe tronsoane, în funcție de finalizarea altor lucrări ce se află în desfășurare pe traseul 3, lucrările vor fi executate pe fiecare tronson în parte.

Pentru traseul 3, tronsonul 1, cuprins între B-dul Regina Elisabeta și Splaiul Independenței, a fost obținută autorizația de construire, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis, începând cu data de 28.10.2019. La aceeași dată, a fost întocmit procesul-verbal de predare amplasament cu deținătorii de utilități și reprezentanții Administrației Străzilor. în data de 28.11.2019, au fost finalizate lucrările de execuție. Ca urmare a finalizării lucrărilor, s-a solicitat convocarea recepției la terminarea lucrărilor pentru acest tronson. în prezent, este în curs de constituire comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Pentru traseul 3, tronsonul 2, ce se va realiza pe Splaiul Independenței, între Piața Națiunile Unite și Grozăvești și pentru traseul 3 tronsonul 3, în data de 08.11.2019, s-au depus solicitări la Direcția Servicii Integrate din cadrul PMB, în vederea obținerii autorizațiilor de construire. în data de 19.11.2019, au fost solicitate documente suplimentare, în completare.

Pentru traseul 4, în data de 17.10.2019, s-a depus solicitare la Direcția Servicii Integrate din cadrul PMB, în vederea obținerii autorizației de construire. Au fost solicitate clarificări privind documentele depuse. După obținerea autorizației de construire, urmează predarea amp]nentulgi și emiterea ordinului de începere pentru lucrările de execuție.                            O

Pentru cele 4 trasee de piste de biciclete cuprinse în proiectul privind "l transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” a fost s Contractul de dirigenție de șantier. Tot în data de 13.11.2019, a fost serviciilor.misisi .ordinul/d


{nyPsjstem de

1-^^1.2019, începere a

I r


Costul de implementare măsura 1.7: 45.000.000 lei

Costul de implementare proiect trasee 1, 2, 3, 4 : 44.5

Costurile suportate până la data raportării:                                  ~    \

traseul 1 - 578.000,00 lei realizare SF, 19.814,01 lei pentru obținere avize, 22.099,52 lei cote ISC autorizația de construire traseu 1, tronson 1;

traseele 2, 3 și 4 - 60.505,56 lei pentru proiect tehnic, 3.581,90 lei pentru cote ISC traseu 3 tronson 1,69.148,52 lei pentru proiect tehnic


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5,

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roV

UKAS

1S£J BOOT’ tțq 1*001

001


Sursa de finanțare: buget local/ buget de stat-Ministerul Mediului,

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.7: lungime piste biciclete (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

2


Activitățile planificate


Valoare

Indicator'Realizare piste de biciclete Etapa 2 -pe principatele artere și în parcuri.__

TOTAL indicator măsura I.7


Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


2018


Traseul 1 - atribuire contract de proiectare și asistență tehnică. Traseele 2,3, 4-atribuire contract de proiectare și execuție.


2019 (trim I, trim II și trim III)


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)


/aloarea îbținută până In prezent


Stadiu de realizare%


Valoare rămasă de realizat____________6

Traseul 1, tronson 1 - demarare procedură achiziție lucrări semnalizare, contestată; S-au formulat răspunsuri la contestație și la clarificări;

Traseul 1, tronson 2 -demarare procedura de atribuire a contractului de execuție.

Traseul 2 - nu s-a obținut aviz favorabil, (circulație, Brigada Rutieră, STB), urmează reconfigurarea traseului.

Traseul 3 - avizat favorabil proiectul tehnic (PT+DE+DTAC+POE), urmează emiterea ordinului începere a lucrărilor pentru tronsonul cuprins între Calea Victoriei și Splaiul Independentei.

Traseul 4 — proiectul tehnic a fost elaborat și avizat în Consiliul Tehnico-Economic ai PMB.


_________ 7

Traseul 1 - In prezent, contractul de lucrări pentru semnalizare orizontală este în curs de semnare.

Traseul 2 - conform cerințelor Brigăzii Rutiere, traseul a fost împărțit pe tronsoane, pentru care se vor elibera avize separat.

Traseul 3-

 • - finalizare lucrări de execuție traseu 3- tronson 1,

 • - pentru tronsoanele 2 și 3 în curs de obținere autorizații de construire.

Traseul 4 - în curs de obținere autorizații de construire.

Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel: 021,305.55.00 http://www.pmb.roMăsura 1.8 Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public)

Măsura se va implementa după realizarea pistelor de biciclete.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.8: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. Dotările specifice funcțiunii impuse constau în principal, în rasteie acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci), necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fost prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism. Rastelele pentru biciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.8: lungime piste biciclete (km)

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor Ia data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării

Data de începere a activității planificate în cadra!

măsurii

Data de finalizare

9 activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare

Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)

Stadiu de realizare%

Observații

2018

2019 (trim I, trim II și trim

HI)

2

3

4

5

6

7

8

9

2017

2019

Dotările specifice funcțiunii pistelor de biciclete.

-

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete.

S /oZj

li

) JdSi

TOTAL indicator măsura I.8 I

100

Măsură conexă măsurii I.7 (realizarea traseelor de piste pentru biciclete).Măsura t nițief&a unui program de achiziție biciclete pentru public

Măsura a fost începută din anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.

Responsabilitatea implementării (măsurii I.9: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția de Mediu.            ț

Descrierea măsurii: Prin aceasta maSqră, PMB va asigura facilitățile necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni.

Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu a derulat proiectul "Bicicliști în București”, prin care s-au acordat 30.000 vouchere pentru achiziționarea de biciclete, proiectul fiind finalizat în luna


Costul de implementare măsură 1.9: 15.000.000,00 lei

Costul de implementare proiect: 15.000.000 lei

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.9: număr biciclete achiziționate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 30.000 biciclete

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 30.000 vouchere acordate pentru achiziționarea de biciclete

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare 3 activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea împ obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare0

Valoare rămasă de realizat

2018

Trim (trim t, trim II și trim

III)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017

2018

Asigurarea de facilități necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni

30.000

/

30.000

..

30.000

100%

0

TOTAL indicator măsură 1.9

ZO.OtL

1 -

t — .

t /

/

X "■■■■■■■■X......"■

-.•V       \

n

Z /    /

* II

30.000

100%

0

număr

»Măsura este prevăzută a fi realizată până în la finalul anului 2022.


Responsabilitatea implementării măsurii 1.10 - Aparatul de specialitate al Pri respectiv Direcția Transporturi, METROREX.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, METROREX va construi o stație intermodală la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 și, ulterior, PMB va construi 3 stații intermodale: la Pantelimon Vergulul (la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 și 55), la Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DN-CB Domnești), pe Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

A

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019


Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructura implementează

proiectul terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului (parcaj

suprateran de 450 de iocuri), care face parte din obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier și linii

de tramvai Șos. Pantelimon și Șos. lancului”.

în anul 2017 a fost aprobat Planul Urbanstic Zonal și în anul 2018 a fost finalizat proiectul tehnic.

în trimestrul III 2019 s-a semnat Contractul de execuție lucrări, inclusiv proiectare, aferent obiectivului de investiții "Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șos. Pantelimon și Șos. lancului - Finalizare proiect” și a fost emis ordinul de începere pentț


Bd. Răgiră Eltsabeta nr. 47, cod poștat 050Q13, sector 5, București. R

Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb ro în data de 22.08.2019 a fost emis ordinul de începere pentru execuția lucrărilor, cu termen de finalizare a lucrărilor 12 luni de la data ordinului de începere.

în trimestrul IV 2019 - lucrările sunt în curs de derulare, se execută fundații la parcare.

în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgîre Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea, în zona nodului rutier de la Domnești - Prelungirea Ghencea - Domnești (la viitorul terminai intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești). După realizarea exproprierilor în zona terminalului intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești se poate începe execuția park & ride.

Costul de implementare total parcări park & ride PMB: 80.332.153 lei.

Sursa de finanțare: buget local

Primăria Sector 4 a derulat proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

în anul 2019 proiectul este realizat în procent de 100%, parcarea fiind dată în folosință în luna august. Cost implementare: 15.168.721,08 lei fără TVA

Acțiunii finalizate:

în 2018, METROREX a finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4. Obiectivul a fost recepționat la data de 12 noiembrie 2018.

în anul 2019, prin Primăria Sector 4 proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida) a fost finalizat. Cost implementare: 15.168.721,08 lei fără TVA

Costul de implementare măsură 1.10: 64.350.000 iei METROREX, 80.332.153 lei - PMB Sursa de finanțare: buget de stat, buget local

Costul de implementare până la data raportării: 64.350.000 lei METROREX

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.10: număr stații intermodale Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 4

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 1

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


2017Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


2022


Activitățile planificate


______ J3___

Realizare sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești.

Realizare terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon si Sos.

J t

Vergului.


Realizare nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea, Realizare park&ride în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

TOTAL indicator măsura 1.10


număr stații intermodale/ parcări park&ride
Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sedor 5, București, România

Tel, 021.305.55.00

http://www.pmh.ro


Valoare Indicator*


Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


2018


2019 {trim I, trim II și trim III)Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)


Lucrările sunt în curs de derulare, se execută fundații la parcare,Valoarea obținută până în prezent


finalizat


Stadiu de realizare%


100%Valoare rămasă de realizat


10Măsura Li 1 - Programul de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 și este prevăzută a continua până în anul 2022.

