Hotărârea nr. 337/2020

HOTARAREnr. 337 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ STRADA POVESTEI NR. 15–15D–17A-19, SECTOR 4

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ Strada Povestei nr. 15 - 15D - 17A -19, Sector 4

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 3619/16.04.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 52/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 339/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • - Primăria Sectorului 4 - Certificatul de urbanism nr. 431/14024/12.04.2019;

 • - Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 9/15.02.2016;

 • - Primăria Municipiului București - avizul preliminar nr. 29/19.03.2018;

 • - Ministerul Mediului - Agenția Națională pentru Protecția Mediului București - Decizia etapei de încadrare nr. 55/26.07.2018;

 • - Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov - avizul nr. 912581/29.05.2018;

 • - Apa Nova București S.A.: avizul nr. 91913252/07.11.2019;

E - distribuție Muntenia: avizul nr. 284013865/25.10.2019;

 • - Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - RADET: avizul nr. 69527/21.10.2019;

S.C. Telekom Romania Communications S.A.: avizul nr. 100/05/03/01/3965/29.10.2019;

 • - Distrigaz Sud Rețele: avizul nr. 314445346/16.10.2019 RG;

 • - Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea: avizul nr. 1131/01.11.2016;

 • - Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul nr. 34285/1972/15.01.2020;

 • - Comisia de Coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1798068/31.01.2020;

 • - Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1464815/16655/06.12.2016;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu

 • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010;

 • - Hotărârii C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârii C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârii C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârii C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal PUZ - Strada Povestei nr. 15 - 15D - 17A - 19, Sector 4, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 31/15.04.2020 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 3620/16.04.2020 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.București, 13.08.2020

Nr. 337


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de Doamna                         în calitate de inițiator / proprietar, cu domiciliul în

București, Sector 4, Strada^^^^J^MB|^|^eprezentatâ^ie elaboratorul documentației de urbanism - DACRA STUDIO SRL / urb.lulia Alexanaresci^^<OT^?D20,E, cu sediul în București, Strada Argetoaia nr.5, înregistrată cu nr.1819733 din data de 03.02.2020 și nr.1187 / 04.02.2020 - DGUAT/PMB, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR....3./..... i

PUZ - STRADA POVESTEI NR. 15 - 15D - 17A -19 / SECTOR 4

GENERAT DE IMOBILUL situat în București, STRADA POVESTEI NR. 15-15D-17A-19 / SECTOR 4, compus din teren în suprafață de 8.720 mp (din acte) / 8,985 mp (din măsurători) , proprietate privată, conform Certificatului de Urbanism nr. 431 / 14024 din 12.04.2019 emis de Primăria Sectorului 4 / București (valabilitate 24 luni). Documentația a fost demarată în baza Certificatului de Urbanism nr. 1253 / 39395 din 17.11.2015 emis anterior pentru amplasament de către Primăria Sectorului 4 / București.

PROIECTANT GENERAL:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. lulia Alexandrescu / RUR - D20,E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 4.


PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR: încadrare funcțională:

 • * Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprjî&Jite/pițmi 269/2000, cu modificările și completările ulterioare: CB3 - poli urbani principali

V1a - parcuri, grădini scuaruri și fâșii plantate publice

Indici urbanistici CB3:

POT max - 70%, cu posibilitatea unui spor pe 80% din terenul liber cu clădiri maxim


CUT max - 4,5 mp ADC / mp teren

RH max - nu se limitează înălțimea clădirilor

Indicatori urbanistici V1a:

POT max - 15%, cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale

CUT max - 0,2 mp ADC / mp teren RH max - P+2E


Condiții de amplasare, echipare și conformare a clădirilor ■ CB3 / conform PUG-MB:

 • • Regim de construire: continuu / discontinuu - conform specificului local.

 • • Funcțiuni predominante: instituții, servicii publice importante, sedii și agenții

 • • Amplasarea clădirilor față de aliniament: conform PUZ / în zone constituite - retragere minimă 6,00m / în zone în curs de structurare - retragere minimă 10,00m.

