Hotărârea nr. 345/2020

HOTARAREnr. 345 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 263/02.03.2020 și al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 11151/05.03.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 4/11.08.2020 și avizul Comisiei juridice si de disciplină nr. 343/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Pentru îndeplinirea măsurii nr. 5 dispuse de către Camera de Conturi București prin Decizia nr. 103/2015 - raport follow- up nr. 7069/19.10.2018, pentru actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București și supunerea aprobării acestuia Consiliului General al Municipiului București, în conformitate cu prevederile legale;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) și art. 169 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul Regulament, se face de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și Direcțiile de Poliție Locală ale Sectoarelor 1-6.

Art.3 Prevederile articolului 2 intră în vigoare conform art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 119/2010 privind aprol-qțșa Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în MuniciwjtfT 0uotireșffx-si Hotărârea Consiliului General al

Municipiului București nr. 107/2012 privind aprobarea permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza Municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Direcțiile de Poliție Locală ale sectoarelor 1-6, Primăriile sectoarelor 1 - 6 ale Municipiului București, operatorii de salubrizare, operatorii depozitelor de deșeuri, operatorii care dețin autorizații de mediu pentru colectare, transport, tratare, neutralizare deșeuri din Municipiul București, persoanele fizice și juridice din Municipiul București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a rost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.Pag 2

Anexa 1

La H.C.G.M.B. nr.S

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

Dispoziții
Art. 1

iciului public de salubrizare, urești pentru satisfacerea nevoilor


 • (1) Prevederile prezentului regulamehțTș^ăpțiidă^ înființat și organizat la nivelul Municipi

de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operatori și utilizatori.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, care își desfășoară activitatea în municipiul București se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

Art. 2

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul București, denumit în continuare Regulament, se completează cu Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

Art. 3

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul Regulament sunt definiți de Regulamentul -Cadru din 9 martie 2015 al serviciului de salubrizare a locaJitățifbr ap&b rin Ordinul nr. 82/2015 al A.N.R.S.C. și completați după cum urmează:     «rec™


 • 1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.

 • 2. acord - act administrativ eliberat de către Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate din cadrul Primăriei Municipilui București, pentru colectarea și transportul deșeurilor provenite din activități proprii;

 • 3. autorizație - act administrativ eliberat de către Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipilui București, pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești din Municipiul București;

 • 4. activitate de salubrizare menajeră - totalitatea operațiunilor și activităților de colectare și transport a deșeurilor menajere și a celor similare;

 • 5. biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

 • 6. comerciant - orice întreprindere/operator economic care acționează în nume propriu pentru cumpărarea și pentru vânzarea ulterioară a deșeurilor, inclusiv acei comercianți care nu intră fizic în posesia deșeurilor;

 • 7. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 8. colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • 9. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;

  10.colectare separată a deșeurilor de ambalaje de la populație - colectarea deșeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale și/sau sortimente de materiale, care se efectuează prin: sistemul de colectare separată de către operatorul de salubrizare care deține exclusivitate pe raza sectoarelor 1 - 6 al Municipiului București; sisteme de colectare distinctă a deșeurilor de ambalaje față de cele înființate de operatorii economici care dețin autorizație de mediu pentru desfășurarea acestei activități;tor de deșeuri de ambal

iu pentru colectarea deș

 • 12. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 13. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 14. curățenie de primăvară/toamnă - activitate suplimentară de salubrizare, efectuată de regulă în lunile martie - aprilie și septembrie - octombrie, conform ariei de competență de către operatorul de salubrizare, Administrațiile domeniului public, de către Asociațiile de proprietari/locatari pentru spațiile din jurul blocurilor și de către oricare persoană fizică sau juridică pentru spațiul deținut sau administrat;

 • 15. depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

 • - spații interne de depozitare a deșeurilor, adică depozite în care un producător de deșeuri execută propria eliminare a deșeurilor la locul de producere;

 • - o suprafață permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deșeurilor, dar exclusiv:

 • - instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;

 • - stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;

 • 16. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 17. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 18. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regirrufegterqentat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asufSrgCbanăiațH^^wenilor, bunurilor si asupra mediului /, z'-—\ înconjurător;             #*/ Uft-d \

I i ) l

 • 19. deșeuri din construcții provenit^ din locuințe (de la popuTa|ie)< deșeuri

generate din activitățile de

a locuințelor;

 • 20. deșeuri din construcții și desființări - deșeurile rezultate din activități precum construcția clădirilor și infrastructurii civile, demolarea totală sau parțială a clădirilor și infrastructurii civile, modernizare și întreținerea străzilor;

 • 21. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 22. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 23. deșeuri municipale :
 • a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;

 • b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere. Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

 • 24. deșeuri periculoase - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 25. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 ta Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 26. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă întrun proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 27. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 28. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uipanr^cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale; Zv" —-/ -tX

9. deșeuri similare#- j deșeârLjproVenite din .activitățbcomerciale, din industrie și 1^1 \W\ I -li —

se               instituții care, din Mn^tuk'de Vedere:al natunTși al compoziției, sunt comparabile


cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 30. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă etc.;

 • 31. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 32. deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri în sensul pct. 18 din prezentul Regulament, inclusiv componentele, subansamblele și produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deșeu;

 • 33. deșeuri de baterii și acumulatori - orice baterie sau acumulator care constituie deșeu în sensul pct. 18 din prezentul Regulament;

 • 34. deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

 • 35. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011, republicată stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

 • 36. evacuarea depozitelor necontrolate de deșeuri - operațiunea ce constă în încărcarea mecanizată și transportul deșeurilor indiferent de natura lor, aflate în vrac pe diferite amplasamente. Pe timpul transportului deșeurile vor fi obligatoriu

acoperite cu prelată.

După încărcarea cu mijloace mecanizate, se va proceda la încărcarea resturilor cu

lopata, nivelarea amplasamentului și eventual acoperirea acestuia cu strat de

pământ fertil (dacă este cazul). Furnizorul serviciilor răspunde de eventualele

daune provocate vecinătăților sau rețelejpr edilitare în timpul operațiunilor de încărcare.                                5

37. fracție umedă - conține deșei^i^rhșn^gre\b^uite, resturi alimentare sau cele rezultate din producerea compromiseX-deșeuri biodegrad nereciclabilitate; i


hran^i^i,frpic< X r-7 y &Xeget^e£(


(ifnclusiv deș^^ț^feșiclabile //

/fconținut ndfcât de uf^,Fț

' s /Pe^ DIRECȚIA ll’o SERVICII c

pubUCE


:ate,


 • 38. fracție uscată - conține deșeurile din categoria materialelor reciclabile (hârtie, carton, PET- uri, pungi de plastic, sticle, doze de aluminiu etc.);

 • 39. gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • 40. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 41. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 42. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 43. infrastructură tehnico - edilitară - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice; infrastructura tehnico-edilitară aparține domeniului public ori privat al unităților administrativ teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

 • 44. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 45. întreținerea curățeniei străzilor - activitatea de salubrizare prin care se îndepărtează prin procedee manuale depunerile grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de circulație, spații verzi, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public;

 • 46. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 47. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor

urbane sau rurale

. măturatul manual ăl străzilor constă în executarea operației de măturare a

carosabilului


'salubrizarea alveolelor unde sunt plantați pomi și

//                           ii i \                i »i                   t

arbuști stracM, fleWg©erbonijl angajat phn folosirea unor unelte individuale și

îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam și în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanizat sau vine în completarea acestuia. De asemenea sunt adunate diferitele obiecte de dimensiuni comune aruncate pe stradă, trotuare sau spațiul verde de pe aliniamentul stradal, sunt golite coșurile stradale de deșeuri.

 • 49. măturatul mecanizat - executarea unei operații de măturare cu ajutorul utilajelor specifice (autoperii colectoare dotate cu sistem de aspirație), utilaje multifuncționale cu sisteme de aspirare care acționează pe carosabil și pe trotuare. Este o operațiune ce se realizează cu prioritate pe arterele aferente traseelor mijloacelor de transport în comun, cât și pe celelalte artere, acolo unde este posibil a se acționa.

 • 50. mobilier stradal - elementele amplasate în spațiile publice, precum aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coșuri de gunoi, mese de șah, mese de ping pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecția spațiilor verzi și altele asemenea;

 • 51. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 52. operator de salubrizare - persoana juridică de drept public sau de drept privat, română sau străină, care are competența și capacitatea, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, serviciul de salubrizare sau^aMaj^m^i multe activități ale acestuia, desemnată prin hotărâre de dare în administrare prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii "servOului salubrizare;                                               v/Vv r ' s J

 • 53. producător de deșeuri - producătorul inițial de deșeuri sau orice efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la

modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;


 • 54. pregătire pentru reutilizare - operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nici o altă operațiune de pre-tratare;

 • 55. răzuitul rigolelor - operațiunea de îndepărtare cu ajutorul lopeților și a periifoptarejH noroiului, nisipului, prafului sau resturilor organice aglomerate pe o porțiune. de cca. 0,75 m pe parosabil, măsurată de la bordură spre axul median al străzi^âW^s^ din zonele unde a'stagnat apa și s-a depus mâl și nisip.                          ).

  56. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;

  57. reutilizare - orice operațiune prin care produsele sau componentele care au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost


  58.


  59.


  60.


  61.


  62.


  63.  concepute;

  salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

  salubrizarea și curățarea mobilierului stradal - activitatea de curățare manuală sau mecanizată a tuturor elementelor ce fac parte din mobilierul stradal, îndepărtarea desenelor tip graffiti a afișelor, a prafului, a noroiului etc., astfel încât acestea să aibă în permanență un aspect curat și îngrijit;

  sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

  sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

  spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa cu jet sub presiune ridicată, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe toată suprafața străzilor, aleilor și trotuarelor;

  stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

  stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

  tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea joreatabilă valorificării sau eliminării;

  tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale cole utilizând operații de tratareecanică de separare, so omogenizare, uscare și operații dâ<tratarg_^iologică prin proced anaerobe;

 • 67. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 68. trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deșeu prin identificări înregistrate;

 • 69. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de salubrizare;

 • 70. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general;

 • 71. valorificarea materială - orice operațiune de valorificare, exclusiv valorificarea energetică, precum și reprelucrarea în materiale care să fie folosite drept combustibili; a deșeurilor, cu transformarea acestora în materii prime secundare;

 • 72. valorificarea energetică - utilizarea deșeurilor ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directă, cu sau fără alte deșeuri, dar cu recuperare de căldură;

 • 73. calamitate naturală - dezastru care se abate asupra unei comunități precum cutremur, furtuni puternice soldate cu precipitații abundente etc.

 • 74. delegatar - cel care deleagă activitățile serviciului de salubrizare, respectiv sectoarele municipiului București/UAT București conform competențelor exclusive stabilite prin Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 modificată și completată de Legea 99/2014 sau asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul public de salubrizare.

 • 75. Zonă aglomerată - zona din vecinătatea piețelor, târgurilor, centrelor comerciale, marilor intersecții.

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

Art. 4                                                                           .

Prezentul Regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor

similare care provin din activități comerciale, din industrie și din instituții, inclusiv

fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipam©

electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitâțkdb

—ȘV .—. .         .            (

reamenajare și reabilitare iiîiterioafa-și/sau exterioara a acestora;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • e) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

 • i) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • j) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

CAPITOLUL III

Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare

Art. 5
 • (1) Autoritățile deliberative ale Municipiului București au competențe exclusive în organizarea serviciului public de salubrizare pe teritoriul Municipiului București. Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului București stabilește și aprobă Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, urmărind permanent protecția mediului și orice acte normative referitoare la serviciul public de salubrizare.

 • (2) Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului București asigură coordonarea, monitorizarea și controlul Serviciului Public de salubrizare în Municipiul București, în acest sens orice act normativ emis la nivelul autorităților locale ale sectoarelor 1 - 6 (Consiliile Locale 1 - 6, Primăriile sectoarelor 1 - 6) având ca obiect Serviciul Public de salubrizare a localităților, trebuie să fie adus la cunoștință și Primăriei Municipiului București, înainte de intrarea în vigoare a acestuia.

Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) se va sancționa copform^ap. X,

 • (3) Orice act normativ emis conform alin. (2) nu va fi contrar prevederilor prezentului Regulament sau Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

Art. 6

Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului București are competențe exclusive în ceea ce privește activitățile de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora.

Art. 7

Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare se va realiza cu respectarea următoarelor principii:

a) b) c) d) e) f) g) h)


protecția sănătății publice;

autonomia locală și descentralizarea;

responsabilitatea față de cetățeni;

conservarea și protecția mediului înconjurător;

asigurarea calității și continuității serviciului;

tarifarea echilibrată, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

nediscriminarea și egalitatea de tratament a utilizatorilor;

transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a


unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;

securitatea serviciului;


k)


dezvoltarea durabilă.

Art. 8

Drepturi garantate pentru utilizatori:

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului București, au garantat dreptul de a beneficia de serviciul de salubrizare.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice

serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la strife^ir^S^

___k—_______

tarifară și la ©lăuzele cOTrtraetaafeT                                            f

Art. 9
 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de salubrizare vor fi realizate în acord cu reglementările adoptate la nivel național și local (planuri, strategii, programe etc.), cât și cu legislația comunitară din domeniu.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice, destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte de colectare separată a deșeurilor;

 • b) stații de transfer;

 • c) stații de tratare mecano-biologică;

 • d) stații de producere compost;

 • e) stații de sortare;

 • f) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

 • g) depozite de deșeuri;

 • h) incineratoare.

Art. 10

Serviciul public de salubrizare pe teritoriul Municipiului București se efectuează de către operatorii licențiați A.N.R.S.C. care dețin contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a uneia sau mai multor activități a acestui serviciu.

Nerespectarea prevederilor art. 10 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 11

Operatorii serviciului de salubrizare au obligația să îndeplinească ipdfâa

performanță ai serviciului.                                                  *

Nerespectarea prevederilor art. 11 se va sancționa conform Cap. X.l ^^c&țnbntația tehnică minimă pentmjgți operatorii serviciului de salubrizare se

<■             » . « .. . .....

Wfy? staWȘte conform Art. 8^£,- T0 și t1 din Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr. 82/09.03.2015 al A.N.R.S.C, modificat și completat.

Art. 13
A
 • (1) Pe teritoriul Municipiului București persoanele fizice/juridice care execută lucrări de construcții, modernizări, renovări, demolări, intervenții edilitare de orice natură etc., din care rezultă deșeuri, au următoarele obligații:

 • a) să încheie contract pentru evacuarea deșeurilor rezultate în urma execuției de lucrări de construcții, modernizări, renovări, demolări, intervenții edilitare de orice natură, cu un operator de salubrizare;

sau, după caz,

 • b) să obțină Acord de transport deșeuri rezultate din activități proprii, eliberat de către Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate.

Nerespectarea prevederilor art. 13 A alin. (1) se va sancționa conform Cap. X.
 • (2) în cazul deșeurilor de construcții și desființări, al deșeurilor rezultate în urma lucrărilor la rețelelor edilitare și de infrastructură altele decât cele reglementate de art. 2, alin. (3), lit. b din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea pot fi colectate și transportate la stația de sortare/depozitul ecologic în condițiile stabilite la alin. (1).

 • (3) în vederea obținerii Acordului de transport deșeuri rezultate din activități proprii, persoanele juridice vor întocmi un dosar care va cuprinde următoarele docu a) b)

  cerere tip;

  memoriu tehnic - trebuie să cuprindă următoarele informații:

  • - specificul activității (descriere succintă a proceselor);

  • - structura personalului: numărul de angajați, organigramă eț

  • - echipamentele de lucru și de protecție individuală utilizate;

  • - prezentarea modului de colectare și transport deșeuri;

  • - programul de lucru;

  • - modul de efectuare a mentenanței echipamentelor, autovehiculelor;

  certificatul de înregistrare și certificatul constatator de la Oficiul

  Registrului Comerțului pentru punctul de lucru, cu codul CAEN corei sfașqrate și pentru care se solicită Acordul;  c)
 • d) autorizație de mediu valabilă sau dovada că societatea este înscrisă la Agenția Națională pentru Protecția Mediului (A.N.P.M.) în Registrul Național al operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu;

 • e) certificat de cazier fiscal;

 • f) licență de transport valabilă, eliberată de Ministerul Transporturilor;

 • g) dovada achitării taxei de 530 lei în contul Primăriei Municipiului București R070TREZ70021360250 XXXXX (cu posibilitatea de modificare);

 • h) tipul deșeurilor care fac obiectul colectării precum și activitatea din care provin (clasificarea deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase);

 • i) lista utilajelor pentru colectarea și transportul deșeurilor. Mijloacele de transport vor fi adecvate naturii deșeurilor transportate și vor corespunde normelor tehnice și de mediu în vigoare (dovada că acestea au inspecția tehnică periodică efectuată/valabilă).

 • j) dovada că dispune de un spațiu de depozitare, întreținere și spălare a utilajelor;

 • k) locul și modul de depozitare și tratare a deșeurilor. Este obligatorie existența contractului pentru tratarea și depozitarea deșeurilor precum și a autorizației de mediu valabilă, pentru societatea unde se realizează tratarea, depozitarea deșeurilor;

 • I) precizări asupra modului de reciclare a deșeurilor, dacă este cazul;

 • m) pentru transportul deșeurilor de construcții se va face dovada existenței rampei de spălare a autospecialelor (se va verifica în teren existența rampei);

  și sistemul de man


 • n) certificate pentru sisternuLdemanagement al calității SR EN ISO 9001 - 2015 ^me^ ăF$eaiului SR EN ISO 14001 -2015;


 • (4) Nu se va elibera acor^de/pl^etare'șilrapsport pentru deșeurile cu regim special II * i ■<      . iisau deșeuri penculoa

 • (1) Pe teritoriul Municipiului București persoanele juridice care transportă - în vederea tratării/neutralizării - deșeuri spitalicești (rezultate din activități medicale) au obligația să dețină Autorizație pentru evacuarea și transportul deșeurilor ’^Walicești emisă de Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice -l®Fciul Mana9ement Deșeuri, Salubritate. Tratarea/neutralizarea deșeurilor legislația națională și care dețin toate avizele și autorizațiile valabile emise de organismele abilitate.