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația Fondului de Mediu (AFM)

Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Stimulare a înnoirii Parcului Auto (Programul Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de bucureșteni cu autoturisme Euro 6.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019

Suplimentar față de P.I.C.A, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu a inițiat în 2018 "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 377/26.07.2018. Programul urmărește acordarea a 5.000 de eco-vouchere, cu o valoare de 9.000 lei/eco-voucher, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București, în perioada 2018-2019. Programul a demarat în luna octombrie 2018, prin înscrierea persoanelor fizice și juridice posesoare de autovehicule vechi.

în cadrul programului, au fost casate 4.194 autovehicule uzate, din care 4.053 aparținând persoanelor fizice.

în trimestrul IV 2019 s-a derulat procesul de decontare a ecovouchere utilizate de beneficiari.

Costul de implementare este de 37.746.000 lei suportat din bugetul local PMB.

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFM

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3,38 % din total parc auto înlocuit în 5 ani, respectiv 0,67% /an.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,46% pentru anul 2018.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare

Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)

Valoare rămasă de realizat

2018

2019 (trim l, trim II și trim III)

1

2

3

4

5

6

7

8

2018

2022

Eliminare autovehicule vechi

3,38%

0,46%

-

2,92%

TOTAL indicator

măsură 1.11

3,38%

0,46%

-

2,92%

Suplimentar fată de

"Programul de stimulare a

PICA

eliminării din traficul

bucureștean a autovehiculelor cu grad

0,37%

ridicat de poluare prin

/o

acordarea de eco-

-.....A -A

vouchere"

* /. i

prin
Măsura 1.12 - Creșterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modemizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport

Responsabilitatea implementării măsurii 1.12: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură are în finalizare următoarele proiecte de modernizare liniilor de tramvai pe arterele:

Șos. Pantelimon - pentru 3,15 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea park & ride și bucla de întoarcere. A fost emis ordinul de începere pentru execuție lucrări. Stadiul de execuție al lucrărilor este de aproximativ 90%. Cost implementare 322,495,000,00 lei

Costuri suportate până la data raportării 170.085.469 lei

Șos. tancului - pentru 1,4 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune în anul 2016.

Cost implementare 111.066.000,00 lei

Costuri suportate până la data raportării 44.631.000,00 lei

Bd. Liviu Rebreanu - pentru 2,78 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea supraetajată, pentru care nu a fost găsit încă amplasament.

Costul de implementare este de 164.158.000,00 lei

Costuri suportate până la data raportării 100.333.000 lei

Bd. Aerogării - 3,57 km cale dublă tramvai. Reabilitarea sistemului rutiera fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune. Lucrarea este sistată din lipsa unui amplasament în vederea realizării buclei de întoarcere.

Costul de implementare este de 68.112.000,00 lei din care

Costuri suportate până la data raportării 38.115.000,00 lei.

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a depus la data de 20.06.2018 o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe B-dul. G-ral. Vasile Milea de la intersecția cu B-dul. Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV, (lungime de 1,1 km cale dublă).

în anul 2019 a fost semnat contractul de finanțare. De asemenea, a fost finalizat proiectul tehnic și transmis prin intermediul platformei electronice MySMIS spre verificare de către un verificator tehnic independent ce urmează a fi angajat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională --București Ilfov.

Costul de implementare este de aproximativ 6,14 milioane Euro, din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București,

Tel: 021.305.55,00

htfpy/www, pmb.ro
Data de începere a activității i planificate I în cadrul | măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)

Observații

2018

2019 (trim I, trim II și trim III)

1

2

3

4

5

6

7

8

2016

2018

Modernizare linie de tramvai pe Șos Pantelimon.

-

6,30

-

3,15 km cale dublă.

Modernizare linie de tramvai Șos lancului.

-

2,8

-

1,4 km cale dublă.

Modernizare linie de tramvai Liviu Rebreanu.

5,56

-

2,78 km cale dublă.

Modernizare linie de tramvai Bd.Aerogării.

7,14

3,57 cale dublă

Modernizare linie de tramvai Vasile Milea.

-

-

1,1 km cale dublă - a fost semnat contractul de finanțare.

TOTAL indicator măsură

1.12

52,38

L

14,66

21,8


lungime linie transport electric de suprafață (km)Măsura 1.13 - Salubrizarea urbană - Salubrizarea străzilor

Responsabilitatea implementării măsurii 1.13

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Serviciul de Utilități Publice-Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 1 - Poliția Locală Sector 1 - Direcția Inspecție (Biroul Protecția Mediului), Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizarea și Control Salubrizare, Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Tehnică, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public, precum și Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 6 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 Serviciul -Protecția Mediului.

Măsura se consideră că va intra pe deplin în vigoare la sfârșitul anului 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019

Primăria Sector 1 - prin operatorul de salubrizare, a realizat:

în trimestrul IV acțiunile de salubrizare au constat în: măturat mecanizat 12.699,96 km, spălat carosabil 1.257,03 km, spălat trotuare 245,45 km. Potrivit programelor de salubrizare aprobate, operațiunile de salubrizare stradală cuprind: măturat mecanizat 123,79 km, spălat carosabil 140,06 km, spălat trotuare 173,14 km.

Se consideră salubrizare eficientă realizată pentru 140,06 km străzi, cuprinzând 166 artere de circulație.

Primăria Sector 2 - prin Direcția Servicii Publice, în trimestrul IV a raportat acțiuni de salubrizare eficientă pe 7 km, fără a preciza numărul de km de străzi pentru care s-a efectuat salubrizare eficientă.

Primăria Sector 3, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3, în trimestrul IV a executat săptămânal maturatul mecanizat pe arterele de pe raza Sectorului 3, pe o lungime totală de 298 de km. Spălarea carosabilului s-a realizat săptămânal pe arterele de pe raza Sectorului 3, pe o lungime totală de 289,94 km.

Primăria Sector 4 a raportat pentru trimestrul IV salubrizarea unui număr total de 88 km, fără a preciza numărul de km de străzi pentru care s-a efectuat salubrizare eficientă.

Primăria Sector 5 a raportat pentru trimestrul IV acțiuni de salubrizare eficientă pe 35 km/zi (spălare și aspirare a prafului) pe străzile B-dul George Cosbuc, Calea Ferentari, Prel Ferentari, B-dul Pieptănari, Calea Rahovei, Șos. Alexandriei, Șos. Sălaj, Șos. Viilor, Str. Zețarilor, Calea 13 Septembrie, Splaiul Independenței, Șos. București- Măgurele, B-dul Eroii Sanitari, B-dui Eroilor, B-dul Gheorghe Marinescu, B-dul Mihaiî Kogălniceanu, Șos. Panduri, Calea Plevnei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Schitu Măgureanu, B-dul Unirii, B-dul Națiunilor Unite, B-dul Libertății, B-dul Tudor Vladimirescu, Șos. Progresului, Str. Mihail Sebastian, Splaiul Independenței.

Primăria Sector 6 a raportat pentru trimestrul IV salubrizarea eficientă a străzilor 114,47 km.

Costuri implementare la data raportării 924.500,00 lei (fără TVA).


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.13: Lungime străzi Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2004 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:


Data de începere a activității

fîpaîizarera; ’ activității >

■ " .^>7

Activitățile planificate

Valoare

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)

Stadiu de realizare% până în prezent

planificate în cadrul măsurii

planificateîncadrai măsurii

indicator*

2018

2019 (trim I, trim li și trim IH)

1

2

3

4

5

6

7

8

Salubrizarea străzilor

PS1

463,34

127,68

140,06

140,06

Salubrizarea străzilor PS2

320,19

136

92,03

7

2018

2019

Salubrizarea străzilor PS3

300,8

35

35

289,94

Salubrizarea străzilor

PS4

334

154**

109**

Salubrizarea străzilor

PS5

334

14

35

35

Salubrizarea străzilor PS6

251,76

114,47

114,47

. ..

TOTAL indicator măsură 1.13

2004

312,68

343,43

619,22

30,9%


număr km străzi salubrizate

valoarea raportată de PS4 corespunde numărului total de km pe care s-a realizat salubrizarea în trimestrele II și IIIMăsura 1.14 - Gestionarea traficului în zona centrală

Responsabilitatea implementării măsurii 1.14: Aparatul de specialitate ai Primarului General, respectiv Direcția Transporturi, Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv Administrația Străzilor, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov.

Implementarea măsurii a început în anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

în vederea gestionării traficului în zona centrală, Primăria Municipiului București, în anul 2018 a instituit regimul parcărilor, prin introducerea regimului obligatoriu de plată a parcărilor de utilitate publică generală, prin H.C.G.M.B.nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București. Introducerea regimul de parcare cu plată pe oră s-a realizat începând cu data de 01.07.2018.

în trimestrul III 2019, H.C.G.M.B. nr. 322/2018 a fost abrogată și înlocuită cu H.C.G.M.B. nr. 517/2019 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din Municipiul București.