 • • Amplasarea clădirilor față de limitele laterale / limita posterioară: conform PUZ / retragere minimă 1 12 din înălțimea la cornișă a clădirilor propuse - minim 5,00m

 • • Distanța între clădirile amplasate pe aceeași parcelă: 112 din înălțimea la cornișă a clădirilor

 • • înălțime maximă admisă: nu se limitează înălțimea clădirilor


 • • AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 9 /15.02.2016

. AVIZ PRELIMINAR NR. 29/19.03.2018

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNE:    MIXT / REZIDENȚIAL, BIROURI, COMERȚ, SERVICII

INDICATORI URBANISTICI:

 • • POT max = 50 % / amplasamentul este traversat de Strada Costache Stamate cu profil propus de 35,00m

 • • CUT max = 3,5 mp. ADC/mp. teren

 • • RH max = S+P+11E / cu integrare riguroasă în CUT

 • • H max    = 45,00 m / conform avizului AACR nr. 34285 /1972 din 15.01.2020

Retragerile minime fată de aliniament și fată de limitele laterale si posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare.

 • • Retragerea edificabilului față de Strada Costache Stamate - 6,00 m

 • • Retragerea edificabilului față de străzile secundare / față de limita posterioară - 5,00m / 7,50 m

 • • Se va respecta zona de protecție la malul Lacului Văcărești - 20,00m față de taluzul lacului Văcărești

CIRCULAȚII / ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei    ।

corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 / Aviz de circulație nr.16655/06.12.2016

 • Inițiatorul are obligația de a asigura parcarea autovehiculelor pe terenul detinut în proprietate.

 • • Amplasamentul este traversat de traseul Străzii Costache Stamate, cu un prospect propus de 35,00m, terenul fiind afectat înproporție de 30%.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA:       Obiectivul propus va fi racordat la rețelele edilitare urbane,

modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului. Vor fi respectate prevederile Avizului de precoordonare rețele edilitare / PMB nr. 1798068 / 31.01.2020 SPAȚII VERZI: conform legislației în vigoare si Avizului de mediu/etapa încadrare nr.55 / 26.07.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STRADA POVESTEI NR.15-15D-17A-19 / SECTOR 4, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a PUZ.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate si vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.                                          (

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 431 / 14024 din 12.04.2019 emis de Primăria Sectorului 4 / București.REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

Str. Povestei nr.15,15D, 17A, 19

SECTOR 4 BUCUREȘTI

CONȚINUT:

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

TITLUL II - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Str. Povestei nr.15, 15D, 17A, 19 SECTOR 4-BUCUREȘTI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL

Str. Povestei nr.15,15D, 17A, 19

SECTOR 4 BUCUREȘTI

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul RLU

Regulamentul local de urbanism este o piesa de baza in aplicarea Planului Urbanistic Zonal, intareste si detaliaza sub forma de prescriptii(permisiuni si restricții), reglementările din piesele desenate.

 • 2. Baza legala a elaborării

Regulamentul local de urbanism se elaborează in baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la problematica zonei si reglementările din PUG.

Documentele care au stat la baza eliberării Regulamentului Local de Urbanism pentru Str. Povestei nr. 15,15D, 17A, 19 sector 4, București sunt următoarele :

-Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HCGMB nr. 525/1996

 • - Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului  București  impreuna  cu

Regulamentul Local de Urbanism, aprobate prin HCGMB nr. 269/2000

 • - Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului  București  impreuna  cu

Regulamentul Local de Urbanism, aprobate prin HCGMB nr. 269/2000.

 • - Plan Urbanistic Zonal Calea Văcărești nr. 295-303, avizat cu aviz CTATU nr. 15/1/87/05.02.2009.

 • - Plan Urbanistic Zonal Strada Povestei nr. 6, 8, 10, 10A, 12 avizat cu aviz CTATU nr. 23/1/5/06.04.2010.

