Hotărârea nr. 339/2020

HOTARAREnr. 339 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SECTOR 2, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 2953/13.03.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 53/13.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 352/13.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • - Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 693/1850340/02.07.2020;

 • - Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 861/1516726/12.07.2017;

 • - Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 59/05.06.2019;

 • - Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 3041/04.12.2019;

 • - Ministerul Culturii: avizul nr. 01/U/2020;

 • - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agenția pentru Protecția Mediului București: avizul de mediu nr. 1/10.02.2020;

 • - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare: avizul nr. 287/18.06.2020 si nr. 447/19.06.2019;

 • - Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1355539/26.03.2019;

 • - Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București: avizul nr. 3435120/07.01.2020;

 • - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: avizul nr. 7939;16799;24375/20.02.2020;

 • - Serviciul Român de Informații: avizul nr. 159.511/26.06.2020 si nr. 107.536/28.03.2019;

 • - Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 13945/06.07.2020 și nr. 14495/05.04.2019;

 • - Ministerul Transporturilor - Direcția Reglementări Tehnice și Autorizații de Construire: avizul nr. 40426/24.10.2019;      ’         ,. - _ .

 • - Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate, Ptiblibă a Municipiului București: avizul nr. 4526/980/25.03.2019;    1

Lpmb.ro

 • - Ministerul Apelor și Pădurilor - Garda Forestieră București: avizul nr. 2547/01.04.2019;

 • - Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr.426.978/21.07.2020 si nr. 414.603/24.09.2019;

 • - Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.4514/01.07.2020 si nr. DT.6900/05.09.2019;

 • - Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul nr. 8448/538/10.02.2020;

 • - Apa Nova București S.A.: avizul nr. 91911574/04.10.2019;

 • - Distrigaz Sud Rețele: avizul nr. DGSR20268/313.732.314/05.04.2019;

 • - E - distribuție Muntenia: avizul nr. 260342348 /25.07.2019;

 • - Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - R.A.D.E.T.: avizul nr. 19677/18.04.2019;

 • - Societatea de Transport București: avizul nr. 4908/15.04.2019;

 • - S.C. Telekom Romania Communications S.A.: avizul nr. 100/05/03/01/1122/17.04.2019;

 • - Consiliul General al Municipiului București - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București: avizul nr. 9387/07.10.2019;

 • - Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A.: avizul nr. 9/4/1916/09.07.2020 si nr. 6/5/2178/16.10.2019;

 • - Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A - Consiliul Tehnico - Economic: document de avizare nr. R.2/20/472/26.09.2019;

 • - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere: aviz nr. 1804/28.03.2019 și document de avizare nr. 60811/29.08.2019;

 • - Societatea Comercială de Transport cu Metroul - METROREX S.A.: avizul nr. M.04.01.01/2352/16.07.2019;

 • - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea - Sistemul de Gospodărire a apelor Ilfov - București: avizul nr. 267 - B/12.11.2019;

 • - Electrocentrale București S.A. - ELCEN: avizul nr. 21205/22.04.2019;

 • - OMV Petrom S.A.: avizul nr. 3069/19.04.2019;

 • - S.C. Petrotrans S.A: avizul nr. 194/17.04.2019;

 • - Conpet - concesionar al Sistemului National de Transport al Petrolului: avizul nr. 13295/03.04.2019;

 • - Societatea Energetică Electrica S.A: avizul nr. 9900/2974/25.03.2019;

 • - Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.: avizul nr. 2026/25.03.2019;

 • - S.C. Luxten Lighting Company S.A.: avizul nr. P.441/17.04.2019;

 • - Netcity Telecom: avizul de principiu nr. 11068AL/04.04.2019;

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară: avizul de începere lucrări: nr. 65/2019:

 • - Consiliul Județean Ilfov: acordul de principiu nr. 12010/12.09.2019;

 • - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1817764/06.02.2020;

 • - Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1785573/24186/29.12.2019; în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • - Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 23/13.03.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 2951/13.03.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marius Adri


București, 13.0Ș.2

Nr. 339


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


Ca urmare a cererilor adresate de CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, în calitate de inițiator și SC URBE 2000 SRL în calitate de elaborator, înregistrate la nr. 1827110 din data de 20.02.2020 și la Direcția Urbanism cu nr. 2132 din data de 21.02.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul se emite următorul:                                                                      f__       ______


AVIZ

nr.^3 /,/-?. d>3 .2020

PENTRU

PUZ SECTOR 2

GENERAT DE: Teritoriul administrativ al Sectorului 2;

INIȚIATORI:                                 SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT:                              SC URBE 2000 SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:     arh. Constantin Enache (A,B,C,D,E,F6,G5,G6)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în zona de Nord-Est a Municipiului București și este reprezentată de întreg teritoriu administrativ al Sectorului 2 SUPRAFAȚĂ ZONĂ REGLEMENTATĂ ÎN PUZ: Teritoriul administrativ al Sectorului 2, excluzând zonele protejate (acestea nefăcând obiectul prezentei documentații de urbanism), cuprinse în PUZ Zone Construite Protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/ 2000, în baza Certificatului de Urbanism nr. 861/ 1516726 din 12.07.2017, emis de Primăria Municipiului București.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 cu modificările și completările ulterioare, teritoriul administrativ al Sectorului 2 este reglementat de următoarele zone:

C - ZONA CENTRALĂ M - ZONA MIXTĂ.

L - ZONA DE LOCUIT.

A - ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

V - ZONA SPAȚIILOR VERZI

T - ZONA TRANSPORTURILOR

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

Aviz Preliminar Nr. 59/ 03.06.2019

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:


PUZ Sectorul 2 nu reglementează zonele construite protejate, acestea urmând să facă obiectul unui studiu specific ce va cuprinde întreaga arie protejată inclusă în zona centrală/ în teritoriul municipal. S-a abordat strict conectivitatea cu aria protejată și coerența funcțională volumetrică.

 • • C (CB1, CB3, CB3.1, C*) - ZONA CENTRALĂ

U.T.R. CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE SI PRIVATE DISPERSATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE • INSTITUȚII Șl SERVICII PUBLICE Șl PRIVATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE


POT - 50% cu posibilitatea acoperirii restului terenului până la 70% ou clădiri având maxim două niveluri (Hmax = 8 m)

CUT-2,4

Rhmax - conform pct. 10 din RLU

U.T.R. CB3.1 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE

SI CARE SE STABILESC PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM

POT- 70%

CUT-4

Rhmax - conform pct. 10 din RLU

U.T.R. CB3 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE Șl CARE AU FOST STABILITE Șl S-AU PRELUAT DIN P.U.G.

POT- 70%

CUT - 4,5 (pentru amplasamentele care au fost stabilite și s-au preluate conform P.U.G. - Municipiul București)

Rhmax - conform pct. 10 din RLU

U.T.R. C* - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE SI CARE S-AU PRELUAT DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM PALIER P.U.Z., REPREZENTÂND PARTE INTEGRANTĂ DIN PUZ S2.

POT max - indicatori urbanistici conform UTR-urilor preluate din documentațile de urbanism

CUT - indicatori urbanistici conform UTR-urilor preluate din documentațile de urbanism

Rhmax -conform UTR-urilor preluate din documentațile de urbanism

Notă: UTR-urile marcate cu * (asterisc tip stea) reprezintă UTR-uri preluate conform documentațiilor de urbanism - notate detaliat pe plan cu C* fiind indicat și HCGMB de aprobare.

 • • M (M2, M3, M‘) ■ ZONA MIXTĂ CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII Șl ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE Șl PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE Șl LOCUIRE

U.T.R. M2 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MARE SI FOARTE MARE, CU ACCENTE ÎNALTE

POT-70%

CUT-3,5 mp

Rhmax - conform pct. 10 din RLU

U.T.R. M3 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MEDIE

POT- 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 70% cu clădiri cu maxim două niveluri (Hmax = 8,00 m)

CUT-2,5

Rhmax - conform pct. 10 din RLU

U.T.R. NI* - U.T.R.-URI CONFORM DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM APROBATE Șl PRELUATE ÎN P.U.Z. S2

POT- indicatori urbanistici conform UTR-urilor preluate din documentațile de urbanism

CUT - indicatori urbanistici conform UTR-urilor preluate din documentațile de urbanism

Rhmax - indicatori urbanistici conform UTR-uriior preluate din documentațile de urbanism

Notă: UTR-urile marcate cu * (asterisc tip stea) reprezintă UTR-uri preluate conform documentațiilor de urbanism - notate detaliat pe plan cu M* fiind indicat și HCGMB de aprobare

 • • L - ZONA DE LOCUIT

U.T.R. L1/L2a - SUBZONA LOCUINȚELOR UNIFAMILIALE/INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI (P+2+E3R/M)

POT- 45%

CUT - 1,3 pentru Rh. max. P+2E și 1,6 pentru Rh. max. P+2E+M/E3R

Rhmax - P+2E+M/E3R

U.T.R. L3a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4 niveluri) SITUATE ÎN ANSAMBLURI

PREPONDERENT R

POT- 40%

i     CUT-1,2

Rhmax - P+3E-P+4E

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, a

Tel: 021.305.55,00

;   \            http://www.pmb.ro

EZIDENȚIALE

* ■''' ii

l * j J-

ad poștal 050013, sector 5, Bncureșt/România          \

<(R) X

--                                                                svsm»

’J?2 ’*®1      OO1

U.T.R. L4a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI, SITU.A.T.E ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

POT- 30%

CUT-1,7

Rhmax - P+5E-P+10E

. V-ZONA SPAȚIILOR VERZI

U.T.R. V1 - SUBZONA PARCURILOR, SPATIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

POT- 15% pentru construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale și care presupun impermeabilizarea terenului

CUT-0,2

Rhmax - P+2E (12,00m) cu excepția instalațiilor și echipamentelor care vor respecta normele specifice în vigoare)

U.T.R. V3a - SPATII VERZI DE AGREMENT: BAZE DE AGREMENT, PARCURI DE DISTRACȚII, POLI DE AGREMENT

POT- clădiri 30%

CUT - clădiri 0,35 sau pentru funcțiuni publice conform normelor specifice în vigoare/tema beneficiarului Rhmax - P+2E (12,00m), cu excepția instalațiilor, echipamentelor, a construcțiilor care adăpostesc funcțiuni admise cnf. R.L.U., corelate cu norme specifice)

U.T.R. V3b • SPAȚII VERZI DE AGREMENT: COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE

POT- clădiri 50% și alte amenajări 20%

CUT - 0,9 sau pentru funcțiuni publice conform normelor specifice în vigoare/tema beneficiarului

Rhmax - P+2E (12,00m) sau specific normelor de proiectare la nivel național și/sau internațional pentru construcțiile care adăpostesc funcțiuni admise cnf. R.L.U. corelate cu programul de sport, agrement, etc.

U.T.R. V4 - SPAȚII VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ

POT max-15%

CUT - 0,2, cu excepția spațiilor plantate protejate care se mențin conform proiectului inițial

Rhmax - P+2E, cu excepția instalațiilor și echipamentelor

U.T.R. V5 ■ CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA TEHNICĂ

POT max - fără obiect

CUT - conform normelor specifice în vigoare

Rhmax - P+2E, cu excepția instalațiilor și echipamentelor

U.T.R. V7 - PĂDURI $l PLANTAȚII FORESTIERE

POT max - conform normelor specifice în vigoare

CUT - conform normelor specifice în vigoare                            /

Rhmax - conform normelor specifice în vigoare

U.T.R. V* - SUBZONA PARCURILOR, SPAȚIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

POT max - indicatori urbanistici conform UTR-urilor preluate din documentațile de urbanism

CUT - indicatori urbanistici conform UTR-urilor preluate din documentațile de urbanism

Rhmax - indicatori urbanistici conform UTR-urilor preluate din documentațile de urbanism

Notă: UTR-urile marcate cu * (asterisc tip stea) reprezintă UTR-uri preluate conform documentațiilor de urbanism - notate detaliat pe plan cu V* fiind indicat și HCGMB de aprobare

 • • G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

U.T.R. G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE^OMUNALĂ

POT max- 50%                                         '

CUT " 18                                                                               1 •' A

Rhmax - conform pct. 10 din RLU                                   // 77/^7 ~A\' J \

U.T.R. G2a - SUBZONA CIMITIRELOR                              //' / /A \ A

POT max - 15% circulații carosabile și pietonale, 5% plantații și maximum 3%[lconstruCții „uprafata t tală a unui loc de veci (locul de veci va fi de 7.5-10 mp cf.PUG MB)             L \ i"' . >

CUT-0,15                                                          ^A. ' 7

Rhmax-conform pct. 10 din RLU                                                   .       .<     '

T - ZONA TRANSPORTURILOR

 • U.T.R. T1 - SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE si U.T.R. T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

POT max: 1. Pentru incintele tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri cu:

a) 1-3 niveluri = 70%

b)4-6 niveluri și peste = 50%

2. Pentru Incintele tehnice în zone industriale = 80%

3. Pentru incintele de birouri cu 4-6 niveluri și peste = 70%

CUT: 1. Pentru incintele tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri cu:

a) 1 nivel = 1 b) 2 niveluri = 1,6 c) 3 niveluri = 2 d) 4-6 niveluri = 2,4

 • 2. Pentru Incinte tehnice în zone industriale = 12 (CUT volumetric)

 • 3. Pentru incintele de birouri cu:

 • a) 1 nivel = 1 b) 2 niveluri = 1,6 c) 3 niveluri = 2 d) 4-5 niveluri = 2,2 e) 6 niveluri și peste = 2,4 Rhmax - conform pct. 10 din RLU

 • • S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

U.T.R. S1 - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN

POT max - 50% sau conform normelor specifice

CUT -1,8 sau conform normelor specifice

Rhmax - conform normelor specific

Notă: Pentru toate U.T.R.-urile în care față de Hmax. (măsurat în planul fațadei în conformitate cu R.L.U.) sunt stabilite posibilități de realizare a unor niveluri retrase, Hmax.c (în conformitate cu R.L.U.) se va majora implicit prin raportare la nivelul convențional de 3m pentru locuințe, respectiv de 4,5m pentru alte funcțiuni. UTR-urile marcate pe plan MS, CS sunt reglementate conform avizului arhitectului sef indicat și pentru care s-au reglementat si U.T.R.-uri definite conform prezentului PUZ marcate pe plan in paranteză.

SPAȚII VERZI: conform Avizului de Mediu nr. 1/10.02.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului București; CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/ 2006 și va respecta Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație - PMB nr. 1785573/29.12.2019;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor din Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1817764/ 06.02.2020;

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal SECTOR 2, cu respectarea condițiilor din acordurile/ avizele specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/ aprobare a P.U.Z Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 861/1516726 din 12.07.2017, eliberat de Primăria Municipiului București.

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

ARH. STER

ȘEF^ByipW-Arh. Cwisț^na-Topjrceanu

/| H      întocmit: arh. Ana Maria Xanțopol/4ej^'

/ llf              Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 05t>E/3, sector 5, S

Tel: 021.305.55.00

. V               http://www.pmb.ro

V \ o

) / \ \

/ i *             i *1

■>]/

-7-             \ t                                    ...............

jcurești, România               ‘

Xrf x                                                                       M*N*Gt*WVT

.      \                                              ISO 9001 • tic 14001        001

URBE 2000

BIRGL- Df PROIECTARE URBaN-SM ARHITECTURA DESlGN

B-r.j Tr • i •" ‘ir           țț h . .1 ’ w                    •• '     1 Fu . •<» ft —>• .i

O:’ .: ’              f .        - .     HC)1i,0HDt4ÎJ572:e>^1A;<4. r'A’ . . •    . .


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

SECTOR 2 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I-’/


BENEFICIAR:

^ON^LIUL GBNEftAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CdNSILIUL LOCAl.ȘCCTOR 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI        f • -f        ‘ ‘^.1 liv/ { ■■

ȘECTGRULZ ALMUNICtPIULUt BUCUREȘTI

PP.CIECTANT GENEftA $£. URBE 2.000 S.K

VoMhn^o’ i'w /xJnî(^S?V/r


URBE 2 0 0 0

FTROU DE PROIECTARE URBAN SM ARHITECT! R* DESlCN

P rtul Un.» rr..                          r 1.1 ’ v •• r b «       ’ R       *

PC U.r-Vf>. !             . r.              4r S\ A !‘4>34âî/     ' l .v , . -ÎNTOCMIT / PROIECTAT

Urb. l/i?rcz»cp iTprr>ci

Urb. Mihaela Clmeoță

Urb. AndfddG- LuDulascv '

Urb. Dianc S^nrio iWcfo/ș f/rh. Ar?(/G Stmcewf -    - -


b6


E

PROIECTARE bloc K3 scafa t

.1         '               •’ i. ■2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA, DESIGN eia| f ap 3 sector 3 București Romjnu ROWBRDE410SV21H6A144W0 SRD '        .


FOAIE DE GARDĂ


Proiectant general

S.C. URBE 2OOOS.R.L. J40/1852/1996 C.U.I. 8327696

Subproiectanți, colaboratori

STUDIU DE TEREN GEOTEHNIC Șl HIDRO+GEOTEHNIC PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORUL UI 2 -S.C. ROCKWARF UTILITIES S.R.L

STUDIU ISTORIC PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 2

BUBULETE DOINA - MIHAELA P.F.A.

STUDIU ARHEOLOGIC PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 2

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"

STUDIU DE TRAFIC Șl CIRCULAȚII PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL SECTORULUI 2

S.C. VIA PROIECT S.R.L.

STUDIU DE FUNDAMENTARE DE EVIDENȚIERE A UNOR PROGNOZE Șl TENDINȚE DE DEZVOLTARE PE URMĂTOARELE DOMENII: A. EVOLUȚIA SOCIO-DEMOGRAFICĂ

B. EVOLUȚIA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE EVALUARE ENERALĂ A DOTĂRILOR Șl FLUXURILOR FUNCȚIONALE AFERENTE SERVICIILOR PUBLICE Șl COMERCIALE

C. EVOLUȚIA PIEȚEI IMOBILIARE, CONSECINȚE ASUPRA MODULUI DE UTILIZARE A FONDULUI CONSTRUIT, IMPACTUL ASUPRA PATRIMONIULUI

S.C. AKY GENERAL CONCEPT S.R.L.-D

STUDIU WGS + ALTIMETRIE AERONAUTICA PT. FUNDAMENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL Al SECTORULUI 2

S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L.       X /

X ța A

STUDIU DE INUNDABILITATE VALEA SAULEI ",

S.C AQUAPROIECT S.A                                   1

STUDIU REȚELE EDILITARE                 \ r>

S.C. URBAN TEAM S.R.L.                     \

STUDIU PRECOORDONARE REȚELE TEHNICO-EDILITARE

IMG. ZENOBIA NICOLESCU

ING. CRISTIAN CĂIȚĂ       r_____      __________

Varianta îmbunătățită -IUNIE 20202 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

etaj 1 ap 3 sector 3 București Romanii

R0168RDE410SVS’1H».S144!00 î><            ,

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ NECESARĂ OBȚINERII AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

RAPORT DE MEDIU

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

Proiect nr.

357/2018

Inițiator

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Beneficiar

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul documentației

PLAN URBANISTIC ZONAL SECTOR 2

Amplasament

SECTOR 2, BUCUREȘTI

Data

03.2020/ 06.2020 (varianta îmbunătățită urmare a finalizării dezbaterii publice și a procedurii privind transparența decizională)


CONȚINUT:

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI

TERITORIALE DE REFERINȚĂ

ANEXE 1-6Varianta îmbunătățită -IUNIE 2020
URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B du' Unirii nr 66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 «actor 3 București Romania RC 340 1762 1996 Cod frecai 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD hhaU CaMaroo

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CUPRINS

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALECAPITUI UL I - ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM

CAPITOLUL II - BAZA LEGALĂ

CAPITOLUL III - DOMENIUL DE APLICARE

CAPITOLUL IV. - REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI

Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

 • IV .l. Protejarea resurselor naturale........

 • I V.2. Protecția patrimoniului antropic

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

CAPITOLUL VI. - CONDIȚII GENERALE DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR........’.................................................’

 • VI . 1. Reguli cu privire la amplasare si retrageri minime obligatorii

 • VI. 2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • VI.3 . Reguli cu privire la echiparea edilitara

 • VI .4. Condiții generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire la forma și

 • d imensiunile terenului

 • VI.5. Reguli cu privire la forma și dimensiunile construcțiilor

VL6. Reguli cu privire la parcaje, spații verzi, împrejmuiri

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE

REFERINȚĂ..............................  .

C (CB1, CB3, CB3.1, C*) - ZONA CENTRALĂ

CB3 / CB3.1 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI CARE GRUPEAZĂ

FUNCȚIUNI COMPLEXE

CB1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE SI PRIVATE DISPERSATE ÎN AFARA

ZONELOR PROTEJATE - INSTITUȚII Șl SERVICII PUBLICE Șl PRIVATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE..........................’

M - ZONA MIXTĂ

M2 - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MARE Șl FOARTE MARE, CU ACCENTE ÎNALTE 125


M3 ■ SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DF CONSTRUIRE CONTINUU

SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MEDIE............................................................135

L-ZONA DE LOCUIT...............................................................................................145

L 1/l.2a - SUBZONA          OR UNIFAMILIALE/INDMDUALE Șl COLECTIVE

MICI (P+2+E3R/ L3a - SUBZONĂdSt?)


..............................................................146

ANSAMBLURI lfțPCONiȚ.ERENȚ


LECTIVE MEDII (P+3-4 niveluri) SITUATE ÎN

ZJOENȚI

157URBE 2000BIROU DE PROIECTARE B dul Uniri, nr 66 bloc K3 scara 1 RC J4j K5; 19-. C'<! 's a 632’696 C<^<t


URBANISM ARHITECTURA, DESIGN • ta] ' ap 3 sector 3 București Romani» RO16BRDE410SV21868144100 BRD hhaia CaMaron

L4a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI,


SITU.A.T.E ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

 • V - ZONA SPAȚIU OR VERZI

 • VI - ZONA PARCURILOR, SPAȚIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

V3a - SPAȚII VERZI DE AGREMENT: BAZE DE AGREMENT, PARCURI DE DISTRACȚII, POLI DE

AGREMENT

V3b - SPAȚII VERZI DE AGREMENT: COMPLEXE Șl BAZE SPORTIVE

V4 - SPA'j II VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ

V5 - CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA TEHNICĂ

V7 - PĂDURI Șl PLANTAȚII FORESTIERE

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

G1 - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR Șl AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ . 203

G2a - SUBZONA CIMITIRELOR

T-ZONA TRANSPORTURILOR

TI-SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIFRE/UNITĂȚI DE TRANSPORTURI IZOLATE

T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

S - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

ȚIȚLULJII - Intrarea în vigoare și reglementări finale

ANI’XA 1 Zone de protecț ie și de siguranță........................

ANEXA 2 - Glosar.................

ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor

ANEXA 4-Legislație..............

ANEXA 5 - PUZ-uri aprobate, în vigoare......

ANEXA 6 - Documentații în curs de avizare


BIROU   DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dul Unirn nr  66 bloc K3 iun ’ etaj ’ ap 3  lector 3 București    Romani*

RC 3401762'1966 Cod 6sc«i 6327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD UaU CaMwon

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

CAPITOLUL CROIUL REGULAMENTULUI DE URBANISM

Art. 1. Definiție și scop

(]). Prezentul regulament local de urbanism detaliază prevederile Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al Municipiului București (P.U.Z.S2) și tratează următoarele categorii generale de probleme: organizarea rețelei stradale, organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic și circulația terenurilor și protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora.

 • (2) . Prezentul regulament local de urbanism este un regulament-cadru, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale și stabilește reguli sub formă de prescripții (restricții, permisivități) ce se aplică direct asupra teritoriului Sectorului 2, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și condiționările impuse prin avizele obținute (ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță și ANEXA 4 - Legislație).

 • (3) . Prevederile cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii pentru execuția lucrărilor de construcții în limitele teritoriului studiat prin P.U.Z., indiferent de competențele de autorizare ale autorităților publice stabilite de lege, și este inerent relaționat de activitățile de proiectare, realizare, exploatare și postutilizare a construcțiilor.

 • (4) . Prezentul P.U.Z. și regulament local de urbanism aferent au o dublă utilitate:

 • a. Detaliază prevederile generice din Regulamentul General de Urbanism și din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București;

 • b. Stabilesc condițiile de autorizare a execuției lucrărilor de construcții - de construire/dc desființare - prin aplicarea directă și corelată a regulilor de urbanism generale și particulare de către autoritățile abilitate, condiții aplicabile și în cazul lucrărilor de construcții care nu necesită emiterea unei autorizații de construire/de desființare.


Art. 2. Implementare

 • (1) . Prevederile Prezentului R.L.U. permit autorizarea directă, cu excepția derogărilor și a situațiilor în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale (cu îndeplinirea prevederilor legale din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului cu modificările si completările ulterioare), cazuri specificate în continuare la Art. 7, precum și la nivelul subzonelor/U.T.R.-urilor detaliate la TITLUI II.

 • (2) . După aprobare, P.U.Z.S2..șL.regulatnentul local de urbanism aferent acestuia vor fi utilizate conform legii pentrwf-;v /      .

Ehoerarej^derțjfrcatelor deTurbanism și emiterea autorizațiilor de construire pentru  obiectiv#' țjin^otia ce face obiedfubP.U.Z. S2;
URBE 2000

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B flui uo"i  nr  66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3  aactor 3 Bucu'esb    Romanța

RC J40 V 52! 996 Cod fscai 8327696 Cont R016BRDE410SV21868144100 BRD Mata CaMaron

 • b. Fundamentarea solicitărilor unor fonduri europene sau de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică;

 • c. Declanșarea procedurilor legale pentru realizarea de investiții ce implică exproprieri pentru cauză de utilitate publică;

 • d. Respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile P.U.Z. S2 și ale regulamentului local de urbanism aferent acestuia, aprobate;

 • e. Alte operațiuni ale compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale.

 • (3) . La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi. în cazul unor modificări legislative viitoare care implică prevederi ale P.U.Z. S2 se vor aplica cu precădere modificările, conform principiului ierahiei actelor normative, iar în cazul unor erori materiale privind transcrierea unor înscrisuri din acte normative, inclusiv HCGMB, HCL sau avize/ acorduri, acestea se vor invoca în mod corect în cadrul redactării certificatelor de urbanism prin referință la actele de bază sau/și în raport de amplasamentul pentru care se emit.

 • (4) . Pentru execuția lucrărilor de construcții în condițiile legii, se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe lângă prevederile Regulamentului, a tuturor actelor normative aplicabile și avizelor/acordurilor care au stat la baza elaborării PUZ S2, care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.

 • (5) . Prezentul R.L.U. cuprinde prevederi generale și prevederi specifice pentru fiecare unitate teritorială de referință.

 • (6) .Teritoriul reglementat prin P.U.Z. S2 nu are implicații pentru competențele de autorizare a lucrărilor de construcții menționate, indiferent de imobil. Certificatele de urbanism se emit de către aceeași autoritate care este competentă să emită autorizațiile de construire/desființare, potrivit competențelor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991. Prin excepție, în situațiile prevăzute de Legea nr. 50/1991 la art. 43, autorizațiile de construire/desființare se emit de către: • a. Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru lucrări racter special;1

rilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru lucrările aferente ort de interes național.


, pentru lucrările de construcții care nu se încadrează în categoria celor cu


Varianta îmbunătățităBIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESIGN

B Cui Unirn nr 66 bloc K3 scara 1 etai 1 ap 3 sector 3 București - Romama RC MOrtn&lttt Cod «scai 8327696 Cont ROl6BRDF41'ISV2186ai44lOO BRD fala CakMran

Art. 3. Monitorizarea implementării prevederilor P.U.Z. S2 și R.L.U. S2

(1). Monitorizarea implementării prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se realizează conform prevederilor legale2.

(2). Revizuirea permanentă a datelor din banca de date urbane și prevederilor din documentațiile privind activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism constituie una dintre metodele de monitorizare a aplicării documentațiilor aprobate.
M.D.R.A.P.


2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA. DESIGN etaj 1 ap 3 sector 3 București Romania RO1»>BRDE410SV21868144100 BR3 'ui CaM-ru

CAPITOLUL II - BAZA LEGALĂ

Alt. 4. Corelarea P.U.Z. S2 cu alte documentații de urbanism

 • (1) Documentația prezentului plan urbanistic zonal este realizată în baza art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, în scopul coordonării dezvoltării urbanistice integrate a Sectorului 2 prin corelarea, detalierea și actualizarea prevederilor Planului Urbanistic General al Munic ipiului București și regulamentului aferent cu:

 • a. Documentele strategice aprobate ulterior Planului Urbanistic General al Municipiului București;

 • b. Documentațiile de urbanism P.U.Z. și P.ll.D. aflate în vigoare sau/și care au produs efecte, din zona de reglementare a P.U.Z.S2, în funcție de situația existentă și de dinamica urbană a Sectorului 2;

 • c. Nevoile și tendințele de dezvoltare ale sectorului 2 al municipiului București, identificate pe baza studiilor de fundamentare.

 • d. Solicitări argumentate ale societății civile, cetățenilor interesați, autorităților și instituțiilor publice.

 • (2) Pentru zonele construite protejate se aplică în continuare prevederile prevederile P.U.Z. -„Zone Construite Protejate" aprobat prin HCGMB nr. 279 din 21.12.2000, cu modificările ulterioare.

Art. 5. Reglementări legale

 • (1) . P.U.Z. S2 și regulamentul local de urbanism aferent au fost elaborate conform actelor normative specifice sau complementare domeniului urbanismului și amenajării teritoriului.

 • (2) . P.U.Z. S2 și regulamentul local de urbanism aferent au fost elaborate în conformitate cu actele normative primare și secundare înscrise în ANEXA 4.

 • (3) . Principala bază legală de elaborare a prezentului regulament local de urbanism este Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Ordinul MDRAP nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, Hotărârea Guvernului nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N din 10.04.2000 pentru aprobarea


Ghidului privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, și Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N din 16 august 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 399 din 25 august 2000, pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-

cadru al planului urbanistic 7onal, indicativ GM-010-2000.

ezentului regulament se fac trimiteri și referiri la actele normative de bază, cu pictările ulterioare ale acestora. Prevederile prezentului regulament vor fi rdtâfce cu evoluția viitoare a legislației, iar în cazul modificărilor legislative care S2 se vor    ica -eu- precădere neile-modificăr-k----


rmgfrieritBIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B dul Unirn m 66 b'oc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 aector 3 Bucurase    Romanța

R                    .■  ,    ,           RO1t,BRD£410SV. 1    14410 Î -. • d « C .   ,

CAPITOLUL III - DOMENIUL DE APLICARE

Art. 6. Teritoriul de aplicare

(1). Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin raportare la întreg teritoriul subdiviziunii teritorial-administrative Sectorul 2 al Municipiului București, în întregul său ori în parte, până la nivelul parcelei cadastrale.

(2). Limita teritoriului pe care se aplică Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al municipiului București este reprezentată cu linie roșie in planul de Reglementări care face parte integrantă din prezentul regulament și este descrisă potrivit tabelului:

(3). Fac excepție de la prevederile alin.(l) zonele construite protejate care fac parte din teritoriul sectorului 2, marcate pe planșele de Reglementari urbanistice și enumerate la Art. 14, pentru care se aplică în continuare prevederile P.U.Z. - Zone Construite Protejate, cu regulamentul aferent, aprobate cu H.C.G.M.B. nr.279/21.12.2000, cu modificările și complet


Art. 7. Situații speciale și derogări de la prezentul regizam

(1). Prin situații speciale (admise ca excepții) se înțeleg:

Parcelările sau reparcelările;

Condiții de fundare dificile care justifică un mod de construire diferitele          PTI9'

prezentul regulament;

Terenuri în pantă mai mare de 10%, conform ridicării topografice;

Descoperirea, în urma săpăturilor, a unor mărturii arheologice care impun salvarea și protejarea lor;

Parcele amplasate în UT R-uri pe care sunt figurate accente de înălțime în conformitate cu planșa de reglementări, cu mențiunea că simbolul/semnul covențional pentru accent (romb) identifică nele în

Pct. Cârd.

Descriere limită

Nord

Calea ferată București - Constanța, Lacul Fundeni, Lacul Dobroești.

Est

Limita administrativă a municipiului București, C.F., Lacul Pantelimon.

Vest

Sos. Barbu Văcăiescu, lacul Floreasca, Calea Floreasca (est), Str. Polonă, Piața Cantacuzino, Grădina Icoanei, Str. Arthur Verona, Str. Dionisie Lupu, Str. Vasile Conta, Str. Batiștei.

Sud

Str. Tudor Arghezi, Str. Jean Louis Calderon, Piața Rosetti, Str. Dr. Radu Cristian, Str. Teodor Ștefănescu, Str. Negustori, Str. Romulus, Piața Sfântul Ștefan, Str. M. Georgescu, Calea Călărașilor (nord), Piața Hurmuzachi, Bd. Basarabia (sud), Șos. Vcrgului, Fabrica de Sticlă, Str. Sachisian, Granitul (sud), lacul Pantelimon.

Tabelul 1 Limite administrative Sector 22 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA. DESIGN etaj 1 ap 3 sectcr 3 Bucu'ttt* Roman a RO16BRDE410SV21HCM144100 &RD ■ ,i a Caitfero-

elemente de verticalitate, nefiind restrictiv, stabilindu-se în funcție de conformarea arhitecturală.

 • f. Parcele de colț sau capăt de perspectivă a unor intersecții în T, conform prescripțiilor generale si/sau specifice, funcție de caz.

 • g. Existența pe terenurile alăturate învecinate a unor clădiri cu valoare istorică/arhitecturală care trebuie menținute;

 • h. Dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului și/sau care nu permit încadrarea într-o formă geometrică elementară, astfel cum este definită în glosar, cu raportul laturilor conform prescripțiilor generale si/sau specifice, în funcție de caz.

 • i. Necesitatea de a acoperi calcane vizbile sau necesitatea de continuitate a unor cornișe existente, funcție de caz;

 • j. Necesitatea de a se realiza transferuri de teren în domeniul public (cu titlu gratuit, expropriere, etc.) pentru lărgirea unor străzi, pentru infrastructura tehnico-edilitară, pentru spații verzi, etc.;

 • k. Imobile care sunt înconjurate de domeniu public sau au trei laturi adiacente domeniului public;

 • I. Obiective cu destinații semnificative pentru Municipiul București sau pentru Sectorul 2 sau amplasamente reprezentative în configurația urbană locală sau generală;

 • m. Alte situații speciale admise ca excepții din cadrul prescripțiilor specifice ale UTR-urilor sau determinate de condițiile specifice ale amplasamentului ori de natura obiectivelor de investiții în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 • (2). Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire stabilite prin prezenta documentație de urbanism, respectiv prin prescripțiile generale și/sau specifice și care nu se încadrează în excepțiile cuprinse în prezentul regulament: referitoare la amplasarea față de aliniament, P.O.T., C.U.T., înălțime, regim de înălțime, funcțiuni admise/funcțiuni admise cu condiționări, funcțiuni interzise, distanța între clădiri situate pe aceeași parcelă, caracteristici

ale parcelei, retrageri față de limitele laterale și posterioare, circulații și accese.’URBE 2000

|  BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

*   B dul Unim nr  66 bloc K3 scara  1 etaj ’ ap 3  seclor 3 București    Romama

RC 34017521996 Cod fiscat 8327696 Cont ROI6BRDE410SV21868144100 BRD fMa Cakteron

Art. 8. Modalități de autoiizare în cazul situațiilor speciale și derogărilor

(1). Modalitățile de autorizare în cazul situațiilor speciale și derogărilor sunt sintetizate în

în cazul situațiilor speciale (admise ca excepție conform prezentului regulament)

în cazul derogărilor

în cadrul prescripțiilor specifice fiecărui U.T.R. corelate cu prescripțiile generale sunt cuprinse situațiile speciale admise ca excepție, care necesită realizarea unor documentații de urbanism P.U.D. sau care se pot autoriza direct, după caz. Aplicarea Excepției deriva din reglementările prezentului PUZ.

în cazul solicitării prin cererea de emitere a unui certificat de urbanism, a unor derogări de la prezenta documentație de urbanism, autoritatea publică locală are dreptul să decidă respingerea solicitării sau să o condiționeze de elaborarea unei documentații de urbanism în conformitate cu Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Tabelul 2 Modalități de autorizare în cazul situațiilor speciale și derogărilor

Art. 9. împărțirea în Unități Teritoriale de Referință

 • (1) .împărțirea teritoriului administrativ al sectorului în unități teritoriale de referință este reprezentată în Planșa de Reglementări (PR-P.U.Z. S2) aferentă P.U.Z..

 • (2) . Prevederile Regulamentului sunt diferențiate pentru fiecare unitate teritorială de referință, zonă și subzonă a acesteia.

 • (3) . Definirea unei anumite unități teritoriale de referință a fost determinată în principal de cei trei parametri menționați în Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.-M.B., respectiv:

 • 1. Zonele funcționale;

 • 2. Regimul de construire (continuu, discontinuu);

 • 3. înălțimea maximă și regimul de înălțime maxim admise.

 • (4) . Pentru toate U.T.R.-urile se mai adaugă două criterii de diferențiere a prevederilor regulamentului:

  • l.Si tuarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice și arhitectural-urbanistice;

  • 2.Si tuarea într-o condiție particulară (în zona de protecție a unui monument, în cadrul siturilor arheologice sau a zonei de protecție a siturilor arheologice, parcelări tradiționale cu valoare culturală, clădiri cu potențial de resursă culturală, zone cu alte restricții, servituți, etc., conform alin.7.).

 • (5) .în cazul în care o parcelă cadastrală destinată construirii este încadrată în două sau mai multe UTR-uri, determinată de specificitatea amplasamentului, prin certificatul de urbanism se va


  impune întocmirea DȚAC;ț»e^ y                fiecărui UTR joi "fi-ițJdrțiifketg

  Varianta îmbunătățită IUNIe\q£(^ ;

  t                           '         1                  ■

  JpKjrt cadastral actualizat prin care limitele și suprafețe aferente _ÎQ_țGaidonate stereo 70 de către un expert autorizat. în astfel

  l                                                  । |3
URBE 2000

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA. DESIGN

B dul Umni nr 66 bloc K3 scira 1 etaj I ap 3 lector 3 București Romania RC J4O17S2 1996 Cod fiscal 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD f*aU Caldaror

de situații, propunerea de construire se va raporta în mod distinct la prevederile specifice fiecărui UTR și cu aplicarea indicatorilor urbanistici aferenți.

 • (6) . Prin excepție de la prevederile alin.(5) în cazul în care solicitarea de construire nu respectă cumulativ condițiile de autorizare directă corespunzătoare prescripțiilor specifice fiecărui UTR, realizarea investiției va fi condiționată de elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism în conformitate cu prescripțiile specifice înscrise în cadrul respectivului UTR ori în caz contrar, solicitarea de construire se va raporta exclusiv la UTR ale cărei condiții sunt respectate în integralitate, în vederea autorizării directe.

 • (7) . Pentru toate parcelele din cadrul UTR-urilor cuprinse în TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE RE FERINȚĂ, care sunt situate într-o condiție particulară (a se vedea și ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță, în funcție de caz), se vor aplica restricțiile si permisivitățile înscrise în cadrul fiecărui capitol, articol care le cuprinde, în corelare cu planșa de reglementări, iar prin certificatul de urbanism se vor solicita uvizele/acordurile necesar a fi obținute de la instituțiile abilitate, în funcție de condiția particulaiă aplicabilă, respectiv (enumerare este exemplificativă și nu este limitativă):

  • 1.1. Monument, în zona de protecție a unui monument, inclusiv în interiorul siturilor arheologice sau u zonei de protecție a acestora

  • 1.2. în interiorul parcelărilor cu valoare culturală, altele decât zonele protejate sau monumente istorice;

  • 1.3. Clădire cu potențial de resursă culturală (valoare arhitectural-urbanistică, valoare memorial-simbolică)

  • 1.4. în interiorul zonele expuse la riscuri naturale, riscuri tehnologice și zone de protecție/siguranță cu un regim special;


   ■ ■

   ■ pe^parcelele limitrofe, precum si pe cele situate de cealaltă parte a străzilor  învecinate cu incinta acestora (dacă nu au avizat o documentație de urbanism /P.U.D. în baza căreia se emite autorizația de construcție); dacă urmează a se ita în proximitatea ambasadelor pentr u care paza este asigurată de efective de rmi; Documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism: P.U.Z./P.U.D. ce prind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale situate în intravilan, în conformitate


în vecinătatea obiectivelor speciale, aflate în administrarea instituțiilor respective -cu Ordinul comun nr.3422/34/M/7/M30/4221 DIN 1995;


 • 1.6. în amplasamente care includ excavări care ar putea afecta integritatea rețelelor de telecomunicații speciale, pe zona de interes, astfel cum este hașurată în anexa la avizul STS, precum și pentru autorizarea unor obiective de investiții noi, inclusiv de aprobare a unor documentații de urbanism P.U.Z. sau P.U.D., ale căror construcții depășesc înălțimea de lOm.

 • 1.7. în amplasamentele aflate sub incidența servituților aeronautice civile și a înălțimilor lele cor ndente trebuie evaluate și avizate de A.A.C.R..,

  peste care ob  B E

  PROIECTARE bloc K3 scara ’ liical 8327696 Cuiit


2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj 1 ap 3 sector 3 Bucurest Romanii RO1bBRDE410SV21HoHÎ441Ct0 B<< dia Cakleron

inclusiv zonele de protecție DME_07, DME_25, M.S.SR_BUCIUMENI, PSR M.S.SR OTOPENI, M.S.SR MOD S BUCUREȘTI.

 • 1.8. în zonele de protecție și/sau siguranță a căilor de comunicație rutiere, feroviare, a rețelelor tehnico-edilitare;

 • 1.9. în zonele potențial afectate de artere de circulații propuse, inclusiv modificări ale profilelor circulațiilor existente, se vor efectua operațiunile tehnice necesare pentru geoineti izarea traseelor și determinarea prin măsurători topografice a suprafețelor de teren care vor fi transferate în domeniu public.

 • 1.10. Profilele arterelor de circulație propuse, a pasajelor denivelate/pasarelelor carosabile/pietonale, subterane sau supraterane, inclusiv modificări ale profilelor circulațiilor existente sunt stabilite în caietul de profile și în planșele anexe aferente acestuia.Acestea pot suferi modificări urmare a geometrizării, în baza studiilor de fezabilitate/prefezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, funcție de caz corelate cu ridicările topografice din teritoriu afectat.

 • 1.11. Circulațiile propuse la nivel orientativ pe planșele de reglementări (Nord Sud) se vor putea realiza în baza studiilor de specialitate, însă nu sunt imperative.

1.1 2. Intersecțiile complexe marcate pe planșele de reglementări (Nord-Sud) se vor realiza în baza studiilor de specialitate, care vor trata și geometrizarea acestora prin măsurători topografice.

1.13. Poziția eurogărilor și suprafața afectată se va stabili în baza studiilor de specialitate corelate cu normele naționale/internaționale. Se recomandă ca aferent acestora să se realizeze o serie de parcări, inclusiv park&ride.

Art. 10. Precizări pentru zonele limitrofe

(1). Planșa de reglementări din prezentul P.U.Z. S2 a identificat, informativ, reglementările documentațiilor de urbanism elaborate pentru U.A.T. adiacente, acestea fiind fie aprobate, fie în curs de avizare.

(2). Planșa de reglementări din prezentul P.U.Z. S2 include recomandări privind relaționarea unor terenuri limitrofe teritoriului administrativ al Sectorului 2, importante pentru existența actuală și pentru dezvoltarea integrată a sectorului și a localităților înconjurătoare, pentru mobilitatea i^uațe ^ considerare și preluate r'rh Ptanuri de Urbanism


urbană. Este necesar ca aceste recomandări formulate, §


prin Planurile de Amenajare Teritorială ale zonei MeW) Generale reactualizate ale respectivelor localități.BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B dui Unirii nr 66 bloc K3 scara I ala) 1 ap 3 sador 3 București Românie RC 3401752’1996 Cod fiscal 8327696 Con! R016BRDE410SV21868144100 BRD f*Ma Caldwon

CAPITOLUL IV. - REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

 • IV.1. Protejarea resurselor naturale

  Art. 11. Terenuri, suprafețe forestiere, rezervele subsolului

  (1) . Pe teritoriul Sectorului 2 nu sunt terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare3.

 • (2) . Pe teritoriul Sectorului 2 nu sunt terenuri cu destinație forestieră, terenuri care să facă parte din fondul forestier național4, cu excepția terenului aferent subzonei V7-„Păduri și plantații forestiere".

 • (3) . Zonele cu resurse identificate ale subsolului se comunică de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale Autorității locale, potrivit prevederilor legale. Pe raza Sectorului 2 nu sunt identificate perimetre miniere aflate sub incidența prevederilor Legii Minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 12. Protecția resurselor de apa

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă și în cuvetele lacurilor, indiferent de UTR (reglementat în TITLU! II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ), în cazul în care exista astfel de situatii, se poate realiza numai în condițiile legii.

 • (2) .în scopul asigurării protecției albiilor, malurilor, construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirii regimului de curgere a apelor se instituie zone de protecție5, care sunt figurate pe planurile aferente documentației de urbanism. Zonele de protecție ale apelor de pe raza sectorului 2 sunt trasate pe planșele de reglementări, în conformitate cu avizul nr. 267-B/12.11.2019 emis de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, S.G.A. „Ilfov-București".

 • (3) . Conform prevederilor din Anexa 1- Protecția apelor - sistemul de gospodărire a apelor, autorizarea executării de lucrări pe râul Colentina, cu barajele și lacurile de acumulare Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni, Pantelimon I și pe râul Valea Saulei, cu barajele și lacurile de acumulare Saulei I si Saulei II, precum și în zona de protecție a acestora, este condiționată


 • 13. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

ițorizării executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, trie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, izaUâ, învelitoare, paletă cromatică etc., pot deprecia, impacta asupra valorii

mis de A.N.LF. - Filiala teritorială de îmb lățiri Ilfov emis de Garda Forestieră

Varianta îmbunătățită -IUNIE16


URBE 2000

> xfc BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dui Unirii nr  66 oioc K3 scara 1 etaj 1 ap 3  sector 3 București    Romann

RC J40 1752'19-6 Cod Uc.a- 8127696 Cont R016BRDE410SV2186B144100 BBD 6 .ra Cahlwor

peisajului descris în conformitate cu alin.3. din prezentul articol, în funcție de caz, se va solicita, realizarea unui studiu de amenajare peisagistică, indiferent de UTR în care este situat respectivul imobil, în vederea integrării corespunzătoare a amenjării în raport cu construcțiile propuse.

 • (2) . Cu privire la arborii cuprinși în Lista arborilor/arbuștilor ocrotiți din municipiul București, soluțiile pentru astfel de amplasamente vor face obiectul analizei autorităților competente.

 • (3) .în general, pe domeniul public avem de a face cu peisaje aniropizate care au ca element de referință peisaje naturale generate de elemente valoroase de cadru natural, parcuri, spații verzi de aliniament, respectiv salba de lacuri și malurile adiacente acesteia, inclusiv Valea Saulei, alte masive de vegetație plantate pe domeniul public.

 • (4) . Pentru amenajarea/valorificarea peisajului menționat la alin.(3), în funcție de amplasament putându-se aplica prevederi din prezentul aliniat și asupra proprietăților private, intervențiile care se vor realiza asupra acestuia - fie că sunt crearea de noi spații verzi publice, sau alte spații și/sau amenajări publice, care includ amenajări peisagistice - se vor putea aplica următoarele cerințe:

 • a. Realizarea proiectelor de intervenție, amenajare a spațiilor verzi, amenajare peisagistică să fie elaborate de către specialiști urbaniști/peisagiști;

 • b. Amplasările de obiecte/construcții izolate vor avea la bază amenajări peisagistice elaborate în conformitate cu litera a) pentru a evita poziționări aleatorii cu armonia peisajelor naturale;

 • c. Se vor utiliza specii vegetale în general autohtone, adecvate.

 • d. Dezvoltarea unor trasee de percepție dinamică a peisajului, acolo unde este posibil,;

 • e. Amenajarea, accesibilizarea malurilor pentru întreținere (drumuri de halaj);

 • f. Accesibilizarea malurilor pentru promenadă și crearea de piste pentru bicicliști, acolo unde este posibil;

 • g. Conectarea spațiilor verzi publice și a facilităților de sport-agrement, acolo unde este posibil;

 • h. Amenajări pentru colectarea, preepurarea și evacuarea apelor pluviale (unde este cazul);

 • i. în cazul incintelor din vecinătatea lacului, care nu sunt spații verzi publice, se va avea 7 ' în vedere că limita dinspre apă constituie aliniament. Ca urmare:

/ / /           i- Delimitarea incintei către lac se va realiza fără împi ejmuire sau cu împrejmuire

/                  transparentă;

/V , ' - - ij-,‘ Clădirile vor fi obligatoriu retrase de la aliniament (luciu de apă), interspațiul v// O z "       5rezultat va fi tratat ca grădină sau spațiu de promenadă, alte amenajări

f/ / r \ . peisagistice, prevăzându-se rezervarea suprafeței de teren pentru acces în vederea întreținerii lacurilor, accesul autospecialelor, realizarea gospodăriilor

//               \\        \     ‘ ''-T              ' -       Ir

/'       \ vsbz. ,?V$e?apă, a colectorului de apă pluvială,

variemfe trntnjnătaMta -IUNIE 2b2O                     /T " z?

după caz, iar fațada construcțiilor

23/73.03.22    17

URBE

BIROU DE PROIECTARE B dul Un.'u nr 66 bloc K3 scara 1

RC 340'1752'1996 Cod 1>scai 8327696 Cont


2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESlGN • tai 1 ap 3 lector 3 București Roman.a RO1tBRDE410SV21 M>8144 100 BRD 1 ■> i C.» ■■■’ ■

orientate spre luciul de apă va fi tratată ca fațadă principală. Fac excepție de la obligativitatea de retragere de la aliniament construcțiile și amenajările, construcțiile în legătură cu apa și admise în zona de protecție a apei, potrivit legii, cu avizul A.N. Apele Române și al administratorului luciului de apă.

 • (5) . Pentru satisfaceiea cerințelor de la alin.(3) în corelare cu alin.(4), în conținutul certificatelor de urbanism emise în vederea autorizării, în funcție de caz, se va solicita realizarea proiectului de amenajare peisagistică.

 • (6) . In cazul intervențiilor care se subscriu aliniatelor de mai sus și care fac obiectul unei documentații de urbanism pentru avizare în C.T.A.T.U. Sector 2 și ulterior al unui D.T.A.C., vor fi prezentate, împreună cu minime piese relevante: memoriu de amenajări exterioare și propunere de sistematizare verticală, planuri de încadrare în zonă pentru ansamblul zonei,, planuri de situație de ansamblu care tratează conectarea la vecinătăți, planul general de plantare, desfășurări, perspective, foto-simulări, simulări 3D.

