Hotărârea nr. 34/2020

HOTARAREnr. 34 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-STRADA BERZEI NR. 101A, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) -Strada Berzei nr. 101 A, Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 6661/03.06.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 87/26.08.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 664/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1248/114/B/22441/08.08.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 96/09.10.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 98/28.08.2018;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1769/ZP/14.12.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 103/02.11.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" București - Ilfov: avizul nr. 807476/21.03.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 82.448/07.03.2019;

 • -  Ministerul   Afacerilor Interne - Direcția Generală   Logistică:   avizul   nr.

415.970/09.05.2019;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT. 1097/19.02.2018;

 • -  Comisia   de coordonare a Primăriei Municipiului   București:   avizul   nr.

1681407/14.01.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1660577/16252/24.10.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;


 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Strada Berzei nr. 101A, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 36/03.06.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 6660/03.06.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanismromania2019.eu


fluizi f/n. /


Ca urmare cererii adresate de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ GEORGETA GABREA - dr. arh,

f

• RUR DEF6G5, în calitate de proiectant general, cu sediul în București, Str.


Semicercului nr. 12, etaj 1, sector 1, București, pentru S.C. CREAZIONAINVESTMENTS SRL, in calitate de beneficiar, cu sediul în Str. Ruginoasa nr. 4, parter, sector 4, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr, 1735660/13.05.2019, nr. 1731112/23.04.2019, nr. 1721954/25.03.2019, nr. 1717032/08.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR.                 .2019

pentru

PUZ- STR. BERZEI NR. 101 A, SECTOR 1, BUCUREȘTI


GENERAT DE IMOBILUL: situat la adresa din Str. Berzei nr. 101A, sector 1, în suprafață de 1647,0 mp din acte (nr. cadastral 242169, notat în Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. cerere 21923/07.03.2019), având la bază Certificatul de urbanism nr. 1248/114/ B/22441 din 08.08.2017 (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii) emis de Primăria Sectorului 1.

INIȚIATOR:


S.C. CREAZIONA INVESTMENTS SRL

PROIECTANT:    BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ GEORGETA GABREA

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: ARH.                  RUR D,E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr.224/15.12.2015 și HCGMB nr.341/14.06.2018, HCGMB nr. 877/12.12.2018), imobilul este cuprins în “CA2"

 • - subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri;

 • - Regim de construire: continuu și discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: Utilizări admise : se admit funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri: - sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birouri; - servicii financiar-bancare și de asigurări; - servicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale); - servicii pentru cercetare-dezvoltare; - servicii de formare - informare; - biblioteci, medlateci; - poșta și telecomunicații (releu infostructură); - edituri, centre media; - activități asociative diverse; - hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție; - expoziții, centre și galerii de artă; - servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și pentru funcționarea zonei centrale, servicii pentru transporturi, - agenții diverse (imobiliare, de turism etc.) - restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase; - centre comerciale, magazine cu piaza interioară, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă etc.; - cazino, dancing, cinema; - centre de recreere și sport în spații acoperite; - mici unități productive manufacturiere șî de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale; - locuințe cu partiu special având incluse spații pentru profesiuni liberale; - parcaje multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri in funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului                    ri cu 6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70% , cu

posibilitatea acoperirii restului curții în                       clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități

PUZ-Str Berzei nr 101A sed. 1
Bd. Regina E Tel: 021 httpJș

UKA5 **lîSCT*T

•o «W1 ■ VU           DOI


comerciale, săli de spectacole etc.; - pentru clădirile sub 6 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): pentru clădiri cu 6 niveluri și peste CUT maxim = 3,0 mp. ADC mp. teren ; pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren;

 • -  Retragerea minimă față de aliniament: în zonele constituite dispunerea clădirilor față de aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiții: - clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanță de minim 6.00 metri, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor; - în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate; - în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan ;