în anul 2018 au fost instituite 3.280 locuri de parcare operabile, din care 1,038 în zona 0 și 2.442 în zona 1 - avizate, marcate, numerotate și cu personal încasator.

In trimestrul IV 2019 au fost avizate inca 1788 locuri de parcare in perimetrul delimitat drept zona centrala

în vederea restricționării accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea și implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor, a fost adoptată H.C.G.M.B. nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București.

Primăria Municipiului București, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov (ADTPBI), a înființat la 17.09.2018 linia de autobuz nr. 698 (linia verde), care asigură legătura între zonele de interes administrative, instituționale din zona centrală a capitalei. Traseul liniei nr. 698 este următorul: Timpuri Noi - Bd. Șincai - Bd. D. Cantemir - Piața Unirii - Bd. I. C. Brătianu - Piața Universității - Bd. N. Bălcescu - Bd. G. Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Victoriei, cu întoarcere pe Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogălniceanu - str. B. P. Hașdeu - str. Națiunile Unite - Bd. Libertății - Bd. Regina Maria - Piața Unirii - Bd. D. Cantemir - Bd. Gh. Șincai. Traseul are 14,7 km dus-întors și este deservit de 4 autobuze având capătul de linie 1 în zona Universitatea Creștină și capătul 2 în zona Piața Victoriei. Intervalul de succedare la ora de vârf este de 20 de minute în zilele lucrătoare (luni-vlneri) și de 40 de minute în zilele de sâmbătă și duminică.

începând cu data de 01.03.2019, ADTPBI au reorganizat traseului liniei de autobuz nr. 698 și modificarea indicativului în nr. 784 cu caracteristici specifice unei linii expres, cu menținerea aceluiași parc de autobuze. Linia 784 funcționează pe o mare parte din traseul inițial al liniei 698, asigurând o legătura rapidă de transport public permanent între instituții din Municipiul București (din zona centrală) și Aeroportul Henri Coandă.

Lungimea totală a traseului liniei 784 este de 45,2 km dus-întors.

i Data de începere a activității planificate în cadrul j măsurii
Instituirea regimului parcărilor în interiorul zonei centrale (35.000 locuri de parcare); - restricționarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea și implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor______

 • - introducerea unui sistem de

transport public (linia verde) care să lege zonele de interes administrative-instituționale din centrul capitalei (Primării de sector, PMB, Ministere, Palatul Parlamentului, stații de metrou, parcări subterane și Administrații Financiare)____________

 • - utilizarea sistemului de

semaforizare inteligentă în vederea restricționării și redistribuirii accesului în/din perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale_____

TOTAL indicator măsură 1.14
Valoare Indicator*


(35.000 tocuri de parcare)


* finalizare proiecte/acțiuni pentru zona centrală


Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


Finalizarea tuturor [ proiectelor pentru j zona centrală |


2018


3280 locuri de parcare


100%


2019 (trim

1, trim II și trim III) •fr—• —--

L_ 6 I 4878 locuri de

parcare


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)


Valoarea obținută până în prezent


Stadiu de realîzare%


Valoare rămasă de realizat
Măsuri privind spațiile verzi

Măsura 11.1 - Extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală, Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 ~ Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 -Instituția în subordinea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Implementarea măsurii a început în anul 2017 și este continuată și în anul 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii 11.1:

Primăria Sector 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în anul 2018, a intrat în posesia unui teren de 1,8 ha în Bd-ul. Timișoara, care a fost transformat într-un parc de agrement, cu o suprafață de spații verzi conform normelor de proiectare și autorizare în vigoare, în trimestrul IV, Primăria Sector 6 nu a raportat stadiul realizării proiectului.

Primăria Sector 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, a realizat lucrări de renaturare pe o suprafață de 2,5 ha.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 11.1: suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene (ha)

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în plan: 10,41 ha

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2,176 ha din care 2,106 ha ( 2018- sector 3) și 0,07 ha (trim I și III 2019- sector 3),
Data de începer e a activifâț ii planific ate în cadrul măsurii

Data de finalizar e a activităț ii planific ate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoar e Indicat or*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoar ea Imp obținut ă în perioa da de raporta re (Trim IV 2019)

Valoare a obținută până în prezent

Stadi u de realiz are%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019 (trim I. II Și

III)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene - PS1

9

-

-

9

2017

2019

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene - PS6

1,41

1,8 ha de teren va fi amenajat într-un parc de agrement

-

..................IT" / n

A *•

\ ~ *

\ l

1/ ■■ '

"s/ /

J H i i

| / y

TOTAL indicator măsura 11.1

10,41

'/ ' <1

1 L

Suplimentar fată de PICA

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene - PS3

2,106

0,067

0.34

2,5

* suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene renaturate

Măsura HI.1 - Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control Spații Verzi, Primăria Sector 5 - Direcția Generală Operațiuni, Societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Primăria Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor întreține sau extinde 307,92 ha de spații verzi publice: prin înierbare, plantare de arbori și arbuști, extindere sistem de irigații sau realizarea de programe de udare sistematică. Acestea vor fi amenajate sau întreținute astfel: 41,0 ha - Primăria Sector 1, 34,0 ha -Primăria Sector 2, 10,0 ha - Primăria Sector 3, 11,3 ha - Primăria Sector 5, 16,02 ha - Primăria Sector 6, 195,6 ha - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii 111.1

Primăria Sector 1 a efectuat lucrări de întreținere (îngrijire) spații verzi (parcuri și aliniamente) fără realizarea de lucrări de înierbare și plantare arbori și extindere sistem de irigații.

Primăria Sector 2

în trimestrul IV 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi prin:

 • - montare gazon ruiou, amenajare sistem de irigații și plantare arbori în locațiile Mântuleasa (scuaruri)

 • - 90 mp și Chișinău nr.17 - 402 mp,

 • - montare gazon ruiou și amenajare sistem de irigații în D-na Ghica (scuar, platbandă, extensii și spații verzi) -15.000 mp.

Total: 0,0492 ha

Primăria Sector 3

în trimestrul IV 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe o suprafață de 0,65 ha (6.544,6 mp), astfel:

 • - suprafață plantată cu arbori 0,15 ha (1.549 mp);

 • - suprafață gazonată 0,4 ha (4.035.6 mp);

^-suprafață creare și extindere sisteme de irigații: 0,09 ha (960 mp).

T^lârita^^bori, arbuști, plante, gard viu: 19.171 buc;

stor 4

tfrppsțrul IV 2019 s-a plantat material dendro-floricol (arbori, arbuști, plante floricole perene: 19.252 Șnat prin însămânțare si prin montare de rulouri de gazon: 6,3356 ha. S-a înfințat sistem f79,03ml.

Ver^riou înființate prin:

LiîuL.;<plantare material dendro-floricol (arbori, arbuști, plante floricole perene): 2.175 buc, ’" - gazonare prin însămânțare și prin montare de rulouri de gazon: 5,5935 ha,

- înfințare sistem aspersie: 15.830 ml.


Primăria Sector 5

în trim IV 2019 s-au amenajat spații verzi pe o suprafață de 0,787 ha - pe Bd. Tudor Vladimirescu. Lucrările sunt realizate de ALPAB, în baza Protocolului de Colaborare nr. 9093/03.07.2019 dintre ALPAB și PS5.

Primăria Secto nu a raportat stadiul îndeplinirii măsurii pe trimestrul IV.da V

UKAS


Primăria Municipiului București, prin ALPAB: în trimestrul IV 2019 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi de pe raza Sectorului 5, executate de CMÎASVB SA., pe baza comenzilor ALPAB nr.14513/ 30.10.2019 (Calea 13 Septembrie - B-dul.Libertății) respectiv ALPAB nr.15948/ 27.11.2019 (Sebastian - Centrocoop) , precum și în baza Protocolului de Colaborare nr.9093/ 03.07.2019 dintre ALPAB și PS5 (finanțatorul lucrărilor), după cum urmează:

 • 1. Lucrări de amenajare și întreținere Scuar Central Calea 13 Septembrie - Tronson Trafic Greu - Piața Arsenalului (Lucrare finalizată - PV.nr. 14207/ 23.10.2019):

înierbat prin gazon rulou tip secetă o Sup.= 0.5140 ha, lucrarea de gazonare derulată în Trim.lli a fost finalizată pentru toată suprafața de 0.63 ha.

 • 2. Lucrări de amenajare și întreținere Scuar Central Calea 13 Septembrie - B-dul Libertății (Lucrare finalizată - PV.nr. 15629/ 21.11.2019):

Sistem automatizat de irigații - Sup.= 0,4452 ha; Valoare = 129.108 Lei;

Lucrări de pregătit terenul pt. înierbare și montare cu gazon rulou tip secetă - Sup. = 0.4452 ha; Valoare = 254.358,52 Lei;

Gazon rulou tip secetă Sup.= 0.4452 ha.; Valoare = 79.690,80 Lei

Valoare totală = 463.157,32 Lei

 • 3. Lucrări de amenajare și întreținere tronson Sebastian - Centrocoop (Lucrarea de montare gazon rulou - în derulare):

Sistem automatizat de irigații - Sup.= 0,3197 ha.; Valoare = 92.713 Lei;

Lucrări de pregătit terenul pt.înierbare și montare cu gazon rulou tip secetă - Sup.= 0,3197 ha.; Valoare = 148.799,40 Lei;

Gazon rulou tip secetă Sup.= 0,3197 ha.; Valoare = 57.226,30 Lei

Valoare totală = 298.738,70 lei

Obs: Lucrările de pregătire a terenului pentru înierbare și sistemul automatizat de irigații este finalizat, montarea gazonului rulou tip secetă fiind în derulare.