 • IV.2. Protecția patrimoniului antropic

  Aii. 14, Zone construite protejate

  (1) Valorile de patrimoniu construit, care trebuie protejate, precum și zonele lor de protecție, sunt identificate și delimitate în Planul de reglementări urbanistice, zonificare funcțională, căi de comunicații, interdicții de construire ale prezentului P.U.Z Sector 2.

 • (2) în cadrul teritoriului administrativ al Sectorului 2 al Municipiului București se regăsesc 28 de zone construite protejate, dintre care 24 dintre ele sunt localizate concentrat în cadrul zonei centrale și 4 sunt amplasate dispersat în cadrul teritoriului analizat. Zonele protejate din cadrul teritoriului administrativ al Sectorului 2 al municipiului București sunt enumerate în Tabelul 3


  Nr.

  Număr ZCP

  Denumire ZCP

  1.

  Zona protejată nr.01

  Stradă tradițională comercială - Calea Moșilor

  2.

  Zona protejată nr. 03

  Stradă tradițională comercială - Calea Călărașilor

  3.

  Zona protejată nr. 05

  Bulevardul haussmannian - Ca rol

  4.

  Zona protejată nr. 07

  Bulevardul haussmannian - Ferdinand

  5.

  Zona protejată nr. 08

  Bulevardul haussmannian de țesut - Hristo Botev

  6.

  Zona protejată nr. 13

  Bulevardul rezidențial - Dacia

  7.

  Zona protejată ni. p-

  ; Stggda de țesut tradițional majoră - C.A. Rosetti - Maria Rosetti -WțîaPetre

  8.

  Zona proteică rk 18

  StW^Vsut tradițional majoră - Vasile Lascăr

  9.

  Zona protejata țlr. IM

  $Midâ de ^.sut tradițional majoră- - Traian

  10.

  Zona protejată i\r. 20

  St^ad^d.e.țjMJ?tradițion^rfiajoră - Batistei

  / X---                1

  Janta
BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESlGN

B dul Un.- nr 66 tPoc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 »«dor 3 Bucu'est Roman.a RC J4O 1752'1996 Cod hscai 8327696 Cont R016BRDE410SV2186B144100 BRD Mda Cddaran

Nr.

Număr ZCP

Denumire ZCP

11.

Zona protejată nr. 21

Strada de țesut tradițional majoră -Jean-Louis Calderon - Polonă

12.

Zona protejată nr. 22

Strada de țesut tradițional majoră - Mântuleasa

13.

Zona protejată nr. 24

Stradă majoră - Mihai Eminescu

14.

Zona protejată nr. 31

Țesut tradițional difuz - zona Caimatei

15.

Zona protejată nr. 32

Țesut tradițional difuz - zona Vasile Conta

16.

Zona protejată nr. 33

Țesut tradițional difuz - zona Thomas Masaryk

17.

Zona protejată nr. 34

Țesut tradițional difuz - zona Pitar Moș

18.

Zona protejată nr. 36

Țesut tradițional difuz - zona Negustori

19.

Zona protejată nr. 37

Țesut tradițional difuz - zona Sf. Ștefan

20.

Zona protejată nr. 39

Țesut tradițional difuz - zona Armenească

21.

Zona protejată nr. 40

Țesut tradițional difuz - zona Icoanei

22.

Zona protejată nr. 70

Parcelare reglementată - parcelarea Parcul loanid

23.

Zona protejată nr. 95

Țesut tradițional difuz - zona Polonă

24.

Zona protejată nr. 98

Țesut tradițional difuz - zona Horei

25.

Zona protejată nr.46

Parcelare reglementată - parcelarea Vatra Luminoasă

26.

Zona protejată nr. 61

Parcelare reglementată - parcelarea Maior Coravu

27.

Zona protejată nr. 62

Parcelare reglementată - parcelarea Caicului

28.

Zona protejată nr. 90

Parc-zona Plumbuita

Tabelul 3 Zone construite protejate pe raza sectorului 2

URBE 2000 • (3) Delimitarea Zonelor construite protejate înscrise în Tabelul 3 este foarte importantă în cadrul P.U.Z. S2, deoarece pentru teritoriile în care există documentații de urbanism tip P.U.Z. pentru Zone Construite Protejate se vor respecta și prelua prevederile impuse de acestea. Pentru zonele construite protejate înscrise în Tabelul 3 se aplică în continuare prevederile P.U.Z. -ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, cu regulamentul aferent, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 279 din 21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Pentru zonele protejate și parcelările protejate trebuie avut în vedere de către autoritățile locale luarea acelor măsuri menite să protejeze aceste zone, eliminând factorii de risc care îi pot afecta, ținând cont de limita zonei protejate.


5. Protecția patrimoniului arheologic

faza Ytfrto/uîbkZ au fost localizate 11 situr i arheologice, înscrise în L.M.I. 2015 și/sau R.A.N., afteXYmumerate în Tabelul 4.BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dui Uniri' nr  66 bloc K3 scara i etaj ' ap 3  sector 3 Bucu'est    Romarna

RC J40 1752 1996 Cod fiscal 8327696 Cont RO16BROE410SV21868144100 BRD Mau Cakteron

Nr

Crt.

Sit arheologic

Cod RAN

Cod L.M.I.

Localizare

Datare

1

Parcul Floreasca/

Halta Bulintine<*nu

Biserica   Sf. Sofia

Floreasca

179132.80

B-ll-m-B-18735

Calea Floreasca, nr 216, Sector 2, București

Biserica - Epoca modern (Sec. XVIII)

Cimitir - Epoca modern (Sec. XIX - XX)

2

Lacul Tei/ Debarcader

179132.19

B-l-s-B-17876

Debarcader, Lacul Tei, Sector 2, București

Așezare - Epoca bronzului mijlociu Așezare - La Tene - geto-dacică Așezare - La Tene (sec ll-l a Chr.) Necropolă - Epoca daco-romană Așezare - Epoca daco-romană (sec II-IV p Chr.)

Necropolă - Epoca daco-romană (sec HI)

Așezare - Epoca migrațiilor (sec VI)

3

Tei -Toboc

-

-

-

-

4

Pepiniera Toboc

179132.20

B-l-s-B-

17877

Pepiniera Toboc, Sector 2, București

Așezare - Epoca bronzului

5

Pipera - Andronache

-

-

-

-

6

Mănăstirea Plumbuită

179132.61

B-ll-a-A-19419

Strada Plumbuita nr 58, Sector 2, București

Palat - Epoca medieval (1647) Biserică - Epoca medieval (sec XVI) Zid de incintă - Epoca modern (sec XVIII)

Turn-Epoca modern (XVIII)

Chilii-Epoca modern (XVIII)

7

Soldau       Ghivan

(București-Fundeiii)

179132.22

B-l-S-B-17879

Strada Soldat Ghivan Nicolae, Sector 2, București

Așezare - Epoca bronzului timpuriu Așezare - La Trene (sec ll-l a Chr.) Așezare - Epoca migrațiilor (sec III-IV)

8

Șoseaua Fundeni

-

-

-

-

9

Cimitirul Mărcuța

-

-

-

-

10

Pantelimon II

-

-

-

-

11

Ziduri între Vii

179132.23 r ________________________

B-l-s-B-17880

Ziduri între Vii, Sector 2, București

Așezare-Paleolitic

Așezare - Neolitic

Așezare - Epoca bronzului

Așezare - La Tene - geto-dacică

Așezare - Epoca migrațiilor Fundație - Epoca medieval (sec XVII)

r< ite pe raza

tttn

r<O L.

.>7 sauR.A.


riloit arheologice s-au stabilit zone de protecție (vezi planșele de
ologic Național, corelare sursă proprie


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DES1GN

B dui Unirii nr 66 bloc K3 sc*ra i etaj 1 ap 3 sector 3 Bucuretb Romama RC J401752 1996 Cod facai 8327696 Cont RO16BRDE41OSV21868144100 BRD 1*aU Caidaron

 • (3) în cazul zonelor cu potențial arheologic cunoscut și cercetat, regimul de protecție este reglementat de legislația în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice și a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural național.

 • (4) Emiterea autorizațiilor de construire pentru lucrările ce se execută în perimetrul sitului

arheologic și a zonei de protecție și care urmează să afecteze solul, se face cu avizul Direcției de Cultură a Municipiului București sau, după caz, a Ministerului Culturii (conform prevederilor legale) care va impune restricții de descărcare de sarcină arheologică, supraveghere sau cercetare arheologică, după caz.

 • (5) Toate lucrările care urmează să afecteze solul în perimetrul siturilor arheologice și a zonelor lor de protecție, altele decât cele care fac obiectul emiterii autorizației de construire - săpături de orice fel cu adâncimi mai mari de 0,50m - vor fi anunțate, conform prevederilor legale, Direcției de Cultură a Municipiului București (sau Ministerului Culturii, după caz), care va impune restricții de supraveghere sau cercetare arheologică, după caz.

 • (6) în cazul zonelor cu potențial arheologic este necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării și valorificării științifice a acestora.

 • (7) Până la descărcarea de sarcină arheologică, terenul care face obiectul cercetării arheologice

este protejat ca sit arheologic, conform legii.

 • (8) Săpătura arheologică și activitățile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează numai pe baza și în conformitate cu autorizația emisă de Ministerul Culturii, în

condițiile legii.

 • (9) în cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, ca urmare a factorilor naturali sau a acțiunilor umane - altele decât cercetarea arheologică, se instituie din momentul descoperirii de bunuri arheologice, în vederea cercetării și stabilirii regimului de protejare, temporar, pentru o perioadă ce nu poate depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic.

 • (10) în cazul acestor zone, până la descărcarea de sarcină arheologică, autorizația de construire se suspendă sau, după caz, primarul localității dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică.

 • (11) Etapele de diagnostic, săpătură sau supraveghere arheologică pot fi necesare și în alte


Art. 16. Protecția monumentelor istorice înscrisa în L.M.l. 2015

in pad'^rl\teritoriului adminislrativ al Sectorului 2 al Municipiului București se regăsesc istorice înscrise în lista aprobată cu Ordinul MCC nr. 2828/2015 pentru exei nr. 1 la Ordinul MCC nr. 2314/2004. Dintre acestea:


URBE 2000

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA,  DESIGN

B dul Unir   nr  66 oioc K3 »ca»a ’ etaj 1 ap 3  sector 3 București    R?mania

RC j40 1752’1996 Cod fiscal 8327696 Con! RO16BRDE410SV21868144100 BRD tAaia CakJeron


 • a) monumentele situate în afara perimetrelor cuprinse P.U.Z. - Zone Construite Protejate, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279 din 21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare, se regăsesc în Tabelul 5.

 • b) monumentele localizate în interiorul P.U.Z. - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279 din 21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt listate în

 • c) Tabelul 6.


Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Observații

Exterior P.U.

1.

188

B-ll-s-B-17910

Sitl

Splaiul Independenței - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzești - str. Sevastopol - str. Grigore Alexandrescu - str. Polonă - str. Mihai Eminescu -str. Traian - str. Popa Nan - str. Țepeș Vodă - str. Traian - str. dr. Maximilian Popper - str. Anton Pann - Bd. Mircea Vodă -Bd. Corneliu Coposu - str. Halelor

2.

198

B-ll-s-B-

17920

Parcelarea Gara Obor, fostă Ferdinand 1

Str. Baicului - Bd. Gara Obor -Bd. Ferdinand - str. Eufrosin Poteca

înc. Sec. XX

*

3.

199

B-ll-s-B-17921

Parcelarea

Negroponte

Calea Floreasca - str. Glucozei -str. Rahmaninov - str. Grădiștea Floreștilor

prima jum. Sec. XX

-

4.

325

B-ll-m-B-18046

Fost cinematograf

Str. Avrig 1 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

5.

326

B-ll-m-B-18049

Casă

Str. Avrig 6 sector 2

prima jum. Sec. XX

-

6.

327

B-ll-m-B-18050

Imobil

Str. Avrig 18 sector 2

prima jum. Sec. XX

-

7.

328

B-ll-m-B-18051

Casă

Str. Avrig 78 sector 2

prima jum. Sec. XX

Monument aflat în procedură de declasare cnf. Ord. Nr. 2795/2017.

8.

329

B-ll-m-B-18052

Casă

Str. Avrig 80A sector 2

prima jum. Sec. XX

-

9.

373

B-ll-m-B-18109

fostele grajduri ale Societății Naționale de îngrijire a Cailor

Str. Băneasa Ancuța 5 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

389 -g

MI-rn-B-18125

Casă

Str. Berechet 10A sector 2

prima jum. Sec. XX

Monument aflat în procedură de declasare cnf. Ord. Nr. 218G/2016.

n:

L \

421\ '

jyii-A-?1W>7

Mănăstirea

-Mărcuța-----

Str. Biserica Mărcuța 8 sector 2

secJWP -XWI

-State- fizică--foarte bună, fiind conservată,și ipitial.?IROU. DE .. proiectare  _   urbanism arhitectura.  DESIGN

B dui Unirii nr  66  bloc KS.tura ’  •»•! ».«• 3 tector 3 Bucure»».   Roman.»

RC j4           l -i rls6u--- ■  • RO16BRDE410SV21Ki,M4410G BRD ' •< < CaMwor

Nr. crt

Nr. LMI

2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Observații            1

Exterior P.U.                                                                                                                1

422

B-ll-m-A-

18157.01

Biserica "Sf.

Arhangheli Mihail și Gavril"

Str. Biserica Mărcuța 8 sector 2

1587, sec. XVI -XVIII

423

B-ll-m-A-

18157.02

Turn clopotniță

Str. Biserica Mărcuța 8 sector 2

sec. XIX

424

B-ll-m-A-

18157.03

Chilii

Str. Biserica Mărcuța 8 sector 2

sec.XIX

12.

484

B-ll-m-B-18215

Casă

Str. Brădești 3 sector 2

înc. Sec. XX

-

13.

485

B-ll-m-B-18216

Casă

Str. Brădești 18 sector 2

inc. Sec. XX

Monumentul inițial nu mai există, în locul inițial este construită o hală.

14.

486

B-ll-m-B-

18217

Casă

Str. Brădești 21 sector 2

înc. Sec. XX

-

15.

699

B-ll-m-B-19947

Halele Centrale Obor

Aleea Câmpul Moșilor 5 sector 2

1937-1950

-

16.

704

B-ll-m-B-18433

Casă

Str. Chiristigiilor 22 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Starea fizică este bună.

17.

705

B-ll-m-B-18434

Imobil

Str. Chiristigiilor 24 sector 2

înc. Sec, XX

Starea fizică ușor precară.

18.

706

B-ll-m-A-

20964

Circul de Stat -pavilionul central

Aleea Circului 15 sector 2

1961

-

19.

762

B-ll-m-B-18492

Liceul „Emil Racoviță"

Str. Coravu Ion maior 2 sector 2

1940-1946

-

20.

981

B-ll-m-B-18704

Casă

Str. Episcopul Radu 29 sector 2

sf. Sec. XIX, 1933

-

21.

982

B-ll-m-B-18705

Casă de birjar

Str. Episcopul Radu 53-55 sector 2               '

sf. Sec. XIX

Stare avansată de degradare.

22.

992

B-ll-a-B-21033

Ansamblul Muzeului Aviației

Str. Fabrica de Glucoză 2-4 sector 2

1916-1958

993

B-ll-m-B-

21033.01

Clădirea administrativă

Str. Fabrica de Glucoză 2-4 sector 2

cca. 1920

994

B-ll-m-B-

21033.02

Clădirea inițial a muzeului

Str. Fabrica de Glucoză 2-4 sector 2

995

B-ll-m-B-

21033.03

Biblioteca

Str. Fabrica de Glucoză 2-4 sector

2

anii '30 ai sec. XX

996

B-ll-m-B-

21033.04

Hangarul nr. 2

Str. Fabrica de Glucoză 2-4 sector 2

anii '30 ai sec. XX

997

B-ll-m-B-

21033.05

Hangarul nr. 3

Str. Fabrica de Glucoză 2-4 sector 2

anii '20 ai sec.

XX

23.

1083

Z

1S8o4/ >

. -

Gara Obor \_

Bd. Gara Obor 1-3 sector 2

prima jum. Sec. XX

Stare fizică bună, fiind renovat recent.

24.

*

-1Ș81Ș \ \

n

Bd. GhicaTei 67-S9 sector 2

sf. Sec. XIX -piimajum.Sec. XX

-
BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DES1GN

B dul Unim nr 66 bloc K3 »ca'a 1 etaj ’ ap 3 lector 3 Bucurași    Ro^ania

RC 340 1762'1996 Cod fecal 8327696 Cont RO16BRDE410SV21B68144100 BRD feaia CaMeron

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Observații

Exterior P.U.

25.

1098

B-ll-m-B-

18817

Casă

Bd. GhicaTei 77 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

26.

1099

B-ll-m-B-

18818

Casă

Bd. Ghica Tei 125 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

27.

1100

B-ll-m-B-

18820

Casă

Bd. Ghica Tei 127 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Elementele caracteristice și forma inițială nu mai pot fi descifrate, deoarece prin remodelarea clădirii în scopul satisfacerii noilor nevoi s-a renunțat la elemente      decorative

definitorii pentru acea perioadă.

28.

1179

B-ll-m-B-18902

Casă

Str. Halmeu 1 sector 2

prima jum. Sec. XX

Stare avansată de degradarea a construcției.

29.

1180

B-ll-m-B-18903

Casă

Str. Halmeu 5 sector 2

prima jum. Sec. XX

Starea avansată de degradare a monumentului istoric.

30.

1181

B-ll-m-B-18904

Casă

Str. Halmeu 7 sector 2

prima jum. Sec. XX

Construcția care figurează ca monument nu are niciun element care să îi confere acest statut, probabil monumentul a fost demolat și construită o clădire de P+l.

31.

1182

B-ll-m-B-

18905

Casă

Str. Halmeu 11-13 sector 2

prima jum. Sec. XX

-

32.

1183

B-ll-m-B-18906

Casă

Str. Halmeu 17 sector 2

prima jum. Sec. XX

Stare fizică bună, fiind întreținut, recondiționat recent.

33.

1184

B-ll-m-B-18907

Casă

Str. Halmeu 25 sector 2

prima jum. Sec. XX

Clădirea a fost demolată.

34.

1198

B-ll-m-B-18923

Casă

Șos. lancului 3 sector 2

prima jum. Sec. XX

-

35.

1209

B-ll-m-B-

18933

Biserica Dichiu-Tichirlești

Str. Icoanei 72, sector 2

1773

-

36.

1210

B-ll-m-B-18934

Imobil

Str. Icoanei 80, sector 2

sf. Sec. XIX

-

37.

1226

B-ll-m-B-18949

Casă

Str. lonescu Grigore, arh. 28 sector 2

sf. Sec. XIX -înc. Sec. XX

Monument aflat în procedură de declasare cnf. Ord. Nr. 3824/2016.

3&,< z

J2S7 ’ z

Str. lonescu Grigore, arh. 34 sector 2

sf. Sec. XIX -înc. Sec. XX

-

($97 / cx

1228

fc-ll-m-B- A

1395>    ,

Casă

Sti. lonescu Grigcre, arh. 40 sector 2

sf. Sec. XIX -înc. Sec. XX

-

^\

1^29- '

18952 . ,/

Casă

Str. lonescu Grjgofe, arh. 52 sector 2   y-'

sf. Sec. XIX -înc. Sec. XX

-


\£oa. '' ri c -

Vari^nțjjHrtJui^ățită ^NIE 2020

ry x M

23(^.

•                                                                        • • .                           . . -                                      - I

24


BIROU DE PROIECTARE URBANISM. ARHITECTURA DESIGN

B dui Unirii nr 66 D*oc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 București Romanii RC J40 1752 1996 Cod fnc* 8327696 Cont R016BRDE410SV21868144100 BRD fAaU CaMeron

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Observații

Exterior P.U.                                                                            __1

41.

1245

B-ll-m-B-18967

Casă

Str. Ispravnicului 31 sector 2

prima jum. Sec. XX

Aspectul exterior al clădirii nu relevă caracteristicile secolului trecut, nu se remarcă niciun detaliu sau ancadrament care ar putea aminti de un monument.

42.

1246

B-ll-m-B-

18968

Casă

Str. Ispravnicului 39 sector 2

prima jum. Sec. XX

-

43.

1341

B-ll-m-B-

19057

Casa        Ion

Țuculescu

Str. Lizeanu 5 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Starea fizică a clădirii este una medie, renovările ulterioare și transformările pe care le-a suferit au fost făcute în mod brutal, fără a se păstra toate detaliile inițiale ale acesteia.

44.

1342

B-ll-m-B-

19058

Casă

Str. Lizeanu 13 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Construcția și-a pierdut din farmecul inițial, rămânând mai mult o ruină ce amintește de arhitectura anilor 1930.

45.

1343

B-ll-m-B-19059

Casă

Str. Lizeanu 14 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Stare fizică precară.

46.

1344

B-ll-m-B-

19060

Casă

Str. Lizeanu 17 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Detaliile          finisajelor

exterioare și modul în care clădirea s-a păstrat sugerează o schimbare brutală pe care aceasta le-a suferit, transformări ce au dus ulterior la pierderea farmecului arhitecturii inițiale.

47.

1345

B-ll-mB-19061

Casă

Str. Lizeanu 19 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

48.

1346

B-ll-m-B-19062

Casă

Str. Lizeanu 20 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Stare fizică precară.

49.

1347

B-ll-m-B-19063 7°

V O

-Casă?^^-jN A w

Str. Lizeanu 21 sector 2

A

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Stare fizică precară avansată, fațada clădirii este într-o stare fizică de deteriorare, tencuiala exterioară s-a desprins în totalitate, iar multe dintre elementele inițiale nu mai pot fi observate

50.

3348

B-ll-m-tS^ 19064

Str. Lizeanu 22-24 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Stare fizică precară avansată.BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESlGN

B dui Unrru nr 66. bloc KJ. scara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 Buturesb    Romanța

RC 340 1752'1996 Cod fiscal 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD btala CaMeron

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Observații

Exterior P.U.

51.

1349

B-llm-B-19065

Casă

Str. Lizeanu 25 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Stare fizică bună, construcția păstrează în linii mari arhitectura inițială,        păstrându-și

farmecul și aspectul clădirii inițiale.

52.

1350

B-H-m-B-19066

Casă

Str. Lizeanu 30 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

53.

1351

B-ll-m-B-19067

Casă

Str. Lizeanu 35 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Stare fizică se află într-un grad ridicat de degradare și nu mai păstrează în linii mari arhitectura inițială.

54.

1352

B-ll-m-B-19068

Casă

Str. Lizeanu 37 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Construcția nu mai prezintă elemente deosebite pentru care a fost clasată ca monument.

55.

1353

B-ll-m-B-19069

Casă

Str. Lizeanu 39 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Construcția are un aspect neîngrijit, stare fizică este una precară.

56.

1354

B-ll-m-R-19070

Casă

Str. Lizeanu 40 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Stare avansată de degradare.

57.

1355

B-ll-m-B-

19071

Casă

Str. Lizeanu 46 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Construcția are un aspect neîngrijit și a suferit modificări negative.

58.

1398

B-ll-m-B-19118

Casă

Str. Maica Domnului 6 sector 2

sf. Sec. XIX -prima ium. Sec. XX

Nu mai există, pe acest amplasament        sunt

prezente locuințe

59.

1399

B-ll-m-B-19119

Casă

Str. Maica Domnului 11 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Modificările recente au redus la maxim calitatea monumentului.

60.

1400

B-ll-m-B-19120

Casă

Str. Maica Domnului 15 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Aspect neîngrijit, stare fizică     avansată de

degradare, construcția și-a pierdut major calitatea de monument.

61.

f

140]

B-ll-m-B-19121

Casă

Str. Maica Domnului 19 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

62.

1402

B-ll-m-B-

19122

Casă

Str. Maica Domnului 21-23 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Stare fizică degradată a monumentului.

0. 1

4^3 / EăȘ

w

Casă

Str. Maica Domnului 29 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

64..

1494 '"j \ . ____ /

B-ll -m-B-K9#

Casă

Str. Maica Domnului 49 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-gS/S.oS.H

sjait'anip Zofiwf


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dui Uni'< nr 66 bloc K3 scara ’ etai 1 ap 3 seclor 3 Bucu'esu Romama RC -Mi          C'<1 »>s-a 6u’Z6* Cv>' RO16BRDE41OSV21868144100 BRD ’-aU CaMeroo

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Observații

1 Exterior P.U.

65.

1405

B-ll-m-B-

19125

Casă

Str. Maica Domnului 49B sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Aspect neîngrijit.

66.

1406

B-ll-m-B-

19126

Casă

Str. Maica Domnului 49bis sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Construcția a fost modificată în totalitate, nu mai păstrează arhitectura inițială.

67.

1407

B-ll-m-B-19127

Casă

Str. Maica Domnului 51 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

68.

1408

B-ll-m-B-

1912.3

Casă

Str. Maica Domnului 63 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Construcția are un aspect îngrijit, a fost restaurată .

69.

1438

B-ll-m-B-19161

Casă

Str. Mașina de Pâine 47 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

70.

1439

B-ll-m-B-19162

Casă

Str. Mașina de Pâine 135 sector 2

sf. Sec. XIX -prim? jum. Sec. XX

Numărul poștal nu există, casa nu poate fi Identificată, pe lotul identificat orientativ sunt amplasate construcții colective.

71.

1455

B-ll-m-B-19163

Casă

Str. Matei Voievod 22A sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Stare fizică bună.

72.

1456

B-ll-m-B-19164

Casă

Str. Matei Voievod 31 sector 2

sf.Sec. XIX

Stare fizică este foarte bună, intervențiile actuale au fost realizate fără a periclita valoarea clădirii.

73.

1457

B-ll-m-B-

19165

Casă

Str. Matei Voievod 32 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

74.

1458

B-ll-m-B-19166

Casă

Str. Matei Voievod 33A sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

75.

1459

B-II-m-B-19167

Casă

Str. Matei Voievod 33 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

76.

1460

B-ll-m-B-19168

Casă

Str. Matei Voievod 35 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

-

77.

1608

A' ,

B-ll-m-B-

21042

Casa ing. Panait Pascalis și Vlada Vasiliadic

Str. Onciu Dimitrie 31 sector 2

1914

Stare fizică foarte bună.

1616

vr

Casă        de

târgoveț

Str. Orzari 63 sector 2

1859

Construcția are un aspect neîngrijit din cauza trecerii timpului și a intemperiilor.BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B Oui Umru nr 66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 București Romama RC 340 1752'1996 Cod fiscal 8327696 Cont R016BRDE410SV21868144100 BRD Mate Cakteron

Nr. crt

Nr. LMlj 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Observații

Exterior P.U.

79.

1617

B-ll-m-B-19315

Casă

Str. Oteșani 28 sector 2

sf. Sec. XIX -prima jum. Sec. XX

Starea fizică a clădirii este una degradată, aceasta prezentând fisuri la nivelul tencuielii.

80.

1764

B-ll-m-B-19450

Biserica "Sf. împărați

Constantin și

Elena" - Popa Nan

Str. Popa Nan 47bis sector 2, Str. Gheorghe Costa Foru 5A sector 2

1910 -1918, sf. Sec. XVIII - sec. XIX

81.

1841

B-ll-m-B-

19515

Casă

Str. Rădulescu Heliade Ion 15 sector 2

înc. Sec. XX

Starea fizică este una degradată.

82.

1842

B-ll-m-B-19516

Casă

Str. Rădulescu Heliade Ion 27 sector 2

înc. Sec. XX

-

83.

1843

B-ll-m-B-19517

Casă

Str. Rădulescu Heliade Ion 33 sector 2

înc. Sec. XX

Starea fizică este una degradată.

84.

1868

B-ll-m-B-19543

Imobil

Str. Ritmului 1 sector 2

înc. Sec. XX

-

85.

1999

B-ll-m-B-17934

Casă

Str. Sfânta Treime 30 sector 2

prima jum. Sec. XX

Starea fizică a clădirii este una bună

86.

2000

B-ll-m-B-17935

Casă

Str. Sfânta Treime 51 sector 2

prima jum. Sec.

XX

Starea fizică a clădirii este una bună

87.

2001

B-ll-m-B-17936

Casă

Str. Sfânta Treime 53 sector 2

prima jum. Sec. XX

Starea fizică a clădirii este una bună,

88.

2002

B-ll-m-B-

17937

Casă

Str. Sfânta Treime 55 sector 2

prima jum. Sec. XX

Monumentul nu mai există. în locul acestuia a fost construită o clădire de birouri.

89.

2003

B-ll-m-B-17938

Casă

Str. Sfânta Treime 57 sector 2

prima jum. Sec. XX

Monumentul nu mai există. în locul acestuia a fost construită o clădire de birouri.

90.

2029

B-ll-m-A-19692

Moara lui Assan

Str. Silozului 25 sector 2

1853

-

91.

2100

B-ll-m-B-1.9756

Casă

Str. Șomoiog Constantin serg. 8 sector 2

sec. XVIII

-

92.

2165

B-ll-m-B-19822

Casă         cie

târgoveț

Str. Țepeș Vodă 86 A sector 2

sec. XIX

-

93.

2224

B-ll-m-B

19878

Casa Ortansa

Paciurea

Str. Viitorului 94 sector 2

1878

Monument reprezentativ pentru stilul art nouveau.

94.

2343

B-lll-m-B-19999

Bustul Emiliei Irza

Bd. Lacul Tei 120 sector 2

-

95.

2462

B-IV-m-B-20112

A 1-ivXb-

Cruce de piatră

Șos. Pantelimon f.n. sector 2, intersecția cu str. Chiristigii

1877

crucea se regăsește în Parcul Obor, loc unde a fost mutată pe durata unor intervenții de renovare din zona în care era poziționată inițial.

(

Â

96.

2649^

Cruce de piatră

Str. Țepeș Vodă f.n. sector 2, la

1852

-

\

\___

... 7

interjecția cu str. Cireșului

__—----BIROU DE __ PROIECTARE _ URBMW. ARHITECTURA. OESIGN B dul Unirii nr 66 Bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 Bucure*!. Roman» RC J401752 1996 Cod frica 6327696 Con! RO16BRDE410SV21868144100 BRD M-aia Caideron

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Observații

Exterior P.U.

97.

2650

B-IV-m-B-20120

Cruce de piatră

Str. Țepeș Vodă 62-64 sector 2, în dreptul caselor de la nr. 62-64

înc. sec. XX

-


Tabelul 5 Monumente istorice clasate, înscrise în LMI2015, aflate în afara P. IJ.Z. Zone protejate

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

Datare             |

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate                                                                         .

1.

280

B-ll-m-B-

18002

Imobil

Str. Armenească 10 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

2.

281

B-ll-m-B-18003

Casă

Str. Armenească 35 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

3.

323

B-ll-m-B-18044

Casă

Str. Avram lancu 1 sector 2

sf. sec. XIX -prima jum. sec. XX

4.

324

B-ll-m-B-18045

Casă

Str. Avram lancu 5-5A sector 2

sf. sec. XIX -prima jum. sec. XX

5.

354

B-ll-a-B-18093

Ansamblul       de

arhitectură      "Str.

Batiștei"

Str. Batiștei, între str. Jean Louis Caideron și str. Vasile Lascăr sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

6.

355

B-ll-rn-B-13094

Casa         Nicolae

Filipescu

Str. Batiștei 13 sector 2

sf. sec. XIX

7.

356

B-ll-m-B-21043

Palatul Arta, actualul sediu ArCuB

Str. Batiștei 14 sector 2

1932 - 1934

8.

357

B-ll-rn A-

18095

Biserica „Sf. Nicolae" - Batiște

Str. Batiștei 23 sector 2, Str. Praporgescu David g-ral 2 sector 2

1764, sec. XIX

9.

358

B-ll-m-B-18096

Casa bancherului

Hermann Speier

Str. Batiștei 24A sector 2

1900

10.

359

B-ll-m-B-

21024

Casa      Boambă-

Rahtivanu

Str. Batiștei 27-27 A sector 2

11.

360

B-ll-m-B-18097

Casă

Str. Batiștei 39 sector 2

1897 -1911

12.

445

B-ll-m-B-18176

Casă

Str. Bocșa 2 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

13.

446

B-ll-m-B-18177

Casă

Str. Bocșa 4 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

14.

447

B-ll-m-B-18178

Casă

Str. Bocșa 5 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

15.

448

B-ll-m-B-18179

Casă de târgoveț

Str. Bocșa 7 sector 2

1815

' 16.

483

B-ll-m-B-

1823.4

Casă

Str. Botez Corneliu 3 sector 2

1935

17.

526

B-llm-B-18247

Casă

Str. Burgheleadr. 1 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. se<. XX

Ta

B-ll-m-B-, 18248

Casă

Str. Burghelea dr. 3 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

' 19. "

r*‘ V'

nV

Vp-ll-r.i-B-18249

Casă

Str. Burghelea di. 5 sector 2

sf. soc. XIX prima jum. sec. XX

S‘29 y

-II m - B 18250

Casă

Str. Burghelea dr. 33 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX
BIROU DF PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DES1GN

B dui Unim nr 66 bloc K3 scara i etaj t ap 3 sector 3 București Românit RC J4&1752'5996 Cod (iscat 8327646 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD Mate CMtron

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

I Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate                                                                         

21.

530

B -II - m - B -18251

Casă

Str. Burghelea dr. 14 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

22.

531

B -II m • B -18252

Casă

Str. Burghelea dr. 15 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

23.

532

B -II - m - B -18253

Casă

Str. Burghelea dr. 16 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

24.

533

B -II m - B -18254

Casă

Str. Burghelea dr. 17 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

25.

534

B -II - m - B -18255

Casă

Str. Burghelea dr. 1.9 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

26.

535

B -II m - B -18256

Casă

Str. Burghelea dr. 22 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

27.

542

B-ll-m-B-18265

Casă

Str. Caimatei 1 sector 2

prima jum. sec. XX

28.

543

B-ll-m-B-18266

Casă

Str. Caimatei 2 sector 2

prima jum. sec. XX

29.

544

B-ll-m-B-18267

Str. Caimatei 3 sector 2

prima jum. sec. XX

30.

545

B-ll-m-B-18268

Imobil

Str. Caimatei 8 sector 2

1935

31.

546

B-ll-m-B-18269

Casă

Str. Caimatei 10 sector 2

1913 -1919

32.

547

B-ll-m-B-18270

Casă

Str. Caimatei 20 sector 2

prima jum. sec. XX

33.

548

B-ll-m-R-18271

Casă

Str. Calderon Jean Louis 7-9 sector 2

sf. sec. XIX

34.

549

B-ll-m-B-18272

Casă

Str. Calderon Jean Louis 16 sector 2

sf. sec. XIX

35.

550

B-ll-m-B-21036

Imobil

Str. Calderon Jean Louis 33 sector 2

1897,1930

36.

551

B-ll-m-A-21059

Imobil

Str. Calderon Jean Louis 48 sector 2

1898

37.

552

2 B-ll-m-A-

21060

Imobil

Str. Calderon Jean Louis 50 sector 2 1

1898

38.

577

B-ll-a-A-18300

Parcul loanid

Piața Cantacuzino Gh. f.n. sector 2 (delimitat de str. Polonă - Bd. Dacia - str. Dumbrava Roșie)

sf. sec. XIX -înc. XX

39.

578

B-ll-a-B-18301

Grădina Icoanei

Piața Cantacuzino Gh. f.n. sector 2 (delimitată de str. pictor Arthur Verona • str. D.A. Xenopol - str. dr. Dimitrie Gerota)

sf. sec. XIX - înc. XX

B-ll m B-21065

Imobil

Intr. Caragiale 1. L. 1 sector 2

1920 1945

Z41.

'

B-ll-m-B-18308

Casă

1 Str. Caragiale 1. L. 32 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

^42.

ftL

B-ll-m-B-118314

Imobil

Bd. Carol 1 25 sector 2

prima jum. sec. XXBIROU_ DE PROIECTARE B dui Unirii nr 66 t>ioc K3. scara 1

RC >4(11752'1996 Cod 6*cai 8327696 Cun!

URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj 1 ap 3 rector 3 Bucure.t. Roman,g R016BRDE410SV21868144100 BRD hMia CaMaron

Nr. crt

Nr. LMI

2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate                                                                         1

43.

593

B-ll-m-B-18315

Imobil

Bd. Carol 1 27 sector 2

prima jum. sec. XX

44.

594

B-ll-m-B-18316

rostul          Hotel

Național, azi ASIROM

Bd. Carol 1 31-33 sector 2

prima jum. sec. XX

45.

595

B-ll-m-B-18317

Imobil

Bd. Carol 1 37 sector 2

prima jum. sec. XX

46.

596

B-ll-m-B-18318

Imobil

Bd. Carol 1 39 sector 2

prima jum. sec. XX

47.

597

B-ll-a-B

18319

Ansamblul Bisericii

Armenești

Bd. Carol 1 43 sectoi 2

prima jum. sec. XX

(

48.

598

B-ll-m-B-18320

Biserica Armenească

Bd. Carol 1 43 sector 2

1911

49.

599

B-ll-m-B-18321

Biblioteca

Armenească

Bd. Carol 1 43 sector 2

prima jum. sec. XX

50.

600

B-ll-m-B-18322

Imobil

Bd. Carol 1 53 sector 2

sf. sec. XIX -înc. sec. XX

51.

601

B-ll-m-B-18323

Imobil

Bd. Carol 1 55 sector 2

sf. sec. XIX-înc. sec. XX

52.

602

B-ll-m-R-18324

Imobil

Bd. Carol 1 59 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

53.

603

B-ll-m-B-18325

Casă

Bd. Carol 1 64 sector 2

înc. sec. XX

54.

604

B-ll-m-B-18326

Casă

Bd. Carol 1 66 sector 2

înc. sec. XX

55.

605

B-ll-m-B-18327

Imobil

Bd. Carol 1 72 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

56.

716

B-ll-a-B-

18444

Parcul Plumbuita

Șos. Colentina f.n. sector 2 (delimitat de str. Doamna Ghica - Șos. Colentina - str. Fabrica de Gheață - Lacul Plumbuita)

sf. sec. XIX

57.

782

B-ll-m-B-18512

Casă

Str. Cristian Radu 2 sector 2

1900

58.

783

B-ll-m-B-18513

Casă

Str. Cristian Radu 3 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

59.

784

B-ll- m-B-18514

Imobil

Str. Cristian Radu 5 sector 2

înc. sec. XX

60.

785

B-ll-m-B-18515

Casa arh. Arghir Culina

Str. Cristian Radu 7 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

61.

786

B-ll-m-B-18516

Casă

Str. Cristian Radu 8 sector 2

sf. sec. XIX • prima jum. sec. XX

i / y o /

62.

ii

793

B-ll-a-B-18523

B-ll-m-B-18525

Ansamblul       de

arhitectură      "Bd.

Dacia Casă

Bd. Dacia, între str. Polonă și str. Aurel Vlaicu, între str. Aurel Vlaicu și str. Icoanei sector 2

Bd. Dacia 56 sectoi 2

sf. sec.XIX-înc. sec. XX

Sf. Sec. XIX înc. Sec. XX

/ Im

&4.. „ • ’

i

B-ll-m-B-18526

Casă

Bd. Dacia 58 sectoi 2

Sf. Sec. XIX - înc. Sec. XX

.65.

Casă

Bd. Dacia 60 sector 2

Sf. Sec. XIX - înc. Sec. XX


URBE 2000

0!ROU    DE _ PROIECTARE , URBANISM ARHITECTURA OES.GN

B dui Unim rn 66 bioc KS.acara 1 etaj i ap 3_ ••clor 3 lucuraaU Roman,.

RC J4017521996 Cod fac* 8327696. Cont R016BRDE410SV21868144100 BRD fa*a Cakteron

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Interiorul P.U.Z.Z

one construite protejate

66.

799

B-II-m-B-18529

Casă

Bd. Dacia 62 sector 2

prima jum. sec. XX

67.

800

B-ll-m-B-18530

Imobil locuințe - Th. Nicolau

Bd. Dacia 66 sector 2

prima jum. sec. XX

68.

803

B-ll-m-B-18533

Imobil

Bd. Dacia 72 sector 2

prima jum. sec. XX

69.

804

B-ll-m-B-18534

Imobil

Bd. Dacia 74 sector 2

prima jum. sec. XX

70.

805

B-ll-m-B-18535

Casă

Bd. Dacia 75 sector 2

prima jum. sec. XX

71.

806

B-ll-m-B-18536

Casa Cihoski

Bd. Dacia 76 -78 sector 2

prima jum. sec. XX

72.

807

B-ll-m-B-18537

Casă

Bd. Dacia 79 sector 2

prima jum. sec. XX

73.

808

B-ll-m-B-18538

Imobil

Bd. Dacia 82 sector 2

prima jum. sec. XX

74.

809

B-ll-m-B-18539

Casă

Bd. Dacia 83 sector 2

prima jum. sec. XX

75.

810

B-ll-m-B-18540

Imobil

Bd. Dacia 84 sector 2

prima jum. sec. XX

76.

811

B-ll-m-B-18541

Imobil

Bd. Dacia 85 sector 2

prima jum. sec. XX

77.

812

B-ll-m-B-

18543

Imobil

Bd. Dacia 86 sector 2

prima jum. sec. XX

78.

813

B-ll-m-B-18542

Casă

Bd. Dacia 87 sector 2

sf. sec. XIX

79.

814

B-ll-m-B-18544

Imobil

Bd. Dacia 89 sector 2

prima jum. sec. XX

80.

815

B-ll-m-B-18545

Imobil

Bd. Dacia 91 sector 2

prima jum. sec. XX

81.

816

B-ll-m-B-18546

Imobil

Bd. Dacia 95 sector 2

prima jum. sec. XX

82.

817

B-ll-m-B-

18547

Imobil

Bd. Dacia 96 sector 2

prima jum. sec. XX

83.

818

B-ll-m-B-18548

Imobil

Bd. Dacia 101 sector 2

3900

84.

819

B-ll-m-B-18549

Imobil

Bd. Dacia 103 sector 2

prima jum. sec. XX

85.

820

B-ll-m-B-18550

Muzeul C. C. și C. A. Nottara

Bd. Dacia 105 sector 2

prima jum. sec. XX

86.

821

B-ll-m-B-18551

Casă

Bd. Dacia 107 sector 2

prima jum. sec. XX

87. -

82i- .

* TvS,

B-ll-m-B-

18552

Liceul       „Dimitrie

Cantemir"

Bd. Dacia 117 sector 2

1925

°8> ' /r

846 ' . f- \ V

^B-H-m-A-^053

Imobil

Str. Dianei 9 sector 2

1907 -1911

H

bw-a-A-11^582

Ansamblul Palatul

Ghica -Ței___

Str. Doamna Ghica 3-5 sector 2

înc. sec. XIX - XX
32URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE _ URBANISM ARHITECTURA, DESlGN B du! Unirii nr 66 b'oc K3 »c*r. 1 •«•! ' «P 3_ »«ctor 3 Bucure»!. Roman.» RC                       , • * — i. ■   RO1bBRDE410SV2186814410< BR1 1 <» C • '••• ■

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare


Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate

852

B-llm-A-

18582.02

Biserica "înălțarea Domnului" - Ghica -Tei

Str. Doamna Ghica 3 sector 2

miji. sec. XW|||-XIX

853

B-ll-m-A-

18582.01

Palatul Grigore Ghica

-Tei

Str. Doamna Ghica 5 sector 2

1822

90.

883

B-ll-m-B-18610

Casa Av. Lenș

Str. Donici Alexandru 23 sector 2

1892

91.

884

B-ll-m-B-18611

Casa G ral Lahovary

Str. Donici Alexandru 28 sector 2

sf. sec. XIX

92.

885

B-ll-m-B-18612

Casa Pan Halipa

Str. Donici Alexandru 32 sector 2

sf. sec. XIX

93.

886

B-ll-m-B-18613

Casa Elie Radu

Str. Donici Alexandru 40 sector 2

sf. sec. XIX

94.

893

B-ll-m-B-18618

Casă

Str. Drobet? 11 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

95.

925

B-ll-m-B-

18651

Casă

Str. Dumbrava Roșie 1 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

96.

926

B-ll-m-B-18652

Casă

Str. Dumbrava Roșie 2 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

s,

927

B-ll-m-B-

18653

Casă

Str. Dumbrava Roșie 3 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

98.

928

B-ll-rn-B-18654

Casă

Str. Dumbtava Roșie 4 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

99.

929

B-ll-m-B-18655

Casă

Str. Dumbrava Roșie 5 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

100.

930

B-ll-m-B-18656

Casă

Str. Dumbrava Roșie 6 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

101.

931

B-ll-m-B

18657

Casă

Str. Dumbrava Roșie 7 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

102.

932

B-ll-m-B-18658

Casă

Str. Dumbrava Roșie 8 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

103.

933

B-ll-m-B-18659

Casă

Str. Dumbrava Roșie 9 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

104.

934

B-ll-m-B-18660

Casă

Str. Dumbrava Roșie 10 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

105.

935

B-ll-m-R-

18661

Casă

Str. Dumbrava Roșie 11 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

106.

936

B-ll-m-B-

18662

Casă

Str. Dumbrava Roșie 12 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

107.

937

B-ll-m-B-18663

Casă

Str. Dumbrava Roșie 14 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

108.

938

B-ll-m-B-18664

Casă

Str. Dumbrava Roșie 16 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

169-

\\ A

93.9

A' N

B-ll-m-B-18665

Casă

Str. Dumbrava Roșie 26 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1W.

w

B-ll-m-B-i18693

Casă

Str. Eminescu Mihai 93 sector 2

prima-jtirm sec. XX DECLASAT

in,,

j

i B-ll-m-B-18694

Casă

Str. țminescu Mihai 97 sector ?

2S./Z3-5

sf-sec. Xl)^ - prima j.u4r&c..XX

URBE 2000

B.ROU OE PROIECTARE , URBANISM ARHITECTURA.  OESIGN

B <Jul umrn nr 66 bloc K3 scara 1 «t.j ! ap 3 sector 3 Bucure»!.    Romama

»■   .4 • .■■■■       ■  .    .   - • RO1bBRDE410SV21             t-, •

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

1 Interiorul P.U.Z. Z

one construite protejate

112.

972

B-ll-m-B-18695

Imobil

Str. Eminescu Mihai 103 sector 2

prima jum. sec. XX

113.

973

B-ll-m-B-

18696

Casa D. Panaitescu-Perpessicius

Str. Eminescu Mihai 122 sector 2

sec. XX

114.

974

B-ll-m-B-

18697

Casă

Str. Eminescu Mihai 134 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

115.

975

B-ll-m-B-18698

Casă

Str. Eminescu Mihai 136 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

116.

976

B-ll-m-B-

18699

Casă

Str. Eminescu Mihai 138 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

117.

977

B-ll-m-B-18700

Casă

Str. Eminescu Mihai 144 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

118.

978

B-ll-m-B-

18701

Casa       Henrieta

Delavrancea - Gibory

Str. Eminescu Mihai 149 sector 2

prima jum. sec. XX

119.

1000

B-ll-m-B-

18718

Casă

Bd. Ferdinand 1 3 sector 2

prima jum. sec. XX

120.

1001

B-ll-m-B-

18719

Casa         Maria

Budișteanu

Bd. Ferdinand 113 sector 2

1897

121.

100?

B-ll-m-R-18720

Casa Flechtenmacher

Bd. Ferdinand 115 sector 2

1897

122.

1003

B-ll-m-B-18721

Casă

Bd. Ferdinand 1 31 sector 2

sf. sec. XIX

123.

1004

B-ll-m-B-18722

Foișorul de Foc

Bd. Ferdinand 1 33 sector 2

1889

124.

1005

B-ll-m-B-18723

Administrația

Financiară Sector 2

Bd. Ferdinand 1 89A sector 2

prima jum. sec. XX

125.

1009

B-ll-m-B-

18728

Casa dr. Petrini-Galați

Str. Filipescu Nicolae 31 sector 2

sf. sec. XIX

126.

1010

B-ll-m-B-18729

Casă

Str. Filipescu Nicolae 45 sector 2

sf. sec. XIX

127.

1011

B-ll-m-B-18730

Casă

Str. Filipescu Nicolae 61 sector 2

sf. sec. XIX

128.

1085

B-ll-m-B-18804

Casă

Str. Georgescu Mihail dr. 9 sector 2

1910

129.

1086

B-ll-m-B-18805

Casă

Str. Georgescu Mihail dr. 10 sector 2

1895

130.

1087

B-ll-m-B-18806

Casă

Str. Georgescu Mihail dr. 11 sector 2

1910

131.

1088

B-ll-m-B-18807

Casă

Str. Georgescu Mihail dr. 20 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

132.

1.089

B-ll-mB-

18808

Casă

Str. Georgescu Mihail dr. 21 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

133.

1090

B-ll-m-B-18809

Casă

Str. Georgescu Mihail dr. 23 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

A

B-ll-m-B-18830

Casă

Str. Georgescu Mihail dr. 204sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

.<35.

B-ll-m-A i18924

Școala Centrală de Fete

Str. Icoanei 3-5 sector 2

1890

V'.’i •, )

' 1            1

11

/   1

" 1
0

DESGN R omania


E

PROIECTARE bloc K3. scara 1 fiscal 8327696 Cont

URBANISM ARH'TECTURA etaj 1 ap 3 sector 3 București R016BRDE410SV21Hb«144100 3RJ '    C... •>

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare            1

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate                                                                         1

136.

1200

B-ll-m-B-18925

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" -Icoanei

Str. Icoanei 12 sector 2

1784 -1785

137.

1201

B-ll-m-B-20995

Casa Dr. Gh. Nanu

Str. Icoanei 50A sector 2

1911 -1914

138.

1202

B-ll-m-B-18926

Imobil

Str. Icoanei 56 sector 2

prima jum. sec. XX

139.

1203

B-ll-m-B-18927

Imobil

Str. Icoanei 57 sector 2

prima jum. sec. XX

140.

1204

B-ll-m-B-18928

Imobil

Str. Icoanei 58 sector 2

prima jum. sec. XX

141.

1205

B-ll-m-B-18929

Imobil

Str. Icoanei 60 sector 2

prima jum. sec. XX

142.

1206

B-ll-m-B-18930

Casă

Str. Icoanei 62 sector 2

sf. sec. XIX

143.

1207

B-ll-m-B-18931

Casă

Str. Icoanei 63 sector 2

sf. sec. XIX

144.

1208

B-ll-m-B-

18932

Casă

Str. Icoanei 64 sector 2

sf. sec. XIX

145.

1209

B-ll-m-B-18933

Biserica Dichiu -

Tichirlești m

Str. Icoanei 72 sector 2

1773

146.

