Hotărârea nr. 343/2020

HOTARAREnr. 343 din 2020-08-13 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 293/2020 , PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTTEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 293/2020, privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 5805/3623/12.08.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget finanțe nr. 127/13.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 350/13.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii - cadru nr. 153/2020 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă organigrama, cu un număr total de 952 de posturi, din care 74 posturi de conducere și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, la prezenta hotărâre.

Art. II Se aprobă Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate de structurile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, prevăzute în anexele nr. 3.1, nr. 3.2 și nr. 3.3 la prezenta hotărâre, care completează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 293/2020 și se constituie în anexele nr. 3.31, nr. 3.32 si nr. 3.33 la aceasta.

Art.lll (1) Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3.1, nr. 3.2 și nr. 3.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 293/2020 își încetează aplicabilitatea.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 293/2020 rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ORGANIGRAMA


DIRECTOR GENERALBIROUL

CORP CONTROL


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT___E

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI C.F.P.


SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII


BIROUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE


COMPARTIMENTUL AUDIT


BIROUL RELAȚII PUBLICE


SERVICIUL

RESURSE UMANE


SERVICIUL

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂBIROUL STIMULENT COPII CU HANDICAP


DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)


DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME)


DIRECTOR

(DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)


SERVICIUL INDICATORI ASISTENȚĂ SOCIALĂBIROUL STIMULENT ADULȚI CU HANDICAP


BIROUL STIMULENT NOU NĂSCUT ȘI MONOPARENTAL


SERVICIUL ADMINISTRATIV


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICEBIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE


TOTAL                       952


Total posturi conducere


Total posturi execuție


878


COSMINA-IOANA SIMIEAN NICOLESCU


Director General


BIROUL "'CENTRUL MUNICIPAL DE DONAȚII ȘI VOLUNTARIAT"


SERVICIUL STRATEGIE ȘI


—> PROGRAME CU FINANȚĂRIEXTERNE


BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL
SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ


SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI


SERVICIUL URGENȚE SOCIALE


SERVICIUL

PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE


BIROUL "CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -OMIDE"


BIROUL "CENTRUL DE


TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI- SCĂPĂRICI”


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -ALEX"


BIROUL "CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -LA BUNICI"


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -MARIA"


BIROUL "CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI *~

-CURCUBEUL MAGIC"


BIROUL “CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -ZEBRA ZOU”


BIROUL “CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -CASA CU PITICI"


BIROUL "CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE

TIMPURIE PENTRU COPII 0-3

AN1-CASA CU ȘTRUMFI-


BIROUL "CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE

TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 r-

ANI -CASTELUL FERMECAT-


BIROUL INTERVENȚIE COMUNITARĂ INTEGRATĂ


BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE ȘI VÂRSTNICE


BIROUL SERVICII SOCIALE ALTERNATIVE


COMPARTIMENT POLICLINICA SOCIALĂ


SERVICIUL "COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTUL IOAN"


COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE


BIROUL "CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ"


BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ


COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ ARMENIȘ


COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ DRUMUL TABEREI


BIROUL “CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3

ANI-CLOPOȚEL"


BIROUL "CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-BRÂNDUȘA"BIROUL "CENTRUL DE

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-MARGARETA"


SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE-BERCENI"


BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX SERVICII


SERVICIUL ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU


BIROUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ


!-► BIROUL ASISTENTA MEDICALA SI FARMACIE


BIROUL "CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ"


BIROUL

'CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - FORTE”


BIROl IL "CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - FEMINA”


BIROUL LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN ■»

FAMILIEFleCTIA MANAGEMENTUL

RESURSELOR m

UMANE


BIROUL ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PENTRU ACTIVITĂȚI INSTRUMENTALE


SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR


SERVICIUL “CENTRUL


SFÂNTA TEODORA’


BIROUL ADMINISTRATIV


BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PSIHO-SOCIALĂ


COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ


COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ


SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE


SERVICIUL "COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS”


COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ OMINIS


BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS


COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI BUCUR


SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN


COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI SF. CONSTANTIN


SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA


COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI GRIVIȚA


SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI


COMPARTIMENT EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI FERENTARI


COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS


BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRUCOPII 0-3 ANI -STELUȚE ZÂMBITOARE"


E-•’ BIROU. "CENTRUL DE ZI

PRIVIND RECONCILIEREA

VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL

MAGIC”

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


STAT DE FUNCȚII


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția                '

0

_____1

2

3

4

DIRECTOR GENERAL

1

Director General

S

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.a

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

2

Director General Adjunct

s

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.a

DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

3

Director

s

II

anexa Vlll/cap Il/A/IV.a

DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE,

STRATEGIE, PROGRAME)

4

Director

s

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.a

DIRECTOR (DIRECTOR STIMULENTE FINANCIARE ȘI INDICATORI SOCIALI)

5

Director

s

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.a

DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)

6

Director

s

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.a

BIROUL CORP CONTROL 6/1/5

7

Șef birou

s

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.a

8

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vlll/cap II/A/IV.b

9

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap II/A/IV.b

10

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vlll/cap II/A/IV.b

_

11

Inspector de specialitate

s

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.b

12

Referent

M

IA

anexa Vlll/cap II/A/IV.b

—W

Page 1 of 40
Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 îțCbw căfeia sc ș|a^ salariul de bază       «ți

a-PA t.-'

»n<

Funcția                                ---"s. a

__

0

//>'n/^===??r 1 \ >1          i

2

3

BIROUL REGISTRATURĂ 6/1/5                   \ ) Cli

13

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a '      1

14

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

15

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

16

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

17

Arhivar

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

18

Curier

M;G

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL JURIDIC, LEGISLAȚIE 6/1/5

19

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

20

Consilier juridic

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

21

Consilier juridic

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

22

Consilier juridic

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

23

Consilier juridic

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

24

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENTUL AUD1T 2

25

Auditor

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

26

Auditor

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL RELAȚII PUBLICE 6/1/5

27

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

28

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

29

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

30

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

31

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

32

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL RESURSE UMANE 10/1/9

33

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

34

Inspector de specialitate - --

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b


Nr. poz.

Compartimentul

O A,---------

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 20'1^7Șn bătu Șfe’i salariul de bază

X’

i sg'stâbJlește

4 7 șî .'

Funcția

A

0

rJ >1

2

3

. £ ’■£ sa

aV 4

59

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b^f

60

Inspector de specialitate

' A // *

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

61

Casier

M;G

anexa VlII/cap II/A/IV.b

62

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

63

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

64

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

65

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII 8/1/7

66

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

67

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

68

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

69

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

70

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

71

Inspector de specialitate

s

Debutant

anexa VlII/cap II/A/IV.b

72

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

73

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 8/1/7

74

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

75

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

76

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

77

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

78

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

79

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

80

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

81

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 6/1/5

82

Șef birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

83

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

84

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

85

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

86

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

87

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVICIUL ADMINISTRATIV 9/1/8

88

Șef serviciu

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

89

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

90

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

91

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

92

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

93

Muncitor calificat

M;G

1

anexa VlII/cap II/A/IV.b

94

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

l95

Magaziner

M;G

anexa VlII/cap II/A/IV.b

\ 96

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL APROVIZIONARE 6/1/5 1

97

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

98

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

99

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b                        (ț

100

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b                         '

101

Referent

M

IA

anexa VlII/cap Il/A/IV.b

102

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b                     .........

COMPARTIMENTUL TRANSPORT 4                     \                                                 -«'..-b1

llr^l           . \ ;£ll.                                                                            Lz-O''-

103

Referent                               II 0=1                < .1

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

104

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

105

Șofer                                 V/

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

£ ERECȚIA

< managementul = resurselor rn UMANE*«oNr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

■■■i                                                         i‘Yi

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza i

’ărcia sc.stebifesfe*

Funcția

salariul de bază

0

o

1

2

3

' \        A? Aâ

106

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE 7/171

107

Șef birou

S

11

anexa VlII/cap II/A/IV.a

108

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

109

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

110

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

111

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

112

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

113

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL STRATEGIE ȘI PROGRAME CU FINANȚĂRI EXTERNE 8/1/7

114

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

115

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

116

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

117

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

118

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

119

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

120

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

121

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI 8/1/7

122

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

123

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

124

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

125

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

126

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

127

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

128

Inspector de specialitate

s

11

anexa VlII/cap II/A/IV.b


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

129

Referent

M

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL 6/1/5

130

Șef Birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

131

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VllI/cap II/A/IV.b

132

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

133

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

134

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

135

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVICIUL STIMULENTE FINANCIARE 24/4/20

136

Șef serviciu

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a                         ,

BIROUL STIMULENT NOU NĂSCUT ȘI MONOPARENTAL 6/1/5

137

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

138

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

139

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

140

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b                        '

141

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b                        »/ j

|! :

142

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b                        î

/ BIROUL STIMULENT ADULȚI CU HANDICAP 11/1/10

143

Șef birou

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

1^44

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VllI/cap II/A/IV.b

;45_______

Inspector de specialitate

s

I

anexa VllI/cap II/A/IV.b

146

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

1 147

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

148

Inspector de specialitate

s

I

anexa VllI/cap II/A/IV.b

149

Inspector de specialitate               f                 O \

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

150

Referent                              /XfefeXJ 1

M

IA

anexa VllI/cap II/A/IV.b

151

Referent                                             / / ‘7/

M

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

*

Page 7 of 40_____ X;* J9£,A’X>\

XVcTTZY\

______________â^°\_______________:^1M ZT \ .

Nr. poz.