Pentru trimestrul IV, Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. a efectuat următoarele lucrări:

 • - Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna: Bordei 1 OOOmp, Caroi 7 800mp, Circul de Stat 3 627 mp, Cismigiu 14 OOOmp, Floreasca 3 OOOmp, Regele Mihai I 16 OOOmp, Izvor 24 OOOmp, Tineretului 24 095 mp; buget = 56113,2 lei, sursă de finanțare = beneficiar;

 • - Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidrant: Caro! 7500 mp, Circul de Stat 9836 mp, Cismigiu 20000 mp, Regele Mihai I 34000 mp; Buget = 15693.92 lei, sursă de finanțare = beneficiar;

 • - Udarea jardinierelor: Caroi 1-100 buc, Regele Mihai I - 800 buc buget = 900lei, sursă de finanțare = beneficiar.

 • - Plantari de plante bulboase și bienale - Bordei 2700 buc, Caroi 36000 buc , Circul de Stat 32100 buc, Cismigiu 122200 buc, Floreasca 4700 buc, Regele Mihai I 121450 buc, Izvor 18750 buc, Tineretului 48000 buc; Buget = 281707 lei, sursă de finanțare = beneficiar;

 • - Plantat flori in jardiniere si vase decorative - Circul de Stat 1400 buc, Regele Mihai 11750 buc; buget = 9450 lei, sursă de finanțare = beneficiar.

“—............... ..............

Data de începere a activității planificate yin cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realtzare%

2018

2019 țtrim I, trim II șt trim III)

1

2

3

4

5

6

7

8

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice - PS1

41

88.99

65,42

-

154,41

376,6 %   |

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice ~ PS2

34

4,761

-

0,0492

4,81

14,14%

î \

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice - PS3

10

0,396

0,41

0,46

1,266

12,66%

I

2016

2020

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice - PS4

-

2,35

-

-

2,35

-

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice - PS5

11,3

4,5

0,7

1,86

7,06

62,47 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - PS6

16,02

3

-

2,8

5,8

36,2 %

i

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice - ALPAB

195,6

4,955

-

-

4,955

2,533%

\ Jfr \\

TOTAL indicator măsura 111.1

307,92

108,952

66,53

5,169

180,651

58,66%âțM amenajată tle spațiu verde cu arbori


Bd. Regina EEsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roMăsuri privind eficiența energetică

Măsura IV. 1 - Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal și dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți

Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor moderniza 11 centrale termice de cvartal, din care:

6 CT-uri în sectorul 1 (CT Amzei - str. Amzei, nr. 10-22 și CT Știrbei Vodă - str. Știrbei Vodă nr.

2, CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31, CT Rosetti - str. C.A. Rosetti nr. 15, CT18A - str. Ion Câmpineanu nr. 15, CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17);

 • 1 CT în sectorul 3 (CT Direcție - str. Cavafii Vechi, nr. 15);

 • 2 CT-uri în sectorul 4 (CT Garaj - str. Olimpului nr. 84; CT Bucur 14 - str. Bucur nr. 14);

2 CT-uri în sectorul 5 (CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14 și CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr. 31).

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

CT Amzei - str. Amzei, nr. 10-22. în anul 2018 s-a derulat procedura de încheiere a contractului privind execuția lucrărilor pentru modernizarea centralei termice Amzei. Lucrările de modernizare la CT Amzei au fost sistate în trim. I și s-au reluat in luna mai 2019 prin Ordinul de reluare lucrări nr.4521/02.05.2019 cu data de 06.05.2019.

S-a finalizat structura de susținere a cazanelor și a pompelor de recirculare, aferente ramurii de încălzire a centralei termice. în trimestrul IV, cazanele tip Hoval pentru încălzire, au fost livrate, poziționate și echipate cu izolația termică și carcasele exterioare.

Stadiu de realizare a lucrărilor de execuție este de 21,5%. S-a solicitat sistarea lucrărilor începând cu data de 06.12.2019 pentru perioada sezonului de încălzire.

Costuri suportate până la data raportării: 594.151,89 lei din care în trimestrul IV 2019 - 501.405,31 lei. Această lucrare de modernizare este finanțată din fondurile proprii PMB.

CT Știrbei Vodă - str. Știrbei Vodă. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Rosetti - str. C.A. Rosetti nr. 15. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate.

Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT 18 A - str. Ion Câmpineanu nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare șî lucrări de execuție. Pentru obținerea suprafeței de decomprimare, conform Ordinului nr. 89/2018 privind "Aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" trebuie stabilite metode prin care să se realizeze aceste cerințe.CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17. proiectare și lucrări de execuție și s-a derulat achiziție a fost contestat.

Bd. Regina Sisabefa nr. 47. cod poștal 0500ț3,/ector5, bucurești',


Tel: 021.305 55.00

http://www.pmb.ro

CT Direcție - str. Cavafii Vechi nr. 15, RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Garaj - str. Olimpului nr. 84. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

CT Bucur 14 - str. Bucur nr. 14. în anul 2019, lucrările de modernizare s-au finalizat și s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor. Valoarea realizării modernizării este de 122.268,31 lei (fără TVA)

CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14. Contract în curs de derulare, stadiu 40%. în trimestrul IV 2019 s-a continuat dezafectarea echipamentelor care trebuie înlocuite, echipamentele s-au pus pe poziție și s-au început lucrările de montaj conducte; lucrările sunt în curs de execuție.

Costuri suportate până la data raportării: 58.150,38 lei (fără TVA).

CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr. 31. în trimestrul IV 2019 s-a finalizat proiectul tehnic și detaliile e execuție, urmează avizarea acestei documentații în CTE.

Costul de implementare: 23.014.524 lei

Costuri suportate până la data raportării: 127.460,84 lei.

Sursa de finanțare: Buget local-PMB

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.T. număr CT

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 11

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsuriiData de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


3

Modernizare CT Amzei__

Modernizare CT Știrbei Vodă


Modernizare CT Luterană_______

Modernizare CT Rosetti        __

Modernizare CT 18A____

Modernizare CT Floreasca__

Modernizare CT Direcție___

Modernizare CT Garaj        ___

Modernizare CT Bucur__,

Modernizare CT Caporal Bălan Modernizare CT Depou Ferentari TOTAL indicator măsura iV.1


număr centrale termice de cvartal


Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roStadiul de realizare în raportările anterioare


Stadiul de realizare în perioada de raportare (Trim IV 2019)


Valoare rămasă de realizat95%


10%


100%


100%


10%


40%


f(s)

V

DKA5 MWWMWT irtS«

aosssji • no i*c®i

OPÎ


Măsura IV.2 - Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primară și secundară a energiei termice

Responsabilitatea implementării măsurii IV.2: Instituția de interes public local în subordinea C.G.M.B. pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Implementarea măsurii a început din anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2023. în anul 2023 va rămâne de implementat mai puțin de 10% din măsură, rezultând că în perioada 2018-2022 măsura va fi practic realizată în cea mai mare parte.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de distribuție primară a energiei termice (250,7 km), din care se vor reabilita: 56,19 km pentru Magistrala I Sud; 34,79 km pentru Magistrala II Sud; 28,41 km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala ll-lll Grozăvești; 21,42 km pentru Magistrala V Grozăvești; 15,69 km pentru Magistrala l-lll Vest; 61,95 km pentru Magistrala Progresu-Berceni și Magistrala Progresu-Ferentari.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

Conform programului de investiții pe termen lung, pentru reabilitarea celor 250 km de traseu (împărțit' în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze, după cum urmează:

 • - în prima etapă de modernizare a SACET București, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 31,62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB, lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2020.

 • - în etapa a doua de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 105,969 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (25 ioturi), în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), axa prioritară 7.2 "Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București1’. Lucrăriie pentru această etapă sunt preconizate a fi executate în perioada 2019-2023.

 • - în etapa a treia de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 112,41 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - UI Grozăvești, Magistrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala îi Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, sectoarele 1-6.

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei termice din Municipiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două faze, cu un total de 137,59 km, după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport este finanțată din bugetul local.                         C

Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 și vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5,931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala II - III Grozăvești cu 5,544 km, Magistrala Progresu Berceni cu 3,626 km, Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0.95 km. Contractul nr. 5692/18.09.2018 pentru faza 1 are termen de 10 luni pentru proiectare și 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei fără TVA proiectare și execuție.

