Hotărârea nr. 340/2020

HOTARAREnr. 340 din 2020-08-13 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 3/31.01.2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII „STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU – SPLAI DUDESCU ETAPA II – KM 2+400 – INTERSECTIE CALEA VITAN BARZESTI”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

3/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții - Direcția Planificare Investiții nr. 951/11.08.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget finanțe nr. 126/13.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 349/13.08.2020 din cadrul Cosiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 43/895/05.08.2020 al Consiliului Tehnico -Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

art. 44 alin. (1) din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

B-dul Regina Elisabeta nr. 47,lsei

55 00;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 3/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 3/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivelor de investiții „Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.

Anexa la HCGMB nr.

„STRĂPUNGERE BULEVARDUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU, ETAPA II - KM 2+400 - INTERSECȚIE CALEA VITAN BÂRZEȘTI"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Valoare totală a investiției

Din care C+M:

Durata de execuție estimată -18 luni

Eșalonarea investiției:

Anul I:

Din care C+M:

Anul II:

Din care C+M:

fara TVA         cu TVA

90,375,268.83 lei 105,691,834.74 lei

75,524,159.25 lei 89,873,749.50 lei

60,250,179.22  lei   70,461,223.16

50,349,439.50  lei   59,915,833.00

30,125,089.61   lei   35,230,611.58

25,174,719.75  lei   29,957,916.50

CAPACITĂȚI FIZICE: »

Lungime traseu:           1.30 km

Lățime platformă:           26.90m

Viteza de Proiectare:       50 km/h

Categoria străzii:            Strada Categoria I, conf. O.G. 49/1998

Număr benzi:              6 benzi


Statii BUS:                  3 bucăți

>                                                                                                                         1