 • - în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție neviabilă, iar caracterul străzii indică tendința clădirilor mai nex de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 4.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii existente; pe terenurile libere care vor face obiectul P.U.Z. se recomandă dispunerea clădirilor cu regim de construire continuu pe aliniament, atât spre stradă cât și spre spațiile exclusiv pietonale stabilite prin planul urbanistic.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform P.U.Z, cu următoarele recomandări : -clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regim continuu; - clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de ia aliniament; - în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00 metri; - se Interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică dispusă izolat sau față de o biserică ortodoxă ; în acest caz se admite o retragere față de limitele parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri; -clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri; - se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan a unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

Imobilul nu este înscris pe Lista monumentelor istorice actualizată în anul 2015 și se află la mai puțin de 100 m de imobile înscrise pe listă.

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 96 din 09.10.2017 emis de Primăria Municipiului București.


PREVEDERI P.U.Z. • R.L.U. PROPUSE:

 • - U.T.R. “CA2" conform PUG - nu se modifică.

 • - Regim de construire: discontinuu și continuu

 • - Funcțiuni predominante: Ansamblu multifuncțional - spații comerciale, birouri și servicii profesionale, locuințe, hotel, spații pentru alimentație publică, cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Regimul maxim de înălțime: RHmax.= 3S+P+6E, după cum urmează:

'■''frontul de la Str. Berzei - RHmax.= 3S+P+2E;

'/frontul de la Str. Gării de Nord - RHmax.= 3S+P+5E- E6retras;

^spre Str. Cameliei - RHmax.= 3S+P+6E (laterale 3S+P+4E)

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 70 %.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3,6 mp ADC/mp teren.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmax.=15,0m pentru RHmax.= 3S+P+2E; H maxim = 28,Om pentru RHmax.=2S+P+5E-E6fetras, cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Retragerea minimă față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare : vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și
amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’ aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 16252/24.10.2018, împreună cu planșa nr. 1660577/19.10.2018, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

• Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețetele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și respectarea condițiilor prevăzute în Avizul Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1681407/14.01.2019, împreună cu planșa nr. 1681407/14.01.2019, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Urbanism.

Notă:

 • - La faza Autorizației de construire respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe.

 • - La faza Autorizației de construire respectarea condițiilor specificate în adresa nr. 807476 București, 21.03.2018, emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; adresa nr. DT 1097/19.02.2018 - Aviz nr. DT/912 emisă de Ministerul Apărării Naționale, Statul Major al Apărării; adresa nr. 82448 din 07.03.2019 emisă de Serviciul Român de Informații; adresa nr. 415.970/09.05.2019 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală Logistică, împreună cu planșa vizată spre neschimbare nr. 415.970/09.05.2019.


Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - Str. Berzei nr. 101 A, sector 1, București, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. U_03 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 1248/114/ B/22441 din 08.08.2017 (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii) emis de Primăria Municipiului București.


ARHITECT ȘEF AL I ARH. ȘTEFAN


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel; 021.305.55.00 http.//www pmb ro


\Z   J      i

i

\     3       x               hj

£ A /

__________ „/             -«e

-

''x.

X

--o--

r~

Z O m z

XX

A

■*h t

l

-T-r—

mz

/

A

A /

/

-

ts>

K

X

\

X

A

R

FlZ X

) /s

x ’W*

7 //

xA. Z/ \

zRx

X

to

Cm

v z %

*

....

/\u

zi

Jl. .3%

X

.'z>

XX

4 - srxy

T         ■

w

z/®

s

"X3-

8 w

o

o

4^

/ z

A

La a\

Ji

\ /Z

A

X J

1

xy gx

... X

**%x IZ^y/

AXA--'

ZzTvA

>x

>

M» i

T

y

X

"W?

XX

iB

f

'■ 7

y?

V v X

’Z-i

Ch      -!

/ ^x.

H’

.

X

/X

R ?

/J

AXZ?