Stadiul de implementare al fazei 1 este următorul:Magistrala I Sud Obiectiv 1

în prezent Proiectul tehnic s-a finalizat și s-a avizat în C Lungime tronson magistrală 5,931 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.Magistrala II Sud:

Obiectiv 2 - tronson cuprins între căminele CS1 - CS5 (zona Bobocica). S-a eliberat Autorizația de Construire nr. 234/1726187 din 21.05.2019.Bd. Regina Stsabela nr. 47,

Tei: Q21.305.55.0Q

http://www.pmb.ro

Ordinul administrativ de începere a lucrărilor nr. 6878/03.07.2019 a fost emis începând cu data de 15.07.2019, fiind comunicat și către Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București, în data de 15.07.2019, a fost întocmit Procesul-verbal de predare front de lucru nr. 1, iar în data de 16.07.2019 a fost încheiat Procesul verbal de trasare a lucrărilor nr. 2.

s-au executat lucrări de înlocuire magistrală de Dn 900 pe o lungime de cca 680 m de canal (1360 m conducta), în trimestrul IV executându-se 430 m de canal. Stadiu de realizare este de 18,75%.

Obiectiv 3 - tronson cuprins între căminele CM43 - CO2 - proiectul tehnic este finalizat si aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 9,265 km.

Costul de implementare: 33.178.270,09 lei din care C+M 28.055.330,86 lei

Costuri suportate până la data raportării: 5.257.643,38 iei (fără TVA)

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala ll-lîl Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins între căminele C15/20-CS12.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 5,544 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Berceni: Obiectiv 5 - tronson cuprins între căminele CB4 - COS.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 3,626 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 - CMS.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB. Urmează să fie eliberată autorizația de construire. Lungime tronson magistrală 6,305 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 - CD5. S-a eliberat Autorizația de Construire nr. 301/1726188 din 14.06.2019. S-a prin de începere al Lucrărilor în data de 24.10.2019. Lucrările au fost sistate 09.12.2019.


Lungime tronson magistrală 0,95 km. Costul de implementare: 12.320.972,8 lei din care C+M 10,528.026,99 lei Costuri suportate până la data raportării: -

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Faza 2 - cuprinde 105,969 km rețea primară (de transport) de termoficare. Pn finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020), Axa 7, Obiectiv"Specific 7.2, urmând a fi implementat de Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2020-2023, în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25,53 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu 22,431 km, Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0,82 km.

Valoarea estimată a proiectului este de 1.323.439.186,26 lei + TVA.

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020,13% buget de stat, 2% - buget local.

Studiul de fezabilitate pentru faza 2 (varianta H.G. nr. 907/29.11.2016) a fost avizat în ședința CTE RADET din 20.03.2019. De asemenea, CTE PMB a avizat Studiul de fezabilitate în ședința din 29.03.2019, iar în data de 23.04.2019 indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCGMB nr. 176/2019.

Urmare a actualizării devizului general si a modificării analizei cost beneficiu (datorate observațiilor expertilor DG Competiton), studiul de fezabilitate si analiza cost beneficiu au fost finalizate si aprobate prin HCGMB nr. 588, respective 589 din 18.12.2019,UKAS

Rpjwai tsoijțasM

001


!'i:‘ Regina Elisabeta nr. 47, cod poșta! 050013, sector 5, București, Ro

Tei: 021.305.55.00

http://www.pmb.ra

Planul tarifar s-a realizat în cursul anului 2018. în luna noiembrie 2019 acesta a fost revizuit ca urmare a modificărilor analizei cost beneficiu si aprobat prin HCGMB nr. 590/18.12.2019.

Analiza instituțională a proiectului a fost stabilită împreună cu experții Jaspers la începutul lunii decembrie 2019, după ce a fost completată cu datele necesare din contractul de delegare a serviciului de încălzire centralizată. Menționăm faptul că contractul de delegare a fost semnat în data de 01.12.2019, iar licența de operare a fost obținută la data de 03.12.2019.

în data de 18.12.2018, Agenția pentru Protecția Mediului București a emis Decizia etapei de încadrare nr. 157 prin care decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.11.2018 și 06.12.2018, că proiectul„Reabilitarea sistemului de termoficare ai Municipiului București' propus a fi amplasat în Municipiul București nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

în luna mai 2019 s-a transmis către Consiliul Concurenței, AM POIM și DG Competition (Comisia Europeană), varianta finală a prenotificării ajutorului de stat pentru proiectul de termoficare. Până în acest moment au fost transmise două serii de solicitări de clarificări din partea DG Competition (iulie si septembrie 2019), iar Municipiul București a trimis răspunsurile aferente (august și noiembrie 2019), urmând să fie primită decizia Comisiei Europene.

în vederea asigurării unui management necesar pregătirii și implementării proiectului, s-a decis înființarea Unității de Implementare a Proiectului prin Dispoziția de Primar General nr. 1424/06.10.2017 (modificată prin Dispoziția nr. 2299/30.12.2019).

De asemenea, în vederea pregătirii în timp util a documentelor aferente procedurilor de licitație, înf7 cursul lunii septembrie 2019 s-a constituit un grup de lucru format din personal specializat din cadrul ’ Municipiului București, Termoenergetica, ADI Termoenergetica și RADET.

A fost aprobat proiectul de hotărâre privind cofinantarea proiectului de termoficare prin HCGMB nr. 589/18.12.2019.

Elaborarea cererii de finanțare a început în septembrie 2018 și a suferit modificări pe tot parcursul pregătirii proiectului, datorită schimbărilor apărute și a observațiilor primite de la experții JASPERS. în acest moment cererea de finanțare este completată cu toate datele necesare în vederea depunerii aplicației.

în acest moment procedura de depunere a aplicației de finanțare in sistemul informatic Mysmis a proiectului este în desfășurare.

După obținerea documentului de aprobare (“Action Complete Note") din partea experțiîor JASPERS și primirea răspunsului din partea DG Competition referitor la ajutorul de stat, proiectul va fi transmis către Comisia Europeană.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.2: reabilitarea întregii rețele primare. Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Cost implementare faza 1-266.147.834,16 lei fără TVA

Sursa de finanțare - buget local PMB

Cost implementare faza 2 - 994.349.671 lei fără TVA

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, 13% buget


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)

f----- ■]

Valoarea obținută până în prezent

Valoare rămasă de realizat

2018

2019 (trim I, trim II șl trim lli)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2018

2023

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 1

31,621

-■

0,25

0,43

0,68

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 2

105,969

-

-

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 3

113,11

-

-

-

-

TOTAL indicator măsura

IV.2

250,7

0,25

0,43

0,68

250,02


* km rețea de transport energie termică8d. Regina Elisabeta nr: 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

hitp.Hwww.pmb.ro
Măsura V.1 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire rezidențială

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481.198 apartamente, din care: 54.816 apartamente în sectorul 1; 162.174 apartamente în sectorul 2; 80.160 apartamente în sectorul 3; 46.464 apartamente în sectorul 4; 94.553 apartamente în sectorul 5; 43.031 de apartamente în sectorul 6.

Măsura se implementează din 2016 și este prevăzută a intra pe deplin în vigoare în 2018.


Responsabilitatea implementării măsurii V.1:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

Primăria Sector 1: Prin programul de reabilitare termică (Etapa l-a), finalizat în 2017, s-au reabilitat 745 de blocuri, însumând un număr de 54.816 apartamente, cu un cost de 2.100.000.000 lei, cu finanțare din BEI și buget local PS1. în 2018 s-au demarat lucrările de intervenție în vederea reabilitării-termice a încă 19 imobile pe raza sectorului 1, însumând un număr de 705 apartamente.


Cost implementare etapa l-a: 2.100.000.000 lei, aferent reabilitării a 54.816 apartamente. Sursă finanțare: finanțare externă BEI și buget local PS1.


Etapa a ll-a de reabilitare termică, prevăzută a se desfășura până în 2020 pentru un număr total de 170 imobile (blocuri de locuințe), cu un cost de 18.222.238 tei, cu finanțare din BEI. în anul 2018 au fost finalizate 541 apartamente în 16 blocuri.

în trimestrul II 2019, din cele 19 imobile aflate în proces de reabilitare termică s-au realizat lucrări în proporție de 95%.

Cost implementare etapa a II a: 18.222.238 lei, aferent reabilitării a 705 apartamente în 19 blocuri locuințe.

Sursă finanțare: finanțare externă BEI.


Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1-Sector 1: 54.816 apartamente

Indicatorul de monitorizare a progreselor la data raportării: 54.816 + 541 apartamente finalizate în 2018 suplimentar față de P.I.C.A.

--^ata raportării: 4.718.980 tei + 2.100.000.000 lei Q>u^ă^manțare: finanțare externă BEI + buget local PS1

Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, a reabilitat în perioada 2016 - 2019 un total de 50.392 ritejidin care în trimestrul IV 2019 - 366 apartamente.

ntare:-

înarmare. buget local PRIMĂRIA SECTOR 2

de monitorizare a progreselor măsura V.1-Sector 2: 105.900 apartamente

<|niâic§tdFul de monitorizare a progreselor la data raportării: 50.392 apartamente
Primăria Sector 3 derulează programe de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe, aflându-se în execuție un număr de 253 imobile, urmând a fi demarate lucrări pentru încă alte 315 blocuri. Au fost reabilitate în anul 2018 un număr de 16.903 apartamente.

în trimestrul II al anului 2019 au fost reabilitate termic 198 blocuri, respectiv 14.724 apartamente.

în trimestrul îîî al anului 2019, la nivelul Sectorului 3, a fost reabilitat termic și finalizat 1 bloc de locuite, respectiv 99 apartamente.