  ^6    ** *11

  b moralicești se va face numai în instalațiile care respectă standardele U.E. și *\RPjs^y                            (              -


 • (2) Evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești va fi făcută numai de către persoanele juridice care dețin Autorizație pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești valabilă emisă de Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate.

 • (3) Producătorii de deșeuri spitalicești și asimilabile acestora sunt obligați să predea deșeurile numai operatorilor menționați la alin. (2).

 • (4) Persoanele juridice care transportă, tratează/neutralizează deșeuri spitalicești au obligația să se înregistreze în baza de date a Primăriei Municipiului București și să raporteze lunar cantitățile colectate/transportate/procesate.

Nerespectarea prevederilor art. 13 B alin. (1), (2), (3) și (4) se va sancționa conform Cap. X.

 • (5) în vederea obținerii Autorizației pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești persoanele juridice vor întocmi un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • a)

 • b)cerere tip;

memoriu tehnic - trebuie să cuprindă următoarele informații:

 • - tipul și cantitățile deșeurilor transportate (clasificarea deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase);

 • - lista unităților sanitare cu care solicitantul Autorizației pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești are contracte valabil - încheiate în vederea colectării și transportului acestora. Această listă va fi actualizată și după obținerea Autorizației de la Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Salubritate.

 • - specificul activității, cuprinzând descrierea succintă a procqrȘelO/

 • - structura personalului;

 • - descrierea instalațiilor și a echipamentelor de lucru utilizate;\(%

 • - descrierea autospecialelor utilizate pentru evacuarea și t deșeurilor.

statutul societății/actul constitutiv;

certificatul de înregistrare și certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru cu codul CAEN cora a itgțitdesfășurate și pentru care se solicită Autorizația;
spunzăîor


 • e) autorizație de mediu valabilă;

 • f) certificat de cazier fiscal;

 • g) lista mijloacelor de transport utilizate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, însoțite de referatele tehnice ale acestora emise de Ministerul Sănătății - Institutul National de Sănătate Publică;

 • h) în cazul în care se asigură distribuția de ambalaje pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor medicale periculoase, se vor prezenta documente care să ateste faptul că acestea respectă prevederile legale în vigoare (certificate de agreare/certificate de conformitate/certificate ISO);

 • i) locul și modul de tratare/neutralizare a deșeurilor. Este obligatorie existența contractului pentru tratarea/neutralizarea deșeurilor și a autorizației de mediu valabilă, pentru societatea care realizează tratarea deșeurior;

 • j) certificate pentru sistemul de management al calității SR EN ISO 9001 -2015 și sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001 - 2015 ;

 • k) dovada achitării taxei de 1.060 lei în contul Primăriei Municipiului București R070TREZ70021360250 XXXXX (cu posibilitatea de modificare).

 • (1) Operatorii de salubrizare cărora li s-a delegat activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale și similare pe raza municipiului ____ București și care au încheiat un contract în acest sens cu autoritățile locale ale A A? Municipiului București trebuie să dețină Permis de lucru eliberat de Primăria Tf A,..\ \MMcipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, ^a|ubritate.

M documentația necesară în vederea obținerii Permisului de lucru pentru ol ^Autospecialele cu care se colectează deșeurile municipale de pe raza municipiului

București este:

 • a) cerere tip;

 • b) dovada achitării taxei de 1.060 lei în contul Primăriei Municipiului București R070TREZ70021360250 XXXXX (cu posibilitatea de modificare);

 • c) memoriu tehnic care să cuprindă:

- autospecialele utilizate: marcă, capacitate, anul fabricației, forma de

proprietate, modul de inscripționare;

- certificate pentru sistemul de management al calității SR EN ISO 9001 -2015 și sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001 - 2015;

 • - copie Certificat de înregistrare de ia Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 • d) copie după contractul de delegare;

 • e) copie certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu precizarea codului CAEN 3811 - colectare deșeuri nepericuloase;

 • f) copie Autorizație de mediu valabilă de la Agenția de Protecție a Mediului;

 • g) copii cărți de identitate ale autogunoierelor ce desfășoară activitatea de colectare și transport pentru care se solicită Permis de lucru, inclusiv anexa din care să reiasă efectuarea Inspecției Tehnice Periodice - la data solicitării Permisului de lucru, valabilitatea acesteia (ITP-ului) trebuie să fie de cel puțin 6 luni.


(3) Valabilitatea Permisului de lucru este de 1 an, de la data emiterii de prelungire în condițiile respectării prevederilor legale.

Art. 14
 • (1) Pe teritoriul Municipiului București persoanele fizice/ju ridice deșeuri au următoarele obligații:

 • a) operatorii de salubrizare care desfășoară activități de colectare și transport deșeuri menajere pe teritoriul Municipiului București au obligația să dețină Permis de lucru eliberat de Primăria Municipiului București, Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor menajere de pe teritoriul municipiului București se va realiza numai cu autospeciale care dețin Permis de lucru;

 • c) să dețină Acord pentru evacuarea și transportul deșeurilor rezultate din activitatea proprie din Municipiul București valabil/Autorizație pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești din Municipiul București valabilă, eliberate de către Primăria Municipiului București - Direcția Servicii

Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate;


să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte: proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportate precum și codificarea acestora conform legii;

să ia măsuri de etanșare corespunzătoare a utilajelor care transportă diferit materiale, inclusiv acoperirea cu prelată, pentru a preîntâmpina împrăș-tfefeâ''


acestora, și a evita degradarea stării de salubrizare a arterelor de circifllgție;^^ să curețe mijloace de transport și/sau utilaje la ieșirea acestora p^șă ———


publipe din șantiere, stații de betoane, garaje etc.

 • g) să raporteze lunar la Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, din cadrul Primăriei Municipiului București, cantitatea de deșeuri colectată și transportată.

 • h) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • i) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • (2) Este interzis transportul prin orice mijloace a oricărui tip de deșeu municipal de către persoanele fizice și juridice, cu excepția:

 • a) operatorilor de salubrizare (cărora le-a fost delegat serviciul) definiți conform art. 3 pct. 52 din prezentul regulament.

 • b) persoanelor juridice care dețin Acord de transport deșeuri rezultate din activitatea proprie eliberat de Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, conform art. 13 lit. A;

 • c) operatorilor autorizați de către Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate în vederea evacuării și transportului deșeurilor spitalicești, conform art. 13 lit. B;

 • d) operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaJe de la populație de la locul de generare a acestora, care fac ''"'XA dovada înregistrării, conform prevederilor Ordinului nr. 1271/29.11.2018 la d \ v

\ stadiul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

Uhde își desfășoară activitatea;

Vc>%^^Aej/bperatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție ambalaje / ,            folosite de la populație prin puncte de colectare, care fac dovada notificării la

(/          sediul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

//          unde au puncte de colectare;

\ i \ f) deținătorii/administratorii stațiilor de sortare autorizate care s-au notificat f              conform art. 122;

 • (3) Colectarea deșeurilor municipale și similare de pe raza Municipiului București nu se va efectua în intervalele orare 07:00 - 10:00 și 16:00 - 19:00, de către :

 • a) persoanele juridice care dețin Acord de transport deșeuri rezultate din

activitatea proprie;

 • b) operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populațieW'la locuTde generare a acestora;

 • c) operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare;

 • d) deținătorii/administratorii stațiilor de sortare autorizate.

Nerespectarea prevederilor art. 14 se va sancționa conform Cap. X.

CAPITOLUL IV

Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

Art. 15

în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, Municipiul București are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate pe domeniul public în aria sa teritorială.

Art. 16

Delegatarul serviciului și operatorul de salubrizare răspund de organizarea colectării deșeurilor menajere și au obligația organizării colectării separate fracții. J


Nerespectarea prevederilor art. 16 se va sancționa conform

Art. 17

Autoritățile locale ale sectoarelor 1 - 6 au obligația să implemente          em de

colectare separată pe 5 fracții, respectiv deșeuri biodegradabile, deșeuri de hârtie/carton, mase plastice, deșeuri de sticlă/metal și deșeuri reziduale. în situația în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecției medi sănătății populației și al respectării standardelor de calitate necesare /pefitr^ sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colgctaf^^ separată pe 5 fracții, autoritățile locale ale sectoarelor 1 - 6 au obligațî^sf0^^  implementeze'un ăistem de colectare separată a deșeurilor municipale pe minimum 2


fracții, umed și uscat, urmat de un proces de sortare a fracției uscate în urma cărora să se poată obțină cel puțin 4 fracții - hărtie/carton, mase plastice, deșeuri de metal și deșeuri reziduale.

Nerespectarea prevederilor art. 17 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 18

Colectarea și transportul deșeurilor menajere de către operatorii de salubrizare se va realiza în baza unor programe întocmite conform Art. 115.

Art. 19

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Municipiului București și transportate la stații le/insta lății le de tratare stabilite prin Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori

economici

WW care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deșeuri

—trebuie^șă cunoască:

£ibaptipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

Nerespectarea prevederilor art. 20 se va sancționa conform Cap. X.

intrarea în efectivitate a coniractuluidg^delegare, operatorul de salubrizare va V comunica Primăriei Municipiulwr'Bîxurești - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate forma de organizare, locațiile, sistemul implementat de colectare separată (platforme/baterii îngropate/semiîngropate etc.), capacitatea pentru sistemul de colectare, de asemenea aceste informații vor fi anual actualizate.

Nerespectarea prevederilor art. 21 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 22

Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată de operator în astfel de condiții încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății publice;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei în arealul delegat;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și jet^clâNteafî

acestora;

 • e) respectarea principiului privind continuitatea serviciului.

Nerespectarea prevederilor art. 22 se va sancționa conform Cap. X

Art. 23

(1) Primăriile sectoarelor 1 - 6, împreună cu operatorul de salubrizare căruia i s-a delegat serviciul, au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri și să acționeze în vederea asigurării infrastructurii necesare pentru colectare separată și transportul separat ai deșeurilor municipale. Autoritățile locale ale Municipiului București conform competențelor stabilite prin Legea nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare, aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității. Nerespectarea prevederilor art. 23 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 24

(1) Persoanele fizice și juridice, generatoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit în baza Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorul serviciului.

Nerespectarea prevederilor art. 24 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 25          ,                                                   V

 • (1) Gestionarea deșeurilor se va face respectând următoarea ierarhie:          *

 • a) prevenirea;

 • b) pregătirea pentru reutilizare;

 • c) reciclarea;

 • d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

 • e) eliminarea.

 • (2) Organizarea colectării unitare și integrate a deșeurilor municipale se va realiza

astfel:

 • a) producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri municipale și asimilabile sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;

 • b) colectarea separată se va face în containere de suprafață, îngropate sau semiîngropate acolo unde sunt întrunite condițiile de amplasare a acestora, iar, în caz contrar, se va realiza în saci sau europubele, destinate fiecărui tip de deșeu, care vor permite eliminarea mirosurilor caracteristice și a disconfortului vizual;

 • c) deșeurile pot fi supuse sortării într-o stație de sortare a deșeurilor reciclabile;

 • d) în cazul în care nu este posibilă colectarea direct la sursă pe 5 fracții a deșeurilor reciclabile și se efectuează colectarea pe 2 fracții - umedă și uscată, deșeurile reciclabile colectate în aceste condiții vor fi supuse sortării în stații de sortare;

colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități

 Ar > ■

.....,,/d£'^amenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora se va face / -■ \ \ ’ •* \^

<            repienți special destinați acestui tip de deșeuri;

i \ Uiodeșeurile colectate separat din deșeurile municipale și asimilabile a Ă-^^Otora, de la deținătorii de deșeuri și/sau de la stațiile de transfer și de f'^U.UXX^)rtare- se transportă către stațiile de producere a compostului ori către alte instalații de procesare și tratare adecvată;

/)/ g) fracția reziduală (deșeurile care nu mai pot fi supuse / sortării/reciclării/valorificării) va fi supusă unei operațiuni de tratare și eliminată >          la depozitele ecologice care dețin Autorizație Integrată de Mediu valabilă;

\ h) operatorului îi este interzis să depoziteze la depozitele ecologice deșeurile biodegradabile și deșeurile recilabile colectate separat;

___Nerespectarea prevederilor art. 25 se va sancționa conform Cap. X.

"WWfentele și containerele folosit


bperjîrin^^tarea separată a diferitelor tipuri de

^Nț^feuri vor fi inscripționate^cu^enufnirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării separate și anume:

 • a) culoare gri/negru - deșeurile reziduale și sunt de tip:

 • 1. resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

 • 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

 • 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. lemn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

 • 11. mucuri de țigări;

 • 12. veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

 • b) culoare maro - deșeurile biodegradabile și sunt de tip:

 • 1. resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2. resturi de pâine și cereale;

 • 3. zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4. păr și blană;


 • 5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6. coji de ouă;

 • 7. coji de nucă;

 • 8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);


 • 9. rumeguș, fân și paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

 • 11. plante de casă;

 • 12. bucăți de lemn mărunțit;

 • 13. ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) culoare albastră - deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite;


 • d) culoare galbenă - deșeurile reciclabile din material de tip plastic și me

 • e) culoare altrtverde^deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/cdW^t se colectează, pe culori, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică;

Art. 27

Primăriile sectoarelor 1 - 6 și operatorii de salubrizare, vor realiza în fiecare anotimp studii privind compoziția deșeurilor municipale din zone reprezentative pentru fiecare sector al Municipiului București. Compoziția se va realiza pe cel puțin următoarele fracții: deșeuri biodegradabile, hârtie-carton, compozite, textile, textile sanitare, deșeuri periculoase din deșeuri menajere, plastic, lemn, sticlă, metale feroase, metale neferoase, deșeuri din construcții, deșeuri nespecificate și elemente fine, etc. Rezultatul acestor studii va fi raportat trimestrial Primăriei Municipiului București -Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate.

Nerespectarea prevederilor art. 27 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 28

Deșeurile vegetale, colectate din parcuri, curți și grădini etc. se vor supune operațiunii de compostare. Acest lucru se va realiza prin grija operatorului de salubrizare.

Art. 29

Ull Deșeurile periculoase se identifică și se înregistrează la fiecare loc de producere, U ■ ’’ de descărcare sau de depozitare. Unitățile care produc, valorifică, colectează sau i ‘țranșportă deșeuri periculoase trebuie să asigure condițiile necesare pentru M depozitarea separată a diferitelor categorii de deșeuri periculoase, în funcție de -.^WPrietătile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere jUL<p&âre pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase.


 • (2) Primăriile sectoarelor 1 - 6 și operatorii de salubrizare vor identifica potențialele surse de producere a deșeuri periculoase și vor raporta anual Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, lista cu sursele producătoare identificate.

De asemenea vor genera un sistem corespunzător de gestionare a acestor deșeuri, sistem ce va fi conceput astfel încât să nu aducă atingere factorilor de 35 sEwiSn ® Jiu sau să prezinte pericol pentru populație. Se vor amplasa, de comun acord PUBLICE

O            administrația blocurilor, în părțile comune recipienți cu destinația pentru

colectarea deșeurilor periculoase.

 • (4) Pentru gospodăriile individuale se vor distribui saci de plastic pentru deșeurile periculoase, care se vor colecta separat față de deșeurile menajere și cele similare produse în gospodărie. Acești saci vor fi confecționați din polietilenă de înaltă densitate pentru a avea rezistență mecanică mare și pentru a nu permite scurgeri de lichid. Sacii de culoare roșie vor fi inscripționați astfel:

 • a) numele operatorului;

 • b) pictograma deșeuri periculoase.

Nerespectarea prevederilor ari 29 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 30

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii, au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice

depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în recipientele de colectare a deșeurilor municipale, precum și în recipienții stradali.


Nerespectarea prevederilor art. 30 se va sancționa conform Cap.

Art. 31

Deșeurile voluminoase de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, să mari de folosință îndelungată, etc. altele decât deșeurile de echipamente electrice și

electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor

municipale vor fi preluate lunar, conform unui program separat, în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni sau și în alte zile, doar în baza unei solicitări prealabile. Acestea vor putea fi scoase pe domeniul public (trotuar), în dreptul proprietății, fără


obstrucționarea traficului pietonal, între orele 08:00 - 10:00, cu excepția arterelor menținute în HCGMB 312/2019 pentru care intervalul este 10:00 - 12:00. După această oră operatorul va proceda la ridicarea în totalitate a acestora, în cursul aceleiași zile. »


Nerespectarea prevederilor art. 31 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 32
 • (1) Primăriile sectoarelor 1 - 6 vor asigura colectarea periodică cu opertori desemnați cel puțin odată pe trimestru a DEEE-urilor de la populație. în acest sens vor fi elaborate programe de colectare, programe care vor fi transmise spre avizare către Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate.

 • (2) Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la populație prevăzute la alin. (1), se va efectua cel puțin o dată pe trimestru, în ultima zi de luni a trimestrului, potrivit unui program de colectare stabilit de către Primăriile Sectoarelor 1-6 cantitățile colectate se vor transmite trimestrial Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate și adus la cunoștința publică. După terminarea acțiunii de colectare, operatorul desemnat trebuie să igienizeze locurile din care sa realizat colectarea, prin măturare și spălare, după caz.

 • (3) în vederea colectării separate a DEEE-urilor provenite de la gospodăriile particulare, Primăriile Sectoarelor 1 - 6 au obligația de a identifica cel puțin un punct de colectare separate a DEEE-urilor la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un punct de colectare în fiecare sector, conform O.U.G. nr. 5/2015 cu modificările și completările ulterioare. Amenajarea locațiilor se va face prin grija Primăriilor de Sector (PS) 1 - 6. Lista punctelor amenajate va fi comunicată -Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate și vor fi făcute publice pe site-urile primăriilor de sector și pe site-ul Primăriei Municipiului București (PMB).