’ 8fe

: v ARIO

• p4

r >  1 3ir/£

X.Jwlraw'i

Xw ■ A

\ A'\

X

X

00

——«

A

A

AS

X V-

C<A^C^

\ z/¥ >

&/. \

_

A

00

i

r——

Ax

/ /■

A

SZ

—$X.

f

y'

r

■ .X”-"

so

O

O

A

$AX:'

||p3

: f *°<

Fm

! Ip

aa-y®

TZ

A

X

X

-—O

■D *— m o U—

..■^SskX§>

4TSH ‘Ji M

.m

= /

<

> H

w

Rxi:

Zf

Mo

A.

/

/ L

/■■

t to /R

wR

‘ă&A

X =

B

vx

w Wx

-i

1 [

tt-

4=

J---

bO

ZZ

x x.

X”" ' *> x

WirT"

î XT"

' ' |

rSț

X—wx

A

X. f

1 t

L-T

J

S C*J

1

>Z

A

/

5 s

■'1X. Xx

:......<x

pj z

..... .

o

! !

M

-4

1

V / q >

a

A

X

rAa /

/o 20>h

X'

I

/.

X

A

X

A

Hz

3f‘î

0-$ 3g

!i        X

M O

/u

A

X

A

"----'-S.

xw

A

rW

-A

\

/A"

\ BERCI

17

A>

x

Ax

X

X

XX

Xw

_

/

—/

1

n . .. . mp n

t>!

&---

--4

-----

z

00

T0 O

/

Z

~T

1

! '

__rXJ

j

X

1 V

■j.

? ‘

V ?

ir X a

zfi

p

z

/

X

X

5      3

□   /

n

00

so

—m~ d

O

</

Ț~

d

-4'

1

A țy

fe

r

D n

■o

to O

o m z

/

X

(

vr \X

y

—tXs ? R J

|"X z f

t

\ >

M %

</

A

\

>

*n

c

-X.....................

N>

țo

/

1 '

V.

t .... '

VxV

t--—

H /

U Z

" u/ \

3.^

(/

A L w r

Aix

0

\

g

A"

W

to

ix

/

/

/

/

>

/

X

\

...............-.a

X.....T~

to tO

T"

¥--2

?

r

B

L


ALINIAMENT EXISTENT

X


r~

UI

NIE

re:

h 1


Q -


Z^l / M

x.

! *

\ T3»\    ?

L X \ /


Accese

Alei

Parcari

Spatii verzi: Pe teren liber Pe terase

H max(nivel si

m)

CUT max (mpADC/mp teren)

POT max(%)

Suprafața desfas urata (mp)

Suprafața construita(mp)

Suprafața teren(mp)

Zona/Subzona/

IJTR

Criteriu

30%

4* "0 Ol + sg

3.00

70%

i

i

1647

CA2

PUG

0.00

0.00

1600

009

3—

o

o

o

000

0.00

0.00

C3

O

O

1647

CA2

Existent

82 mp 4950mp (3 subsoluri)

20%

10%

3S+P+6/

28 m

w

03

O

70%

5929.2

1153

1647

CA2

Propus

PLAN URBANISTIC ZONAL

"ANSAMBLU MULTIFUNCȚIONAL

STRADA BERZEI NR. 101 A, SECTOR 1, BUCUREȘTI"

REGULAMENT LOCAL DE

URBANISM


INIȚIATOR/BENEFICIAR : S.C. CREAZIONA INVESTMENTS S.R.L.PROIECTANT SPECIALITATE S.C. AVANTGARDE ART DESIGN SRL


DECEMBRIE 2018DIRECȚIA URBANISM REGULAMEK

AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIM3ARE


:NT LOCAL DE URBANISM -CUPRINS

I. DISPOZITII GENERALE
 • II.     LEGISLAȚIA APLICATA IN ELEBORAREA PUZ SI ELABORAREA R.L.U.

ARTICOLUL 1 BAZA LEGALA DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL

DE URBANISM

 • III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 2: UTILIZĂRI ADMISE

ARTICOLUL 3: UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ARTICOLUL 4: UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 5: CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

ARTICOLUL 6: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT

ARTICOLUL 7: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ARTICOLUL 8: AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

ARTICOLUL 9: CIRCULAȚII Șl ACCESE


ARTICOLUL 10: STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ARTICOLUL 11: ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR ARTICOLUL 12: ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 13: CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

ARTICOLUL 14: SPATII LIBERE Șl SPATII PLANTATE

ARTICOLUL 15: ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 16: PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TEREN ULUI (POT°/0) ARTICOLUL 17: COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) ARTICOLUL 18. BILANȚ TERITORIAL UTR 2 REGLEMENTAT PRIN PUZAVIZ                       .....