în trimestru! IV al anului 2019, la nivelul Sectorului 3, au fost executate lucrări de reabilitare termică la un număr de 72 de clădiri, respectiv 75 asociații de proprietari, cu un număr de 4.061 apartamente.


Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 Sector 3: 80.160 apartamente

Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 16.903 apartamente (2018) + 14.724 apartamente (trim. II 2019) + 99 apartamente (trim Iii 2019) + 4.061 apartamente (trim IV 2019) = 35.787 apartamente.

Primăria Sector 4, în trimestrul II 2019 a finalizat reabilitarea termică la un număr de 97 de imobile, reprezentând aproximativ 9.200 de apartamente.

La nivelul trimestrului IV sunt finalizate lucrările de reabilitare termică la un număr de 18.158 apartamente.

indicatorului de monitorizare a progreselor măsura V.1 Sector 4: 46.464 apartamente Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 4.846 apartamente (2018) + 9.200 apartamente (trim. II 2019) + 18.158 apartamente (trim. III 2019) = 32.204 apartamente.

Primăria Sector 5: s~au încheiat contracte de proiectare și execuție lucrări pentru 130 imobile. Acestea se află în stadii diferite de execuție.

Primăria Sector 6, prin Direcția Generală Investiții, a început în anul 2018 lucrări de execuție pentru un număr de 74 imobile cu un număr de 9.065 apartamente.

în anul 2019 s-au încheiat contracte subsecvente la Acordul Cadru 138/2017, pentru 157 imobile, în vederea întocmirii documentației tehnico-economice.

Au fost întocmite documentații tehnico-economice (Expertiza tehnică, Audit energetic, DALl, Proiect Tehnic) pentru un număr de 157 imobile.

Au fost demarate lucrări de execuție pentru un număr de 70 imobile ce fac parte din Acordul Cadru nr. 138/2017, cuprinzând un număr de 7.938 de apartamente.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: număr apartamente reabilitate.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în scenariu: 481.198 apartamente Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.1: 112.174 apartamente în anul 2018 + 56.598 apartamente în anul 2019, TOTAL: 168.772 apartamente.

Suplimentar, Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții, în baza Hotărârii Consiliului General nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianual privind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locuințe din sectoarele 3 și 6. Studiile de fezabilitate aferente imobilelor au fost avizate în Consiliul Tehnico-Economic al PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a CGMB. în 2018 au fost finalizate documentațiile necesare demarării procedurii de achiziție publică, în vederea contractării lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier pentru un număr de 66 imobile din sectorul 6 si transmise Direcției Generale Achiziții.

J                                                                      s                                                                            1

Au fost semnate contractele de mandat cu asociațiile de proprietari din imobilele din sectorul 6.

în trimestrul IV 2019 documentațiile aferente imobilelor care nu au fost introduse în procedura de achiziție publică (pe motiv că documentația transmisă de către Primăria Sectorului 6 a fost incompletă la data demarării procedurii de achiziție publică, respectiv 39 de blocuri) și celor 13 imobile pentru care nu s-au depus oferte în cadrul procedurii de achiziție publică, s-au returnat Primăriei Sectorului 6 (ca urmare a diminuării alocărilor bugetare).

Pentru imobilele din sectorul 6 (cele 15 loturi pentru care au fost depuse oferte în vederea atribuirii contractelor de lucrări), evaluarea ofertelor tehnice a fost finalizată, ca urmare, au fost deschise și ofertele financiare.

Pentru loturile 1, 2 și 3, în urma evaluării ofertelor financiare, s-a constat faptul că, ofertele au fost întocmite conform cerințelor din Caietul de Saricini. Până la da^s^§^5?4^.2019, se așteaptă documentele de confirmare DUAE (Documentul Unic de Achiziții Analiza ofertelor financiare pentru cele 12 loturi rămase de verificăf


Costul de implementare: 250.495.000 lei                    ''

Sursa de finațare: buget local

Bd. Regina EHsabeta nr.

Tel: 021.305,55 00 httpJ/www pmb.ro


Data de începere a activității

Data de finalizare a activității

./

Activitățile planificate

Valoare

Valoarea /mp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare (Trim IV2019)

Valoarea obținută până

Stadiu de realizare% până

Valoare rămasă de realizat

planificate în cadrul măsurii

planificate în cadrul măsurii

Indicator*

2018

2019 (trim l, trim II și trim III)

în prezent

în prezent

1 \\

2

3

4

5

fi

7

8

9

10

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS1

54.816

54.816

-

54.816

100%

0

v-

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS2

162.174

35.609

9.863

4554

50.026

30,84%

112.148

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS3

80.160

16.903

14.823

4.061

35.787

4,64%

44.373

2016

%

oh a: 1 *1/

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS4

46.464

4.846

9.200

18.158

32.204

69,30%

14.260

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS5

94.553

-

-

94.553

I

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS6

43.031

-

tn anul 2018 s-au început lucrările pt. 9.065 apartamente

-

-

-

TOTAL indicator măsură V.1

481.198

112.174

33.787

22.811

168.772

35,07%

312.426

Suplimentar față de prevederile PICA

PS1

541

541Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roMăsura V.2 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire instituțională

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unități școlare în sectorul 1, 147 unități școlare în sectorul 2, 10 unități școlare în sectorul 3, 22 unități școlare în sectorul 4, 11 unități școlare în sectorul 5, 22 unități școlare în sectorul 6.

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Generală Investiții,

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică, Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate a! primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate aî primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate aî primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea stadiului implementării măsurii în trimestrul IV 2019:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, derulează Programul „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București" - 102 școli. Situația școlilor finalizate din acest program este următoarea: 93 școli finalizate și 9 nefinalizate.

Situația școlilor nefinalizate, se prezintă astfel:

- Liceul N. Stănescu, are contract de finalizare lucrări execuție în derulare din anul 2018, încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane S.A. începând cu data de 18.03.2019, lucrările aferente contractului de finalizare lucrări de execuție sunt sistate până la optimizarea proiectului de către CMDDB. Se așteaptă de la Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. predarea scenariului la foc, conform normativelor ISU în vigoare, necesar întocmirii actului adițional care va cuprinde lucrările suplimentare.

Contractul de Servicii nr. 138/29.11,2018, încheiat cu Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., a avut ca obiect, atât realizarea Expertizei Tehnice a imobilului (finalizată și avizată în CTE-PMBîn data de 15.04.2019), cât șl optimizarea proiectului prin întocmirea documentațiilor tehnice cu părți desenate și părți scrise, pentru actualizarea și punerea în conformitate cu situația reală din teren a proiectului tehnic întocmit la nivelul anului 2006. Urmează predarea, de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., a documentațiilor necesare finalizării proiectului (planșe, dispoziții de șantier și liste de cantități), acestea fiind în curs de elaborare. Aceste documentații și, totodată, scenariul la foc cu lucrările pe cantități care urmează a fi predat de către Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București, sunt necesare, atât întocmirii unui act adițional la contractul de lucrări care va cuprinde lucrările suplimentare, cât și continuării lucrărilor de execuție de către constructor.

- 4 unități de învățământ (Liceul Enescu, Școala Gimnazială nr. 87, Școala Gimnazială nr. 173 și Școala Gimnazială nr. 7) nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate și antreprenorul a înaintat acțiune în instanță la Curtea de Arbitraj de la Paris, prin care solicită contravaloarea unor lucrări neexecutate sau neconform executate, pentru care nu a fost plătit. Litigiul va fi soluționat printr-o decizie a Curții de Arbitraj de la Paris.

- 2 unități de învățământ (Școala Gimnazială nr. 149 și Școala Gimnazială nr. 16) nefinalizate, a căror contracte au fost reziliate, lucrările au fost finalizate în proporție de 80%. Urmare executării unei expertize tehnice s-a solicitat constructorului plata creanței curente, reprezentând lucrări înregistrate ca degradate sau necesar a fi înlocuite și prejudiciul suferit prin abandonarea lucrării. Pe rolul fo^F^schis în acest sens. Atribuirea contractului de lucrări unui alt operator fr acestora se va decide după decizia instanței de judecată.

Tribunalului Ilfov exî economic, în ved^râa- Colegiul Viilor - au fost executate lucrările de reabilitare până la etajul 4 inclusiv, unde se desfășoară activitatea educațională. Contractul de lucrări este suspendat până la soluționarea litigiului pentru etajele V și VI. Menționăm că Etajele V și VI aparțin Ministerului Educației și unei firme private care nu vor să elibereze spațiile. Pentru continuarea lucrărilor trebuie efectuată o nouă expertiză tehnică având în vedere perioada mare de timp care a trecut de la sistarea lucrărilor până în prezent. Din cauza lipsei fondurilor necesare, în prezent aceasta nu poate fi realizată.

- o unitate de învățământ, Școala Gimnazială nr. 47, a fost scoasă din program în timpul derulării proiectului din motive juridice (hotărâre judecătorească restituire teren către proprietar).

Cost implementare: 381.703.000 iei

Cost implementare la data raportării: 263.763,38 lei (dotări), 123.458,60 lei (expertiza tehnică Nichita Stănescu)

Sursa de finanțare: Buget local

în ceea ce privește dotarea școlilor din programul BEI, au fost finalizate și ultimele demersuri care erau în desfășurare.