1210

B-ll-m-B-18934

Imobil

Str. Icoanei 80 sector 2

sf. sec. XIX

147.

1230

B-ll-m-B-

18953

CasaTache lonescu

Str. lonescu Tache 25 sector 2

sf. sec. XlX-înc. sec. XX

148.

1247

B-ll-m-B-18969

Casă

Str. Italiană 3 sector 2

sec. XIX

149.

1248

B-ll-m-B-18970

Casă

Str. Italiană 21 sector 2

sec. XIX

150.

1259

B-ll-m-B-18975

Casă

Str. Kirițescu Constantin 6 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

151

1260

B-ll-m-B-18976

Casă

Str. Kirițescu Constantin 10-12 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

152.

1261

B-ll-m-B-

18977

Casă

Str. Kirițescu Constantin 11 sector 2, Str. Popa Soare 60 bis sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

153.

1262

B-ll-m-B-18978

Casă

Str. Kirițescu Constantin 15 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

154.

1263

B-ll-m-B-

18979

Casă

Str. Kirițescu Constantin 16 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

155.

1264

B-ll-m-B-18980

Casă

Str. Kirițescu Constantin 21 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

156.

1265

B-ll-m-B-

18981

Casa     Constantin

Kirițescu

Str. Kirițescu Constantin 41 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1&?.

1290

B-ll-m-B-19006

Casă

Str. 1 acul Gorgova 2 sector 2

189.5

. 158.

' . "i

\ 1

B-ll-m-B-19010

Casa Ev. și H. Gheorghieff

Sti. Lascăr Vssile 32 sector 2 -

1390


URBE


2 0 0 0


URBANISM ARHITECTURA DESlGN etaj 1 ap 3 sector 3 București Romani» RO16BRDE4 10SV21868144100 BRD Li „ a C> h-m

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate

159.

1295

B-ll-rn-B-19012

Casa       Dumitru

Stoenescu

Str. Lascăr Vasile 34 sector 2

1928

160.

1296

B-ll-m-B 19011

Imobil cu farmacie

Str. Lascăr Vasile 76 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

161.

1356

B-ll-m-B-19072

Biserica "Sf. Nicolae, Sf. Spiridon" - Popa Chițu

Str. Logofătul Luca Stroici 33A sector 2

1879 - 1935, sec.

XVIII -înc. sec. XIX

162.

1432

B-ll-m-B-19154

Casă

Str. Masaryk Thomas 25 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

163.

1433

B-ll-m-B-19155

Casă

Str. Masaryk Thomas 26 sector 2

1913

164.

1434

B-ll-m-B-19156

Casa Prof. dr. Gh. Marinescu

Str. Masaryk Thomas 27 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

165.

1435

B-ll-m-B-19157

Casă

Str. Masaryk Thomas 28 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

166.

1436

B-ll-m-B-19158

Casă

Str. Masaryk Thomas 29 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

167.

1437

B-ll-m-B-19159

Casă

Str. Masaryk Thomas 34 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

168.

1475

B-ll-a-B-19175

Ansamblul      de

arhitectură      "Str.

Mântuleasa"

Str. Mântuleasa sector 2, 3

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

169.

1476

B-ll-m-B-19176

Casa Zentler

Str. Mântuleasa 10 sector 2

1910

170.

1477

B -ll-rn-B-19177

Casă

Str. Mântuleasa 17 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

171.

1478

8 B-ll-m-B-

19178

Casă

Str. Mântuleasa 19 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

172.

1479

B-ll-a-A-

19179

Ansamblul Bisericii

Mântuleasa

Str. Mântuleasa 20 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

1430

B-ll-m-A-

19179.01

Biserica       "Sfinții

Arhangheli Mihail și Gavril" - Mântuleasa

Str. Mântuleasa 20 sector 2

1734

1481

B-ll-m-A-

19179.02

Casă parohială

Str. Mântuleasa 20 sector 2

sf. sec. XIX

173.

1482

B-ll m-B 19180

Casă

Str. Mântuleasa 21 sector 2

sf. sec. XIX - înc. sec. XX

174.

1483

B-ll-m-B-19181

Casă

Str. Mântuleasa 23 sector 2

sf. sec. XIX - înc. sec.

XX

175.

1484

B-ll-m-B-

19182

Casa arh. Paul Smărăndescu

Str. Mântuleasa 25 sector 2

sf. sec. XIX-înc. sec. XX

176.

1485

B-ll-m-B-20996

Casa D.R. loanițescu

Str. Mântuleasa 33 sector 2

1922

\77?V

1486

B-ll-m-B-19183

Casă

Str. Mântuleasa 34 sector 2

1902

178. ’

Issf du.

B-ll-a-B-

19233

Ansamblul       de

arhitectură "Calea Moșilor" si

Calea Moșilor, între Bd. 1. C. Brătianu șTBcT. 'Carat I sector 2,3

sf. sec. XIX

1


URBE 2000


PROIECTARE 66 bloc K3 scara 1 Cod (isca* 8327696 Cont


URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj 1 ap 3. lector 3 București Romania RO16BRDE 41OSV21868144100 BRD FifeaU CaMeron

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate

179.

1545

B-ll-m-B-19247

Casă

Calea Moșilor 71 sector 2

sf. sec. XIX

180.

1556

B-ll-m-B-19258

Casă Sofia Popp

Calea Moșilor 91 sector 2

sf. sec. XIX

181.

1560

B-ll-m-R-19262

Hanul Solacolu

Calea Moșilor 134-134A sector 2

sf. sec. XIX

182.

1561

B-ll-m-B-

19263

Casă

Calea Moșilor 136-138 sector 2

sf. sec. XIX

183.

1558

B-ll-m-B-19260

Fosta casă Popp și Bunescu - corpul principal

Calea Moșilor 122 sector 2

sf. sec. XIX

184.

1559

B-ll-m-B-19261

Casă Bercovici

Calea Moșilor 128 sector 2

sf. sec. XIX

185.

1562

B-ll-m-B-19264

Casa G-ral Lahovary, azi corp al Spitalului Cantacuzino

Str. Movilă Ion 5 sector 2

1884 - 1886

186.

1569

B-ll-a-B-

19271

Ansamblul       de

arhitectură      "Str.

Negustori, nr. 1-19; 6-16"

Str. Negustori sector 2

sf. sec. XIX - prima juni. sec. XX

187.

1570

B-ll-m-B-19272

Casa Negroponte

Str. Negustori IA sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

188.

1571

B-ll-m-B-19273

Casă, azi Comisia

Zonei Montane

Str. Negustori 1B sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

189.

1572

B-ll-m B-19274

Casă

Str. Negustori 3 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

190.

1573

B-ll-m-B-19275

Casă

Str. Negustori 5 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

191.

1575

B-ll-m-B-19277

Casă

Str. Negustori 7 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

192.

1576

B-ll-m-B-19278

Casă

Str. Negustori 9 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

193.

1577

B-ll-m-B-19279

Casă

Str. Negustori 10 sector 2

sf. sec XIX - prima jum. sec. XX

194.

1578

B-ll-m-B-19280

Casă

Str. Negustori 11-11 bis sector 2

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

195.

1579

B-ll-m-B-19282

Casă

Str. Negustori 14 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

196.

1580

B-ll-m-B-19283

Casa Vlădescu

Str. Negustori 15 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

197.

1581

B-ll-rn-B-19284

Casa        Dimitrie

Bolintineanu

Str. Negustori 16 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

198.

1582

B-ll-m-B-

19285

Casă

Str. Negustori 28 sector 2

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

199X

1533 z \

B-ll-m-B-19286

Casă

Str. Negustori 30 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

'' 200,

1584 7

B-ll-m-B-|19287 _

Casă

Str. Negustori 32 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX


E

PROIECTARE URBANISM. ARHITECTURA

bioc K3 scara 1 etaj          3 aaclor 3 Bucuraati

tacai 8327696 Cont RO1        10SV21868144100 BRD «tata CMaron


0

DESIGN Romanig


Nr. crt


Nr. LMI

2015


Cod LMI


Denumire


Adresă


Datare


Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate

201.

1601

B-ll-m-A-19304

Biserica "Sf. Nicolae, Adormirea Maicii Domnului" - Olari

Str. Olari 6 sector 2

1758

202.

1602

B-ll-m-B-19305

Casă

Str. Olari 8 sector 2

1893

203.

1603

R-ll-m-B-21000

Casa G-ral Jitianu 1.

Str. Olari 32 sector 2

1921

204.

1609

B-ll-m-B-19310

Casă

Str. Orbescu Dimitrie 12 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

205.

1610

B-ll-m-B-19311

Imobil locuințe

Str. Orbescu Dimitrie 14 sector 2

1935

206.

1618

B-ll-m-B-19316

Vila Matilda

Str. Oțetari 2 sector 2

sf. sec. XIX

207.

1619

B-ll-m-B-19317

Biserica        "Sfinții

Voievozi" - Oțetari

Str. Oțetari 4 sector 2

1757, sec. XIX

208.

1620

B-ll-m-B-19318

Casă

Str. Paleologu 12 sector 2

sf. sec. XIX

209.

1667

B-ll-m-B-20921

Imobil

Str. Părintele Galeriu 13 sector 2

sf. sec. XIX

210.

1668

B-ll-a-B-19365

Ansamblul       de

arhitectură      "Str.

Părintele Stăniloaie"

Str. Părintele Stăniloaie sector 2

sf. sec. XIX

211.

1669

B-ll-m-B-18424

Casă cu prispă

Str. Părintele Stăniloaie IA sector 2

sf. sec. XIX

212.

1670

B-ll-m-B-18425

Casă

Str. Părintele Stăniloaie 2 sector 2

sf. sec. XIX

213.

1671

B-ll-m-B-18426

Casă și pavilion metalic

Str. Părintele Stăniloaie 4 sector 2

sf. sec. XIX

214.

1672

B-ll-m-B-18427

Casă

Str. Părintele Stăniloaie 5 sector 2

sf. sec. XIX

215.

1673

B-ll-m-B-18428

Casă

Str. Părintele Stăniloaie 7 sector 2

sf. sec. XIX

216.

1684

B- ll-m-B-19376

Casă

Str. Philippide Alexandru 3 sector 2

prima jum. sec. XX

217.

1.685

B-ll-m-B-19377

Casă

Str. Philippide Alexandru 4 sector 2

prima juni. sec. XX

218.

1686

B-ll-m-B 19378

Casă

Str. Philippide Alexandru 5 sector 2

prima jum. sec. XX

219.

1687

B-ll-m-B-19379

Casă

Str. Philippide Alexandru 6 sector 2

prima jum. sec. XX

220.

1688

B-ll-m- B-19380

Casă

Str. Philippide Alexandru 8 sector 2

prima jum. sec. XX

221.

1689

B-ll-m-R-19381

Casă

Str. Philippide Alexandru 11 sector 2

prima jum. sec. XX

1690

... / \

B-ll-m-B-19382

Casă

Str. Philippide Alexandru 13 sector 2

prima jum. sec. XX

z22i

-—av 1,

*

B-ll-m B

19383

Casă

Str. Philippide Alexandru 14 sector 2

prima jum. sec. XX
BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dui Unirii nr 66 bloc K3 scara ’ eiaj 1 ap 3 sector 3 București Roman.» RC Xtt1752/lW Cod *Mat 8327696 Cont RO16BRDF410SV2186fi 144100 BRD Mbabt CaMeron

Nr. crt

Nr. LMI

2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate

224.

1692

B-ll-m-B-19384

Casă

Str. Philippide Alexandru 15 sector 2

prima jum. sec. XX

225.

1693

B-ll-m-B-19385

Casă

Str. Philippide Alexandru 17 sector 2

prima jum. sec. XX

226.

1694

B-ll-rn-b-19386

Casă

Str. Philippide Alexandru 20 sector 2, str. Vlaicu Aurel nr. 61

sector 2

prima jum. sec. XX

227.

1698

B-ll-m-B-19388

Casă

Str. Plantelor 4 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

228.

1699

B-ll-m-B-19389

Casă

Str. Plantelor 37-37A sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

229.

1700

B-ll-m-B-19390

Casă

Str. Plantelor 40 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

230.

1701

B-ll-m-B-

19391

Casă

Str. Plantelor 48 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

231.

1702

B-ll-m-B-19392

Casă

Str. Plantelor 54 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

232.

1703

B-ll-m-B-19393

Casă

Str. Plantelor 56-58 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

233.

1728

B-ll-a-A-19419

Ansamblul Mănăstirii Plumbuita

Str. Plumbuita 58 sector 2

sec. XVI - XX

1729

B-ll-m A-

19419.01

Biserica "Nașterea Sf.

Prooroc        loan

Botezătorul        și

înaintemergătorul"

Str. Plumbuita 58 sector 2

sec. XV|, 1647

1730

B-ll-m-A-

19419.02

Palat domnesc

Str. Plumbuita 58 sector 2

prima jum. sec. XVIII

1731

B-ll-m-A-

19419.03

Turn clopotniță

Str. Plumbuita 58 sector 2

sec. XVIII

1732

B-H-in-A-

19419.04

Chilii

Str. Plumbuita 58 sector 2

sec. XVIII - XX

234,

1765

B -ll-m B-21061

Imobil

Str. Popa Rusu 24 sector 2

sf. sec. XIX

235.

1766

B-ll-a-B-19451

Ansamblul       de

arhitectură      "Str.

Popa Soare"

Str. Popa Soare sector 2, 3

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

236.

1770

B-ll-m-B-19455

Casa         Mircea

Vulcănescu

Str. Popa Soare 16A sector 2

înc. sec. XX

237.

1772

B-ll-m-B-19457

Casă

Str. Popa Soare 54 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

238.

1774

B-ll-m-B-

19459

Casă

Str. Popa Soare 56 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

239.

1775

B-ll-m-B-19460

Casă

Str. Popa Soare 60 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

o x-

’ 1789

-^\~7

B-ll-m-B-^9469

Casa gen. David Praporgescu

Str. Praporgescu David g-ral 17 sector 2

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

^41.

1

_____ . __________________________________________________

*s\l-a-A-rt&471

Ansamblul Bisericii

Grecești          XJ

Bd. Protopopescu Pache 1-3 sector 2

înc. sec. XX
BIROU DE __ PROIECTARE , URBANISM ARHITECTURA DESIGN B dui Unirii nr 66 bloc K3 sera 1 etaj i ap 3 lector 3 ȘttMrMU Roman.a

RC J40-(762'1996 Cod Hc* 8327696 Cont RO16BRDE410SV2186B144100 BRD taaia Caideran

Nr. crt

Nr. LMI

2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate

242.

1793

B-ll-m-A-19472

Biserica       "Buna

Vestire"

Bd. Protopopescu Pache 1-3 sector 2

înc. sec. XX

243.

1794

B-ll-m-A-19473

Fostul Palat al Legației Elene, azi Ambasada Republicii Elene

Bd. Protopopescu Pache 1-3 sector 2

înc. sec. XX

244.

1795

B-ll-m-B-

19474

Imobil

Bd. Protopopescu Pache 2 sector 2

înc. sec. XX

245.

1796

B-ll-m-B-

19475

Imobil

Bd. Protopopescu Pache 4 sector 2

înc. sec. XX

1

246.

1797

B-ll-m-B-

19476

Imobil

Bd. Protopopescu Pache 5 sector 2

înc. sec. XX

247.

1798

B-ll-m-B-

19477

Imobil

Bd. Protopopescu Pache 6 sector 2

înc. sec. XX

248.

1799

B-ll-m-B-

19478

Imobil

Bd. Protopopescu Pache 7 sector 2

înc. sec. XX

249.

1800

B-ll-m-B-

19479

Imobil

Bd. Protopopescu Pache 10 sector 2

înc. sec. XX

250.

1801

B-ll-m-B-

19480

Imobil

Bd. Protopopescu Pache 11 sector 2

înc. sec. XX

251.

1802

B-ll-m-B-

19481

Imobil

Bd. Protopopescu Pache 14 sector 2

înc. sec. XX

252.

1803

B-ll-m-B-19482

Imobil

Bd. Protopopescu Pache 18 sector 2

înc. sec. XX

253.

1804

B-ll-m-B-19483

Casa Elena Lupescu

Bd. Protopopescu Pache 51 sector 2

1900

254.

1805

B-ll-m-B-

19484

Colegiul Național

„Mihai Viteazul"

Bd. Protopopescu Pache 62 sector 2

înc. sec. XX

255.

1806

B-ll-m-B-

19485

Imobil

Piața Protopopescu Pache 3 sector 2

înc. sec. XX

(

256.

1807

B-ll-m-B-

19486

Imobil

Piața Protopopescu Pache 9, colț cu Bd. Pache Protopopescu nr. 2 sector 2

înc. sec. XX

257.

1808

B-ll-m-B-19487

Imobil

Piața Protopopescu Pache 13 sector 2

înc. sec. XX

258.

1809

B-ll-m-B-

19488

Imobil

Piața Protopopescu Pache 14 sector 2

înc. sec. XX

259.

1907

B-ll-m-B-19581

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 8 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

260.

1908

B-ll-m-B-

19582

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 10 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

261.

1909

B-ll-m-B-19583

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 15 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

/    / X

262.

1910

B-ll-m-B-

19584

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 16 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

// ' / c

// ii

763.

1911

—z

B ll-m-B-19585

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 19 sector 2

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

2ț>4,

^B-ll-m-B-19586

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 20 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. secJCK-----66

J


E

PROIECTARE bloc K3 scara 1 fiscal 8327696. Cont0

URBANISM ARHITECTURA eta) 1 ap 3 sector 3 București RO16BRDE410SV21868144100 BRD foaia CaMeran
0

DESIGN


Nr. crt


Nr. LMI

2015


Cod LMI


Denumire


Adresă


Datare


Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate

265.

1913

C-ll-m-B-19587

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 21 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

266.

1914

B-ll-m-B-19588

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 22 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

267.

1915

BII-m-B-19589

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 26 sector 2

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

268.

1916

B-ll-m-B-19590

Casă

Str. Romano Alexandru pictor 28 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

269.

1917

B-ll-a-B-19591

Ansamblul       de

arhitectură      "Str.

Romulus"

Str. Romulus sector 2, 3

sf. sec. XIX

270.

1918

B-ll-m-B-19592

Casă

Str. Romulus sector 2

sec. XIX

271.

1920

B-ll-m-B-19594

Casă

Str. Romulus 4 sector 2

sec. XIX

272.

1921

B-ll-m-B-19595

Casă

Str. Romulus 7 sector 2

sec. XIX

273.

1922

B-ll-m-B-

19596

Casă

Str. Romulus 9 sector 2

sec. XIX

274.

1923

B-ll-m-B-19597

Casă

Str. Romulus 15-17 sector 2

sec. XIX

275.

1924

B-ll-m-B-19598

Casă

Str. Romulus 18 sector 2

sf. sec. XIX

276.

1925

B-ll-m-B-19599

Casă

Str. Romulus 19 sector 2

Sf. sec. XIX

277.

1926

B-ll-m-B-19600

Casă

Str. Romulus 20 sector 2

1904

278.

1927

B-ll-m-B-19601

Casă

Str. Romulus 22 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. Sec. XX

279.

1945

B-ll-m-B-19619

Imobil-Societatea de Locuințe Ieftine

Piața Rosetti C. A. 7 sector 2

*Conform limitelor OCPI, acest monument se află în Sector 1

1920

280.

1950

B-ll-m-B-

19623

Imobil

Str. Rosetti C. A. 26 sector 2

sf. sec. XIX

281.

1951

B-ll-m-B-19624

Casă

Str. Rosetti C. A. 33 sector 2

sf. sec. XIX

282.

1952

B-ll-m-B-19625

Casă

Str. Rosetti C. A. 35 sector 2

sf. sec. XIX

283.

1953

B-ll-m-B-19626

Casa Vasiliu Bolnava

Str. Rosetti C. A. 36 sector 2

sec. XIX XX

284.

1954

B-ll-m-B-19627

Imobil locuințe

Str. Rosetti Maria 15 sector 2

înc. sec. XX

! 285.

1955

B-ll-m-B-19628

Imobil

Str. Rosetti Maria 36 sector 2

înc. sec. XX

286.

'1956

J ’ /

B-ll-m-B-19629

Casă

Str. Russo Alecu 3 sector 2

sf. sec. XIX

fejI-m-B-1430

Casă

Str. Russo Alecu 5 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX?IROU DE .. PR0IE.CTARE . urbanism arhitectura, oesign B dui Unirii nr 66 bloc K3. scnrn i J_ ap 3 sector 3 Bucurest. Roman» RC J4O1752'1996 Cod fiscal 6327696 Cont R016BRDE410SV2186B144100 BRD MmU CaMeron

Nr. crt

Nr. LMI

2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate

288.

1958

B-ll-m-B-19631

Casă

Str. Russo Alecu 7 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

289.

1959

B-ll-m-B-19632

Casă

Str. Russo Alecu 9 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

290.

1960

B-ll-m-B-19633

Casă

Str. Russo Alecu 11 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

291.

1983

B-ll-m-B-19656

Biserica "Sf. împărați Constantin și Elena" -Schitul Darvari

Str. Schitul Darvari 3 sector 2

1834

(

292.

1984

B-ll-m-B-21044

Imobil

Bd. Schitu Măgureanu 19 sector 2

*Conform limitelor OCPI, acest monument se află în Sector 1

1929

293.

1985

B-ll-m-B-19657

Casă, azi Institutul Cervantes

Str. Serghiescu Marin 12 sector 2

sec. XIX - XX

294.

2013

B-ll-m-B-19679

Casa Cerchez

Piața Sfântul Ștefan 13A sector 2

1926

295.

2014

B-ll-a-B-

19680

Ansamblul       de

arhitectură "Str. și P-ța Sf. Ștefan"

Str. Sfântul Ștefan, inclusiv Piața

Sfântul Ștefan sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

296.

2020

B-ll-m-B-19683

Casă

Str. Sfinților 1 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

297.

2021

B-ll-m-B-19684

Casă

Str. Sfinților 6 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

298.

2022

B-ll-m-B-19685

Vilă

Str. Sfinților 7 sector 2

prima jum. sec. XX

299.

2023

B-ll-m-B-

19686

Casă

Str. Sfinților 9 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

300.

2024

B-ll-m-B-19687

Casă

Str. Sfinților 11 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

(

301.

2025

B-ll-m-B-19688

Casă

Str. Sfinților 12 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

302.

2026

B-ll-m-B-19689

Casă cu gang

Str. Sfinților 13 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

303.

2030

B-ll-m-B-19693

Casa luliu Zâne

Str. Silvestru 12 sector 2

sec. XIX

304.

2031

B-ll-a-B-19694

Ansamblul Bisericii

Silvestru

Str. Silvestru 36 sector 2

sec. XIX - XX

2032

B-ll-m-B-

19694.01

Biserica      "Sfântul

Silvestru, Episcopul Romei"

Str. Silvestru 36 sector 2

sec. XIX, 1907

2033

B-ll-m-B-

19694.02

Turn cu ceas

Str. Silvestru 36 sector 2

1879

305.

2034

B-ll-m-B-20912

Chioșc de grădină și bazin decorativ

Str. Silvestru 38 sector 2

I 1/1 t

' 3% \ O

w-7

B-ll-m-B-te721

Casa fizicianului C. Miculescu

Str. Spătarului 3 sector?

sf. sec. XIX prima jum. sec. XX

l a// /A II *

A.

-A-

2062’ , J—----L

----r-------

JB4|-m-B-19IK2

Casă

Str. Spătarului 19 sector 2

sf. sec. XIX

B.ROU OE PROIECTARE _ URBANISM. ARHITECTURA.  DESIGN

B dul Un- ■ nr 66 bloc K3 sca-a 1 eta| 1 ap 3 sector 3 București Romama RC J4OJ752'1996 Cod fisc* 8327696 Cont RO16BRDE410SV2186B144100 BRD teaia Calderon

Nr. crt

Nr. LMI

2015

Cod LMI

Denumire

Adresă ______________

Datare             ’

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate                                                                         J

308.

2053

B-ll-m-A-19723

Casa Melik, azi

Muzeul    Theodor

Pallady

Str. Spătarului 22 sector 2

1760

309.

2064

B-ll-m-B-19724

Casă

Str. Speranței 42-46 sector 2

sec. XIX

310.

2088

B-ll-m-B-19748

Casă de târgoveț

Str. Stroiescu V. Vasile 1-3 sector 2

sec. XIX

311.

2089

B-ll-m-B-20960

Casa Nenițescu

Str. Școalei 8 sector 2

sf. sec. XIX-înc. sec. XX

312.

2109

B-ll-m-B-19765

Casa loan Slavici

Str. Știrbei Vodă 152 sector 2

*Conform limitelor OCPI, acest monument se află în Sector 1

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

313.

2113

B-ll-m-B-19770

Casa     Gheorghe

Petrescu

Str. Toamnei 83 sector 2

înc. sec. XX

314.

2147

B -II m - B -19804

Liceul Economic

Str. Traian 165 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

315.

2155

B-ll-m-B-19812

Casă

Str. Traian 176 sector 2

sf. sec. XIX

316.

2158

B-ll-m-B-19815

Casă

Str. Traian 198 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

317.

2159

R-ll-mA-19816

Biserica „Sf. loachim și Ana" - Oboru Vechi

Str. Traian 204 sector 2

1780

318.

2160

B-ll-m-B-19817

Casă

Str. Traian 208 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

319.

2240

B-ll-m-B-19894

Casă

Str. Vlaicu Aurel 16 sector 2

prima jum. sec. XX

320.

2241

B-ll-m-B-19895

Vila Vintilă Brătian

Str. Vlaicu Aurel 19 sector 2

1912

321.

2242

B-ll-m-B-19896

Casă

Str. Vlaicu Aurel 41 sector 2

1899

322.

2243

B-ll-m-B-20961

Casa Profesor I.S. Floru

Str. Vlaicu Aurel 115 sector 2

1915

323.

2244

B-ll-m-B-19897

Casa Ion Voicu

Intr. Voicu Ion 4 sector 2

sf. sec. XIX, 1912

324.

2252

B-ll-m-B-19905

Casă

Str. Vuia Traian 5 sector 2

sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

325.

2310

B-lll-m-B-19968

Monumentul lui Gh.

Gr. Cantacuzino

Piața Cantacuzino Gh. f.n. sector 2, în Grădina Icoanei

326.

2312

B-lll-m-B-19970

Monumentul G-ral

Andranic

Bd. Carol 1 43 sector 2, în curtea Bisericii Armenești

327.

2321

B-lll-rn-B-19978

Bustul lui C. C.

Nottara

Bd. Dacia 105 sector 2, în curtea Muzeului C. C. Nottara

328.

-2322^ A

R-lll-m-B-sJ-9979

Bustul prof. Vasile Șuteu

Bd. Dacia 117 sector 2, în curtea Liceului "Dimitrie Cantemir"

A    1 \

r< i|i-m-B-

Statuia lui Vasile

Lascăr

Str. Lascăr Vasile f.n. sector 2

, ’ #0.

2352

B-llkm-B-090$ 1

Statuia "Industria casnică"

Str. Logofătul Luca Stroici 18 sector 2 t

1898BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESlGN

B Oui Unim nr 66 bioc K3 scara i etaj । ap 3 sector 3 București • Românie

R'         ■ ■■■         ,          । RD1hBRDE41OSV2lH6B144U'O ' ij .     „

Nr. crt

Nr. LMI 2015

Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Interiorul P.U.Z. Zone construite protejate

331.

2372

B-UI-m-B-

2002.5

Monumentul     lui

Tudor Vladimirescu

Str. Precupeții Vechi f.n. sector 2

1934

332.

2377

B-lll-m-A-

20030

Monumentul lui C. A. Rosetti

Piața Rosetti C. A. f.n. sector 2

333.

2378

B-lll-m-B-

20031

Bustul lui Constantin Dobrogeanu-Gherea

Str. Rosetti C. A. f.n. sector 2

334.

2379

B-lll-m-B-

19952

Statuia lui 1. L. Caragiale

Str. Rosetti IViaria f.n. sector 2

1976

335.

2401

B-lll-m B-20053

Monumentul eroilor din 1916-1918

Str. Silvestru 34-36 sector 2

336.

2402

B-lll-m-B-20054

Statuia lui Fheodor

Pallady

Str. Spătarului 22. sector 2, în curtea Casei Melik

337.

2411

B-IV-m-B-20976

Atelierul pictorului

Nicolae Grigorescu

Str. Batiștei 20 sector 2

sf. sec. XIX-înc. sec.

XX

338.

2423

B- IV-m-A-

20074

Piatra de mormânt a domnitorului Grigore

Str. Doamna Ghica 3 sector 2, în curtea Bisericii "înălțarea Domnului" - Doamna

prima jum. sec. XIX

339.

2424

B-IV-m-A-20075

Monument funerar

Grigore Ghica IV

Str. Doamna Ghica 3 sector 2, în curtea Bisericii "înălțarea Domnului" - Doamna Ghica

340.

2427

B-IV-m-B-20078

Cruce de piatră

Bd. Ferdinand 89 sector 2

1855

341.

2451

B-IV-m-B-20102

Monumentul funerar al gen. E. Odubescu

Str. Icoanei 12 sector 2, în curtea Bisericii Icoanei

342.

2455

B- IV-m-B-09094

Statuia "Agricultura"

Str. Logofătul Luca Stroici 18 sector 2

1898

Tabelul 6 Monumente istorice clasate, înscrise în LMI2015, aflate în P. U.Z. Zone protejate

 • (2) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii7.

 • (3) Intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt8:

r——-a) Toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, A amenajări peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul

\ \ Trionumentelor istorice;


7 Potrivit


in Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificărileURBE

BIROU T'E PROIECTARE B dul Un- nr 66 bloc K3 sca'a 1

RC >401752 1996 Cod 8327696 Con!


2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESlGN etaj 1 ap 3 ițelor 3 Bucu'etti Rotnama RO1bBRDE410SV21b6B144 1OC ' > .  .   -

 • b) Executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

 • c) Amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcții de protecție, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe și în monumente istorice;

 • d) Schimbări ale funcțiunii sau destinației monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

 • e) Strămutarea monumentelor istorice;

 • f) Amenajări de căi de acces, pietonale și carosabile, utilități anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecție a monumentelor istorice.

 • (4) Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile/avizele referitoare la celelalte categorii de intervenții asupra monumentelor istorice clasate, menționate mai sus, se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • (5) Toate intervențiile vor fi realizate în acord cu legislația în vigoare la momentul realizării acestora, cu privire la stabilirea unor măsuri de protecție pentru monumentele istorice sau orice altă reglementare legală, conexă.

 • (6) Autorizațiile prevăzute la alin. (4), emise fără avizul instituțiilor abilitate prin lege și fără

respectarea condițiilor acestora, sunt nule de drept.

 • (7) Pentru monumentele istorice clasate cuprinse în

 • (8) Tabelul 6 se aplică prevederile Art. 14, respectiv prescripțiile UTR-urilor aferente zonei

protejate din care face parte, iar pentru monumentele istorice clasate cuprinse în Tabelul 5

se aplică prescripțiile UTR-urilor aferente PUZ Sector 2. Totodată pentru monumentele care au adrese poștale diferite de L.M.I., poziția lor exactă se va corela cu delimitarea pe planșa de reglementări.

 • (9) Desființa rea construcției monument istoric este interzisă prin lege.

 • (10) Pentru parcelarul monument istoric se va evita alterarea caracteristicilor acestuia.

 • (11) De asemenea prevederile de mai sus se vor corela cu cele privitoare la: Lucrări identificate conform art.3 alin.l lit.b din Legea 90/1991 republicată cu modificările ulterioare,


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dul Uniri* nr 66 bloc K3 scara 1 etaj ’ ap 3 sector 3 București Rominu RC XCH752 1996 Cod hscai 8327696 Cont RO168RDE410SV21868144100 BRD Maia CaMaron

 • (12) Proprietarii construcțiiloi clasate în L.M.I. ca monument istoric precum și autoritățile administrației publice locale, sunt în totalitate responsabili de prezervarea, promovarea și valorificarea monumentelor istorice.

 • (13) Pentru monumentele istorice clasate listate în Tabelul 5, prin Studiul istoric de fundamentare, au fost instituite zone de protecție, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural; zonele de protecție ale monumentelor sunt marcate pe planșele de reglementări.

 • (14) Pentru zonele de protecție ale monumentelor, determinate pe planșele de reglementări în conformitate cu studiul istoric de fundamentare și/sau prin act adminstrativ, se aplică reglementările înscrise la Art. 17.

Art. 17. Reglementări pentru intervențiile în zona de protecție a monumentelor istorice

 • (1) în zonele de protecție a monumentelor istorice, delimitate conform planșelor de reglementări, se instituie o serie de permisivități și restricții pentru:

 • a) Păstrarea și ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanți de orice natură;

 • b) Păstrarea și ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin avizarea și supravegherea intervențiilor;

 • c) Prevederile mai sus menționate se vor corela cu prescripțiile specifice aferente fiecărui U.T.R.

 • (2) Documentațiile de urbanism (în cazul în care pentru realizarea obiectivului de investiție este necesară elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism) și/sau documentațiile pentru emiterea de autorizații de construire pentru imobilele din zona de protecție a monumentelor vor trata intervențiile propuse în relație cu monumentul/ monumentele, potrivit cerințelor înscrise la alin./l/, prin includerea în documentația tehnică a unor piese

relevante care ilustrează relația dintre monument și imobilul din zona de protecție: planuri, desfășurări stradale, perspective, documentare fotografice pentru explicitarea ambientului, propuneri privitoare la cromatici și materiale de construcție, simulări 3D, după caz.

 • (3) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu surit monumente istorice, dar care se află în zone de protecție a monumentelor istorice se autorizează pe baza avizului Direcției de Cultură a Municipiului București sau Ministerului Culturii (conform prevederilor legale) și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • (4) Condiții urbanistice aplicabile în zona de protecție a monumentelor istorice clasate:

 • <£i;) Amplasarea clădirilor față de aliniament va avea în vedere prezervarea perspectivelor tsițpra. monumentului istoric. Amplasarea clădirilor față de aliniament va urma


  reguli:


  46


  URBE


  2 0 0 0


-Jr xl B!R0U   DE PROIECTARE urbanism arhitectura.  DESlGN

B dui Unirn nr  66 bloc K 3 scara 1 etai ’ ap 3  sector 3 București   Romanța

RC 1752 1996 Cod fac* 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD fMLi Calderon

 • i) în cazul existenței unui regim de aliniere local este obligatorie respectarea acestuia, cu excepția necesității protejării unor arbori sau pentru relizarea unor prespective valoroase.

 • ii) Pentru imobilele situate pe parcele adiacente monumentului, dacă nu este aplicabilă prevederea de la punctul i, linia de aliniere se va raporta la linia de aliniere a construcției valoroase, după cum urmează:

 • (1) în cazul cuplării la calcan cu monumentul se preia linia de aliniere a acestuia;

 • (2) în cazul în care monumentul este retras de la limita laterală, linia de aliniere a monumentului este, de regulă, retragere minimă impusă; excepții se stabilesc prin studiu de vizibilitate.

 • iii) în alte cazuri decât cele de la lit.i-ii se vor aplica regulile generale de amplasare a construcților față de aliniament înscrise la Art. 41 cor elate cu condiția de prezervare a perspectivelor valoroase asupra monumentului.

 • b) în actul de creație, intervențiile asupra clădirilor existente sau inserțiile noi în țesutul urban existent, vor avea în vedere proporțiile volumului clădirii, ritmul de dispunere a elementelor verticale și orizontale în corelare cu raportul plin-gol, elemente de simetrie-asirnetrie caracteristice zonei, funcție de caz.

 • c) Pin punct de vedere cromatic se vor utiliza culori similare cu cele ale clădirilor monument din vecinătate, pentru a reduce impactul asupra acestora. în compoziția cromatică a fațadelor clădirilor existente și propuse se vor utiliza culorile pastelate.

 • d) Clădirile noi din zona de protecție a monumentelor vor îngloba în arhitectura clădirii echipamentele tehnice necesare, astfel încât cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public. Se interzice dispunerea pe fațadele clădirilor a antenelor satelit, unităților exterioare ale sistemelor de climatizare, a coșurilor metalice de evacuare și a altor elemente ale instalațiilor în zona de protecție a monumentelor. Prin excepție, se admite amplasarea acestor echipamente în poziții care sa nu fie vizibile din circulația publică sau să impacteze asupra monumentului cu acordul Direcției de Cultură a Municpiului București sau, după caz, a Ministerului Culturii.

 • e) Cu privire la intervenții la clădirile existente situate în zona de protecție a unui monument, în funcție de situația din teren, se vor utiliza cu precădere materialele tradiționale pentru învelitori precum țiglele (solzi sau țigle obișnuite), iar la refacerea sau repararea învelitorilor se va apela la țigle ceramice noi sau chiar țigle vechi aflate încă în stare bună. Nu sunt interzise tehnologiile noi, însă se vor evita materialele care duc la o diferențiere mult prea mare în ceea ce privește imaginea de ansamblu, nepotrivite precum țiglele

’ colorate, țiglele de beton sau materialele plastice colorate intens. De asemenea, se va evita

r*Ci!î--|i a mai multor materiale la învelitori, tipuri, forme și culori diferite pe suprafața


atehjiaț^coperiȘjjii^etiTii^pitrăpungerile/golurile nespecifice sau alte intervenții pe acoperii.deteo^ază imaginea unitară și aspectul general.URBE

BIROU DE PROIECTARE

B-dul Unim nr 66 bloc K3 icara 1

RC J401752'1996 Cod 8327696 Cont


2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA. DESIGN etaj 1 ap 3 teclor 3 București Românit R016BRDE410SV21868144100 BRD Hota Ctartaron

 • f) Atât pentru inserțiile noi cât și pentru intervențiile asupra construcțiilor existente tratarea se va realiza într-o manieră cât mai unitară din punct de vedere compozițional a fațadei dinspre strada principală: se vor dispune echilibrat elementele componente -raportul plin-gol (formă, ritm și dimensiune).

 • g) Pentru construcțiile existente care se mențin se va evita deteriorarea ornamentelor, a ancadramentelor ferestrelor cu valoare culturală și a elementelor de signalistică.

 • (5) în zonele de protecție a monumentelor, pentru cazurile specifice de situare pe limita de proprietate cu calcanul unei clădiri monument sau clădiri cu potențial de resursă culturală (valoare arhitectural-urbanistică, valoare memorial-simbolică) se recomandă ca în planul fațadei să se urmărească linia cornișei acestora (în cazuri justificate datorate unor necesități funcționale, de corelare cu alte clădiri cu care prezintă raport direct, front opus înalt, clădire de colt, alte criterii argumentate), se va putea depăși cu un nivel în planul fațadei (fără a lăsa calcane vizibile din domeniu public). Pentru toate situațiile volumul se poate conforma prin retrageri succesive din planul fațadei în vederea respectării prezentei prevederi, cu încadrarea în unitatea teritorială de referință aplicabilă.

  Art. 18. Spații publice și/sau spații verzi publice valoroase cu caracter istoric

  (1) Pentru spațiile publice și/sau spațiile verzi publice valoroase, cu caracter istoric și/sau cultural, aflate în zonele de protecție ale unor monumente istorice se vor aplica următoarele restricții și permisivități:

  a}


Intervențiile asupra acestora să fie fundamentate istoric, arhitectural, urbanistic și peisagistic în baza unor studii de specialitate și pe baza unor materiale documentare în conformitate cu prevederile legale.

întocmii ea proiectelor de amenajare a spațiilor verzi se va realiza de către specialiști urhaniști/peisagiști atestați de către M.C.I.N. și R.U.R. și avizarea oricăror documentații de către organismele legal abilitate (Direcția pentru Cultură a Municipiului București sau Ministerul Culturii și Identității Naționale, M.C.I.N.-C.N.M.I.).

c)


Se va evita obturarea vizibilităților directe spre monumente prin propuneri de vegetație masivă și abundentă;


Se vor utiliza specii vegetale specifice în conformitate cu lit. a) și b);

Se voi armoniza spațiile verzi propuse sau intervențiile asupra celor existente cu anturajele construite ale monumentelor:

f- în documentațiile de amenajare a spațiilor verzi, a propunerilor peisagistice, se vor realiza reprezentări complete în armonie cu reglementările zonelor de protecție ale rmnațfîentelor, pentru o abordare iRjtegrată;

48URBE

BIROU DE PROIECTARE B dul Uoiril nr 66 bloc K3 scar. 1 RC 340 1752’1996 Cod tac* 8327696 Con!


2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA. DESIGN etaj 1 ap 3 sector 3 București România RO1bBRDE410SV218fe5l44K>0 BRD CaMwoi

 • g) Amenajările aferente spațiului public să fie realizate cu materiale și tehnologii locale cât mai simple, preferabil naturale (piatră, lemn), evitându-se amenajările de tip urban (pavele de beton colorat), deseori în neconcordanță cu specificul locului.

 • h) Spațiul public va fi pus în valoare prin amenajări minimale, cu mobilier de relaxare specific, dar și cu obiecte de mobilier urban precum coșurile de gunoi, cu o imagine unitară la nivelul unor zone mai vaste. La acestea se vor evita culorile stridente.

 • i) Spațiile verzi dezvoltate de-a lungul străzii trebuie îngrijite permanent.

 • (2) Pentru protejarea peisajelor naturale si antropizate, care nu sunt în zona de protecție a unor monumente se vor respecta prescripțiile legislației de mediu și cele privitoare la infrastructuri tehnice și edilitare.

 • (3) Prevederile alin.2. de la prezentul articol se vor citi împreună cu Art. 13. CAPITOLUL IV.- REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRI IĂi II MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

(A) Spațiile verzi publice valoroase cc au caracter istoric și care nu sunt situate în zona de protecție a unor monumente, fie sunt monumentele înscrise în Lista Monumentelor istorice, fie sunt parte componentă a unor parcuri, fie constituie sau sunt parte componentă a unor Zone Protejate Constituite.

(5) Pentru acele spații publice și/sau spații verzi publice care sunt parte componentă a zonei protejate se voi aplica regulamentele specifice fiecărei zone protejate din care face parte.

Art. 19. Protejarea imobilelor cu potențial de resursă culturală, necEasate ca monumente istorice

(1). în cadrul teritoriului administrativ al Sectorului 2 al Municipiului București se regăsesc potrivit Studiului istoric de fundamentare, clădiri cu potențial de resursă culturală (valoare ai hitectural-urbanistică, valoare memorial-simbolică), după cum urmează:

a. Clădiri de cult:

str. Delea Veche nr. 29A;

bvd. Calea Moșilor nr. 257;

str. Reînvierii nr. 4 - clădirea cu portic prin care se face accesul în cimitirul Reînvierea;

str. Arhitect Hârjeu - Amfiteatrul Mihai Eminescuiv.

Unități sanitare:

bvd. Ștefan cel Mare nr. 11;

bvd. Basarabia nr. 21 - clădirea veche a spitalului Gomoiu Unități de învățământ: sti. Matei Voievod nr. Ti-Tl-, bvd. Ferdinand nr. 91;

str. Austrului nr. 33:


v.

vi.


49r.


U R B E 2000

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

ȘjpIr B dui Umrn nr  66 bloc K3. scara  i «tai t ap 3  sector 3 București    Remania

RC J401752'1996 Cod fecal 8327696 Cont RO16BRDE410SV2186B144100 BRO feata CaMeron

 • c. Instituții:

 • i. bvd. Ștefan cel Mare nr. 13-15;

 • d. Garaje și depouri:

 • i. str. Țepeș Vodă nr. 88;

 • e. Locuințe:

 • i. intr. Episcopul Radu nr. 5;

 • ii. str. Episcopul Radu (nr. 16,18);

 • iii. str. Ion Maiorescu nr. 34;

 • iv. str. Făinari nr. 1.

 • v. str. Marcel lancu (nr. 8, 9,10,11,12,13)

 • vi. str. Precupeții Vechi (nr. 16,18)

 • vii. str. Despot Vodă nr. 25

 • (2) . Clădirile cu potențial de resursă culturală, evidențiate la alin.(l), au fost marcate în cadrul planșelor de reglementări urbanistice.

 • (3) . In cazul clădirilor enumerate la alin.(l) orice operațiune de reabilitare, transformare sau (in extrenriis) desființare, care face obiectul unui P.U.D. (funcție de solicitare conform prevederilor legale) și/sau al unui D.T.A.C./D.T.A.D., vor fi prezentate pentru avizare în C.T.A.T.U. Sector 2, împreună cu minime informații istorice particularizate și analize de context urban. în vederea integrării în țesutul urban existent documentația de avizare/autorizare va include un studiu de inserție/intervenție care să conțină:

 • a. Desfășurări stradale - existent și propus - cu sublinierea cornișelor și coamelor;

 • b. Documentare fotografice pentru explicitarea ambientului;

 • c. Propuneri privitoare la cromatici și materiale de construcție;

 • d. Marcarea propunerilor peste amprenta vechiului existent, cu marcarea alinierilor și aliniamentelor.

 • (4) . imobilele enumerate la alin.(l) se încadrează la art.3, alin.(l), lit.a din Legea 50/1991, republicată9.

Art. 2.0. Protejarea parcelărilor cu valoare culturală, altele decât zonele protejate sau monumente istorice

 • (l) .în cadrul Sectorului 2 s-au identificat trei parcelări cu țesut tradițional (care nu sunt monumente) caracterizat de rețea stradală lineară (sau ortogonală) și regim preponderent cuplat, de construire a clădirilor, după cum urmează:

 • a. Parcelarul 1 delimitat de str. Comandor Eugen Botez, str. Doamna Oltea, bvd. Barbu Vâpăjj&scu și limita de proprietate (posterioară) a imobilelor localizate între str.

atțdd( Eugen Botez și str. Gioacchino Rossini.


cfe/ița competenței de autortfarje a primarului general si nu necesită obținerea avizului Direcției de Municipiului Bu

50URBE


2 0 0 0


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESlGN

B dul Unim nr 66 bloc K3 scara ’ etaj ’ ap 3 sector 3 București ■ Romanii ». ■ < RO16BR0E-4105721HW<14410<< &RS • , ,; . :... .

 • b. Parcelarul 2 delimitat de bvd. Lacul Tei, str. Județului, bvd. Ghica Tei, str. Sfânta Ana, str. Sfânta Treime, str. Scheiul de Sus, Str. Ghiculeasa Maria, limita de proprietate a imobilului localizat pe str. Banul Dumitrache nr. 46, str. Banul Dumitrache și din nou str. Scheiul de Sus.

 • c. Parcelarul 3 delimitat de str. Donizetti Gaetano, sti. Paul Urechescu, autobaza R.A.T.B. Floreasca, str. Lt. Comandor Aviator Ghorghe Bănciulescu, Stadionul Dinamo, strada Turbinei, Limita administrativă separativa cu Sectorul 1.

 • (2) . Delimitarea exactă, pe limite cadastrale, a parcelărilor enumerate la alin.(l) se regăsește în planșa de reglementări.

 • (3) . Pentru protejarea celor 3 zone se vor aplica următoarele restricții și permisivități, indiferent de UTR în care sunt încadrate:

 • a. Respectarea fără deformări a tramei stradale existente, cu excepția realizării unor eventuale alveole pentru parcări, spații verzi, elemente de mobilier urban etc.;

 • b. Respectarea parcelarului existent, cu evitarea operațiunilor de comasare sau dezmembrare care pot genera parcele atipice/agabaritice, cu excepția situațiilorîn care propunerile sunt realizate pentru integrarea corespunzătoare în parcelarul existent, pentru îndeplinirea condițiilor de construibilitate sau pentru necesitatea conformării volumetrice urbanistice și arhitecturale cu vecinătățile imediate;

 • c. Respectarea modului de circulație avizat prin studii de specialitate (sensuri de circulație, parcări etc.);

 • d. Respectarea servitutilor, drumurilor private și a căilor de acces instituite pentru accesibilitate pe parcele pentru a evita blocarea străzilor prin parcări auto neregulamentare;

 • e. Respectarea caracteristicilor generale funcționale existente (locuințe, spații pentru firme rnici, birouri pentru meserii liberale, comerț la parter, funcțiuni compatibile cu cea de locuire etc.) în corelai e cu prescripțiile specifice ale U.T.R. ului din care fac parte;

 • f. Racordarea la toate tipurile de rețele tehnico-edilitare orășenești;

 • g. Respectarea alinierilor tradiționale existente;

 • h. Respectarea regimului de înălțime caracteristic zonei în conformitate cu U.T.R. -ul din care face parte;

 • i. Respectarea distanței față de limitele posterioare ale parcelelor, a distanțelor minime y       conform R.L.U. (în cazul construcțiilor noi sau a extinderilor celor existente). în cazurile

//        atipice cu construcții existente pe parcela învecinată mai aproape de 6m față de limita

//         posterioare sau a necesității acoperirii unor calcane vizibile, funcție de caz; intervențiile

\      noi se vor putea amplasa la aceeași aliniere posterioară sau pe toată lungimea

ctilt anului existent;

extinderilor laterale a construcțiilor cu pasaje nespecifice, până la limitele


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B dui Unirii nr 66 bloc K3 tcarn i etaj 1 ap 3 »«ctor 3 București Romanța RC J40 1752 1996 Cod (iscat 8327696 Cont RO16BRDE41OSV21868144100 BRD M*a CaMeron

 • k. Respectarea procentelor de spații verzi private;

 • I. Respectarea caracteristicilor arhitectural-stilistice ale clădirilor, ale materialelor și cromaticilor armonizate cu existentul, ale speciilor vegetale din spațiile private (curți) sau de aliniament, ale împrejmuirilor și, după caz, ale unor elemente de signalistică impuse de funcțiuni;

 • m. Respectarea indicatorilor urbanistici caracteristici unității teritoriale de referință (P.O.T., C.U.T.);

 • n. Elaborarea de documentații tip P.U.D. pentru inserții noi în cadrul construit existent, în funcție de propunerea solicitată, corelat cu prescripțiile specifice fiecărui UTR sau în conformitate cu prevederile legale;

 • o. în cazul în care solicitarea de construire, conform prevederilor legale, necesită elaborarea unui P.U.Z., această documentație de urbanism va analiza întreaga parcelare în cadrul căreia se intervine;

 • p. Prezentarea spre avizare în comisia C.T.A.T.U. Sectoi 2 a documentațiilor care fac obiectul unui P.U.D. și conceptul arhitectural-volumetric care stă la baza elaborării D.T.A.C. împreună cu câte un studiu minimal suplimentar de inserție care să conțină: desfășurări stradale - existent și propus - cu sublinierea cornișelor și coamelor, documentare fotografice pentru cxplicitarea ambientului, propuneri privitoare la cromatici și matei iale de construcție, planuri parcelare cu suprapunerea, după caz, a propunerilor peste amprenta vechiului existent și cu marcarea alinierilor și aliniamentelor;

 • q. Respectarea pe cât posibil a regimului de cuplare a clădirilor și, implicit al alinierilor la cornișe; în cazurile unor supraetajări/mansardări se vor analiza posibilitățile ca ele să privească intervenții similare pe câte două clădiri cuplate (cu acordul și după posibilitățile proprietarilor). în cazul în care aceste intenții nu se pot materializa decât unilateral se vor studia soluții care vor plasa supraetajările/mansardările în planul secund, lăsând în prim plan alinierile existente la cornișe, în spiritul conservării caracteristicilor de unitate volumetrică și stilistică existente. Se va urmări în general armonizarea volumetriilor, evitând disonanțe majore în linia coamelor la nivel de front stradal;


Art. 21. Protejarea monumentelor de for public

Nsta monumentelor de for public ncclasate ca monumente istorice, cu amplasarea acestora, 'S® .întocmește de către autoritatea locală cu respectarea prevederilor Legii nr. 120/2.006.