 • - Plan Urbanistic Zonal Strada Povestei nr. 16, 16A-18 avizat cu aviz CTATU nr. 2/2/27.01.2010.

 • - Metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal GM-010-2000.

-Codul Civil actualizat

 • 3. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplica terenului din sectorul 4, Str. Povestei nr. 15, 15D, 17A, 19 ce are o suprafața totala de 8985 mp conform actelor de proprietate, si la zona marcata ca reglementata pe planșa nr. 5- Reglementari Urbanistice.

Terenul din Str. Povestei nr. 15, 15D, 17A, 19, este proprietatea Marioarci Micsunescu conform acte de proprietate

 • • la NORD - imobil proprietate privata;

 • • la EST- terenuri in proprietatea statului;

 • • la SUD - strada Povestei;

 • • la VEST - teren in proprietatea statului si parțial imobil proprietate privata.

TITLUL II - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

|. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Prin prezentul PLAN URBANISTIC ZONAL, se propune CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aprobarea unui Regulament de Construire pentru realizarea unor construcții cu caracter definitiv în imobilul din Str. Povestei..

Conform dorinței beneficiarului se propune realizarea unor clădiri cu regim de înălțime Parter +11 Etaje..

Viitoarele construcții din Str. Povestei nr. 15,15D, 17A, 19, imobil cu o suprafața totala de 8985 mp conform actelor de proprietate, se va inscrie intr-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri si alinieri conform PLANȘA nr. 5 = REGLEMENTARI URBANISTICE (scara 1:1000)

Elemente de compoziție urbana, care au stat la baza propunerii sunt:

A) Propunerea a respectat reglementările PUZ-urilor aprobate anterior si a tramei stradale propuse. De asemenea regimul de inaltime si funcțiunea propusa sunt complementare cu propunerile alaturate.

 • 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • a. UTILIZĂRI ADMISE

 • - locuințe colective;

 • - instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; birouri

 • - servicii financiar-bancare, servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate);

 • - cercetare-dezvoltare,edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă / mediatecă; activități asociative diverse;

-servicii profesionale,

 • - restaurante, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere

 • - învățământ superior și de formare continuă

 • b. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

întrucât realizarea acestor obiective se va derula în timp, se recomandă ca prin P.U.Z. terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei.

 • c. UTILIZĂRI INTERZISE

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - depozitare en-gros;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.


ACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) consideră construibile parcelele de minim 800 mp. și un front la strada de im 18.0 metri în cazul fronturilor continue și de minim 24.0 metri în cazul onturilor discontinue.

 • 4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor retrage minim 6 metri de la aliniamentul străzii Costache Stamate, menținând retragerea blocurilor existente la vest de Calea Văcărești.

Retragerea minima față de aliniamentul străzii Povestei va fi de 5 metri.Retragerea minima față de aliniamentul străzii Intrarea Belciugatele va fi de 3.5 metri.

Clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 25 metri.

 • 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se va respecta retragerea stabilita de Apele Romane, de 20m de la piciorul taluzului lacului Văcărești.

Retragerile față de limitele laterale si poesterioare vor respecta edificabilul maxim prezentat în planșa Reglementari Urbanistice, respectiv:

Pentru parcela formată la nord de strada Costache Stamate:

 • - retrgerea fată de limita vestică de min. 7,5 metri

 • - retrgerea fată de limita nordică de min. 7 metri

 • - retrgerea fată de limita estică - pana la limita de protecție lacului - 20 m de la piciorul taluzului.

Pentru parcela formată la sud de strada Costache Stamate:

 • - retrgerea fată de limita estică - pana la limita de protecție lacului - 20 m de la piciorul taluzului; respectiv min 7.5 metri in partea sud-estica

 • 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele.

