Hotărârea nr. 338/2020

HOTARAREnr. 338 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) – CALEA PLEVNEI NR. 114, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Calea Plevnei nr. 114, Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 220/13.01.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 38/28.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 196/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • - Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 2241/230/P/45868/28.12.2017;

 • - Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de inițiere nr. 71/18.09.2017;

 • - Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București - avizul nr. 790/ZP/09.05.2019;

 • - Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 59/06.08.2018;

 • - Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu nr. 29659/1679/26.11.2019;

 • - Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.7616/01.10.2019;

 • - Serviciul Român de Informații: avizul nr. 323305/07.11.2019;

 • - Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 425.862/13.11.2019;

 • - Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirit” București - Ilfov: avizul nr. 913014/27.06.2018;

 • - Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1663226/28.09.2018;

 • - Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1625276/8805/06.08.2018; în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind ag£©teas$a Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ultiMiraiWț A aT

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010;

 • - Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea Plevnei nr. 114, Sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 02/13.01.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 219/13.01.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism               n b

Ca urmare cererii adresate de S.C. METROPOLITAN INTERN

Adrian Rădulescu RUR D,E, în calitate de proiectant, nr. 14, bl. P39, sc. 2, apt.39, sector 5, București, pentru I inițiator, cu domiciliul în București sub nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificării emite următorul:
ITBCTS SRL - urb. ile Topliceanu în calitate de , înregistrată Ici Primăria Municipiului 3, în confo


AVIZ

nr. 02 i 4 S t O'f .. yedenle Legii nr. rn^le^riib. ulterioare, se


pentru

PUZ- CALEA PLEVNEI NR. 114, SECTOR 1, BUCUREȘTI


GENERAT DE IMOBILUL : Calea Plevnei nr. 114, sector 1, București, în suprafață totală de 938,Omp ( nr. cadastral 259671, notat în Extras de Carte Funciară nr. cerere 112722/ 13.11.2019), este proprietate particulară pentru care a fost emis Certificatul de urbanism nr. 2241/230/ P/45868 din 28.12.2017 ( termen de valabilitate 24 luni de la data emiterii, prelungit 12 luni, până în data de 29.12.2020 ) de Primăria Sectorului 1, București.

Notă: declarația coproprietarului, încheiere de autentificare nr. 796/15 februarie 2019.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:     S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Adrian Rădulescu - RUR D,E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, delimitată conform planului de reglementări anexat.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, imobilul este cuprins în „CA2” - subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45m, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante: Utilizări admise - se admit funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri: - sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birouri; - servicii financiar-bancare și de asigurări; - servicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale); - servicii pentru cercetare-dezvoltare; - servicii de formare - informare; - biblioteci, mediateci; - poșta și telecomunicații (releu infostructură); - edituri, centre media; - activități asociative diverse; ■ hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție; - expoziții, centre și galerii de aită; - servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și pentru funcționarea zonei centrale, servicii pentru transporturi; - agenții diverse (imobiliare, de turism etc.) - restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase; - centre comerciale, magazine cu piaza interioară, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă etc.; -cazino, dancing, cinema; - centre de recreere și sport în spații acoperite; - mici unități productive manufacturiere și de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale; - locuințe cu partiu special având incluse spații pentru profesiuni liberale; - parcaje multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): pentru clădiri cu 6 niveluri și peste - POT maxim = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.; pentru clădirile sub 6 niveluri POT maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.

 • - Coeficient de Utilizare al Terenului (CUT): pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului; pentru clădiri cu 6 niveluri și peste CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren ; pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren.