IE 2020


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA  DESIGN

B dui Unirii nr 66 bloc K3. icara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 București Romanii RC 3401762 1996 Cod «isca 8327696 Cont RO16BRDE410SV2186B144100 BRD Mato CaWeroo

 • (2) . Autorizația de construire pentru monumente de for public se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii sau, după caz, Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în baza analizei realizate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisia zonală pentru monumentele de for public.

 • (3) . Intervențiile asupra monumentelor de for public existente, înregistrate potrivit alin.(l) necesită avizul Direcției pentru Cultură a Municipiului București.

 • (4) . Zona de protecție pentru monumente de for public urban neclasate ca monumente istorice are o rază de 50m în jurul monumentului, dacă prin studiul de amplasare a monumentului, aprobat potrivit alin.(2), nu s-a prevăzut altă limită.

 • (5) . Interve nțiile ce se vor executa în zona de protecție a monumentelor de for public vor urmări: a. Păstrarea și ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanti de orice natură;

 • b. Păstrarea și ameliorarea cadrului arhitectural urbanistic al monumentului prin aprobarea și supravegherea construirii;

 • c. Protejarea perspectivelor valoroase asupra monumentului.

 • (6) . Autorizațiile de construire în zona de protecție a monumentelor de for public se eliberează numai pe baza avizului Direcției pentru Cultură a nlunicipiului București.

 • (7) . în toate UTR-urile se admite amplasarea monumentele de for public, a obiectelor de artă urbană, a altoi elemente expozitionale permanente și/sau provizorii, pergole, copertine, suport rastel pentru biciclete, fântâni arteziene sau pentru furnizarea apei potabile, alte elemente de mobilier urbancu respectarea prevederilor legale în materie.

CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA

APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Art. 22. Autorizarea executării lucrărilor de construcții amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție:

 • (1) . în prezentul P.U.Z. sunt delimitate o serie de zone de protecție, de siguranță, culoare și serviti iți în interiorul cărora se impun restricții de construire sau interdicții, după caz.

 • (2) . Autorizațiile de construire/desfiir.țare în vederea executării lucrărilor de construcții in ^oi^le^supid cărora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecție prevăzut în P.U.Z. ft ai cu condiția obținerii în prealabil a avizelor și a acordurilor specifice din partea enităților care au instituit respectivele restricții, după cum urmează:

ntru lucrări de construcții caie se execută la monumentele istorice, construcțiile ele de protecție a monumentelor, și în ansamblurile de arhitectură și siturileBIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dul Unirii nr 66 bloc K3 tcara i etaj 1 ap 3 aector 3 București   Romanra

»•’ ,..:i tr-. «...              u ■■ i R016BRDE410SV21b»,.h14410(             ' •

arheologice, precum și pentru construcțiile din zonele construite protejate, autorizațiile de construire/desființare se emit cu avizul conform al Ministerului Culturii sau al Direcției de Cultură a municipiului București, după caz.

 • b. Pentru lucrări de construcții care se execută în zonele de siguranță și de protecție a infrastructurilor de transport de interes public, precum și în zonele aferente construirii căilor de comunicație și ale sistemelor tehnico-edilitaie, stabilite prin P.U.Z. S2 în baza legislației în vigoare și a avizelor/acordurilor, se va obține avizul/autorizația autorităților/entităților competente.

 • (3) . Execuția lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - în zone de protecție/de siguranță sau în alte culoare se face diferențiat, în funcție de destinația propusa în raport cu tipul funcțiunii care a generat zona de protecție/de siguranță, precum și cu respectarea normelor legale aplicabile (de protecție acustică, sanitară etc.).

 • (4) . în cazul apariției unui obiectiv nou care generează o zonă de protecție/de siguranță, în vederea autorizării lucrărilor de construcții propuse se vor obține datele cadastrale ale zonelor respective, care pot conduce la servituți/interdicții specifice.

Art. 23. Expunerea la riscuri naturale

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale se va condiționa de realizarea unor lucrări hidrotehnice pentru atenuarea și/sau devierea viiturilor, sisteme de irigații și desecări, lucrări de combaterea eroziunii de adâncime, lucrări de stabilizare a pantelor și alte lucrări pentru reducerea riscurilor naturale, totodată solicitându-se avizul/acordul de la instituțiile abilitate.

 • (2) .în completarea prevederilor alin.(l) amplasarea construcțiilor în zonele marcate ca fiind grevate de riscuri naturale poate fi permisă, cu aprobarea autorității competente în protecția mediului și/sau a altor organisme competente, după caz, în următoarele condiții:

 • a. După ridicarea restricției ca urmare a reevaluării riscului ;

 • b. în urma aplicării unor măsuri de reducere a riscului prevăzute în studii și proiecte de specialitate;

 • c. în ui ma elaborării studiilor și proiectelor care stabilesc condiții în care amplasarea de construcții este admisibilă.

Prevederile prezentului articol se vor citi împreună cu ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță, respectiv subcapitolul Protecția apelor - sistemul de gospodărire a apelor.

Art. 24. Zone cu itscurt tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special


 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice se va face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.

 • (2) .în sensul prezentului Regulament, riscurile tehnologice sunt:

Riscuri determinate de procesele industriale care^prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de tere

i de poluare.^aerului, apei sau solului;


■■■2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA. DESIGN etaj 1       3 sector 3 Bucu'est Roman a

RO16BRDE410SV21868 144WG BRD ' ... • .   •

 • b. Riscuri datorate rețelelor și instalațiilor tehnico-edilitare și căilor de comunicații (rutiere, aeriene etc.) ca surse de zgomot și poluare;

 • c. Riscuri datorate posibilităților de avariere a unor construcții și amenajări la cutremure, inundații, sau fenomene meteorologice periculoase.

 • (3) . Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice se va face în raport cu permisiunile și restricțiile specifice, conform cadrului normativ în vigoare.

 • (4) .în P.U.Z. S2 s-au înscris sursele potențiale generatoare de riscuri tehnologice și zonele de protecție și/sau de siguranță a acestora și s au stabilit servituțile și reglementările urbanistice, iar zonarea funcțională a teritoriului sectorului 2 s-a realizat cu respectarea principiului separării zonelor generatoare de riscuri tehnologice de celelate zone funcționale.

 • (5) . Reglementări pentru zonele de protecție sanitară:

 • a. Autorizarea executării lucrărilor în zonele de protecție sanitară/distanțe de protecție sanitară instituite potrivit prevederilor legale se face cu aplicarea restricțiilor specifice.

 • b. Reglementări relevante din Ordinul M.S. nr. 119/2014 se pot consulta în în ANEXA 1, subtitlul Protecție sanitară.

 • (6) . Reglementări privind protejarea autostrăzilor:

 • a. Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării de lucrări în zona autostrăzii este obligatoriu acordul prealabil al Companiei Naționale de

Administrare a Infrastructurii Rutiere;

 • b. Extrase relevante din O.G. nr. 43/1997, privitoare la zonele de siguranță ale drumurilor sunt cuprinse în ANEXA 1, subtitlul Drumuri: zona de siguranță, zona de protecție.

 • (7) . Reglementări privind protejarea infrastructurii feroviare aflate în domeniul public și administrarea C.N.C.F. „C.F.R.":

  a.


Amplasarea construcțiilor, altele decât cele aferente infrastructurii feroviare se face în afara zonei de siguranță a căii ferate, legal semnalizate (20m din axul căii ferate); excepție pot face numai lucrările de infrastructură de interes public, și, după caz, alte lucrări admise, în condițiile legii.

în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane, cu excepția proiectelor de infrastructuri publice și a celor pentru care s-a emis aviz favorabil al Ministerului Transporturilor și care nu pun în pericol siguranța circulației.

în zona de protecție a infrastructurii feroviare (lOOm din axul căii ferate publice) se interzice:

 • i. Amplasarea oricăror construcții, fie și cu caracter temporar, fără aprobarea administratorului infrastructurii feroviare și cu respectarea regimului juridic al . zonei de protecție, respectiv de siguranță.

 • ii. Depozitarea de materiale care împiedică/Vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare.


  BHi


  URBE


  2 0 0 0


SJ®     BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

<3^0 ~ JF   B Ou' Unirii nr  66 t>ioc K3 scara  * etaj 1 ap 3  lector 3 București   Romania

RC XO’?52'’996 Cod fiscal 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD fiMa Caideron

 • iii. Utilizarea indicatoarelor și a luminilor de culoare roșie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;

 • iv. Efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar afecta stabilitatea solului sau ar modifica echilibrul freatic.

 • v. Depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecție a acesteia, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului feroviar. Depozitarea sau manipularea unor astfel de materiale/substanțe/deșeuri trebuie să respecte reglementările de protecție a mediului și să aibă avizul C.N.C.F. „C.F.R." - S.A. Amenajările și instalațiile de manipulate, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substanțelor sau deșeurilor prevăzute în prezentul alineat se pot realiza pe bază de studii privind implicațiile asupra activității feroviare și de mediu executate de agenți economici agrementați/autorizați, pe baza avizului C.N.C.F. „C.F.R." - S.A. și cu autorizația Ministerului Transporturilor.

 • vi. Orice alte utilizări care contravin reglementărilor exprese emise de Ministerul Transporturilor.

 • d. Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism, respectiv autorizarea executării de construcții și instalații în zona de siguranță și de protecție a infrastructurii feroviare publice se va solicita avizul Sucursalei Regionale de Căi Ferate București și apoi se va solicita acordul C.N.C.F. „C.F.R." - S.A.10 în condițiile legii.

 • e. Extrase relevante din reglementările principale referitoare la cele 3 zone ale infrastructurii feroviare publice: zona de siguranță, zona de protecție și zona cadastrală C.F.R. sunt cuprinse ANEXA 1 - Protecția căilor de comunicație feroviară.

 • (8) . Reglementări privind zona de siguranță și de protecție a metroului:

 • a. Conform Ordinului nr. 158/1996 al Ministrului Transporturilor, în interiorul Zonei minime de siguranță, protecție și funcționalitate (Z.S.M.) se aplică următoarele restricții:

 • i. Amplasarea oricăror construcții definitive, civile și industriale, a instalațiilor aferente, inclusiv cele tehnologice și de interes public, în zona minimă de siguranță, protecție și funcționalitate (Z.S.M.) a metroului se pot face numai cu ) J             avizul METROREX S.A. și cu acordul Ministerului Transporturilor.

.//            ii. Subtraversările, supratraVersările în subteran a rețelelor de metrou cât și

lucrările în subteran la diverse instalații ale rețelelor edilitare (electrice, canal, apă, ga/e, telecomunicații etc.) se pot face numai cu avizul METROREX S.A. și cu ^ordul Ministerului Transporturilor.

>8 cu modificările ukfrioare și Ordinului. 1S8/1996


URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dui Unim nr 66, bloc K3. scara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 București Romania RC J40 1752'1996 Cod fiscal 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRO MaU Caideron

 • b. Zona minimă de siguianță, protecție și funcționalitate a metroului a fost instituită potrivit H.C.L.M.B. nr. 29/1993 de avizare a „Normativului privind stabilirea zonei minime de siguranță, protecție și funcționalitate a Metroului".

 • (9) . Reglementări pentru protejarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare:

 • a. în zona aducțiunilor (apeductelor) de apă potabilă sunt instituite zone de interdicție și zone de restricție conform H.G. nr. 930/2005; pe planurile de Reglementări tehnico-edilitare - rețele apă potabilă sunt trasate rețelele publice de apă potabilă;

 • b. în zonele de protecție sanitară cu regim sever și de exploatare situate în domeniul public sau privat se pot amenaja, cu avizul prealabil al S.C. APA NOVA București S.A., spații verzi înierbate, arbuști ornamentali mici, alei pietonale neasfaltate/nebetonate, mic mobilier urban (fără fundații); nu sunt permise niciun fel de construcții sau amenajări definitive/prcvizorii sau plantarea de arbori mari, care pot împiedica accesul direct al operatorului la aducțiunile de apă sau la colectoarele principale de canalizare.

 • c. Principalele reglementări pentru protejarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, înscrise în H.G. nr. 930/2005 se pot consulta în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu apă potabilă.

 • d. Se vor respecta prevederile Regulamentului serviciului dc alimentare cu apă și canalizare a Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.820/2018, privind modalitățile de colectare, gestionare și evacuare a apelor pluviale;

 • e. în vederea elaborării documentațiilor de urbanism P.U.D., precum și pentru emiterea autorizațiilor de construcție se va solicita obținerea avizului APA NOVA București S.A., în condițiile prevedeiilor H.G. nr. 930/2005, Legii nr. 50/1991, SR 8591/1997, Legii nr. 243/2006 (modificată prin Legea nr. 224/2015), I egii nr. 307/2.004, Ordinului A.N.R.S.C. nr. 88/2007 și Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare a Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 820/2018.

 • (10) . Protecția sistemului de transport a energiei electrice:

 • a. Din avizul CTA nr. 45/2019 emis de C.N.T.E.E. Transelectrica - Sucursala de Transport București nu rezultă existența unor rețele de transport a energiei electrice pe raza sectorului 2.

  b.


Se va proteja corespunzător, potrivit prevederilor legale, cablul de fibră optică aparținând C.N.T.E.E. Transelectrica.

Protecția sistemului de distribuție a energiei electrice:

 • a. Pe raza sectorului 2 există, potrivit avizului nr. 260342348/25.07.2019, rețele electrice de îp-iltă, medie și joasă tensiune, care aparțin de S.C. ENEl Distribuție Muntenia S.A..

 • b. ^UjtejîizWea executării de lucrări de conslrucții și instalații este condiționată de avizului de amplasament și, după caz, de alimentare cu energie electrică al Distribuție Muntenia S.A., p ivit reglementărilor legale.


  țitS IUNIE 2020
2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESIGN • taj 1 ap 3 »«ctor 3 București Romanii R016BRDE410SV21H6H144100     ' ., । âw«

 • c. Pentru protecție rețelelor se vor respecta prevederile normativelor în vigoare. în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu energie electrică sunt cuprinse extrase relevante din reglementările legale care privesc protecția rețelelor de alimentare cu energie electrică.

 • (12) . Protecția rețelei de iluminat public:

 • a. Potrivit avizului nr. 441/17.04.2019 se vor avea în vedere prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 59/2019.

 • b. Pentru protecția rețelelor se vor respecta prevederile normativelor în vigoare. în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu energie electrică sunt cuprinse extrase relevante din reglementările legale care privesc protecția rețelelor de alimentare cu energie electrică, aplicabile și rețelelor de iluminat public.

 • (13) . Protecția sistemului de transport public al municipiului București:

 • a. Pe raza sectorului 2 există, potrivit avizului nr. 4908/18.03.2019, instalații fixe, exploatate, în concesiune, de S.T.B. S.A..

 • b. Pentru protecția instalațiilor fixe S.T.B. se vor respecta prevederile normativelor în vigoare.

 • c. Pentru protecția rețelelor se vor respecta prevederile normativelor în vigoare. în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu energie electrică sunt cuprinse extrase relevante din reglementările legale care privesc protecția rețelelor de alimentare cu energie electrică, aplicabile și rețelelor exploatate de S.T.B..

 • (14) . Reglementări pentru protecția sistemului de dictiibuție gaze naturale:

 • a. Rețeaua de distribuție gaze naturale este exploatată de Distrigaz Sud Rețele.

 • b. Dezvoltarea rețelei de distribuție gaze naturale se face în conformitate cu ordinele emise de A.N.R.E..

 • c. în vederea asigurării funcționării normale a rețelelor de distribuție gaze naturale și a evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de protecție se impun terților restricții și interdicții prevăzute de legislația în vigoare.

 • d. Dimensiunile zonelor de protecție și de securitate ale sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt stabilite prin NORMA TEHNICĂ aprobata prin Ordinul A.N.R.E. nr. 89/2018.

Autorizarea executai ii de lucrări de construcții și instalații în zonele de protecție și de siguranță ale sistemului de alimentare cu gaze naturale, precum și a lucrărilor de amenajare a terenului în zonele în care este propusă extinderea rețelei de gaze naturale, este condiționată de emiterea avizului Distrigaz Sud Rețele.

 • f. Eentru protecția rețelelor de distribuție gaze naturale se voi respecta prevederile normativelor în vigoare. în ANEXA 1, subtitlul Protecția sistemului de alimentare cu țazejhaturale sunt cuprinse extrase relevante din reglementai ea tehnică în vigoare.

 • (15) . ■ rqiecția sistemelor de comunicații electronice:
  a     im bu      %
2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESIGN eta| t ap 3 sector 3 București Romani#

RO16BRDE410SV2W6814410C‘ BRD ' di Cmwj

 • a. Pentru dezvoltarea rețelei metropolitane de fibră optică a municipiului București (R.M.F.O.M.B.), se va rezerva un spațiu pe trotuar, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

 • b. Rețeaua R.M.F.O.M.B. este exploatată de Netcity Telecom, prin concesiune; execuția de lucrări în zona acestei rețele se va realiza fără afectarea rețelelor, urmând a se solicita avizul concesionarului, în cazul în care sunt necesare lucrări de deviere și protejarea a rețelelor.

 • c. Pentru execuția de lucrări în zona instalațiilor de tc. subterane (cămine și canalizați! telefonice) și instalații tc. aeriene deținute de S.C. Telekom Romania Communication S.A. este necesar avizul operatorului, conform prevederilor legale. Viitoarele lucrări vor fi proiectate astfel încât să nu afecteze instalațiile telefonice.

Art. 25. Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate

 • (1) . Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu caracter special (vezi pag. 283) se face de către instituțiile din sistemul de apătare, ordine publică și securitate națională, potrivit Ordinului comun nr.2.212/2.391/59/16.317/151/M.40/2.868/C/263/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special, cu respectarea prevederilor P.U.Z. S2 și R.L.U. S2.

 • (2) . Ministerul Afacerilor Interne avizează11:

 • a. Documentația tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, dacă urmează a se executa în vecinătatea obiectivelor speciale situate în intravilan, aflate în administrarea instituțiilor respective - pe parcelele limitrofe, precum si pe cele situate de cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestora (dacă nu au avizat o documentație de urbanism P.U.Z./P.U.D. în baza căreia se emite autorizația de construcție);

 • b. Documentația tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, dacă urmează a se executa în proximitatea ambasadelor pentru caro paza este asigurată de efective de jandarmi, fiind necesar solicitarea avizului M.A.I.;

 • c. Documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism: P.U.Z./P.U.D. ce cuprind sau sunt limitrofe obiectivelor speciale situate în intravilan.


4/N/M30/3422/4221 din 1995 al M.L.P.A.T., M.I., M.Ap.N., S.R.I., pentru aprobarea a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor  construcțiilor și Aviz nr.4K603/2019


URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

Bdui Unim nr 66. bloc K3. scara 1 etaj t ap 3 lector 3 Bucurasli   Romania

. <1             ■    R016BRDE410SV21KWM44100 BR2

Viitoarele lucrări ce se vor efectua la sistematizarea căilor de comunicații nu trebuie să afecteze desfășurarea activităților unităților de poliție care funcționează în imobilele limitrofe obiectivelor de investiții propuse prin prezentul P.U.Z., iar în eventualitatea producerii unor perturbații/prejudicii asupra imobilelor aflate în administrarea Poliției Române, beneficiarul invetiției va fi răspunzător de pagubele produse.

 • (3) . Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major General, avizează documentațiile pentru autorizarea executării lucrărilor nominalizate în H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.

 • (4) . Se va solicita avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru12:

 • a. Documentația tehnică pentru autorizarea oricăror obiective care includ excavări care ar putea afecta integritatea rețelelor de telecomunicații speciale, pe zona de interes, astfel cum este hașurată în anexa la avizul STS.

 • b. Autorizarea unor obiective de investiții noi, inclusiv de aprobare a unor documentații de urbanism P.U.Z. sau P.U.D., ale căror construcții depășesc înălțimea de lOm.

 • (5) . Serviciul Român de Informații avizează

 • a. Documentația tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, dacă urmează a se executa în vecinătatea obiectivelor speciale situate în intravilan, aflate în administrarea instituțiilor respective - pe parcelele limitrofe, precum si pe cele situate de cealaltă parte a străzilor învecinate cu incinta acestora (dacă nu au avizat o documentație de urbanism P.U.Z./P.U.D. în baza căreia se emite autorizația de construcție);

 • b. Pentru zonele de protecție ale incintelor obiectivelor speciale evidențiate în planșele de reglementări PUZ S2, pentru cele de la alin a) mai sus menționate și pentru lucările înscrise la art.2. lit. a) și b) din Ordinul Comun, Administrația publică locală va solicita, conform prevederilor legale, prin certificatele de urbanism eliberate, obținerea avizului S.R.I.

Art. 26. Reglementări pentru siguranța transportului aerian

I. Aplicabilitate13

1.2.1. - (1) Prevederile prezentei reglementări se aplică tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfășoară activități aeronautice civile și/sau conexe ori care dețin și/sau administrează terenuri în zonele cu servituti ^erdhbifttce civile pe teritoriul României și/sau obiective care pot onstitui obstacole pentru ^avrg^rffa aeriană și/sau care pot afecta siguranța zborului.
2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESlGN •t«j i ap 3, tector 3 Bucu'eiti Romanii

RO16BR0E-lWSV21KWU4-M0t) BRO i',   ,

(2) 1 otodată, prevederile reglementării de față se aplică administrațiilor publice ale căror unități administrativ-teritoriale includ zone cu servituți aeronautice civile și/sau alte zone în care unele obiective pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului.

 • 1.2.2. Prevederile prezentei reglementări se referă la zonele cu servituți aeronautice civile din perimetrul sau din vecinătatea:

 • a) Aerodromurilor terestre autorizate/înregistrate, heliporturilor de suprafață și heliporturilor în terasă autorizate/înregistrate, precum și aerodromurilor/heliporturilor certificate după regulile europene [corespunzător specificațiilor de certificare (C.S.) aplicabile, incluse în baza de certificare (C.B.) stabilită și notificată de A.A.C.R.];

 • b) Amplasamentelor unităților de control al traficului aerian și centrelor de informare a zborurilor;

 • c) Amplasamentelor mijloacelor CNS și meteorologice aferente aviației civile.

 • 1.2.3. Reglementarea de față evidențiază, fără a se limita la acestea, obiectivele uzuale pentru realizarea cărora este necesară obținerea în prealabil a avizeloi A.A.C.R. la documentațiile tehnice aferente.

 • II. Servituți aeronautice civile14

(]). Pentru siguranța zborului și a activitățiloi aeronautice, pe terenurile de aeronautică civilă și în vecinătatea acestora trebuie să se respecte cerințele instituite, condițiile și restricțiile prevăzute de reglementările aeronautice civile naționale și/sau internaționale aplicabile.

 • (2) . Condițiile, restricțiile și obligațiile impuse sau recomandate de reglementările aeronautice civile naționale și/sau internaționale pentru realizarea și menținerea siguranței zborului și manevrelor aeronavelor în spațiul aerian și la sol constituie servituți aeronautice civile,

care definesc un regim de protecție adecvat, în interes aeronautic civil.

 • (3) . în funcție de natura lor, servituțile aeronautice civile pot fi clasificate în:

 • a. Servituți de degajare;

 • b. Servituți de balizare;

 • c. Servituți radioelectrice (electromagnetice);

 • d. Alte servituți (diverse).

 • (4) . Proiecțiile orizontale ale suprafețelor de limitare a obstacolelor, ale suprafețelor de


  protecție a procedurilor do zbor instrumental, ale suprafețelor și zonelor de protecție a mijloacelor CNS și meteorologice, ale altor categorii dejșuprțafețe sau cerințe aeronautice  (după caz) definesc la sol (formă, dimensiuni, orientare


  incidența servituților de aeronautică civilă.

  III. în conformitate cu CAPITOLUL IV15
  răspunzătoare aflată subBIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B dui Umm nr 66 bloc K3 scara I etaj 1 ap 3. aaclor 3 Bucu'eib Romanța RC 3*01752'1996 Cod tacai 6327696 Cont R0168RDE410SV21868144100 BRD MwU Cakteron


 • 1. Zona I: nu face obiectul fiind poziționată în integralitate în exteriorul limitelor Sectorului 2 al Municipiului București în conformitate cu Fig. 1

 • 2. Zona II, definită astfel:

 • i. Suprafață conică, din care se exclude Zona I;

 • ii. Extindere/ distanță orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcție: 4.500m, exclusiv Zona I;

 • iii. înălțimea marginii exterioare: +30m față de cota aerodromului 85,95m (pantă 1:150 de la marginea benzii pistei, spre exterior).

Sunt necesare solicitarea și obținerea avizului A.A.C.R. pentru toate obstacolele din Zona II cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate

Zona III definită astfel:

 • iv. Suprafață orizontală care începe de la extremitatea Zonei II și din care se exclude Zona I;

 • v. Extindere/distanță orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcție: 500m (exclusiv Zona I și Zona tl);

ălțimea suprafeței: +3 ață de cota aerodromului (85,95m)


BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B dui Unirii nr  66. bloc K3 scara 1, ata; I, ap 3  sector 3 București    Romania

RC J4CM1752H996 Cod fiscal 8327696 Cont RO16BROE410SV218bB 144100 BRD Alela CaMeron

Sunt necesare solicitarea și obținerea avizului A.A.C.R. pentru toate obstacolele din Zona III cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate

 • A. Zona IV definită astfel:

 • vii. Suprafață conică, începând de la extremitatea Zonei III și din care se exclude sectorul Zonei I de la 8.500m la IS.OOOm, după caz;

 • viii. Extindere/distanță orizontală: în orice direcție, până la limita CTR/TMA;

 • ix. Interesează obstacolele cu înălțimi egale sau mai mari de 45m față de cota aerodromului (85,95m).

Sunt necesare solicitarea și obținerea avizului A.A.C.R. pentru toate obstacolele din Zona IV cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate

IV. Totodată, conform aceleași figuri (Fig. 1), care se regăsește suprapusă și pe planșa de reglementări a Sectorul 2 Municipiului București sunt identificate zonele de protecție DME_07, DME_25, M.S.SR. BUCIUMENI, PSR M.S.SR OTOPENI, M.S.SR MOD S BUCUREȘTI.

In Zona de protecție DME_07, DME_25 se va solicita si obține avizul A.A.C.R. pentru toate obstacolele cu înălțimi egale sau mai mari de 15m (față de Cota aerodromului 85.95m). în toate cazurile înălțimea este exprimată în metri și se va lua în considerare prin măsurare la coama acoperișului sau, în cazul acoperirii în terasă, la aticul nivelului retras (sau a etajului tehnic retras), în interesul siguranței navigației aeriene, în suprafețele și zonele de protecție aferente mijloacelor CMS și meteorologice nu pot fi amplasate, construite și/sau instalate niciun fel de obiective noi fără avizul A.A.C.R. conform art.3.4.3. din R.A.C.R.-Z.S.A.C., ediția 1/2015 cu modificările și completările ulterioare.

V. Pentru terenurile aflate în Z.S.A.C. regimul de înălțime maxim și înălțimea maximă se va stabili punctual, pentru fiecare teren/obiectiv în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul solicitării avizului A.A.C.R., în sens restrictiv față de prevederile prezentei documentații cu privire la înălțimea și regimul de înălțime propus pentru fiecare zona în parte. Detalii suplimentare privitoare la reglementările din zonele de servituți aeronautice16, la proiecția orizontală a zonelor, se găsesc în capitolul Protecția transportului aerian din ANEXA 1.

Ari. 27. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • (1) . Amplasarea pe teritoriul sectorului 2 a unităților noi, generatoare de pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase (unități tip Seveso) este interzisă potrivit reglementărilor prezentului P.U.Z..

 • (2) . Excepții de la prevederile alin.(l) se pot eventual admite în urma elaborării unor P.U.Z.-uri

însoțite de studii de impact asupra sănătății și mediului și a unor studii de risc elaborate, supuse consultării publice și aprobate conform prevederilor legale, în urma cărora să rezulte că JnWțîâ1 ukiltăț’U generatoare de risc nu provoacă restricționări în utilizarea altor terenuri,


t^tărilp ulterioare.

I                as.

'i

BIROU DE PROIECTARE

B dui Umrii nr 66 bloc KS, scara 1

RC J40 1752 1**> Ceri 6*. a 8327f.^ &_•"!


URBANISM ARHITECTURA DESIGN •tai 1 ap 3 sector 3 București Romann

R016BRDE4WSV21Hb«144100 0R3 Cww

 • (3) .Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, altele decât cele de tip Seveso, se poate eventual face numai pe baza unui P.U.Z. și a unui studiu de impact elaborate, supuse consultării publice și aprobate conform prevederilor legale.

 • (4) .Zona minimă de reglementare a P.U.Z.-ului ce se elaborează potrivit alin.(2)-(3) va fi zona de impact din jurul amplasamentului, stabilită prin analiza de risc elaborată potrivit reglementărilor specifice.

 • (5) . Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată prin Ordinul M.I.C. nr. 1587 din 25 iulie 199717.

Art. 28. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității, prin încadrarea în zonele funcționale admise/admise cu condiționări aferente fiecărui U.T.R..

 • (2) . Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări și utilizările interzise sunt precizate și detaliate în cadrul prescripțiilor specifice privind zonele funcționale/U.T.R.-urile cuprinse în prezentul regulament.

 • (3) . Pentru parcelele pe care sunt edificate clădiri cu destinație industrială la data aprobării prezentului Regulament se poate menține funcțiunea industrială, fiind permise inclusiv extinderi pentru destinația menționată, cu condiția să nu polueze, să se obțină avizele-acordurile de funcționare de la instituțiile abilitate și să se asigure compatibilitatea anvelopei cu cerințele specifice prescripțiilor privind aspectul exterior al construcțiilor aferente UTR, în baza unei documentații de urbanism.

 • (4) . Conversiile funcționale totale sau parțiale se admit dacă noua funcțiune se încadrează în utilizările admise în subzona/U.T.R.-ul în care se încadrează imobilul și dacă la faza de autorizare se respectă actele normative aplicabile.

 • (5) .în toate zonele funcționale în care este permisă funcțiunea de locuire se vor preciza amplasamentele platformelor/ a spațiilor protejate destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajare.

 • (6) .în toate zonele funcționale sunt interzise:

 • a. I ucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente, fiind necesare asigurarea măsurilor de protejare specifice prevederilor legale;

 • b. Orice lucrări de terasament care provoacă scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

 • (7) .în conformitate cu Avizul de mediu nr.1/2020, se interzic si:


  URBE


  2 0 0 0


BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dui Unim nr  66 bloc K3 scara 1. etaj 1 ap 3  sector 3 București    Românie

RC 3401752'1996 Cod ftscai 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD Mata Catderon

 • a. activități care generează poluare peste limitele legal admise, prin corelare cu utilizările funcționale zonelor/subzonelor din TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ;

 • b. crearea unor noi depozite necontrolate de deșeuri pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, precum și gestionarea deșeuriloi din orice surse (inclusiv a celor provenite din lucrări de construcții) fără respectarea legislației în vigoare aplicabile, respectiv: HCL Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București; HCGMB nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București; Ordinul Președintelui ANRSCUP nr. 82/2015 privind apiobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localităților; Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților.

 • (8) . Se vor avea în vedere prevederile din din ANEXA 1 - și, în mod special, prevederile subc apitolului Compatibilitate funcțională și distanțe de protecție.

Art. 29. Indicatori urbanistici P.O.T. și C.U.T.

 • (1) .Valorile maxime ale indicatorilor P.O.T. și C.U.T. (vezi ANEXA 2 - Glosar) sunt stabilite prin prescripțiile specifice ale fiecăiui U.T.R. și se calculează potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • (2) . Valoarea maximă a C.U.T., stabilit prin prezentul regulament, este de 4,00 potrivit prevederilor legale în vigoare1, iar pentru toate documentațiile P.U.Z. aprobate anterior prezentei documentații și preluate se mențin toate reglementările stabilite cu excepția C.U.T. ce va fi redus la valoarea de maxim 4,00.

 • (3) . Priri excepție de la prevederile alin.(2), valori ale C.U.T. mai mari de 4,00 sunt înscrise în arealele stabilite prin P.U.G. Municipiul București și care sunt menținute prin prezentul P.U.Z.. Prescripțiile cuprinse în CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC se pot aproba dacă nu se prevede o valoare a C.U.T. mai mare de 4 (respectiv 4,5 pentru arealele menținute din P.U.G. Municipiul București) sau dacă se aprobă modificări ulterioare în cadrul prevederilor legale din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului privind valoare C.U.T. maxim admisă stabilită prin documentații de urbanism PUZ.

Art. 30. Asigurarea echipării edilitare

 • (1) .Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale autorităților publice locale sau ale furnizorilor de utilități sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de statse va realiza cu respectarea alin.2 din prezentul articol.

 • (2) .în cazul prevăzut la alin.l. autorizarea executării construcțiilor va putea fi condiționată de sțșbiiîrea, în prealabil, prin acord, protocol, contract, parteneriat public-privat, alte forme

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESIGN

B dul Uniro nr 66 bloc K3. scara 1 etaj ' ap 3, («clor 3 Bucurași' Remania «<    : •             i • ,    . ■ - r RO16BRDE41‘.>SV21Wi«144’<?G BRD '• <au C.vj^.r

juridice în conformitate cu prevederile legale, funcție de caz, a obligației/posibilității efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • (3) . La elaborarea documentațiilor de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D. se va ține seama de condițiile impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mărirea capacității sau înlocuirea rețelelor de apă-canal.

 • (4) . Autorizarea executării constiucțiilor este permisă dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, în conformitate cu avizele furnizorilor de utilități, posibilitățile financiare și tehnice ale autorităților publice locale, de posibilitatea accesării de fonduri de la bugetul de stat sau în conformitate cu alin.2., funcție de caz. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții:

 • a. Realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;

 • b. Beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local/gerieral funcție de caz, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.

 • (5) . Pentru celelalte categorii de construcții se poate deroga de la prevederile menționate cu avizul organelor administrației publice competente, privind prelungirea rețelei sau mărirea capacității acesteia, devierea, funcție de caz, cu respectarea prevederilor alin.2..

 • (S) .Toate rețelele și instalațiile tehnico-edilitare vor fi amplasate în subteran, conform normelor în vigoare, dacă legea nu dispune altfel.

(7). La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții și se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare, cu acordul/avizul operatorului/administratorului rețelei din zonă.

(8). Puțurile de captare a apei potabile vor fi protejate cu o împrejmuire transparentă cu o înălțime de minimum 1,50 m amplasată pe perimetrul de protecție sanitară, dimensionat conform normelor în vigoare.

Art. 31. Reglementări pentru terenurile destinate realizării lucrărilor de utilitate publică

 • (1) . Autorizarea executării altor construcții pe terenurile care au fost destinate, prin prezentul P.U.Z. sau prin studii și proiecte de specialitate, aprobate conform prevederilor legale, realizării de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Prin lucrări de utilitate publică se înțeleg acele Tucrărbcare sunt definite astfel prin lege19.

A .'\z \     /

\

15 A. se vedea art. 4L in Legeș nr. 33/1994 și art. 2 din Legea nr. 255/20,URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj t ap 3 sector 3 București Romania

RO1bBRDE410S'.'?lH6M144’W BRl (Ma <

 • (2) . Prin excepție de la prevederile alin.(l), în zona rezervată dezvoltării infrastructurii rutiere și a echipării tehnico-edilitare aferente se poate admite autorizarea branșamentelor și/sau racordurilor la rețelele de utilități publice.

 • (3) . Fac excepție de la prevederile alin.(l) construcții și amenajări pe perioadă limitată, care se vor desființa pe cheltuiala beneficiarului înainte de demararea execuției lucrărilor de utilitate publică (iar acest aspect se va înscrie în cartea funciară, pe perioada limitată a existenței construcției, ireversibil și transmisbil), după cum urmează:

 • a. Amenajări de spații verzi; spațiile verzi astfel realizate nu se cuprind în suprafața de spații verzi necesare potrivit Art. 54 alin.2 pentru emiterea autorizației de construcție;

 • b. Parcaje; parcajele astfel realizate nu se cuprind în numărul minim admis de locuri de parcare necesare potrivit Art. 53 alin.3 pentru emiterea autorizației de construcție;

 • c. Alei pietonale și carosabile;

 • d. Mobilier urban;

 • e. împrejmuiri cu caracter provizoriu;

 • f. Alte lucrări cu caracter provizoriu, admise potrivit prevederilor legale20 și prescripțiilor specifice U.T.R. în care este situat imobilul.

 • (4) . Pentru terenurile afectate parțial de lucrările de utilitate publică edificabiIuI de stabilește prin aplicarea prevedc-riloi R.L.U. S2 la viitoarele limite ale parcelei.

 • (5) .în cazul în care terenul care ar rămâne în proprietate după dezlipirea suprafeței destinate lucrării de utilitate publică nu îndeplinește condițiile de construibilitate înscrise la Art. 48 este necesară trecerea integrală a terenului în domeniul public.

  a.


Art. 32. Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică

 • (1) . Pentru toate zonele funcționale, unde sunt necesare transferuri în domeniul public ale unor suprafețe de teren, în cazul utilizării procedurii de transfer cu titlu gratuit în domeniul public cu respectarea alin. (2) de la prezentul articol și Art. 29 - Indicatori urbanistici P.O.T. și C.U.T., proprietății pot beneficia integral de indicatorii urbanistici după cum urmează:

P.O.T. raportat la suprafața terenului inițial (înainte de dezmembrarea pentru transferul cu titlu gratuit în domeniul public), cu condiția să nu depășească 80% din terenul rămas neafectat de propunerea transferului în domeniul public;

C.U.T. raportat la suprafața terenului inițial (înainte de dezmembrarea pentru transferul cu titlu gratuit în domeniul public), la care se adaugă un spor de C.U.T., prin suplimentarea la suprafața construită desfășurată admisă, egal cu suprafața de teren propusă să fie transferată spre domeniul public potrivit (2), precum și supliment corespondent în regimul de înălțime Rhmax și înălțimea maximă admisă Hmaxîn vederea -cprTipGnsării C.U.T. suplimentat.


■I


URBE


2 0 0 0


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dul Unim nr 66. bloc K3 scjra 1 etaj 1 ap 3 lector 3 București    Romania

RC J4t) fî'SZ’19% Cod fisca           • ■   R016BRDE410SV2186H144100 BRD ' -i > Cakteror

 • (2) . Pentru a beneficia de prevederile alin.(l), la autorizarea construcțiilor, proprietarul va trebui să îndeplinească următoarele condiții:

 • a. să dezmembreze suprafața de teren care este necesar a fi transferată în domeniul public și să înscrie în cartea funciară a parcelei afectate servitutea administrativă, sub formă ireversibilă și transmisibilă, pe baza dt-'clarației în foi mă autentică cu privire la transferul cu titlu gratuit al dreptului de proprietate spre domeniul public la solicitarea autorității administrației publice locale competente (fără a pretinde despăgubiri sau alte compensații materiale).

 • b. Pentru terenurile unde vor fi necesare documentații de urbanism de palier P.U.D. se va prezenta în cadrul acesteia propunerea de dezmembrare, iar după aprobare, în cadrul procedurii de autorizare se va aplica lit.a.

 • (3) . Pentru toate zonele funcționale unde sunt necesare transferuri in domeniul public ale unor suprafețe de teren, iar proprietarii nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(2), indicatorii urbanistici P.O.T. și C.U.T. se calculează exclusiv prin raportare la suprafața terenului neafectat de necesitatea realizării unor obiective de interes public, suprafeței de teren afectate fiindu i aplicabile prevederile legale în materie.

  Art. 33. Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice


 • (l) .în toate zonele funcționale parcelele beneficiază de un spor de C.U.T., raportat la întreaga suprafața a terenului înainte de dezmembrare, pentru amenajarea unui spațiu verde (pe teren natural) cu acces public nelimitat, în sensul Legii nr. 24/2007, după cum urmează:

 • a. un spor de C.U.T. de 0.25 pentru amenajare suprafața de minim 500 mp,

 • b. un spor de C.U.T. de 0.5 pentru amenajare suprafața minimă de lOOOmp,

 • c. un spor de C.U.T. de 0.75 pentru amenajare suprafața minimă de 1500mp,

 • d. un spor de C.U.T. de 1.0 pentru amenjare suprafața minimă de 2000mp.

 • (2) . Prevederile alin.(l) sunt aplicabile prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a. Suprafața delimitată conform alin.l. urmează să se dezmembreze și să se înscrie în cartea funciară a parcelei pentru a trece în domeniu public, servitutea administrativă a destinației de spațiu verde, sub formă ireversibilă și transmisibilă, pe baza declarației în formă autentică cu privire la transferul cu titlu gratuit al dreptului de proprietate spre domeniul public (fără a pretinde despăgubiri sau alte compensații materiale), înainte de obținerea autorizației de construire.

 • b. Suprafața destinata amenajării de spații verzi cu acces public nelimitat să fie compactă, accesibilă și suplimentară față de suprafața minimă de spațiu verde pe sol natural (PSP) admisă conform prevederilor alin.(2) de la Art. 54.

,(3)\Tr#n‘sferul dreptului de proprietate cu titlu gratuit în proprietatea publica al terenului '"dezmembrat se va realiza după recepția la terminarea lucrărilor.


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA. DES1GN

B (!“! Unirii țr 66 bioc Kl. »C«r« 1 «taj ' »P >. »«c!or 3 Bucur»»!. Rom»n,i RC J4& 1752 !996 Cod fiicar 6327696 Con! RO16BRDE410SV21868144tOO BRD f*aU CaMcran

(4). Valoarea totală a C.U.T.rezultat, după aplicarea sporului prevăzut la alin.(l)., calculată la suprafața inițială de teren va respecta prevederile alin.(2)-(3) de la Art. 29.

(5). Pentru proprietarii terenurilor care îndeplinesc prevederile alin (1) și (2), P.O.T. și C.U.T. (inclusiv suplimentul acordat) se vor raporta la suprafața terenului inițial (înainte de dezmembrarea pentru transferul cu titlu gratuit în domeniul public), iar regimul de înălțime și înălțimea maximă admisă se vor mări corespunzător în vederea compensării C.U.T. suplimentat.

Art. 34. Măsuri privind încurajarea realizării unor dotări de utilitate publică

 • (l) .în toate zonele funcționale parcelele beneficiază de un spor de C.U.T. de maxim 1, dacă cel puțin jumătate din acest spor de C.U.T. este consumat pentru construirea unor spații care să aibă destinația exclusivă pentru dotări de utilitate publică - de tip creșă, grădiniță, after school, școală, clinică medicală, cabinete medicale etc., care voi fi transferate cu titlu gratuit în domeniul public.

 • (2) . Aplicarea prevederilor alin. (1) este condiționată de includerea în proiectul pentru emiterea autorizației de construire, în funcție de dotarea de utilitate publică, fie la nivelul parterului și/sau a etajului 1 al clădirii ca parte integrantă din aceasta, fie a unei clădiri independente, precum și teren aferent, după caz, conform normelor specifice aplicabile în materie pentru fiecare din funcțiunile precizate. în cazul în care suprafața aferentă dotării de utilitate publică va reprezenta mai puțin de 0,50 C.U.T., atunci și utilizarea sporului se va micșora direct proporțional. Pentru punerea în aplicare se vor respecta cumulativ: înscrierea în Cartea Funciară a suprafeței din proiect care va fi transferată în domeniul public anterior emiterii autorizației de construire, iar după recepția la terminarea lucrărilor propunerea pentru emiterea certificatului de atestare va include ca unitate distinctă suprafața respectivă grevată de servitutatea adruinstrativă. După intabulare se va demara procedura de transferîn domeniu public cu titlu gratuit.

 • (3) . în vederea aplicării prevederilor alin. (1) regimul de înălțime și înălțimea maximă admisă se vor mări corespunzător în vederea compensării C.U.T. suplimentat.

 • (4) . Valoarea maximă a C.U.T., în urma aplicării sporului, va respecta prevederile alin.(2)-(3) de la


Art. 35. Măsuri pentru încurajarea dezvoltării intensive

 • (1) . Parcelele de colț, cele care sunt capăt de perspectivă a unei intersecții în T, beneficiază de suplimentarea coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.) cu 0,50 față de cel reglementat pentru ll.T.R.-ul respertiv precum și o majorare a regimului de înălțime și înălțimii maxime «drnîsn corespondentă suplimentului de C.U.T., cu următoarele condiționări cumulative:

Parterul construcțiilor edificate pe parcela este integral destinat cel puțin uneia din loarele funcțiuni: comerciale, servicii, , care să permită accesul publicului

culțju-fă, învățământ, sport, agrement, forinunui.orar de funcționare.?rn&in&


URBE 2000PROIECTARE 66 bloc K3 scara 1 C ■! t ■ -i 83. Ci’i'l


URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj 1 ap 3 sactor 3 București Roman.» RO16BRDE4103721'^144101 BRi ’ CaMm •<

 • b. P.O.T. propus este mai mic cu 5% decât maximul admis, iar cei 5 % se amenajează ca spațiu verde suplimentar minimului admis pe sol natural, potrivit Art. 54.

 • c. Se respectă condițiile de racordare a aliniamentelor înscrise la (4) de la Art. 39.

 • d. Să nu fie amplasat în U.T.R. L (respectiv LI, L2a), cu excepția cazului intersecțiilor în care cel puțin una dintre străzi (propusă sau existentă) este de categoria a ll-a (14 metri). Pentru îndeplinirea excepției regimul de înălțime și înălțimea maximă admisă nu va depăși un etaj suplimentar cu înălțimea de 3,50 m finită.

 • (2) . In toate zonele funcționale, in arealele destinate accentelor de înălțime, marcate in cadrul Planșei Reglementări Urbanistice, proprietarii parcelelor beneficiază de un spor de C.U.T de 0.5 dacă cel puțin o clădire are un accent de peste 50 m, la care se adaugă un spor de C.U.T. de 0,50 în cazul în care accentul depășește 75 m înălțime.

 • (3) . Pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcelele pe care este permisă și recomandată demolarea construcțiilor existente, având un C.U.T. superior celui permis prin prezentul regulament, noile construcții vor putea menține coeficientul de utilizare a terenului existent cu încadrarea în celelalte prevederi ale regulamentului.

 • (4) . Pentru complexele rezidențiale cu funcțiuni complementare care urmează a fi dezvoltate pe terenuri mai mari de Iha, amplasate în zona Ll/L2a și/sau M3, se va acorda un spor de CUT de 0.5 precum și o majorare a regimului de înălțime cu un nivel suplimentar și înălțimii maxime admise corespondentă suplimentului de C.U.T.

 • (5) .Valoarea maximă a C.U.T., în urrna aplicării sporurilor menționate mai sus, va respecta prevederile alin.(2)-(3) de la Art. 29.

Art. 36. Măsuii pentru dezvoltarea rețelei de parcaie de uz public

 • (l) .în vederea reducerii deficitului de parcaje publice se pot acorda facilități investitorilor care edifică suplimentar pe proprietatea lor parcaje de uz public, cu capacitate cel puțin egală cu 5% din numărul locurilor de parcare necesare pentru uz propriu, potrivit normelor stabilite prin Anexa la H.C.G.M.B. nr. 6G/06.06.2G06.

 • (2) . Investitor ii care edifică pe proprietatea lor paicaje de uz public, cu capacitate cel puțin egală cu 5% din numărul locurilor de parcare necesare pentru uz propriu, potrivit normelor stabilite prin Anexa la H.C.G.M.B. nr. GG/06.06.2006 beneficiază pentru parcela pe care se realizează parcajul de uz public, de un C.U.T. majorat, față de valoarea maximă admisă în U.T.R.,

corespunzător unei suprafețe construite desfășurate egale cu dublul suprafeței ocupate de locurile de parcaie de uz public create inclusiv cu circulațiile aferente, cu majorarea corespunzătoare a P.O.T., Rh max și H max, cu următoarele limite:

 • a. C.U.T.-ul majorai va respecta pievederile alin.(2)-(3) de la Art. 29.

 • b. P.O.T. majorat nu va depăși cu mai mult de 20% P.O.T.-ul reglementat la nivelul U. i .R.-ului și nu va fi mai mare de 80% (în vederea respectării procentului de spații verzi pe -teren hatural)

a înălțime se va majora cu maxim doyMiivele, respectiv înălțimea maximă majora cu maxim C,
URBE


2 0 0 0


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B dul Unim nr 66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 București   Rornarua

R .-:j 1>-. I '■                  R01»..B«DC4WSV21H6«144100 BR? ' • U-K-m-

 • (3) . Pentru a beneficia de prevederile alin.(1) investitorii (solicitanții autorizației de construire) vor trebui să îndeplinească următoarele condiții:

 • a. organizarea incintei și detalierea modului specific de construire în condițiile indicatorilor majorați și cu soluționarea accesului auto public și pietonal se detaliază prin P.U.D., dacă nu a fost reglementat prin P.U.Z.; la depunerea spre aprobare a P.U.D.-ului beneficiarul va anexa o declarație-angajament în formă autentică, privind realizarea parcajului de uz public, păstrarea destinației acestuia pe toată durata de existență a construcției și exploatarea în condițiile stabilite prin regulamentul aprobat de către autoritatea locală;

 • b. parcajele de uz public se autorizează concomitent cu investiția de bază sau anterior acesteia;

 • c. investiția de bază se recepționează numai dacă au fost realizate integral lucrările autorizate pentru parcarea de uz public;

 • d. beneficiarul va înscrie în Cartea Funciară interdicția de schimbare a destinației locurilor de parcare de uz public pe toată durata de viață a investiției de bază;

 • e. locurile de parcare de uz public vor fi exploatate de Administrația Domeniului Public Sector 2 în baza unui contract/parteneriat/protocol sau prin delegarea dreptului de administrare sau alte forme juridice in conformitate cu prevederile legale, pe toată durata de viață a investiției de bază sau se pot transfera in proprietate publica .

 • (4) . Autoritatea publică va lua măsurile necesare implementării unui sistem de parcare inteligentă care să includă atât parcajele publice cât și parcajele proprietate privată de uz public.

