Hotărârea nr. 342/2020

HOTARAREnr. 342 din 2020-08-13 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ELIMINAREA PRIN DEPOZITARE A DESEURILOR REZIDUALE SI A DESEURILOR BIODEGRADABILE GENERATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6 ale municipiului București să hotărască cu privire la eliminarea prin depozitare a deșeurilor reziduale și a deșeurilor

biodegradabile generate pe raza municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Publice nr. 2428/11.08.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 5/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice

și de disciplină nr. 347/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 59 alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicesc Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 ale municipiului București să hotărască cu privire la eliminarea prin depozitare a deșeurilor reziduale și a deșeurilor biodegradabile generate pe raza municipiului București.

Art.2 încheierea contractelor pentru eliminarea prin depozitare a deșeurilor reziduale și a deșeurilor biodegradabile generate pe raza municipiului București se va face pe o perioadă de maximum 3 ani.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată București din data de 13.08.2020.


Marius Adria


București, 13.08.20

Nr. 342___________

B-dul Regina Elisabeta r|

www.bucuresti-primaria.r a Consiliului General al Municipiului