Primăria Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar a reabilitat în anul 2019 un număr de 15 unități de învățământ.

Primăria Sector 3 - Direcția Achiziții Investiți a reabilitat în anul 2018 un număr de 12 clădiri instituționale.                                                                                                         |

în trimestrul IV al anului 2019 nu a fost finalizată nicio lucrare de reabilitare termică la clădiri’ instituționale, lucrările fiind în curs de execuție la o unitate de învățământ.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.2: număr clădiri instituționale

Valoare indicator realizată în scenariu: 221

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 120

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare

Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea imp obținută în perioada de raportare (Trim IV 2019)

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019 (trim

I, trim II și trim i»)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2017

2018

Reabilitare termică clădiri instituționale

PMB ’

92

90

93

100%

Reabilitare termică clădiri instituționale

PS2

129

-

15

TOTAL indicator măsură V.2

221

90

93

108

Suplimentar față de prevederile PICA

PS3

12

Total—

£Bd Regina Efcabeta nr. 47, cod poșta! 050013, seci 5. București, RțȘșJîâplag . -o

Tel: 021.305.55 00                                         V                 §

http://www.prab.ro                                                    j-                    i..

V

UKÂS

ii*         JW01

001Pentru măsurile suplimentare, cu caracter voluntar, necuantificabile, anexă a Planului Integrat de Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022 s-au realizat acțiuni pe următoarele domenii:

Conștientizarea populației cu privire la nivelul rea! ai calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane - Măsura N. 1

Primăria Sector 3 - Direcția Comunicare - în trimestrul IV al anului 2019 au fost demarate următoarele campanii de conștientizare, conferințe pe presă, mijloace de informare: Octombrie 2019:

 • - Comunicat de presă - containere pentru colectarea deșeurilor municipale amestecate sau reciclabile (transmitere comunicat de presă pe paginile de socializare);

Noiembrie 2019:

 • -  Campanie de informare cu privire la salubrizare ”Fii cu noi, nu fi gunoi”.

Creșterea capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate - Măsura N.4

Primăria Sector 1, prin Poliția Locală Sector 1 - în trimestrul IV al anului 2019 s-au efectuat controale conform reglementărilor în vigoare și au fost aplicate 157 sancțiuni contravenționale în valoare de 87.950 lei, pentru nerespectarea prevederilor:

H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și demolări din Municipiul București;

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București;

H.C.L.S1 nr. 132/2016 privind staționarea autovehiculelor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic.


^-Mpl^estrul IV al


Primăria Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sec anului 2019 s-au realizat:

5 planuri de măsuri;

8.845 sancțiuni în valoare totală de 6.521.240 lei;

Jl


12 terenuri insalubre nou identificate;

840 autoturisme identificate ca făcând obiectul Legii nr. 421/20\$ 69 ridicate;

11 autoturisme intrate în Patrimoniul Municipiului București până îâ

Primăria Sector 4-a aplicat în trimestrul IV 2019 un număr de 6 sancțiuni, în valoare totală de 2.500 lei.

Primăria Sector 5 - în trimestrul IV 2019 pentru măsura de creștere a capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate în domeniul construcțiilor și al spațiilor verzi s-au încheiat 40 procese verbale de contravenție în cuantum de 229.000 lei.


Prin aplicarea H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, au fost aplicate 11 sanțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 29.000 iei pentru nerespectarea normelor de salubrizare și de menținere a curățeniei pe domeniul public, respectiv 7 sanțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 12.500 lei.

Inițierea unui studiu privind evaluarea expunerii populației la poluarea aerului cu particule în suspensie (PM10 și PM2,s) și a impactului asupra sănătății populației din Municipiul București -Măsura N. 5 - Institutul Național de Sănătate Publică a realizat studiul referitor la relația dintre poluarea aerului cu pulberi în suspensie și impactul asupra sănătății populației.

Extinderea regimului obligatoriu de plată a parcărilor la nivelul întregului teritoriu al Municipiului București coroborat cu aplicarea unor sancțiuni complementare pentru staționarea neregulamentară (similar zonei centrale) - Măsura N.6

în cadrul acestei măsuri, în trimestrul IV al anului 2019, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul zonelor cu parcare interzisă. Au fost încheiate 1.712 procese verbale de inspecție, 1.668 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 403.780 lei (1.118 la persoane fizice și 2< la persoane juridice) și 548 de avertismente.                                                   5|

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 1.668, Valoare procese verbale de constatare și sancționare: 403.780 lei.

Realizarea de parcări subterane cu număr suficient de locuri pentru noile clădiri rezidențiale sau de birouri - Măsura N.7

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asigurat în trimestrul IV, prin Autorizațiile de construire prevederea unui număr de 671 locuri de parcare pentru clădirile rezidențiale și de birouri.

Primăria Sector 3, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - în trimestrul IV al anului 2019, în autorizațiile de construire emise pentru construirea de clădiri rezidențiale sau de birouri, au fost prevăzute 720 locuri de parcare subterane și 3.091 locuri de parcare la sol.

Primăria Sector 5, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asigurat, prin Autorizațiile de construire, un număr de 78 locuri de parcare.

Număr locuri noi de parcare prevăzute: 3.956.

Dezvoltarea zonelor pietonale - Măsura N.9

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții a continuat proiectul PIDU - Zona Centrală a Municipiului București pentru implementare de măsuri de prioritizare a circulației pietonilor în zona centrală, prin lărgirea trotuarelor și propuneri de amenajare a spațiilor publice pietonale, prin care sunt prevăzute a se realiza 24,44 ha zone pietonale.

Studiiile de fezabilitate aferente proiectelor individuale cuprinse în PIDU au fost elaborate în baza contractului de prestări servicii nr. MB444/31.12.2010, încheiat de către Municipiul București cu Asocierea condusă de SC Synergetics Corporation SRL. Indicatorii tehnico-economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru proiectele individuale au fost aprobați prin hotărâri ale Consiliului General ai Municipiului București în anul 2016.

Au fost realizate proiectele tehnice, cL _. jt să fie modificate în conformitate cu H.G. nr. 907/29.11.2016. Urmare acestor în conformitate cu noua legisigți$ăăMecfisîf&ye și necesității realizării proiectelor tehnice fipșjele de urbanism au expirat.
Pentru obținerea acestora este nevoie de redepunerea cererilor însoțite de certificate de urbanism noi, certificate de urbanism care nu au fost încă emise. S-a obținut o parte a avizelor, urmând a fi solicitată emiterea și pentru cele rămase.

Pentru finalizarea proiectelor tehnice și pentru obținerea autorizațiilor de construire a fost necesară declararea utilității publice a obiectivelor. Având în vedere intervențiile propuse prin PIDU și efectele benefice pe care acestea le vor avea asupra cadrului fizic, social, economic, cultural, turistic și de mediu, proiectele individuale din cadrul PIDU sunt considerate lucrări de interes local. Ca urmare, intervențiile propuse prin proiectele individuale ce prevăd operațiuni urbanistice, din cadrul PIDU, au fost declarate lucrări de utilitate publică, prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București (14 proiecte au fost declarate de utilitate publică). Declararea de utilitate publică s-a realizat în baza Planurilor Urbanistice Zonale aprobate pentru fiecare proiect individual. Urmează să fie demarate procedurile de expropriere, în funcție de alocările bugetare.

La finalul trimestrului III 2019 a fost încheiată obținerea avizelor necesare eliberării autorizațiilor

>                                                                                                                                                          f

de construire și urmează obținerea autorizațiilor de construire pentru fiecare proiect; pentru proiectul nr. 8 "Traseu pietonal și de bicicliști" care cuprinde 40 de subproiecte, în trimestrul IV 2019, prestatorul a depus cererile pentru emiterea Autorizațiilor de Construire.

Urmează demararea procedurii pentru selectarea unui operator economic pentru^pse rea serviciilor de salubritate aferente proiectelor.


Termenul de finalizare a proiectului este 2022.

Valoarea necesară realizării proiectului este de 1.194.440 mii lei din bu^etuț local

Primăria Sector 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public: în trime^^â.Kabjptfli^ 2019 au fost efectuate lucrări de amenajare/reamenajare/extindere trotuare ^Ițjerărț^nțâri’"’ pavele) pe o suprafață de 3,54 ha (35.457.02 mp).                             "     ’


Primăria Sector 4, prin Direcția Investiții: în trimestrul III 2019 s-au finalizat lucrări d reabilitare trotuare pe o suprafață de 23.000 mp (2,3 ha).

Modernizare parc auto persoane juridice și instituții - Măsura N.10

Primăria Municipiului București, prin Direcția Administrativă, a prevăzut în Planul Anuăl de Achiziții Publice modernizarea parcului auto, care în prezent este format din 83 autoturisme, respectiv 4 autoturisme Euro 3, 36 autoturisme Euro 4, 21 autoturisme Euro 5, 22 autoturisme Euro 6, prin achiziționarea a 23 autoturisme hibrid.