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


I. DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul Regulament se asociază Planului Urbanistic Zonal „PUZ Strada BERZEI NR. 101 A, Sector 1, BUCUREȘTI și are ca scop explicarea și detalierea sub forma de prescripții (permisiuni si restricții) a prevederilor urbanistice. Regulamentul face parte integrantă din P.U.Z. și se aprobă odată cu acesta.


Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea execuției construcțiilor pentru terenurile incluse în limita PUZ, în suprafața de 1647,00 mp. (terenurile CREAZIONA INVESTMENTSSRLÎn suprafață de 1647,00 mp) cuprinzând prevederi referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare și utilizare a construcțiilor. Terenul proprietatea Creaziona Investments se va reglementa conform reglementărilor prezentului PUZ, iar prevederile pentru terenurile adiacente LI, L 2, L3, L4 și L5 se vor corela și coordona cu prezentul proiect (concesiune, parteneriat public-privat, etc) conform legislației în vigoare..

Conform P.U.G. al Municipiului București , amplasamentul care face obiectul prezentului proiect se află in "CA2 subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu".

 • II. LEGISLAȚIA APLICATĂ ÎN ELABORAREA P.U.Z. I ELABORAREA R.L.U. ARTICOLUL

1 BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Prezentul Regulament local de urbanism (RLU) a fost elaborat în temeiul:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

 • - H.G. 525 /1996 actualizata pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism * Legea nr. 350/2001 cu actualizările ulterioare;

 • - Legea nr. 69 privind administrația publică locală, republicată;

 • - Legea nr. 18 privind fondul funciar, republicată;

 • - Legea nr. 213 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; - Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT;

 • - Ordinul nr. 233/2016 Norme de aplicare a Legii 350/2001

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, aprobat cu ordinul nr. 176/N/2000 al Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării

Teritoriului;

- Hotararea nr. 66/2006 a Consiliului General al Municipiului București privind normele de parcare a autovehiculelor.

- Planul Urbanistic General al municipiului București, Regulamentul Local de urbanism, și

Studiile de fundamentare a acestora, aprobate cu Hotărârea nr. 269/21.12.2000 a CGMB;

- Planul Urbanistic Zonal — Strada Berzei- Strada Mircea Vulcanescu-Strada Baldovin ParcalabulStrada Cameliei -sector 1 aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.133 din 27 04 2013.                                            .

E URBANISM

. 0^

III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

în vederea stabilirii condițiilor de construibilitate, prin C.U. nr. 1248 /114/8/22441 din 08 08 2017 emis de Primăria Sector 1 s-a solicitat întocmirea unei documentații de urbanism.

Terenul ce a generat P.U.Z.-ul este situat în municipiul București, în zona de nord a orașului, în perimetrul restructurării urbane generate de realizarea străpungerii Buzești-Berzei, împreună cu realizarea străzii Gării de Nord. Perimetrul studiat se află între străpungerea Buzești-Berzei, strada Gării de Nord si strada Cameliei.

Conform P.U.G. al Municipiului București , amplasamentul care face obiectul prezentului proiect se află in "CA2 subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu'.


Prevederile regulamentului, asigură o mare diversitate a ofertei pentru noi investiții, urmăresc extinderea zonei centrale tradiționale în concordanță cu cerințele funcționale și arhitectural — urbanistice actuale și permit aplicarea concluziilor concursului internațional "București 2000". Totodată, provoacă punerea în valoare într-o configurație - replică actuală a axului interbelic Bdul. Magheru — Bălcescu - a unui nou ax major nord — sud între Piața Victoriei și Palatul Parlamentului, cu prelungire spre cartierele sudice ale Capitalei (având pe parcurs un nod major cu un deosebit potențial reprezentativ la intersecția axului Academiei Militare cu un dublu ax către Gara de Nord).

Terenurile ce au generat P.U.Z. vor fi, în continuare, încadrate în subzona centrală ,CA2" respectându-se scopul reglementarii acestei zone „ridicarea prestigiului și atractivității acestei zone, prin menținerea caracteristicilor și creșterea coerenței cadrului construit și prin diversificarea selectivi a funcțiunilor" și vor respecta indicatorii de urbanism prevăzuți, majorați cu 20% conform legislației în vigoare, față de PUG-ul Municipiului București.


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


ARTICOLUL 2: UTILIZĂRI ADMISE

1) Pe terenurile cuprinse in PUZ sunt admise următoarele utilizări,: ANSAMBLU MULTIFUNCȚIONAL


 • •  birouri și servicii profesionale, în clădiri specializate pentru birouri;

 • •  servicii financiar-bancare și de asigurări;

 • •  servicii autonome avansate -manageriale,tehnice si profesionale

 • •   servicii pentru cercetare-dezvoltare;


servicii de formare - informare;


biblioteci, mediateci;


poșta și telecomunicații (releu infostructură); edituri, centre media;

activități asociative

locuințe;REGULAM^1'LOCALE

 • •   spații pentru alimentație publică;

 • •  sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • •   servicii comerciale (inclusiv galerii comerciale) tehnice, profesionale și sociale, colective și personale;

• hoteluri, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • •   sport și recreere în spații acoperite;

  DIRECȚIA URBANISM i

  REGULAMENT LOCAL DE URBAMiSM^^ q

  AVIZ NR.      —-............

  VIZAT SPRE NESCHIMBARS^


 • •  cinematograf sau/și săli de spectacol

 • •   galerii de artă,

 • •  parcaje subterane, la sol și multietajate;

 • •  spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • •  spatii plantate - scuaruri;


 • •  Se admit funcțiuni publice reprezentative de importantă supramunicipală , sedii ale unor organisme internaționale și zonal — europene, și amenajări publice (străzi și piațete pietonale, scuaruri, plantații decorative, reclame, mobilier urban și elemente de artă decorativă).

ARTICOLUL 3: UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

• Se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului,la etajele superioare cu condiția ca, la nivelul parterului și mezaninului, frontul spre stradă să fie destinat unor spații accesibile locuitorilor și turiștilor - comerț, expoziții, restaurante, recreere, servicii personale și colective etc.;

 • •  Se admit la parterul clădirilor funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiția ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor și să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri;


 • •   Se admit locuințe ia nivelurile superioare ale clădirilor având alte funcțiuni, de preferință un partiu special de adaptat zonei centrale de afaceri;

• Se admite conversia în alte funcțiuni a locuințelor situate în clădiri existente cu condiția menținerii a unei ponderi a locuințelor de minim 30 % din totalul ariei construite desfășurate;

Se admit restaurante de orice tip cu condiția ca unitățile care comercializează pentru consum băuturi alcoolice să fie situate la o distantă de minim 100 metri de instituțiile publice reprezentative și de lăcașele de cult;


Se admit accese în parcajul subteran, prin parterul clădirilor ce urmează a se construi. Se admit circulații pietonale acoperite cu luminatoare (de tipul pasajului Villacross), Prevederile pentru terenurile proprietate privată a Municipiului București, LI,L2,L3,L4,L5 — terenuri adiacente terenului din proprietatea inițiatorului P.U.Z.se vor corela si coordona cu prevederile prezentului proiect în condițiile legii (concesiune, asociere, parteneriat public-privat, etc.).

