Hotărârea nr. 349/2020

HOTARAREnr. 349 din 2020-09-07 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "SCOLI SANATOASE IN BUCURESTI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Școli sănătoase în București”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1473/31.08.2020 și al Administrației -**> Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 23703/31.08.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 44/03.09.2020 și avizul Comisiei juridice_si de disciplină nr. 354/03.09.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul "Școli sănătoase în București”.

Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 200 lei/beneficiar ce va fi decontat unităților de specialitate în testare RTC - PCR afiliate în cadrul proiectului, pentru un număr de 250.000 elevi, care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal aflate pe teritoriul Municipiului București.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului "Școli sănătoase în București” în valoare de 50.000.000,00 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 07.09.2020.

Anexa 1


La


BUGET PROIECT
ANUL-2020

Tipuri de cheltuieli

Unitate de măsură

Nr. bucăți

Cost unitate

Total general

CHELTUIELI PE ACTIVITĂȚI

1

Sprijin financiar

Beneficiari

250000

200

50000000

50000000.00


w>.’