Hotărârea nr. 346/2020

HOTARAREnr. 346 din 2020-08-13 PRIVIND PREDAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU BLOCUL 82, SCARILE 1 – 3, STRADA ESTACADEI NR. 13, SECTOR 6, PRELUATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 270/17.05.2018

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind predarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice pentru blocul 82, scările 1 - 3, strada Estacadei nr. 13, sector 6, preluată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 270/17.05.2018

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 908/03.08.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 124/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 342/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 270/17.05.2018 privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice pentru 15 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă predarea de către Municipiul București către Consiliul Local al Sectorului 6, a documentației tehnico - economice pentru blocul 82, scările 1-3, sector 6, preluată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 270/17.05.2018.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.