A fost încheiat Contractul de furnizare autoturisme Nr.719/13.08.2019 între MUNICIPIUL BUCUREȘTI și INCHCAPE MOTORS SRL. Au fost livrate 23 autoturisme Toyota Yaris Hybrid-conform proces Verbal de Livrare înregistrat la Direcția Administrativă cu nr.3176/05.09.2019. Costul pentru achiziționarea celor 23 autoturisme hibrid este de 1.902.645 lei cu TVA inclus.

Stimularea achiziționării mașinilor hibrid sau electrice - măsura N.11

în Sectorului 4 se află amplasate un număr de 18 stații de încărcare pentru vehiculele electrice dintre care 10 aparținând Primăriei Sector 4, însumând un număr de 22 prize de încărcare și un număr de 26 de locuri de parcare destinate mașinilor electrice.


La nivelul Primăriei Sector 1 prin Poliția Locală Sector 1, pentru nesalubrizarea terenurilor s-au aplicat în trimestrul IV 27 sancțiuni contravenționale în valoare de 29.400 tei (în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010 și H.C.G.M.B. nr. 121/2010).

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2, pentru nesalubrizarea terenurilor s-au aplicat în trimestrul IV 202 sancțiuni în valoare de 54.880 tei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 s-au realizat:

 • -  2 planuri de măsuri ;

 • -  16 sancțiuni în valoare totală de 80.000 tei;

 • -  12 locații terenuri insalubre nou identificate;

Au fost inventariate, spre aplicarea prevederilor legale, un număr de 15 de dosare cu terenuri neîngrijite, cu vegetație spontană cu caracter aîergen. Pentru toate cete 15 de cazuri, până la această dată, au fost identificați proprietarii persoane juridice și fizice.

Controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor deținute în proprietate sau în administrare și aplicarea de sancțiuni pentru persoanele fizice/ juridice se realizează zilnic, intrând în atribuțiile de serviciu.

Prin Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale:

Prin aplicarea reglementărilor prevăzute prin H.C.G.M.B. nr. 151/2017 și H.C.L.S3 nr.; 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentruclădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, în cursul anului 2019 au fost identificate un număr de 277 imobile (clădiri și terenuri) și a fost emis și transmis un număr de 1.074 somații.

La nivelul Primăriei Sector 4 - în trimestrul IV 2019 au fost inventariate un număr de 8 terenuri, s-au realizat 22 controale, s-au aplicat 1 sancțiune în valoare totală de 5.000 tei;

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, în baza HCL S5 nr. 200/2017 s-au inventariat 27 terenuri degradate private și s-au întocmit 48 procese verbale de contravenție, prin aplicarea de amenzi în valoare de 96.800 tei.

La nivelul Primăriei Sector 6, în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010, pentru nerespectarea obligațiilor de menținere a salubrității pe terenuri proprietate privată au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 18.000 tei.

Total procese verbale de constatare și sancționare: 137

Valoare amenzi: 349.580 lei

Număr terenuri inventariate: 47

Promovarea și utilizarea de surse regenerabile/verzi din energie - Măsura N.16

în anul 2018 s-a aprobat H.C.G.M.B. nr. 485/23.08.2019 pentru aprobarea de principiu privind Programul "Energie verde pentru spitalele Municipiului București” - Implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru autonomie și eficiență energetică pentru spitalele aflate în administrarea Municipiului București prin Adminitrația Spitalelor și Serviciilor Medicale^București". Obiectivele programului sunt realizarea și implementarea unui sistem inte               nergy și realizarea de investiții pentru ca unitățile medicale, aflate în


i București să devină autonome și eficiente din punct de vedere inducerea cogenerării în centralele termice, instalarea de sisteme cu panouri

raportare la datele furnizate pept^nîr^ul an 2019


solare pentru prepararea apei calde menajere și încălzirii, utilizarea centralelor termice de încălzire pe biomasă, precum și a panourilor fotovoltaice.

Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi - Măsura N.17

Primăria Municipiului București, prin Direcția Utilități Publice, a făcut demersuri în vederea implementării obiectivului de investiții "Instalație de tratare termică și valorificare energetică a deșeurilor municipale din Municipiu! București”, în vederea tratării și valorificării deșeurilor și producerii de energie termică și electrică.

în prezent se derulează Contractul nr. 424/29.11.2017 pentru Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului ante-menționat încheiat cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S. în baza acestui contract se realizează: Mașter planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București, Studiul de fezabilitate, Analiza Instituțională, Studiul de oportunitate pentru concesionarea instalației și cererea de finanțare.

Până în prezent, a fost realizat Mașter Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr.455/27.08.2019

Salubrizarea urbană - Gestionarea salubrizării șantierelor - Măsura N.18

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2, pentru încălcarea normelor legate de protecția mediului de către constructori s-au aplicat 903 sancțiuni în valoare de 228.305 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3:

în vederea salubrizării spațiilor/zonelor extinse adiacente acestora salubrizarea și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt și/sau ploi, topirea zăpezii, agenții economici și asociațiile de proprietari au fost și sunt înștiințați periodic cu privire la obligațiile legale specifice.

în ceea ce privește corelarea procesului de salubrizare intensivă cu fiecare etapă de generare a emisiilor majore din activitățile de șantier, până în momentul dării în folosință a obiectivului respectiv au fost puse în aplicare 2 planuri de măsuri, au fost verificate un număr de 115 locații aplicând-se un număr de 2.995 sancțiuni în valoare de 2.187.300 tei.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, s-a realizat verificarea stării de salubrizare pe o suprafață de 1,3 ha șantiere de construcții.

La nivelul Primăriei Sector 6, pentru nerespectarea obligațiilor de menținere a curățeniei în interiorul șantierelor, pe căile de acces interioare și limitrofe acestuia și incorecta gestiune a deșeurilor specifice stabilite de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, au fost aplicate 7 sancțiuni contavenționale în valoare totală de 20.000 tei;

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea stării de salubrizare a spațiilor/zonelor extinse și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt, ploi sau topirea zăpezii și a întocmit 71 procese verbale de inspecție,

Eliminarea deșeurilor stradale provenite din dejecții animale - Măsura N.19

La nivelul Primăriei Sector 1 prin Poliția Locală Sector 1-a fost aplicată 1 sancțiune contravențională în valoare de 50 lei conform H.C.L.S1 nr. 131/2008.

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2 - s-au aplicat 24 amenzi în valoare de 200 lei pentru încălcarea normelor de salubrizare.

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost desfășurate acțiuni de conștientizare a populației, de informare cu privire la obligațiile posesorilor de animale de companie, respectiv 2 planuri de acțiune, aplicându-se un număr 106 sancțiuni, din care 22 avertismente, în valoare totală de 15.400 lei.

La nivelul Primăriei Sector 4, în trimestrul IV 2019 s-au aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 4700 lei prin aplicarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 120/2010.

La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, au fost întocmite 1.202 procese verbale de contravenție în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010, prin aplicarea de amenzi în valoare de 353.800 lei.

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea respectării obligației proprietarilor de animale de companie de a evacua dejecțiile fiziologice^ ale animalelor care le aparțin de pe domeniul public conform art.34 din H.C.G.M.B. nr.; 120/2010 și a întocmit 1 proces verbal de inspecție, respectiv 1 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 500 lei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 1.316

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 374.650 lei

Interzicerea arderii deșeurilor vegetale și a celor menajere în curțile propriifierenuri private -Măsura N.20

La nivelul Primăriei Sector 1 pentru trimestrul IV 2019 nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale.

La nivelul Primăriei Sector 2, în trimestrul III 2019 pentru arderea deșeurilor au fost aplicate 115 sancțiuni în valoare de 2400 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 nu au fost aplicate sancțiuni.

La nivelul Primăriei Sector 4 s-au aplicat 6 avertismente și 4 sancțiuni în valoare totală de 3.000 tei.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 15

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 5.400 lei

Elaborarea unul plan de gestionare a calității aerului la nivelul șantierelor de construcții -Măsura N.22

în trimestrul IV 2019, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a inițiat elaborarea unui proiect de plan de management al calității aerului în construcții.

Elaborarea unui Ghid pentru monitorizarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București - Măsura N.25

La niv^te^ț^fi^rioi Municipiului București, prin Direcția de Mediu, s-a elaborat trușphiziția serviciilor de asistență tehnică în vederea raportării stadiului realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București și din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București și verificării eficienței implementării acestora.

Grad ridicat de ocupare a autoturismelor- Măsura N.29

La nivelul Primăriei Municipiului București, ca măsură de descongestionare a traficului a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 790/22.11.2018, programul Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București; prin Direcția Transporturi au fost demarate proiecte care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar, pe teritoriul Capitalei fiind aprobate H.C.G.M.B. nr. 271/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze/autobuze școlare, care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București pentru școala nr. 195 (Hamburg), sector 3 - proiect pilot și H.C.G.M.B. nr. 672/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru introducerea autobuzelor școlare în zona unităților de învățământ din sectoarele 1-6.

Obligarea proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietăților lor și emiterea de amenzi în cazul nerespectării - Măsura N.30

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea obligației proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietății și a întocmit.351 procese verbale de inspecție, respectiv 351 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 281.650 lei din care 74 de avertismente.

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 351

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 281.650 lei


p. Șef Serviciu Monitorizarea Calității Mediului Cornelia Elena GHIȚĂ smise de către factorii responsabili,