 • - Retragerea minimă față de aliniament : pe terenurile libere care vor face obiectul P.U.Z. se recomandă dispunerea clădirilor cu regim de construire continuu pe aliniament, atât spre stradă cât și spre spațiile exclusiv pietonale stabilite prin planul urbanistic.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: (...) se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică dispusă izolat sau față de o biserică ortodoxă ; în acest caz se admite o retragere față de limitele parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri; - clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri; - se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

AVIZ DE INIȚIERE (ACTUAL OPORTUNITATE) nr. 71 din 18.09.2017 emis de Primăria Municipiului București.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - U.T.R. “CA2” conform PUG MB

 • - Regim de construire: discontinuu (izolat)

 • - Funcțiune predominantă : mixtă - locuințe colective cu dotări complementare locuirii - comerț, servicii

 • - Regimul maxim de înălțime: RHmax.= 2S+D+P+Mez+7E+Eth., cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 61,5 %

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3,6 mp ADC/mp teren.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Hmax.= 8,Om pentru RHmax.= 2S+D+P+Mez. și H maxim = 35,0 m pentru RHmax.= 2S+D+P+Mez+7E+Eth.; cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: 4,Om față de aliniamentul de la Calea Plevnei și pe aliniament la Str. Virgiliu, cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare.

 • - Retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare : 3,Om față de limita N-E și 6,0 m, respectiv 3,Om față de limită stângă de proprietate, vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 8805/06.08.2018, împreună cu planșa nr. 1625276/21.05.2018, modificată noiembrie 2019, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și respectarea condițiilor prevăzute în Avizul Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1663226/28.09.2018, împreună cu planșa nr. 1663226/28.09.2018, vizată spre neschimbare, emis de DGUAT - Direcția Urbanism.

 • - La faza Autorizației de construire respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe.

 • - La faza Autorizației de construire respectarea condițiilor specificate în Avizul nr. 790/ZP/09.05.2019 și adresa nr. 5798/21.11.2019 emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Direcția pentru Cultură a Municipiului București ; adresa nr. 913014, București, București, 27.06.2018 emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; în adresa nr. 29659/1679 din 26 nov. 2019 emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română ; adresa nr. 323305/07.11.2019 emisă de Serviciul Român de Informații; adresa nr. DT 7616/01.10.2019, București ( aviz nr. DT/6363) emisă de Ministerul Apărării Naționaie, Statul Major al Apărării; adresa nr. 425862/13.11.2019, împreună cu planșa vizată spre neschimabare 425862/13.11.2019, emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală Logistică.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - Calea Plevnei nr. 114, sector 1, București, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. U3 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.- ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 2241/230/ P/45868 din 28.12.2017( termen de valabilitate 24 luni de la data emiterii, prelungit 12 luni, până în data de 29.12.2020 ) emis de Primăria Sectorului 1, București.

ARHITECT SEF AL MUI ARH. ȘTEFAN CĂI


IPIULUI BUCUREȘTI I DUNUTRASCU


/) Șef serviciu, arț/^Cristuja-țopîrțeapu

Redactat, ing.- urb. Camelia Garcușa/ 4ex./18.12.2019

Bd. Regina Elisabeta nr. 4Xcod Tel: 021.305.55.00     /

http://www.pmb.ro

il 05țyi3, sector 5, București,
VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL


IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTA - LOCUITE SI SPATII COMERCIALE

Calea Plevnei nr. 114

Sector 1, Mununicipiul București. z5         URBANISM

AV,ZNR---^...Z3f?Z^^

2ol9

P.U.Z. - Imobil funcțiune mixta - locuințe si spatii comerciale

Calea Plevnei nr. 114, Sector 1, Mun. București

Document: Regulament Local de Urbanism

Page: 1/8


FOAIE DE GARDA


Proiectant

S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS S.R.L. J40/5698/2oo5

C.U.L RO 174o83o7

Proiect nr.

105/2017

Inițiator

Titlul documentației

P.U.Z. - IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI COMPLEMENTARE LOCUIRII- COMERȚ, SERVICII

Amplasament

Calea Plevnei, nr. 114, Sector 1, București

Data

2ol9

COLECTIV DE ELABORARE

f

Urbanism

S.C. METROPOLITAN

INTERNATIONAL ARHITECTS

S.R.L.