Compartimentul                                       \

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 îh ba^căf^ăe stabilește salariul de bază           /           /

Funcția                           CS

0

__________________s

2

3

4

152

Inspector de specialitate              -                      //

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

153

Referent

M

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL ST

IMULENT COPII CU HANDICAP 6/1/5

154

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

155

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

156

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

157

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

158

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

159

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL INDICATORI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 12/1/11

160

Sef Serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

161

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

162

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

163

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

164

Psiholog

s

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

165

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

166

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

167

Inspector

SSD

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

168

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

169

Curier

M;G

anexa VlII/cap II/A/IV.b

170

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

171

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

SERVICIUL URGENȚE SOCIALE 57/2/55

172

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

173

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

174

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

175

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

176

Inspector de specialitate

S

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

177

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

178

Inspector de specialitate

s

II

anexa VIII/cap II/A/IV.b

179

Inspector de specialitate

s

II

anexa VIII/cap II/A/IV.b

BIROU INTERVENȚIE COMUNITARA INTEGRATA 49/1/48

180

Sef Birou

s

II

anexa VIII/cap II/A/IV.b

181

Inspector de specialitate

s

II

anexa VIII/cap II/A/IV.b

182

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIII/cap II/A/IV.b

183

Inspector de specialitate

s

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

184

Inspector de specialitate

s

II

anexa VIII/cap II/A/IV.b

185

Inspector de specialitate

s

II

anexa VIII/cap II/A/IV.b

186

Referent

M

IA

anexa VIII/cap II/A/IV.b

187

Referent

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

188

Referent

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

189

Referent

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

190

Referent

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

191

Referent

M

IA

anexa VIII/cap II/A/IV.b                        /

-        - Zf

192

Referent

M

IA

anexa VIII/cap II/A/IV.b                         j :

193

Referent

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b                      W

L94

Referent                                     ^ț<s::===5as5s5s.

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

f95

Referent

M

I

anexa VIII/cap IVA/IV.b

'196

Referent                                             \

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

Si          * i                     “j \       j \\\

197

Referent                         [ £ £ ( {

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

198

Referent                                          /■ / ^1]

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

199

Referent

M

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b                         ,

200

Asistent social                               2-2^^

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2                     '2 Iz?

201

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2                         , •           -

Page 9 of 40
' TvlV
Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017'411              st^.iiește

salariul de bază ■’ <-■'               »| F

_

0

__________________________________________L

2

3

--------------------1 v1---' f—----—---

202

Asistent medical                         \ )   |

PL

anexa II/cap 1/3.2                         /

203

Asistent medical                          "V/

PL

anexa II/cap 1/3.2

204

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

205

Asistent medical              '^5=====*>'

PL

anexa II/cap 1/3.2

206

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

207

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

208

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

209

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

210

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

211

Asistent social

s

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

212

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

213

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

214

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

215

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

216

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

217

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

218

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

219

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

220

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

221

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

222

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

223

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

224

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

225

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

226

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

227

Referent

M

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

228

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI 9/1/8

229

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

230

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

231

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

232

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

233

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

234

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

235

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b                         L

236

Asistent social

s

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

237

Asistent social

s

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -OMIDE"8/l/7

238

Șef birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

239

îngrijitoare                                         =5=ss'S.

anexa II/cap 1/3.3

240

îngrijitoare                            —"*>

anexa II/cap 1/3.3                                    Z

Î241

__ 1             i                                          fi /****

Pedagog de recuperare     [.X A

M

anexa II/cap 1/3.2

>42

Asistent medical           I|q®{ ()*""")!

PL

anexa II/cap 1/3.2                                  \

B43

Educator                      ——/3/JJ'  'li

s

anexa II/cap 1/3.2

&44

Mediator social                             \   -

M

anexa II/cap 1/3.2

245

*                      •                                                                    SBC *

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - SCĂPĂRICI" 8/1/7

246

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

247

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2                        ; L?

248

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

<£y>

SiRECȚIA 0j ȚmauagementulȘ = RESURSELOR *

UMANE
Nr. poz.

Compartimentul

__

Niv

stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 201 l ip'bază ,oâfeja sșb’fetabijește salariul de bază                 X .. .<’7s

Xri.V* ' '...... •

Funcția'             ।

0

2

3

" 4

249

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

250

îngrijitoare

’Z> 1       *7/

anexa II/cap 1/3.3

251

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

252

Mediator social

M

anexa II/cap 1/3.2

253

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI

- ALEX" 20/1/19

254

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

255

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

256

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

257

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

258

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

259

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

260

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

261

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

262

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

263

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

264

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

265

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

266

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

267

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

268

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

269

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

270

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

271

Pedagog de recuperare

M

anexa 11/cap 1/3.2

272

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

273

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - LA BUNICI" 15/1/14

274

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.a

275

Educator

S

anexa Il/cap 1/3.2

276

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

277

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

278

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

279

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

280

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

281

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

282

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

283

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

284

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

285

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

286

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

287

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

288

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap II/A/IV.b

^IROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - MARIA" 9/1/8

$89

Șef birou

S

II

anexa Vlll/cap II/A/IV.a

190 ♦

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

291

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

i2

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

îngrijitoare                         ---

anexa II/cap 1/3.3                              __

294

îngrijitoare                               'A

anexa II/cap 1/3.3

295

îngrijitoare             I 0=1               )    ,1

litri U\ \            ! / /X.JJ

anexa II/cap 1/3.3                      '/

296

Lucrător social      VVfXX—V < /

M

fa

297

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vlll/cap II/A/IV.b             'țjfi ,

---------------------------\ _—

SECȚIA ‘ț.)

<r managementul c i RESURSELOR UMANE
rr>
Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 îh baz^ căreia se sfebilt'ște, salariul de bază                                  "

Funcția

0

1

2

3

4

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CURCUBELUL MAGIC" 24/1/23

298

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

299

Educator                   J^s==sss'!^

M

anexa II/cap 1/3.2

300

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

301

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

302

Animatorsocio-educatiwr-2/।

M

anexa II/cap 1/3.2

303

îngrijitoare             V r* *\ •

anexa II/cap 1/3.3

304

îngrijitoare                                  /J

_____________________________/,irl_______z.__________________________

anexa II/cap 1/3.3

305

îngrijitoare                          t

anexa II/cap 1/3.3

306

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

307

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

308

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

309

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

310

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

311

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

312

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

313

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

314

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

315

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

316

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

317

Psiholog

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

318

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

319

Muncitor calificat

M;G

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

320

Magaziner

M;G

anexa VUI/cap Il/A/IV.b

321

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -ZEBRA ZOU"12/1/11

322

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

323

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

324

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

325

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

326

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

327

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

328

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

329

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

330

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

331

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

332

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

333

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU PITICI" 24/1/23

334

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/I V.a

335

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

336

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

337

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

338

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

339

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

^40

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

_

/ $42

îngrijitoare îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3 anexa II/cap 1/3.3

343

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

344

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

345

Educator               JT'       X \\

S

anexa II/cap 1/3.2

346

Educator                                j

S

anexa II/cap 1/3.2

347

Educator                           ) 7/

s

anexa II/cap 1/3.2

348

Lucrător social         \\-y_7 --

M

anexa II/cap 1/3.2

1

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/2017 în bazacăfeiâjs&'Stăh^^te salariul de bază                           •; f

Func|ia ________________________

0

______H________L

2

3

\ w \ ? îiî                    ..

v-.—     %' 4

349

psiholog     Chiuite5/ J

S

Practicant

anexa Il/cap 1/3.2       '          s

350

Mediator social

M

anexa II/cap 1/3.2

351

Asistent medical            77

PL

anexa II/cap 1/3.2

352

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

353

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

354

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

355

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

356

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

357

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU ȘTRUMFI" 9/1/8

358

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

359

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

360

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

361

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

362

Lucrător social

SSD

anexa II/cap 1/3.2

363

Psiholog

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

364

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

365

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

366

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASTELUL FERMECAT" 10/1/9

367

Șef birou

S

11

anexa VlII/cap II/A/IV.a

368

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

369

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

370

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

371

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

372

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3Nr. poz.

Compartimentul

Niv

stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

373

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

374

Psiholog

S

Practicant

anexa II/cap V3.2

375

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

376

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI

- CLOPOȚEL'

20/1/19

377

Șef birou

S

II

anexa VIII/cap II/A/IV.a

378

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

379

Educator

s

anexa IVcap 1/3.2

380

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

381

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

382

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

383

Educator

M

anexa IVcap V3.2

384

Educator

M

anexa IVcap V3.2

385

Animator socio-educativ

M

anexa IVcap V3.2

386

Pedagog de recuperare

M

anexa IVcap V3.2

387

îngrijitoare

anexa IVcap V3.3

388

îngrijitoare

anexa II/cap V3.3

589

îngrijitoare

anexa II/cap V3.3                                  '

390

îngrijitoare

anexa IVcap V3.3

>91

îngrijitoare

anexa IVcap V3.3

j92

îngrijitoare                 |                       ) «k I

anexa II/cap V3.3

393

îngrijitoare                                   i n

anexa IVcap V3.3

394

Muncitor necalificat                --, X //

M;G

I

anexa VlIVcap IVA/IV.b

395

Asistent medical

PL

anexa II/cap V3.2

396

Psiholog

S

Practicant

anexa IVcap V3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI

- BRÂNDUȘA’

20/1/19

397

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

OiRECȚIA 'f,! managementul resurselor m UMANE
Nr. poz.

Compartimentul

Niv

stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 salariul de bază

।                 j«i ,t                                      ,i \

iȚnțza cătera’gș ștabîlă,ștb\

7; 1     ?‘-t • ' .                    / 1 M* C*

Funcția

j/c\---------___ej A___________________________

0

' \ 1

2

3

398

Educator

k T 1 7C1P SIL

S

anexa II/cap 1/3.2

—T k A                 i

399

Educator         1

s

anexa II/cap 1/3.2

400

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

401

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

402

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

403

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

404

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

405

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

406

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

407

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

408

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

409

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

410

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

411

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

412

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

413

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

414

Muncitor necalifîcat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

415

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

416

Psiholog

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI

- MARGARETA" 20/1/19

417

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

418

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

419

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

420

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

421

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

422

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

423

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

424

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

425

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

426

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

427

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

428

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

429

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

430

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

431

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

432

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

433

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

434

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap Il/A/IV.b

435

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

436

Psiholog

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL VOUCHER MATERNA ȘI SPRIJIN FINANCIAR 6/1/5

37

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

38

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

% fg cmucriA pA «î MANAGEMENTUL Ș RESURSELOR ml

UMANE £7/

\V            zz

v ^7

4fe9

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap Il/A/IV.b

4

■0

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

.4

r

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

44i

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ 8/1/7

4|§

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

444

Asistent social

s

Principal

anexa II/cap 1/3.2

■w

/■ vsiri

445

Asistent social

s

Principal

anexa II/cap 1/3.2                       / ’

446

Asistent social                           -4* \

s

Principal

anexa II/cap 1/3.2                      / £7'7

447

Asistent social                                 A

s

Practicant

anexa II/cap 1/3.2                              \

\ a4 VM. x

448

Asistent social           !                     j f

s

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

1 i ^>11                                                                                                                                      ■

*7, \ //              Page 19 of 40

*R o\

Nr. poz.