Clădirea monument istoric a căror componente artistice s-au păstrat (fost Berzei 81A) și care se încadrează în frontul construit de pe strada Berzei, va face corp comun cu corpul de clădire adiacent și construcția sa se va supune acelorași’TegJementări legale


J7 41- I 111                      V \


y/

în vigoare, atât din punct de vedere volumetric, funcțional și plastic, reglementări legale atât privind regimul juridic, cât și prevederile Legii 422/2001 privind monumentele istorice și clădirile de patrimoniu.

ARTICOLUL 4: UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzice epuizarea rezervei de teren liber pentru centrul de afaceri prin admiterea neselectivă a unor funcțiuni inferioare statutului acestei zone.

Se interzic următoarele utilizări

 • •  activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • •   construcții provizorii de orice natură;


 • •  dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

« dispunerea de piloneți zăbreliți pe terase, cu excepția clădirilor tehnice și industriale;

 • •  dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora;

 • •  stații de întreținere auto cu capacitatea peste 5 mașini;

 • •   spălătorii chimice;

 • •   platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

« lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •  activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate;

 • •  activități productive poluante sau cu risc tehnologic;

 • •   activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

« depozitare en-gros; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; depozitări de materiale refolosibile;


 • •   dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

 • •  cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic;


 • •  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice șt parcelele adiacente;

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 5: CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)
 • •  în zonele cu parcelar constituit se va menține condiția generală de construibilitate a parcelelor, și anume in conformitate cu regulamentul de urbanism prevăzut în planșa de regulament.

 • •  Parcela studiată are o suprafață de 1647,00 mp din măsurători și 1647,00 mp din documente și are un contur neregulat;


 • •  Terenul care face obiectul proiectului de urbanism, are deschidere către strada Gării de Nord si o deschidere către strada Berzei. Din această conformare, rezultă posibilitatea realizării unor accese carosabile pe conturul proprietății, iar legătura între cele doua artere majore se va realiza prin intermediul unor circulații pietonale acoperite- de tipul Pasajului Villacross.

ARTICOLUL 6: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT

Construcțiile ansamblului vor fi dispuse pe aliniament, în front continuu, la str. Gării de Nord, și retrase de la aliniament cu 3,0 m în front discontinuu, la str. Berzei, conform cu Planșa nr. U_03 - Reglementări Urbanistice.

Parterul și etajull/mezaninul al construcțiilor ansamblului pot fi retrase cu 3 metri față de aliniament pentru a se crea portice deschise ce vor suplimenta spațiul pietonal.


în zona de influență a P.U.Z.-ului, se recomandă ca construcțiile să respecte aceeași cornișă, atât pe strada Gării de Nord, cât și pe strada Berzei, urmând, ca construcția care este în afara perimetrului reglementat de P.U.Z., care creează frontul la Piața Circulară, să joace opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumina naturală;


rolul de articulație , putând să preia din punct de vedere plastic diferențele de nivel ale cornișelor celor două străzi. Față de bordura străzii, la Piața Circulară, se va respecta o retragere de 18,00 m, pe întreg perimetrul, pentru conturarea unui front urbanistic comun al intersecției. Fac excepție clădirile existente cu regim de înălțime mai mare de P+1-2 nivele și cele care sunt monumente de arhitectură înscrise pe L.M.l.DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LO.CAL DE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT SPRfc NESCHIMBARE


ARTICOLUL 7: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

• în cazul în care parcefa se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de cal anul existent, iar fată de limita I
 • •   Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată ta cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

« Se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

Construcțiile ansamblului vor fi retrase față de limitele laterale și posterioare conform cu Planșa nr. U_03 - Reglementări Urbanistice, cu următoarele precizări:

Față de limita de nord a acestui teren construcțiile ansamblului se vor alipi calcanului, respectând curțile de lumină ale acestuia, pe o înălțime maximă egală cu a acestuia.

Față de limita de sud a terenului, construcția se va amplasa pe limita de proprietate la calcan cu construcția din str. Gării de Nord , către Piața Circulara, adiacentă suprafeței reglementate. Pana la configurarea zonei se va avea in vedere tratarea arhitecturala a calcanului.