 • (5) . Pentru terenurile din domeniu public aferente zonelor cu deficit privind locurile de parcare se admile suplimentarea POT până la maxim 10% și CUT până la maxim 0,2 exclusiv pentru realizarea unor lucrări de utilitate publica pentru parcaje (subterane, supraetajate sau la sol) și pentru căile de acces aferente.

Art. 37. Măsuri pentru încurajarea construirii pe terenuri dificile

 • (1) . Categoriile de terenuri dificile care fac obiectul prezentului articol, indiferent de categoria UTR în. care sunt amplasate, sunt:

 • a. terenuri cu pante accentuate (peste 10%);

 • b. terenuri cu condiții dificile de fundare, care fac oneroasă realizarea de subsoluri.

 • (2) . Pentru parcelele care se încadrează la alin.(l), se admite realizarea de parcări (locuri de parcare cu spații de circulație aferente) la nivelurile supraterane ale clădirilor (ca parti din construcții sau construcții destinate integral parcajelor), aplicându-se o majorare a indicelui C.U.T. egală cu jumătate din suprafața construita desfasurata/suprafata ocupata aferenta acestor parcari, precum și supliment corespondent în regimul de înălțime Rhmax și înălțimea maximă admisă Hmaxîn vederea compensării C.U.T. suplimentat, cu următoarele precizări:

.         a. C.U.T.- ul suplimentat va respecta prevederile alin.(?) (3) de la Art. 29;

/         b. în U.T.R.-urile în care Rhmax si/sau Hmax sunt plafonate, creșterea regimului de înălțime

va fi de maxim două nivele iar înălțimea maximă va crește cu maxim 6.0 m pentru

X locuințe, 8.0m pentru alte funcțiuni.

'$).- UFev4 ri4e alin (2) sunt aplicabile cu următoarele condiții:

ivel ridicatKau terenul este conformat în păhța


berseflciarul să facă dovada că terenul este încadrațjXteren cu cu condiții dificile de fundate Wsiv pânză freatică >rnivel ri di cablau terenul este conformat în pantă


URBE 2000


URBANISM ARH TECTURA DESIGN etai 1 ap 3 sector 3 București Romjmj

R01tjBRDE410SV21868144100 BRD ■ >>

astfel încât nivelul de parcare nu se poate realiza decât ca nivel suprateran, inclusiv demisol; dovada este reprezentată de studiul geotehnic și/sau hidrogeologic și/sau studiu topografic inclusiv secțiuni, însoțite de estimări comparative de costuri pentru varianta subterană și cea supraterană, din care să rezulte o diferență semnificativă de costuri.

 • b. Constructiile/nivelurile destinate parcărilor vor urmări aceeași arhitectură cu a clădirii principale/volumului principal, vor avea minim două laturi deschise și acoperite cu structuri tip riflaje; este interzisă tratarea nivelului/ nivelurilor orientate spre spațiul public cu ziduri oarbe sau cu o arhitectură inadecvată prezenței stradale.

 • c. Locurile de parcare construite fac parte integrantă din proiect, iar asupra lor se va institui sarcina ireversibilă și transmisibilă privind interdicția de desființare sau de schimbare a funcțiunii pe toată perioada de viață a clădirii.

 • d. în cazul în care construcția aferentă parcărilor la nivelurile supraterane conține părți care exced clădirea principală sau este dispusă în trepte, creând posibilitatea de a se realiza terase circulabile aferente, se recomandă realizarea unor spații verzi peste placă sau/și a unor sisteme alternative pentru sporirea performanțelor energetice.


Art. 33. Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii rutiere și echipamentelor tehnico edilitare de utilitate publică

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor în situațiile preavăzute la Art. 30 Asigurarea echipării edilitare se va putea realiza, funcție de caz (în raport de. amplasament, anvergura dezvoltării etc.) pe tronsoane/etape.

(?.). Tronsoanele/etapcle aferente lucrărilor de utilitate publică care vor face obiectul execuției, funcție de complexitatea investiției, vor fi stabilite în baza unui grafic, prin acord, protocol, contract, parteneriat public-privat, alte forme juridice în conformitate cu prevederile legale, funcție de caz, încheiat prealabil emiterii autorizației de construire.

 • (3) .în cazul prevăzut la alin.(2), recepția la terminarea lucrărilor pentru construcțiile autorizate va fi condiționată de finalizarea/recepția lucrărilor de echipare tehnico-edilitară aferente și/sau a infrastructurii rutiere pentru tronsonul/etapa corespunzătoare.

 • (4) . Investitorii interesați care îndeplinesc condițiile de la alin.(2) și (3) și își asumă în prealabilobligația efectuării integrale a lucrărilor de echipare tehnico-edilitară aferente și a infrastructurii rutiere și a obligației de suportare integrală a costurilor aferente proiectării și executării lucrărilor, pot beneficia suplimentar de un spor de C.U.T. de 0,50 (aferent etapei de dezvoltare solicitate în corelare cu terenul care face obiectul investiției sau a unei părți din investiție), precum și supliment corespondent în regimul de înălțime și înălțimea maximă admisă în vederea compensării C.U.T. suplimentat. în cazul în care îsi asumă obligația efectuării în pai te (dar nu rnai puțin de 50%) beneficiul va fi de ur> spor de C.U.T. de 0,25 (aferent etapei de dezvoltare solicitate), precum și supliment corespondent în regimul de înălțime șiînălțimea


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESIGN

B dul Unim nr 66 bloc K3. scara  ’ etaj t ap 3 sector 3 București    Romani»

R       !               ’ ,    .      • RO16BRDE41GSV21wiHl4410< ■ 1  , .. .

 • (5) . Aplicarea suplimentării prevăzute pentru C.U.T., va respecta prevederile alin.(2)-(3) de la Art. 29.

 • (6) . Lucrările prevăzute la alin. (2) și terenul aferent, indiferent de modul de finanțare, vor fi transferate în proprietatea publică după recepționare, în cazul în care terenul nu a fost inițial proprietate publică, lucrările desfășurându-se pe proprietate publică..

 • (7) . Nu fac obiectul prezentului articol lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică, precum și dezvoltarea rețelelor de incintă, care se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

CAPITOLUL VI. - CONDIȚII GENERALE DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

(

VI.1. Reguli cu privire la amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 39. Amplasarea față de drumurile publice

 • (3) . în zona drumului public, indiferent de UTR, se pot autoriza, cu avizul administratorului drumului.

 • a. construcții și instalații aferente drumurilor publice, de servire, de întreținere și de exploatare;

 • b. parcaje, terminale intermodale, stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.), stații de încărcare vehicule electrice, refugii pentru transportul public, case de bilete, etc;

 • c. conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen;

 • d. construcții și amenajări admise a se amplasa pe domeniul public, inclusiv cele de semnalistică publicitare, rutieră, potrivit legislației și regulamentelor locale în vigoare, în afara zonei de siguranță a drumului.

 • e. Pasaje, pasarele, subterane/supraterane cu acordul /avizul instituțiilor/organelor abilitate, iar în funcție de amplasament și de mărime se pol realiza în lungul acestora spații cu funcțiuni comerciale, de servicii, etc.

 • (2) .în sensul prezentului regulament, zona drumului cuprinde partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi care separă sensurile de circulație, pistele pentru

bicicliști, suprafețele adiacente pentru parcaje, staționări sau opriri, precum și suprafețele de teren necesare amplasării anexelor, dotărilor acestora21.

 • (3) .Străzile noi (inclusiv străpungeri, devieri, prelungiri de străzi) și modernizarea străzilor existente se vor realiza ținând seama de prospectele prevăzute în planșele de REGLEMENTĂRI ^URBAI^ISTfCL - CĂI DE COMUNICAȚIE și în caietul de profile.

î\ \
2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESlGN etaj l ip 3 sactor 3 București Romana RO16BRDE410SV21868144100 BRD Mala CaMeron

 • (4) . la intersecțiile de străzi racordarea aliniamentelor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,00 metri pe străzile de categoria l-a și a Il-a, de 6,00 metri pe cele de categoria a lll-a și 3,00 metri la străzi de categoria IV. Pentru intersecțiile străzilor de categorii diferite bisectoare va avea lungimea aferentă celei din categoria inferioară. Pot fi situații excepționale la solicitarea Brigăzii de Poliție Rutieră sau a Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București.Teșirea aliniamentului la intersecție este regulă de realiniere locală a parcelelor.

 • (5) .în cazul în care la limita dintre două parcele există un decalaj se va proceda la o corecție prin retragerea parcelei mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

 • (6) . Aliniamentul reglementat rezultă din compararea aliniamentului existent cu prospectele reglementate ale străzilor, potrivit alin.(3) și cu regulile de realiniere locală a parcelelor înscrise la alin,(4)-(5). în cazul în care, din comparație rezultă că aliniamentul actual este mai mare sau egal cu cel reglementat, aliniamentul actual devine aliniament reglementat. în cazul în care profilul propus este mai mare decât prospectul existent sau intervin celelalte reguli de realiniere locală a parcelelor, aliniamentul reglementat este situat pe limita propusă a străzilor, care devine linie de realiniere a parcelelor.

 • (7) . Poziția noului aliniament, stabilit în urma operațiilor de realiniere a parcelelor, precum și retragerea minimă a construcțiilor față de acesta se vor pi eciza în certificatele de urbanism.

 • (8) . Zonele de realiniere a parcelelor devin zone „nun aedificandi" până la trecerea în domeniul public în condițiile legii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 31.

 • (9) . Amplasarea construcțiiloi și amenajărilor de orice fel va urmări perceperea unei imagini de calitate dinspre spațiul public.

 • (10) . Pentru restricții în zona autostrăzii vezi prevederile din Anexa 1, respectiv Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

  (1).


  (?)•Art. 40. Amplasarea față de infrastructura feroviară

Execuția de lucrări în zona de siguranță și de protecție a infrastructurii feroviare publice se face cu autorizația Ministerului Transporturilor22 și cu acordul C.N.C.F. „C.F.R." S.A.23 în condițiile legii și cu respectarea condițiilor înscrise la Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special.

Amplasai ea construcțiilor și amenajărilor de orice fel în zona căii ferate va urmări realizarea t^elihaăgințde-calitate percepută dinspre spațiul public24.
URBE

BIROU De PROIECTARE B dul Umri' nr 66 b'oc K3 scara i

RC >40 1752 1996 Cod Wji 8327696 Cont


2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA. DESIGN etaj ’ aț 3 ițelor 3 Bucure tt Romanșa RO16BRDE410SV2186fi 144100 BRO f*au CakJwon

Art. 41. Amplasarea față de aliniament

 • (1) . Amplasarea clădirilor se raportează la aliniament, inclusivîn sensul de aliniament rezultat în urma realinierii parcelelor, potrivit alin.(6) de la Art. 39.

 • (2) . Amplasarea clădirilor față de aliniament se consideră prin raportare la toate limitele separative față de căi de comunicație sau alte spații publice.

 • (3) . Limita de retragere față de aliniament (Rf), care delimitează spre aliniament banda de construibilitate, este, după caz, linie de aliniere obligatorie (Rfo) sau retragere minimă admisă (Rfmin).

 • (4) . în cadrul subzonelor funcționale/U.T.R.-urilor se precizează limita minimă (Rfmin) pentru retragerea de la aliniament a construcțiilor cu excepțiile detaliate mai jos.

 • (5) . Amplasarea clădiriloi se face pe aliniament (Rf = 0), sau retrasă de la aliniament (Rf > 0) funcție de caracterul străzii sau de specificul fragmentului de țesut urban în care este încadrat amplasamentul (aliniere constituită).

 • (6) . Derogările de la prevederile R.L.U. S2 și situațiile speciale admise ca excepții privind amplasarea față de aliniament urmează reglementările de la Art. 7 - Art. 8.

 • (7) . Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor (inclusiv demisolurilor) și părților nivelurilor subterane (subsolurilor), care depășesc cota amenajată a terenului aferent căilor de comunicație sau altor spații publice cu > 0,40 m. Regulile de amplasare față de aliniament nu se aplică părților subsolurilor care depășesc cota amenajată a terenului aferent căilor de comunicație sau altor spații publice ridicate cu < 0,40 m.

 • (8) . Prin excepție de la alin.(7), în cazul construcțiilor amplasate pe aliniament, regulile de amplasare față de aliniament se aplică și părților subsolurilor situate sub cota amenajată a terenului a căilor de comunicație sau altor spații publice.

 • (9) . în cazul existenței unui regim de aliniere local (aliniere constituită) de tipul linie de aliniere unitară (Rfu- Rfi= Rf2= Rf3uRf4) este obligatorie păstrarea liniei de aliniere de către noua construcție (Rf- Rf0= Rfu.) admise potrivit alin.(4) (fig.Fig. 2, Fig. 3). Prin excepție, în zonele cu regim de construire deschis, dacă existe alte prescripții imperative, care impun majorarea retragerii2, acestea au precădere.

_________________________________________________________________Rfu * Rft = Rfc »    * Rf<

Fig. 3 Exemplificare stabilirea unui regim de aliniere local de tip linie de aliniere unitară (varianta 2)

 • (10) . în cazul existenței unui regim de aliniere local de tipul retragere coincidentă (Rfv) este obligatorie respectarea acestui regim de aliniere local de către noua construcție (Rf=Lfo= Rfv.) în cazurile nominalizate la alin.(13).


 • (11) . în cazul cuplării la un calcan existent, linia de aliniere a construcției existente va fi preluată de noua construcție cel puțin pe distanță de 2,00 m de la hotar (distanță de revenire DR > 2,00 m). în cazul în care linia de aliniere a construcției vecine nu devine linie de aliniere pentru noua construcție, distanța de revenire DR nu va depăși 1/3 din deschiderea terenului (DR>2,0 m; DR<XI).

 • (12) . în situațiile de alinieri variabile retragerea noii construcții se va încadra potrivit prescripțiilor alin.(4) dacă nu intervin cazurile speciale de la alin.(13).

 • (13) . Cazuri speciale de stabilire a limitei de retragere de la aliniament Rt, conform Art. 42.

 • (14) . Prin excepție de la prevederile alineatelor precedente, în cazul unui regim de construire deschis, se poate admite o retragere majorată sau micșorată, justificată prin păstrarea unor z ^rtȘo'ri .ma.țU-'t, prin prescripții cuprinse la IV.1. Protejarea resurselor naturale sau în cprfformîta^cu.Prescripții specifice amplasamentului sau funcțiunii, stabilite prin prescripții

Vâri^TtatmbwTătațft^JNit 2020


URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B-dul Unim nr 66 bloc K3. scara 1 ati| i ap 3 sector 3 București   Romama

»    .4J                     RC> 16BRDE 4 10SV21H» .8144’1?,

specifice aferente fiecărui UTR, inclusiv modificări ale profilelor stradale, artere de circulație nou propuse etc.

DEPĂȘIREA LOCALĂ A LIMITEI DE RETRAGERE FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • (15) . Interspațiul dintre aliniament și limita de retragere față de aliniament Rf este „nori aedificandi", cu excepțiile prevăzute în alin.(7), precum și a împrejmuirilor, acceselor și scărilor de acces, platformelor și teraselor descoperite, care depășesc cota amenajată a terenului aferent căilor de comunicație sau altor spații publice ridicate cu < 0.40 m, elementelor de semnalistică admise potrivit prezentului R.L.U. S2 și Regulamentului de publicitate sau prevederilor legale rutiere; la imobilele care necesită acces controlat în incinta se admite și amplasarea unei cabine-poartă de mici dimensiuni (maximum G,00 mp), fie integrată în arhitectura împrejmuirii, fie ca o construcție provizorie independentă în incintă, în vecinătatea accesului.

 • (16) . Prin excepție de la prevederile alin.(15) se admit următoarele depășiri locale ale limitei de retragere față de aliniament Rf (așa cum a fost definită la alin.(?) și (3), care nu constituie și depășiri ale aliniamentului:

 • a. cornișele și streșinile vor putea depăși limita retragerii față de aliniament dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 • i. depășirea e de maxim 1,20 m;

 • ii. cote inferioară a elementelor lor constructive se află la minim de 3,00 m peste cota terenului amenajat;

 • iii. la învelitorile a căror pantă este orientată spre domeniul public este obligatorie montarea de parazăpezi dacă picătura streșinii cade la mai puțin de 1,00 m de aliniament;

 • b. alte depășiri, care nu vor ocupa în elevație, mai mult de 2/3 din lungimea fațadei, pentru fiecare element în parte:

rezalitări/modulări ale fațadelor (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, jardiniere etc.) care ies din planul fațadei cu maxim 0,30 m.

terase (acoperite sau descoperite), logii, balcoane sau bovindouri,alte console care ies din planul fațadei cu maxim 1,20 m și sunt situate la minim 2,0 m de limitele laterale ale parcelei;

scări de evacuare în caz de incendiu (doar dacă din considerente tehnice sau de amplasament, nu se pot instala pe altă fațadă a clădirii).

copertine necirculabile, parasolare care ies din planul fațadei cu maxim 1,20 m.

In zonele în care este permisă amplasarea localurilor de alimentație publică se admite amenajarea de terase acoperite dar deschise pe cel puțin două laturi.

La blocurile de locuit (locuințe colective) existente se admite la parter execuția de logii/balcoane pe conturul logiilor/balcoanelor de la nivelele superioare. Dacă lucrărilor de construcții afectează circulația piețonală aferentă locuinței colective, beneficiarul are obligația refa


Varianta îmbunătățită -IUNIE 2020
URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj 1 ap 3 ««clor 3 București Romama RO16BRDE410SV21868144100 BRD likata CaMeran

necesar a fi refăcută afectează domeniul public, aceasta se va realiza pe baza unui acord/protocol încheiat cu administrația publică locală, pe cheltuiala beneficiarului/investitorului.

DEPĂȘIREA LOCALĂ A ALINIAMENTULUI

 • (17) . De regulă, depășirea aliniamentului este interzisă. Excepțiile permise sunt următoarele:

 • a. în cazul trotuarelor cu lățimi mai mari de 3,00 m se admit la parter și la etajele superioare rezalitări/modulări ale fațadelor situate pe aliniament (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, jardiniere, trepte, firme etc.) dacă ocupă, cumulat, maxim 1/10 din lungimea fațadei și ies din planul fațadei cu maxim 0,30 m;

 • b. în cazul trotuarelor cu lățimi între 1,50 m-3,00 m se admit la parter și la etajele superioare rezalitări/modulări ale fațadelor situate pe aliniament (ancadramente, pilaștri, socluri, burlane, trepte, firme etc.) dacă ocupă, cumulat, maxim 1/10 din lungimea fațadei și ies din planul fațadei cu maxim 0,15 m;

 • c. în cazul trotuarelor cu lățimi inai mici de 3,50 m nu se admit nici un fel de rezalitări la parter;

 • d. amplasarea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilități, la clădirile existente, se poate admite pe domeniul public numai dacă lățimea minimă liberă a circulației pietonale rămâne de 1,50 m la arterele principale și 0,75 m la celelalte străzi;

 • e. balcoanele deschise și bovindourile sau alte console vor putea depăși aliniamentul dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 • i. ocupă în elevație, cumulat, împreună cu rezalitările, maxim 1/3 din lungimea fațadei;

 • ii. depășirea aliniamentului e de maxim 1,0 m, fără a reprezenta mai mult de 1/10 din lățimea străzii26 cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva;

 • iii. cota inferioară a elementelor lor constructive se află la o înălțime minimă

de 4,00 rn peste cota trotuarului amenajat;

 • iv. proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 1,0 m de marginea trotuarului

dinspre carosabil;

nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament, indicatoarele rutiere sau zona de protecție a rețelelor aeriene;

sunt retrase de la limitele laterale ale parcelei cu minim 2,00 m;

bovin'd.oUrile4au balcoanele închise nu vor fi dispuse la ultimul nivel de sub sțreași*  BIROU   PE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

Ir    B dui Unirii nr  66 bloc K3 scara  ’ etaj ’ ap 3  sector 3 București    Roman.»

RC 340 1752'1996 Cod 6»ca< 8327696 Cont RO16BR0E410SV21868144100 BRD hhaia CaMeron

 • f. Cornișele și streșinile situate la mai mult de 4,00 m peste cota trotuarului amenajat pot depăși aliniamentul cu maxim 1/10 din lățimea străzii27, dar nu mai mult de 1,00 m, dacă:

 • i. nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament, indicatoarele rutiere sau zona de protecție a rețelelor aeriene

 • ii. sunt prevăzute cu sistem de dirijare a apelor meteorice și parazăpezi în conformitate cu prevederile alin.(19) de la Art. 42;

 • g. rezalitări ale fațadelor situate pe aliniament (ancadramente, pilaștri, burlane, jardiniere etc.) situate la mai mult de 4,00 m peste cota trotuarului amenajat pot depăși aliniamentul dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 • i. ocupă în elevație, cumulat, împreună balcoanele deschise sau închise și bovindourile, maxim 1/3 din lungimea frontului clădirii;

 • ii. depășirea aliniamentului este de maxim 1/10 din din lățimea străzii28dar nu mai mult de 0,50 ni

 • iii. proiecția lor nu se apropie la mai puțin de 1,00 m de marginea trotuarului dinspre carosabil;

 • iv. nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament sau zona de protecție a rețelelor aeriene;

 • h. copertinele și parasolarele vor îndeplini următoarele condiții cumulative:

 • i. vor fi coielate cu arhitectura fațadelor;

 • ii . vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălțime față de nivelul trotuarului;

 • ii i. vor ieși din planul fațadei maximum 1,50 m;

 • iv . vor păstra o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului;

 • v. nu afectează zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament, indicatoarele rutiere sau zona de protecție a rețelelor aeriene;

 • i. mijloacele de publicitate amplasate pe clădiri pot depăși aliniamentul numai dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 • i. vor păstra o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului;

 • ii. nu vor afecta zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament, indicatoarele rutiere sau zona de protecție a rețelelor aeriene;

 • iii. structurile publicitare ce se amplasează paralel cu fațada se vor situa la minim 2,50 m peste nivelul trotuarului și pot ieși din planul fațadei cu maxim 0,30 in; pot face excepție firmele, a < ăror amplasare în zona parterului va J . urma regulile pentru rezalitări de la lit.a-c. Structurile publicitare amplasate

  dintre Vrii^'a'/nente
URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESlGN

Bdul Unirn nt 66, bloc K3. scara 1 etaj I ap 3. sector 3 Bucu'esV Românie RC J401752'1996 Cod («cal 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD Ma CaMwon

la mai mult de 3,50 m peste nivelul trotuarului vor urma regulile pentru rezalitări de la lit._g;

 • iv. structurile publicitare ce se amplasează perpendicular pe fațadă (acolo unde sunt permise) vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălțime față de nivelul trotuarului si pot ieși din planul fațadei maximum 1,00 m.

 • j. în zonele în care este permisă amplasarea localurilor de alimentație publică și a altor funcțiuni cate pot include terase sau spații de expunere, se admite amenajarea acestei terase cu depășirea aliniamentului reglementat și vot păstra o distanță de minimum 1,50 rn față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului și nu vor afecta zona de siguranță a străzii, coroanele arborilor de aliniament, indicatoarele rutiere sau zona de protecție a rețelelor aeriene.

Art. 42. Amplasarea în interiorul parcelei

 • (1) . Criteriile de stabilire a amplasării în interiorul parcelei sunt:

 • a. Regula calcanului

 • b. Condițiile de Cod civil

 • c. Condițiile de însorire

 • d. Reglementările de securitate la incendiu

 • e. Circulația carosabilă și staționarea în interiorul incintei

 • f. Coerența imaginii urbane

 • g. Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară


 • (2) . Criteriile de la alin.(l) sunt detaliate în subcapitolele din prezentul articol, aplicându-se în mod general și se vor corela cu prescripțiile specifice subzonei funcționale/ U.T.R. ului.

 • (3) . Pentru condițiile care se raportează la construcțiile existente pe parcelele adiacente se vor lua în considerare clădirile principale (aflate în stare bună, propuse a fi menținute datorită valorii arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare).

 • (4) .în cadrul prezentului regulament, înălțimea construcțiilor la care se raportează distanța dintre clădiri precum și distanța dintre o clădire și limita laterală/ posterioară a parcelei se măsoară în planul fațadei orientate spre cealaltă clădire, respectiv în planul fațadei orientate spre limita laterală/ posterioară, între cota terenului natural, înainte de executarea lucrărilor de construire (înainte de sistematizare) și punctul cel mai înalt al zidului din planul fațadei. Fac excepție zonele cu pantă peste 10%, la care referințele se stabilesc pe secțiuni relevante prin teren și construcții (în general volumul realizându-se cu retrageri succesive).

REGULA CALCANULUI Șl EXCEPȚIILE SALE

\ $)jîi <azul existenței unui calcan (al unei clădiri principale în stare bună, propusă a fi

* - J > 'X

nținută datorită valorii arhitectural/urbanistic e sau de întrebuințare.), vizibil clin spațiulI 80

nan     buno^c1^


M BIR0U   DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dui Unirn nr  66, b<oc K3 scara I etaj ’ ap 3  sector 3 București   Romama

RC 3401752'1996 Cod fiscal 8327696 Cont R016BRDE410SV21868144100 BRD •m rîia Cakferon

public este obligatorie alipirea la acel calcan. în cazurile în care calcanul existent (al unei clădiri principale în stare bună, propusă a fi menținută datorită valorii arhitectural/urbanistice sau de întrebuințate), are înălțimea rnai mare decât cea precizată în cadrul fiecărui U.T.R., înălțimea clădirii nou proiectate o va putea prelua pe cea a calcanului existent.

 • (6) .în sensul prezentului regulament se consideră vizibil din spațiul public calcanul careîncepe la o distanță mai mare sau egală cu distanța față de aliniament, retragerea de la aliniament admisă potrivit prescripțiilor generale, dacă nu este prevăzută altfel în cadrul prescripțiilor specifice subzonei funcționale/U.T.R.-ului.

 • (7) . Pentru alipirea/cuplarea la calcan (cu rost seistnic) este necesară o expertiză tehnică în condițiile legii, care va stabili necesitatea realizării unor măsuri de protecție, intervenție (ex.subzidiri, protejare etc.).

 • (8) . Se admite construirea unui calcan nou numai în scopul acoperirii unui calcan existent (indiferent de situarea acestuia pe limite laterale sau posterioare)- calcan al unei clădiri propuse a fi menținute datorită valorii arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

 • (9) . Prin excepție de aliniatul anterior clădirile se vor putea amplasa pe limita de proprietate atunci când pe parcela alăturată se poate construi ulterior o clădire cuplată/alipită în conformitate cu regula de amplasare a clădirilor de pe aceeași parte a străzii în baza unei documentații de urbanism P.U.D. sau câtid există o amplasare traditionala/caracteristică (vezi Coerența imaginii urbane).

 • (10) .în zonele cu regim de construire închis (continuu) nu se admit excepții de la pr evederile alin.(5) decât dacă intervine necesitatea realinierii parcelelor.

 • (11) . în zonele cu regim de construire deschis(discontinuu) se admit următoarele excepții de la prevederile alin.(5):

 • h. Excepția de amplasare traditionala/caracteristică (vezi Coerenta imaginii urbane).

 • i. Excepția de incompatibilitate:

 • i. nu este obligatorie cuplarea unor construcții principale cu anexe, se cuplează construcții principale între ele și anexe între ele;

4                   ii. nu este obligatorie cuplarea clădirilor care s-ar stânjeni reciproc3;

 • j. Excepția de precaritate intervine în cazul în care construcția existentă pe hotar este în stare nesatisfăcătoare4 și necesită desființare sau depășește aliniamentul și necesită realiniere (desființare parțială/totală). în acest caz se admite ignorarea calcanului situat pe parcela adiacentă, în corelare și cu configurația parcelarului ț care să permită o altă posibilitate de amplasare, iar pentru stabilirea edificabilului

  30 Pfobtetă' dțîhtr-o expertiză tehnică sau o notă țehnică de constatare întocmită conf.Legii 153/2001, cu mpdif.uljterioare                       j /


  URBE


  2 0 0 0


BIROU DE PROIECTARE URBANISM. ARHITECTURA, DESIGN B dul Unim nr 66 bloc K3 scara ' etaj 1 ap 3 sector 3 București Romana RC J40 1752'1996 Cod fiscal 8327696 Cont RO168RDE410SV21868144100 BRD 5teaia CaMaran

cu retragere de la limita în discuție, autoritatea locală va putea solicita detalierea modului de amplasare, dacă este necesar, prin elaborarea și aprobarea unui P.U.D., în conformitate cu prevederile legale.

CONDIȚIILE DE COD CIVIL

 • (12) . Retragerea minimă a unei construcții față de limita laterală a parcelei, în situații excepționale, în cazul fațadei în care nu sunt practicate ferestre/ deschideri cu vedere, este de 0,60 m.

 • (13) . în cazul fațadei în care sunt practicate ferestre cu vedere precum și în cazul balcoanelor, logiilor, bovindourilor și teraselor distanța minimă admisă față de limita laterală paralelă este de 2,00 m. Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru.

 • (14) . Reglementările de la alin.(12)-r(13) sunt aplicabile, în special clădirilor a căror fațadă orientată spre parcela adiacentă nu depășește hmax 7,00 m (corespunde de regulă la P+l), rnăsurați între cota terenului natural și punctul cel mai înalt al zidului, prin elaborarea si aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D., în cazul în care prin prescripțiile specifice fiecărui U.T.R. nu se precizează altfel.

 • (15) . în cazul construcțiilor ale căror ziduri orientate spre parcela adiacentă depășesc înălțimea înscrisă la alin.(14) față de limitele laterale nu va fi mai mică de 3,00 m, cu posibilitatea realizării unor balcoane, logii deschise cu adâncime maximă de 1,00 m, în cazul în care prin prescripțiile specifice fiecărui U.T.R. nu se precizează altfel.

 • (16) . în cazul cuplării construcției la un calcan existent, dacă banda de construibilitate depășește/ este decalată față de calcanul existent, limitele edificabilului se conformează după regulile de stabilire a limitelor laterale din capitolul prezent corelate cu prevederea alin.(11) de la Art. 41.

 • (17) . Prin excepție de la prevedererile alin.(12), în cazul anexelor parter cu înălțimea maximă a fațadei orientate spre limitele laterale/poster ioare mai mică de 3,00 m se admite o retragere minimă de 0,60 m față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei dacă fațada orientată spre hotar nu are fe.restre/deschideri cu vedere.

 • (18) . Distanțele înscrise la alin.(l?)4-(17) se măsoară perpendicular pe limita de proprietate, între limita de proprietate înscrisa în Cartea Funciară5 și partea cea mai apropiată a zidului,balconului, logiei, funcție de caz, finisat (inclusiv cu termosistein).

 • (19) . Condiții de execuție a acoperișului în raport cu limitele separative față de alte

... te/ Pțcătuta streașinei trebuie să cadă obligatoriu în incinta proprie;URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dui Unirii nr 66 b'oc K3 scara 1 stai i ap J sector 3 București   Romanii

RC                 : ■■ .          > ■■■ R0ti>BRDE4WSV21H681441OO BRO 1 .i

 • I. Distanța între proiecția acoperișului (inclusiv jgheaburi) și fața interioară a împrejmuirii spre vecini va fi de cel puțin 0,30 m;

 • m. Vor fi montate obligatoriu opritori de zăpadă în cazul în care distanța dintre picătura streșinii și limita de proprietate este mai mică de 1,00 m.

 • (20) . Condiții de execuție a a acoperișului în raport cu domeniul public:

 • n. în zonele în care amplasarea clădirilor se face pe aliniament se admite orientarea pantelor învelitorii spre trotuar cu condiția să reprezinte o regulă a zonei și cu montarea parazăpezilor și a unui sistem de colectare a apelor meteorice cu dirijare în canalizarea pluvială (sau, în zonele în caie nu există canalizare pluvială, cu dirijare spre incinta proprie).

 • o. în cazul în care picătura streșinii cade și pe domeniul public, chiar dacă panta nu este orientată spre domeniul public, este obligatorie montarea parazăpezilor și a unui sistem de colectare a apelor meteorice cu dirijare în canalizarea pluvială (sau, în zonele în care nu există canalizare pluvială, cu dirijare spre incinta proprie).

 • p. Situațiile menționate la punctul (20) se pot realiza cu acordul adminstratorului domeniului public și a deținătorului/operatorului privind rețeaua publică de apă și canal.

CONDIȚIILE DE ÎNSORIRE

 • (21) . Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora potrivit reglementărilor legale, respectiv a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.32

 • (22) . în cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte se va întocmi un studiu de însorire care să confirme respectarea prevederilor de la alin.(21)6 7.

 • (23) . Condiții de însorire pot fi obligatorii și pentru alte funcțiuni (învățământ, sănătate etc.), în funcție de normele tehnice aplicabile.

 • (24) . Condiția de însorire, potrivit alin.(21)-(23), va fi verificată și demonstrată printr-un studiu de însorire, verificat la cerința fundamentală „D - igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile", conform prevederilor legale.


NECESITATEA SEPARAȚIEI FUNCȚIONALE Șl DISTANȚE DE PROTECȚIE

 • (25) . Retragerea clădirilor față de limita de separație între zone funcționale, va respecta /prevederile fiecărui U.T.R.În conformitate cu utilizări admise și admise cu condiționări, în vujil^în care se impun astfel de restricții.

  32

  l

  33

URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj । ap 3 sector • București    Roman.a

RO16BRDE410SV21HbA144’O< ‘ i . C . j... ..

 • (26) . Retragerile înscrise la alineatul (25) se vor majora, după caz:

 • a. potrivit unor prevederi legale raportate la o anumită funcțiune care poate genera restricții (zone de protecție, distanțe minime fața de alte obiective, etc)

 • b. potrivit prevederilor din Ordinului M.S. nr. 119/201434 cu modif.ulterioare, în conformitate cu concluziile studiul dc însorire;

 • c. Potrivit reglementărilor de securitate la incendiu sau altor restricții specifice;

 • d. Potrivit unor avize sau acorduri eliberate dc instituțiile/enitățile abilitate.

 • (27) . în cazul construcțiilor tehnice și instalațiilor/utilajelor retragerile vor ține seama și de restricțiile (zone de siguranță și de protecție) stabilite prin norme specifice. în cazul în care se propune instituirea unor grevări asupra altor imobile (teren și/sau construcții) este obligatoriu acordul proprietarilor acestora.

REGLEMENTĂRILE DE SECURITATE LA INCENDIU Șl APĂRARE CIVILĂ

 • (28) . Emitentul certificatului de urbanism va solicita, în funcție de categoriile de construcții și amenajări cate se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu, avizul de la autoritatea de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile legale înscrise în Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 (vezi Reglementările de securitate la indendiu și apărare civilă).

 • (29) . Emitentul certificatului de urbanism va solicita, în funcție de categoriile de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă, avizul de la autoritatea de stat în domeniul protecției civile, în conformitate Hotărârea nr. 862 din 16 noiembrie 2016 (vezi Reglementările de securitate la indendiu și apărare civilă).

 • (30) . Construcțiile supraterane cu funcțiuni mixte (definite în conformitate cu Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-99), trebuie să asigure accesibilitatea autospecialelor de intervenție în caz de incendiuîn conformitate cu prevederile legale în materie.

CIRCULAȚIA CAROSABILĂ Șl STAȚIONAREA ÎN INTERIORUL INCINTEI

 • (31) . Circulația carosabilă în interiorul incintelor este necesară pe criterii funcționale și de securitate la incendiu.

 • (32) . Gabaritul circulației în interiorul incintelor se stabilește potrivit cerințelor

programului și normelor de securitate la incendiu coroborate cu normativele de proiectare fiind diferențiate, în funcție de caz, pentru circulația cu autoturisme 3,00 m, pentru circulația cu autovehicule de marfă cu tonaj redus 3,50 m, precum și pentru accesul mijloacelor de intervenție la incendiu și pentru circulația cu venicule de transport greu ioane, autobuze) 4,00 m.


44 extrase Iți;


fia punctul Compatibilitate funcțională și distanța de protecție

Varianta îmbunătățiți;-IțWIE 2020


BIROU DE PROIECTARE B dut Unim nr 66 bloc K3 scara ’

RC J40 1752'1996 Cod fiscal 8327696 Conl


URBANISM ARHITECTURA. DESIGN etaj i ap 3 sector 3 Bucuresu Romania RO16BWD£410SV^tH6814410i frR < . Cal !-•. <

 • (33) . în zonele cu regim de construire discontinuu retragerea construcției noi față de cel puțin una dintre limitele laterale va trebui să permită circulația carosabilă în incintă, conform alin.(32) potrivit cerințelor piogramului și normelor de securitate la incendiu coroborotate cu normativele de proiectare.

 • (34) . în incintele destinate locuințelor individuale noi se va asigura, în zona de retragere de la aliniament sau în zona de retragere laterală, cel puțin un loc de staționare/parcare, în funcție de suprafața acestora, în corelare cu HCGMB 66/2006.

 • (35) . în fața garajelor noi se va asigura obligatoriu, în incintă, un spațiu liber (platformă/staționar) dimensionată adecvat pentru staționarea autovehiculelor. O altă formulă de acces direct se va putea realiza doar cu avizul Brigăzii de Poliție Rutieră.

(       COERENȚA IMAGINII URBANE

 • (36) . Stabilirea retragerilor laterale se va face ținând seama și de coerența imaginii urbane specifice zonei, exprimată prin:

 • a. Regula locului (utilizată în special pe amplasamente cu locuințe individuale) în privința amplasării construcțiilor față de limitele parcelei. Regula locului reprezintă un mod tradițional/caracteristic de amplasare a construcțiilor, care optimizează performanța energetică a construcțiilor prin orientare, câștig solar pasiv, ventilație și iluminare naturală, exprimată prin amplasarea construcțiilor cu „spatele" la un punct cardinal nefavorabil (N, NE, NV) și cu „fața" la punctul cardinal favorabil (E, S, SE), cu maximizarea retragerii față de orientarea favorabilă. Regula locului se identifică prin prezentarea imobilelor vecine pe planul de situație.

 • b. Cerințale specifice de cadență a construcțiilor, exprimată prin raportul construit, distanță dintre construcții, lățime medie a construcțiilor și volum mediu al construcțiilor, perceptibile din spațiul public, în corelare cu tendințele de dezvoltare.

REGULI SPECIALE DE AMPLASARE FAȚĂ DE LIMITA POSTERIOARĂ

 • (37) . Construcțiile principale vor fi obligatoriu retrase de la limita posterioară, retragerea minimă fiind stabilită prin reglementările la nivelul subzonelor funcționale/U.T.R.-urilor.

 • (38) . Distanța minimă admisă între fațadele posterioare ale construcțiilor amplasate pe parcele distincte, va fi rezultatul aplicării aliniatului anterior.

 • (39) . Prin excepție de la prevederile aIin.(37)-(38), în cazul existenței unui calcan pe limita posterioară se poate admite,, cuplarea la acest calcan, în baza elaborării și aprobării unui

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dui Unim nr 66 bloc K3 ic*'a 1 etaj 1 ap 3 lector 3 București    Romani»

RC J4j'7£.      . ■! ,i               RO1bBRDE410SV21H68144 100 BR1 '^i C . ;w -

VI.2. Reguli cii privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 43. Accese carosabile

(1) . O parcelă este considerată construitul? numai dacă are asigurat un acces carosabil la drumurile publice, direct sau (după caz) indirect prin servitute de trecere, drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate, potrivit legii civile, conform destinației construcției. în vederea asigurării acceselor carosabile, în zonele în care nu există infrastructură rutieră se iau în considerare și arterele de circulație propuse prin PUZ S2, cu resapectarea prescripțiilor înscrise în CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, respectiv Art. 38.

 • (2) . Prin acces carosabil se înțelege accesul cu gabarit de trecere a autovehiculelor dintr-o cale rutieră deschisă circulației publice (in cazuri speciale poate fi și o alee ocazional carosabilă), care trebuie să îndeplinească cerința de a avea o lățime de 4,00 m.

 • (3) . Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor, conform destinației construcției.

 • (4) . în zonele de locuințe înșiruite se vor asigura soluții de acces în curtea posterioară pentru intervenții în caz de incendiu.

 • (5) . Numărul, configurația și localizarea acceselor auto, precum și circulațiile interioare, se determină în conformitate cu prevederile legale.

 • (6) . în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor prin intermediul altor soluții, cu aviztd unității teritoriale de pompieri (Inspectoratul de situații de Urgență București).

 • (7) . Orice racordare nouă la drumurile publice se va face conform avizului și după caz, acordul/autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

Art. 44. Accese pietonale

 • (1) . Autoriza.ea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, dimensionate potrivit importanței și destinației construcției.

 • (2) . în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privai ă grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii.

 • (3) . Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu dizabilități, care folosesc mijloace specifice de deplasare.


URBE 2000

BIROU   DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B dul Uniru nr  66 t>ioc K3 scara 1 etaj 1 ap 3  sector 3 București   Romanța

RC J4Qt752 i996 Cod Mart 6327696 Cont RO16BRDE410SV2186B14410Q BRD Mala CaMeroo

energie electrică și a lucrărilor de construire se vor avea în vedere și prevederile art. 22, lit. f), din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții35

 • (2) . Soluțiile de asigurare, branșare, racordare la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, în conformitate cu avizele/acordurile furnizorilor de utilități, se vor corela și cu prevederile înscrise la Art. 30 Asigurarea echipării edilitare.

 • (3) . Racordare/branșarea la rețele se realizează îngropat, dacă legea nu dispune altfel, iar firidele de branșament și contorizare se amplasează în afara circulației publice - în firide înglobate în împrejmuire sau în construcție, în ganguri sau în altă soluție care nu afectează imaginea urbană și nu desfigurează construcția. în cazul construcțiilor noi se recomandă ca proiectul să includă soluții de integrare arhitectural-estetică a firidelor de branșament și contorizare în construcție sau împrejmuire.

 • (4) . Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

 • (5) .în cazurile documentațiilor de urbanism, asigurarea accesului la rețelele tehnico-edilitare existente (branșare/racordare) se va face în raport cu înălțimea și P.O.T.-ul propuse pentru a stabili relația dintre suprafața construită desfășurată și capacitatea rețelelor tehnico-edilitare.

 • (6) . Pentru rețelele de apă, conform Avizul nr. 91911574 din 04.10.2019 emis de S.C. Apa Nova București S.A., având în vedere prevederile Mașter Planului Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru Municipiului București inclusive Planul de investiții pe termen lung 2019-2049, aprobat prin HCGMB nr. 577/24.10.2019, P.U.Z. S2 prevede ca pentru edificarea de clădiri individuale/blocuri/zone comerciale sau industriale, etc racordarea la canalizare să se execute pe cât posbil, în sistem separativ (racorduri individuale de menajer și pluvial dacă există rețea de canalizare pluvială separată de cea de ape uzate menajere). Acest aspect se va corobora și cu situația rețelelor din zona în care se solicită edificarea.

 • (7) . Prevederile prezentului articol se vor corela cu ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță.

Art. 46. Realizarea de rețele edilitare

 • (1) . Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice existente se pot realiza/finanța de către administrația publică, furnizorul de utilități, investitor sau beneficiar, după caz, în condițiile acordurilor/protocoalelor/contractelor, alte acte

administrative conform prevederilor legale, încheiate cu autoritatea publică și cu respectarea parametrilor tehnici stabiliți prin mașter plan/proiect tehnic/studiu de


fezabilitate/studiu de soluție etc, elaborat de primărie sau furnizorul de utilități.

 • (2) . Prin trama stradală propusă în P.U.Z. S2 se asigura posibilitatea privind echiparea cu toate edilitare de interes public, în corelare și cu prevederile din ANEXA 1 - Zone


rea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, împreună               terminarea lucrărilor branșamentel a infrastructura tehnico-edilitară aferente

ri|or eh ițițe individuale și colective, construcțiilor d

tilitate publică și căilor de acces;".PROIECTARE 66 bloc K3 scara 1 Cd 6sca 8327696 Cont


URBANISM ARHITECTURA DESlGN etaj 1 ap 3 sector 3 BucurtsV Romana R016BRDE410SV21868144100 BRD Mala CaMeran

de protecție și de siguranță. Viitoarele lucrări de extinderi/reabilitări/înlocuiri de rețele se vor realiza în conformitate cu legislația în vigoare;).

 • (3) .în scopul asigurării calitatii spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea rețelelor edilitare noi și extinderea rețelelor existente care fac parte din sistemele conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transpori/distribuție gaze, , rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de aceasta natura, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se executa în varianta de amplasare subterană cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare, dacă prin legislația specială în domeniile de referință nu se prevede altfel.

 • (4) . Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacității ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, în limita capacității lor și cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat

extinderea ori noua rețea pe cheltuiala nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita capacității rețelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obține o plată proporțională cu costul dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există prevedere contrară, ori lucrarea nu devine proprietate puhlică/a furnizorului de utilități.

 • (5) . In vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban se interzice montarea

supraterana, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport și distribuție gaze,, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de aceasta natură, cu excepția cazurile bine justificate sau dacă legislația specială în domeniile de referință nu prevede altfel.

 • (6) . Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin, precedent se executa în varianta de amplasare subterana ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice.

 • (7) . Se interzice amplasarea rețelelor edilitare - conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze,, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții similare - pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantatii de aliniament ori pe alte elemente/structuri de aceasta natura.

(^.■pe-'traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de ratifica re nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativa a poziției rețelelor2 0 0 0

URBANISM. ARHITECTURA,  DESlGN

etaj t ap 3 sector 3 București   Romana

RO16BRDE410SV21WSai44WG BRD ■ C• cn ■

 • (9) . Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se executa, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multiariuale ale autoritatilor administrației publice, aprobate în condițiile legii sau alte finanțări. Excepțiile se admit numai în cazuri speciale, cu acordul Consiliului local sau după caz, a Consiliului General al Municipiului București sau în conformitate cu Art. 30 și Art. 38.

 • (10) .Rețelele aeriene existente vor fi mutate în subteran pe baza unui calendar ce va fi aprobat de autoritatea locală și în baza unor proiecte coordonate.

 • (11) . Prevederile prezentului articol se vor corela cu ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță.

Prevederi specifice pentru sistemele de alimentare cu apă:

 • (12) . Conform prevederilor P.U.Z. S2, prin corelare cu programe și proiecte ale administrației publice locale, se propun următoarele:

 • a. extinderea rețelei de alimentare cu apă;

 • b. redimensionarea arterelor de transport din cadrul rețelei de distribuție a apei din sector, având în vedere depășirea pe anumite zone a duratei de funcționare, materialele din care este realizată rețeaua precum și noile dezvoltări; Aceste lucrări se vor realiza etapizat în baza unor grafice stabilite împreuna cu autoritățile competente și în corelare cu alocările bugetare sau alte tipuri de finanțări.

 • c. reabilitarea rețelei secundare (conducte de serviciu) din cadrul rețelei de distribuție prin înlocuirea tronsoanelor de conductă realizate din materiale neconforme normelor actuale (fontă, oțel, azbociment), precum și a celor cu durata de funcționare depășită; Aceste lucrări se vor realiza etapizat în baza unor grafice stabilite împreuna cu autoritățile competente și în corelare cu alocările bugetare sau alte tipuri de finanțări.

 • d. echipai ea noilor străzi/artere de circulație propuse sau extinderea celor existente cu rețele de distribuție adecvate.

 • (13) . Rețeaua de distribuție a apei va fi realizată din conductele PEHD sau alte material omologate și va fi echipată cu hidranți exteriori de incendiu, cu cămine de vane, cu cămine de aerisire și de golire și cu cămine de branșament amplasate la limita proprietăților.

 • (14) . Pentru zonele nou dezvoltate se va analiza oportunitatea de realizare a stațiilor de

repompare/ ridicare presiune și alocarea suprafețelor de teren necesare, în funcție de fiecare amplasament.


Prevederi specifice pentru sistemele de canalizare:

j[15f. Se face distincția între:

 • a/ sistemele de evacuare a apelor uzate menajre în rețeaua de canalizare a orașului, .‘"cu ^yizul/acordul de preluare al operatorului S.C. Apa Nova București S.A.;

ele de evacuare a apelor pluviale:BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESlGN Btfui Unirii nr 66 bioc K3 scara 1 etaj 1 ap 1. aaclor 3 București Romanii RC 3401762'1996 Cod tacal 6327696 Cont R01bBRDE410SV21868144100 BRD Muta Calderon

i. în salba de lacuri de pe râul Colentina/Valea Saulei, prin intermediul gospodăririi de ape pluviale (bazin de retenție, stație de pompare, etc.), în condițiile avizelor de specialitate;

ii. sau în rețeaua de canalizare a orașului, în situația în care receptorul natural nu este în apropiere, prin intermediul bazinelor de retenție ale operatorului S.C. Apa Nova București S.A. și cu avizul/acordul acestuia;

 • (16) . Conform prevederilor P.U.Z. S2, prin corelare cu programe și proiecte ale administrației publice locale, se propun următoarele:

 • c. curațarea și înlocuirea, după caz, a colectoarelor de canalizare din zonele semnalate cu disfuncționalitați;

 • d. colectarea și evacuarea apelor uzate în sistem separativ; apele uzate menajere din zonele nou propuse vor fi evacuate în rețeaua publică de canalizare, iar apele pluviale vor fi evacuate în gospodării de ape pluviale sau în bazine de retenție, cu descărcare în mod controlat în emisari naturali sau în rețeaua publică de canalizare.

 • (17) . în zonele situate la cote joase de teren apele uzate menajere vor fi canalizate gravitațional către stații de pompare ape uzate, iar din aceste stații vor fi evacuate prin conducte de refulare în rețeaua de canalizare existentă cea mai apropiată.

 • (18) .      Se interzice evacuarea de ape pluviale neepurate în cursurile de apă.

 • (19) .       Indicatorii de calitate ai apelor uzate, evacuate in canalizarea publică sau, după caz,

în emisarii naturali, se vor încadra în limitele impuse prin Anexele nr. 2 și nr. 3 la HGR nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Art. 47. Condiții de echipare edilitară

 • (l) .Apă potabilă: orice construcție nouă de locuit și orice local putând servi pentru rnuncă, odihna sau agrement, trebuie să fie racordate la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să-și aibă asigurat necesarul din sursa proprie în corelare cu art 30 și 38.

 • (2) . Canalizare menajeră: racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație nouă în corelare și cu art.30 și 38.