 • (4) Operatorul desemnat trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor reciclabile, voluminoase și DEEE-uri din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și sortarea ;

 • b) locațiile de unde s-a făcut colectarea deșeurilor;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și

privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma sortării, pe categorii de deșeuri;

 • e) cantitățile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

 • f) cantitățile ce urmează a fi transportate la d^s6^^§'deșeuri.

ectarea prevederilor art. 32 se va sancționa ronform Cap. X.

Art. 33

în vederea realizării activității de colectare a deșeurilor menajere și similare, operatorul de salubrizare/primăriile sectoarelor 1-6, vor dota toți utilizatorii, persoane fizice sau asociații de proprietari cu recipienți, în număr și conform standardelor și necesităților. înlocuirea acestora se va realiza prin dare la schimb, în cazul deteriorării apărute ca urmare a utilizării îndelungate (minim 2 ani). în alte cazuri, acestea vor fi înlocuite de operatori numai contra cost sau vor putea fi achiziționate dă©P^ă4 Nerespectarea prevederilor art. 33 se va sancționa conform Cap


Art. 34
 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizarăm marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de

colectare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare. Capacitatea de colectare va fi urmărită permanent de către operator, putând fi suplimentată prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor. Aceste puncte de colectare se vor realiza astfel încât să se asigure condiții de acces ușor pentru autospecialele destinate colectării.

 • (2) Stabilirea locului de amplasare a recipientelor necesare colectării deșeurile municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m. Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.


 • (3) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, ori operatorului atunci când acestea sunt amplasate pe domeniul public și sunt destinate uzului public.

 • (4) în cazul agenților economici care își desfășoară activitatea în cadrul blocurilor de locuințe și au punctele de colectare a deșeurilor comune cu ale asociației de proprietari, au obligația să-și depoziteze deșeurile produse separat d


asociației, numai în recipienți adecvați, inscripționați cu numele societăți,^'"'

Nerespectarea prevederilor art. 34 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 35
 • (1) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate (autospeciale) destinate acestui tip de activitate.

 • (2) Autovehiculele special echipate (autospecialele) vor fi încărcate astfel încât să nu fie depășită capacitatea de preluare a deșeurilor și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și eficiență.

 • (3) încărcarea deșeurilor municipale în autovehicule special echipate (autospeciale) transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autospeciale.

 • (4) Personalul operatorului care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autospecialelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (5) în cazul deteriorării recipientelor și/sau a sacilor de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul operatorului care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autospecială, astfel încât locul să rămână curat.

 • (6) în cazul în care în zona de colectare a deșeurilor municipale există un surplus de ^AA^aeșeuri care nu se află depozitat în recipienți, acesta va fi preluat prin grija /®\sM?torului de salubrizare integral astfel încât locul să râmânâ salubrizat I          «ppefetorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul


indUSiV cele de la punctele de COleCtare a de?eurilor municipale, și să le Persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice, care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

(8) Primăriile sectoarelor 1 - 6 vor raporta anual la PMB, Direcția Servicii Publice -Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, modul de îndeplinire a obiectivului de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile

xj^UE^xrnunicipale stabilit la art. 9 lit. p în OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu / ^Xfodificările și completările ulterioare.

Se ®^Wă pe data de 01 februarie a fiecărui an, Primăriile sectoarelor 1 - 6 vor depune J            PMBDirectia (Servicii^Rttblice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate copie după declarația depusă la Fondul pentru mediu privind obiectivul anual de reducere.

Nerespectarea prevederilor art. 35 se va sancționa conform Cap. X.


Art. 36

Operatorul de salubrizare va aplica tarife diferențiate, pentru colec deșeurilor municipale.

Nerespectarea prevederilor art. 36 se va sancționa conform Cap.

Art. 37
 • (1) Transportul separat al deșeurilor se realizează de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să folosească autospeciale destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autospecialelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare. Astfel, toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare este necesar să se încadreze în clasa de poluare. Autovehiculele special echipate (autospecialele) care transportă separat deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit, curat și să fie personalizate cu sigla operatorului. Acestea vor fi spălate zilnic și dezinfectate săptămânal, în interior și la exterior.

 • (3) Autospecialele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (4) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de


însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (5) Pentru a preîntâmpina aglomerarea traficului, colectarea deșeurilor menajere de la populație și persoane juridice pe arterele care circulă mijloacele de transport în comun, se va realiza astfel încât în intervalul orar 07:00 - 10:00 și 16:00 - 19:00


pe aceste artere să nu fie prezente în trafic autospecialele destinaț^^e deșeurilor. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 312/2019.     _

 • (6) Pe timpul nopții, cel puțin 30% din programele de colectare a deșeui^bf mehâj se-Vc, efectua în intervalul orar 22:00 - 6:00.

Nerespectarea prevederilor art. 37 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 38
 • (1) în situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor special echipate (autospecialelor) destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, societatea care execută aceste lucrări va înștiința în scris, cu 7 zile înainte, autoritatea publică locală cu privire la începerea și durata acestora.

 • (2) Operatorul de salubrizare, în baza notificării tansmise de autoritatea publică locală trebuie să anunțe utilizatorii cu 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

 • (3) Pe toată această perioadă, operatorul are obligația să doteze punctele de colectare, care vor fi folosite de utilizatorii care se încadrează în prevederile alin.

(1), cu capacități de colectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (4) în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau

diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să A /anunțe această situație și să factureze numai serviciile efectiv realizate.

izO

' . Nerespectarea prevederilor art. 38 se va sancționa conform Cap. X.

^ / \

* I

k VI ArU39

^^n’iîWupă colectarea separată pe două fracții, umedă și uscată, operatorii vor supune obligatoriu deșeurile uscate procesului de sortare.

(2) Este interzisă depozitarea deșeurilor uscate fără sortare.

Nerespectarea prevederilor art. 39 se va sancționa conform Cap. X.

' Art. 40

' Ă Agenții economici producători de deșeuri, precum și agenții specializați în conceperea 7 x și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

(1) Să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii ^«RecnMweșeurilor'

la                                     .      ...          ...»......

PueucE O6a ia masurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente.

X (3) Să nu amestece deșeyriîeferîculoase cu deșeuri nepericuloase.

 • (4) Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediul înconjurător.

 • (5) Să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament.


 • (6) Să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizajțe-:

 • (7) Să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării acestora.

Nerespectarea prevederilor art. 40 se va sancționa conform Cap

Art. 41

Operatorii care asigură activitatea de colectare și transport al deșeurilor au și următoarele obligații:

 • (1) Să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii.

 • (2) Să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale.

 • (3) Să proceseze, conform prezentului regulament-cadru și actelor normative în vigoare, deșeurile din construcții, colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public.

  risc pentru autoritățile


 • (4) Să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de administrației publice locale.

  precum și


 • (5) Să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor,


modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

Nerespectarea prevederilor art. 41 se va sancționa conform Cap. X.


Art. 42

Conform prevederilor HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei națiorflălf p accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, operatorii fost delegat.semoM de salubrizare, vor raporta trimestrial la Primăria Mu

București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, următoarele date pentru aria de delegare:

 • • Numărul locuitorilor cu acces la serviciul public de salubrizare;

 • • Cantitatea de deșeuri municipale colectată, (tone);

 • • Tariful/ taxa pentru serviciul de colectare, depozitare și tratare a deșeurilor menajere, (lei/ locuitor);

 • • Costul total al serviciului de salubrizare stradală pe an, (lei);

 • • Cantitatea de deșeuri depozitată efectiv la depozitele de deșeuri, cantitatea de deșeuri tratată la diverse instalații, (tone);

 • • Numărul de străzi de pe care se colectează deșeuri stradale;

 • • Numărul total de reclamați! înregistrate anual pentru salubrizare.

Nerespectarea prevederilor art. 42 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 43

în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre informare Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate. Documentele menționate vor conține în mod obligatoriu și raportarea lunară a ț^antităților de deșeuri reciclabile colectate separat, modalitatea de colectare a îeștoța, modul de valorificare/stocare temporară a acestora. Nu vor fi acceptate la nt^re de către Primăriile de sector 1 - 6, documentele care nu au fost transmise informare Primăriei Municipiului București.


8W”#<^pectarea Prevederilor art. 43 se va sancționa conform Cap. X.

SECȚIUNEA 2 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Art. 44

Deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare și/sau exterioară' vor fi predate spre colectare și transport, numai .fejfi^âtorului de salubrizare căruia i s-a delegat serviciul și care deține exclusivitatea L ’ ^«ac^țuia.


A.?     £'3-

ilot art. 44 se va sancționa conform Cap. X.

32


x ?%^mNerespectarea preve

Art. 45

(1) Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt transportate de către operator numai în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

(2) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

Nerespectarea prevederilor art. 45 se va sancționa conform Cap. X.


Art. 46

(1) Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

(2) în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf, inclusiv la desfășurarea lucrărilor de demolare, se vor lua măsurile necesare de umectare sau orice alte măsuri, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Nerespectarea prevederilor art. 46 se va sancționa conform Cap. X.
Art. 47

(1) Deșeurile provenite din activități de construcții și desființări vor fi supuse

de reciclare. Materialele rezultate în urma proceselor de recilclare pot fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activități după ce au fost supuse procesării, tratării și pretratării în stații de sortare/concasare, dacă nu sunt clasificate ca fiind materiale periculoase.

(2) Deșeurile provenite din activități de construcții și desființări pot fi tratate, atât separat de deșeurile municipale, cât și împreună cu acestea, cu excepția cazului în care în componența acestora se regăsesc substanțe sau materiale clasificate ca fiind periculoase.


Art. 48

Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluate, pot fi utilizate, cu a

autorităților de mediu, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvitttil&jăfe& z                                                                                            II-n PCpiA î

amenajări hinstrucția drumurilor, atât în cazul în care acestrealizate pe raza teritorială a respectivei autorități a administrației publice locale, cât și în alte localități.

Art. 49

(1) Deșeurile rezultate din activitățile de desființări, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea „PERICOL DE MOARTE".

Nerespectarea prevederilor art. 49 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 50

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și desființări pe domeniul public și privat.

Nerespectarea prevederilor art. 50 se va sancționa conform Cap. X.


SECȚIUNEA 3 rganizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale energetice a deșeurilor

Și(1) Deșeurile care nu mai pot fi reciclate vor fi supuse unui proces de prelucrare, tratare/neutralizare și valorificare materială și energetică.

(2) în funcție de caracteristicile și compoziția deșeului municipal corelat cu țintele care trebuie atinse, se stabilesc tehnologiile și opțiunile optime pentru valorificarea materială și energetică a deșeului municipal. Este interzisă depozitarea finală a biodeseurilor. J

(3)


DIRECȚIA

Ș & SERVICII S S ui PUBUCE


Metodele și tehnologiile de prelucrare, tratare/neutralizare și valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare, să respecte normele de sănătate publică și de protecție a mediului înconjurător.

espectarea prevederilor art^ Șț sO va sancționa conform Cap. X.

Art. 52
 • (1) Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile

de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

 • (2) La compostarea deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul. în acest scop, se asigură condiții de

colectare separată a acestui tip de deșeuri.


 • (3) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare/neutralizar

Nerespectarea prevederilor art. 52 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 53
 • (1) Municipiul București - pentru atingerea obiectivelor de reducere

depozitate și de asigurare a măsurilor de eficiență energetică - va adopta și implementa tehnologii menite să introducă măsuri de eficiență energetică ca urmare a tratării deșeurilor municipale în instalații specifice.

 • (2) Măsurile de eficiență energetică sunt reglementate de Legea nr. 121/18.07.2014 al cărei scop îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea și aplicarea

politicii naționale în vederea atingerii obiectivului național de creștere a eficienței

energetice.

 • (3) Cantitățile de deșeuri ce vor fi supuse procesului de tratare în instalații care să genereze energie termică/electrică, sunt cele rămase în urma procesului de sortare și care nu mai pot fi supuse reciclării.

 • (4) Ținând cont de competențele partajate între Consiliul General al Municipiului

București și Consiliile Locale ale sectoarelor 1 - 6 prin organizarea serviciului public de salubrizare, odată cu punerea în funcțiune a instalațiilor de tratare -tratare termică, tratare mecano-biologică, digestie anaerobă - Primăriile

sectoarelor 1-6, prin operatorii de salubrizare, au obligația ca întreaga cantitate de deșeuri ce se încadrează la condițiile alin. (3) să fie transportată către aceste instalatii de tratare. »


Nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (4) se va sancționa conform Cap. X.^^ȘÎamc^

Art. 54
 • (1) în vederea acc ă4k-deșeurîîurȚriunicipale și a celor asimilabile acest  instalațiile^deMratare ^termică, mecano-biologică, digestie anaerobă), operator trebuie să întocmească documentația necesară, în conformitate cu actele normative în vigoare.


 • (2) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit a se aprecia dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

Nerespectarea prevederilor art. 54 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 55

Instalațiile de tratare (termică, mecano-biologică, digestie anaerobă) a deșeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

Art 56

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii, modul de prelucrare, tratare și valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

SECȚIUNEA 4

perarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile \           municipale și deșeurile similare

Stabilirea modului de transfer a deșeurilor municipale și similare se face de către autoritățile locale, respectiv Primăriile Sectoarelor 1-6.

Art. 58

Având în vedere lipsa spațiilor/terenurilor necesare pentru organizarea stațiilor de transfer Primăriile Sectoarelor 1 - 6 vor identifica soluții tehnice menite să compenseze lipsa stațiilor de transfer. Recomandabil este ca stațiile de transfer pe ;rază'Municipiului București să fie în număr cât mai mic.

Art. 59

în cazul în care se vor crea stații de transfer, amplasarea acestora va fi făcută cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Funcționarea acestora nu trebuie să aducă atingere calității factorilor de mediu.

Art. 60

Operatorii vor asigura transferul din stațiile de transfer către instalațiile de tratare a deșeurilor municipale colectate separat, fără amestecarea acestora.

Nerespectarea prevederilor art. 60 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 61

Transportul deșeurilor din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operatori licențiați de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale.

Nerespectarea prevederilor art. 61 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 62

Stocarea temporară în stațiile de transfer a deșeurilor biodegradabile se face pentru maximum 24 ore.

Nerespectarea prevederilor art. 62 se va sancționa conform Cap. X.


SECȚIUNEA 5 Sortarea deșeurilor municipale

Art. 63
 • (1) Pentru reducerea volumului, a cantității și pentru creșterea gradului de recuperare, este interzisă depozitarea deșeurilor fără a fi supuse colectării separate și sortării prealabile.

 • (2) Recipientele amplasate pe căile publice, pentru depozitarea deșeurilor reciclabile, trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe (minim 10 m de spațiile de locuit), golindu-se periodic.


  hfofa£>


 • (3) Punctele de colectare, reciclare valorificare a deșeurilor vor fi autorizate legislației în vigoare.\______

 • (4) Operatorul, împreună cu autoritățile administrației publice locale, poate stabili facilități ce pot fi acordate utilizatorilor care aplică colectarea separată.

 • (5) Deșeurile colectate separat se transportă către stația de sortare numai de către operatorii licențiați A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

Nerespectarea prevederilor art. 63 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 64

Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri, spații verzi, și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la stațiile de compostare.

Nerespectarea prevederilor art. 64 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 65

(1)


Deșeurile de sticlă colectate separat vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor ortare.


părătorii stațiilor de sortare, asigură predarea către operatorii reciclatori a

-      \ 7 W '

^MWe?eâl1llor de sticlă colectate separat.

M^ectarea prevederilor art. 65 se va sancționa conform Cap. X.


Operatorii, agenții economici care asigură activitatea de colectare/sortare a deșeurilor reciclabile au și următoarele obligații specifice:


 • a) să dețină spații special amenajate, conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, inclusiv pentru anvelope, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc ____ condițiile legale privind funcționarea acestora;

să SUpUnă eliminării finale reziduurile rezumate în urma procesului de niaECTW

<5            sortare/tratare/prelucrare a deșeurilor.

reSPeCtarea prevederilor art- 66 se vasancționa cbnform Cap. X.

Art. 67

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară a materialelor reciclabile;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire pentru autospeciale, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să aibă, cântare de bandă în cazul în care transportul deșeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă;

 • d) să fie facilitat accesul în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile;

 • f) să permită stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

 • g) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare. Se interzice deversarea apelor uzate, care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și canalizare, în emisarii sau în rețeaua de canalizare a localității;

 • h) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • i) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • j) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • k) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • I) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • m) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

n) să dețină avizele, autorizațiile valabile, necesare conform prevederilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA 6

Maturatul, spălatul, stropirea, întreținerea căilor publice, răzuitul rigolelor (Salubrizarea stradală)

Art. 68

Generalități

(1) Activitățile prin care se asigură salubrizarea stradală sunt: măturatul mecanizat, măturatul manual, întreținerea, spălatul, stropitul carosabilului și răzuitul rigolelor. Aceste activități se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) Salubrizarea stradală se va realiza în baza unor programe întocmite de către operatorii de salubrizare conform Art. 116.

 • (3) Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropit, măturat mecanizat și spălat este între orele 22:00 - 06:00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și frecvențele de execuție pentru operațiunile de stropit, măturat, spălat și răzuit rigola, sunt cele cuprinse în programele aprobate conform Art. 116.

 • (5) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/trotuar, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare

este obligat să efectueze numai operațiile de măturat manual și întreținere, pe erioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.