Sef. PTsj^/tirb. Adrian Radulescu

5 Proiectat: arh. Dan Voiculescu

Proiectat: urb. Teodora Floroaica

Proiectat: urb. Ungureanu Eliza

CONȚINUT:

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚACUPRINS - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE

4

1.1 Domeniu de aplicare

1.2 Corelări cu alte documentații

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

.5

.5

5

5

5 .6

6

6


2.1 Unități Teritoriale de Referință....................................................................................

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.........................................................................

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE...............................................................................................

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI................................................................

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE...........................................................................................

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)..........

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT............................................

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl ...............

POSTERIOARE ALE PARCELELOR.............................................................................................

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI.....................

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.......................................................................................

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR..................................................................

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.............................................

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR................................................................

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ...................................................................

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE...................................................................

Articolul 14 - ÎMPREJMUIRI...................................................................................................

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI..........

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).....

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

6

6

7

7

7

7

7

7

8 .8 8 .8i^-rbawsm

........................

, W-ATȘPR^ NESCHiMBARE

TITLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE 1.1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal - IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTA -LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI COMPLEMENTARE LOCUIRII - COMERȚ, SERVICII se aplica pe terenul din Calea Plevnei, nr. 114, sector 1, București, care face parte integranta din prezentul regulament, avand următoarele elemente de reper la nivel local:

 • - la nord/vest - proprietate M. Ap.N. - Serviciul Medical de Urgență al M.Ap.N.

 • - la sud/vest - Strada Virgiliu;

 • - la sud/est - Calea Plevnei (Casa Radio);

 • - la nord/ est - proprietate privată

1.2 Corelări cu alte documentatii

P.U.G. București

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2ooo, cu modificările si completările ulterioare, unde zona studiata se incadreaza in U.T.R. U.T.R. CA2 -subzona centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltine medie, mare si cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau dicontinuu.

Procent maxim de ocupare a terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim - clădiri cu >6E = 70%

 • - clădiri cu <6E = 60%

Coeficient maxim de utilizare a terenului - C.U.T.

C.U.T. Maxim - clădiri cu >6E = 3.0 mp. ADC/mp. teren

 • - clădiri cu <6E = 2.5 mp.ADC/ mp. teren

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

 • 2.1 Unitari Teritoriale de Referința

ZONA MIXTA - LOCUINȚE COLECTIVE CU DOTĂRI COMPLEMENTARE LOCUIRII - COMERȚ, SERVICII

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Lotul se înscrie în P.U.G. al Municipiului București în condițiile funcționale caracteristice zonei

CA2, adaptate condițiilor specifice PUZ-ului de față.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele funcțiuni:

 • - funcțiune mixtă- locuințe colective cu dotări complementare locuirii -comerț, servicii;

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Sunt admise următoarele utilizări:

 • - clădirile vor avea parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale;

 • - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanta mai mica de loo,oo metri de service si echipamente publice si de biserici;

 • - pentru orice utilizări se va rine seama de condițiile geotehnice si de zonare seismica;

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE                                                     (

Sunt interzise următoarele utilizări:                                                                 7

activitari productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul ge/&fet;

constructii provizorii de orice natura;

statii de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

curățătorii chimice;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitari mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasamente care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

 • - conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

 • - terenul are care face obiectul prezentului regulament are o suprafața 938,22mp (de forma trapez dreptunghic) conform suportului topografic vizat O.C.P.I. - PVR nr. 898/2ol4 atașat la documentate

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • - conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

 • -4,oo metri fată de aliniamentul străzii Calea Plevnei

 • -pe aliniamentul str. Virqiliu

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE și POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - conform P.U.Z. U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

 • - la Nord-Vest: minim 6,00 metri, respectiv 3,00 metri;

 • - la Nord Est: minim 3, oo metri;

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA.

 • - nu este cazul

Articolul 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

 • - terenul are acces atat din Calea Plevnei cat si din Strada Virgiliu, insa intrarea in subteran (parcarea subterana) se va realiza exclusiv din Strada Virgiliu (conform recomandărilor instituțiilor avizatoare);

 • - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor

____handicapate sau cu dificultăți de deplasare;

Â-Ty^^esul se va realiza conform Acordului de principiu al Comisiei Tehnice de Circulați cu nr.