 • (3) . Canalizare pluvială:

 • a. se vor respecta prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare a Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 820/2018, art. 53, alin. (3) și (5), privind modalitățile de colectare, gestionare și evacuare a apelor pluviale aferente parcelelor edificabile;

 • b. amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publică colectoare a acestora, acolo unde aceasta există;

 • c. conform prevederilor cuprinse la Protecția apelor - sistemul de gospodărire a apelor, cu privire la terenurile aflate la limita de proprietate cu salba de lacuri sau în imediata vecinătate, este prevăzută necesitatea rezervării zonelor aferente

  centru realizarea atât a unui drum/alee ocazional carosabilă pentru exploatarea plaiurilor de lac, precum și, în funcție de amplasament, a unui colector de ape|  BIROU   OF PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

F   B dui Umri< nr  66 bloc K3 scara ’ etaj t ap 3  sactor 3 București    Romania

RC >4(11752'1996 Cod taoM 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRO CaMeran

pluviale amplasat pe cât posibil pe traseul acestuia și a unor gospodării de apă/stații de epurare care au incluse bazine de retenție, separator de hidrocarburi și care vor fi conectate la colectorul specific în momentul realizării acestuia. în funcție de obiectivele de investiții propuse prediinensionare exactă va face obiectul unor studii de specialitate.

 • d. racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • e. se va limita la maxim aportul de ape pluviale evacuate la rețeaua publică de canalizare prin soluții locale de colectare, stocare, infiltrare locală în sol și evaporare naturală a apelor pluviale;

 • f. va fi limitată la strictul necesar sigilarea suprafețelor exterioare (prin asfaltare,

betonare sau alte învelișuri impermeabile), în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural;

 • g. acolo unde natura terenului și a investiției permite se va face apel la soluții locale de evacuare a apelor pluviale preepurateîn emisari (lacuri) cu avizele organismelor abilitate.

 • (4) . Alimentare cu energie electrică:

 • a. orice construcție nouă de locuit și orice local putând servi pentru muncă, odihna sau agrement trebuie să fie alimentată cu energie electrică;

 • b. se recomandă utilizarea energiei verzi (panouri solare, panouri fotovoltaice, energie geotermală etc.) în completarea sistemelor clasice de asigurare a energiei electrice și termice;

 • c. branșamentele de realizează în condițiile alin.(3) de la Art. 45.

 • (5) . Comunicații electronice:

 • a. branșamentele de realizează în condițiile alin.(3) de la Art. 45; în caz de imposibilitate tehnică și numai atunci, pot fi dispuse pe fațade în soluții care să

reducă impactul vizual (să urmărească liniile de cornișă ale imobilelor, cu scopul de

a se confunda cu zonele de umbră ale acoperișurilor, să fie vopsite în culorile fațadelor);

 • b. cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

 • c. Antenele-satelit se vor amplasa în poziții cât mai puțin vizibile din circulațiile publice.

 • (6) . Gaze: branșamentele de realizează în condițiile alin.(3) de la Art. 45.

 • (7) . Salubritate- orice clădire de locuit (locuințe individuale și/sau colective) precum și orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, trebuie să dispună de amenajări pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să respecte normele sanitare și să fie accesibile dintr-un drum public.

(■8). Prevederile prezentului articol se vor corela cu ANEXA 1 - Zone de protecție și de sigutanță.

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESIGN B au। Uniri) nr 66 bloc K3 scara 1 ataj ' ap 3 sector 3 București Romarua RC J40 1752’1 996 Cod fiscal 8327696 Cont RO16BRDE4108V21M8144100 BRO Maia Caidaron

VIA Condiții generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului

Al t. 48. Condiții generale de construibilitate a parcelelor

 • (1) . Parcelele sunt considerate direct construibile dacă respectă cumulativ următoarele condiții generale:

 • a. au asigurat accesul carosabil la drum public (sau privat, după caz) --vezi Art. 43;

 • b. au posibilitate dovedită de soluționare a alimentării cu apă, evacuare a apelor uzate și alimentare cu energie electrică potrivit Art. 30 și Art. 38;

 • c. respectă condițiile privind forma și dimensiunile minime ale parcelei prevăzute la Art. 49 sau condițiile particulare conform prescripțiilor specifice UTR reglementate în Titlul II, inclusiv prin operațiune de geometrizare;

 • d. prevederile prezentului regulament privind amplasarea construcțiilor și restricțiile/servituțiile care grevează terenul permit stabilirea unui edificabil în acord cu destinația terenului.

 • (2) .în funcție de mărimea parcelei, pe suprafața acesteia pot fi amplasate una sau mai multe construcții principale și construcții anexe. Poziția lor pe suprafața parcelei este condiționată de regimul de aliniere față de drumurile și spațiile publice și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia.

 • (3) . Către drumurile publice construcțiile pot fi amplasate pe aliniament (pe limita dintre domeniul public și cel privat) sau retrase din aliniament, în conformitate cu regulile urbanistice sau păstrând tradiția zonei.

 • (4) .în relație cu limitele laterale ale parcelei construcțiile pot fi amplasate astfel:

 • a. în regim închis (înșiruite, în regimul curților îi ichise sau deschise), cuplate pe ambele laturi la construcțiile de pe parcelele învecinate;

 • b. în regim cuplat (alipire la una din limitele laterale ale parcelei);

 • c. în regim izolat(cu retrager i față de vecinătăți).

Art. 49. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții

(1). Dacă la nivelul prescripțiilor specifice aferente subzonelor funcționale/U.T.R.-urilor din prezentul regulament nu prevăd altfel, se consideră construibile în mod direct numai parcelele a căror formă și dimensiuni respectă condițiile minime înscrise în Tabelul 7., cu excepția parcelelor de colț pentru care se admite o reducere de 25% privind suprafața și frontul la stradă, iar dimensiunile și raporturile laturilor nu reprezintă o condiționare.

(2). Pentru cazul inserțiilor în parcelarul existent

CARACTERISTICĂ PARCELĂ

REGIM DE CONSTRUIRE

VALOARE LIMITĂ

INSERȚII în PARCELAR EXISTENT

front mi ițim 1

kzSA_____

înșiruit

>8,0 m

cuplat

>10,0 m

izolat

>12,0 m

URBANISM ARHITECTURA DESIGN et<ii I ap 3 sector 3 București Romanii RO16BRDE410SV21H68144 101) 8R <.......

CARACTERISTICĂ PARCELĂ

REGIM DE CONSTRUIRE

VALOARE LIMITĂ

INSERȚII în PARCELAR EXISTENT

suprafața minimă S

înșiruit

>150 mp

cuplat

>200 mp

izolat

>200 mp

raport între laturi

Maxim 1/3

Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale

60° -e 120°

Tabelul 7 Condiții privind forma și dimensiunile parcelelor construibile direct existente

(3).în cazul parcelărilor/reparcelărilor caracteristicile minimale ale parcelelor pentru construire prin autorizație directă se regăsesc în Tabelul 8.

CARACTERISTICĂ PARCELĂ

REGIM DE CONSTRUIRE

VALOARE LIMITĂ

PARCELĂRI/ REPARCELĂRI - pe baza.RGU

front minim 1

înșiruit

>8,0 m

cuplat

>12,0 m

izolat

>12,0 m

suprafața minimă S

înșiruit

>150 mp

cuplat

>200 mp

izolat

>200 mp

raport între laturi

Cel puțin egal

Unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale

75° -r 105°

Tabelul 8 Condiții privind forma și dimensiunile parcelelor construibile direct în cazul parcelărilor/ reparcelărilor


2 0 0 0


 • (4) . Reglementările din Tabelul 7 și Tabelul 8 sunt aplicabile în general pentru locuințe individuale și colective mici sau cu înălțimi medii, precum și altor utilizări care generează construcții cu gabarite reduse (comerț de proximitate, servicii profesionale sau manufacturiere și alte asemenea). în funcție de caz, prin prescripțiile specifice de la nivelul U.T.R.-urilor (TITLUL II) se pot stabili alte condiții sau condiții similare.

 • (5) . Prin excepție de la prevederile alin.(l) în zonele cu parcelări existente, executate în timp cu respectarea altor prevederi privind suprafețele și dimensiunile minime ale parcelelor, autorizarea executării lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții se poate realiza direct conform legii, cu respectarea normelor de igienă și a celor de securitate la incendiu.

 • (6) . Pentru suprafețe parcelate incluse în planuri urbanistice legal aprobate anterior și preluate în prezenta documentație de urbanism pot fi acordate autorizații cu respectarea documentației de t Tbanism respective, în condițiile înscrise la TITLUL III - Intrarea în vigoare și reglementări finale

 • (7) . Regulile minimale privitoare la formă și dimensiuni nu se aplică parcelelor destinate lucrărilor speciale (în general cele destinate echipamentelor tehnico-edilitare, arterelor de circulație, pasaie, etc), spațiilor verzi, spațiilor de parcare, chioșcurilor, mobilier urban, împrejmuiri și altor asemenea utilizări.

j£).^'p^ffeQlă care nu îndeplinește condițiile de construibilitate directă și care nu se înscrie în ' O excepțiile Jnscrise la alin.(4)v(7) sau în excepțiile înscrise în cadrul prescripțiilor specifice se
B E

PROIECTARE 66 bloc «3 scara 1 Cod fiscal 8327696 Cunl


 • 2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj i ap 3, sector 3 București Romana

ROU.BRDE410SV2186814-»10(      v»,. G w<:«

poate considera construibilă pentru clădiți noi numai dacă respectă, cumulativ, următoarele condiții:

 • a. parcela este rezultată dintr-o operațiune cadastrală anterioară aprobării prezentului regulament;

 • b. parcela nu se află într-o zonă în care construirea este restricționată până la elaborarea unui P.U.Z.;

 • c. pentru parcelă se va întocmi și aproba un Plan Urbanistic de Detaliu în conformitate cu prevederile Art. 8 coroborate cu prevederile Art. 7;_____

d. în cazul situațiilor speciale (admise ca excepție conform prezentului regulament)

în cazul derogărilor

în cadrul prescripțiilor specifice fiecărui U.T.R. corelate cu prescripțiile generale sunt cuprinse situațiile speciale admise ca excepție, care necesită realizarea unor documentații de urbanism P.U.D. sau care se pot autoriza direct, după caz. Aplicarea Excepției deriva din reglementările prezentului PUZ.

în cazul solicitării prin cererea de emitere a unui certificat de urbanism, a unor derogări de la prezenta documentație de urbanism, autoritatea publică locală are dreptul să decidă respingerea solicitării sau să o condiționeze de elaborarea unei documentații de urbanism în conformitate cu Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Tabelul 2)

 • (9) .Totodată, o parcelă care nu se înscrie în condițiile de construihilitate stabilite la alin.(3)4-(8) poate deveni construibilă direct și prin comasarea cu una dintre parcelele învecinate, în condițiile încadrării în prevederile prezentului regulament.

Art. 50. Parcelarea și reparcelarea

 • (1) . Pentru simplificare, în prezentul regulament este considerată operațiune de parcelare doar divizarea unui lot în urma căreia rezultă mai mult de două loturi construibilo36, altminteri se utilizează denumirea de dezmembrare.

 • (2) . Pentru dezmembrări/parcelări se vor avea în vedere cerințele legale privitoare la cazurile în care este necesară eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea, în cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica încadrarea loturilor ce rezultă din dezmembrare în vederea construirii, în prevederile legale și în prevederile prezentului R.L.U.

 • (3) . în sensul prezentului regulament reparcelările reprezinlă operațiunile care au ca rezultat o altă .îțnpșrțife a mai multor loturi de teren învecinate cu scopul construirii, loturile rezultate având - destinații șl/sau forme diferite față de momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipireaBIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dul Uniri, nr 66 bloc K3. scara ’ etaj 1 ap 3 ațelor 3 Bucutesb Romama RC 340'1752'1996 Cod fisc* 6327696 Cont RO16BRDC410SV21 R6frt 44100 BRD IM Caideron

și dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau nu. Reparcelarea are drept scop realizarea unei mai bune împărțiri a terenului în loturi construibile și, după caz, asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosință comună și obiectivelor de utilitate publică.

 • (4) .în conformitate cu prevederile art 47. alin. (31) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, parcelarea și reparcelarea se realizează cu respectarea condițiilor de construibilitate din prezentul PUZ.

 • (5) . Parcelarea sau reparcelarea, în conformitate cu alin.(4) se admite numai dacă:

 • a. parcelele obținute destinate construirii îndeplinesc condițiile de formă și dimensiuni reglementate la prin prescripții generale Art. 49 sau la nivelul subzonei/U.T.R.-ului (TITLUL II), în cazul în care sunt reglementate prescripții specifice;

 • b. fiecare parcelă are asigurat accesul la drumurile publice direct sau indirect;

 • c. circulațiile ce se înființează respectă reglementările prezentului P.U.Z. și a normativelor

specifice.

 • (6) .în cazul unor solicitări de emitere a unui certificat de urbanism pentru paicelare sau reparcelare cu derogare de la condițiile de construibilitate din prezentul PUZ, se vor aplica prevederile Art. 8.

 • (7) .în cazul parcelărilor/reparcelărilor care nu necesită elaborarea unui P.U.Z., potrivit prevederilor alin.(4), operațiunile cadastrale se vc.r realiza pe baza unui certificat de urbanism, având la bază propunerea în coordonate Stereo 1970, întocmită de un specialist topograf, cu respectarea condițiilor tehnice înscrise în aceste și ținând seaina de servituțile de utilitate publică ce grevează imobilul/imobilcle înscrise în cartea funciară.

 • (8) .Realinierea parcelelor este operațiunea tehnică și juridică avînd ca scop lărgirea amprizelor stradale și constă în retrasarea aliniamentului și trecerea în domeniul public a suprafețelor necesare. Realinierile constituie obiective de utilitate publică.

VI.5. Reguli cu privire la forma și dimensiunile construcțiilor

Art. 51. înălțimea construcțiilor

(1) . Autorizarea executării constiucțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise (Htliax), și ținând seama de regimul maxim de înălțime (Rhmax), stabilit în cadrul reglementărilor privind subzonele/unitățile teritoriale de referință d«ri cadrul prezentului Regulament. Indicatorul înălțimea maximă (Hmax) are caracter limitativ, în vreme de indicatorul regim de

 • înălțime (Rhmax) are caracter exemplificativ37.

^Mțăijactșruî exemplificativ al Rh intervine urmare a necesității corelării tipului de funcțiune propusă raportată la îfjălțîmea'cQpvonționaIa conform standardelor/normativelor în vigoare, astfel dacă de exemplu regimul de înălțime permis este P+2 cb Hmax =12,Om, implicit se permit variante precum S/2S+P4 2 , D+P+2E sau S+D+P+M sau P+2+M sau D+P+ț^M Sad FHd./cu S sau D) avand parterul înalt destinat unor servicii sau alte destinații care pot necesita in.toducefea ufportfniitalații sau P+2+E3R cu parter parțial îngropăt etc. dacă se respecta Hmax.

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESIGN

B <Ju। Unirn nr 66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 București • Romani» »■’              C j ’ .            r RO1bBRDE410SV2lH»> 144100

 • (2) . înălțimea maximă a clădirilor (abreviere Hmax), exprimă în metri, reprezintă înălțimea maximă admisă în planul fațadei, măsurată între teren (în situația anterioară lucrărilor de terasament) și streașină/cornișe sau limita superioară a parapetului terasei, măsurată în planul fațadei, în centrul fațadei paralele (cvasi-paralele) cu aliniamentul.

 • (3) . în condițiile în care caracteristice geotehnice o permit, construcțiile pot avea subsoluri/demisoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale. Realizarea de subsoluri/ demisoluri nu se înscriu explicit în prezentul regulament.

 • (4) . Se admit nivele parțiale (supante, mezanine, duplexuri) cu condiția încadrării în înălțimea maximă (H max ) reglementată.

 • (5) . în cadrul tuturor zonelor reglementate prin prezentul P.U.Z. S2 construcțiile vor urma panta naturală a terenului iar înălțimea construcțiilor (Hmax) se raportează la panta naturală a terenului, ceea ce înseamnă că niciun punct al cornișei sau limita superioară a parapetului terasei construcției din planul fațadei nu va depăși suprafața paralelă cu terenul natural ce trece prin punctul de înălțime maximă determinat potrivit alin.(2) (3) (regula generală), cu excepția U.T.R.-urilor unde se precizează altfel sau se menționează o formulă specifică. Față de regula generală este admisă o toleranță (depășire) de maxim un nivel convențional (3,00 m înălțime liberă), justificată de relieful terenului.

 • (6) . înălțimea clădirilor se va raporta la distanța dintre frontul clădirilor construite existente și frontul opus propus, cu excepția U.T.R.-urilor unde se precizează altfel sau se menționează o formulă specifică, precum și a excepțiilor admise prin prezentul regulament. Sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației specificate mai sus, cu respectarea regulilor privind calcanele.

 • (7) . în cazul fronturilor amplasate pe aliniament înălțimea maximă admisă se raportează la distanța dintre aliniamente (funcție de caz aliniament existent pentru străzi care nu iși modifică profilul, aliniamentul rezultat pentru străzi existente care iși modifică profilul sau străzi propuse și nu sunt impuse alinieri specifice), cu excepția U.T.R.-urilor unde se precizează altfel sau se menționează o formulă specifică, respectând regula calcanelor precum și a derogărilor admise prin prezentul regulament.

 • (8) . în cadrul tuturor U.T.R.-urilor unde se admit mansarde, acestea vor îndeplini următoarele


Nu depășesc conturul nivelului curent;

Nu ocupă mai mult de 60% din suprafața nivelului curent;

Nu se depășesc valorile-limită pentru înălțimea maximă la streașină Hmax și înălțimea maximă la coamă Hmax.c stabilite în cadrul U.T.R.-ului.

, T i A d,. Mansarda poate fi asimilată unui etaj retras cu respectarea lit. (a,b,c,).

iirteglementările la nivelul fiecărui U.T.R. se admit niveluri suplimentare retrase, acestea față de planul fațadei dinspre stradă în interiorul unor planuri descrise de un arc


URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj 1 ap 3 sector 3 București - Romanța

RO16BRDE-11(’<SV2186H144 1()O 8<î Wji l ,

de cerc cu raza de 4,0 m și tangenta la acesta la 45°, cu excepția zonelor care beneficiază de regula calcanelor și/sau cazurile unde se specifcă altfel (de exemplu, parcele de colț), precum și a excepțiilor admise prin prezentul regulament.

 • (10) . înălțimea maximă admisă, măsurată în planul fațadei la streașină/ cornișă/limita superioară a parapetului terasei (Hmax.) și respectiv regimul de înălțime maxim (Rhmax) vor fi plafonate funcție de U.T.R./subzona funcțională specifică, cu respectarea alin (1).

 • (11) . Pentru stabilirea relațiilor între înălțimea clădirilor și distanța dintre clădiri se iau în considerare fațadele paralele/ cvasi-paralele ale acestora, cu excepția U.T.R.-urilor unde se precizează altfel.

 • (12) . în cazul terenurilor grevate de drumuri sau servituti private/căi de acces, înălțimea nu va depăși de trei ori distanta intre interax (ax) si clădirea proiectata, cu excepția U.T.R.-urilor unde se precizează altfel. Același raport se aplică si atunci când frontul opus nu este este configurat pentru a determina distanta intre alinieri, cu excepția U.T.R.-urilor unde se precizează altfel.

 • (13) . Se pot amplasa instalații/echipamente tehnice pe învelitoarea clădirilor indiferent de tipul de conformare a acesteia în terasă sau șarpantă, peste înălțimea maximă stabilită, indiferent de U.T.R. cu condiția respectării prevederilor din Art. 26 Reglementări pentru siguranța transportului aerian.

 • (14) . Se pot realiza etaje tehnice, indiferent de regim de înălțime stabilit, cu condiția încadrării acestora în înălțimea maximă.

 • (15) . în cazul volumelor situate pe colț, la racordarea între străzi având regim diferit de înălțime, dacă diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu două sau mai multe niveluri se va realiza o descreștere în trepte, primul tronson prelungind înălțimea clădirii de pe strada principală pe o lungime minimă egală cu distanța dintre aliniamente.

Art. 52. Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor

 • (1) . Aspectul exterior al clădirilor aparține spațiului public constituind parte componentă din imaginea urbană.

 • (2) . Aspectul general al zonelor urbane este determinat de conformarea construcțiilor, volumetrie și compoziția urbană etc. Compoziția urbană este acordul dintre funcțiune, mod de construire, economie și expresie plastica, realizat prin aplicarea regulilor specifice arhitecturii și

urbanismului. Volumetria este un parametru urbanistic și arhitectural de baza care determina aspectul general al zonelor urbane.

 • (3) .în zonele de tip C, M și subzonele L3a și L4a învelitoarea va fi realizată în sistem terasă, ori de fî,p șarpantă care se va conforma astfel încât să nu fie vizibilă din spațiul public. Prin excepție ’ se ,pdi..iit învelitorile de tip șarpantă în cazul locuințelor individuale sau colective mici (max

/ț)Mecum și în cazul unor alipiri sau cuplări cu clădiri care au învelitoare de tip șarpantă area nivelului coamei ac


VariantaXjibjunătățită -IUNIE 2020


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESlGN

B du> Umru nr 66 bloc K3. scara 1 etai 1 ap 3 sector 3 București Romania RC 3401752'1996 Cod fiscal 8327696 Cont R0168RDE410SV21868144100 BRD f*«U CaWeron

 • (4) . Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă38.

 • (5) . Tratamentul arhitectural al anexelor vizibile dinspre spațiul public va fi corelat cu cel al clădirii(clădirilor) principale situate pe parcelă.

 • (6) . Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a coșurilor metalice, unităților exterioare de climatizare, a cablurilor, țevilor, tubulaturilor și a altor asemenea instalații care nu fac parte din arhitectura inițială a clădirii pe construcțiile monument istoric sau pe construcțiile cu valoare arhitecturală. Prin excepție, se admite amplasarea acestor echipamente în poziții care să nu afecteze arhitectura acestora cu acordul Direcției de Cultură/Ministerului Culturii.

 • (7) . Clădirile noi vor îngloba, pe cât posibil, în arhitectura clădirii echipamentele tehnice necesare, astfel incât cablurile, conductele și dispozitivele tehnice să nu fie vizibile din spațiul public.

 • (8) . Se interzic intervențiile asupra clădirilor de natură să distrugă unitatea construcției (de genul înlocuirii parțiale a acoperișului, vopsitorii parțiale etc.) justificate de apartenența la proprietari diferiți.

 • (9) . Deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizica și siguranța populației si/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, sunt obligați să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor în condițiile asigurării coerenței lucrărilor de intervenție asupra clădirii cu imaginea urban-arhitecturală a zonei adiacente, respectarea caracterului zonei și păstrarea identității acesteia.

 • (10) . Este interzisă utilizarea materialelor destinate finisajelor interioare (precum faianță, gresie, tapet etc.) la exterior. în toate UTR-urile este permisă și recomandată utilizarea tehnologiilor, materialelor ce țin de arhitectura ecologică, pasivă, în vedere îmbunătățirii calității vieții, a mediului, etc.

 • (11) . La clădirile existente, care prezintă valoare arhitectural-istorică, se va evita eliminarea

decorațiilor specifice perioadei de edificare a construcției (ancadramente, cornișe, brâuri, colonete, pilaștri etc) cu ocazia renovării sau a reabilitării termice. în cazul restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general.

Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului.

importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un design de adaptat arhitecturii imobilelor. Materialele utilizate vor fi de foarte bună

general de^banism aprobat-cu HG 525/1996

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DES1GN

B dui Unrr >  nt  66 b'i< K3 sca-a  ’ etaj 1 a[ 3  sector 3 Bucurest     Roman-a

RC J40 1752'1996 Cod (iscat 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144 W0 BRD fn-ala Cakferon

calitate, indiferent că sunt de tip tradițional (lemn) sau modern (oțel, aluminiu, sticlă structurală etc.).

 • (14) . în golul fațadei destinat vitrinei se poate include și firma, în situațiile în care amplasarea acesteia pe fațadă e inadecvată datorită caracteristicilor arhitecturale sau în cazul în care nu există zone predestinate acestora (de tipul unei console, atic, alte sisteme special concepute în arhitectura clădirii), la clădirile cu mai multe vitrine, intervențiile asupra acestora vor urmări conservarea/refacerea unității expresiei arhitecturale, fiind amplasate într-o abordare unitară.

 • (15) . Obiectele expuse în vitrină se vor amplasa la minimum 10 cm de la sticlă.

 • (16) . Vitrinele vor fi dotate cu iluminat ambiental cel puțin pe perioada de funcționare a iluminatului public.

 • (17) . Amplasarea mărfurilor de către deținătorii de spații cu destinație de servicii sau comerț, în fața acestora, pe domeniul public sau teren aflat în indiviziune (trotuarul de protecție al locuințelor colective), pe elementele de împrejmuire a terenurilor, este interzisă. Fac excepție acele zone amenjate special pentru astfel de expunere, cele care au la bază un regulament aprobat de către autoritatea publică sau cele care sunt permise conform prevederilor legale.

 • (18) . Documentațiile pentru autorizarea construirii vitrinelor vor cuprinde în mod obligatoriu întreaga fațadă a imobilului, pe care vor fi reprezentate detaliat toate elementele prezente (arhitecturale, firme, inscripții, firide de branșament la utilități etc).

 • (19) . legea nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor prevede că „în considerarea dreptului constituțional la un mediu înconjurător sănătos, reprezintă acțiune de interes public major și general creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în scopul asigurării sănătății, vieții, integrității fizice și siguranței populației, al conservării caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum și a calității mediului natural, în condițiile respectării și punerii în valoare a specificității patrimoniului local și național.".

 • (20) . în vederea asigurării cerințelor fundamentale „economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile" și „utilizarea sustenabilă a resurselor naturale" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor prin care se stabilesc cerințele minime de performanță energetică a clădirilor care se aplică diferențiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cât și pentru clădirile existente, după cum urmează: locuințe unifamiliale; blocuri de locuințe, birouri; clădiri de învățământ; spitale; hoteluri și restaurante; construcții destinate activităților sportive; clădiri pentru servicii de comerț; alte tfpud de.clădiri consumatoare de energie.


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESIGN

B dul Uniră nr 66 bloc K3 scara i etaj ’ ap 3. sector 3 București Romania : •            -v.i .....RO16BRDE410SV2lHb*144W<‘           ■

 • (21) . Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la aliniatul precedent, prin certificatul de urbanism emis de autoritățile administrației publice locale/județene competente, în vederea obținerii, în condițiile legii, a autorizației de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerințelor minime de performanță energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător.

 • (22) . La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, performanța eneigetică a acestora sau a unităților de clădire ce fac obiectul renovării trebuie îmbunătățită, pentru a satisface cerințele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

 • (23) . Documentația tehnică elaborată pentru autorizarea lucrărilor de intervenție pentru renovarea majoră dezvoltă măsurile prevăzute în raportul de audit energetic.

 • (24) . în cazul renovării majore a clădirilor, proprietarii/administratorii acestora pot monta sisteme alternative de producere a energiei, în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

 • VI.6. Reguli cu privire la parcaje, spații verzi, împrejmuiri

  Art. 53. Parcaje

  (1) . Pentru un amplasament dat, destinația, configurația, dimensiunile și capacitatea unei construcții noi se vor stabili ținând seama și de obligativitatea asigurării spațiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcției în cauză, amplasate în interiorul parcelei pe care se relizează construcția, corelat cu asigurarea acceselor carosabile și pietonale.

 • (2) . Autorizarea executării construcțiilor noi care, prin destinație, necesită spații de parcate, este permisă numai în cazul asigurării prin proiect a parcajelor necesare funcționării construcțiilor, în afara circulațiilor publice.

 • (3) . Numărul minim de locuri de parcare care trebuie asigurate în condițiile alin. (1) se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, potrivit Anexei Ic H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.2006 - norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriului Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, locurile de parcare urmând a fi amplasate în construcții supra/subterane sau in parcaje amenajate la sol.

 • (4) . în sensul prezentului Regulament prin parcaj se înțelege spațiu amenajat la sol sau în construcții pentru staționarea, respectiv adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp (GM 007-2000).


 • (5) . Parcajele pentru clădirile noi se vc.r amenaja având în vedere dezvoltarea durabilă a orașului, în bcesi scop se vor avea în vedere:

a rxe du ce re a la minim a parcajelor la sol;


[etc i on i,r)100

BIROU DE PROIECTARE B’dul Unim nr 66 bloc K3. scara 1

RC J4017521996 Cod Meat 8327696 Cont


URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

etai ’ ap 3 sector : Bucurest    Romanșa

RO16BRDE.I10SV21B6S144U* ti-1         i-r •

 • b. realizarea de parcări colective (recomandabil multietajate subterane sau supraterane) în zonele cu aflux important de utilizatori;

 • c. înglobarea parcărilor din incinte în construcția principală sau, după caz, în construcții multietajate dedicate;

 • d. soluționarea parcajelor la sol ca parcări ecologice, în scopul reducerii cantității de ape meteorice evacuate în canalizare și reducerii insulelor de căldură;

 • e. implementarea sistemelor de parcare inteligentă;

 • f. înglobarea de facilități pentru parcarea bicicletelor, trotinetelor, scuterelor, etc;

 • g. înglobarea în parcajele publice și în cele de uz public de mare capacitate a facilităților pentru încărcarea autovehiculelor electrice;

 • (6) . în cazul în care construcția aferentă parcărilor, la nivelurile supraterane, conține părți care exced clădirea principală sau este dispusă în trepte, creând posibilitatea de a se realiza terase circulabile aferente, se recomandă realizarea unor spații verzi peste placă sau/și a unor sisteme alternative pentru sporirea performanțelor energetice.

 • (7) . Pentru toate construcțiile noi amplasarea parcajelor cu spațiile de manevră aferente se va face în incinta proprie.

 • (8) . în cazul existenței unor parcaje publice, de uz public amenajate sau private dacă distanța de parcurs între parcaj și amplasament este de maxim 500 m, se pot admite excepții în următoarele cazuri:

 • a. pentru obiective publice (instituții publice, funcțiuni publice, parcuri ș.a.);

 • b. în cazul altor utilizări decât cele de la lit.a - la intervențiile vizând schimbări de destinație a unor construcții existente care implică suplimentarea locurilor de parcare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • i. dispunerea construcțiilor existente nu permite amenajarea parcajelor cu spațiile de manevră aferente în incintă;

 • ii. există locuri de parcare disponibile în parcajele publice, de uz public sau în parcaje private. Acest aspect se va consemna în baza unor contracte de închiriere pe perioada existenței utilizării funcționale solicitate în vederea schimbării.

  c.


Alte excepții se regăsesc în H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.2006

 • (9) . Alocarea locurilor de parcare în cazurile menționate la aliniatul anterior se va face: dinamic, în sistem parcare inteligentă", în cazul implementării sistemului în municipiu, caz în care, în vederea autorizării, administratorul sistemului certifică capacitatea de a asigura locurile de parcare pentru noua investiție;

în sistem clasic, cu alocarea de către administratorul parcajului a unui număr de locuri de parcare într-un interval interval orar precizat.

 • (10) . Prevederile de la alin. 8. riu se aplică locurilor de parcare necesar a fi asigurate pentru persoanele c& dizabilități, situație în care vor fi amplasate în conformitate cu prevedrile legale


  BIROU DE PROIECTARE B dul Unim nr 66 bloc K3 scara ’

  RC J401752'1996 Cod fiscal 8327696 Con!


URBANISM ARHITECTURA DESlGN etaj 1 ap 3 sector 3 București Romama

RO16BRDE4 WSV21WjH14410C’       •> ,

 • (11) . Toate parcajele la sol vor avea obligatoriu și spații plantate, inclusiv arbori (J arbore la 4 locuri de parcare amplasate la sol) în corelare cu prescripțiile specifice fiecărui UTR privind ptocentul de spații verzi.

 • (12) . Se vor amenaja obligatoriu parcări pentru biciclete, trotinete, scutere în zonele cu concentrare de locuri de muncă, în zonele de agrement și la obiectivele cu aflux important de utilizatori (precum centrele comerciale), în nodurile intermodale, în parcaje tip park & ride. Se vor amenaja spații speciale pentru depozitarea bicicletelor și în ansamblurile de locuințe colective.

 • (21) . Dimensiunile parcajelor se vor conforma la normele tehnice aplicabile în raport cu tipul vehiculelor.

 • (22) . Amplasarea parcajelor în interiorul parcelei se va face ținând cont de prevederile Ordinului MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

 • (23) . în vederea susținerii Măsurii N.ll din 1.Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022, aprobat prin HCGMB nr.325 din 34.06.2018, precum și în conformitate cu Legea nr. 34/2017, se pot amplasa și monta stații cu unul sau mai multe puncte de reîncărcare pentru autovehicule electrice/hibrid prin intermediul unor instalați fixe sau mobile de curent continuu sau alternativ, pe domeniul public sau privat cu acces public limitat (clădiri de birouri, centre comerciale, stații de alimentare carburanți etc.).

Art. 54. Spații verzi

 • (1) . Conform art. 70, lit. f), din Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au obligația să „adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism și amenajarea teritoriului.".

 • (2) . Realizarea unei clădiri noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafață de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei, din care cel puțin 2/3 va fi pe sol natural, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezoltarea vegetației de arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate ((PSV £ 20%, (PSP > 10% - peste placa aferentă subsolului). în condițiile existenței unor terenuri greu de fundat sau a unor terenuri în pantă mai rnare de 10%, (PSP se admite și peste placa de peste demisol.

 • (3) . în cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilă asigurarea spațiilor plantate prevăzute prin prezentul regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizației de construire va participa la asigurarea terenului necesar amenajării de spații verzi într-o zonă cât mai apropiată parcelei în cauză, pe teren proprietate privată, în suprafață egală cu diferența dintre •rdecesarul ifhinim pe parcelă și suprafața realizată pe parcelă, numai cu acordul administrației ‘s agenției de mediu și cm" respectarea legislației specifice de mediu în vigoare,


  66

  Cod


  B E

  PROIECTARE bloc K3 scara 1 83276% Cont


  0 o

  DESIGN Romana


  URBANISM ARHITECTURA «tai i ap 3 sector 3 București RO16BROE410SV218681441OO BRD fthate Cakteran


  condiționat de înscriere în cartea funciară (a terenului utilizat pentru realizarea spațiului verde) a folosinței de spațiu verde pe toată perioada de viață a construcției noi.

  • (4) . Intervențiile asupra vegetației din zonele de protecție a monumentelor se vor face numai cu acordul Direcției pentru Cultură a municipiului București.

  • (5) . Intervenția asupra vegetației situată pe domeniul public sau privat se execută confonn H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul municipiului București-Anexa nr.l, art. 6 (1), în baza avizelor de specialitate (defrișare, toaletare, reduceri și regenerări de coronament, transplantare, amenajări/reamenajări spații verzi) emise de către Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu.

  • (6) . Pentru protecția și conservai ea spațiilor verzi, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:


  a.

  b.

  c.


  d.


  e.


  f.


  să nu arunce niciun fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi;

  să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;

  să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale constr ucțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi;

  să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor;

  să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu autoritățile centrale pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora;

  să nu diminueze suprafața spațiilor verzi, în conformitate cu prescripțiile specifice fiecărui UTR.


  • (7) . în toate situațiile se va respecta H.C.G.M.B. nr. 347/2008 pentru aprobarea Programul integrat de gestionare a calității aerului în Municipiul București.

  • (8) . Pentru plantările de arbori noi se vor respecta distanțele și, după caz, acordurile prevăzute la de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

  • (9) . Terenurile care nu sunt acoperite cu construcții, platforme și circulatii vor fi acoperite cu gazon sau alte tipuri de spațiu verde și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

  • (10) . în zone cu terenuri contractile se vor evita speciile de arbori care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.


  Art. 55. împrejmuiri

  (1).împrejmuirile spre stradă/ străzi (spre aliniament/aliniarnente) vor fi transparente, vor avea o înălțime maximă de 2,00 m (înălțimea împrejmuirii se va racorda la Împrejmuirea loturilor alaturate), vor avea un soclu opac cu înălțimea cuprinsă între 0,20 m și 0,60 m, partea superioară fiind parțial transparentă, realizată din fier forjat sau un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții; împrejmuirea poate fi dublată de gard viu sau plantatii.  ~V3fianWiîrtb\nă^țită -IUNIE 2020


  BIROU DE PROIECTARE B dul Un r nr 66 D'o K3 scara 1

  RC J40.1752* 1996 Cod 6*ca* 8327696 Cont


URBANISM ARHITECTURA DESIGN claj I ap 3 tector 3 București Romama

RO16BRDE4WSV21868144-’hc< C:< < , ,

 • (2) .împrejmuirile spre alte spații publice (parcuri, lacuri, alei pietonale etc.) se încadrează la alin.(l).

 • (3) .împrejmuirile laterale si posterioare, care nu se încadrează la alin.(l), vor avea o înălțime maximă de 2,50 m și vor fi, de regulă opace.

 • (4) . Spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri, cu garduri vii sau pavaje ce pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

 • (5) . Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

 • (6) . Se recomandă două categorii de împrejmuiri:

 • a. împrejmuiri opace (beton, zidărie, lemn, gard viu, etc.) pentru protejarea zonei cu caracter privat. împrejmuirea opacă va putea fi realizată numai pe limitele laterale și posterioare ale parcelei.

 • b. împrejmuiri parțial transparente (fier forjat, zidărie, lemn, garduri vii, etc) pentru celelalte zone care conțin obiective publice ori cu acces public. Spațiile comerciale și alte servicii, retrase de la aliniament, pot fi lipsite de împrejmuire și separate cu borduri ori garduri vii către căile drum.

 • (7) . Porțile necesare pentru realizarea accesului pe parcelă se vor deschide fără afectarea circulației de orice tip pe domeniul public.BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA. DESlGN

B du> Unirii rir 66. bloc K3 scara l etaj 1 ap 3 «actor 3 București • Rornama RC J40 1752 1996 Cod fiscal 8327696 Cont RO16BRDE410SV2186B1441OO BRD finala Cakleror

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE SI UNITĂTI

»                                                                *                                  B                         S

TERITORIALE DE REFERINȚĂ

 • (1) . Pentru toate imobilele situate în UTR-urile detaliate mai jos și care sunt situate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție și/sau de siguranță actual sau viitor, cu restricții și/sau interdicții (după caz), executarea lucrărilor de construcții se va realiza în conformitate cu prevederile generale invocate la „Art. 9 - împărțirea în Unități Teritoriale de Referință", precum și detaliate la „IV.2. Protecția patrimoniului antropic", la „CAPITOLUL V. -REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC" și la „ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță.

 • (2) . Pentru toate imobilele situate în UTR-urile detaliate mai jos, funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre,litere) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor, cuprinzând în intregalitate subdiviziunile aferente înscrise în cadrul funcțiunii respective. Pentru funcțiunile pentru care s-au menționat criterii (cifre,litere) de referință, acestea includ exclusiv subdiviziuni indicate.

 • (3) . Prescripțiile cuprinse în prezentul TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ se aplică în mod specific fiecărui UTR pe care îl reglementează. în cazul în care pentru un anumit UTR sau pentru anumite subpuncte, nu sunt prevăzute reglementări specifice urbanistice sau pentru autorizarea construcțiilor, se vor aplica reglementările generale cuprinse în TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE . în sensul prezentului RI.U prescripțiile generale au natura juridică a unor norme generale, iar prescripțiile specifice au natura juridică a unor norme speciale.

C (CB1, CB3, CB3.1, C*39) ZONA CENTRALĂ

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • (1) . Zona centrală „C" cuprinde, conform Planului de urbanism general, o serie de zone și subzone, precum subzona centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, zona centrală situată în afara limitelor zonei protejate, zone situate în afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală.

 • (2) . Zonele, subzonele care sunt incluse în zonele reglementate protejate nu fac obiectul prezentei documentații de urbanism

 • (3) . Conform documentației de urbanism P.U.Z. Sector 2 amplasamentele delimitate ca subzone aferente ZONEI CENTRALE „C" conțin unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a Municipiului București situate în afara limitelor zonelor protejate, care vor putea


atcațe cu * (asterisc tip stea) reprezintă UTR-uri preluate conform documentațiilor de urbanism

i 'ai•) /dt      6io


BIROU DE PROIECTARE

B-dul Unim nr 66. bloc K3 scara 1

RC -MO1752'19% Cod fiscal 8127696 Cont


URBANISM ARHITECTURA DESIGN e(»i 1 ap 3 sector 3 8ucuresl> Remania R01bBRDE410SV21M<jHl44100 BRO '         .

conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcțională și noi calități estetic-configurative, în condițiile unei oferte diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor publici și privați.

 • (4) . Diversitatea funcțională (zone dominate de instituții și servicii de interes general, funcțiuni publice și private de importanță municipială și supramunicipală) conferă un impact economic major devenind un element de particularitate al acestor zone. în astfel de zone urbane se regăsesc și ansambluri de locuințe colective sau locuințe cu partiu special, în care parterul și/sau etajul 1 au destinații preponderent de servicii și comerț. Regimul de construire este preponderent discontinuu cu regim de înălțime mare și accente de înălțime.

 • (5) . Dezvoltarea acestui caracter necesită aplicarea unor reglementari cumulative care să fie deopotrivă flexibile, dar și rigide, determinând restricții și permisivități care trebuie aplicate cu creativitate atât de promotorii de investiții, cât și de administratori.

 • (6) . Pentru implementarea corectă a unei dezvoltări urbane complexe, în acord cu potențialul și interesul general zona centrală ce face obiectul prezentei documentații de urbanism a fost subîmpărțită în următoarele subzone și unități teritoriale de referință:


  c

  zona centrală

  c*

  subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe și care s-au preluat din documentații de urbanism palier P.U.Z., reprezentând parte integrantă din PUZ S2.

  CB

  subzona situată în afara perimetrului central, care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală

  CB1

  subzona serviciilor publice si private dispersate in afara zonelor protejate -instituții și servicii publice și private, învățământ, sănătate

  CB3

  subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe și care au fost stabilite și s-au preluat din P.U.G.

  CB3.1

  subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe și care se stabilesc prin prezenta documentație de urbanism

CB3 / CB3.1 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE

a. tab. #01

CB3

Subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe și care au fost stabilite și s-au preluat din P.U.G.

[TABELA 01]

CB3.1.

Subzona polilor urbani principali care grupează funcțiuni complexe și care se propun prin prezenta documentație de urbanism

[TABELA 01]

b. tab. #01

PARAGRAF 1

UTILIZARE FUNCȚIONALA

c. tab. $01

/ Vi..

admise

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni administrative

Funcțiuni de administrarea afacerilor

Funcțiuni financiar-bancare

PROIECTARE 66 bloc K3 scara 1 Cod fisca- 8327696 Cont

2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj 1 ap 3 sector 3 București Romania RO16aRDE4WSV2lH6H144100          • • >- ■

(! *'

\\O <-\ ■ W'V..

"+

'd /7

Funcțiuni de cult

(1) Lăcaș de cult

Funcțiuni din domeniul cultural

Funcțiuni de educație și cercetare

Funcțiuni de sănătate și asistență socială

Funcțiuni terțiare

Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni

Func tiuni sportive și de agrement Funcțiuni de primire turistică

Funcțiuni de servicii industriale ți cvasi-industriale:{8) Industrii creative

 • (9) Centru de cercetare și formare profesională

 • (10) Parc științific și tehnologic

 • (11) Parc tehnologic

 • (12) Parc de industrii creative etc.

Funcțiuni industriale:

(5) Incubator de afaceri

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

 • (1) Gară de persoane / stație a trenului metropolitan, Eurogară, cu dotările aferenteconfoim normelor naționale și internaționale

 • (2) Autogară

 • (4) Terminal intermodal de călători cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale

 • (5) Parcaj public/privat multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate);

 • (6) Parcaj public de tip park&ride

Funcțiuni de gospodărire comunală:

(1) Piață agro-alimentară, piață comercială, piață specializată.

(15) birouri autonome

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

(1) Construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere)

(2) Construcții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc. unități cu destinație specială Funcțiunea de locuire, cu obligativitatea ca parteiul orientat spre strada, șoseaua, bulevardul existent sau artera de circulație propusă să prevadă cel puțin una dintre funcțiunile menționate mai sus;

Spatii verzi

l Inități cu destinație specială:

 • (1) unități militare

 • (2) unități aparținând serviciilor speciale

 • (3) penitenciare

 • (4) unități de apărare civilă

 • (5) uruțăți de apărare împotriva incendiilor

URBE
BIROU l F PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESIGN B dul Umrn nr 66 bloc K3 sca'a 1 etaj 1 ap 3 sector 3 București Romania

RC J4O 1752'1996 Cod hscai 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD IMa CaMeron

(G) unități de poliție

(7) alte unități, funcțiuni complementare conform normelor specifice

b) Se admit complexe multifuncționale înglobând utilizări din categoriile funcționale menționate mai sus

c) Se admit amenajări aferente:

a. Parcaje;

b.spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc,

c.pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane, inclusiv cu spații adiacente care deservesc funcțiuni de parcaje, servicii, comerț; d) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre,litere) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

e) Parterul clădirilor orientat spre stradă va adăposti funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare;

f) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 Asigurarea compatibiliții funcțiunilor

d. tab. #01

Pct. 2 - Utilizări

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

admise cu

condiționări

Funcțiuni de servicii industriale si cvasi-industriole:

 • (1) Depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere

 • (2) Comerț en-gros

 • (3) Comerț cu materiale de construcții

 • (5) întreținerea și repararea autovehiculelor

 • (6) Service utilaje, spălătorie autovehicule

(/) stație de distribuție carburanți și servicii conexe

 • (13) alte activități de construcții conform CAEN.

Funcțiuni industriale:

M ȚX

(1) Producție industrială - hală de producție, atelier, laboratoar

etc

/ * X t

*

(2) Activități complementare: administrative, de depozitare, dc distribuție și desfacere, de cercetare / proiectare, sociale

V r‘ 'A y-;

/        i

(vestiar, cantină, club etc .)

(3) Sediu/ punct de lucru pentru microîntreprinderi,

întreprinderi mici și mijlocii cu profil de tip industrial sau

X

cvasiindustrial și activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc

(4) Infrastructură și spații destinate IMM-urilor cu activitate de tip industrial /cvasiindustrial

(6) Bază logistică, autobază, garaj si atelier de întreținere tehnică a mijloacelor de transport rutier

 • (10) Parc industrial

 • (11) Producție de energie (clasică)

 • (12) Producție de energie verde

funcțiuni aferente infrastructurii de transport

unăt^țită-IUNIE 2020/3/Z3.423

\A>n a n -A: imi.z.'no-1'- ,J


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dul Unim nr 66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 «actor 3 București Romama RC J4& 1752'1996 Cod fecal 6327696 Cont RO16BRDE41OSV21868144100 BRD M.ala Caideron

/ * ’ /

11

\\ r.

/Z— V"— _____________________________________________________________________________k

(8) Activități de cazare specifice transportului feroviar sau altor tipuri de transport

(S) alte activități de transport conform CAEN funcțiuni de gospodărire comunală

(2) Pepiniere, sere (pentru spațiile verzi publice)

(6) Sediu serviciu public de gospodărire

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

 • (3) Activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc)

 • h) întrucât realizarea acestor obiective se va derula în timp, se recomandă ca terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei;

 • c) Extinderile și schimbările de profil, conversia în alte funcțiuni, se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic desfășurarea activităților învecinate (acestea se vor determina în baza avizelor/acordurilor de mediu, a comisiei de circulație, a brigăzii de poliție rutieră, a direcției de sănătate a populației, etc., funcție de caz);

 • d) Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

d.l) să nu fie poluante,

d.2) să nu prezinte risc tehnologic,

d.3) să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc d.4) utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

d.5). asiguiareîn toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor

d.6.) asigurarea circulațiilor și piațelor pietonale sau/și scuaiuri atractive pentru recreereîn cadru urban în pondere de minim 10% din suprafața de teren.

d.6.) să nu utilizeze pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atiactiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • e) Autorizarea va putea fi condiționată de detalierea reglementărilor priritr-o documentație tip P.U.D. funcție de specificul amplasamentului , de impactul prezumat asupra vecinătăților

 • f) Amplasamentele și conformarea unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se va face în baza normelor specifice.

 • g) Pievederile prezentului punct (Pct.2) se citesc împreună cu prescripțiile privind condiționări, restricții temporare, obligativități cuprinse în:

 • Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • • Art. 24 Zone cu riscuri tehnologice si 2.one de nrotectie/de

sieuranță cu recim snecial

109

Varianta îmbunătățită -IUNIE 2020

URBE 2000
74 a


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dui Unirii nr 66 bloc K3 scara 1 at*| i ap 3 sector 3 București    Romani*

A j4-it7<i-.--                     • RO16BRDE4 iOSV2lHbSl4410i BK'i • n L.v- ■■■' ■>

 • * Art. 23 Expunerea la riscuri naturale

 • Art. 42 Amplasarea în interiorul parcelei (subpunctul Necesitatea separației funcționale și distanțe de protecție,

e. tab. #01

i

^4

Pct. 3 - Utilizări interzise

J r

 • a) f uncțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni industriale:

 • (6) terminal de mărfuri

 • (7) Instalație de transfer intermodal de mărfuri

 • (8) Centru de colectare și depozitare fier vechi

 • (9) Centru de colectare, depozitare și valorificare deșeuri și materiale reciclabile

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

(4) Bază de producție în construcții sau a unor elemente/materiale pentru realizarea de construcțiiEi/ncț/un/ aferente infrastructurii de transport:

(3) Terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale

(7) Depou pentru vehicule de transport

Funcțiuni de gospodărire comunală:

 • (3) Cimitir uman, capelă mortuară, pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare

 • (4) Depozit ecologic de deșeuri municipale

 • (5) piață de vechituri, obor (cu excepția târgurilor organizate sezonier)

 • (6) Sediu serviciu public de gospodărire

 • (7) Depou pentru vehiculele transportului public

 • (8) Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate

 • (9) Rampă de transfer a deșeurilor urbane

 • (10) Centru de colectare / prelucrare deșeuri

(ll)Depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte

 • (12) Crematoriu uman

 • (13) Cimitir și creinatoi iu pentru animale de casă

 • (14) Adăpost pentru animale (controlul animalelor)

 • (16) alte activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare conform CAEN, atât timp cât duc la apariția unor elemente care să polueze

Funcțiuni deculț

(3) Săli de ceremonii funerare (casă mortuară)

b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care-

b.l) sunt poluante,

b.2) prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic).

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dui Umrn nr 66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 București    Romama

RC 340-1752’1996 Cod Asul 8327696 Cont R016BRDE410SV21B68144100 BRD f*ala CaMeron

b.3) impun restricții suplimentare pentiu terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

b.4) utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/airactiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

b.5.) prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice

 • c) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile pi ivind interdicțiile cuprinse în:

 • • Art. 23 Expunerea la riscuri naturale

 • Art. 24 Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special

 • • Art. 27 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri

tehnologice

 • Art. 28 Așigurarea compatibilității funcțiunilor

 • Art. 42 Amplasarea în interiorul parcelei (subpunctul Necesitatea separației funcționale și distanțe de protecție)

f. tab. #01

PARAGRAF II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

g.tab. #01

1 ’ ■' ±

Pct. 4 -Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • (1) . Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

 • a. suprafața minima = 1.000,00 mp;

 • b. front minim la stradă = 15.00 metri (izolat pe lot), 12.00 metri (cuplat/înșiruit);

 • c. raportul între laturile parcelei este < 1/5;

 • (2) . Prin excepție de la prevederile alm.(l), pentru parcelele de colț se admite o reducere privind suprafața minimă de construibilitate directă de 25%, iar raportul laturilor și lungimea fronturilor nu va reprezenta o condiție.