Wzul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/trotuar, pe o stradă/un tronson d| stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubrizare a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (7) Orice intervenție în carosabil care se desfășoară pe o perioadă mai mare de 48 de ore va fi comunicată, de către operatorul serviciului de salubrizare delegatarului, la Direcțiile de specialitate cu atribuții specifice în domeniul salubrizării în cazul Primăriei Municipiului București la Direcția Servicii Publice - Serviciul ^u'p^^Management Deșeuri, Salubritate, lectarea reziduurilor stradale


  rezultate din activitățile de măturat manual, și (răzuituLfjgolelor se va face în recipiente rrijloasedefransport adecvate.


treținerea curățeniei stradale acoperite și se vor transporta cp.

 • (9) Se interzice stocarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci amplasați pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

Este interzisă strângerea și depunerea deșeurilor stradale în rețelele de canalizare, în alte instalații pentru îndepărtarea apelor uzate sau în bazinele naturale de apă.

 • (10) Deșeurile reziduale stradale rezultate din activitatea de măturat pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

 • (11) Starea tehnică a utilajelor specifice asigurării serviciul public de salubrizare trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament). Astfel toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare este necesar să se încadreze în clasa de poluare minim EURO 4 și vor fi dotate cu sistem GPS. Delegatarul serviciului și Primăria Municipiului București vor avea acces în mod obligatoriu la softul de verificare și urmărire a sistemului GPS.

 • (12) Toate utilajele și echipamentele utilizate în activitatea de salubrizare stradală, vor fi curățate, astfel încât să fie preîntâmpinată poluarea mediului înconjurător.

 • (13) în timpul operațiunilor de măturat manual sau mecanizat, rigole se va evita afectarea circulației rutiere sau pietonale.


Nerespectarea prevederilor art. 68 se va sancționa conform

Art. 69

Maturatul manual

 • (1) Activitatea se desfășoară pe toate arterele: bulevarde, străzi principale, străzi secundare, zone aglomerate, alei pietonale, inclusiv pasaje pietonale subterane și supraterane, incluzând golirea coșurile stradale de deșeuri. Este interzisă stocarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea locuri de pe domeniul public..

 • (1) Măturatul manual se execută indiferent de anotimp, atunci când arterele nu sunt

supuse activităților de deszăpezire și combatere polei. Această operațiunii se realizează cu echipamente specifice, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autospecialelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (2) Se aplică pe carosabil, pe o lățime de maxim 2 metri de la bordură sa^|l^ lâ^feala^

s.

centrală (qnăsurată spre axul drumului, pe toată suprafața trotuarelor, stâțîiZrefugii S.T.B, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalinrfew^, locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație ori de agrement, în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. De asemenea se evacuează coșurile de deșeuri stradale existente în zonele mai sus menționate.

 • (3) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (4) în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operațiunii de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic S.T.B sau pe arterele de penetrație și legătură, se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație. în primii 3 ani se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii trei ani să fie înlocuite în procent de 75%. Se va accepta folosirea măturilor/periilor numai pentru acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspirație nu e posibilă.

 • (5) Operațiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii. Pentru ca zăpada curățată să nu conțină și deșeuri și în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public, se va efectua colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de deșeuri stradale și scrumiere.

 • (6) Colectarea deșeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special _ _ amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

'VlârejȘpectarea prevederilor art. 69 se va sancționa conform Cap. X.

mecanizat

rROg£06nstă în executarea unei operații de măturat cu ajutorul utilajelor specifice (autoperii colectoare dotate cu sistem de aspirare), utilaje multifuncționale cu sisteme de aspirare și dimensiuni gabaritice corespunzătoare, care acționează pe partea carosabilă a străzilor, pe o lățime de maxim 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, în locuri de parcare, pe trotuare, alei, iar în cazul stațiilor/refugiilor S.T.B, dacă suprafața/amplasamentul acestora permite.

(2) Operațiunea de măturat mecanizat se realizează numai pe suprafețe cu

îmbrăcăminți asfaltice sau pavele și se efectuează pe toată perioada anului, cu

■Să >Ș excepția perioadei în care arterele sunt supuse activităților de deszăpezire și

7\ z combatere polei sau când temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

Nerespectarea prevederilor art. TCTse va sancționa conform Cap. X.

Art. 71

întreținerea curățeniei străzilor

(1) întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe timpul zilei pe toată durata acesteia, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) întreținerea constă în colectarea, îndepărtarea și evacuarea depunerilor grosiere/normale/accidentale, aflate pe arterele pe care se execută aceasta și pe spațiile verzi și trotuarele aferente aliniamentelor stradale supuse întreținerii, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, cât și în orice altă zonă unde se identifică necesitatea executării acestei operațiuni. De asemenea, se evacuează coșurile de deșeuri stradale existente în zonele mai sus menționate.

 • (3) Operațiunea de întreținere se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția intervalelor când sunt fenomene meteorologice (ploaie, furtuni, vijelii, viscole etc).

Nerespectarea prevederilor art. 71 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 72

Răzuitul rigolelor

(1) Această operațiune se execută numai acolo unde este necesar și constă în îndepărtarea cu ajutorul lopeților și periilor a noroiului, nisipului și a prafului pe o porțiune de cca. 0,75 m pe carosabil, măsurată de la bordură spre axul median al străzii sau din zonele unde a stagnat apa și s-a depus mâl și nisip. Operațiunea se va executa ori de câte ori este nevoie și este urmată de măturat mecanizat/manual. Această activitate poate fi refăcută în funcție de condițiile concrete din teren. Operațiunea se execută când temperatura exterioară este mai mare de 0°C.

(2) Curățatul zonei unde sunt amplasate separatoare de sens sau module

despărțitoare pe arterele de circulație, se efectuează cel puțin de 4 ori pe an, obligatoriu cel puțin o dată în perioada curățeniei de primăvară, respectiv de toamnă.

Art. 73

Stropitul căilor publice

(1) Constă în dispersarea apei pe toată suprafața carosabilului, pentru evitarea formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort și igienă citadin. Operația se efectuează numai cu echipamente și utilaje specifice pentru stropit și se va evita îngreunarea circulației auto/pietonale și stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări.

 • (2) Perioada de realizare a stropitului este de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, această perioadă putând fi modificată în funcție de condițiile meteorologice.

 • (3) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

Nerespectarea prevederilor art. 73 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 74

Spălatul căilor publice

(1) Se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se jet de apă sub presiune, și soluții speciale, în vederea îndepărtării prafului pe toată suprafața carosabilului și a trotuarelor, cât și după terminarea operației de măturare. Operația de spălare a carosabilului se va face concomitent cu cea a trotuarelor, a stațiilor și refugiilor S.T.B.

erațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile eorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C. Intervalul mandat pentru efectuarea operațiunii de spălare este 22:00 - 06:00.


te interzisă această operațiune atunci când, conform prognozei meteorologice, există posibilitatea formării poleiului.

Nerespectarea prevederilor art. 74 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 75

(1) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13:00 - 17:00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități, comunicat de Administrația Națională de Meteorologie pentru ziua ^'^espectivă.

pueu^ (?^iNu se efectuează operațiunea de stropit și spălat carosabil în zilele cu precipitații (cu durate mai mari de două ore). Dacă'aceste fenomene apar în timpul derulării operațiunii de spălat stradal, aceasta se întrerupe, urmând a se relua după ce carosabilul s-a uscat.

 • (3) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, în perioada de vară sau în cele cu temperaturi scăzute, operatorii de salubrizare se vor informa cu privire la evoluția temperaturilor astfel încât să cunoască valoarea indicelui de confort și prognoza meteo, de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (4) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității (în baza unui contract încheiat cu acesta) sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar valabil.

 • (5) Operatorul are obligația să anunțe, după caz, Primăria Municipiului București sau Primăria de sector în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (6) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să dețină toate avizele și autorizațiile valabile, astfel încât să nu aducă atingere factorilor stării de sănătate a populației.


Nerespectarea prevederilor art. 75 se va sancționa conform Cflp.

Art. 76

Salubrizarea podurilor și pasajelor

 • (1) în cazul în care se efectuează operația de răzuirea rigolelor în pasajele rutiere subterane și pe poduri, acestă operațiune va fi efectuată cu precădere pe timpul nopții, cu anunțarea în prealabil a Brigăzii de Poliție Rutieră București.

 • (2) în cazul pasajelor și podurilor rutiere, care au linii de tramvai, operatorul de salubrizare va efectua măturatul manual, mecanizat, spălat și stropit pe


carosabilul destinat traficului rutier, pe trotuare, în parcări și în stațiile/refugiile de tramvai. Asigurarea stării de salubrizare a spațiului dintre șinele de tramvai, cât și a spațiului dintre liniile de tramvai va fi efectuată de către S.T.B.

 • (3) în cazul pasajelor și podurilor rutiere fără linii de tramvai, salubrizarea carosabilului și a trotuarelor este asigurată de operatorul de salubrizare;


 • (4) Operațiunea de salubrizare a pasajelor pietonale este efectuată administratorul acestora.

Nerespectarea prevederilor art. 76 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 77

Orice stradă nouă, redenumire de stradă sau eliminare a acesteia din nomenclatorul stradal, ca urmare a reconfigurării unei artere sau a modernizării zonei, să fie comunicată în cel mult 30 de zile de către Administratorul arterei respective, operatorului care prestează serviciul de salubrizare stradală, astfel încât acesta, să modifice în regim de urgență programele de prestație împreună cu delegatarul Serviciului de salubrizare - Direcțiile de specialitate, cu atribuții specifice în domeniul salubrizării.

Nerespectarea prevederilor art. 77 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 78

Operațiunile de salubrizare stradală de la art. 68 alin. (1) și frecvențele minime de execuție a acestora, stabilite în funcție de tipul străzilor, se vor realiza după cum urmează:

 • (1) Frecvențele minime pentru execuția activității de salubrizare stradală:

  a) Operația de măturat manual *

  Pentru bulevardele, străzile, piețele etc. din zona centrală a orașului care se identifică conform Anexei 1.1. frecvența operațiunii de măturat manual este după cum urmează:


  Tipul străzilor

  Frecvența

  Bulevarde

  1 trecere/zi

  Străzi

  1 trecere/zi

  Zone

  aglomerate/Piețe

  1 trecere/zi

  Intrări

  1 trecere/zi

  Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

  1 trecere/zi

  Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

  1 trecere/zi

  ;^^^/poduri

  1 trecere/zi

  Pentru restul arterelor

  Tipul străzilor

  Frecvența

  Bulevarde

  1 trecere/zi

  Străzi principale

  1 trecere/zi

  Străzi secundare

  1 trecere/2-3 zile

  Zone aglomerate

  2 treceri/zi

  Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

  1 trecere/zi

  Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

  1 trecere/zi

  Pasaje/poduri pietonale

  1 trecere/zi


 • * Se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație, astfel încât, în primii 3 ani după delegarea serviciului se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii 3 ani să ajungă la un procent de 75%.

 • b) Operația de măturat mecanizat**

Pentru bulevardele, străzile, piețele etc. din zona centrală a orașului care se identifică conform Anexei 1.1. frecvența operațiunii de măturat mecanizat este după cum urmează:


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi

1 trecere/zi

Zone

aglomerate/Piețe

1 trecere/zi

Intrări

1 trecere/zi

Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

1 trecere/zi

Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

1 trecere/zi

Pasaje/poduri pietonale

1 trecere/zi

Pentru restul arterelor

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trece re/zi

Străzi principale

1 trece re/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile *

Zone aglomerate

1 trecere/zi

Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

1 trecere/zi

Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

1 trecere/zi

Pasaje/poduri pietonale

* Pe străzile unde lățimea carosabilului permite accesul utilajului

** Se vor utiliza numai autospeciale cu sistem de absorție


Operația de întreținere curățenie

_ulevardele strâzile piețele etc. din zona cen.raia , a ora?ulul care se a conform Anexei 1.1. frecvența operațiunii de întreținere curățenie este

cum urmează:


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

2 treceri/zi

Străzi

2 treceri/zi

Zone

aglomerate/Piețe

2 treceri/zi

Intrări

2 treceri/zi

Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

2 treceri/zi

Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

2 treceri/zi

Pasaje/poduri pietonale

2 treceri/zi

7'4


w


-O,. ’W SOMNIA

Pentru restul arterelor

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/zi

Zone aglomerate

1 trecere/zi

Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

1 trecere/zi

Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

1 trecere/zi

Pasaje/poduri pietonale

1 trecere/zi

‘Operația de întreținere curățenie se va stabili de către delegatarul serviciului în funcție de specificul arterei și fără a se încălca prevederile prezentului regulament.

 • d) Operația de stropit

Pentru bulevardele, străzile, piețele etc. din zona centrală a orașului care se identifică conform Anexei 1.1. frecvența operațiunii de stropit este după cum urmează:

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

4 treceri/24 ore

Străzi

2 treceri/24 ore

Zone aglomerate/Piețe

4 treceri/24 ore

Intrări

-

Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

4 treceri/24 ore

Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

4 treceri/24 ore

Pasaje/poduri pietonale

-
Pentru restul arterelor

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

4 treceri/24 ore

Străzi principale

2 treceri/24 ore

*Străzi secundare

1 trecere/24 ore

Zone aglomerate

4 treceri/24 ore

Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

4 treceri/24 ore

Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

4 treceri/24 ore

Pasaje/poduri pietonale

-

* Acolo unde lățimea străzii permite.

 • e) Operația de spălat*

Pentru bulevardele, străzile, piețele etc. din zona centrală a orașului care se identifică conform Anexei 1.1. frecvența operațiunii de spălat este după cum urmează:


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi

1 trecere/zi

Zone aglomerate/Piețe

1 trecere/zi

Intrări

1 trecere/zi

Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

1 trecere/zi

Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

1 trecere/zi

Pasaje/poduri pietonale

1 trecere/ziPentru restul arterelor

clipul străzilor

Frecvența

J<fOevarde j                            .......

3 treceri/săptămână

Străzi principale

2 treceri/săptămână

^Străzi secundare

1 trecere/săptămână

Zone aglomerate/Piețe

2 treceri/săptămână .Pasaje/poduri rutiere cu linii de tramvai

3 treceri/săptămână

Pasaje/poduri rutiere fără linii de tramvai

3 treceri/săptămână

Pasaje/poduri pietonale

3treceri/săptămână

*Este obligatoriu ca operațiunea de spălat să se efectueze în condițiile stabilite la art. 74 alin. (1).

 • (2) Frecvențele minime sunt obligatorii a se realiza și vor fi prevăzute în programele de salubrizare stradală efectuate de operatorul serviciului.

 • (3) Frecvențele minime pot fi suplimentate, de către delegatarul serviciului.

Nerespectarea prevederilor art. 78 se va sancționa conform Cap. X.

SECȚIUNEA 7

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 79

Serviciul de iarnă constă în îndepărtarea zăpezii și combaterea poleiului în scopul asigurării circulației auto și a pietonilor în condiții de siguranță, menți practicabilitate a tuturor arterelor de circulație pietonală și auto.Art. 80

Activitatea de combatere polei, deszăpezire și îndepărtarea zăpezii se e

baza unor programe întocmite de către: operatorii de salubrizare conform Art. 117, administrațiile domeniului public ale Sectoarelor 1-6, administrația parcurilor, administrația cimitirelor, operatorii serviciilor de utilități publice reglementați de Legea nr. 51/2006, operatori ai serviciilor publice de interes local și operatori ai . . . . .

iciilor


publice de interes național.                                                     o, '-tâ

W I r îSArt. 81

Programele de combatere polei, deszăpezire și îndepărtare a zăpezii întocmite de operatorii de salubrizare vor cuprinde:

 • a) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii, care să cuprindă:

 • - număr de utilaje pe tipuri folosite la deszăpezire, combatere polei și încărcare;

 • - număr de utilaje suplimentare folosite în situații de excepție sau de urgență;

 • - număr de utilaje de rezervă;

 • b) numărul operatorilor și deservenților de utilaje, care acționează la deszăpezire;

 • c) cantitatea de material antiderapant și combustibil estimată a se utiliza în iarna respectivă;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa, inclusiv lungimea și suprafața;

 • e) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • f) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ) în perimetrul cărora se va acționa pe carosabil și trotuare;

 • g) lista mijloacelor de comunicare;

 • h) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • i) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • j) lista stațiilor și refugiilor mijloacelor de transport în comun care vor fi curățate de zăpadă;

 • k) lista întocmită de operatorii de salubrizare împreună cu reprezentanții Primăriilor

Sectoarelor 1 - 6, a zonelor de trotuar identificate în perimetrul imobilelor părăsite

sau în litigiu, unde nu se cunosc deținătorii legali, cât și a celor care nu sunt aferente imobilelor sau terenurilor persoanelor fizice și juridice (trotuarele aferente diverselor spații publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care se constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiași sens de mers etc.).


 • I) lista locațiilor, platformelor de depozitare a zăpezii;

 • m) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

erespectarea prevederilor art. 81 se va sancționa conform CapL$

W9ramele de combatere polei, d eztre^și îndepărtare a zăpezii întocmite de operatorii de salubrizare, administrația piețelor și orice alți operatori de servicii de interes local aflați sub autoritatea Primăriilor Sectoarelor 1 - 6, vor fi supuse aprobării Primăriilor Sectoarelor 1 - 6 și transmise Primăriei Municipiului București până la data de 1 octombrie a fiecărui an în vederea introducerii acestora în “Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București” care se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

Nerespectarea prevederilor art. 82 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 83

Toți operatorii serviciilor de utilități publice reglementați de Legea nr. 51/2006, cât și altor operatori de servicii publice de interes local vor transmite la Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate propriile programe de deszăpezire și combatere polei până la data de 1 octombrie a fiecărui an. Acestea vor fi introduse în “Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București” care se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

Nerespectarea prevederilor art. 83 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 84

Pe baza programelor transmise și întocmite în conformitate cu art. 82 și art. 83 se va elabora, până la data de 1 noiembrie, „Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București”, care va fij nual prin Dispoziția Primarului General.


Art. 85

Serviciul de iarnă se realizează în următoarelor condiții:

 • (1) Pentru acțiunea de combatere a poleiului se vor adopt            iile

corespunzătoare, astfel încât să asigure protecția mediului în totalitate și să nu aibă efecte negative asupra calității covorului asfaltic.


 • (2) Activitățile de deszăpezire și combaterea poleiului devin operative conform Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București, adoptat anual.

  dotările tehnice s-au declanșat.-^

  h

  mare dd 1? drM itaje de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a strazror

  care 'cîrpuld transportul în comun și a străzilor pe care se află instituțiile pubfî&S^


 • (3) Operatorii trebuie să-și asigure baza logistică, forța umană și necesare, astfel încât să fie posibilă intervenția, imediat cum fenomenele meteorologice, conform programelor de prestație.

 • (4) în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai se v


respectiv școli, spitale, piețe agroalimentare, stații de salvare etc. După încetarea fenomenelor meteorologice, pentru a asigura circulația rutieră pe toată partea carosabilă, se va acționa pe toată platforma drumului, acțiune ce va beneficia de sprijinul organelor de poliție.

 • (5) Utilajele folosite pentru deszăpezirea căilor de acces ale agenților economici vor fi inscripționate în mod corespunzător și nu vor fi folosite pentru deszăpezirea și combaterea arterelor publice.

Nerespectarea prevederilor art. 85 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 86

(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea obligatoriu încheiate convenții cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile.

(2) în funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Nerespectarea prevederilor art. 86 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 87

Primăriile sectoarelor 1 - 6 și toți operatorii care execută programe de deszăpezire și combatere polei vor comunica Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, data și ora declanșării precum și data și ora finalizării intervențiilor, sau a reluării acțiunilor în cazul precipitațiilor abundente sau de durată.

Nerespectarea prevederilor art. 87 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 88
 • (1) Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

 • (2) în cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții pe: arterele de circulație aferente transportului în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile

iJmetrou și unitățile de alimentație publică, se vor lua măsuri zăcerea ^ă->

menținute în stare de practicabilitate.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul orașului.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii, se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

 • (5) îndepărtarea zăpezii se va realiza, atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (6) îndepărtarea zăpezii manual se efectuează, atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (7) Deszăpezirea și combaterea poleiului pe căile de rulare ale tramvaielor va fi efectuată de către operatorul serviciului de transport public.

 • (8) Programul de măsuri și acțiuni se aprobă anual prin Dispoziția Primarului General. Acest program stabilește modalitatea de desfășurare a intervenției.

Nerespectarea prevederilor art. 88 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 89

Pe perioada efectuării serviciului de iarnă, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public, se va efectua colectarea și îndepărtarea deșeurilor depozitate pe domeniul public și vidanjării coșurilor stradale.

Nerespectarea prevederilor art. 89 se va sancționa conform Cap. X.

Art 90

 • (1) Evidența activității privind deszăpezirea și combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit „Jurnal de activitate pe timp de iarnă”.

 • (2) „Jurnalul de activitate pe timp de iarnă” constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;


 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilșj d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • I) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

(5) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

Nerespectarea prevederilor art. 90 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 91

Operatorul de salubrizare care desfășoară Programul de deszăpezire și combatere polei are obligația de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripționate în mod distinct) pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgență (poliție, salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publică). Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuția programelor.

Nerespectarea prevederilor art. 91 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 92

(1) Starea tehnică a utilajelor care participă la efectuarea programelor de deszăpezire și combatere polei trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament). Aceste utilaje se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 4 și vor fi dotate cu sistem GPS. Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, va avea acces în mod obligatoriu la sistemul GPS, prin stabilirea unor conturi de acces la rețeaua GPS pentru a se vizualiza locația utilajelor în timp real.


(2) Toate utilajele și echipamentele si instalațiile utilizate in activitatea de deszăpezire vor fi curățate, astfel încât să se preîntâmpine poluarea mediului înconjurător.

Nerespectarea prevederilor art. 92 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 93

Fiecare operator va avea în mod obligatoriu 2 baze de deszăpezirș uxiliară, care vor fi pregătite până cel târziu la 01 noiembrj/âM^anJi4în


direct SERVICII PUBUCE


ectarea prevederilor art. 93 se va sancționa confo

Art. 94

Primăriile sectoarelor 1 - 6 vor decide cu privire la stabilirea și amenajarea locațiilor pentru depozitarea zăpezii. Aceste locații vor fi incluse în Programul de deszăpezire și combatere a poleiului.

Art. 95

Depozitarea și descărcarea zăpezii se va realiza în condițiile stabilite de Art. 65, din Regulamentului - Cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015.

Nerespectarea prevederilor art. 95 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 96
 • (1) Tratamentele preventive destinate combaterii poleiului se aplică începând cu pantele, rampele, podurile și pasajele rutiere, apoi celelalte artere cu trafic auto, inclusiv căile de acces la obiectivele de interes public și social.

 • (2) Substanțele folosite pentru combaterea poleiului și a gheții vor fi stabilite astfel încât să respecte prevederile legale în vigoare și să îndeplinească cerințele privind protecția mediului înconjurător.

 • (3) Acțiunea de combatere a poleiului constă în împrăștierea materialelor degivrante/antiderapante, cum ar fi clorura de calciu soluție sau clorura de sodiu ce conține inhibitori de coroziune, în vederea combaterii poleiului pe arterele de circulație.

 • (4) Combaterea poleiului se face utilizând, atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (5) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

  inhibitori de pot produce a canalizării • (6) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu coroziune sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare stradale este interzisă.


Nerespectarea prevederilor art. 96 se va

Art. 97

Persoanele fizice și juridice, au obligația ca pe timp de iarnă să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției, să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.

Nerespectarea prevederilor art. 97 se va sancționa conform Cap. X.

SECȚIUNEA 8

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instituții de neutralizare

Art. 98

Autoritățile locale ale Sectoarelor 1 - 6 ale Municipiului București sunt responsabile de aplicarea măsurilor pentru neutralizarea cadavrelor de animale identificate pe aria în administrativ-teritorială, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

Nerespectarea prevederilor art. 98 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 99

(1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta și transporta cadavrele de animale, de pe domeniul public, în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, și de a le preda unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.


ă evacuarea/îndepărtarea cadavrelor de animale se ^^.igejjizarea zonei.

!; M.v;


(4) Autospecialele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în locurile special amenajate pentru această operațiune.

(5) Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat corespunzător astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate.

Nerespectarea prevederilor art. 99 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 100

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Nerespectarea prevederilor art. 100 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 101

Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate în conformitatea cu Art. 75 din Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015.

Nerespectarea prevederilor art. 101 se va sancționa conform Cap. X.

SECȚIUNEA 9

Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale

Art. 102
 • (1) Tratarea mecano-biologică se aplică numai fracției umede din deșeurile municipale (deșeuri reziduale colectate în amestec cu deșeuri biodegradabile). Acest tip de tratare are rolul de a reduce componenta biodegradabilă și volumul

de deșeurilor depozitate.


 • (2) Tratarea deșeurilor municipale în cadrul stației de tratare mecano-biologică se realizează prin procedee mecanice și biologice aplicate fracției umede din deșeurile municipale (deșeuri reziduale colectate în amestec cu deșeuri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare deșeurile reciclabile colectate

separat și deșeurile periculoase.


 • (3) Instalațiile de tratare mecanică se opere componenta biodegradabilă din deș^uril tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase și neferoase cu potențial de valorificare.

 • (4) Deșeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar și transportate spre instalațiile de valorificare.

 • (5) Instalațiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obțină compost și/sau o fracție biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere sau poate fi depozitată la un depozit conform de deșeuri.

 • (6) Tratarea biologică a deșeurilor în cadrul stațiilor de tratare mecano-biologică se va realiza într-un spațiu închis, asfel încât să fie preîntâmpinată răspândirea mirosurilor în exteriorul incintei.

 • (7) Fracția biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedeele ulterioare de tratare mecanică pentru transformare în combustibil alternativ cu potențial de valorificare energetică, în instalații de incinerare.

 • (8) Operatorul stației de tratare mecano-biologică are obligația de a monitoriza următorii parametri:

 • a) cantitatea și tipurile de deșeuri intrate în stație;

 • b) cantitatea de deșeuri și datele de identificare ale vehiculului care transportă deșeurile;

 • c) tipul și cantitățile de deșeuri reciclabile generate pe amplasament;

 • d) cantitatea și calitatea deșeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

 • e) cantitatea deșeurilor reziduale, transportate spre depozitare la depozit.

 • (9) Tratarea mecano-biologică se va efectua astfel încât cantitatea de deșeuri

reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

 • (10) Operatorii stațiilor de tratare mecano-biologică vor raporta lunar cantitatea de

deșeuri menționate la alin. (8) la Primăria Municipiului București - Direcția Servicii

Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate.

 • (11) Biodeșeurile colectate separat se vor transporta către stațiile de producere a compostului ori către alte instalații de digestie anaerobă.

 • (12) Deșeurile vegetale din locuințe individuale (case/vile) vor fi colectate separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate, de

asemenea separat, la stațiile de compostare.

DIRECpfl S o SEHVICII ($.<& PubiJCE


Deșeurile vegetale provenite din parcuri și grădini vor fi colectate^Mr4^ transportate la stațiile de compostare sau pe platforme individuale d/&i/ppș(aje Deșeurile alimentare produse de unitățile de alimentație publică Ubr fUdleM

14) Deșeurile alimentare produse de unitățile de alimentație publică Ub Z separat și apoi supuse unui proces de valorificarâ/trataje/d+gestie anâ Nerespectarea prevederilor art. 102 se vau sancționa conform Cap. X.


Art. 103

Stațiile de tratare mecano-biologică vor funcționa în conformitate cu Art. 76 - 83 din Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015.

Nerespectarea prevederilor art. 103 se va sancționa conform Cap. X.

SECȚIUNEA 10

Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor deșeurilor municipale și a deșeurilor similare


Art. 104


 • (1) Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai în depozite conforme care

dețin Autorizație integrată de mediu valabilă.

 • (2) Amplasarea, înființarea și exploatarea unui depozit de deșeuri, se face ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 (‘actualizată*) privind depozitarea deșeurilor ale Planului Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG 942/2017 și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Ordinul nr 757/2004.

 • (3) Depozitele de deșeuri și instalațiile de eliminare a deșeurilor trebuie înființate, proiectate, construite și exploatate astfel încât să se împiedice eliminarea poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.


 • (4) Deținătorii/administratorii depozitelor de deșeuri au obligația să respecte următoarele:

  a)


acoperirea periodică a stratului de deșeuri compactate cu material obținut prin tratare biologică, cu pământ din excavații sau cu material inert și cu luarea măsurilor conform Normativului tehnic de depozitare a deșeurilor aprobat prin Ordinul nr. 757/2004;

în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele special echipate (autospecialele) de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor special echipate (autospecialelor) de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor special echipate (autospecialelor) la ieșirea din depozit pe perjoada arii depozitului se aplică măsuri de combat

Lrozătoarfclor prin dezinsecție și deratizare;61


 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației, protecția sănătății personalului și protecția mediului;

 • e) pentru depozitele aflate în funcțiune, se va crea o zonă de protecție în jurul depozitului prin plantarea unor copaci cu talie înaltă, în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. In cazul depozitelor nou construite, această măsură va fi îndeplinită la darea în funcțiune.

 • (5) în depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică și de incinerare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (6) Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

 • (7) Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

 • a) deșeurilor municipale;

 • b) deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament - cadru și a actelor normative în vigoare;

 • c) deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile epericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare levante stabilite în conformitate cu prezentul regulament-cadru și cu actele ^^/normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.


 • (8) Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere, monitorizare și urmărire postînchidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite din tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate conform prevederilor H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și ale Ordinului nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

 • (9) Operatorul depozitului este obligat să constituie fondul de închidere și urmărire

postînchidere conform art. 12 din H.G 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

în vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care

%ț^prestează activitatea de transport a deșeurilor trebuie să aibă documentele ecesare din care să reiasă că deșeuril^respective pot fi acceptate pentru operatorul care administrează depozitul de deșeuri și, că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C nr. 82 din 9 martie 2015 și în actele cu caracter normativ în vigoare.

depozitare în conformitate cu condițiile stabili


(11)Administratorii depozitelor de deșeuri, la care se depozitează deșeuri provenite din municipiul București au obligativitatea să raporteze, lunar, Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, cantitățile de deșeuri gestionate în cadrul depozitului.

Nerespectarea prevederilor art. 104 se va sancționa conform Cap. X.

SECȚIUNEA 11

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice

a deșeurilor

Art. 105
 • (1) Tratarea și valorificarea energetică și materială a deșeurilor municipale se realizează după efectuarea colectării separate și sortării deșeurilor astfel încât să se atingă țintele de reciclare stabilite de legislație.

 • (2) Operatorii care tratează și valorifică deșeurile municipale trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare/reciclare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu Planul Național de Gestionare Deșeurilor și Planul de Gestionare a Deșeurilor al Municipiului București.”

Nerespectarea prevederilor art. 105 se va sancționa conform Cap

Art. 106

Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare.

Nerespectarea prevederilor art. 106 se va sancționa conform Cap. X.

Art 107

în cazul gospodăriilor individuale se poate realize operațiunea de compostare prin instalații care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate in incinta


Nerespectarea prevederilor art. 107 se va sancționa conform Ca

Art. 108

Deșeurile alimentare din unitățile de alimentație publică, din sistemul HORECA vor fi colectate separat și apoi vor fi supuse digestiei anaerobe.

Nerespectarea prevederilor art. 108 se va sancționa conform Cap. X.

Art.109

Instalațiile de tratare a deșeurilor vor trebui să dețină autorizații de funcționare valabile, conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă cu respectarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Art. 110

Instalațiile de incinerare destinate în principal tratării deșeurilor municipale solide, trebuie să realizeze un randament energetic care trebuie să fie egal sau mai mare decât:

 • - 0,60 pentru instalațiile care funcționează și sunt autorizate în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009;

 • - 0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 decembrie 2008, folosindu-se următoarea formulă prevăzută în anexa 3 la Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • - 0,97 pentru pierderile              forate reziduurilor generate în urma

incinerării și radierii.

।                            j )

\\      \                   i I

Art. 111

 • (1) Operatorii instalațiilor de tralațâ^M^a întocmească documentația necesară acceptării deșeurilor în vederea tratării, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul instalațiilor de tratare termică trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) puterea calorică a deșeurilor și toate celelalte informații care permit ca deșeurile să fie supuse tratamentului de incinerare;

 • c) riscurile care pot să apără la tratarea deșeurilor, substanțele cu care deșeurile r           Pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării


Art. 112

Deșeurile care vor fi supuse procesului de tratare termică fac parte parte din acele deșeuri care au fost supuse colectării separate și sortării și care nu mai pot fi reciclate.

Art. 113

Operatorul instalațiilor de tratare va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, tratare și valorificare materială și/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

CAPITOLUL V

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

Art. 114

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi și obligații, care vor fi stipulate, obligatoriu și în contractele de delegare încheiate cu autoritățile administrațiilor publice locale ale Municipiului București/ale sectoarelor 1 - 6:

 • (1) drepturi:


^sarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător i aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinată în fdfrjțiitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de ■C.;

rvarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din


economie;

 • d) modificarea tarifului în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii.


 • f) de a solicita și de a primi orice informații referitoare la de la autoritățile locale ale Municipiului București.

 • (2) obligații generale:
 • a) operatorul serviciului de salubrizare, după încheierea contractului de delegare a gestiunii cu Municipiul București sau cu subunitățile administrativ teritoriale ale Municipiului București, va notifica în maxim 30 zile de la semnare Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice -Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, depunând un dosar în acest sens, care va conține următoarele documente:

 • - contractul încheiat cu autoritățile locale ale Municipiului București și actele adiționale;

 • - licența ANRSC - valabilă;

 • - Autorizația de mediu valabilă - activitățile prestate;

 • - utilajele folosite pentru prestarea activităților (pe fiecare activitate în parte);

 • - contractele încheiate pentru depozitarea deșeurilor colectate;

 • - memoriul tehnic care va conține:

 • • Numărul locuitorilor cu acces la serviciul public de salubrizare;

 • • Cantitatea medie de deșeuri municipale colectată/luna, (tone);

 • • Tariful/taxa pentru serviciul de colectare, depozitare și valorificare a deșeurilor menajere, (lei/locuitor);

 • • Costul anual total al serviciului de salubrizare stradală, (lei);

 • • Cantitatea de deșeuri depozitată efectiv la depozitele de deșeuri, cantitatea de deșeuri valorificată/tratată la diverse instalații, (tone);

 • • Numărul de străzi supuse salubrizării stradale;

 • • Numărul total de reclamații înregistrate anual pentru salubrizare;

 • • în cazul în care la contract se vor încheia acte adiționale, acestea și orice modificare apărută la documentele menționate anterior se vor comunica în maxim 30 zile de la semnare la Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate.

 • b) să respecte angajamentele asumate prin contractele de salubrizare încheiate cu beneficiarii serviciului, indiferent de forma de achitare a contravalorii prestării serviciului (tarif/taxa);

 • c) să îndeplinească indicatorii de performanță stabiliți prin contractele


  uIulSF


încheiate, să-și îmbunătățească în mod continuu calitatea,/ SejVicftloiV f O

prestate și să-și certifice această calitate conform cerințelor stancțafdpîuț.SR '

EN ISO 9001/2015 și 14001/2015; I                  l* [

 • d) să presteze serviciul la toți producătorii de deșeuri cu care au încheiat contract și să respecte angajamentele asumate prin acesta;

 • e) să respecte programele întocmite pentru efectuarea serviciului de salubrizare menajeră, serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă, aprobate și avizate în conformitate cu prevederile art. 118;

 • f) să furnizeze Primăriei Municipiului București și primăriilor de sector pe raza cărora sunt autorizați să presteze activitățile serviciului de salubrizare, informațiile solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului și ale acordului și autorizației de mediu valabile;

 • g) să comunice Primăriei Municipiului București - Direcția Serviciul Publice -Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, anual cuantumul tarifului/taxei pentru colectarea deșeurilor menajere și similare;


 • h) operatorul serviciului de salubrizare este obligat, ca prin modul de prestare a serviciului, să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul șnătății publice și al protecției mediului;

) starea tehnică a autospecialelor folosite pentru prestarea serviciilor de lubrizare trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, ără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau diferite lichide, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament). Acestea vor fi personalizate cu sigla

operatorului;

 • j) să asigure un dispecerat cu program de funcționare 24/24 pentru preluarea

tuturor sesizărilor referitoare la activitatea de salubrizare menajeră, stradală și de iarnă și de asemenea, de a asigura un număr de telefon TelVerde;

 • k) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările (telefonice, scrise etc.) și să ia măsurile ce se impun, pentru remedierea lor, după caz. La toate sesizările se va răspunde în termen maxim de 30 zile de la înregistrarea acestora;

 • I) să implementeze instrumentul economic “plătești pentru cât arunci” pentru deșeurile colectate, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

 • - volum - prin folosirea pubelelor/containerelor de anumite capacități;

 • - frecvență de colectare - prin stabilirea unor programe de efectuare a


operațiunii;

 • - greutatea deșeurilor - prin cântărirea deșeurilor;  67


- saci de colectare personalizați - care să permită identificarea

producătorului.

Stabilirea locurilor de amplasare a punctelor de colectare a deșeurilor pe domeniul public se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației).

 • m) să realizeze în fiecare anotimp studii privind compoziția deșeurilor municipale din zone reprezentative pentru fiecare sector al Municipiului București. Compoziția se va realiza pe cel puțin următoarele fracții: deșeuri biodegradabile, hârtie-carton, compozite, textile, textile sanitare, deșeuri periculoase din deșeuri menajere, plastic, lemn, sticlă, metale feroase, metale neferoase, deșeuri din construcții, deșeuri nespecificate și

elemente fine etc. Rezultatul acestor studii va fi raportat trimestrial Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate și primăriilor de sector.

 • n) să țină evidența gestiunii deșeurilor separat pentru deșeurile colectate din Municipiul București și să raporteze lunar Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, cantitățile de deșeuri colectate, valorificate și eliminate/tratate, pe cod de deșeu, specificându-se operațiunea la care este supus deșeul (valorificare, tratare, eliminare), cât și denumirea operatorului care realizează valorificarea, tratarea, eliminarea.

 • o) să-și reactualizeze permanent baza de date privind evidența tuturor

utilizatorilor serviciului din teritoriul unde pretează serviciul (atât a celor care dețin contract, cât și a celor fără contract);

 • p) să raporteze semestrial Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, numărul recipientelor de deșeuri, al containerelor, al recipienților amplasați pe domeniul public, cât și locația acestora;

 • q) să stabilească pentru transportul deșeurilor la depozitele de deșeuri, la sistemele de sortare și de valorificare/tratare/eliminare a deșeurilor, traseele cele mai scurte și cu cel mai redus risc pentru sănătatea


 • r) să depoziteze numai deșeurile care au fost supuse în prealabil..țjnykțfroci

de tratare/neutralizare, fiind interzise depozitarea fracției reciclat deșeurile colectate separat la sursă;                           _ ,\ i

 • s) deșeurile colectate separat vor fi prelucrate în stații de sortare pentru deșeuri colectate separat;

 • t) la stabilirea taxei/tarifului pentru colectarea deșeurilor menajere și similare se va tine cont si de costurile aferente activităților de închidere si monitorizare postînchidere la depozitele ecologice de deșeuri conform art. 10 alin. 2 din HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

 • u) suportarea contribuției pentru economia circulară numai pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate, care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.

 • v) operatorii de salubrizare vor ține evidența separată privind cantitățile de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, precum și pentru costurile cu colectarea, transportul, sortarea, valorificarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.

 • w) se interzice amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separate, precum și eliminarea finală a deșeurilor de ambalaje.

 • x) să realizeze colectarea deșeurilor, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și împrăștierea de deșeuri.

y) să nu introducă în recipientele de colectare, deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea arborilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitar - veterinare sau de autoritățile de mediu;

z) operatorii serviciului de salubrizare au obligația să asigure salubrizarea spațiilor verzi de pe aliniamentele stradale, inclusiv alveole și scuaruri.

întreținerea, refacerea, reamenajarea acestor spații verzi sunt î detinătorului/administratorului.


i

Nerespectarea prevederilor art. 114 alin. (2) se va sancționa confo

Art 115

Obligații privind efectuarea serviciului de salubrizare menajeră:

Să întocmească programe pentru efectuarea serviciului de salubrizare menajeră pentru fiecare tip de deseu colectat separat. în aceste programe vor fi ind^^îK asociațiile de proprietari/locatari, imobilele de pe raza lor de activitate si

I £« S persoanele juridice din a căror activitate rezultă deșeuri similareu^ menajere. Aceste programe vor conține obligatoriu următoarele date? beneficiarululr-

e execuție a serviciului, ziua de preluare, tipul de


deșeu, tipul utilajului cu care se execută programul, recipientele de colectare separată. Pentru fiecare tip de deșeu va fi alocată o anumită zi din săptămână în care să fie colectate. Programele vor respecta în mod obligatoriu prevederile art. 118.

 • (1. 1) Operatorii de salubritate vor comunica asociațiilor de proprietari/locatari

programul de efectuare a serviciului de salubrizare menajeră pentru fiecare tip de deșeu colectat separat. Programul va conține o zi distinctă pentru fiecare tip de deseu colectat si un interval orar de ridicare a deșeului.

 • (2) Operatorii de salubrizare vor implementa un sistem de colectare și transport, separat, bazat pe 5 fracții și anume: deșeuri biodegradabile, deșeuri de hârtie-carton, mase plastice și deșeuri de sticlă/metal, deșeuri reziduale.

 • (3) Sistemul de colectare a deșeurilor va asigura colectarea separată la sursă, acesta putând fi completat cu puncte de colectare, amplasate pe domeniul public, astfel încât să se asigure colectarea celor 5 fracții de deșeuri.

  (4)


  (5)


  (6)
  Operatorii serviciului de salubrizare vor stabili, împreună cu persoanele fizice, persoanele juridice și președinții/administratorii asociațiilor de proprietari/locatari o zi distinctă din săptămână pentru fiecare tip de deșeu colectat separat, respectiv o zi distinctă din săptămână pentru componenta reziduală, pentru colectarea deșeurilor.

  Operatorii de salubrizare vor colecta deșeurile de la persoanele fizice/juridice, separat pe tipuri de deșeuri, fără a fi amestecate.

  In cazul persoanelor juridice, operatorul de salubrizare va emite bon de confirmare a prestației, diferențiat pe tipul de deșeuri colectat, indiferent de forma de achitare a contravalorii prestării serviciului (tarif/taxa);

  Operatorii serviciului de salubrizare au obligația de a asigura deținătorilor de deșeuri, persoane fizice, containere/recipiente/pubele, precum și, sacii necesari realizării activității de colectare separată a deșeurilor (saci de plastic personalizați și inscripționați cu tipul de deșeuri care se vor colecta în condițiile stabilite).

  Sacii de plastic inscripționați cu numele operatorului de salubrizare vor avea o culoare diferită de cei folosiți la salubrizarea stradală.

  Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale reciclabile conținute în deșeurile menajere și deșeurile similare, vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în culorile specifice deșeului colectat prin vopsire sau aplicare de folie adezivă. Nu se admite inscripționarea decât a mesajelor educațional^^ informare și conștientizarea populației. Costuri de achiziționare a acest
includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor.

 • (10) Să numeroteze și să dateze comenzile clienților de preluare a deșeurilor voluminoase, deșeurilor de echipamente electrice, electronice și electrocasnice, precum și a deșeurilor din construcții/desființări etc. și să comunice clientului numărul și data înregistrării comenzii. Prestatorii serviciului de salubrizare publică sunt obligați să respecte angajamentele asumate prin contractul încheiat cu beneficiarii și prin confirmarea de comandă transmisă acestora.

 • (11) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate (autospeciale) pentru transportul acestora. Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile, să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe domeniul public.

 • (12) Autospecialele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus,

acestea, cât și benele și containerele vor fi spălate zilnic și dezinfectate săptămânal, atat la interior, cât și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt

ite cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de unul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul

’    \ v '5 I /autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității,

VAWBuccv5?<^că nu există stație de epurare proprie.

Aotospecialele destinate colectării fracției umede și a deșeurilor reziduale vor fi spălate și dezinfectate zilnic

 • (14) Operatorul serviciului de salubrizare care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încăt să nu se producă praf, zgorhot sau să se răspândească deșeuri, caz în caro vor lua măsuri de salubrizare a carosabilului. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (15) în cazul deteriorării unor recipiente de colectare separată (pungi/saci de plastic, europubele) și/sau al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de r golire, operatorul serviciului de salubritate care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autospecială, astfel încât carosabilul să rămână curat. Operatorul de salubritate va deține dotarea necesară pentru această activitate.

 • (16) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire si să nu abandoneze deșeurile pe traseu din momentut«&l§ctării acestora de la persoanele fizice/juridice și până la locul de depozita^**

 • (17) Este interzisă încurajarea persoanelor fizice/juridice în a depozita deșeurile de orice fel, pe domeniul public, în vederea colectării. Colectarea se va face numai direct de la sursă conform Programului pentru efectuarea serviciului de salubrizare menajeră.

 • (18) în cazul în care personalul operatorului de salubrizare constată că pe domeniul public sunt depozitați saci cu deșeuri ori deșeuri împrăștiate pe sol, are obligativitatea de a comunica situația către dispeceratul propriu, care la rândul său este obligat să înștiințeze poliția locală din sectorul în care operează, pentru identificarea persoanelor care au abandonat deșeuri pe domeniul public, în vederea dispunerii măsurilor legale.

 • (19) Deșeurile, odată preluate de la persoanele fizice/juridice, vor fi încărcate direct în autospeciale, fiind interzisă preluarea și stocarea temporară pe domeniul public.

 • (20) în cazul apariției unor situații neprevăzute (intemperii, greve etc.) ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

 • (21) Contractele pentru preluarea deșeurilor menajere și similare, încheiate cu persoanele fizice/juridice după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor cuprinde obligatoriu:

 • a) Hotărârea Consiliului Local de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • -r '^b) sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile, care a fost stabilit de A ÂHk

f'Q 7 autoritățile administrației publice locale și care se impune a fi respectat de i *\ ^ .4 ’ către producătorul de deșeuri;

î* I 'Ii

V \        \c/[numerele de telefon, fax, adresa de e-mail la care se poate solicita preluarea

^%^__^e^c)eșeurilor voluminoase, deșeurilor de echipamente electrice, electronice și

electrocasnice, a deșeurilor din construcții și desființări, precum și modalitatea de predare-primire a acestora;

d) tarifele și termenele de soluționare a comenzilor de preluare a acestor

deșeuri

 • (22) în mod obligatoriu colectarea deșeurilor menajere și similare nu se va face în intervalele 7:00 - 10:00 și 16:00 - 19:00 pe bulevarde și pe arterele cu trafic S.T.B. prevăzute în Anexa 1 a HCGMB nr. 312/30 mai 2019, pentru a nu se

suprapune cu vârfurile de trafic rutier.

Pe timpul nopții, cel puțin 30% din programele de colectare a deșeurilor menajere se vor efectua în intervalul 22:00 - 06:00.

Nerespectarea prevederilor art. 115 se va sancțioba conform Cap. X.

Art. 116 Obligații privind efectuarea serviciului de salubrizare stradală:
 • (1) Să întocmească programe pentru efectuarea serviciului de salubrizare stradală. Aceste programe vor conține obligatoriu artera pe care se execută prestația (lungimea, suprafața de lucru), tipul prestației, frecvența de execuție a prestației, tipul utilajului sau numărul de operatori care participă la execuție. Programele vor respecta frecvențele minime prevăzute în la art. 78. De asemenea vor respecta în mod obligatoriu prevederile art. 118.

 • (2) Pentru realizarea salubrizării stradale se vor folosi sisteme de măturat care să nu permită răspândirea prafului în atmosferă.

 • (3) Să asigure coșuri pentru colectarea deșeurilor stradale pe toate arterele, cu precădere în zonele unde se află trecerile de pietoni, cât și în stațiile și refugiile S.T.B., de pe raza sectorului în care își desfășoară activitatea. Coșurile pentru deșeurile stradale care vor fi amplasate în stațiile S.T.B. nu trebuie să îngreuneze accesul călătorilor în mijloacele de transport în comun.

 • (4) Sacii utilizați la activitatea de salubrizare stradală, vor fi inscripționați cu “deșeuri stradale”, precum și cu sigla și denumirea operatorului de salubrizare.

 • (5) Pe arterele de circulație, unde efectuarea serviciului de salubrizare stradală se realizează zilnic, golirea coșurilor pentru deșeurile stradale se va realiza exclusiv pe timpul nopții, iar sacii cu deșeuri rezultate în urma acestei operațiuni vor fi evacuați în cursul aceleiași nopți, până la, cel târziu, ora 07:00. în zonele/intersecțiile aglomerate, unde cantitatea de deșeuri generată în cursul unei zile, depășește capacitatea de colectare a recipientelor pentru deșeuri amplasate pe domeniul public, operatorii de salubrizare pot goli aceste coșuri șPp^tiMpuî zilei, însă doar cu obligativitatea, ca după această operațiune, -sa evacueze

imediat deșeurile colectate, fără a le depozita pe domeniul public

'■ O Xa * 1 ?

 • (6) Pe celelalte artere de circulație, unde efectuarea serviciului de .șakibrizarl

stradală nu se realizează zilnic, golirea coșurilor pentru deșeuri straH^-z^^y^^ face pe timpul zilei, cu obligativitatea ca sacii cu deșeuri rezultați din această activitate, să fie evacuați pănă cel târziu ora 07:00 a zilei următoare.

 • (7) Operatorii de salubrizare au obligația de a menține coșurile pentru deșeuri stradale în stare salubră (spălare săptămânală, curățat înscrisuri tip graffiti și afișe lipite pe suprafața acestora etc.). în cazul deteriorării/vandalizării, acestea^^^^\ schimbate în cel mai scurt timp .                                         (fâs

 • (8) Operațiunea de spălare cu jet de apă se execută pe partea carosabila^%i peCE trotuare. în cazul arterelor unde există autoturisme parcate la rigolă, înainte «^48^>Z

ictuâre-a-operațiunii- de spălare cu jet, autoritățile locale ale sectoarelor 1-6 împreună cu operatorul de salubrizare vor lua măsuri pentru îndepărtarea acestor în intervalul și pe perioada operațiunii de spălat. Executarea operațiunii de spălare se va realiza astfel încât să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal și alte amenajări stradale.

 • (9) Frecvența de efectuare a operațiunii de spălare cu jet de apă va fi conform programelor elaborate de operatorii de salubrizare, aprobate de Primăriile Sectoarelor 1 - 6 si avizate de PMB - SMDS.

 • (10) Operațiunea de spălare se execută atunci când temperatura exterioară este de cel puțin 7°C. Este interzisă efectuarea operațiunii de spălare atunci când există riscul formării poleiului.

 • (11) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (10) și pentru planificarea operațiunii de spălat, operatorul de salubrizare va întreprinde toate măsurile necesare pentru a cunoaște prognoza de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (12) Este interzisă operațiunea de stropire și spălare în anotimpul călduros, în intervalul orar 13.00 - 17.00 dacă indicele de confort depășește pragul valoric de 75 de unităti. »

 • (13) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (12) și pentru planificarea operațiunii de spălat și stropit, operatorul de salubrizare va întreprinde toate măsurile necesare în vederea cunoașterii valoarii indicelui de confort la ora 12:00 și prognoza pentru perioada imediat următoare (două zile) de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (14) Operatorii de salubrizare au obligația să colecteze deșeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile aferente colectării, evacuării, transportului, recuperării/reciclarii, eliminării sunt


suportate de la bugetul delegatarului. După identificarea producătorului/ deținătorului de deșeuri, acesta are obligația să suporte cheltuielile efectuate.


Nerespectarea prevederilor art. 116 se va sancționa conform Ca

Art. 117

Obligații privind efectuarea serviciului de iarnă:

(D


Să întocmească programe pentru efectuarea serviciului de i^^eșza^tire și s A- ■

combatere polei). Aceste programe vor fi întocmite de prestatorii âtrtofizațî până la data de 1 octombrie a fiecărui an și vor conține: tipul intervenției (deszăpezire/combatere polei), arterele pe care se execută intervenția, utilajele folosite și forța umană, cantitatea și tipul de rrtaterial antiderapant utilizat. Programele vor respecta în mod obligatoriu prevederile art. 118>

 • (2) “Urgența O” - îm maxim 2 ore de la emiterea avertizării meteorologice de zăpadă sau polei, operatorii de salubrizare vor executa tratamentele preventive cu material antiderapant pe poduri, rampe, pante și pasaje. După efectuarea tratamentelor preventive, utilajele vor rămâne în punctele fixe stabilite, în așteptare, pregătite să reia tratamentele atunci când este necesar. în cazul atenționărilor “cod galben”, “cod portocaliu” ori “cod roșu” de precipitații sub forma de zăpadă sau depunere de polei, tratamentele preventive se vor fi aplica pe toate arterele.

 • (3) “Urgența 1” - în maxim 4 ore de la încetarea fenomenelor meteo nefavorabile, fără să existe atenționări “cod galben”, “cod portocaliu” ori “cod roșu”, operatorii de salubrizare vor avea finalizate următoarele operații:

 • a) deszăpezirea arterelor cu trafic S.T.B., astfel încât pe carosabilul acestora să nu mai existe depus strat de zăpadă sau gheață;

 • c) deszăpezirea stațiilor de autobuze și troleibuze.