Față de (imita de est a terenului, construcțiile se vor retrage la minim 5,5m față de limita de proprietate, iar fațadele clădirilor înalte, vor fi paralele cu axul străzii Berzei.

ARTICOLUL 8: AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ
 • •   Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea la cornișe a celei mai înalte dintre ele.

 • •  Distanța se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumina naturală;

« Ansamblul va respecta tema program. Se pot realiza curțile interioare ce vor avea o suprafață de minim 30,0 mp. Se poate realiza un singur corp general de clădire, străbătut de circulații pietonale luminate zenital, sau se pot realiza mai multe corpuri de clădire independente, care vor respecta parcursul pietonal, controlul perspectivei interioare a ansamblului si nivelul de iluminare.

ARTICOLUL 9: CIRCULAȚII Șl ACCESE
 • •  Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr- o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • •  în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front câte « în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare. • •  Ansamblul va avea 2 accese carosabile, conform cu Planșa nr. U 03 - Reglementări Urbanistice, accesul pîetonal realizându-se prin porticul creat în lungul străzii Gara de Nord si al străzii Berzei. Publicul va avea acces la toate zonele amenajate peîsajer și pîetonal. Accesul se va face atât din strada Gării de Nord, cât și din strada Berzei.

 • •  Ansamblul va avea o circulație pietonală importantă care va lega strada Berzei de strada Gării de Nord. Această stradă pietonală va avea caracterul unui pasaj pietonal, va fi un pasaj de tipul Pasajului Villacross, cu lumină zenitală, flancat de spații comerciale de mici dimensiuni, ateliere de creație, galerii de artă, cafenele și spații mici de alimentație publică, la nivelul parterului.

ARTICOLUL 10: STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR
 • •   Staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • •  Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice si respectând

HCGMB nr. 66/2006 (se recomanda realizarea a doua/trei subsoluri in funcție de necesitați si tema beneficiarului).

ARTICOLUL 11: ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălțime maxim : RHmax.= 3S+P+6E

înălțimea maximă admisibilă este 28,00m corespunzător unui regim de înălțime maxim 3S+P+6E, după cum urmează :

 • - frontul de la Str. Berzei - RHmax.= 3S+P+2E ( Hmaxim = 15,0 m );

 • - frontul de la Str. Gării de Nord - RHmax.= 3S+P+5E- E6retras ( Hmax.=28,0m);


 • - spre Str. Cameliei - RHmax. = 3S+P+6E (lateral 3S+P+4E) în desfășurarea nou construită a străzilor, se vor respecta reglementările PUZ.

în cazurile în care este reglementată alipirea la calcan, construcțiile ansamblului nu vor depăși înălțimea maximă a construcțiilor învecinate ;

în cazul integrării unei construcții monument, sau refacerea sa in style în desfășurarea nou construită a străzii, se vor respecta reglementările PUZ.

DIRECȚIA URBANISM

KEGULAr.lEHQ_G<AL DE URBANISM

VIZAT SPRt NESCHIMBARE


ARTICOLUL 12: ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
 • •  Aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura


> vA 'V

clădirilor din vecinătate cu care se află în relații-de co-vizibilitate;

 • •  Se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor,aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile inâlte;

 • •  Se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

 • •  Se interzice afectarea aspectului arhitectural a' clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.

 • •  Arhitectura construcțiilor ansamblului va prelua, așa cum s-a reglementat mai sus, toate reperele volumetrice din zona, propunându-se o compoziție volumetrica simplă, urmărindu-se evitarea evidențierii calcanelor și a impactului vizual al unor lucrări tehnice.

ARTICOLUL 13: CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ
 • •  Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

« în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

 • •  Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

« Se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

 • •   Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

 • •  Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneti zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

 • •  Toate construcțiile ansamblului vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; echiparea edilitară a parcelelor se va face în conformitate cu Planul de Precoordonare Rețele aprobat prin Avizul Comisiei Coordonare a PMB.