Compartimentul

1                            1         1

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza că/e salariul de bază

s târlește

Funcția

0

1

2

3

• 4

449

Referent

M

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

450

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE 10/1/9

451

Șef serviciu

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

452

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

453

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

454

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

455

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

456

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

457

Psiholog

S

Specialist

anexa II/cap 1/3.2

458

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

459

Asistent social

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

460

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

POLICLINICA SOCIALĂ 3

461

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

462

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

463

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ 6/1/5

464

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

465

Asistent social

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ ARMENIȘ

466

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

467

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ DRUMUL TABEREI

468

Muncitor necalifîcat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

469

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE ȘI VÂRSTNICE 6/1/5

470

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

471

Medic

S

Specialist

anexa Il/cap l/2.a4

472

Asistent social

S

Principal

anexa II/cap 1/3.2

473

Asistent social

s

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

474

Inspector de specialitate

s

JA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

475

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL SERVICII SOCIALE ALTERNATIVE 6/1/5

476

Șef birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

477

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

478

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b                         |

479

Asistent social

s

Principal

anexa II/cap 1/3.2

480

Psiholog

s

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

481

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 37/4/33

482

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

183

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

484

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ" 6/1/5

>85

Șef birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

486

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b                      —

487

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

488

Inspector de specialitate                       o\

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

489

Psiholog                ll&șf/

s

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

490

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap 11/A/IV.b                       /

Page 21 of 40
Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căi*eia,se stabilește salariul de bază                  ;       ■    " , \ i

___.... . . , » '

Ij

BIROUL "CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - FORTE” 16/1/15        ?/

anexa VUI/cap II/A/IV.a                        |

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b                         1

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2                                  1

anexa II/cap 1/3.2                                  1

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2                                  |

BIROUL "CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - FEMINA” 6/1/5

anexa VlII/cap II/A/IV.a                         1

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa VlII/cap II/A/IV.b                         1

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 6/1/5

anexa VlII/cap II/A/IV.a

Grd/ tr prof.

cn

•—<

l-H

1—1

h—1

1—<

IA

Debutant

Specialist

Principal

)—(

Practicant

Practicant

»—1

1—1

1—1

Niv stud

CM

CZ)

O s

M;G

M;G

M;G

GC

00

OD

PL

00

PL

00

PL

PL

PL

CZ

CZ

PL

M;G

00

(Z

Compartimentul

Funcția

<

Sef Birou

Muncitor calificat

Muncitor calificat _____________________* D ________________

Muncitor necalificat     Z?? ______ GJ V

__

Muncitor necalificat ț[                     \

t.    -*ir / ,——\       ------------------------------

Inspector de specialitate ■ x ț :           \      j|

Asistent social                  '''' ^1/ II

Psiholog             ^'6^^   ""

Asistent medical               '   ; .-rr" *

Educator

îngrijitoare

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Șef birou

Asistent social

Psiholog

Asistent medical

Muncitor necalificat

Inspector de specialitate

Șef birou

Nr. poz.

O

491

492

|493

494

495

|496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

|506

|507

508

509

510

511

512

|513


Page 22 of 40Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

514

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

515

Inspector de specialitate

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

516

Asistent social

S

Practicant

anexa Il/cap 1/3.2

517

Psiholog

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

518

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVICIUL "COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTUL IOAN" 46/2/44

519

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

520

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

521

Asistent social

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

522

Psiholog

s

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

523

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

524

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

525

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

526

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

527

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

528

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE 30

^29

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

^30

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2                                    '

^31

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

5ț2

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

5^3

Asistent medical          __

PL

anexa II/cap 1/3.2

5^4

Asistent medical

PL

anexa U/cap 1/3.2

535

Infirmieră                      X

G

anexa II/cap 1/3.3                             z

536

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3                           7^

537

Infirmieră                ^S^X*** / / ^//

G

anexa II/cap 1/3.3                               V

ți >

538

Infirmieră                                ‘/J

G

anexa II/cap 1/3.3

Nr. poz.

Compartimentul

Niv

stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în jbaza eăre salariul de bază

Stabilește

Funcția

0

A                   1

2

3

4

539

Infirmieră          1

U3 JW?*!  r>’|

G

anexa Il/cap 1/3.3

540

Infirmieră          '

G

anexa Il/cap 1/3.3

541

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

542

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

543

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

544

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

545

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

546

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

547

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

548

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

549

îngrijitoare

anexa 11/cap 1/3.3

550

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

551

Asistent medical

PL

Principal

anexa Il/cap 1/3.2

552

Asistent medical

PL

Principal

anexa Il/cap 1/3.2

553

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

554

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

555

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

556

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

557

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

558

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

BIROUL "CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ"

6/1/5

559

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

560

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

561

Asistent social

s

Practicant

anexa Il/cap 1/3.2

562

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

563

Mediator social

M

anexa Il/cap 1/3.2

564

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Nr. poz.


Compartimentul

Funcția


Niv stud


Grd/ tr prof.


Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază


SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE-BERCENI" 180/ 4/176

565


Șef serviciu


anexa VlII/cap II/A/IV.a


BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX SERVICII 17/1/16

566


Șef birou


anexa VlII/cap II/A/IV.a


567


Magaziner


M;G


anexa VlII/cap Il/A/IV.b


568

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

569

Muncitor calificat

M;G

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

570

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

571

Munictor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

572

Munictor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

573

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

574

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

575


Spălătoreasă


anexa II/cap 1/3.3


576


577


578


579


Spălătoreasă


Spălătoreasă

Spălătoreasă


Spălătoreasă

Administrator


Spălătoreasă

Spălătoreasă


anexa Il/cap 1/3.3


anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3


anexa II/cap 1/3.3

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3


1ROUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ 10/1/9

583


Sef Birou


anexa VlII/cap II/A/IV.a


584

Inspector de specialitate


anexa VlII/cap II/A/IV.b


585

586

587


Psiholog Preot PsihologPracticant


Debutant

Specialist


anexa II/cap 1/3.2


anexa I/cap III/I.A anexa II/cap 1/3.2
Nr. poz.

99*         —             ■ ■

Compartimentul       yzrP ___O

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în

salariul de bază          &''fAC*±\

Funcția

0

ll~?( 1                                     i

Ir' 1              \ f      |

2

3

588

Asistent social                             ^11

S

Principal

anexa II/cap 1/3.2                         £■'/§!

589

Asistent social

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

590

Inspector de specialitate          J

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b       ''1

591

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

592

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ SI FARMACIE 152/1/151

593

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

594

Medic

S

Specialist

anexa II/cap I/2.a4

595

Medic

s

Specialist

anexa II/cap I/2.a4

596

Medic

s

anexa II/cap I/2.a4

597

Medic

s

Specialist

anexa II/cap I/2.a4

598

Medic

s

anexa II/cap I/2.a4

599

Medic

s

Specialist

anexa II/cap 1/2. a4

600

Kinetoterapeut

s

anexa II/cap 1/3.2

601

Fiziokinetoterapeut

s

anexa II/cap 1/3.2

602

Masor

M

Principal

anexa II/cap 1/3.2

603

Masor

M

Principal

anexa II/cap 1/3.2

604

Soră medicală

M

Principal

anexa II/cap 1/3.2

605

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

606

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

607

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

608

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

609

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

610

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

611

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

612

Asistent medical

S

Principal

anexa II/cap 1/3.2

613

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2X o □ _

Z u 5 a:

s

1

-

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește

salariul de bază

anexa Il/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa Il/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2                                fi

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

J

anexa II/cap 1/3.2                                  ■;

anexa II/cap 1/3.2                           *

anexa II/cap 1/3.3                         «17

anexa II/cap 1/3.3                           '-1 vz.

Grd/ tr prof.

cn

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Principal

Niv stud

CM

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

0

O

T—<

■J

A. i

h

r.

$

BUC - G1

bl / ?/

Compartimentul

Funcția

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

’cS .o

o

E c

-2

’<Z) <

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical

Asistent medical j

Infirmieră

Infirmieră

N

O

Q.

Z

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

|626

627

628 l

629 ’

630 /

63 V

cn

|634

|635

636

637

638

639

640


Page 27 of 40


Nr. poz.

Compartimentul            * /?

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în băz/<părewji^5ta6ii&sfe‘ salariul de bază         ' iJVi/

Puneția    -                 A

0

• 11^7\                         1

2

3

?k / < 7 i/*

641

Infirmieră       | ț= CA l CflF&țy', \ /

G

anexa II/cap 1/3.3

642

Infirmieră                           S, /!

G

anexa II/cap 1/3.3                                 '

643

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3                          '

644

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

645

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

646

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

647

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

648

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

649

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

650

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

651

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

652

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

653

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

654

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

655

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

656

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

657

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

658

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

659

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

660

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

661

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

662

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

663

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

664

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

665

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

666

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

667

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3


Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

anexa Il/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3                                  |

anexa II/cap 1/3.3                                  1

Grd/ tr prof.

cn

Niv stud

CM

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Compartimentul

Funcția

CL

q:

£

î

Infirmieră

Infirmieră

Infirmieră

Infirmieră

Infirmieră

Infirmieră

Infirmieră

>g

(L

qz

£

1

Infirmieră

Infirmieră

Infirmieră

I Infirmieră                                                                       1

Nr. poz.

o

668

669

670

|671

|672

n

o

674

675

676

677

678

6£9|

c 0 M

0 5Nr. poz.

Compartimentul           _____

Niv stud

Grd/ tr prof.

-------------------------------------------------■■ < > ' 1 1 >

Anexa Ia Lg 153/ 2017 în baza-căreia se'stabiteșxe salariul de bază      / /             vAyi

' j- > e* 1

Funcția

0

1

2

3

r/ !i ..A                   , .       L-. j‘ 1

695

T x- •   «                          i r'\ / ‘-«w /

Infirmiera       v ^\\            •<//

G

anexa II/cap 1/3.3        «£.'             x

696

Infirmieră                  --

G

anexa II/cap 1/3.3                                ■'

697

Infirmieră                     __

G

anexa II/cap 1/3.3

698

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

699

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

700

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

701

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

702

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

703

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

704

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

705

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

706

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

707

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

708

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

709

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

710

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

711

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

712

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

713

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

714

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

715

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

716

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

717

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

718

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

719

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

720

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

721

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa laLg 153/2017 în 1 salariul de bază

.tt:         ?

Funcția

\

0

■ te

1 . II                                      1

2

3

te

/ > //___________________

_

748

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b V»            A7>

______________ v           _

749

Muncitor calificat

W"»

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b .’

750

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

751

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

752

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

753

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

754

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

755

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

756

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

757

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

758

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

759

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

760

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

761

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

762

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

763

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

764

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI GRIVIȚA 3

765

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

766

Asistent social

S

Debutant

anexa Il/cap 1/3.2

767

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ

BUCUR 21/1/20

768

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

769

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

770

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

771

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

772

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b


Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabileșt salariul de bază

anexa VUI/cap II/A/IV.b

anexa VUI/cap II/A/IV.b

anexa VUI/cap II/A/IV.b

anexa VUI/cap II/A/IV.b

anexa VUI/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Grd/ tr prof.

cn

h—4

t—(

>—i

3

(

•—(

Tf 3! P W

Niv stud

M;G

M;G

M;G

M;G

M;G

M;G

M;G

(Zi

M;G

M;G

M;G

M;G

0 ca

*-ai

u

1—1 tu

Compartimentul                 ______________________________

Funcția

2 o s "2 o (U C

S-2 ‘o c □

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

2 o S *2 Q (D c

•2 '5 c p s

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

Inspector de specialitate

Muncitor calificat

Munictor necalificat

Șofer

Șofer

MENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENE

Nr. poz.

O

773

774

775

776

777

sa

779

780

781

782

783

784

COMPARTI
o


£

Nr. poz.

Compartimentul

\ 1 x II

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baz£oăreîâ< șe'stȘfcileȘj&'’ ‘

Funcția

ic \\r

salariul de bază

. -.1______1. ■.

0

X             1

2

3

_________________________________________\

798

Muncitor calificat

L

M;G

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

799

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

800

Muncitor calificat

M;G

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

801

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

802

Șofer

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI FERENTARI 4

803

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

804

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

805

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

806

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN 19/1/18

807

Sef Serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

808

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

809

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

810

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

811

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

812

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap Il/A/IV.b

813

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

814

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

815

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

816

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

817

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

818

Munictor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

819

Munictor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

820

Munictor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

821

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

822

Șofer

M;G

I

anexa VlIVcap II/A/IV.b

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreIa/54 ^bildște salariul de bază                     / i

Funcția

0

2

3

4

844

Educator                        ) □

S

anexa II/cap 1/3.2

845

Educator       W X 7 C7

M

anexa II/cap 1/3.2

846

îngrijitoare                          /

anexa II/cap 1/3.3

847

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

848

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

849

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

850

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

851

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

852

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

853

Mediator social

M

anexa II/cap 1/3.2

854

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

855

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

856

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

857

Psiholog

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

858

Mediator social

M

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC” 12/1/11

859

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

860

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

861

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

862

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

863

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

864

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

865

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

866

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

867

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

868

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

869

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

870

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA 59/3/56

871

Șef serviciu

S

II

anexa VIH/cap II/A/IV.a

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PSIHO SOCIALĂ 43/1/42

872

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ 42

873

Medic

s

Specialist

anexa II/cap I/2.a4

874

Medic

s

Specialist

anexa II/cap 1/2.a4

875

Medic

s

Specialist

anexa II/cap I/2.a4

876

Medic

s

anexa II/cap I/2.a4

877

Kinetoterapeut

s

anexa II/cap 1/3.2

878

Kinetoterapeut

s

anexa II/cap 1/3.2                                  |

879

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

880

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

881

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

882

Asistent medical

PL

Principal

anexa II/cap 1/3.2

883

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

884

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

885 1

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

887

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

888

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

889

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

890

Infirmieră                 --"x.

G

anexa II/cap 1/3.3                                   J

891

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3                   /                •.

892

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3                   ’p,-           ’

893

Infirmieră                    J

G

anexa II/cap 1/3.3                    i.TȘ’.V’x           >

CORECȚIA O managementul 5 resurselor m VS- UMANE

*

Page 37 of 40Nr. poz.

-----------------7T---------------------------

Compartimentul /cP,            \

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg l 53/f 2.01 7 mbaza c^^i^se'iS^bilește salariul de bază                               ।

___________________________V .         x, •       :

Funcția          //c^^J’             \

0

1—31            ।                          i

Ir                        \ 1 . 1

2

3

\W.     -V7   4

894

Infirmieră                                  //

G

anexaII/cap 1/3.3                       '

895

Infirmieră                  ---'

G

TT/     T/->           -X, -UAllI

anexa încap 1/3.3

896

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

897

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

898

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

899

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

900

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

901.

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

902

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

903

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

904.

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

905

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

906

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

907

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

908

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

909

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

910

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

911

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

912

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

913

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

914

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHO SOCIALĂ 3

915

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

916

Psiholog

S

Practicant

anexa II/cap 1/3.2

917

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL ADMINISTRATIV 12/1/11

918

Șef birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a/

Nr. poz.

Compartimentul

Niv

stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

944

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

945

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

946

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL MUNICIPAL DE DONAȚII ȘI VOLUNTARIAT” 6/1/5

947

Șef Birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

948

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

949

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

950

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

951

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

/C—

-

952

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

li <r i

Total

952

5^7

din care funcții de conducere

74

V." X?

NOTĂ:                                                                                                                      \

 • - Anexele la Legea nr.153/ 2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

 • - Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

 • - Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

 • - Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex.bucătar, lăcătuș mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

 • - Repartizarea posturilor pe structura compartimentelor, conform organigramei și numărului de posturi aprobat se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • - Transformările/ permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • - în cazul în care organigrama.(structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin.Dispoziția Primarului General.


  Cosm irtaVloa na SI MI E AT^OCOLESCU

  Directfl^pențipl        f.j £

  Page 40 of 40

  1 //

  1 / \      ti 3 IVRECTIA

  j/-< MANAGEMENTULUI

  / /     țță RESURSELOR

  UMANE yj

  Zenovia ROPOTICĂ         /'  / /      \\f.        ■//

  Șef serviciu Resurse Umane ? —


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

” CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0 - 3 ANI

CLOPOȚEL”

5

ARTICOLUL 1 Definiție


(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - CLOPOȚEL", aprobat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Identificarea serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -CLOPOȚEL", înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003320 și are sediul în strada Moinești nr 34, sector 6, București.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social


Scopul serviciului social de zi: "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -CLOPOȚEL", este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali. Serviciile oferite de centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare


 • (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - CLOPOȚEL" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

 • (3) Serviciul social de zi "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -EșLOPOȚEL" este înființat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Btsmrești și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului

  ARTICOLUL 5

  Principiile care stau Ia baza acordării serviciului social


^Qr/!C^viciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - CLOPOȚEL" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul ( 7 național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în ^elMaîte^apte internaționale în materie la care România este parte, precum și în

șphdciilor sociale în "Centrul de îngrijire și

LQPCÎȚEI^'Aunt următoarele:


 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • 1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - CLOPOȚEL" sunt:

 • a) copiii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc, de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate socială și/sau economică sau în risc de excluziune socială.

 • b) copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al spațiului Economic European si nici cetățenia Confederației


Elvețiene.

Centrul se adresează copiilor ai căror părinți (părintele sau reprezentantul legal) se află în perioada legală de creștere a copilului și doresc să se întoarcă la locul de muncă înainte de expirarea acestei perioade cât și copiilor ai căror părinți sunt în dificultate socio-economică. __

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:                         Z^'C,Pît^;

 • a) Acte necesare                                                                                .?mECT1A

 • - Cerere din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal (Format tip);           y« MresCrselor L

 • - Copie după Certificatul de naștere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru; umane

 • - Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal (Certificat de naștere, Buletin de identitate/Carte de identitate, Permis de ședere obținut in condițiile legii, Certificat căsătorie, Hotărâre de divorț, deces, etc.);

 • - Copii ale actelor de identitate (certificate de naștere) ale celorlalți copii (dacă este cazul);

 • - Adeverințe de salariat ale părinților/ reprezentanților legali. Pentru părintele care se află în concediu de creștere și îngrijire copil, în adeverința eliberată de angajator se va menționa obligatoriu perioada în care are suspendat                uncă (începând cu data......până în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în căutarea unui loc de muncă, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeverință eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

  data.....); • - Fișa medicală copil (format tip completată si parafată de către medicul pediatru/medicul de familie);

 • - Adeverințe medicale părinți (de la medicul de familie);

 • - Declarație privind informare beneficiarului (format tip);

 • - Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul);

 • - Alte documente, după caz.

 • b) Criterii de eligibilitate

 • - Cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creștere a copilului;

 • - Să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului București de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reședință în municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;

 • - Părintele/reprezentantul legal, să se afle în concediu de creștere și îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 60 de zile de la intrarea copilului în colectivitate;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al doilea copil;

 • - Unul dintre părinți este angajat DGASMB conform art. 67, pct. 10 din Contractul Colectiv de Muncă;

 • - Părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București.

 • c) Admiterea/Respingerea dosarului

Admiterea/Respingerea se face conform Procedurii privind admiterea și retragerea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în cadrul Centrelor de îngrijire și educație timpurie

Dosarele complete ale solicitanților se analizează de către o Comisie de admitere constituită la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, prin decizie a Directorului General.

în funcție de dosar, de evaluarea nevoilor socio-economice ale solicitantului, de numărul locurilor disponibile din centru, de disponibilul financiar și resursele umane ale instituției, comisia decide cu privire la admiterea/respingerea în Centru.

Comisia analizează și soluționează și cererile de retragere/reînscriere și suspendare a serviciilor din Centre.

Criterii de prioritate:

 • - Persoanele aflate în dificultate socio - economică; • - Frați sau surori care frecventează centrul;

 • - Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10).

După constituirea dosarului, secretariatul tehnic al comisiei solicită serviciului specializat, din cadrul D.G.A.S.M.B., realizarea anchetei sociale, pentru solicitanții care au depus la dosar cerere pentru efectuarea anchetei sociale pentru scutirea de la plată pentru serviciile sociale specializate, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și pentru cazurile referite în scris de către serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B.

în cazul străinilor jCâreȚpii;7aj> cetățenie r

Europene 'Spațiului-. ‘E> '

efectuarea ț *' ’ t^spcialei (je cătrg pej^p______ .     _ , tățenia unui alt stat membru al Uniunii iomicy!&ii^eâfi,AȘi/hjci cetățenia Confederației Elvețiene, ial^țe D.G.AvjSM-B, este obligatorie.
Beneficiază de scutirea de plată părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București.

Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București prin care s-a aprobat acordarea serviciilor sociale specializate împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor sociale și Angajamentului de plată. Acordarea serviciilor în cadrul centrului se face conform standardelor în domeniu în baza unui Contract pentru acordarea serviciilor sociale specializate. d) Considerații generale cu privire la contribuția lunară de întreținere

Contribuția lunară aferentă serviciilor acordate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani- CLOPOȚEL", reprezintă contravaloarea alocației zilnice de hrană, într-o lună, aprobată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) excluderea din Centru a beneficiarului;

 • b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • c) acordul părților privind încetarea contractului;

 • d) scopul contractului a fost atins;

 • e) forța majoră, dacă este invocată.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani- CLOPOȚEL" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică ;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - CLOPOȚEL" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;            / I

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

  ARTICOLUL 7 Activități și funcții


Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-

3 ani- CLOPOȚEL" sunt următoarele:                ____  ~

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de intem^pțtbli^ ^neral/local, prin asigurarea următoarelor activități:                          s''--\              A


 • 1. asigură pe timpul zilei activități de îngrijire, educație și supraveghere, în funcție de nevoile acestora;

 • 2. supraveghează stărea de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor;

 • 3. asigură activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții/reprezentații legali ai beneficiarilor;

 • 4. asigură climatul favorabil dezvoltării personale și a abilităților pentru viață independenta a beneficiarilor;

 • 5. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • 6. realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

 • 7. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a părinților/reprezentanților legali ai beneficiarilor;

 • 8. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

 • 9. asigură hrana beneficiarilor centrului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe suport electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 3. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1 .elaborarea și transmiterea periodică a referatelor de necesitate privind resursele și evaluarea periodică a folosirii eficiente a acestora.

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optima în acord cu misiunea sa.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Clopoțel" funcționează cu un număr total de 20 persoane, din care:


ARTICOLUL 9 Personalul de conducere
 • (1) Personalul de conducere este: Șef birou;

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • 1) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție; m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) face propuneri privind necesarul de personal din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire xfa^si


 • (1) Personalul de specialitate poate fi: a) asistent medical generalist (32590 b) educator (S)- (234202);

  de specialitate și auxiliar


 • c) educator (M)-(341501)

 • d) pedagog de recuperare (235205)

 • e) animator socio-educativ (511307)

 • f) îngrijitoare copii (531101)

 • g) psiholog (263411);

 • (2) Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Educator (S)(234202)

Principalele atrihuții/responsabilități

a) comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală) și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;

 • b) stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • c) planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atenta și revizuirea periodică a timpului alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • d) participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • e) participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogica; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • f) participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • g) asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul urării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau te nedorit  isc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu ^ra^vit^e,’ peritiM înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

  Autoritățile.competente pentru orice încălcare a drepturilor;


identifică si

ibri âl'fichipei pluridisciplinare;


Pâge 8 of 13

 • 1) respectă toate prevederile legale pentru calificare de educator- studii superioare;

Educator M (341501)

Principalele atribuții/responsabilități:

 • a) comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;

 • b) stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • c) planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atentă și revizuirea periodică a timpului alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • d) menajarea ariilor de stimulare/ colțuri/ zone/ centre de interes în sala de grupă, în vederea unei învățări stimulative și eficiente;

 • e) participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • f) participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogică; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • g) participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • h) asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

 • i) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • j) sesizează autoritățile competente pentru orice încălcare a drepturilor;

 • k) sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare.

Pedagog de recuperare (235205)

Principalele atribuții/responsabilități:

 • a) comunicarea interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;

 • b) stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare și interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • c) descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora;

 • d) participarea la activitățile instructiv-educative specific în funcție de interesul manifestat de copii urmărind cu atenție derularea procesului educaționaljj^opilului;

 • e) elaborează și participă la aplicarea planului perșpnulW jObjrilului împreună .cu? membrii echipei pluridisciplinare; studiază periodic profij^SîJjosurârf ^și/fec al copilului a datelor relevante cuprinse în fișa psihopedagogică, fișa <ic. bfcv^Vil^ă a copilului și ^\de observare lunară a copilului; modifică planul personalizat ori de câte ori este nevoie pentru a evita o situație de criză;

 • f) participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și la dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de sine și fața de lume;

 • g) alături de echipa pluridisciplinară Stabilește: scopul de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice de stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • h) asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

 • i) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • j) respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

 • k) sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;

 • 1) respectă toate prevederile legale pentru calificare de pedagog recuperare;

 • m) respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Animator socio-cducativ (511307)

Principalele atribuții/responsabilități:

a) conștientizează rolul său în echipa multidisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

 • b) organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării și comunicării, pe baza unui plan de activități, iar la finalul acestora va proceda la evaluarea obiectivelor anterior stabilite în respectivul plan;

 • c) organizează și animă activitățile de loisir (sportive, culturale, turistice, jocuri etc.);

 • d) descoperă și cultivă aptitudinile beneficiarilor și efectuează diverse lucrări practice, potrivit aptitudinilor fiecăruia;

 • e) realizează expoziții cu produsele realizate;

 • f) organizează concursuri pe diverse teme pentru a stimula sentimentul de valorizare, creșterea stimei de sine în rândul beneficiarilor;

 • g) participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea Planului individualizat de asistență și îngrijire, implementarea activităților de recuperare-socializare, conform nevoilor și preferințelor personale ale beneficiarilor și evaluarea progresului beneficiarilor în conformitate cu obiectivele propuse;

 • h) încurajează și sprijină beneficiarii să manifeste inițiativă, să-și organizeze și să execute, pe cât posibil autonom acțiuni și activități cotidiene;

 • i) stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției precum și cu rudele beneficiarilor și colaboratorii din afara instituției;

 • j) colaborează cu personalul de specialitate în dezvoltarea și menținerea relației beneficiarilor cu familia și comunitatea locală;

  k) participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

  A_._ securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea ^s^âțiuiuf grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul ^ ^-tivitaților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau nefrite; aplică normele de igiena a mediului;
m) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului.

Psiholog (263411)

Principalele atribuții/responsabilități:

1) Evaluarea și asigurarea suportului psihologic privind dezvoltarea abilităților beneficiarilor pentru o viață independentă în comunitate:

 • a) selectarea instrumentelor de evaluare în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare ale beneficiarului;

 • b) evaluarea stării psihologice a beneficiarilor în baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identificarea ariilor de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;

 • c) identificarea factorilor de risc și crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea beneficiarului;

 • d) elaborarea planului individual de dezvoltare;

 • e) identificarea, evaluarea comportamentelor problematice și elaborarea planului de suport comportamental;

 • f) înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind fiecare beneficiar;

 • g) dezvoltarea programelor de instruire și moderarea de traininguri, mese rotunde etc. pentru beneficiari și familie în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă.

 • 2) Asigurarea socializării beneficiarilor și dezvoltarea relațiilor armonioase în familie:

 • a) efectuarea observațiilor psihologice asupra mediului social și familial al beneficiarilor Serviciului;

 • b) depistarea situațiilor conflictuale generate de prezența beneficiarului în familie și de constrîngerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului;

 • c) facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale ale beneficiarilor și familiei în procesul de învățare și relaționare;

 • d) optimizarea și armonizarea relațiilor dintre beneficiarii și familia acestuia și a relațiilor acestuia cu comunitatea;

 • e) realizarea ședințelor de consiliere cu familia / îngrijitorul pentru reducerea riscului de abandon și instituționalizare și implicarea familiei în programul de recuperare, depășirii unor situații conflictuale, problemelor de comportament etc.;

 • f) acordarea suportului psihologic beneficiarului și familiei în participarea la diverse activități realizate la nivel de comunitate.

Asistent medical (325901)

Principalele atribuții/responsabilități:

1. servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii:

 • a) supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) si activă (jocuri) a copiilor si condițiile în care se realizează aceasta;

 • b) îndrumă personalul în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor;

 • c) supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării pe mâini a acestora și la servirea mesei;

 • d) controlează igiena individuală a copiilor, colaborând cu personalul pentru remedierea situațiilor deficitare constatate;

 • e) izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent conducerea, familia sau

  reprezentantul legal;

  f) întocmește zilnic în centre evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie _             prezentarea avizului epidemiologj

  ăsesc 3 zile;7* r’.RHCȚIA c '•'( Ma’MGPMENTUL s ți RESURSELOR

UMANE g) controlează zilnic respectarea normelor de igienă din centre (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, grupuri sanitare, curte etc.) și spațiile de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.

 • 2. verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică:

 • a) constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice;

 • b) participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația copiilor;

 • c) consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii aceste constatări;

 • d) verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din centre în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare;

 • e) urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii;

 • f) supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea instituției, precum și familiile/reprezentantul legal al copiilor.

 • 3. triaj epidemiologie:

 • a) efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din centru;

 • b) efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul;

 • c) depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând conducerea despre aceasta;

 • d) execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

 • 4. evaluarea stării de sănătate:

 • a) monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice;

 • b) acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor, apelează Serviciul unic de urgență -112 și supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare.

 • 5. servicii de promovare a unui stil de viată sănătos:

 • a) colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari;

 • b) colaborează cu personalul în susținerea prezentărilor privind educația pentru sănătate, cu demonstrații practice;

 • c) desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul personalului, inclusiv prin lecții și demonstrații de prim ajutor.

îngrijitoare (531101)

Principalele atribuții/responsabilități:

a) îngrijire, supraveghere și întreținere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);

 • b) ajută/asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • c) participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;

  d) semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de ;nt, stare de sănătate;-2 ,

  ^ci^Ărf ș^dâțitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția
/7sr                  ..'c*

'țI”SSS.“ l \\% copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntâmpinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

 • f) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • g) participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

 • h) însoțește, supraveghează și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.;

 • i) supraveghează în dormitor somnul copiilor;

 • j) asigură curățenia corespunzătoare a spațiilor în care se desfășoară activitățile (săli de joacă, recepție, sală pentru servitul mesei,dormitoare, curte interioară, alte dependințe);

 • k) asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;

 • 1) sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare.

ARTICOLUL 11
Personalul administrativ

Asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi: - muncitor necalificat

Principalele atribuții/responsabilități:

Muncitorul necalificat colectează gunoiul din clădiri și curți, păstrează curate aceste locuri, efectuează activități de completare a atribuțiilor îngrijitorilor/ îngrijitoarelor și ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare și răspundere de specialitate.

ARTICOLUL 12 Finanțarea centrului în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Clopoțel" are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.Anexa nr. 3.2 Ia H.C.G.M.B. nr..

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

” CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0 - 3 ANI

BRÂNDUȘA ”

9ARTICOLUL 1

Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - BRÂNDUȘA", aprobat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - BRÂNDUȘA" este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003320 și are sediul în strada Sabinelor nr 56, sector 5, București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de zi: "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -BRÂNDUȘA", este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali. Serviciile oferite de centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -BRÂNDUȘA" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

 • (3) Serviciul social de zi "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -BRÂNDUȘA" este înființat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.


ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - BRÂNDUȘA" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de cah Principiile. specific educație ti mnurie


e/wtf ța'baza prestării serviciilor sociale în "Centrul de îngrijire și BRÂNDUȘA" sunt următoarele;

(fa piftECȚIA A l/Ș MANAGEMENTUL^ as resurselor ™ \\£ UMANE *

V.O             v-y • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • 1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale
 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - BRÂNDUȘA" sunt:

 • a) copiii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc, de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate socială și/sau economică sau în risc de excluziune socială,

 • b) copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al spațiului Economic European și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

Centrul se adresează copiilor ai căror părinți (părintele sau reprezentantul legal) se află în perioada legală de creștere a copilului și doresc să se întoarcă la locul de muncă înainte de expirarea acestei perioade cât și copiilor ai căror părinți sunt în dificultate socio-economică.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:                              .

 • a) Acte necesare

 • - Cerere din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal (Format tip);               I

 • - Copie după Certificatul de naștere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;

 • - Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal (Certificat de naștere, Buletin, de identitate/Carte de identitate, Permis de ședere obținut in condițiile legii, Certificat de căsătorie, Hotărâre de divorț, deces, etc.);

 • - Copii ale actelor de identitate (certificate de naștere) ale celorlalți copii (dacă este cazul);

 • - Adeverințe de salariat ale părinților/ reprezentanților legali. Pentru părintele care se află în concediu de creștere și îngrijire copil, în adeverința eliberată de angajator se va menționa obligatoriu perioada în care are suspendat contractul de m^mcȚTTne^pând cu data..,„..până-laț data.....).                              /O M 4


în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în căutarea unui loc de muncă, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeverință eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

 • - Fișa medicală copil (format tip completată si parafată de către medicul pediatru/medicul de familie);

 • - Adeverințe medicale părinți (de la medicul de familie);

 • - Declarație privind informare beneficiarului (format tip);

 • - Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul);

 • - Alte documente, după caz.

 • b) Criterii de eligibilitate

 • - Cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creștere a copilului;

 • - Să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului București de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reședință în municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;

 • - Părintele/reprezentantul legal, să se afle în concediu de creștere și îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 60 de zile de la intrarea copilului în colectivitate;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al doilea copil;

 • - Unul dintre părinți este angajat DGASMB conform art. 67, pct. 10 din Contractul Colectiv de Muncă;

 • - Părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București.

 • c) Admiterea/Respingerea dosarului

Admiterea/Respingerea se face conform Procedurii privind admiterea și retragerea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în cadrul Centrelor de îngrijire și educație timpurie

Dosarele complete ale solicitanților se analizează de către o Comisie de admitere constituită la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, prin decizie a Directorului General.

în funcție de dosar, de evaluarea nevoilor socio-economice ale solicitantului, de numărul locurilor disponibile din centru, de disponibilul financiar și resursele umane ale instituției, comisia decide cu privire la admiterea/respingerea în Centru.

Comisia analizează și soluționează și cererile de retragere/reînscriere și suspendare a serviciilor din Centre.

Criterii de prioritate:

 • - Persoanele aflate în dificultate socio - economică;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul;

 • - Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10).

După constituirea dosarului, secretariatul tehnic al comisiei solicită serviciului specializat, din cadrul D.G.A.S.M.B., realizarea anchetei sociale, pentru solicitanții care au depus la dosar cerere pentru efectuarea anchetei sociale pentru scutirea de la plată pentru serviciile sociale specializate, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și pentru cazurile referite în scris de către serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B.

în cazul sțțăjmloȚ.pare nu au cetățenjg^Eemâjjă, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene)ș®37ăl;Spațiului Econo#fâ<            și nici cetățenia Confederației Elvețiene,

efecțuarea'ahcheței ăobiald de căti^^rșefialjbde-Sfoghialitate D.G.A.S.M.B. este obligatorie.

Beneficiază de scutirea de plată părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București.

Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București prin care s-a aprobat acordarea serviciilor sociale specializate împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor sociale și Angajamentului de plată. Acordarea serviciilor în cadrul centrului se face conform standardelor în domeniu în baza unui Contract pentru acordarea serviciilor sociale specializate. d) Considerații generale cu privire la contribuția lunară de întreținere

Contribuția lunară aferentă serviciilor acordate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani- BRÂNDUȘA", reprezintă contravaloarea alocației zilnice de hrană, într-o lună, aprobată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) excluderea din Centru a beneficiarului;

 • b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • c) acordul părților privind încetarea contractului;

 • d) scopul contractului a fost atins;

 • e) forța majoră, dacă este invocată.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani- BRÂNDUȘA" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică ;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - BRÂNDUȘA" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;                                            /

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;               /

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

  ARTICOLUL 7 Activități și funcții


Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de îngpyi»tși^ducație timpurie pentru copii 0-

3 ani- BRÂNDUȘA " sunt următoarele:        /pCă

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de inttfr^ș ortbEc^gener^l/local, prin asigurarea

  următoarelor activități


 • 1. asigură pe timpul zilei activități de îngrijire, educație și supraveghere, în funcție de nevoile acestora;

 • 2. supraveghează starea de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor;

 • 3. asigură activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții/reprezentații legali ai beneficiarilor;

 • 4. asigură climatul favorabil dezvoltării personale și a abilităților pentru viață independenta a beneficiarilor;

 • 5. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • 6. realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

 • 7. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a părinților/reprezentanților legali ai beneficiarilor;

 • 8. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

 • 9. asigură hrana beneficiarilor centrului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe suport electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 3. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile.

 • c) dc promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1 .elaborarea și transmiterea periodică a referatelor de necesitate privind resursele și evaluarea periodică a folosirii eficiente a acestora.

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optima în acord cu misiunea sa.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal


 • (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -BRÂNDUȘA" funcționează cu un număr total de 20 persoane, din care:

 • a. personal de conducere-: -1.șef birou;

 • b. personal de sp^ciajjfateiidefțh^rijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 18; personal cud^Wții 'âdrififuățrajive, gospodărire, întreținere-reparații, deservire - 1;

il angăj aibeneficiar ește ȘțiȘrorm prevederilor legale în vigoare

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere
 • (1) Personalul de conducere este: Șef birou;

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • 1) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție; m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) face propuneri privind necesarul de personal din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a

  prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;


 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.                                 /

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face m condițiile legii.                                                                                             /

ARTICOLUL 10
Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar
 • (1) Personalul de specialitate poate fi:                __- i»z-                      ______

 • a) asistent medical generalist (325901), b) educator (S)- (234202);

 • c) educator (M)-(341501)

 • d) pedagog de recuperare (235205)

 • e) animator socio-educativ (511307)

 • f) îngrijitoare copii (531101)

 • g) psiholog (263411);

 • (2) Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Educator (S)(234202)

Principalele atribuții/responsabilități

a) comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală) și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;

 • b) stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • c) planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atenta și revizuirea periodică a timpului alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • d) participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • e) participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogica; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • f) participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;


 • g) asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite;

identifică situațiile, de. risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu filate, pentru'îrilăturprGătcâuzelor incidentului/ accidentului;

autpfftățijd competehte pentru orice încălcare a drepturilor;

luridisciplinare;


kImauagementuu țg RESUBSEL0R

 • 1) respectă toate prevederile legale pentru calificare de educator- studii superioare;

Educator M (341501)

Principalele atribuții/responsabilități:

a) comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;

 • b) stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • c) planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atentă și revizuirea periodică a timpului alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • d) menajarea ariilor de stimulare/ colțuri/ zone/ centre de interes în sala de grupă, în vederea unei învățări stimulative și eficiente;

 • e) participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • f) participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogică; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • g) participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • h) asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

 • i) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • j) sesizează autoritățile competente pentru orice încălcare a drepturilor;

 • k) sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare.

Pedagog de recuperare (235205)

Principalele atribuții/responsabilități:

a) comunicarea interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;                                                                    \ /

 • b) stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o / cooperare și interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • c) descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora;

 • d) participarea la activitățile instructiv-educative specific în funcție de interesul manifestat de copii urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • e) elaborează și participă la aplicarea planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; studiază periodic profilulpsihosocial și fizic al copilu^iț ,a. datelor observare lunară a copilului; modifică planul personalizat ori de câte ori este nevoie pentru a evita o situație de criză;

  relevante cuprinse în fișa psihopedagogică, fi:


  -e zilnică a cop:


 • f) participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și la dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de sine și fața de lume;

 • g) alături de echipa pluridisciplinară stabilește: scopul de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice de stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • h) asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

 • i) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • j) respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

 • k) sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;

 • 1) respectă toate prevederile legale pentru calificare de pedagog recuperare;

 • m) respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Animator socio-educativ (511307)

Principalele atribuții/responsabilități:

a) conștientizează rolul său în echipa multidisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

 • b) organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării și comunicării, pe baza unui plan de activități, iar la finalul acestora va proceda la evaluarea obiectivelor anterior stabilite în respectivul plan;

 • c) organizează și animă activitățile de loisir (sportive, culturale, turistice, jocuri etc.);

 • d) descoperă și cultivă aptitudinile beneficiarilor și efectuează diverse lucrări practice, potrivit aptitudinilor fiecăruia;

 • e) realizează expoziții cu produsele realizate;

 • f) organizează concursuri pe diverse teme pentru a stimula sentimentul de valorizare, creșterea stimei de sine în rândul beneficiarilor;

 • g) participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea Planului individualizat de asistență și îngrijire, implementarea activităților de recuperare-socializare, conform nevoilor și preferințelor personale ale beneficiarilor și evaluarea progresului beneficiarilor în conformitate cu obiectivele propuse;

 • h) încurajează și sprijină beneficiarii să manifeste inițiativă, să-și organizeze și să execute, pe cât posibil autonom acțiuni și activități cotidiene;

  i) stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției precum și cu rudele beneficiarilor și colaboratorii din afara instituției;


  j) colaborează cu personalul de specialitate în dezvoltarea și menținerea relației beneficiarilor cu


familia și comunitatea locală;


 • k) participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și rare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

Msi^u|ășșecuritatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea trt^ei (mobiliej^edhipanî&nte etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul ăsufării ' ctivitațiJor'':in§'tfuetiV-^ducative, în vederea prevenirii unor accidente sau do

m) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului.