 • d) Deasemenea S.T.B. va avea finalizată deszăpezirea stațiilor/refugiilor de tramvai. Anual, la programul de deszăpezire, operatorii de salubrizare și S.T.B. vor prezenta situația actualizată a acestora.

 • (4) "Urgența 1” - în maxim 1 oră de la încetarea fenomenelor meteo nefavorabile, fără să existe atenționări “cod galben”, “cod portocaliu” ori “cod roșu”, operatorii de salubrizare vor avea finalizate următoarele operații:

 • a) deszăpezirea capetelor de linii de autobuz și troleibuz

 • b) deszăpezirea căilor de acces în stații de salvare și spitale (de la poarta de acces auto până la camera de gardă);

 • (5) "Urgența 1” - pe întreaga perioadă de existență a precipitațiilor sub formă de zăpadă, până la încetarea acestui fenomen, operatorii de salubrizare au obligația să mențină în stare de practicabilitate capetele de linii de autobuz și troleibuz.

 • (6) “Urgența 2” - în maxim 8 ore de la încetarea fenomenelor meteo, fără să existe

atenționări “cod galben”, “cod portocaliu” ori “cod roșu”, operatorii de salubrizare

vor executa în mod obligatoriu următoarele:

 • a) deszăpezirea arterelor secundare, altele decât cele cu trafic S.T.B., astfel încât

pe carosabilul acestora să nu mai existe depus strat de zăpadă sau gheață;

b) deszăpezirea trotuarelor aferente diversqț fără proprietăți private etc), precu carosabilului și care se constituie totopatăT mers;               (                  l


ații publice (piețe publice, zone ȘD c^Wtufcrfețpr situate în apropierea uar al ac/iaiaș1! Senș de direcția c.

SERVlblI          >

PUBLICE cM>7/

r > jz

 • c) operatorii de salubrizare, împreună cu reprezentanții primăriilor sectoarelor 1 - 6, vor identifica și alte zone de trotuar in afara celor de la punctul b) (trotuarele aferente azilelor de bătrâni, a centrelor de copii, a căminelor și adăposturilor sociale, a școlilor speciale, trotuarele aferente imobilelor/terenurilor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deținătorii legali etc) și le vor cuprinde în programele pentru efectuarea serviciului de iarnă.

 • d) deszăpezirea trecerilor de pietoni și a zonelor de trotuar care fac legătura cu acestea (scuaruri etc.);

 • e) deszăpezirea aleilor dintre blocuri, astfel încât să fie practicabile.

 • (7) în cadrul “Urgenței 3” - în maxim 24 ore de la încetarea fenomenelor meteo, fără să existe atenționări “cod galben”, “cod portocaliu” ori “cod roșu” , operatorii de salubrizare vor executa în mod obligatoriu următoarele:

 • a) curățarea rigolelor și a gurilor de scurgere de pe arterele din Urgența 1, astfel încât să permită apei rezultate din topirea zăpezii să se scurgă la sistemul de canalizare;

 • b) încărcarea, transportul și depozitarea zăpezii și a gheții, inițial din zona intersecțiilor mari pentru eliberarea acestora, în special cele cu trafic S.T.B., continuând apoi până la finalizarea tuturor punctelor de încărcare stabilite anual prin programul de deszăpezire, de comun accord cu autoritatea publică locală.

 • (8) în cazul atenționărilor meteo în care s-a stabilit Cod Galben, Cod Portocaliu ori Cod Roșu de ninsoare pe timpul nopții, operatorii de salubrizare sunt obligați să aibă la dispoziție minim 150 de lucrători manuali în vederea îndeplinirii sarcinilor referitoare la deszăpezirea stațiilor STB, a trecerilor de pietoni, a trotuarelor etc.

 • (9) Deszăpezirea căii de rulare a tramvaielor este efectuată de către S.T.B.


  Dispeceratul S.T.B. are obligativitatea de a comunica, prin intermediul stațiilor de emisie - recepție, cu cel puțin o oră înainte de declanșarea acțiunii, punctele din care urmează să plece utilajele de deszăpezire (pluguri, perii etc.), astfel încât operatorii de salubrizare să cunoască unde este necesară refacerea tratamentului.

  (10) Operatorii trebuie să-și prevadă un număr de minim 10 utilaje (inscripționate în mod distinct) pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgență (poliție, salvare, pompieri, SMURD, descarcerare, servicii de utilitate publică etc.). Aceste utilaje nu vor fi ^swi^^combatere polei.

  ștj^Se interzice operatori grămezi (nu mai ms^i^e ori în intersecții.  incluse în execuția programelor de deszăpezire și  i^cu deszăpezirea, să depoziteze zăpada în


  rmetraiîhattir^e) formate pe carosabil, scuaruri, trotuare \ *A


 • (12) Primăriile sectoarelor 1 - 6 vor decide cu privire la stabilirea și amenajarea locațiilor pentru depozitarea zăpezii. Aceste locații vor fi incluse în Programul de deszăpezire și combatere a poleiului.

 • (13) Depozitarea și descărcarea zăpezii se va realiza în condițiile stabilite de Art. 65, din Regulamentul - Cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015.

 • (14) Zăpada poate fi depozitată și temporar, în anumite puncte, stabilite prin programele de deszăpezire aprobate de primăriile de sector, însă nu mai mult de 48 ore.

 • (15) Pe perioada existenței precipitațiilor sub formă de zăpadă, până la încetarea acestui fenomen, operatorii de salubrizare au obligația să mențină în stare de practicabilitate arterele cu trafic S.T.B., inclusiv capetele de linii de autobuz și troleibuz, cât și deszăpezirea căilor de acces în stații de salvare și spitale (de la poarta de acces auto până la camera de gardă).

Ne respecta rea prevederilor art. 117 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 118

Programele de salubrizare menajeră, stradală și serviciul de iarnă, precum și orice modificare a acestora, vor fi aprobate de Primăriile de sector și avizate de Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate. în cazul în care aceste programe nu vor avea aprobarea, respectiv avizarea, nu sunt considerate valabile. De asemenea orice modificare ulterioară a programelor aprobate, se face numai cu acordul Primăriilor de sector. Orice modificare aprobată va fi transmisă spre avizare Primăriei Municipiului București -Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate.

Art. 119

Rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate, spre înregistrare și informare, la Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate. Operatorii de salubrizare cărora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la bază rapoartele privind volumele de lucrări înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului București.                  ZnM

Nerespectarea prevederilor art. 119 se

Art. 120

Salubrizarea tuturor celorlalte zone aparținând domeniului public al municipiului București, cât și terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului București, care nu sunt incluse în programele de salubrizare ale operatorilor sau care nu intră în competența altor instituții, revine în sarcina primăriilor de sector.

Nerespectarea prevederilor art. 120 se va sancționa conform Cap. X.

Cap. 2.1.1 OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZATI CARE PREIAU PRIN ACHIZIȚIE AMBALAJE FOLOSITE

DE LA POPULAȚIE PRIN PUNCTE DE COLECTARE SI A STAȚIILOR DE 9                                                                                                                               ’                               »

SORTARE AUTORIZATE CARE PREIAU DEȘEURI DE LA OPERATORII DE SALUBRIZARE PROVENITE DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 9

Art. 121

Operatorii economici autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare, se vor notifica la primăriile sectoarelor 1 - 6 sau la Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, urmând ca Primăriile Sectoarelor 1 - 6 să informeze Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate privind lista operatorilor notificati și invers. Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate va informa Primăriile Sectoarelor 1 - 6 cu privire la lista stațiilor de sortare notificate. Operatorii economici autorizați care preiau deșeuri de ambalaje direct de la sursa de generare se înregistrează la Primăriile Sectoarelor 1 - 6.

Nerespectarea prevederilor art. 121 se va sancționa conform Cap. X.

'// Art. 122

Stațiile de sortare autorizate care preiau deșeuri de la operatorii de salubrizare, \ provenite de pe raza Municipiului București, se vor notifica la Primăria Municipiului / București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate.

____Nerespectarea prevederilor art. 122 se va sancționa conform Cap. X.

•’r DIRECPaATOĂ123           ./ O _____X

-S fERV,cn S»'j              f/< A

usucegT^atorii econorrwckadtc^^Oake^Q notificat desfășurarea activității, au obligația de

»                       jl f                 । *||      \

raporta trimestrial danțițătS0 de deșeuri ele ajnbalaje achiziționate la autoritatea

locală unde au notificat activitatea, respectiv Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate sau la Primăriile sectoarelor 1 - 6, până în data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare.

Nerespectarea prevederilor art. 123 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 124

Stațiile de sortare autorizate care au notificat desfășurarea activității, au obligația de a raporta trimestrial Primăriei Municipiului București - Direcția Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate cantitățile de deșeuri de ambalaje.

Nerespectarea prevederilor art. 124 se va sancționa conform Cap. X.

Cap. 2.2. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR/DEȚINĂTORILOR DEPOZITELOR Șl STAȚIILOR DE SORTARE, VALORIFICARE, TRATARE DE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Art. 125

Administratorii/deținătorii depozitelor de deșeuri unde se depozitează deșeuri din Municipiul București au următoarele obligații:

 • - să raporteze lunar cantitățile de deșeuri depozitate din Municipiul București precum și cantitățile de deșeuri sortate, valorificate și tratate;

 • - să constituie fondul de monitorizare postînchidere a celulelor care se închid din

cadrul depozitelor;

 • - să respecte cerințele impuse de Autorizația integrată de mediu valabilă;

 • - să permită accesul necondiționat al reprezentanților Primăriei Municipiului București - în vederea coordonării, monitorizării și controlului.

Nerespectarea prevederilor art. 125 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 126

Administratorii/deținătorii stațiilor de sortare, valorificare, tratare deșeuri din Municipiul

București au următoarele obligații:

 • s ă raporteze lunar cantitățile de deșeuri sortate, valorificate, tratate și depozitate după realizarea sortării pentru cantitățile colectate din Municipiul București;

 • - să respecte cerințele impuse de Autorizația integrată de mediu valabilă;

 • - să permită accesul reprezentanților Primăriei Municipiului Buc^reșW^îp

vederea coordonării, monitorizării și controlului.                          //^ o/ft

y --n-                                                                                                ~ OII i

Nerespectarea prevederilor art. 126 se va sancționa conform Cap.; O WW

79               w3

SECȚIUNEA 2

Drepturile și obligațiile utilizatorilor serviciului de salubrizare

Art. 127
 • (1) Au calitatea de utilizatori, beneficiarii individuali sau colectivi, persoane fizice/juridice, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

Art. 128

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • (1) Să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului de delegare.

 • (2) Să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare.

 • (3) Să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente, orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului.

 • (4) Să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii.


 • (5) Să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz.

 • (6) Să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare.

 • (7) Să se adreseze, individual ori colectiv^ prin reprezentative, autorităților admirjjstfâțteiApAb instanțelor judecătorești, în ved^W direct ori indirect.


  intermediul unor asociații locale sau centrale ori reparării unui prejudiciu


 • (8) Să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului Regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract.

 • (9) Să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale.

 • (10) Să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale.

 • (11) Să fie dotați de operator, în condițiile prezentului Regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora.

 • (12) Utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

Art. 129

Utilizatorii au următoarele obligații:

(1)Să respecte prevederile prezentului Regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare încheiat cu operatorul căruia i s-a delegat acest serviciu.

 • (2) Să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare.

 • (3) Să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare.

 • (4) Să colecteze separat, pe tipuri de deșeuri reciclabile, deșeurile menajere, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate.

 • (5) Să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare.

 • (6) Să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele

normative în vigoare.

 • (7) Să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă.

  £ face colectarea, precum și țipate în vederea colectării.

  SEflVicu S-Vf pubuce


 • (8) Să mențină în stare de curățenie spațiile în recipientele în care se depozitează deșeuri l!

  ționstc


Nerespectarea prevederilor art. 129 se va’sa

Art. 130

în cazul în care deșeurile nu sunt colectate separat direct la sursă, operatorul de salubrizare va anunța Poliția Locală de sector în vederea aplicării sancțiunilor contravenționale. J

Nerespectarea prevederilor art. 130 se va sancționa conform Cap. X.

CAPITOLUL VI

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

Art. 131

(1) La încheierea contractului de prestări servicii cu utilizatorii direcți, persoane fizice/juridice, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce se estimează a fi colectate astfel încât să fie respectat principiul „plătești pentru cât arunci”.

(2) în contractele menționate la art. (1) se vor prevedea tarife diferențiate pentru colecatrea separată a deșeurilor reciclabile.

Nerespectarea prevederilor art. 131 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 132
 • (1) în vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deșeurile menajere și cele asimilabile acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii, împreună cu autoritățile administrației publice locale, vor stabili pe bază de măsurători, cantități de deșeuri medii produse.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse precum și tipul acestora, se vor stabili pe bază de măsurători, estimări, iar acolo unde există autorizație de mediu valabilă, care conține prevederi cu privire la acestea, se vor menține aceste prevederi.

 • (3) Preluarea deșeurilor la depozite se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile provenite de la lucrările de construcții, operatorii vor stabili prin cântărire sau estimare (în cazul în care nu e posibilă cântărirea), cantitățile de deșeuri care vor fi preluate. \


Art. 133

(1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, volumul prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

(2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și asigurarea funcționalității acestora pe timp de polei sau îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate de material antiderapant utilizat pentru prevenirea și combaterea poleiului.

CAPITOLUL VII

Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubrizare

Art. 134
 • (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitare sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă jfțcfl’datejrn?de performanță ai serviciului.                                 #*/           A

Art. 135

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie "Respectate de operatqjgoMAN^ pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 136

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

a)

b) c) d)


contractarea serviciului de salubrizare;

măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;


'6) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

Art. 137

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;


a)

4 evidența clară și corectă a utilizatorilor;

înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;          —'ZiX

f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Nerespectarea prevederilor art. 137 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 138

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții Financiare - Tarife, facturare și modalități de plată a prestației

Art. 139
 • (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților se stabilesc se modifică și se ajusteaza în conformitate cu Odinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare a localităților.

 • (2) Modificarea tarifelor aplicate va fi adusă la cunoștință tuturor beneficiarilor

prestației cu cel puțin 15 zile înainte de începerea perioadei de facturare.


 • (3) Tarifele vor fi stabilite cu respectarea prevederilor Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților și ale Ordinului 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare a localităților Reglementare pentru Serviciile Comuni care sunt în competența exclusivă a a


aprobate de aceștia, iar pentru competențele care sunt în competența exclusivă a UAT București vor fi aprobate de C.G.M.B.

 • (4) Facturarea si modalitatea de plata a prestației vor fi stabilite prin contractele de delegare a serviciului.

Nerespectarea prevederilor art. 139 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 140

(1) Contravaloarea activităților specifice de salubrizare efectuate în beneficiul întregii comunități locale, precum curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, colectarea și transportul deșeurilor stradale etc. se achită operatorului din bugetul administrațiilor locale.

(2) Pentru serviciile menționate la alin. (1), Consiliile Locale pot institui o taxă. Taxa se va constitui venit al bugetului local cu destinație specială, respectiv pentru organizarea sistemului public de salubrizare și plata serviciilor prestate de

5 operatorul serviciului de salubrizare. Valoarea și modalitatea de prelevare a taxei <tfăkfi stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale.

141//

Wtru activitatea de salubrizare menajeră, atât cea prestată populației, cât și cea restată persoanelor juridice, producătorul deșeurilor menajere și similare (precum asociațiile de proprietari/locatari, proprietarul casei individuale, instituțiile, persoanele juridice etc.) va achita taxa/tariful pentru activitatea de salubrizare


menajeră stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local potrivit principiului „poluatorul plătește”.

(2) Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor de salubrizare se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către Consiliul Local în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operator în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile

specifice serviciului de salubrizare a localităților, elaborate și aprobate de

A.N.R.S.C. Modificarea și ajustarea tarifelor/taxelor de salubrizare pentru serviciile ^fiAblice de salubrizare se vor realiza în raport de prevederile legale aplicabile, o


.vk'

Va

CAPITOLUL IX

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 142
 • (1) La elaborarea propriilor regulamente Autoritățile Locale ale sectoarelor 1 - 6 vor lua toate măsurile astfel încât frecvențele de colectare a deșeurilor și tipul recipienților să îndeplinească principiile „plătești pentru cât arunci”.

 • (2) în contractele de delgare a activităților serviciului de salubrizare vor fi prevăzute tarife distincte pentru fiecare activitate desfășurată de operatorii de salubrizare.

 • (3) Sectoarele 1 - 6 colaborează cu Organizațiile care Implementează obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP) în vederea finanțării sistemul de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.

 • (4) Indicele de generare a deșeurilor va fi stabilit din Planul de gestionare al deșeurilor din Municipiul București.

 • (5) Toate contractele de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare încheiate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și a Legii nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, aflate în derulare la intrarea în vigoare a prezentului Regulament se pun în concordanță cu prevederile acestuia de către Autoritatea Contractantă.

Nerespectarea prevederilor art. 142 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 143

Primăriile sectoarelor 1 - 6, prin direcțiile de specialitate, vor întocmi baze de date privind gestionarea tuturor deșeurilor pe componente produse în sectorul respectiv și vor raporta la începutul fiecărei luni Direcției Servicii Publice - Serviciul Management Deșeuri, Salubritate, în vederea întocmirii bazei de date la nivelul întregului municipiu.

Nerespectarea prevederilor art. 143 se va sancționa conform Cap. X.

Art. 144


Cetățenii vor anunța de îndată la dispeceratele primăriilor, ale polițiilor locale, ale operatorilor de servicii în cauză sau către alte organe cu responsabilități convergente, orice neregularitate, abatere sau deficiență care i          ă starea de salubrizare a


afisate^p«=s4ie-u I

\\^ o»?

