Hotărârea nr. 341/2020

HOTARAREnr. 341 din 2020-08-13 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 649/2019 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 649/2019 privind aprobarea finanțării de la bugetul municipiului București a

Programului unitar de acțiune pentru deratizare și dezinsecție în anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Publice nr. 2337/07.08.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 6/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 346/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adiesa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 1/833/28.07.2020;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 103 alin. (1), alin. (6) și alin. (7) ale Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, modificat și completat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 520/2018.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


www.bucuresti-prirfiaria.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 649/2019 privind aprobarea finanțării de la bugetul municipiului București a Programului unitar de acțiune pentru deratizare și dezinsecție în anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 13.08.^02

Nr. 341 ’


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirPROPUNERE PUA 2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DERATIZARE


VECTOR: ȘOBOLAN

Nr.crt u

Obiectiv

Număr Tratamente .

1

2

3

A

spațiile deschise din domeniul public și privat al Municipiului București

A1

3

A2

Locuri de agrement, terenuri de sport, etc...

3

A3

Cimitire

6

A4

Terenuri ale instituțiilor publice locale, inclusiv depouri, parcări publice etc...;

3

A5

Teren aferent imobilelor cu spatii destinate locuințelor colective- asociatii de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale, parcări de reședință etc

4

A6

Piețe și târguri agroalimentare

4

A7

Alte spații care se încadrează in capitolul A

3

B

spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

B1

Clădiri apartinand instituțiilor publice si entităților subordonate PMB, subsol si spatiile tehnice, de producție, supraterane

2

B2

Clădiri apartinand instituțiilor publice ale autorităților locale, altele decât PMB - subsol

2

B3

Imobilele cu spatii destinate locuințelor de tip condominiu - asociatii de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale etc subsol

2

C

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

C1

Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

2

C2

Puncte termice aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

2

C3

Sistemul de monitorizare a traficului in București - camerete, dulapuri, echipamente, cămine

2

C4

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape pluviale

1

\ C5

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape potabile

1llie


eneral Adjunct


Vlad Gfieorgfîș


Nicolae Zamfir-SararuBucurești, Sector 3, Aicea Buchetului nr.IO- 9894/2017, CUI

w « , rneib r< , email -1 Hkc cmeib.ro. Reiatii beneficiari: 0752041895, DisHStnȘt:

Capital social - 10.734.000 lei. Banca Transilvania. RO08BTRLRONC


ei


Compania Municipală


ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

»


PROPUNERE PUA 2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DEZINSECȚIE


VECTOR: ȚÂNȚAR ADULT

Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente '

1

2

3

A

spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale ( terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea,etc...); spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate

14

B

spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

B1

Clădiri apartinand instituțiilor publice ale autoritatilor locale, altele decât PMB - subsol

3

B2

Clădiri apartinand instituțiilor publice si entităților subordonate PMB - subsol si spatiile tehnice, de producție, supraterane

3

C

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

C1

Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

1

C2

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape pluviale

1
Director General AdjunctManager proiectEduard Miloner


Vlad GhePROPUNERE PUA 2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DEZINSECȚIE

VECTOR:LARVĂ ȚÂNȚAR » >

Nr.crt

■rl

Obiectiv

V

Număr

Tratament L

1

2

3

1

Lacuri - luciul de apă, aflate în administrarea autorităților locale ale municipiului București *

6

2

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare - Guri de vizitare, cămine și canale aferente sistemului de transport și distribuție agent termic în sistem centralizat

6

3

zone din imediata vecinătate a malurilor de lac sau din zone cu vegetație dezvoltată în interiorul lacului din imediata vecinătate a malului de lac în zona de mică adâncime a apei, aflate în administrarea autorităților locale ale municipiului București *

6

........— J

* numai conform recomandărilor INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE MEDICO - MILITARĂ "CANTACUZINO"


DiXector GeneralDirecto^General AdjunctVlad Gheorghe


București, Sector 3, Aleea Buchetului nr.10-12, J40/9894/2017, CUI RO 37804055, v.v. < meih ro, email - oilkeu cmeib >, Reiatii beneficiari: 0752041895, Dispecerat: 0752041898 Capital social - 10.734.000 lei, Banca Transilvania, R008BTRLRQNCRT0419437601


PROPUNERE PUA 2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -DEZINSECȚIE

VECTOR: CĂPUȘĂ


Director General


II ieDirect^ General Adjunct
Manager proiect

Nicolae Zamfir-SararuNr.crt -i

Obiectiv                                 T

Număr Tratamente

1

2

3

1

Zone cu vegetație: parcuri, grădini publice, locuri de agremet, cimitire, spatii verzi, terenuri aferente imobilelor de tip condominiu - asociatii de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale etc;

5


București, Sector 3, Aleea Buchetului nr. 10-12, J40/9894/2017, CUI RO 37804055, w meii’ । >, email - offi. ,■ o cniL-ib ro, Reiatii beneficiari: 0752041895, Dispecerat: 0752041898 Capital social - 10.734.000 lei, Banca Transilvania, RO08BTRLRONCRT0419437601


ei


Compania Municipală


ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

T

PROPUNERE PUA 2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -DEZINSECȚIE

VECTOR: VIESPE


Manager proiectNr.crt

Obiectiv

Număr

Tratamente

1

2

3

1

Doar la sesizarea si confirmarea focarelor**

__________________________________i

** se execută doar în baza comenzii emise de către beneficiar - respectiv P.M.B.


București. Sector 3, Aleea Buchetului nr.10-12, J40/9894/2017, CUI RO 37804055, www n .-ib.n . email - - > fi j. ,■   n , Reiatii beneficiari: 0752041895, Dispecerat: 0752041898

Capital social 10.734.000 lei. Banca Transilvania, RO08BTRLRONCRT0419437601


ei

PROPUNERE PUA 2020 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -DEZINFECȚIE

Nr.cd.

Obiectiv

Număr Tratamen’ r_

1

2

3

A1

Spațiile interioare aferente clădirilor apartinand instituțiilor publice si entităților subordonate P.M.B.

8

A2

Spațiile interioare aferente clădirilor apartinand domeniului public al statului

la cerere


Director GeneralDire


Manager proiectVlad Gheorgh