Hotărârea nr. 347/2020

HOTARAREnr. 347 din 2020-08-13 PRIVIND PREDAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU 7 BLOCURI DIN SECTORUL 6, PRELUATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 323/14.06.2018

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind predarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice pentru 7 blocuri din sectorul 6, preluată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București

nr. 323/14.06.2018

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 907/03.08.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 125/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 341/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 323/14.06.2018 privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice pentru 51 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București;

în conformitate cu prevederile:

Art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă predarea de către Municipiul București către Consiliul Local al Sectorului 6, a documentației tehnico - economice pentru 7 blocuri din sectorul 6, preluată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 323/14.06.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Marius Adrian Păvel


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la H.C.G.M.B. nr.

privind predarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economică pentru 7 blocuri din sectorul 6, preluată prin H.C.G.M.B. nr.323/14.06.2018.

Va fi predată documentația tehnico-economică pentru următoarele blocuri:

Nr.

Crt.

ADRESA

DALI, AE,ET,PT,DDE

1.

Str.Vistiernicul Stavrinos nr.21, bl.53, sc.A-E

2.

Str.Vistiernicul Stavrinos nr. 15, bl.55

3.

Str. Mărgelelor, nr. 102-104, bl.N34                 1

4.

B-dul. luliu Maniu nr.73, bl.3, sc.1-8

5.

Str. Ghirlandei nr.52, bl.77

6.

Str. Apusului nr.93-101, bl.42

AE, DALI.ET

7.

Str. Floare Roșie nr.8, bl.68


Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, BucureștPag 2