Psiholog (263411)

Principalele atribuții/responsabilități:

1) Evaluarea și asigurarea suportului psihologic privind dezvoltarea abilităților beneficiarilor pentru o viață independentă în comunitate:

 • a) selectarea instrumentelor de evaluare în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare ale beneficiarului;

 • b) evaluarea stării psihologice a beneficiarilor în baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identificarea ariilor de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;

 • c) identificarea factorilor de risc și crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea beneficiarului;

 • d) elaborarea planului individual de dezvoltare;

 • e) identificarea, evaluarea comportamentelor problematice și elaborarea planului de suport comportamental;

 • f) înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind fiecare beneficiar;

 • g) dezvoltarea programelor de instruire și moderarea de traininguri, mese rotunde etc. pentru beneficiari și familie în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă.

 • 2) Asigurarea socializării beneficiarilor și dezvoltarea relațiilor armonioase în familie:

 • a) efectuarea observațiilor psihologice asupra mediului social și familial al beneficiarilor Serviciului;

 • b) depistarea situațiilor conflictuale generate de prezența beneficiarului în familie și de constrîngerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului;

 • c) facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale ale beneficiarilor și familiei în procesul de învățare și relaționare;

 • d) optimizarea și armonizarea relațiilor dintre beneficiarii și familia acestuia și a relațiilor acestuia cu comunitatea;

 • e) realizarea ședințelor de consiliere cu familia / îngrijitorul pentru reducerea riscului de abandon și instituționalizare și implicarea familiei în programul de recuperare, depășirii unor situații conflictuale, problemelor de comportament etc.;

 • f) acordarea suportului psihologic beneficiarului și familiei în participarea la diverse activități realizate la nivel de comunitate.

Asistent medical (325901)

Principalele atribuții/responsabilități:

1. servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii:

 • a) supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) si activă (jocuri) a copiilor si condițiile în care se realizează aceasta;

 • b) îndrumă personalul în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor;

 • c) supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării pe mâini a acestora și la servirea mesei;

 • d) controlează igiena individuală a copiilor, colaborând cu personalul pentru remedierea situațiilor deficitare constatate;

 • e) izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent conducerea, familia sau reprezentantul legal;

 • f) întocmește zilnic în centre evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru H cențe c# depășesc 3 zile;

 • g) controlează zilnic respectarea normelor de igienă din centre (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, grupuri sanitare, curte etc.) și spațiile de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.

 • 2. verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică:

 • a) constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice;

 • b) participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația copiilor;

 • c) consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii aceste constatări;

 • d) verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din centre în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare;

 • e) urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii;

 • f) supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea instituției, precum și familiile/reprezentantul legal al copiilor.

 • 3. triaj epidemiologie:

 • a) efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din centru;

 • b) efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul;

 • c) depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând conducerea despre aceasta;

 • d) execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

 • 4. evaluarea stării de sănătate:

 • a) monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice;

 • b) acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor, apelează Serviciul unic de urgență -

112 și supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare.

 • 5. servicii de promovare a unui stil de viată sănătos:

 • a) colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari;

 • b) colaborează cu personalul în susținerea prezentărilor privind educația pentru sănătate, cu demonstrații practice;

 • c) desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul personalului, inclusiv prin lecții și (' demonstrații de prim ajutor.

îngrijitoare (531101)

Principalele atribuții/responsabilități:

a) îngrijire, supraveghere și întreținere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);

 • b) ajută/asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • c) participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și emisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;


X Nd)/ semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de ment, stare.de sănătate;

a securitatea-Copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru piesei, -a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntâmpinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

 • f) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • g) participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

 • h) însoțește, supraveghează și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.;

 • i) supraveghează în dormitor somnul copiilor;

 • j) asigură curățenia corespunzătoare a spațiilor în care se desfășoară activitățile (săli de joacă, recepție, sală pentru servitul mesei,dormitoare, curte interioară, alte dependințe);

 • k) asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;

 • 1) sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare.

ARTICOLUL 11
Personalul administrativ

Asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi: - muncitor necalificat

Principalele atribuții/responsabilități:

Muncitorul necalificat colectează gunoiul din clădiri și curți, păstrează curate aceste locuri, efectuează activități de completare a atribuțiilor îngrijitorilor/ îngrijitoarelor și ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare și răspundere de specialitate.

ARTICOLUL 12
Finanțarea centrului

în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - BRÂNDUȘA" are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa nr. 33 la H.C.G.M.B. nr,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

” CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0 - 3 ANI

MARGARETA”

ARTICOLUL 1

Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - MARGARETA", aprobat prin prezenta Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - MARGARETA ", înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003320 își are sediul în Bulevardul Ferdinand nr.13, sector 2, București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de zi: "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -MARGARETA", este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora cât si a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali. Serviciile oferite de centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -MARGARETA" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

 • (3) Serviciul social de zi"Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -MARGARETA" este înființat prin prezenta Hotărârea Consiliului General al Municipiului București și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.


ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - MARGARETA" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării ^jlor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în minime de calitate aplicabile.

specifice care stau la baza prestării serviciiloț^sficiar^ fe- "Centrul de îngrijire și purie         ii 0-3 ani - MARGARETA'
 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • 1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6
Beneficiarii serviciilor sociale
 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în"Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - MARGARETA":

 • a) copiii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc, de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate socială și/sau economică sau în risc de excluziune socială,

 • b) copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al spațiului Economic European si nici cetățenia Confederației Elvețiene.

Centrul se adresează copiilor ai căror părinți (părintele sau reprezentantul legal) se află în perioada legală de creștere a copilului și doresc să se întoarcă la locul de muncă înainte expirarea acestei perioade cât și copiilor ai căror părinți sunt în dificultate socio-economică.


 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
 • a) Acte necesare

 • - Cerere din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal (Format tip);

 • - Copie după Certificatul de naștere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;

 • - Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal (Certificat de naștere, Bule de identitate/Carte de identitate, Permis de ședere obținut in condițiile legii, Certificat de căsătorie, Hotărâre de divorț, deces, etc.);

 • - Copii ale actelor de identitate (certificate de naștere) ale celorlalți copii (dacă este cazul);

 • - Adeverințe de salariat ale părinților/ reprezentanților legali. Pentru părintele care se află în concediu de creștere și îngrijire copil, în adeveri  obligatoriu perioada în care are suspendat con data.....).


ctul de

//„■«• -<îj6CTIA C'

Ui; RE!>UKSEl-oR

V.'i umane v.

In cazul parinților/reprezentanților legali care sunt in șomaj/în căutarea unui loc de muncă, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeverință eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

 • - Fișa medicală copil (format tip completată si parafată de către medicul pediatru/medicul de familie);

 • - Adeverințe medicale părinți (de la medicul de familie);

 • - Declarație privind informare beneficiarului (format tip);

 • - Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul);

 • - Alte documente, după caz.

 • b) Criterii de eligibilitate

 • - Cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creștere a copilului;

 • - Să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului București de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reședință în municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;

 • - Părintele/reprezentantul legal, să se afle în concediu de creștere și îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 60 de zile de la intrarea copilului în colectivitate;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al doilea copil;

 • - Unul dintre părinți este angajat DGASMB conform art. 67, pct. 10 din Contractul Colectiv de Muncă;

 • - Părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București.

 • c) Admiterea/Respingerea dosarului

Admiterea/Respingerea se face conform Procedurii privind admiterea și retragerea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în cadrul Centrelor de îngrijire și educație timpurie.

Dosarele complete ale solicitanților se analizează de către o Comisie de admitere constituită la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, prin decizie a Directorului General.

în funcție de dosar, de evaluarea nevoilor socio-economice ale solicitantului, de numărul locurilor disponibile din centru, de disponibilul financiar și resursele umane ale instituției, comisia decide cu privire la admiterea/respingerea în Centru.

Comisia analizează și soluționează și cererile de retragere/reînscriere si suspendare a serviciilor din Centre.

Criterii de prioritate:

 • - Persoanele aflate în dificultate socio - economică;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul;

  - Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art.


67 pct. 10).

După constituirea dosarului, secretariatul tehnic al comisiei solicită serviciului specializat, din cadrul D.G.A.S.M.B., realizarea anchetei sociale, pentru solicitanții care au depus la dosar cerere pentru efectuarea anchetei sociale pentru scutirea de la plată pentru serviciile sociale specializate, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 03 ani și pentru cazurile referite în scris de către serviciile de specialitate din cadrul ~   .A.S.M.B.

tâ «a^ul străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui .alUsfgbrjiembru al Uniunii e sau al Spațiului Economic European, și nici, .eețățgnia ^^fe^erației Elvețiene, a anjșheț i^le de către personalul de
Beneficiază de scutirea de plată părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București.

Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București prin care s-a aprobat acordarea serviciilor sociale specializate împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor sociale și Angajamentului de plată. Acordarea serviciilor în cadrul centrului se face conform standardelor în domeniu în baza unui Contract pentru acordarea serviciilor sociale specializate. d) Considerații generale cu privire la contribuția lunară de întreținere

Contribuția lunară aferentă serviciilor acordate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani- MARGARETA", reprezintă contravaloarea alocației zilnice de hrană, într-o lună, aprobată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) excluderea din Centru a beneficiarului;

 • b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • c) acordul părților privind încetarea contractului;

 • d) scopul contractului a fost atins;

 • e) forța majoră, dacă este invocată.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - MARGARETA" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică ;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-MARGARETA" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în ZD funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

  ARTICOLUL 7 Activități și funcții


  Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de^jrjjiMși<£< 3 ani- MARGARETA" sunt următoarele:

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes /pub.liC- jh următoarelor activități:                         |l ( nfflgffîgf


  iție timpurie pentru copii 0'


  ocal, prin asigurarea


 • 1. asigură pe timpul zilei activități de îngrijire, educație și supraveghere, în funcție de nevoile acestora;

 • 2. -supraveghează stărea de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor;

 • 3. asigură activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții/reprezentații legali ai beneficiarilor;

 • 4. asigură climatul favorabil dezvoltării personale și a abilităților pentru viață independenta a beneficiarilor;

 • 5. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • 6. realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

 • 7. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a părinților/reprezentanților legali ai beneficiarilor;

 • 8. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

 • 9. asigură hrana beneficiarilor centrului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe suport electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 3. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1.elaborarea și transmiterea periodică a referatelor de necesitate privind resursele și evaluarea periodică a folosirii eficiente a acestora.

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optima în acord cu misiunea sa.


ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -GARETA" funcționează cu un număr total de 20 persoane, din care:

onal de conducere: 1 șef birou

ia! de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 18;

rsobal cu funcții administrative, gospodărire, întreține gparații, deservire - 1; v C *

at/beriefițiar este conform prevedeți^

[Ie


Page 6 °f '


ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este: Șef birou

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • 1) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție; m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) face propuneri privind necesarul de personal din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii. Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.


Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asiste

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:           X

 • a) asistent medical generalist (325901),   /*


 • c) educator (M)-(341501)

 • d) pedagog de recuperare (235205)

 • e) animator socio-educativ (511307)

 • f) îngrijitoare copii (531101)

 • g) psiholog (263411);

 • (2) Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Educator (S)(234202)

Principalele atribuții/responsabilități

a) comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală) și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;

 • b) stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • c) planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atenta și revizuirea periodică a timpului alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • d) participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • e) participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogica; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • f) participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • g) asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul ășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau edbaflșjente nedorite;

-\\H)\iderij(ifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu atjj/țtate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;-

ă autoritățile competente pentru orice încălcare a drepturi


 • 1) respectă toate prevederile legale pentru calificare de educator- studii superioare.

Educator M (341501)

Principalele atribuții/responsabiIități:

a) comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;

 • b) stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • c) planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atentă și revizuirea periodică a timpului alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • d) menajarea ariilor de stimulare/ colțuri/ zone/ centre de interes în sala de grupă, în vederea unei învățări stimulative și eficiente;

 • e) participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • f) participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogică; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • g) participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • h) asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

 • i) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prinț-aiiitqr cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;           Zo^

 • j) sesizează autoritățile competente pentru orice încălcare a drepturilor; fa, ----

  Pedagog de recuperare (235205)                                    \\o ^\

  Principalele atribuții/responsabilități:

  a) comunicarea interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunic^ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personal


  comunii


 • k) sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare.                      /* /\ dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;

 • b) stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare și interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • c) descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora;

 • d) participarea la activitățile instructiv-educative specific în funcție de interesul manifestat de copii urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;                         .

 • e) elaborează și participă la aplicarea planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; studiază periodic profilul psihosocial și fizic al copilului a datelor relevante cuprinse m fișa psihopedagogia, fișa de observare zilnica a copikflui și fișa de

Page 9 of 13 observare lunară a copilului; modifică planul personalizat ori de câte ori este nevoie pentru a evita o situație de criză;

 • f) participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și la dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de sine și fața de lume;

 • g) alături de echipa pluridisciplinară stabilește: scopul de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice de stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • h) asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

 • i) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • j) respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

 • k) sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;

 • 1) respectă toate prevederile legale pentru calificare de pedagog recuperare;

 • m) respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Animator socio-educativ (511307)

Principalele atribuții/responsabilități:

a) conștientizează rolul său în echipa multidisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

 • b) organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării și comunicării, pe baza unui plan de activități, iar la finalul acestora va proceda la evaluarea obiectivelor anterior stabilite în respectivul plan;

 • c) organizează și animă activitățile de loisir (sportive, culturale, turistice, jocuri etc.);

 • d) descoperă și cultivă aptitudinile beneficiarilor și efectuează diverse lucrări practice, potrivit aptitudinilor fiecăruia;

 • e) realizează expoziții cu produsele realizate;

 • f) organizează concursuri pe diverse teme pentru a stimula sentimentul de valorizare, creșterea stimei de sine în rândul beneficiarilor;

 • g) participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea Planului individualizat de asistență și îngrijire, implementarea activităților de recuperare-socializare, conform nevoilor și preferințelor personale ale beneficiarilor și evaluarea progresului beneficiarilor în conformitate cu obiectivele propuse;

 • h) încurajează și sprijină beneficiarii să manifeste inițiativă, să-și organizeze și să execute, pe cât posibil autonom acțiuni și activități cotidiene;

 • i) stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției precum și cu rudele beneficiarilor și colaboratorii din afara instituției;

 • j) colaborează cu personalul de specialitate în dezvoltarea și menținerea relației beneficiarilor cu familia și comunitatea locală;

 • k) participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

  'Mț’ațfuJ^g

  *’fiesfășurarr


=^±tsjgură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea ipei (mobilier, echipamente etc.) a materialelpr^usP la dispoziția copiilor cu prilejul ■ activităților instructiv-educative, în vedereș prevenirii-- ..ir accidente sau m) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului.

doritei aplică normele de igiena a mediuUA;

A.

        nPsiholog (263411)

Principalele atribuții/responsabilități:

1) Evaluarea și asigurarea suportului psihologic privind dezvoltarea abilităților beneficiarilor pentru o viață independentă în comunitate:

 • a) selectarea instrumentelor de evaluare în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare ale beneficiarului;

 • b) evaluarea stării psihologice a beneficiarilor în baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identificarea ariilor de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;

 • c) identificarea factorilor de risc și crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea beneficiarului;

 • d) elaborarea planului individual de dezvoltare;

 • e) identificarea, evaluarea comportamentelor problematice și elaborarea planului de suport comportamental;

 • f) înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind fiecare beneficiar;

 • g) dezvoltarea programelor de instruire și moderarea de traininguri, mese rotunde etc. pentru beneficiari și familie în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă.

 • 2) Asigurarea socializării beneficiarilor și dezvoltarea relațiilor armonioase în familie:

 • a) efectuarea observațiilor psihologice asupra mediului social și familial al beneficiarilor Serviciului;

 • b) depistarea situațiilor conflictuale generate de prezența beneficiarului în familie și de constrîngerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului;

 • c) facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale ale beneficiarilor și familiei în procesul de învățare și relaționare;

 • d) optimizarea și armonizarea relațiilor dintre beneficiarii și familia acestuia și a relațiilor acestuia cu comunitatea;

 • e) realizarea ședințelor de consiliere cu familia / îngrijitorul pentru reducerea riscului de abandon și instituționalizare și implicarea familiei în programul de recuperare, depășirii unor situații conflictuale, problemelor de comportament etc.;

 • f) acordarea suportului psihologic beneficiarului și familiei în participarea la diverse activități realizate la nivel de comunitate.

Asistent medical (325901)

Principalele atribuții/responsabilități:

1. servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii:

 • a) supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) si activă (jocuri) ai copiilor si condițiile în care se realizează aceasta;

 • b) îndrumă personalul în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor;

 • c) supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării pț mâini a acestora și la servirea mesei;

 • d) controlează igiena individuală a copiilor, colaborând cu personalul pentru remedierea situațiilor deficitare constatate;

 • e) izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent conducerea, familia sau reprezentantul legal;

 • f) întocmește zilnic în centre evidența copiilor absenți <jin motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condițiorij^f^Ș/țpr^chiarea avizului epidemiologie

  favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru ab;  Page 11 of 1


 • g) controlează zilnic respectarea normelor de igienă din centre (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, grupuri sanitare, curte etc.) și spațiile de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.

 • 2. verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică:

 • a) constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice;

 • b) participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația copiilor;

 • c) consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii aceste constatări;

 • d) verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din centre în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare;

 • e) urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii;

 • f) supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea instituției, precum și ț' familiile/reprezentantul legal al copiilor.

 • 3. triaj epidemiologie:

 • a) efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din centru;

 • b) efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul;

 • c) depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând conducerea despre aceasta;

 • d) execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

 • 4. evaluarea stării de sănătate:

 • a) monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice;

 • b) acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor, apelează Serviciul unic de urgență -

 • 112 și supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare.

 • 5. servicii de promovare a unui stil de viată sănătos:

 • a) colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari;

 • b) colaborează cu personalul în susținerea prezentărilor privind educația pentru sănătate, cu demonstrații practice;

 • c) desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul personalului, inclusiv prin lecții și demonstrații de prim ajutor.

îngrijitoare (531101)

Principalele atribuții/responsabilități:

a) îngrijire, supraveghere și întreținere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);

 • b) ajută/asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • c) participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru «tnmț-xontribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisfTc'tenui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;

fif\sbmnal&ză cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice .modificare legată de

^țyhpprtiament, stare de sănătate;                             ;                .

:uritatea copiilor și verifică în permanență ^area' spațiului -grupei, a sălii pentru i, a dormitorului ( mobilier, echipamente'     âșmațferialelof“duse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntâmpinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

 • f) identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • g) participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

 • h) însoțește, supraveghează și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.;

 • i) supraveghează în dormitor somnul copiilor;

 • j) asigură curățenia corespunzătoare a spațiilor în care se desfășoară activitățile (săli de joacă, recepție, sală pentru servitul mesei,dormitoare, curte interioară, alte dependințe);

 • k) asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;

 • 1) sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare.

și materialelor didactice utilizate;

 • - Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

ARTICOLUL 11
Personalul administrativ

Asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi: - muncitor necalificat

Principalele atribuții/responsabilități:

Muncitorul necalificat colectează gunoiul din clădiri și curți, păstrează curate aceste locuri, efectuează activități de completare a atribuțiilor îngrijitorilor/ îngrijitoarelor și ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare și răspundere de specialitate.

ARTICOLUL 12
Finanțarea centrului

în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - MARGARETA" în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

  d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

  e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. (

  L( W/) j

  zv

  roiecTM

  al               Page 13 of 13

  '.‘5 recvhs::i.or ni

  (i

  A           4"    // \

  y \