Hotărârea nr. 348/2020

HOTARAREnr. 348 din 2020-08-13 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA COOPERAREA DINTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN DIRECTIA DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT SECTOR 4 SI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR ACTIUNI, LUCRARI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Clubul Sportiv Municipal București, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4071/05.08.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 6/11.08.2020, avizul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 6/11.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 340/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 78/2020 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. f), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Clubul Sportiv Municipal București, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 4 și Clubul Sportiv Municipal București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.