 • (3) . Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de la alin.(l)-(2), se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării și aprobării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • (4) . Prin excepție de la prevederile alin.(3), pentru parcelele tare nu îndeplinesc, prevederile alin.(l) lit.c (privind raportul între laturile parcelei), dar îndeplinesc prevederile de suprafață și deschidere (lit.a, b) se poate admite autorizarea directă dacă în cadrul parcelei se pot delimita topografic, în coordonate stereo 70, (fără a fi necesară dezmembrarea) perimetre ale unor forme geometrice elementare, care îndeplinesc condițiile de raport al laturilor de la lit.c, și care corespund unor etape de derulare a investiției sau derulata investiției în integralitate. în cazul în care terenul nu
URBE 2000


B‘ROU DE PROIECTARE B dul Unifu nr 66 bloc K3 scara 1

RC >40 1752 1996 Cod fiscal 8327696 Cont


URBANISM ARHITECTURA DESlGN etaj ’ ap 3 sector 3 0u :urest Rom*n a RO16BRDE410SV21B6H1441. -' Hd-i CMtwpermite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

(5). Prin excepție de la prevederile alin (3) se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconfomări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament

(6). în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se recomandă ca suprafața parcelelor să îndeplinească prevederile alin (1), în caz contrar se vor aplica prevederile alin.(3), corelate cu prevederile:

Art. 48 Condiții generale de construibilitate a parcelelor, Art. 49 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții,

Art. 50 Parcelarea și reuorcelarea,


h. cab. #01


Pct. 5 -Amplasarea clădirilor fat^ de aliniament(7). Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservate, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.____

 • (1) . Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul. Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și in care nu este constituita alinierea retragerea va fi de 5,00 m fata de aliniament, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilorînvecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

 • (2) . Pentru străzile nou propuse, unde nu există aliniere constituită, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, I.

 • (3) . Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.

 • (4) . Prin excepție de la alin (1), (2), (3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

 • (5) . Prin excepție de la alin (1), (2), (3),(4) în cazul terenurilor cu iestricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

 • (6) . Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

Ar t. 39 Amplasarea față de drumurile publice

Art.40 Amplasarea fată de infrastructura feroviară

Art. 41 Amplasarea față de aliniament


i. tab. #01


Pct. 6 -

Amplasarea


URBE

BIROU DE PROIECTARE

B-dul Un ■ . nr 66 bloc K3 scara 1

RC J40< 1752'1996 Cod fiscal 8327696 Cont


2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj 1 ap 3. «actor 3 Bucuratti Romana

RGlriBttDE410SV2lHbHt4410G ' 4 a C,■>

clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor


unor calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare se pot amplasa și în regim cuplat/alipit funcție de situația reală din teren, putând depăși adâncimea de 20 m, dacă se utilizează inserția unor curți de lumină.

 • (2) . în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale ale parcelei este de minim 3,0 m, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la comisă. în cazul în care Hmax/4> 10 m retragerea față de limitele laterale și posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax. Se admite realizarea balcoanelor, teraselor și logiilor deschise peste aceaste retrageri, cu condiția să nu depășească adâncimea de 1.5 m și cu respectarea codului civil.

 • (3) . în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă este de minim 3,0 m, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în cazul în care Hmax/4> 10 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m), retragerea față de limita laterală opusă și posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax..

 • (4) . în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la comisă. în cazul în care Hmax/4> 10 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m ), retragerea față de limita posterioară va fi de minim 10,0 m indiferent de Hmax..

 • (5) . Prin excepție de la prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și maxim 10,0 m de la limitele de proprietate se pot amplasa clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de Hmax/4 față de limitele de proprietate.

 • (6) . O reglementare detaliată a retragerilor laterale și posterioară menționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta >3,0 metri. Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 42 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară

 • (7) . în cazul în care terenul se învecinează cu un tereri/mai multe terenuri domeniu public (care nu sunt circulații publice care să determine un regim de aliniere) detalierea excepției cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se va obține doar prin apiobaiea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/ limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală  BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

  B dui Unim nr  66. bloc K3. scara  1 etaj ’ ap 3  sector 3 București   Roman>a

  RC J40 1752H996 Cod fisc* 8327696 Cont RO160RDE410SV21 B6fi 144100 BRD Mula CaMeron

  (8). Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art, 42 subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei

  j. tab. #01

  Pct. 7 -Amplasarea clădirilor unele fata de a Ițele pe aceeași parcela

  • (1) . Clădirile vor respecta între ele distanța de Hmax/3.

  • (2) . Prin excepție se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță mai mică de Hmax/3, dar nu mai puțin de 10,0 m, cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu de însorire.

  • (3) . Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu: Art. 42 subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei

  k. tab. #01

  Pct. 8 - Circulatii si accese

  • (1) . Se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreereîn cadru urban

  • (2) . Circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

  • (3) . Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

  • subcapitolul VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • • Art. 42 subpunctul Circulația carosabilă si staționarea în

  interiorul incintei

  1. tab. #01

  Pct. 9 -Staționarea autovehiculelor

  (1). Se aplică reglementările prevăzute la Art. 53 Parcaje

  (2). Se vor avea în vedere prevederile Art. 36 Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public

  m. tab. #01 fi

  Pct. 10 -înălțimea maximă admisibilă a c|ădii$'dFfsK ___\ ii

  \ 'y \\

  • (l) .în CB3.1. și CB3 nu se limitează Regimul de înălțime și înălțimea maximă în raport de distanța între fronturile existente, încurajându-se dezvoltarea pe verticală, dar sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile pentru cele care se înscriu în prevederile Art. 26 Reglementări pentru siguranța transpoi tului aerian si respectiv ANEXA 1 - Zone de protecție si de siguranță, subtitlul Protecția transportului aerian

  • (2) . Se încurajează accentele înalte localizate conform planului de reglementări (Nord/Sud).

  • (3) . Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 25 Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor

  abilitate

  n. tab. #01

  Pct. 11 -Aspectul exterior a! clădiriloi

  • (1) . Se aplica reglementările înscrise la Art. 52 Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor

  • (2) . Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la:

  • • Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic

  fio. tab. #01

  X

  Pct. 12 -Condiții de echipare edilitară

  • (1) . Se aplică reglementările cuprinse la următoarele articole:

  • Art. 30 Asigurarea echipării edilitare

  • • subcapitolul VI. 3. Reguli cu privire la echinarea edilitara

  • (2) . Se vor avea în vedere și prevederile:

  • • Art. 31 Reglementări pentru terenurile destinate realizării

  lucrărilor de utilitate publică


BIROU DE PROIECTARE B-dul Un>ru nr 66 bloc K3 tcira 1

RC J40' 1752'1996 Cod fi*cH 6327696 Cont

URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj l ap 3 aactor 3 Bucuretb Romanii

RO16BRDE410SV21866144100 BRD d ,

 • Art. 32 Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică

 • • Art. 38 Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiere șjechipamentelor tehnico-edilitate de utilitate oublică

p. tab. #01

Pct. 13 - Spații plantate

 • (1) . Se aplică reglementările Art. 54 Spații verzi

 • (2) . Se vor avea în vedere și prevederile de la Art. 33 Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spatii verzi publice

 • (3) . Pentru zonele în care s instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la:

 • Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic

 • • Art. 13 Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

q. tab. #01

Pct. 14 -împrejmuiri

(1). Se aplică reglementările de la Art. 55 împrejmuiri

r. tab. #01

PARAGRAF HI

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

s. tab. #01

Pct. 15 -Procent maxim de ocupare a terenului

 • (1) . P.O.T. maxim = 70%.

 • (2) . Prevederile alin.(l) se citesc împreună cu:

 • • CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA

CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA INTERESULUI PURI.IC, mai

puțin prescripțiile de la Art. 22-Art. 28

t. tab. #01

Pct. 16 -Coeficient maxim de utilizare a terenului

 • (1) . C.U.T. maxim = 4,50 pentru amplasamentele care au fost stabilite și s-au preluat conform P.U.G. Municipiul București -CBS;

 • (2) . C.U.T. maxim = 4,00 teren pentru amplasamentele noi propuse, identificate in Planșa de reglementari urbanistice-CB3.1.

 • (3) . Prevederile alin.(l)-(2) se citesc impreuna:CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art, 22-Art. 28

CBl - SUEZONA SERVICIILOR PUBLICE SI PRIVATE DISPERSATE ÎN AFARA ZONELOR PROTEJATE - INSTITUȚII Șl SERVICII PUBLICE Șl PRIVATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE

a. tab. #02

CBl

Subzona serviciilor publice și private dispersate în afara zonelor protejate - instituții și servicii publice și private, învățământ, sănătate [TABELA 021

b. tab. #02

PARAGRAF 1

UTILIZARE FUNCȚIONALA

c. tab. #02

Pct. 1 - Utilizări admise .

a) Funcțiuni

Funcțiuni administrative                                         __

Funcțiuni de administrarea afacerilor

Funcțiuni financiar-bancare

Funcțiuni de cult:                                                      

(1) lăcaș de cult

Funiiuni din domeniul cultural                                  .. A, 4

Funcțiuni de educație și cercetare

Funcțiuni de sănătate și asistență socială

Funt tiu ni terțiare

Funcțiuni comerciale eri -detail și servicii de mari dimensiuni

Funcțiuni sportive U de agremen t

Funcțiuni de primire turistică

115n nka ?m         /o-


BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B elu* Unim nr 66 bloc K3. scara ’ etaj । ap 3 sector 3 București Romama RC 340 1762'1996 Cod fscai 6327696 Cont R016BRDE410SV2186B144100 BRD Mâ Calderon

Funcțiuni aferente infrastructurii de tfansport:

(5) Parcaj public/privat multictajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate)

(6) Parcaj public de tip park&ride

Funcțiuni de gospodărire comunală

(1) Piață agro-alimentară, piață comercială, piață specializată

(15) birouri autonome

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare

1 1 . -

7

1

'Ar¥# /l

1 ' /$

(3) Construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere)

(1) Construcții și instalații aferente sistemelor de alimentar apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc. unități cu destinație specială Funcțiunea de locuire:

cu obligativitatea ca parterul orientat spre strada, șoseaua, bulevardul existent sau artei a de circulație propusă să prevadă cel puțin una dintre funcțiunile menționate mai sus;

Soații verzi

Unități cu destinație specială:

 • (1) unități militare

 • (2) unități aparținând serviciilor speciale

 • (3) penitenciare

 • (4) unități de apărate civilă

 • (5) unități de apărare împotriva incendiilor

 • (6) unități de poliție

 • b) Se admit complexe multifuncționale înglobând utilizări din categoriile funcționale menționate mai sus;

 • c) Se admit amenajări aferente:

a. Parcaje;

b.spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc.;

c.pasaje/pasarele pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane.

 • d) funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre,litere) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 - Clasificarea utilizărilor, cuprinzând în intregalitate subdiviziunile aferente funcțiunii respective.

 • e) Parterul imobilelelor avand parterul orientat spre stradă va adăposti funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare;

i) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

d. tab #02

Pct. 2 - Utilizări admise cu condiționări

a) Funcțiuni

Funcțiuni de servicii industriale $i cvasi-industriale:

(7) stație de distribuție carburanți și servicii conexe

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA. DESIGN

B dui Umni nr 66. bloc K3 scara i «tai i ap 3, sector 3 București Romani# RC 3401752'1996 Cod 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD hUala CaWeroc

 • (2) Activități complementare: administrative, de distribuție și desfacere, de cercetare / proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc. .)

 • (3) Sediu/ punct de lucru pentru microîntreprincîeri, întreprinderi mici și mijlocii cu profil de tip industrial sau cvasiindustrial și activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc.

 • (4) Infrastructură și spații destinate IMM urilor cu activitate de tip industrial /cvasiindustrial

 • b) întrucât realizarea acestor obiective se va derula în timp, se recomandă ca terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei.

 • c) Extinderile și schimbările de profil, conversia în alte funcțiuni, se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic desfășurarea activităților învecinate (acestea se vor determina în baza avizelor/acordurilor de mediu, a comisiei de circulație, a bi igăzii de poliție rutieră, a direcției de sănătate a populației etc., funcție de caz).

 • d) Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

b.l) să nu fie poluante,

b.2) să nu prezinte risc tehnologic,

b.3) să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu etc.

b.4) utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

b.5). asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor

b.6.) asigurarea circulațiilor și piațclor pietonale sau/și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban în pondere de minirn 10% din suprafața de teren.

b.6.) să nu utilizeze pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • e) Se pot menține unitățile industriale/de pioducție actuale, fiind

/

ij

admise inclusiv modernizări, extinderi ale acestora, cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte riscuri tehnologice sau să fie incomode prin traficul generat.

f) Autorizarea va putea fi condiționată de detalierea reglementărilor printr-o documentație tip P.U.D. sau P.U.Z., funcție de specificul subzonei/U.T.R.-ului de inserție și de încadrarea în prevederile generale.

2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA. DESlGN etaj t ap 3 sector 3 București Romanța

ROl6BRDE4lOSV21Hf>«144i«; *<<' ' ■< > r .   ,

g) Amplasamentele și conformarea unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se va face în baza normelor specifice în vigoare.

h) Prevederile prezentului punct (Pct.2) se citesc împreună cu prescripțiile privind co ndiționări, restricții temporare, obligativități cuprinse în:

 • Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • • Art. 24 Zone cu riscuri tehnologice si zone de protectie/de

siguranță cu regim speciol

 • Art. 23 Expunerea la riscuri naturale

 • Art. 42 Amplasarea în interiorul parcelei (subpunctul Necesitatea separației funcționale și distanțe de protecție,)

e. tab. #02

/ o ,|U A/< r (

Pct. 3 - Utilizări interzise

3 Zq

A

1 ' A 5 'ff I

 • a) Funcțiuni

Funcțiuni industriale:

 • (6) terminal de mărfuri

 • (7) Instalație de transfer intermodal de mărfuri

 • (8) Centru de colectare și depozitare fier vechi

 • (9) Centru de colectare, depozitare și valorificare deșeuri și materiale reciclabile

Funcțiuni de servicii industriale $i cvasi-industriale

 • (1) Depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere

 • (2) Comerț en-gros

 • (3) Comerț cu materiale de construcții

 • (4) Bază de producție în construcții

 • (5) întreținerea și repararea autovehiculelor

(G) Service utilaje

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

(3) Terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale

(7) Depou pentru vehicule de transport

funcțiuni de gospodărire comunală

(3) Cimitir uman, capelă mortuară, pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare

(4) Depozit ecologic de deșeuri municipale

/     (5) piață de vechituri, obor

 • (6) Sediu serviciu public de gospodărire

 • (7) Depou pentru vehiculele transportului public

 • (8) Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate

 • (9) Rampă de transfer a deșeur ilor urbane

 • (10) Centru de colectare / prelucrare deșeuri

(U)Depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte

 • (12) Crematoriu uman,

 • (13) Cimitir și crematoriu pentru animale de casă

 • (14) Adăpost pentru animale (controlul animalelor)

 • (16) alte activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare conform CAEN, atât timp cât duc la apariția unor elemente care să polueze

118
URBE

BIROU DE PROIECTARE Bdul Unirii nr 66, bloc K3 scara ’

RC 340*752'1996 Cod fiscal 8327696 Cont

2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESIGN etaj l ap 3 sector 3 București ■ Romanii

RO16BRDE4WSV21HhHf44iOC • .. . C •

b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care: b.l) sunt poluante,

b.2) prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); b.3) impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu etc.

b.4) utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/ati activ care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

b.5.) prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

c) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

 • Art. 23 Expunerea la riscuri naturale

 • Art. 24 Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special

 • • Art. 2 7 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • Art. 42 Amplasarea în interiorul parcelei (subpunctul Necesitatea separației funcționale și distanțe de protecție)

f. tab. #02

PARAGRAF II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

g. tab. #01

/*

Pct. 4 -Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)     /

lX Ji

\ 'W

 • (1) . Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

 • a. suprafață minimă:

 • i. 700,00 mp (regim izolat);

 • ii. 500,00 mp (regim cuplat);

 • iii. 300,00 mp (regim înșiruit);

 • b. front minim la stradă:

 • i. 15,00 metri (regim izolat);

 • ii. 12,00 metri (regim cuplat/alipit);

 • iii. 8,00 metri (înșiruit);

 • c. raportul între laturile parcelei este < 1/5.

 • (2) . Pentru parcelele de colț se admite o reducere privind suprafața minimă de construibilitate directă de 25%, iar raportul laturilor și lungimea fronturilor nu va reprezema o condiție.

 • (3) . Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură c^re să demonstreze posibilitatea construirii.

Varianta îmbunătățită-IUNIE 2020BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dui Uni'   nr  66 bloc K3 sca'a  ’ etaj 1 ap 3  iector 3 Bucu'esb    Romania

«C          ’...... •                      RO1t>BRDE-lt0SV21«6«144i<>o $•.< ’ ai < . .

 • (4) . Prin excepție de la alin (l).lit. (c) (privind raportul între laturile parcelei), în vedere îndeplinirii posibiltății de autorizare directă, care îndeplinesc implicit condițiile de suprafață și front, dar forma este neregulată se pot determina cadastral în coordonate stereo 70 (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru deiularea investiției în integralitate, în interiorul parcelei perimetre ale unor forme geometrice elementare a căror raport între laturi este < 1/5. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • (5) . Prin excepție de la prevederile alin (1). se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconfomări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament și cu condiția ca parcela să fie mai mare sau egală cu 150 mp.

 • (6) . în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se recomandă ca suprafața parcelelor să îndeplinească prevederile alin (1), în caz contrar se vor aplica prevederile alin (3).corelate cu prevederile

 • • Art. 48 Condiții generale de construibilitate a parcelelor, în

 • • Arț 49 Reguli cu privii e la forma si dimenșhjnile terenului pentru construcții,

 • Art. 50 Parcelarea și reparcelarea,

 • (7) . Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

  h. tab. #02


  Pct. 5 -Amplasarea clădirilor fata de aliniament • (1) . Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul. Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și in care nu este constituita alinierea retragerea va fi de 5,00 m față de aliniament, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectul al/urbanistice sau de întrebuințare.

 • (2) . Pentru străzile nou propuse, unde nu există aliniere constituită, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, I.

 • (3) . Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou fotmat (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.

 • (4) . Prin excepție de la alin (1), (2), (3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,00 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.


  U  R  B I

  PROIECTARE bloc K3 scara fiscal


  2 0

  URBANISM. ARHITECTURA, aj ' ap 3 tor 3 Bucures’


  0 o

  DESIGN Romanța 83276% Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD CaMwon


  publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

  (7). Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

  Art 39 Amplasarea față de drumurile publice

  Art. 40 Amplasarea față de infrastructura feroviară

  Ait. 41 Amplasarea fată de aliniament


  i. tab. #02


  Pct. 6 -Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor


 • (1) . Clădirile care adăpostesc funcțiuni publice se vor amplasa de regulă în regim izolat. în cazul în care este necesară acoperirea unor calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare se pot amplasa și în regim cuplat/alipit funcție de situația reală din teren, putând depăși adâncimea de 20 m, dacă se utilizează inserția unor curți de lumină.

 • (2) . în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale ale parcelei este de minim 3,0 m, iar față de limita posterioară de minim 5,00 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în cazul în care Hmax/4 > 10 m (cu excepția teraselor, balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1,50 m), retragerea față de limitele laterale și poscerioară va fi de minim 10,00 m indiferent de Hmax.

 • (3) . în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă este de minim 3,00 m, iar față de limita posterioară de minim 5,00 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în cazul în care Hmax/4 > 10,00 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m), retragerea față de limita laterală opusă și posterioară va fi de minim 10,00 tn indiferent de Hmax..

 • (4) . în cazul clădirilor care se vnr amplasa în regim înșiruit, retragerea va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iar față de limita posterioară de minim 5,00 m, dar nu mai puțin de 1/4 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în cazul în care Hmax/4 > 10,00 m (cu excepția balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1,50 m ), retragerea față de limita posterioară va fi de minim 10,00 m indiferent de I Imax.

 • (5) . Prin excepție de la prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și maxim 10,0 m de la limitele de proprietate se pot amplasa clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de Hmax/4 față de limitele de proprietate.

 • (6) . O leglementare detaliată a retragerilor laterale și posterioară, menționate mai sus poete fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doat pana la o distanta > 3,00 m, cu posibilitatea de a realiza balcoane, logii deschise cu respectarea Codului Civil. Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 42 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară.

 • (7) . în cazul în care terenul se învecinează cu un teren/mai multe terenuri domeniu public (care nu sunt circulații publice care să determine un regim de aliniere) detalierea excepției cu privire la retragerile fșțfj de limitele laterale și posterioare se va Qblipe doar
  66 Cod


  B E

  PROIECTARE bloc K3 scara 1

  <>s . 5 127696 Con-,


  2 0 0

  URBANISM ARHITECTURA eta| i ap 3 sector 3 Sucurest R016BRDE410SV21868144100 BRD Muia CaMwon


  0

  DESIGN Romanii


  prin aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/ limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală.

  (8). Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu: Art. 42 subpunetul Amplasarea în interiorul parcelei.

  j. tab. #02

  Pct. 7 -Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași pat cela

  • (1) . Clădirile vor respecta între ele distanța de Hmax/3.

  • (2) . Prin excepție se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță mai mică de h/3, dar nu mai puțin de 3,00 m cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu deînsorire, precum și a prevederilor privind securitatea la incendiu.

  • (3) . Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu: Art. 42 subpunetul Amplasarea în interiorul_parcelei

  k. tab. #0:

  Pct. 8 - Circulatii si accese

  • (1) . Se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreereîn cadru urban.

  • (2) . Circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

  • (4) . Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

  • subcapitolul VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • • Art. 42 subpunctul Circulația carosabilă si staționarea în

  [nțeriorul incintei

  l. tab. #02

  Pct. 9 -Staționarea autovehiculelor

  (1). Se aplică reglementările prevăzute la Art. 53 Parcaje

  (2). Se vor avea în vedeie prevederile Art. 36 Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public

  m. tab. #(E

  Pct. 10 -Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

  (3). Regimul maxim de înălțime este de P+4-P+6 cu posibilitatea realizării unor etaje suplimentare corelate cu înălțimea maximă (hmax=45m) care se va calcula conform Art. 51 înălțimea construcțiilor.

  • (2) . Este posibila autorizarea directă a construcțiilor cu regim de înălțime sub P+4 atunci când acest aspect este determinat de normativele tehnice de proiectare aplicabile funcțiunii respective și/sau caracteristicele terenului, a vecinătăților imediate.

  • (3) . Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

  • Art. 51 înălțimea construcțiilor

  • • Art. 25 Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate

  • • Pentru clădirile care se înscriu în prevederile capitolului Art. 26 Reglementări pentru, siguranța transportului aerian și respectiv ANEXA 1 - Zone de protecție $i de siguranță, subtitlul Protecția transportului aerian, sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice Civile Române.
URBE

BIROU PE PROIECTARE

Bdui Unirii ni 66 bloc K3 scara 1

RC J4G1752/1996 Cod foca* 8327696 Cont

2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DFS'GN •tai 1 ap 3 sector 3 București Romanța

RO1CBRDE410SV21K6H1441OG BRO -tm C.O-k

n. tab. #02

Pct. 11 -Aspectul exterior al clădirilor

 • (1) . Se aplică reglementările înscrise la:

 • • Art. 52 Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor

Art. 42 - Coerenta imaginii urbane

Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic

o. tab. #02

Pct. 12 - Condiții de echipare edilitară

 • (1) . Se aplică reglementările cuprinse la următoarele articole:

 • Art. 30 Asigurarea echipării edilitare

 • subcapitolul VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

 • (2) . Se vor avea în vedere și prevederile:

 • • Art. 31 Reglementări pentru terenurile destinate realizării

lucrărilor de utilitate publică

* Art. 32 Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică Arț. 38 Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiereșj echir>amentelor_tehnico-edilitare de utilitate publică

p.tab. #02

Pct. 13 - Spații

plantate

 • (1) . Se aplică reglementările Art. 54 Spații verzi

 • (2) . Se vor avea în vedere și prevederile de la Art. 33 Măsuri pentru înc urajarea realizării de noi spații verzi publice

 • (3) . Pentru zonele în care s instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la:

Subcapitolul. IV.2. Protecția patrimoniului antropic

Art. 13 Zone cu valoare peisagistică si zone naturale protejate

q. tab. #02

Pct. 34 -

împrejmuiri

(1). Se aplică reglementările de la Art. 55 împrejmuiri

r. tab. #02

PARAGRAF III

POSIBILITĂȚI MAXIME UE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

s. tab. #02

Pct. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului

(1). P.O.T. maxim = 50% cu posibilitatea acoperirii restului terenului pînă la 70%.ct! clădiri având două niveluri (Hmax - 8 m).

(2). Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu CAPITOLUL V. -REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-Art. 28

t. tab. #02

Pct. 16 -Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1). C.U.T. maxim - 2,40.

(2). Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu CAPITOLUL V. -REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-Art. 28BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B du< Un ' 1 nr 66 bloc K3 sc*'B 1 etaj 1, ap 3, sector 3 București    Romanța

RC J4 1>.       ■ ■ I'..,      ..... ■ Rl->16BRDE4V.»SV21R68U4100 BRD '-.an C..'» «

M - ZONA MIXTĂ

M (M2, M3, M*40) - ZONA MIXTĂ CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII Șl ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE Șl PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE Șl LOCUIRE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • (1) Preluând elementele specifice exprimate în Regulamentul Local de Urbanism al municipiului București aferent Planului Urbanistic General „zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprinsă în inelul principal de circulație și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități comerciale, servicii și de producție concretă și abstractă, în lungul principalelor artere de penetrație în oraș și al inelelor exterioare de circulație. Totodată, zona mixtă prelungește zona centrală și principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gări, autogări, zone de activități etc.) și completează funcțiunea centrelor de cartier aflate adiacent străzilor secundare".

 • (2) Zona mixtă cuprinsă în interiorul limitelor sectorului 2 al municipiului București în înțelesul prezentului regulament este definită ca o zonă în care alături de locuire într-o proporție însemnata se găsesc dotări de folosință periodică sau rară, servicii care se adreseaza unei populații mai numeroase decât din zona de servire directă, birouri, alimentație publică etc.

 • (3) Zona mixtă se poate regăsi, diferențiată ca statut, amploare și grad de complexitate, atât în perimetrul central al municipiului București, cât și în exteriorul acestuia, adiacent Șoselei Mihai Bravu - Ștefan cel Mare. De asemenea, se poate identifica o zona mixtă în curs de așezare adiacent principalelor artere stradale și penetrații rutiere în oraș sau aferente unor străzi secundare sau punctual, în zone industriale care prezintă tendința de reconversie funcționala concomitent cu atractivitatea pentru comerț și servicii.

 • (4) Strategia generală propusă prin prezentul R.L.U. urmărește:

 • a. păstrarea, încurajarea și întărirea mixității funcționale, precum și diferențierea justă a zonei rnixte în funcție de locația și rolul său în teritoriul sectorului 2;

 • b. conturarea zonei mixte ca o zonă de dezvoltare direcțională a BucureștiuIui în lungul unor artere de legătură cu alte zone funcționale importante ale acestuia, valorificând inai bine în acest scop infrastructura existentă;

 • c. înlocuirea funcțiunilor incompatibile și transformarea lor în zone funcționale mixte,

dinamice și capabile să asigure rapid reconversia funcțională dorită.


 • (5) Pentru realizarea acestei strategii prezentul R.L.IJ. propune o serie de indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) diferențiați care, utilizați în paralel cu alte instrumente (taxe și impozite diferențiate) vor permite Consilului Local al Sectorului 2 să pună în practică o politica urbană.

 • (6) De asemenea, este acoopt^ ur^C.U.T. majorat în zonele propuse cu măsuri de încurajare


  40 UTR-uriie marcate cu


  stea) rep  \/a f7ân i  URBE


  BIROU DE PROIECTARE B dui Unim nr 66 bloc K3 scara 1

  RC J46 1752'19-*> Cdtv.,           C<.”’


2 0 0 0

URBANISM. ARHITECTURA. DESIGN etai 1 ap 3 sector 3 Bucu»est Romanii R01bBRDE410SV21H68144100 BRC ■  . 1 • deror

 • (7) în interiorul zonei mixte. Regulamentul urmărește valorificarea terenurilor de acest fel prin realizarea unor construcții noi alături de fondul construit existent care sa permită utilizarea unui limbaj formal și a unor materiale de construcție pe deplin contemporane.

 • (8) în zona mixtă Regulamentul urmărește întărirea mixității funcționale ca o prelungire a zonei centrale a orașului spre alte zone de interes urban în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizării actuale a unor terenuri necorespunzatoare cu situarea în cadrul orașului în teritoriile destructurate.

 • (9) Zona M se compune din următoarele subzone și unități teritoriale de referință:

 • M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțime mar e și foarte mare, cu accente înalte

 • M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de «onstruire continuu sau discontinuu și înălțime medie

 • M* - U.T.R.-uri conform documentațiilor de urb; nism aprobate și preluate în P.U.Z. S2

M2 SUB7.ONAM1XȚĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MARE Șl FOARTE MARE, CU ACCENTE ÎNALTE


\7&r ja nJrfrf


a. tab. #03

M2

SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MARE Șl FOARTE MARE, CU ACCENTE ÎNALTE

[TABELA 03]

b. tab. #03

PARAGRAF 1

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

c. tab. #03

Pct. 1 - Utilizări admise

1 -____ . jz

/

• —

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni administrative

Funcțiuni de administrarea afacerilor

Funcțiuni financiar-bancare

Funcțiuni terțiare

Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni

Funcțiuni dc servicii industriale și cvasi-industriale

(7)stație de distribuție carburanți și servicii conexe (8)industrii creative

(9)centru de ceicetare și formare profesională

(10) Parc științific și tehnologic

(11) Parc tehnologic

(12)Parc de industrii creative

Funcțiuni de cult

 • (1) lăcaș de cult

 • (2) așezăminte religioase monahale (mănăstire)

 • (3) săli de ceremonii funerare (casă mortuară! rf Funcțiuni din domeniul cultural                rf j rf/

Funcțiuni de educație și cercetare            / / rf

ț uncțiuni de sănătate și asistență socială / rf/ Funcțiuni sportive și de agrement           ( rf

fmri^uru^^rjnijrefurisțica                 rf 1

Spatii verzi                                       ' j

Funcțiurrhindustriale

I RCGULAi/c


0

DESIGN

Roman a


66

Cod

2 0 0

URBANISM ARHITECTURA, etaj 1 ap 3 sector 3 București RO1i.BRDE4t’SV.'’i » 144' h 6-Z Camfor

B E

PROIECTARE bloc K3 scara 1 ■                ■                          . s

(5) Incubator de afaceii

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport

(Z

5X A*" \ ') ”4

(l)gară de persoane/stație a trenului metropolitan, eurogară, cu dotările aferente conform normelor naționale și internaționale

(2)autogară

(4)terminal intennodal de călători

(5)parcaj public multietajat subteran și/sau supraieran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate, smart parking (G)parcaj public de tip park&ride

(7)depou pentru vehicule de transport

(8)activități de cazare specifice transportului feroviar sau altor tipuri de transport, etc

Funcțiuni de gospodărire comunală

(l)piață agro-alimcntară, piață comercială, piață specializată.

(2)pepiniere, sere (pentru spațiile verzi publice)

(S)piață de vechituri în regim sezonier

(G)sediu serviciu public de gospodărire comunală și activități conexe: administrative, tehnice, de reparații și întreținere, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc.) (7)depou pentru vehiculele transportului public (IS)birouri autonome, etc

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare

(l)construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere)

(2)construcții și instalații aferente sistemelor dc alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc.

Unități cu destinație specială

(1) unități militare

(2) u nități aparținând servicii lor speciale

 • (4) unități de apărare civilă

 • (5) unități de apărare împotriva incendiilor

 • (6) unități de poliție

Furii duneu de locuire

z z 7

_____\

b) Se admit complexe multifuncționale înglobând utilizări din categoriile funcționale menționate mai sus

c) Se admit amenajări aferente:

a. Parcaje;

b.spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal, monumente de for public, etc, c.pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane;
URBE 2000

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESlGN

B dul Unim nr  66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3  taclor 3 București    Roman a

RC >40 1752 1996 Cod 6scat 8327696 Cont RO160RDE410SV2186B144100 BRD f*aia Catdwon

d) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre,litere) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 -Clasificarea utilizărilor.

e) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

d. tab. #03

Xo /* A J ' \ 'i '

l

Pct. 2 - Utilizări admise cu condiționări

A

■ • /1M

/

 • a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale

 • (1) Depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere

(2)comerț en-gros

 • (3) Comerț cu materiale de construcții

 • (5) întreținerea și repararea autovehiculelor

 • (6) Service utilaje, spălătorie autovehicule

Funcțiuni industriale

 • (1) Producție industrială -atelier

 • (2) Activități complementare: administrative, de depozitare, de distribuție și desfacere, de cercetare / proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc.)

 • (3) Sediu/ punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu profil de tip industrial sau cvasiindustrial și activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc

 • (4) Infrastructură și spații destinate IMM-urilor cu activitate de tip industrial /cvasiindustrial

 • (6) Bază logistică, autobază, garaj și atelier de întreținere tehnică a mijloacelor de transport rutier

Funcțiuni de gospodărire comunală

 • (8) depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare

 • (3) Activități complementare: administrative, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc)

 • b) se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

 • c) Extinderile și schimbările de profil, conversia în alte funcțiuni, se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic desfășurarea activităților învecinate (acestea se vor determina în baza avizelor/acordurilor de mediu, a comisiei de circulație, a brigăzii de poliție rutieră, a direcției de sânatale a populației, etc., funcție de caz);

 • d) Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

d.l)să nu fie poluante,

d.2) să nu prezinte risc tehnologic,


URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B ciul Umru nr 66 bloc K3 scara ’ etaj 1 ap 3 sector 3 Bucurest    Roman.a

R- j4H.--.-i-j C xl liscU         C-. • R01t.BRDf-410SV21H6B144100 BRD l*dU <

d.3) să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din mediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

d.4) utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

d.5). asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilitati

d.6.) asigurarea circulațiilor și piațetelor pietonale sau/și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban în pondere de minim 10% din suprafața de teren.

d.6.) să nu utilizeze pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • e) Se pot menține unitățile industriale/de producție actuale, fiind admise inclusiv modernizări, extinderi ale acestora, cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte riscuri tehnologice sau să fie incomode prin traficul generat.

 • f) Autorizarea va putea fi condiționată de detalierea reglementărilor printr-o documentație tip P.U.D. funcție de specificul amplasamentului , de impactul prezumat asupra vecinătăților

 • g) Amplasamentele și conformarea unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se va face în baza normelor specifice.

 • h) Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

 • Art. 23 Expunerea la riscuri naturale

 • • Art. 24 Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special

 • • Art. 27 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri

tehnologice

 • • Art. 28 Asigur urca compatibilității funcțiunilor

 • • ArC. 42 Amplasarea în interiorul parcelei (subpunctul Necesitatea separației funcționale și distanțe de protecție)

e. tab. #03

Zo 1

( ' U 'f

■ i                v

■ ’ / 1 1

Pct. 3 - Utilizări interzise

dX/ Zz

\ *7 IA

‘ /V' '

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale

(4) Bază de producție în construcții sau a unor elemente/muteriale pentru realizarea de construcții

Funcțiuni industriale

(1) producție industrială: nală de producție, atelier, laboratoar etc.

(7) Instalație de transfer intermodal de mărfuri

(8) Centru de colectare și depozitare fier vechi

(9)centru de colectare, depozitare și valorificare deșeuri și materiale reciclabile

(10) Parc industrial

(] 1) Producție d* energie (clasică)

.     (^ Producție de energie verde            __       _
«6

ca


B E


DESIGN

Remania

PROIECTARE bloc K3 scara i ».s .1 8327696 Cotii

URBANISM ARHITECTURA etai 1 ap 3 sector 3 Bucure»!

RO1t BRDE410SV21H<iM144’ •<   i-.~   '   , C. ■> <

O T

<'"L 1

5x z \ ;L y

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport

 • (3) Terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale

Funcțiuni de gospodărire comunală

 • (3) Cimitir uman, capelă mortuară, pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare

 • (4) Depozit ecologic de deșeuri municipale

 • (9) Rampă de transfer a deșeurilor urbane

 • (10) Centru de colectare / prelucrare deșeuri

(J l)Depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte

 • (12) Crematoriu uman,

 • (13) Cimitir și crematoriu pentru animale de casă

 • (14) Adăpost pentru animale (controlul animalelor)

 • (16) alte activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare conform CAEN, atât timp cât duc la apariția unor elemente care să polueze

 • b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care:

b.l) sunt poluante,

b.2) prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic).

b.3) impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

b.4) utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

b.5.) pievăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice

 • c) Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

 • • Art. 23 Expunerea la riscuri naturale

 • • Art. 24 Zone cu_ riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special

 • • Art. 27 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri

tehnologice

• Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Arț_42 Amplasarea Jn_JnțerJqrul_pgrcelei (subpunctul Necesitatea separației funcționale și distanțe de protecție)129DESIGN Romarna


arhitectura

tector ? Buczeiu

66 Cod Gscai 8327696 Cort

URBANISM etai 1 ap 3 RO16BRDE410SV21868144100 BRD Abate Caktaron

B E

PROIECTARE bloc K3 scara

f. tab. #03

PARAGRAF II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

g. tab. #03

/ *    ■

1       (

Pct. 4 -Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)

(?)

(3)

(4)

(5)

(6)

Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

 • a. suprafață minimă = 300,00 metri;

 • b. front minim la stradă:

 • l.b.l. pentru clădiri în regim izolat = 15,00 metri;

 • l.b.2. pentru clădiri în regim cuplat/alipit = 12,00 metri;

 • l.b.3. pentru clădiri în regim înșiruit - 8,00 metri;

 • c. raportul între laturile parcelei este < 1/5.

Pentru parcelele de colț se admite o reducere privind suprafața minimă de construibilitate directă de 25%, iar raportul laturilor și lungimea fronturilor nu va reprezenta o condiție.

Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții doar in condițiile elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii.

Prin excepție de la alin (l).lit. (c) (privind raportul între laturile parcelei), în vedere îndeplinirii posibiltății de autorizare directă, care îndeplinesc implicit condițiile de suprafață și front, dar forma este neregulată se pot determina cadastral în coordonate stereo 70 (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru derularea investiției în integralitate, perimetre în interiorul parcelei ale unor forme geometrice elementare a căi or raport între laturi este < 1/5. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

Prin excepție de la prevederile alin (1). se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconfomări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament și cu condiția ca parcela să fie mai mare sau egală cu 150 mp.

în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se recomandă ca suprafața parcelelor să îndeplinească prevederile alin (1), în caz contrar se vor aplica prevederile alin (3).corelate cu prevederile Art. 48, Art. 49, Art. 50,

V * J

/' /d//

(7)

(8)

Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare tei mică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

Prevederile prezentului Punct se citesc impieuna cu preveder ile următoarelor articole:

VLȘ-.lțezuli cu privire la echiparea edilitara ________BIROU DE PROIECTARE B dul Unim nr 66 bloc K3 sc*r» 1

RC J40.1752'1996 Cod focal 8327696 Cont

URDANISM ARHITECTURA DESiGN etaj t ap 3 «actor 3 Bucuresv Romanșa R016BRDE410SV21868144100 BRD fihall Caiowon

VI. 4. Condiții șenerale de construibilitate a parcelelor; reguli cu

privire la forma și dimensiunile terenului

h. tab. #03

Pct. 5 -Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • (1) . Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul.

 • (2) . Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și pentru străzile nou propuse in care nu este constituita alinierea, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3m pentru categoria IV și III, 5m pentru categoria II, 1, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

 • (3) . Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.

 • (4) . Prin excepție de la alin (1), (2), (3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

 • (5) . Prin excepție de la alin (1), (2), (3),(4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

 • (6) . Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

 • Art. 39 Amplasarea față de drumurile publice

 • Art. 40 Amplasarea față de infrastructura feroviară

 • • Art. 41 Amplasarea față de aliniament

i. tab. #03

/ ’

Pct. 6 -Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

1 V

 • (1) în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale se va stabili după cum urmează:

 • a. Pentru clădiri având Hmax< 20.0m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi > 5.0m

 • b. Pentru clădiri având Hmax>20.0m și < 30.0m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi >7.5m

 • c. Pentru clădiri având Hmax>30.0m retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi >10.0m

 • d. Pentru toate clădirile retragerea față de limita posterioară va fi > 5.0m.

 • e. Prin excepție de la retragerile față de limitele de proprietate menționate se admite realizarea teraselor, balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.5 m

 • f. O reglementare detaliată a retragerilor laterale și posterioare menționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta > 3,0 metri, cu posibilitatea realizării unor terase, balcoane, logii care respectă prevederile Codului Civil. Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 42 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară


URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESIGN

B dui Umr>i      66 bloc K3 tcara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 Bucuresb Romania

RC 3401752'1996 Cod fecal 8327696 Cont R016BRDE410SV21868144100 BRD feaia Catderon

 • (2) în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă se va calcula în conformitate cu prevederile alin.(l)

 • (3) în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea față de limitele laterale va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iarfață de limita posterioară se va calcula în conformitate cu prevederile alin.(l) lit.(d), (e), (f)

 • (4) Prin excepție de la prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și cele specificate mai sus, respectiv alin 1 (a), (b), (c) de la limita/limitele de proprietate laterale se pot amplasa clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de Hmax/4 față de limitele de proprietate.

 • (5) în cazul în care terenul se învecinează cu un teren/mai multe terenuri domeniu public (caie nu sunt circulații publice care să determine un regim de aliniere) derogările cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor obține doar prin aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/ limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală.

 • (6) în zonele M2 din interiorul inelului central definit de Șoseaua Ștefan cel Mare și Mihai Bravu se încurajează edificarea clădirilor în regim cuplat/înșiruit, precum și comasarea parcelelor, pe amplasamentele în care este posibilă o astfel de conformare.

 • (7) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 42 subpuncl ul Amplasarea în interiorul parcelei.

j. tab. #03

ȘS?

l ; "■ * ' •'

y •

Pct. 7 -Amplasarea clădirilor uncie față de altele pe aceeași parcelă F

 • (1) . Clădirile vor respecta între ele distanța de Hmax/3.

 • (2) . Prin excepție se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță de h/3, dar nu mai puțin de 6,0 m cu condiția asigurării luminății pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu de însorire.

 • (3) . Condițiile de la alineatele (1) si (2) se aplica inclusiv pentru fațadele clădirilor unite la nivelul etajelor inferioare prin intermediul unui nivel comun sau amplasate pe o dală urbană.

 • (4) . O reglementare detaliată a retragerilor menționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta > 6,00 metri, cu balcoane, logii care respeefă prevederile Codului Civil.

 • (5) . Prin excepție de la aliniatele anterioare pentru clădirile având Hinax <20,00rn se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță S4.00m cu condiția asigurării luminării pentru camere de locui/ sau încăperi pentru activități permanente care
URBE 2000

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B-dui Unirii nr  66 tnoc K3 scara 1 etaj ’ ap 3  sector 3 București    Romanșa

RC 34(31752 1996 Cod fiscal 8327696 Cont R016BRDE410SV21868144100 BRD «Ma Caldaron

necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza un studiu de însorire și cu respectarea condițiilor de securitatea la incediu.

(6). Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 42 subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei.

k. tab. #03

Pct. 8 -Circulații și accese

 • (1) . Se vor asigura circulații și/sau piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreereîn cadru urban.

 • (2) . Circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

 • (3) . Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

 • subcapitolul VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • • Art. 42 subpunctul Circulația carosabilă si staționarea în

interiorul incintei

1. tab. #03

Pct. 9 -Staționarea autovehiculeloi

(1). Se aplică reglementările prevăzute la Art. 53 Parcaje

(2). Se vor avea în vedere prevederile Art. 36 Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public

m. tab. #03

1 ' ■

\ 4 St >     >

____

7

Pct. 10 -înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

■V \ f

 • (1) Hmax (înălțimea maximo din prevederi generale) este calculata în funcție de alinierea (care se va citi împreună cu Art. 41 Amplasarea față de aliniament) corespondentă profilului străzii din care terenul are acces, respectiv:

 • a. în cadrul zonelor din interiorul inelului central definit ae Ștefan cel Mare și Mihai Bravu (exclusiv imobilele care sunt amplasate cu front la strada pe cele două artere) Hmax=45 m, Rhmax P+14(se va citi îmăreună cu Art. 51 înălțimea construcțiilor. Alin.l), cu condiția să nu fie mai mare (1+1/2) X distanța dintre alinieri.

 • b. în cadrul zonelor din exteriorul inelului central definit de Ștefan cel Mare și Mihai Bravu (inclusiv imobilele care sunt amplasate cu front la strada pe cele două artere) Hmax=45 m, Rhmax P+14(se va citi îmăreună cu Art.49 înălțimea construcțiilor. Alin.l) cu condiția să nu fie mai mare de două ori distanța dintre alinieri.

 • (2) Față de prevederile alin (1) se admit suplimentar:

 • (a) 2 niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangentă la 4j° la acesta.

 • (B) Pentru parcelele de colt se admit două niveluri în planul fațadei la clădirile de colț, apoi două niveluri retrase conform prevederii de la lit.(A), precum și majorai e Hmax corespondent numărului de niveluri suplimentare calculate la Hmax conventional/nivel de 3.0 rn locuințe, Hmax conventional/nivel de 4.5 m alte funcțiuni.

 • (3) Prin excepție de la prevederile anterioare, indiferent de situarea in interiorul sau exteriorul inelului determinat de Stetan cel Mare și Mihai Bravu, în cazurile în care la mai aproape de 100 in de limita cadastrala a imobilului studiat se află clădiri care au Umax 5) decât cejferpfecizate în prevederile alin 1 lit.(a), (b),
2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESIGN «taj 1 ap 3 seclor 3 București Remania

RO16BRDE41')SV2186814410o BRl; (,i -i . rr:

Hmax a clădirii nou proiectate va putea prelua Hmax existent, după care se va retrage conform alin (2), în vederea realizării unei imagini urbane unitare.

 • (4) Pentru zonele care se înscriu în prescripțiile punct.5 alin.4 și 5 înălțimea se va raporta la noua aliniere, cu formula de calcul stabilită în funcție de alin.l. al prezentului punct.

 • (5) Prin excepție de la prevederile aliniatelor anterioare se admit accente de înălțime localizate conform planului de reglementări (Nord/ Sud), zonele respective nefiind raportate la distanța între alinieri.

 • (6) Regimul de înălțime și înălțimea maximă se determină încurajându-se dezvoltarea pe verticală, dar obiectivele care se înscriu în prevederile capitolului Art. 26 Reglementări pentru siguranța transportului aerian si ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguianță, respectiv Protecția transportului aerian sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile

 • (7) Prevederile prezentului punct se vor citi impreuna cu Art. 51 înălțimea construcțiilor și cu Art. 25 Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate

n. tab. #03

Pct. 11 -Aspectul exterior al clădhilot

 • (1) . Se aplică reglementările înscrise la:

 • Art. 52 Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor

 • • Art. 42 - Coerența imaginii urbane

 • (2) . Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic.

o. tab. #03

Pct. 12 -Condiții de echipare edilitară

 • (1) . Se aplică reglementările din:

 • • Art. 30 Asigurarea echipării edilitare

 • • Art. 45 Racordarea la rețele edilitare existente

 • (2) . Se vor avea în vedere și prevederile din:

 • • Art. 31 Reglementări pentru terenurile destinate realizării

lucrărilor de utilitate publică

• Art. 32 Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate

publică

• Art. 38 Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiere si echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate

publică

p. .tab. #03

' 0     A

''     î

'     _£

Pct. 13 - Spații ' plantate / 1

\T A / X/

1 /I

/ \ / 1

 • (1) . Se aplică reglementările din:

 • • Art. 54 Spatii verzi

 • (2) . Se vor avea în vedere și pievederile de la Art. 33 Măsuri pentru încurajarea realizării de npi_șpgți[ verzi publice.

 • (3) . Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se vor avea în vedere și:

 • • Art. 13 Zone cu valoare peisagistică si zone naturale

protejateBIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA DESlGN

B dut Unirii nr 66 b<oc K3 scnra ’ «taj 1 ap 3, «actor 3 București Romania RC 3401762'1996 Cod «isc* 8327696 Con! RO16BRDE410SV2186B144100 BRD 1*aU Catderon

Art. 14 Zone construite protejate

q. tab. #03

Pct. 14 -împrejmuiri

(1). Se aplică reglementările conform Art. 55 împrejmuiri

r. tab. #03

PARAGRAF III

POSIBILITĂȚI MAXIME DF OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

s. tab. #03

Pct. - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

(1). P.O.T. maxim = 70%.

(2). Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA

APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de Iu

Art. 22-Art. 28

t. tab. #03

A Pct. 16 -Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

(1). C.U.T. maxim = 3,50.

(2). Prevederile prezentului punct se citesc impreună cu CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA

APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la

Art. 22-Art. 28


URBE 2000


M3_- SUBZONA MIXȚĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU $1 ÎNĂLȚIME MEDIE

a. tab. #01

M3

SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE

CONTINUU SAU DISC ONTINUU Șl ÎNĂLȚIME MEDIE

JTABELA04]

b. tab. #04

PARAGRAF 1

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

c. tab. #04

Pct. 1 - Utilizări admise

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni administrative

Funcțiuni de administrarea afacerilor

Funcțiuni fingi icigi -bancare

Funcțiuni terțiare

Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni

> '___; 4'

!