ARTICOLUL 14: SPATII LIBERE Șl SPATII PLANTATE
 • •  Spatiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

 • •  Se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

 • •  Se recomandă înverzirea teraselor necirculabile ale clădirilorîn proporție de 70 %.

 • •  Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor/i înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime.

Se vor respecta prevederile Decizia Etapei de încadrare ce este fi emisa de către ARPMB. Se vor amenaja spatii verzi pe sol si pe subsol, precum si pe terasele clădirilor, în proporțieARTICOLUL 15: ÎMPREJMUIRI
 • •  Gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri și vor putea fi dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăți vor fi opace și vor avea înălțimea de 2,50 metri, daca va fi cazul;

 • •   Marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

 • •  Fațadele de pe frontul străzii Gării de Nord terenurile nu vor fi îngrădite pe aliniament permițându-se realizarea porticului deschis .


 • •   Fațadele de pe frontul străzii Berzei terenurile nu vor fi îngrădite pe aliniament permițându-se realizarea porticului deschis .

 • •   Pe limitele laterale și posterioare ale curții de lumină la vecinătatea cu proprietățile din strada Cameliei, gardurile vor fi opace, se vor dubla cu plantație înaltă și vor avea înălțimea maximă de 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Se vor respecta prevederile din planșa de regulament U_03, după cum urmeaza:

ARTICOLUL 16: PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT%)

Pentru suprafața de 1647,00 rn 2 încadrata în perimetrul care a generat PUZ-ul. POTmaxim:70%

15-

DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NFJ.

VIZAT SPRE NESCHIM8ARE


ARTICOLUL 18: BILANȚ TERITORIAL PENTRU UTR 2 - ZONA REGLEMENTATA PRIN P.U.Z.

CRITERIU


PUG


EXISTENT


PROPUS


ZONA/SUBZONA CA2


UTR


SUPRAFAȚA

TEREN


SUPRAFAȚA CONSTRUITA

SUPRAFAȚA

DESFASURATA


POT max (%)


CA2


CA2


1647mp


1647mp


1647mp


70%


0,00mp

0,00mp

0,00


1153mp

5929,2 mp

70%CUT max. (mp.Adc/mp. Teren)

3,00

0,00

H max (nivel

P+14/

0,00

si m)

45,00 m


Spatii verzi:

-pe teren liber 30%

- pe terase


5,00 mp


Accese3,60

3S+P+6E /

28,00 m


20%

10%

82,00 mp

4941,00 mp
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


romania2019.euhr.       /jjj ,6^ .jtj/ y

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ- STR. BERZEI NR. 101 A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

1.     Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului ( conform înscrisurilor), astfel:

 • •  etapa anunț de intenție -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 13.06.2018 - 28.06.2018.

 • •  etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 05.07.2018 - 23.07.2018.

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 28.01.2019 -12.02.2019

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului. Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.      Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE" (http://urbanism.omb.ro). secțiunea Planuri urbanism în consultare, nu sunt postate observații și propuneri ale cetățenilor.

 • 4.      Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise. - Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces. Nu este cazul.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare. Nu este cazul.

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public. Nu este cazul.

 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru. Nu este cazul.


7, Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, alte avize conform legislației în vigoare.

Prin urmare configurația edificabilelor. a circulațiilor, a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se Iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 16252/24.10,2018, împreună cu planșa nr. 1660577/19.10.2018, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ- ut a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căreia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 103/02.11.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, din înscrisuri reiese faptul că nu au fost depuse observații sau reclamați! cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STR. BERZEI NR. 101 A, SECTOR 1, BUCUREȘTI".

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.Față de cele prezentate mai sus, apreciem faptul că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H C.G.M.B nr 136/30 08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului rapoȘ.

ARHITECT ȘEF ALMlJNÎ ARH. ȘTEFAN CĂ


PIULUI BUC


Bd. Regina Elsabeta n Tel 021.30MW http://www.pinb ro


©

$

UKAS “SSSff*

001