Distanța se poate reduce la o treime din înălțime, dar nu mai puțin de 6 metri numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru alte activități permanente ce necesită lumină naturală;

 • 7. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

 • 8. STAȚIONAREA AUTO VEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini.

în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat. Aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 150 metri.

Locurile de parcare se dimensionează conform H.C.G.M.B. nr.66 din 06.04,2006.

 • 9. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea maxima a clădirilor va fi de 45 metri, conform avizul AACR nr. 34285/1972 din 15.01.2020.

Regimul de înălțime propus este S+P+11E.

 • 10. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri), cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în reiatii de co-/ / vizibilitate.

 • 11. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

  Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la


sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice.


cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității inpetente care administrează resursele de apă.

Dă ta fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita ucerea gheții.

 • 12. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATESe va evita impermeabilizarea inutila a terenului; suprafețele betonate vor fi doar cele strict necesare pentru funcționarea investiției.

Se recomandă amenajarea de spatii verzi pe terasele necirculabile ale clădirilor

 • 13. ÎMPREJMUIRI

Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m. Pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,50 metri.

Spre trotuare și circulații pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase.

 • 14. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %)

Procentul de ocupare a terenului se va calcula pe intreaga parcela, înainte de transferul către domeniul public a suprafeței de teren necesare pentru extinderea circulațiilor publice.

POT maxim = 50%
 • 15. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Coeficientul de ocupare a terenului se va calcula pe intreaga parcela, înainte de transferul către domeniul public a suprafeței de teren necesare pentru extinderea circulațiilor publice.

CUT maxim = 3.5 ADC/mp teren


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI *

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea 1 eritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Nr. .ăfe^P..J?.i-£7.2020

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - STRADA POVESTEI NR. 15 - 15D - 17A -19 / SECTOR 4

1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultai ii publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborai ea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, actfel:

• etapa anunț de intenție

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:               26.01.2017 - 09.02.2017

• etapa de elaborare a propunerilor

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:               07.03.2018 - 23.03.2018

• etapa de avizare a proiectului

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:               31.01.2020 - 15.02.2020

 • • etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului wv»vipmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.


 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

 • • Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

Localizarea rezidențiior, proprietarilor și părților interesate sau alte materiale scrise.

țțicări, buletine informative


 • • Nu este cazul.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București;

Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro

Numărul peisoanelor care au participat la acest proces.

Rezumatul pioblemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

 • • Nu este cazul

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

 • • Nu este cazul

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

 • • Nu este cazul.                                       ,

 • 6. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluaraa sau nepreluarea propunerilor.

Avizul Arhitectului Șef s-a emis cu respectarea prevederilor din avizele de specialitate:

. Avizul Preliminar nr. 29 /19.03.2018 / PMB

 • • Avizul de Oportunitate nr. 9 /15.02.2016 / PMB

. Certificatul de Urbanism nr. 431 /14024 din 12.04.2019 / PS4

 • • CU emis anterior, în baza căruia a fost demarată documentația - CU nr. 1253 / 39395 din 17.11.2015 / PS4

 • • Avizul Comisiei Tehnice de Circulație / PMB - nr. 16655 / 06.12.2016

 • • Avizul de consultanță preliminară de circulație / SPU-PMB - nr.75 / 07.03.2016

 • • Avizul Comisiei de Coordonare Rețele / PMB - nr. 1798068 / 31.01.2020

 • • Avizul Ministerului Mediului - Agenția pentru Protecția Mediului București - Decizia Etapei ae încadrare nr. 55 / 26.07.2018                         '

 • • Avizul Apele Române - Ilfov-București - nr.11301 / 01.11.2016

 • • Aquaproiect SA - punct de vedere drenaj lac Văcărești - nr adresa 3531 / 743 / 22.09.2016

 • • Avizul MAI / ISU - nr. 912581 / 29.05.2018

 • • Avizul AACR nr.34285 /1972 din 15.01.2020

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ -STRADA POVESTEI NR. 15 - 15D - 17A -19 / SECTOR 4.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.