/ •

/ j

1 r

A II/\

I uncțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale (7)stație de distribuție carburanți și servicii conexe (8)industrii creative

(9)centru de cercetare și formare profesională

(10) Parc științific și tehnologic

(11) Parc tehnologic

(12)Parc de industrii creative

Funcțiuni de cult

 • (1) lăcaș de cult

 • (2) așezăminte religioase monahale (mănăstire)

 • (3) săli de ct reinonii funerare (casă mortuară) Funcțiuni din domeniul cultural f uncțiuni de educație și cercetare Funcțiuni de sănătate și asistentă socială Funcțiuni sportive si de agrement


URBE


PROIECTARE 66 b'oc K3 scara i • . ■        , •— i

2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA DESIGN e!ai l ap 3 sector 3 București Romanța R01bBRDE410SV21868144100 BRD MnU CaKeron

Funcțiuni de primire turistică

o ■'__

Z'

Spatii verzi

Funcțiuni industriale

(5) Incubator de afaceri

Funcțiuni aferente, infrastructurii de transport

(l)gară de persoane/stație a trenului metropolitan, eurogară, cu dotările aferente conform normelor naționale și internaționale

(2)autogară

(4)terminal intermodal de călători

(5)parcaj public multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate, smart parking (6)parcaj public de tip park&ride

(7)depou pentru vehicule de transport

(8)activități de cazare specifice transportului feroviar sau altor tipuri de transport, etc

Funcțiuni de gospodărire comunală

(l)piață agro-alimentară, piață comercială, piață specializată.

(2)pepiniere, sere (pentru spațiile verzi publice)

(S)piață de vechituri în regim sezonier

(6)sediu serviciu public de gospodărire comunală și activități conexe: administrative, tehnice, de reparații și întreținere, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc.) (7)depou pentru vehiculele transportului public

(15)birouri autonome, etc

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare

(l)construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere)

(2)construcții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc.

Unități cu destinație specială

(1) unități militare

(2) unități aparținând serviciilor speciale

I * ■

V /

/ •

1 /

- "'V // \

vSy / 1

(4) unități de apărare civilă

(5) unități de apărare împotriva incendiilor

(K) unități de poliție

Funcțiunea de locuire

z        1

*____—

b) Se admit complexe multifuncționale înglobând utilizări din categoriile funcționale menționate mai sus

c) Se admit amenajări aferente:

a. Parcaje;

b.spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier strada], monumente de for public, etc,
B E

PROIECTAREU  R

BIROU    DE

B dul Unim nr

RC J40 1752 1996

66 bioc K3 scara i

Cod <!scai 8327696 Con!

c.pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane;

d) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre,litere) de referință se vor citi împreună cu ANEXA 3 -Clasificarea utilizărilor.

e) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

d. tab. #04 -

d ' '

Pct. 2 - Utilizări admise cu condiționări

F

 • a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale

 • (1) Depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere

(2)comerț en-gros

 • (3) Comerț cu materiale de construcții

 • (5) întreținerea și repararea autovehiculelor

 • (6) Service utilaje, spălătorie autovehicule

Funcțiuni industriale

 • (1) Producție industrială -atelier

 • (2) Activități complementare: administrative, de depozitare, de distribuție și desfacere, de cercetare / proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc.)

 • (3) Sediu/ punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu profil de tip industrial sau cvasiindustrial și activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc

 • (4) infrastructură și spații destinate IMM-urilorcu activitate de tip industrial /cvasiindustrial

 • (6) Bază logistică, autobază, garaj și atelier de întreținere tehnică a mijloacelor de transport rutier

Funcțiuni de gospodărire comunală

 • (8) depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate

 • (14) Adăpost pentru animale (controlul animalelor) Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare

 • (3) Activități complementare: administrative, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc)

 • b) se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

 • c) Extinderile si schimbările de profil, conversia în alte funcțiuni, se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic desfășurarea activităților învecinate (acestea se vor determina în baza avizelor/acordurilor de inediu, a comisiei dc- circulație, a brigăzii de poliție rutieră, a direcției de sănătate a populației, etc., funcție de caz);

 • d) Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta urn^toareloeoncjiționăTL- "7     )■■■■URBE 2000

BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dui Unirii nr 66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 »«ctor 3 Bucureiti   Romanii

RC ■ ' . ’*96 Cod h*c* 6327696 Cont R016BRDE410SV2186B144100 BRD Maia CaMeron

(

d.l) să nu fie poluante,

d.2) să nu prezinte risc tehnologic,

d.3) să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

d.4) utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

d.5). asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilitati

d.6.) asigurarea circulațiilor și piațetelor pietonale sau/și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban în pondere de minim 10% din suprafața de teren.

d.6.) să nu utilizeze pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • e) Se pot menține unitățile industriale/ue producție actuale, fiind admise inclusiv modernizări, extinderi ale acestora, cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte riscuri tehnologice sau să fie incomode prin traficul generat.

 • f) Autorizarea va putea fi condiționată de detalierea reglementărilor printr-o documentație tip P.U.D. funcție de specificul amplasamentului, de impactul prezumat asupra vecinătăților

 • g) Amplasamentele și conformarea unităților pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se va face în baza normelor specifice.

 • h) Prevederile piezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

 • Art. 23 Expunerea la riscuri naturale

 • • Art. 24 Zone cu riscuri tehnologice și zone de protectie/de

siguranță cu regim special

• Aiț. 27 Constiucții cu funcțiuni generatoare de riscuri

tehnologice

 • • Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • • Art. 42 Amplasarea în interiorul purcelei (subpunctul Necesitatea separației funcționale și distanțe de protecție)

e. tab. #04

Pct. 3 - Utilizări interzise

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni de sei vicii industriale și cvasi-industriale

(4) Bază de producție în construcții sau a unor elemente/materiale pentru realizarea de construcții

Funcțiuni industriale

(1) producție industrială: hală de producție, atelier, laboratoar etc.

(7) Instalație de transfer intermodal de mărfuri

(8) Centru de colectare și depozitare fier vechi

(9)centru de colectare, depozitare și valorificare deșeuri și materiale reciclabile

__(10) Parc industrial _____ ___n

Varianta îmbunătățită-IUNIE 20^0BIROU DE B dul Unim nr RC J40 1752'1996

PROIECTARE 66 bloc K3 icara 1 Cod 6*ca 8327696 Cort

URBANISM ARHITECTURA DESlGN etaj i ap 3 sector 3 București Romania RO16BRDE41OSV21868144100 BRD Ma Crtderan

____________

-J-'E\

--- N S >

■ ■ 1        *

"/     1

___~ ,

(11) Producție dc energie (clasică)

(12) Producție de energie verde

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport

 • (3) Terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internaționale

Funcțiuni de gospodărire comunală

 • (3) Cimitir uman, capelă mortuară, pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare

 • (4) Depozit ecologic de deșeuri municipale

 • (9) Rampă de transfer a deșeurilor urbane

 • (10) Centru de colectare / prelucrare deșeuri

(ll)Depozit deșeuri din construcții, depozit materiale inerte

 • (12) Crematoriu uman,

 • (13) Cimitir și crematoriu pentru animale de casă

(16) alte activități de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare conform CAEN, atât timp cât duc la apariția unor elemente care să polueze

1 ) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care: b.l) sunt poluante, b.2) prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic).

b.3) impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

 • b.4) utilizează pentru depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

 • b.5.) prevăd lucrări de teiasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice

 • c) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cuprinse în:

 • Art. 23 Expunerea la riscuri naturale

 • Art. 24 Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de siguranță cu regim special

 • • Art. 27 Construcții cu funcțiuni generatoare. de riscuri

................

 • • Arț. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • Art. 42 Amplasarea în interiorul parcelei (subpunctul Necesitatea separației luncționale și distanțe de protecție)L . ■ • ■—  —■                 ■ ■ ■

LA /7 a n £>~ Tm &ctr?â


■■■


URBANISM ARHITECTURA DESlGN etaj 1 ap 3 »ector 3 Bucu’esb Romima

RO1t,BRDE410SV21868144’ • BRC '• d < Ch :-r .■

f. tab. #04

PARAGRAF II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

g. tab. #04

ff * '

\ ic.

\\

\

Pct. 4 -Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

W)>) ' / X

 • (1) Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dacă respectă subcapitolul VI.4. Condiții generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului

 • (2) Pe parcelele care nu respecta cumulativ condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții noi in condițiile elaborării și aprobării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • (3) Prin excepție de la pievederile Art. 49 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții (privind raportul între laturi) în vederea îndeplinirii posibiltății de autorizare directă, pentru terenurile care îndeplinesc implicit condițiile de suprafață și front, dar forma este neregulată se pot determina cadastral în coordonate stereo 70 (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru derularea investiției în integralitate, perimetre în interiorul parcelei ale unor forme geometrice elementare al căror raport între laturi este < 1/3. în cazul în care terenul nu permite încadrarea în forme regulate sau raportul laturilor este > 1/3 sc- impune elaboiarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • (4) Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconformări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale pi ezentului regulament și cu condiția ca parcela să fie mai mare sau egală cu 150 mp.

 • (5) Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restaurare, conservare, reabilitare termică, amenajăti peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

 • (6) în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi se voi aplica prevederile alin (3).corelate cu prevederile Art. 48, Art. 49, Art. 50.

 • (7) Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prevederile urmaloare:

 • VI.3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

 • VI.ri. Condiții generale de conștruibilițatc a_ parcelelor: reguli cu

priyirejajormajl dimenșiunilejerenului

li. tab. #04

_ ____

pct. s -Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) Țoale categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul.

7                                      .

URBE 2000
DESIGN Romana

ARHITECTURA sector : București

URBANISM eta| I ap 3 RO16BR0E410SV2186S144100 BRD flMa Catteron

U  R

BIROU    DE

B Oul Unirii nr 66 RC 340'17521996 Cod fisc* 8327696 Cont

PROIECTARE bloc K3 scara ’

 • (2) Pentru zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și pentru străzile nou propuse in care nu este constituita alinierea, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoria străzii respectiv 3,0 m pentru categoria IV și III, 5,0 m pentru categoria II, 1, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor învecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare.

 • (3) Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.

 • (4) Prin excepție de la alin (1), (2), (3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

 • (5) Prin excepție de la alin (1), (2), (3),(4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinată de limita acestor zone.

 • (6) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

 • Art. 39 Amplasarea față de drumurile publice

 • Art. 40 Amplasarea față de infrastructura feroviară

 • Art. 41 Amplasarea față de aliniament

i. tab. #04

1

Pct. 6 -Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

'A 4 A z) n y

 • (1) în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale și posterioară se va stabili după cum urmează:

 • a. Pentru clădiri având Hmax< 17.Om retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi > 3.Om

 • b. Pentru clădiri având Hmax>17.0m și < 25.Om retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi >5.0m

 • c. Pentru toate clădirile retragerea față de limita posterioară va fi > 5,00 m.

 • d. Prin excepție de la retragerile față de limitele de proprietate menționate se admite realizarea teraselor, balcoanelor și logiilor deschise care nu depășesc adâncimea de 1.0 m pentru (lit.a), 1.5 m (lit.b și c), cu respectarea Codului Civil e. O reglementare detaliată a retragerilor laterale și posterioare menționate mai sus poate fi obținută prin aprobarea unui P.U.D. si doar pana la o distanta > 3,0 metri, cu respectarea literei d). Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 42 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară

 • (2) în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă se va calcula în conformitate cu prevederile alin.(l).

 • (3) în cazul clădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea față de limitele laterale va respecta prevederile legale privind proiectarea seismică, iarfață de limita posterioară se va calculca în conformitate cu prevederile alin.(1)lit.(c),(d),(e)

B E

URBANISM ARHITECTURA etaj ’ *p 3 sector 3 București

BIROU    DE

B-tful Unirii nr 66

RC 34317*2!?% Cod Isc* 83276- Cin’

PROIECTARE bloc K3. scara 1

DESiGN Romanța ROÎ68RDE410SV21B68144100 BRD Mata CaMwon

 • (4) Prin excepție de la prevederile de mai sus în suprafața de teren determinată de retragerea de minim 3,0 m și 5.0m, respectiv alin 1 (a), (b), de la limita/limitele de proprietate laterale se pot autoriza direct clădiri/ părți din clădiri cu nivelurile retrase succesiv astfel încât să se respecte în cadrul acestei suprafețe distanța de Hmax/4față de limitele de proprietate.

 • (5) în cazul în care terenul se învecinează cu un teren/mai multe terenuri domeniu public (care nu sunt circulații publice care să determine un regim de aliniere) detalierea excepției cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se va obține doar prin aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/ limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală.

 • (6) în zonele M3 se încurajează edificarea clădirilor în regim cuplat /înșiruit, precum și comasarea parcelelor, pe amplasamentele în care este posibilă o astfel de conformare. Pentru parcelele care se vor comasa generând suprafețe > de 700 mp sau pentru parcelele cu suprafețe > 450 mp pe care se vor realiza clădiri în regim cuplat/înșiruit, se admite o suplimentare a CUT cu 0,5.

 • (7) în zonele M3 cu parcele a căror suprafață > 1500 mp se admite o suplimentare a CUT cu 0,5 corelat și cu realizarea unui nivel suplimentar față de cele precizate la pct. 10, calculat funcție de caz la h convențional de 3,0 m pentru locuire, 4,5 pentru alte funcțiuni.

 • (8) Prevederile alin.(6) și (7) nu se vor putea realiza cumulativ.

 • (9) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 42 subpunctul Amplasarea în interiorul parcele^

j. tab. #04

IL J

Pct. 7 -Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

O M

 • (1) . Clădirile vor respecta între ele distanța de Hmax/3.

 • (2) . Se poate autoriza amplasarea unor clădiri la o distanță de h/3, dar nu mai puțin de 5.0 m cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza concluziilor unui studiu de însorire.

 • (3) . Condițiile de la alineatele (1) și (2) se aplică inclusiv pentru fațadele clădirilor unite la nivelul etajelor inferioare prin intermediul unui nivel comun sau amplasate pe o dală urbană.

 • (4) . Prin excepție de la aliniatele anterioare, pentru clădiri cu max. 3 niveluri, se admite amplasarea clădirilor la o distanța de minim 2,0 m între ele cu respectarea prevederilor Codului Civil și cu condiția asigurării luminării pentru camere de locuit sau încăperi pentru activități permanente care necesită lumină naturală conform prevederilor legale, în baza concluziilor unui studiu de însorire, doar prin elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.D., cu condiția de a nu se crea calcane vizibile din domeniu public și cu respectarea normelor de securitate la

2 0 0 0

URBANISM ARHITECTURA OESIGN eta| 1 ap 3 sector 3 București Romami

ROl6BROf410SV21HbH144100 £WlJ * t . < • •

incediu . Pentru Clădirile cu max. 4 niveluri distanța va fi minim 3.0 m, cu respectarea condițiilor din prezentul aliniat.

(5). Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 42 subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei.

k. tab. #04

Pct. 8 - Circulații și accese

 • (1) . Se vor asigura circulații și/sau piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreereîn cadru urban.

 • (2) . Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

 • subcapitolul VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • Art. 42 subpunctul Circulația carosabilă și staționarea în

interiorul incintei

1. tab. #04

Pct. 9 -Staționarea autovehiculelor

(1). Se aplică reglementările prevăzute la Art. 53 Parcaje

(2). Se vor avea în vedere prevederile Art. 36 Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public

m. tab. #0z

° A/^

\ *

/

Pct. 10 -înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

S Zz f

 • (1) . Hmax (vezi înălțimea maximă măsurată în planul fațadei din prevederi generale) este calculata în funcție de alinierea (care se va citi împreună cu Art. 41 Amplasarea față de aliniament) corespondentă profilului străzii din care terenul are acces, respectiv Hmax=17,0 m pentru funcțiuni de locuire și Hmax=25,0 m pentru alte funcțiuni, Rhmax P+4 (se va citi împreună cu Art. 51 înălțimea construcțiilor. Alin.l) cu condiția să nu fie mai mare de două ori distanța dintre alinieri.

 • (2) . Prin excepție de la prevederile alin (1) se admit suplimentar:

 • (A) 2 niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangentă la 45° la acesta, cu niveluri convenționale de 3,0 m locuințe, de 4,5 m alte funcțiuni (majorările vor fi implicite și pentru Hmax.c.).

 • (B) Pentru parcelele de colt se admite un nivel în planul fațadei la clădirile de colț, apoi două niveluri retrase conform prevederii de la lit.(A), precum și majorarea Hmax corespondent nivelului suplimentar calculat la Hmax conventional/nivel de 3,0 m locuințe, Hmax conventional/nivel de 4,5 m alte funcțiuni (majorările vor fi implicite și pentru Hmax.c.)

 • (3) . Prin excepție de la prevederile anterioare, în cazurile în care la mai aproape de 50 m de limita cadastrala a imobilului studiat se află clădiri care au Hmax și/sau Hmax.c. > decât cea precizată în prevederile alin 1, Hmax și/sau Hmax.c a clădirii nou proiectate va putea prelua Hmax existent, după care se va retrage conform alin (2), în vederea realizării unei imagini urbane unitare.

 • (4) . Regimul de înălțime și înălțimea maximă pentru obiectivele care se înscriu în prevederile capitolului Art. 26 Reglementări pentru siguranța transportului aerian si ANEXA 1 - Zone de protecție și de siguranță, respectiv Protecția transportului aerian sunt condiționate de obținerea avizului Autorității Aeronautice civile

 • (5) . Prevederile prezentului articol se vor citi împreuna cu punctul 6. alin. 6 și 7, Art. 51 înălțimea construcțiilor Art. 42 Amplasarea în interiorul parcelei respectiv Regula calcanului și excepțiile saleBIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B duf Unim nr 66 b<oc K3 scara t et*i 1 ap 3 sector 3 București Romania RC 340/1752'1996 Cod fecri 8327696 Cont R016BRDE410SV21868144100 BRD *n-ala CaMwon

și Art. 25 Construcții cu caracter special; emiterea de avize ale instituțiilor abilitate

n. tab. #04

Pct. 11 - Aspectul exterior al clădirilor

 • (1) . Se aplică reglementările înscrise la:

 • Art. 52 Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor

 • Art. 42 - Coerența imaginii urbane

 • (2) . Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic

o. tab. #04

Pct. 12 - Condiții de echipare edilitară

 • (3) . Se aplică reglementările din:

 • Art. 30 Asigurarea echipării edilitare

 • Art. 45 Racordarea la rețele edilitare existente

 • (4) . Se vor avea în vedere și prevederile din:

 • • Art. 31 Reglementări pentru terenurile destinate realizării

lucrărilor de utilitate publică

• Art. 32 Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate

publică

• Art. 38 Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiere și echipamentelor tehnico-edilitare de utilitate

publică

p. tab. #04

Pct. 13 - Spații plantate

 • (1) . Se aplică reglementările din:

 • Art. 54 Spații verzi

 • (2) . Se vor avea în vedere și prevederile de la Art. 33 Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

 • (3) . Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a peisajului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se vor avea în vedere și:

 • • Art. 13 Zone cu valoare peisagistică si zone naturale

protejate

Art. 14 Zone construite protejate

q. tab. #04

Pct. 14 -împrejmuiri

(2). Se aplică reglementările de la Art. 55 împrejmuiri

r. tab. #04

PARAGRAF III

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

s. tab. #04

Pct. - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

(1). P.O.T. maxim = 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 70% cu clădiri cu maxim două niveluri (Hmax = 8,00 m).

(2). Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA

APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art.

22-Art. 28

t. tab. #04

,4t    \

' / \

f ) :

A Pct. 16 -Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) 4

(1). C.U.T. maxim = 2,50.

(2). Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu punctul 6.

alin. 6 și 7 de mai sus și CAPITOLUL V. - REGULI CU PRIVIRE LA

SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR $1 LA APĂRAREA INTERESULUI

PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-Art. 28.
-IUNIE 2020

1    /f/

144


BIROU   PE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dui Unirii nr  66 bloc K3 scara i «taj 1 ap 3  sector 3 București    Romani*

RC 340 1752'1996 Cod hscai 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD M>aia Caideron

L - ZONA DE LOCUIT

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

 • (1) . Perimetrul sectorului 2 al municipiului București cuprinde în teritoriul sau/și zone cu caracter predominant rezidențial cu funcțiuni complementare.

 • (2) . Datorate dezvoltării în timp a orașului, aceste zone de locuit pot fi diferențiate în următoarele categorii:

   • 2.1. diferențieri din punct de vedere al gradului de protecție al acestor a:

 • 2.1.1. zone rezidențiale situate în interiorul perimetrului delimitat prin P.U.Z. - „Zone construite protejate" grupând construcții cu o valoare arhitecturală ridicată;

 • 2.1.2. zone rezidențiale situateîn afara perimetrului zonelor construite protejate și în care intervenția este menită să contribuie la ridicarea valorii arhitectural-ambientale a zonei, la constituirea unui caracter, a unei particularități a acesteia;

 • 2.2. diferențieri din punct de vedere al tipologiei fondului construit existent:

 • 2.2.1. zone rezidențiale cuprinzând locuințe individuale cu înălțime mică, cu parcelă individuală:

  • 2.2.1.1. parcelări tradiționale, spontane, rezultat al divizării în timp a unor parcele de mai mari dimensiuni;

  • 2.2.1.2. parcelări planificate, rezultat al unei intervenții pe bază de regulament corect pus în aplicare;

rezidențiale cu locuințe colective în blocuri:

locuințe de înălțime medie - blocuri cu până la P+3-4 niveluri;

locuințe colective înalte - blocuri de P+8-14 niveluri;

din punct de vedere al parcelarului - existent și propus - prin viitoare

2.2.2. zone

2.2.2.I.

2.2.2.2.

2.3. diferențieri


operațiuni urbanistice:

 • 2.3.1. zone rezidențiale cu locuințe individuale și colective mici pe parcelări tradiționale, spontane;

 • 2.3.2. zone rezidențiale cu locuințe individuale și colective mici situate în noile extinderi sau enclave neconstruite în care se aplică un sistem de parcelare propus prin prezentul Regulament (adaptare după regulamentul local de urbanism din 1935);

 • 2.3.3. zone rezidențiale cu locuințe individuale mici situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului capitalei - conform P.U.G.-M.B.;

 • 2.3.4. zone rezidențiale cu locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fără rețele edilitare în care regulamentul cuprinde prevederi speciale pentru ameliorarea parcelării și a infrastructurii.

 • (3) . Strategia generala propusa prin P.U.Z. S2 în privința zonelor de locuit cuprinse în interiorul perimetrului sectorului 2 al municipiului București urmărește:

.3-1, încurajai ea, protejarea și îmbunătățirea funcțiunii rezidențiale în acest perimetru, cu diferențieri dună morfogeneză, tipologie și grad de protecție și cu grija evitării segregării ațiîNe și sociale;BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dui Un ’   n<  66 bloc K3 scara i ataj i ap 3  sector 3 București    Românie

RC 340 1752 1996 Cod tisca- 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRO Maia CaMeron

 • 3.2. acceptarea în interiorul zonei rezidențiale a funcțiunilor complementare asociate locuirii și descurajarea amplasării de funcțiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia;

 • 3.3. protejarea spațiilor publice libere existente în zona rezidențială cu locuințe colective și favorizarea amenajării de spatii verzi, locuri de joacă pentru copii, spații favorizând contactele sociale, nuclee de ambianță locală;

 • 3.4. stabilirea unor indicatori urbanistici și a unor reglementări care să permită existența unor spații plantate în interiorul loturilor în zonele cu locuințe cu parcelă individuală lipsite de spații verzi publice amenajate (în mod special în zona de nord-est a perimetrului central);

 • 3.5. conservarea spațiilor publice specifice bucureștiului.

 • (4) . Având în vedere cele susmenționate, zona de locuit a fost împărți'? în următoarele subzone și unități teritoriale de referință:

Ll/L2a - subzona locuințelor unifamiliale/individuale și colective mici (P+2+E3R/M)

L3a ■ subzona locuințelor colective medii (P+3-4 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidențiale

L4a - subzona locuințelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, situate în ansambluri preponderent rezidențiale

L1/L23 - SUBZONA IQCUINȚFLOR UNIFAMILIALE/INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI (P+2+E3R/M)

a. tab. #05


Ll/L2a


b. tab. #05

c. tab. #05


PARAGRAF]__

Pct. 1 - Utilizări admise


SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI (P+2E+M/E3r

NIVELURI)_____

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ_________

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiunea de locuire

Funcțiuni de cult:

(l)lăcaș de cult

Funcțiuni din domeniul cultural:

(8)cluburi pentru petrecerea timpului liber: al copiilor, al vârstnicilor etc.

(9)centru comunitar

Funcțiuni de educație $i cercetare:

(l)creșă

(2)grădiniță

(3)centru de zi

(4)școală primară, școală gimnazială,

(5)liceu, școală postliceală, școală de arte și meserii

(G)afterschool

(7)unități/centre de învățământ special

(8)unități de învățămînt superior

(9)spații de cazare pentru elevi sau studenți, cantine

(ll)centrii educațional

(14)unități de învățământ cu profil dedicat ( ex.activităților sportive, muzică, etc)

țiuni de sănătate $i asistență socială: ____ __________________ARHITECTURA sector 3 București

URBANISM

eU| l *p 3

B [

PROIECTARE bloc K3 scara

DESIGN Romani*

RO16BRDE410SV21868144100 BRD U*U CaMeron

U  R

BIROU    DE

Bdul Jnir nr 66 RC J4D17521996 Cod fiscal 8327696 Cont

z;

1 f

(

 • (2) Unități de asistență medicală fără staționar:

 • (3) Alte unități de sănătate

 • (4) Unități de asistență socială cu cazare

 • (5) Unități de asistență socială fără cazare

Spatii verzi:

Toate subpunctele cu excepția subpunctului 7.

Funcțiuni aferente infrastructurii de transport:

(5)parcaj public multietajat subteran și/sau suprateran, inclusiv cel conformat pe tehnologii avansate, smart parking

(6)parcaj public de tip park&ride

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

(l)construcții și instalații aferente sistemelor de transport a energiei și fluidelor (energie electrică, gaze, țiței, produse petroliere)

(2)co nstrucții și instalații aferente sistemelor de alimentare apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, distribuție energie electrică, distribuție gaze, comunicații electronice, iluminat public etc.

Unități cu destinație specială:

(2)unități aparținând serviciilor speciale

 • (4) unități de apărare civilă

 • (5) unități de apărare împotriva incendiilor

 • (6) unități de poliție

Funcțiuni sportive și de agrement:

 • (1) Domeniul sportiv:

b.bazin de înot acoperit sau în aer liber

c.sală de sport specializată sau polivalentă

d.teren de sport în aer liber sau acoperit (pentru jocuri sportive, tenis, fotbal etc.)

p.grădiniță, școală pentru educația sportivilor.

 • (2) Agrement:

b.ceniru spa

e.teren de picnic etc.

 • f. scuaruri etc.

 • b) Se admit amenajări aferente:

 • a. Parcaje;

b.spații libere pietonale, spații plantate, amenajări de peisagistică, mobilier stradal etc,

c.pasaje/pasarele carosabile și/sau pietonale acoperite, descoperite, subterane, supraterane;

 • d. în clădirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru depozitarea deșeurilor solida, spălătorii, uscătorii.

 • c) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre,litere) de referință se vor citi împieună cu ANLXA 3 - Clasificarea utilizărilor.
B E

PROIECTARE bloc K3 scara '

8327696 Cont


66 Cod fiscal


0 0 0

DESIGN Rc.man.a


URBANISM ARHITECTURA etaj 1 ap 3 sector 3 Bucurest RO1bBRDE4iiSV21Hf>H144t0(> BRC funia CaMwocd. tab. #05


Pct. 2 ■ Utilizări admise cu condiționări


d) Prevederile prezentului punct (Pct.l) se citesc împreună cu

________prevederile Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor__

a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiuni administrative

Funcțiuni de administrarea afacerilor

Funcțiuni financiar-bancare

Funcțiuni terțiare

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

(7)stație de distribuție carburanți și servicii conexe

(8)industrii creative

(9)centru de cercetare și formare profesională

(12)Parc de industrii creative

Funcțiuni de cult:


(3)săli de ceremonii funerare (casă mortuară)

Funcțiuni din domeniul cultural:

(1)

teatru

(2)

sală polivalentă, sală de spectacole

(3)

casă de cultură, centru sau complex cultural

(4)

cinematograf

(5)

muzeu, expoziție, galerie de artă, atelier de artă

(6)

bibliotecă, mediatecă

Funcțiuni dc sănătate și asistență socială

(6) alte activități de sănătate și asistență socială conform CAEN


Funcțiuni sportive și de agrement: (1)


Domeniul sportiv:

e.patinoar (natural sau artificial) deschis sau acoperit

k.club sportiv

I. complex sportive

n.hoteluri/alte unități de cazare pentru sportivi și pentru vizitatori q.alte funcțiuni/dotări complementare/conexe etc.

r. alte activități sportive/recreative conform CaEN

Agrement:

e.parc de agrement (general)

g.hoteluri/alte unități de cazare pentru pentru vizitatori

h.alte funcțiuni/dotări complementare, conexe etc.

i. alte activități recreative/sportive conform CAEN

Funcțiuni de primire turistică:

(î)hotel, hotel de apartamentet>) Se admite autorizarea directă a construcțiilor care adăpostesc categoriile funcționale menționate mai sus în prezentul punct cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

suprafața construită a acestor funcțiuni să fie< 250mp;

să nu genereze transporturi grele;

să nu aibă program prelungit peste orele 22:00;

să nu utilizeze terenul liber al parcelei penti u depozitare

și/sau producție,-----------------------


URBE 2000

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dui Unifn nr  66. bloc K3 sci'a ’ etaj 1 ap 3  sector 3 București   Romanii

RC XO 1752 1996 Cod «iscat 8327696 Cont R0168RDE410SV21868144100 BRD f*ala Calderon

 • • practică activitati cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de zi

 • • să fie amplasate numai adiacent arterelor de circulații sau unor spații publice / trasee (pietonale);

 • • atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să fie separate de accesele locuințelor;

 • • Instalațiile exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) în funcționare să producă un nivel de zgomot în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • • Pentru toate funcțiunile cuprinse la punctul 2 se vor respecta următoarele condiționări:

să nu fie poluante,

să nu prezinte risc tehnologic,

să nu impună restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de protecție sanitare, de mediu, etc

utilizarea unei arhitecturi în concordanță cu vecinătățile

asigurare în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilități

 • c) Prin excepție de la litera b se pot realiza construcții care adăpostesc funcțiunile menționate mai sus cu suprafețe construite desfășurate >250 mp prin elaborarea și aprobarea unuiP.U.D.

 • d) Funcțiunile pentru care nu s-au menționat criterii (cifre,litere) de referință se vor citi împreună cu /WEXA 3 - Clasificarea utilizărilor.

 • e) Prevederile prezentului punct (Pct.2) se citesc împreună cu prevederile Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

e. tab. #05

\. ’•        5 \

b/ •

Pct. 3 ■ Utilizări interzise

A v/

/

//

a) Funcțiuni (veziANEXA3):

Funcțiuni comerciale en-detail și servicii de mari dimensiuni

Funcțiuni de servicii industriale și cvasi-industriale:

(l)depozitare, depozitare en-gros, logistică, distribuție și desfacere

(2)comerț en-gros

(3)comerț cu materiale de construcții

(4)bază do producție în construcții

(5)întrețineree și repararea autovehiculelor

(6)service utilaje, spălătorie autovehicule care implică mai mult

de 3 mașini

(W)parc științific și tehnologic

(11) pate tehnologic

-Funcțiuni dc cult

(2)așezăminte religioase monahale (mănăstire, schit etc.)

Funcțiuni din domeniul cultural:                   _BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

B dul Un '   nr  66 bio K3 scara ’ etaj 1 ap 3  sector 3 Bjiu'est    Romania

R-                        ,    4 - Ci. - RO1bBRDF410SV2lH6B144’ । B«C ' • .« ‘ ■■■■■■

(l)sală de concerte

(7)centru de conferințe

Funcțiuni de sănătate și asistență socială:

(1) Unități sanitare cu paturi: Funcțiuni de educație si cercetare:

(lO)campus universitar

(12)institut/centru de cercetare

(13)pol/parc de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc.

Funcțiuni sportive și de agrement:

(1) Domeniul sportiv:

a. stadion

f. velodrom, autodrom g. hipodrom

 • h. centru hipic

 • i. centru de canotaj

 • j. poligon de tir sportiv m. bază sportivă o. popicărie etc.

 • (2) Agrement:

a.bază de agrement

b.bază de agrement nautic

c.pol de agrement

d.teren de golf

f.parc de agrement specializat (zoo parc, călărie, skate parc, escaladă, paintball, parc aventură, parc de distracții, ș.a.), conexe etc.

g.ștrand

i.minigolf

j.bowling, popicărie

Funcțiuni de primire turistică:

(2)motel

(3)vilă turistică

(4)pensiune turistică

(5)pensiune agroturistică

(6)hostel, youth hostel

(7)bungalow

(8)popas turistic

~'T-?

/ l

(9)camping

Spații verzi:

—’U

(7)grădini zoologice

Funcțiuni industriale

Funcțiuni aferente infrasti ucturii de transport:

'■ (

(l)gară de persoane/stație a trenului metropolitan, eurogară, cu dotările aferente

conform normelor naționale și internaționale

(2)autogă ră____BIROU DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DES1GN

B dui Unim nr 66 bloc K3 ica'a ’ etaj 1 ap 3 sector 3 Bucu'esb   România

RC 3401762'1996 Cod fiscal 8327696 Cont R016BRDE410SV21868144100 BRD f*ala CaMeron

/V /°z \ (

X        \     _ ■ ' /   //

Xx?—3  r—/

(3)terminal intermodal de mărfuri cu funcțiunile aferente conform normelor naționale și internațional (4)terminal intermodal de călători (7)depou pentru vehicule de transport

Funcțiuni de gospodărire comunală

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare:

(3)activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc.) etc

b) Orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și care: b.l) sunt poluante, b.2) prezintă risc tehnologic sau generează trafic major, precum industria prelucrătoare (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); transport si depozitare (substanțe inflamabile sau toxice); alte activitati de servicii (unitati poluante si care prezintă risc tehnologic); b.3) impun restricții suplimentare pentru terenurile din imediata proximitate ex. restricții/zone de proiecție sanitare, de mediu etc.

b.4) utilizează pentru depozitare și producție Teren vizibil din circulațiile publice (cu excepția activităților cu rol demonstrativ/atractiv care se desfășoară în aer liber în scop turistic);

b.5.) prevăd lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea și colectarea apelor meteorice.

c) Prevederile prezentului Punct se citesc impreuna cu prescripțiile privind interdicțiile cupiinseîn:

 • Art. 23 Expunerea la riscuri naturale

 • • /\rt. 24 Zone cu riscuri tehnologice și zone de protecție/de

siguranță cu regim special

• Art. 27 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • • Art. 28 Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • • Art. 42 An iplasarea în interiorul parcelei (subpunctul Necesitatea separației funcționale și distanțe de protecție)

f. tab. #05

PARAGRAF II

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

g. tab. #05

Pct. 4 ■ Caracteristici ale p.ircelrdor (suprafețe, forme, dimensiuni}

(1) Parcelele sunt considerate construibile direct pentru clădiri noi dară respectă subcapitolul VIA Condiții generale de construibilitate a parcelelor; reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului.

(2) Pe parcelele care nu respectă cumulativ condițiile de mai sus, se poate aproba executarea lucrărilor de construcții noi doar în condițiile elaborării și aprobării unui Plan Urbanistic de Detaliu însoțit de ilustrare de arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibiljțatea construirii.

URBANISM ARHITECTURA DESlGN etaj 1 ap 3 teclcr 3 București Roman a RO1bBRDE410SV2lHb«14410i. 6R1 1 > < CaMww.

_JScX x / *il

 • (3) Prin excepție de la prevederile Art. 49 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru construcții (privind raportul între laturi), în vedere îndeplinirii posibilității de autorizare directă, pentru terenurile care îndeplinesc implicit condițiile de suprafață și front, dar forma este neregulată, se pot determina cadastral în coordonate stereo 70 (fără a fi necesară dezmembrarea) pentru o parte din etapele de derulare a investiției sau pentru investiția în integralitate, perimetre în interiorul parcelei ale unor forme geometrice elementare a căror raport între laturi este < 1/3. în cazul în care terenul nu permite realizarea operațiunii de geometrizare se impune elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism tip plan urbanistic de detaliu.

 • (4) Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct intervenții la construcțiile existente privind reconformări volumetrice, cu încadrarea în celelalte prevederi ale prezentului regulament.

 • (5) Prin excepție de la prevederile de mai sus se pot autoriza direct lucrările de modificare interioară, reparare, protejare, restauiare, conservare, reabilitare termică, amenajări peisagistice, rețele de echipare edilitară și circulații interioare, parcări la sol și alte lucrări de construcții autorizabile direct conform legii.

 • (6) Pentru realizarea unor clădiri pe terenuri rezultate în urma unor operațiuni <le comasare care generează parcele cu suprafețe mai mari de 1500 mp, cu excepția clădirilor care adăpostesc funcțiuni publice, in vederea evitării unor intervenții agabaritice se vor elabora și aproba documentații P.U.D. însoțite de ilustrare arhitectural-volumetrică care să justifice modul de inserție al noilor clădiri în țesutul urban existent.

 • (7) în cazul unor lotizări noi în vederea realizării unor clădiri noi supiafața parcelelor vor respecta prevederile:

 • • Art 48 Condiții generale de construibilitatea parcelelor

 • • Al t. 49 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului pentru

construcții

 • Art 50 Parcelarea și reparcelarea

 • (8) Prevederile prezentului Punct se citesc împreuna cu prevederile următoare:

VI. 3. Reguli cu privire la echiparea edilitara

li. tab. #05

Pct. 5 -Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) Toate categoriile de clădiri, se vor amplasa pe alinierea constituita în zonele în care aceasta există sau pe aliniament în cazul în care alinierea constituită coincide cu aliniamentul.

(?) Pentiu zonele care conțin străzi existente (asupra cărora nu se impun modificări de profil) și pentru străzile nou propuse in care nu este constituita alinierea, retragerea față de aliniament va fi funcție de categoiia străzii respectiv 3,0 m pentru categoria IV și III, 5,Om pentr" categoria II, 1, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilpRÎnvecinate, calcane propuse a fi menținute datorită valorii lor arhit/crural/urbanistice sau de întrebuințare.

URBE 2000
BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DES1GN

B dul Unir ■ nr  66 D'c K) *cara  1 etaj 1 ap 3  sector 3 București    Roman a

RC -MU'752 ’996 Cod Se* 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD fu,au CaMeror

 • (3) Pentru străzile propuse în vederea lărgirii alinierea poate să coincidă cu aliniamentul nou format (realiniere) sau să preia alinieri consituite față de aliniamentul nou daca acestea există.

 • (4) Prin excepție de la alin (1), (?), (3), în cazul terenurilor cu deschiderea la strada mai mare de 60,0 m, se poate crea o noua aliniere a construcțiilor.

 • (5) Prin excepție de la alin (1), (2), (3), (4) în cazul terenurilor cu restricții/protecții/interdicții provenite de la obiective de utilitate publică existente sau propuse, alinierea poate sa fie determinat? de limita acestor zone.

 • (6) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu:

 • (7) Art. 39 Amplasarea față de drumurile publice

 • (8) Ațt. 40 Amplasarea față de infrastructura feroviară

 • (9) Art. 41 Amplasarea față de aliniament

  i.tab. #05 Pct.G-


  Amplasare?


  clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


 • (1) în cazul clădirilor noi care se vor amplasa în regim izolat, retragerea

față de limitele laterale și posterioaiă se va stabili după cum

urmează:

 • a) minim 1/3 x înălțimea clădirii măsurată în planul fațadei I? atic/cornișă (Hmax/3), dar nu mai puțin de 3,00 m pentru limitele laterale si nu mai puțin de 5,0 m pentru limita posterioară;

 • b) Prin excepție de la retragerile față de limitele de proprietate menționate mai sus se admite realizarea teraselor, balcoanelor și logiilor deschise peste aceste limite cu condiția să nu le depășească cu mai mult de 1,00 m și cu respectarea prevederilor Codului Civil;

 • c) O reglementare detaliată a retragerilor menționate la litera a) poate fi aprobată printr-un P.U.D. însoțit de ilustrare urbanistică și conformare arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii si doar până la o distanță >3,00 metri, cu respectarea literei b); Pentru retragerea posterioară este aplicabil, în funcție de caz, Art. 42 subpunctul Reguli speciale de amplasare față de limita posterioară

Prin excepție de la prevederile de mai sus, pentru clădiri având un regim de înălțime de maxim P+1+M/E2r, distanțele față de limitele laterale și posterioară vor respecta distanțele minime prevăzute în Condițiile de Cod civil și doar prin elaboiarea și aprobare unui P.U.D. însoțit de ilustrare urbanistică și conformare arhitectural-volumetrică care să demonstreze posibilitatea construirii.

 • (2) In cazul clădirilor care se vot amplasa în regim cuplat/alipit (cu rost seismic) retragerea față de limita laterală opusă se va calcula în conformitate cu prevederile a lin. (1), iar zona de alipire/cuplare va fi pe o adâticitne de cel mult 20,00 m, după care se va insera o cuite de lumină, putându-se continua alipirea/cuplarea.

(o) în cazul < lădirilor care se vor amplasa în regim înșiruit, retragerea față de limitele laterale va respecta prevederile legale plivind proiectai^^ei&mic^ 1aTrl^:de;liTjțițaqjosteriyară se va calculca înU  R

BIROU    DE

B E

PROIECTARE

2

URBANISM

0 0

ARHITECTURA.

1 0

DESiGN

B dui Unu nr 66

bioc K3 scara 1

eta, 1 ap 3

aactor 3 Bucurași'

Romama

RC J401752'1996 Cod

l.sca «327696 Con’

R016BRDE410SV2186A144100 BRD


conformitate cu prevederile alin, (1) care fac referință la retragerea față de limita posterioară.

(4) în cazul în care terenul se învecinează cu un teren/mai multe terenuri domeniu public (care nu sunt circulații publice care să determine un regim de aliniere) derogările cu privire la retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor obține doar prin aprobarea unei documentații P.U.D. și cu condiția de a nu se crea calcane vizibile. în astfel de condiții clădirile se pot amplasa pe limita/ limitele de proprietate sau retrase conform Codului Civil, în cazul în care nu există restricții care să determine o altă poziționare, iar fațadele vor fi tratate în mod similar cu cea principală.

(5) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art 42 subpunctul Amplasarea în interiorul parcelei.

j. tab. #05

Pct. 7 -Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • (1) Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu 1/3 din înălțimea maximă în planul fațadei celei mai înalte clădiri orientate către cealaltă și cu condiția realizării unui studiu de însorire.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin (1) pentru fațadele care nu prezintă ferestre în care este necesară asigurarea luminării unor încăperi de locuit (dormitor sau camera de zi - care necesită lumină naturală) sau feiestre ale unor încăperi pentru activitati permanente ce necesita lumina naturala distanța se poate reduce la 1/4, dar nu mai puțin de 3,00 m.

 • (3) în cazul construcțiilor de pe aceeași parcelă prevăzute în sistem cuplat/alipit, distanța între ele va fi cea reprezentată de rostul seismic.

 • (4) Prevederile prezentului Punct se citesc împreună cu: Art. 42 subpunctul Amp/asarea în interiorul parcelei

k. tab. #05

Pct. 8 - Circulații și accese

 • (1) Se aplică prevederile din:

 • subcapitolul VI.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • • Art. 42 subpunctul Circulația carosabilă si staționarea în

interiorul incintei

1. tab. #05

Pct. 9 -Staționerea autovehiculelor

(1). Se aplică reglementările prevăzute la Art. 53

(2). ParcajeSe vor avea în vedere prevederile Art. 36 Măsuri pentru dezvoltarea rețelei de parcaje de uz public.

m. tab. #0?

/

' tY v ('

Pct iu - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor O

1 • ——-

(1) Hinax 12,0 m (vezi înălțimea maximă din prevederi generale), Rhmax P+2E+M/E3R (se va citi împreună cu înălțimea construcțiilor. Alin. 1)., iar mansarda sau etajul 3 retras va reprezenta 60% din aria construita a nivelului curent.

(/) Prin excepție de la prevederile elin (1) se admite suplimentar un nivel în planul fațadei, precum și majorarea Hmax corespondent nivelului suplimentar calculat la Hmax conventional/nivel de 3,00 m pentru parcelele de colt și doar în cazul intersecțiilor în care cel puțin una dintre străzi este de categoria a ll-a (14,00 m) și cu încadrarea în C.U. f. maxim admis.

(3) Prin excepție de la prevederile anterioare, în cazurile în care pe limita proprietate ajmobilu lui studiat.se.află-o c-ladk e care are calcanul
URBE 2000

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA.  DESIGN

B dui Unim nr 66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3 sector 3 București    Romanii

RC               i ! '  ,          C RO16BRDE4 ÎOSVi'lH6H1441C'i. BRD •

cu care se va alipi cu Hmax > decât cel precizat în prevederile alin 1, Hmax al clădirii nou proiectate va putea prelua Hmax existent, după care se va retrage în trepte până la cel puțin 12 m.

(4) Prevederile alin (2) și (3) se vor aplica doar prin elaborarea și aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D. însoțit de ilustrare ahitectural-volumetrică.

(5) Prevederile prezentului punct se vor citi împreună cu:

Art. 51 înălțimea construcțiilor

Art. 42Requla calcanului si excepțiile sale,

Art. 25Constructii cu caracter special; emiterea de avize ale

instituțiilor abilitate

n. tab. #05

Pct. 11 ■ Aspectul exterior al clădirilor

 • (1) . Se aplică reglementările înscrise la:

 • • Art. 52 Reguli generale privind aspectul exterior al construcțiilor

 • Art. 42 - Coerenta imaginii urbane

 • (2). Pentru zonele în care s-au instituit măsuri de protecție a patrimoniului natural și construit (identificat pe planșa de reglementări) se aplică și prevederile de la Subcapitolul IV.2. Protecția patrimoniului antropic

o. tab. #05

Pct. 12 - Condiții de echipare edilitară

 • (5) . Se aplică reglementările din:

 • • Art. 30 Asigurarea echipării edilitare

 • • Alt. 45 Racordarea la rețele edilitare existente

 • (6) . Se vor avea în vedere și prevederile din:

 • • Art. 31 Reglementări pentru terenurile destinate realizării

lucrărilor de utilitate publică

 • • Art. 32 Măsuri pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică

 • • Art. 38 Măsuri privind încurajarea dezvoltării infrastructurii

rutiere și echipamentejor tehnico-edilitare de utilitate pybljcă

p. tab. #05

Pct.

plar

13 Spații itate

 • (1) . Se aplică reglementările din:

 • Art. 54 Spații verzi

 • (2) . Se vor avea în vedere și prevederile de la Art. 33 Măsuri pentru încurajarea realizării de noi spații verzi publice.

 • (3) . Pentru zonele în care s-au instituit măsur i de protecție a peisajului și natural și construit (identificate pe planșa de reglementări) se vor avea în vedere și:

 • • Art. 13 Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

 • Art. 14 Zone construite protejate

q. tab. #05

Pct. împ

14      -

rejmuiri

(1). Se aplică reglementările de la Art. 55 împrejmuiri

r. tab. #05

PARAGRAF UE

POSIBILITĂȚI MAXIME DF OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

s. tab. #05

/V

JîL

Pct. 15 Procent

-maxim       de

(1). Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.): 45%.

(2). Prin excepție de la prevederile alin. (1):

1.1. în cazul în care se propun reconstruiri ale unor clădiri cu valoarea arhitecturală/istorică sau a altor clădiri în conformitate cu l ege? 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, se poate menține P.O.T. inițial conform releveelor, a fișei bunului imobil sau alte acte doveditoare.--------


BIROU PE PROIECTARE B dui Unirii nr 66 bioc K3 scara i

RC 340 1762'1996 Cod fiscal 6327696 Con!

URBANISM ARHITECTURA DESLGN eta| 1 ap 3 sector 3 București Romanii

R01bBRDE410SV21H6Kl4410(» BRi ■ u

1.2. Pentru parcelele cu construcții care nu dispun de dependințe tip grup sanitar, bucătărie este admisă realizarea acestora în extinderea clădirii existente prin excepție de la P.O.T. existent sau P.O.T. maxim admis cu o suprafață construită la sol de maximum 12,00 mp.

(3). Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu CAPITOLUL V. -REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA

APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-

Art. 28

t. tab. #05

A Pct. 16 -Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

(1). C.U.T. = 1,3 pentru P+2E, C.U.T. =1,60 pentru P+2E+M/E3r.

(2). Prevederile prezentului punct se citesc împreună cu CAPITOLUL V. -REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA

APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC, mai puțin prescripțiile de la Art. 22-

Art. 28
URBE 2000

BIROU    DE PROIECTARE URBANISM ARHITECTURA   DESIGN

Bdui Un<rn nr  66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3  sector 3 București   Rominu

RC ■ '   "496 Cod tacai 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD Maia Calderon

L3a - SUBZONA L( )CUINȚELOR COLEC TIVE MEDII (P+3-4 niveluri) SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

a. tab. #06

L3a

b. tab. #06

PARAGRAF 1

c. tab. #06

Pct. 1 - Utilizări

admise

/o.

A

-7 \

V


SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4 NIVELURI) SITU.A.T.EÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE [TABELA06]______________ UTILIZARE FIJNCȚIONALĂ__

 • a) Funcțiuni (vezi ANEXA 3):

Funcțiunea de locuire:

Funcțiuni de cult:

(l)lăcaș de cult

Funcțiuni din domeniul cultural:

(8)cluburi pentru petrecerea timpului liber: al copiilor, al vârstnicilor etc.

(9)centru comunitar

Funcțiuni de educație și cercetare: (l)creșă (2)grădiniță (3)centru de zi (4)școală primară, școală gimnazială, (5)liceu, școală postliceală, școală de arte și meserii (6)afterschool (7)unități/centre de învățământ special (8)unități deînvățămînt superior (9)spații de cazare pentru elevi sau studenți, cantine (14)unități de învățământ cu profil dedicat ( ex.activităților sportive, muzică, etc)

Funcțiuni de sănătate și asistență socială:

(2)

Unități de asistență medicală fără staționar:

(3)

Alte unități de sănătate:

(4)

Unități de asistență socială cu cazare:

(5)

Unități de asistență socială fără cazare:

Funcțiuni sportive și de agrement:


 • (1) Domeniul sportiv:

 • b. bazin de înot acoperit sau în aer liber

 • c. sală de sport specializată sau polivalentă

 • d. teren de sport în aer liber sau acoperit (pentru jocuri sportive, tenis, fotbal etc.)

 • e. patinoar (natural sau artificial) deschis sau acoperit

 • p. grădiniță, școală pentru educația sportivilor.

 • (2) Agrement:

 • b. centru spa

e. teren de picnic etc.

f.scuaruri etc.■■■■■URBE 2000

BIROU   DE PROIECTARF URBANISM ARHITECTURA   DESiGN

B dul Umr । nt  66 bloc K3 scara 1 etaj 1 ap 3  sacior 3 Bucu'esb    Romanța

RC 3401752'1996 Cod 6scai 8327696 Cont RO16BRDE410SV21868144100 BRD lAala Catdaran