SE]

\\B pd


domeniului public. Datele de contact ale Primăriei Municipiului București și pe site-uril

%

. -O

’-cn


Art. 145

Reprezentanții Primăriilor Sectoarelor 1 - 6 și ai Primăriei Municipiului București vor verifica respectarea programelor de lucru și a parametrilor de performanță la care s-au obligat prestatorii serviciilor de salubrizare.

Art. 146

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice locale, au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a prezentului regulament;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 147

Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubrizare sunt prezentați în

CAPITOLUL X Sancțiuni

Art. 148

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează:

 • a) de la 300 lei la 1.000 lei - art. 64.

 • b) de la 500 lei la 2.000 lei - art. 97, art. 107.

 • c) de la 1.000 lei la 3.000 lei - art. 13 A alin. (1) lit. a), art. 14 alin. (1) lit. e) și f), art.

 • 14 alin. (2), art. 29, art. 30, art. 44, art. 45, art. 46, art. 100, art. 129.

 • d) de la 2.000 lei la 4.000 lei - art. 50.

Art. 149

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către persoanele juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează:

 • a) de la 500 lei la 2.000 lei - art. 24, art. 64.

 • b) de la 1.000 lei la 3.000 lei - art. 97.

 • c) de la 2.000 lei la 4.000 lei - art. 20, art. 21, art. 25, art. 27, art. 33, art. 34, art. 35,

art. 38, art. 40, art. 44, art. 45, art. 46, art. 51, art. 52, art. 54, art. 77, art. 82, art.

83, art. 86, art. 87, art. 89, art. 90, art. 106, art. 108, art. 121, art. 122, art. 123, art.

124, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 131, art. 143.

d) de la 3.000 lei la 5.000 lei - art. 5 alin. (2), art. 10, art. 11, art. 13 A alin (1), art. 13 B alin. (1), (2), (3), (4), art. 14, art. 16, art. 17, art. 22, art. 23, art. 29, art. 30, art.

31, art. 32, art. 36, art. 37, art. 39, art. 41, art. 42, art. 43, art. 49, art. 50, art. 53

alin. (4), art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 69, art. . 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75, art. 76, art. 78, art. 81, art. 85, art. 88,

art. 91, art. 92, art. 93, art. 95, art. 96, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101, art. 102,

art. 103, art. 104, art. 105, art. 114 alin. (2), art. 115, art. 116, art. 117, art. 119, art.
PU6UCE

Q


Cap. XI. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru serviciile publice de salubrizare

IJL IU j'L'L (

Sf^<s

NR.

CRT

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

TRIMESTRUL AN

TOTAL

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GE

NERALI

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

%

%

%

%

%

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

%

%

%

%

%

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

%

%

%

%

%

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

%

%

%

%

%

¥

\\MASURAREA Șl GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR

-Jj___

PRESTATE

X XX/

numărul de recipiente de precolectare 'asigurate pe tip și dimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

%

%

%

%

%

b) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

%

%

%

%

%

k I5>u : m | î-co l|

c) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate

%

%

%

%

%

k /J

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare 4- -

%

%

%

%

%


e) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

%

%

%

%

f) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

%

%

%

%

g) cantitatea de deșeuri colectate separat raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

%

%

%

%

h) cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

%

%

%

%

i) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

%

%

%

%

%

j) cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

%

%

%

%

%

k) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

%

%

%

%

I) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

%

%

%

%

%

m) ponderea din numărul de reclamații de la pct.

I) care s-au dovedit justificate

%

%

%

%

%

n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

%

%

%

ff *

' / /

----''x

o) valoarea aferentă activității de colectare a deșeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile

%

%

Ch

/ // ! / :fi A i

'/fi'

1.3.

FACTURAREA Șl ÎNCASAREA CONTRAVALOF

III PF

tESTAȚlțEG^X 1

a) numărul de reclamații privind facturarea

%

%

°<

1iZ

----rrL

a ^6


raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 10 zile

%

%

%

%

%

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

%

%

%

%

%

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități utilizatori

%

%

%

%

%

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și pe categorii de utilizatori

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE

UTIL

ZAT

ORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori

%

%

%

%

%

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

%

%

%

%

%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

%

%

%

%

%

2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTAR PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/F

E ATRAGE ’RESTARE

b

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activjțățiP^^y

nr.

J* rar.

X

§

444

l\ 4 ■

-■

\ T


b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

%

%

%

%

%

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

3.

INDICATORI PRIVIND CANTITĂȚILE DE DEȘEURI COLEI î                             9

STAI

’E SEPARAT

3.1.

COLECTARE SEPARATĂ DEȘEURI RECICLABILE DIN DEȘEURI MUNICIPALE

a) hârtie/ carton

%

%

%

%

%

b) plastic

%

%

%

%

%

c) sticlă

%

%

%

%

%

3.2.

CANTITATEA DE DEȘEURI RECICLABILE C< ACCEPTATĂ LA „STAȚIA DE SORTARE DE SEPARAT” RAPORTATĂ LA CANTITATEA RECICLABILE GENERA

DLECTATĂ SEPARAT SI DEȘEURI COLECTATE TOTALĂ DE DEȘEURI

<TĂ

a) An 2019

%

%

%

%

Minim

40%

b) An 2020

%

%

%

%

Minim

50 %

c) An 2021

/ ♦      A

%

%

%

%

Minim

60 %

d) An 2022-2024     II [ /W J \

l\_ l                /     1

I f ■/ / /    //

1 .J / li

%

%

%

%

Minim

70 %

e) An 2°25              '

%

%

%

%

Minim

75%

3.3.

CANTITATEA TOTALĂ DE DEȘEURI TRIMISĂ LA RECICLARE DIN 9

CANTITATEA TOTALĂ DE DEȘEURI ACCEPTATĂ LA STAȚIILE DE

SORTARE

a) începând cu anul 2020

%

%

%

%

Minim

75%

3.4.

COLECTAREA SEPARATĂ A BIODEȘEURILOF

MENAJERE, SIMILARE SI DIN Pil 7                                       J

DINDESEUF

9

ETE

»

tILE

a) An 2022

%

%

%

%

33%

b) An 2025        __

%

%

%

3.5.'

—^COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR VE

RZI C

>IN P

fel

^jgsl

L<"' c-z

93

A/.

GRĂDINI, SPAȚII VERZI

a) An 2019

%

%

%

%

10%

b) începând cu anul 2020

%

%

%

%

90%

3.6.

REDUCEREA CANTITĂȚII DE DEȘEURI ELIMINAT

E PR

N DEPOZITARE

a) începând cu 2020

%

%

%

%

Minim

40%

3.7.

CANTITATEA DE DEȘEURI PROVENITE DIN LOCUINȚE, GE ACTIVITĂȚI DE REAMENAJARE Șl REABILITARE INTERIO/ EXTERIOARĂ A ACESTORA PREDATĂ PENTRU REUTIl

RECICLARE SI ALTE OPERAȚIUNI DE VALORIFICARE MATI »                                              9

CANTITATEA DE DEȘEURI PROVENITE DIN LOCUIh

MERATE DE

<RĂ ȘI/SAU JZARE, ERIALĂ DIN

JTE

9

a) An 2019

%

%

%

%

55%

b) An 2020

%

%

%

%

75%

Lista străzi din zona centrală

a orașului - Anexa 1.1. J

Sector 1
 • 1. Str. Academiei - tronson Piața Revoluției - Bd. Regina

 • 2. Str. Alexandru D. Xenopol

 • 3. Piața Alexandru Lahovary

 • 4. Str. Arthur Verona

 • 5. Str. Benjamin Franklin

 • 6. Str. Biserica Amzei

 • 7. Str. Biserica Enei

 • 8. Str. Boteanu

 • 9. Str. Buzesti

J

 • 10. Str. Căderea Bastiliei

 • 11. Str. Cristian Teii

 • 12. Str. Constantin Budisteanu »

 • 13. Bd. Dacia - tronson Calea Griviței - Str. Polonă

 • 14. Str. Demetru I. Dobrescu

 • 15. Str. Dimitri lanovici Mendeleev

 • 16. Str. Dimitrie Giurescu

 • 17. Str. Dionisie Lupu

 • 18. Calea Dorobanți

 • 19. Str. Jean Monnet


 • 20. Str. Av. Beller Radu

 • 21. Str. Edgar Quinet

 • 22. Str. Elizeu

 • 23. Str. Frumoasă

 • 24. Str. Georges Clemenceau

 • 25. Bd. Gheorghe Magheru

 • 26. Str. Gheorghe Mânu

 • 27. Str. Luterană

 • 28. Str. Grigore Alexandrescu

 • 29. Str. Grigore Cobălcescu


 • 30. Str. Henri Mathias Berhelot

 • 31. Str. I. C. Visarion

 • 32. Str. loan Vodă Caragea

 • 33. Str. Ion Brezoianu - tronson str. Poiana Narciselor - Bd. Regina

 • 34. Str. Ion Câmpineanu

 • 35. Str. Ion Otetelesanu

 • 36. Str. Ion Slătineanu

 • 37. Str. Ion Mincu

 • 38. Str. Ion Z. Zalomit

 • 39. Str. lulia Hasdeu J

 • 40. Bd. Lascăr Catargiu - scuar central

 • 41. Bd. lancu de Hunedoara

 • 42. Sos. Ștefan cel Mare - tronson Str. Polonă - Calea Dorobanților J                     !                                                                                                                                                                                                                                                 »

 • 43. Str. Luigi Cazzavilan

 • 44. Str. Matei Millo

 • 45. Str. Mihai Eminescu

 • 46. Str. Mircea Vulcănescu

 • 47. Bd. Nicolae Bălcescu

 • 48. Str. Nicolae Beldiceanu

 • 49. Str. Nicolae Golescu

 • 50. Str. Nicolae Cretulescu

 • 51. Str. Occidentului

 • 52. Str. Piața Amzei

 • 53. Str. Pitar Moș

 • 54. Str. Polonă

 • 55. Str. Popa Tatu

 • 56. Piața Romană

 • 57. Str. Rosetti Bălănescu


 • 58. Bd. Schitu Măgureanu

 • 59. Str. Sevastopol

 • 60. Str. Știrbei Vodă

 • 61. Str. Theodor Aman

 • 62. Piața Universității 1                                            1

 • 63. Piața Valter Mărăcineanu

 • 64. Str. Vasile Alescandri

 • 65. Str. Vasile Pârvan

 • 66. Piața Victoriei J

 • 67. Calea Victoriei

 • 68. Str. lorga Nicolae

 • 69. Bd. Aviatorilor

 • 70. Bd. Primăverii

 • 71. Sos. Kiseleff

 • 72. Str. Poligrafiei

 • 73. Sos. București - Ploiești

 • 74. Aleea Privighetorilor

(           75. Str. Breaza

 • 76. Str. Nicolae Caramfil

 • 77. Calea Floreasca

 • 78. Calea Grivitei J

 • 79. Bd. Mircea Eliade

 • 80. Șos. Pipera

 • 81. Cap. Al. Șerbănescu

 • 82. Str. Paris

Sector 2
 • 1. Șos. Ștefan cel Mare

 • 2. Str. Batiștei

 • 3. Bd. Dacia

 • 4. Str. Mihai Eminescu

 • 5. Str. Maria Rosetti


 • 6. Str. C.A Rosetti

 • 7. Pța Rosetti

 • 8. Str. Popa Petre

 • 9. Calea Moșilor

 • 10. Bd. Carol

 • 11. Str. Doctor Paleologu

 • 12. Str Mântuleasa

 • 13. Șos. Mihai Bravu

 • 14. Bd Ferdinand I

 • 15. Bd. Pache Protopopescu

 • 16. Șoseaua Pantelimon

 • 17. Șos. Colentina

 • 18. Str. Vasile Lascăr

 • 19. Str. Viitorului

 • 20. Str. Ardeleni

 • 21. Str. Icoanei

 • 22. Bd. Carol I

 • 23. Bd. Dacia

 • 24. Calea Floreasca

 • 25. Str. ȚepeșVodă

Sector 3
 • 1. Bulevardul Ion C. Brătianu

 • 2. Bulevardul Carol I

 • 3. Bulevardul Corneliu Coposu

 • 4. Bulevardul Hristo Botev

 • 5. Bulevardul Regina Elisabeta

 • 6. Bulevardul Unirii

 • 7. Calea Moșilor


  până la str. Eugeniu Carada


 • 8. Calea Victoriei

 • 9. Intrarea Nicolae Șelari >

 • 10. Intrarea Biserica Răsvan

 • 11. Intrarea Blănari

 • 12. Pasajul Francez

 • 13. Pasajul Macca de la Calea Victoriei

 • 14. Pasajul Villacrosse de la Calea Victoriei până la str. Eugeniu Carada


 • 15. Piața Sfântul Gheorghe


 • 16. Piața Unirii »

 • 17. Piața Universității

 • 18. Piața Roma de la str. Lipscani până la b-dul. Ion C.

 • 19. Piața Timpului de la str. Bărăției până la b-dul. Ion,£.;

4      I O

 • 20. Piața Sfântul Anton de la str. Sfântul Anton până la str. Șepcari

 • 21. Splaiul Independenței

 • 22. Splaiul Unirii

 • 23. Strada Academiei

 • 24. Strada Baia de Fier

 • 25. Strada Bazaca de la str. Franceză până la str. Halelor

 • 26. Strada Băcani

 • 27. Strada Băniei

 • 28. Strada Bărătiei J

 • 29. Strada Blănari

 • 30. Strada Bolintineanu Dimitrie, scriitor

 • 31. Strada Calomfirescu Radu

 • 32. Strada Carada Eugeniu

 • 33. Strada Cavafii Vechi

 • 34. Strada Căldărari

 • 35. Strada Coltei

 • 36. Strada Covaci

 • 37. Strada Doamnei

 • 38. Strada Elias Jacques

 • 39. Strada Filitti C. loan

 • 40. Strada Florescu Ion Emanoil, g-ral.

 • 41. Strada Franceză

 • 42. Strada Gabroveni

 • 43. Strada Ghica Ion

 • 44. Strada Halelor

 • 45. Strada Hanul cu Tei

  46. Strada Ivo Andric de la b-dul. Hristo Botev până la str. Dimitrie BolintinefnuM 2

  • 47. Strada Lipscani

  • 48. Strada Mavrogheni Nicolae

  • 49. Strada Nistor Ion

  • 50. Strada Patriei

  • 51. Strada Pătrascu Vodă »

  • 52. Strada Poștei >

  • 53. Strada Robescu F. Constantin

  -----.

  ,        L(/m) j

  ______

  ț         & • 54. Strada Sarmizegetusa

 • 55. Strada Scaune

 • 56. Strada Sfânta Vineri

 • 57. Strada Sfântul Anton de la str. Franceză până la str. Șepcari

 • 58. Strada Sfântul Dumitru

 • 59. Strada Slănic

 • 60. Strada Smârdan

 • 61. Strada Soarelui

 • 62. Strada Stavropoleos

 • 63. Strada Stelea Spătarul

 • 64. Strada Șelari »

 • 65. Strada Șelimbăr

 • 66. Strada Șepcari

 • 67. Strada Tonitza Nicolae, pictor

 • 68. Strada Toma Caragiu de la str. Ion Ghica până la Piața Universității

 • 69. Strada Zarafi

Sector 4
 • 1. Str. 11 Iunie (Regina Maria-pța.Libertății)

 • 2. Str. Bibescu Vodă

 • 3. Str. C-tin Istrati, dr. (11 iunie-Cutitul de Argint)

 • 4. Str. Cuțitul de Argint

 • 5. Str. Dealul Mitropoliei

 • 6. Bd. Dimitrie Cantemir

  7.


  8.


  9.


  Bd. George Coșbuc (p-ta.Regina Maria-Gazelei)

  Bd. Gheorghe Șincai

  Splai Independenței


  • 10. Str. Lânăriei (D. Cantemir-Ghe. Șincai)

  • 11. Bd. Libertății

  • 12. Piața Libertății

  • 13. Bd. Mărășești

  • 14. Bd. Regina Maria

  • 15. Piața Regina Maria

  • 16. Calea Șerban Vodă (D.Cantemir-Olteniței) • 17. Bd. Tineretului

 • 18. Bd. Unirii

 • 19. Splai Unirii (pod Timpuri Noi-pod M.Bravu)

 • 20. Splai Unirii (pța.Unirii-pod Timpuri Noi)

 • 21. Calea Văcărești (G.Sincai-Tineretului)

 • 22. Calea Văcărești (splai-Olteniței)

 • 23. Intersecție Cap tramvai 32 (până la str.Sf.llie)

 • 24. Piața Gara Filaret »

 • 25. Intersecție Ghe. Șincai x Cantemir x Tineretului

 • 26. Intersecție Mărășești x D.Cantemir

 • 27. Piața Norilor >

 • 28. Intr. Parc Copilului

Sector 5
 • 1. Bd. Regina Elisabeta

 • 2. P-ța Kogălniceanu

 • 3. Str. Hasdeu f

 • 4. Str. Izvor

 • 5. Bd. Libertății

 • 6. Bd. Națiunile Unite J

 • 7. Calea 13 Septembrie

 • 8. Bd. Eroilor

 • 9. Bd. Eroii Sanitari

 • 10. Bd. Gheorghe Marinescu

 • 11. Bd. Unirii până la a 5-a fântână

 • 12. Bd. George Coșbuc

 • 13. Bd. Tudor Vladimirescu

 • 14. P-ta Constituției J                                               I

 • 15. Str Uranus

 • 16. Sos. Panduri

 • 17. Str. Mihail Sebastian
Sector 6
 • 1. Șos. Cotroceni

 • 2. Bd. Geniului

 • 3. Sos. Grozăvești ! »

 • 4. Bd. Timsoara - între bd. V.milea si Răzoare

 • 5. Dr. Taberei, Dr. Sării - între bd. V.milea și Răzoare

 • 6. Bd. Vasile Milea