O               06.08.2018 împreună cu planșa aferentă "Planșă modificatoare la Aviz cu nr. 8805/

'018- Modificat noiembrie 2019 "

- STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

________                                 ..........-r.                    ..        .

PUZ- -U-o40° “ Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

^\^ZlULG^3taționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice, in conformitate cu / H.C.L. nr. 66 din 6.o4.2oo6 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de \ locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului / București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație".

DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

Articolul 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRII

conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

inaltimea maxima a clădirii va fi: Hmaxim = 35,oo metri

RHmaxim = 2S+Ds+P+Mz+7Er+Eth

Hmaxim 8 m pentru Rhmax 2S+D+P+Mz

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRII

conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.

conform Avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale-Direcția pt.Cultură a Municipiului București cu nr. 2501/09.05.2019 este necesară revenirea la faza DTAC cu

fațadele propuse


Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

construcția va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;


se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbre clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

Articolul 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Functiona^oJ^ spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înie cu un arbore la fiecare 40 mp;


direcția urbanism

REGULAMEN T LOCy.t-Rn URBANISM

AViZNR.....

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

se recomandă înverzirea teraselor necirculabile ale clădirilor în proporție de 70 %..

parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime.

se va respecta Avizului Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice- Agenția Regională pentru Protecția Mediului București-aviz nr. 14908/06.08.2018;

Articolul 14 - ÎMPREJMUIRI

conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

spre Str.Virgiliu si Calea Plevnei marcarea limitei proprietății pentru funcțiuni accesibile publicului se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

gardurile dintre proprietăți vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2,50 metri , cu ( obținerea Avizului Ministerului Apărării Naționale cu care parcela PUZ se învecinează ;

SECȚIUNEA III: - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

- P.O.T. maxim 61.5 %

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

- C.U.T. maxim = 3,6 mp. A.D.C./ mp.teren

Nota:

Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism se aplica numai asupra terenului care a generat P.U.Z. Plan Urbanistic Zonal - terenul din Calea Plevnei nr. 114, Sector 1, București.

A) %


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ-CALEA PLEVNEI NR. 114, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului ( conform înscrisurilor), astfel:

 • • etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 17.11.2017- 04.12.2017

 • • etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 04.05.2018 - 21.05.2018.

 • • etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 08.09.2018 -24.09.2018.

 • • etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Localizarea rezidentilor, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces - deținătorii dreptului de proprietate al imobilelor învecinate.

Din înscrisuri reiese faptul că la Registratura Primăriei Municipiului București au fost înregistrate sesizări/memorii din partea vecinilor, printre care enumerăm :

 • - PMB nr. 1573196/03.11.2017, la Direcția Urbanism cu nr. 13341/06.11.2017 - Doamna Jugariu Elena - Str. Virgiliu nr. 59.

 • 4. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

- “ nu s-a ținut cont de situația reală din teren (...), astfel apare o clădire în vecinătatea imediată a lotului meu de la nr. 59 din Str. Virgiliu, clădire care nu există în realitate (...)”.


Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele,


observațiile și rezervele exprimate de public.

Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

 • - răspunsul elaboratorului înregistrat la PMB cu nr. 1580026/27.11.2017, a cărei fotocopie o anexăm.

 • 6. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul comisiilor de specialitate, comisii compuse din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, alte avize conform legislației în vigoare - avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor, a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 8805/06.08.2018, împreună cu planșa nr. 1625276/21.05.2018, modificată noiembrie 2019, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ - ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 59/06.08.2018.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STR. CALEA PLEVNEI NR. 114, SECTOR 1, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, apreciem faptul că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012, propunem'Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

HITECT ȘEF AL s. ARH. ȘTEFAN


ICIPIULUI BUCUREȘTI IN DUMLTRAȘCU

'iciu, îîrceanu

Redactat;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro