Hotărârea nr. 335/2020

HOTARAREnr. 335 din 2020-08-13 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 SA ACHIZITIONEZE, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, TERENUL SITUAT IN STRADA GRIGORE IONESCU NR. 63 A, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Strada Grigore lonescu nr. 63 A, sector 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 3679/24.04.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 70/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 337/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea nr. 36/2020 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 2 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Grigore lonescu nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 - prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 2 să achiziționeze, în numele și pentru Municipiul București, în condițiile legilor în vigoare, terenul situat în Strada Grigore lonescu nr. 63 A, sector 2, imobil ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul achiziționat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București, va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 2 și va avea destinația de parcare de reședință.

Art.3 După achiziționare, bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008. Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.4 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 2, în numele Municipiului București.

Art.5 Consiliul Local al Sectorului 2 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 13.08.2020.

ordinară a Consiliului General al


Marius Adrian PaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

A£.


ti       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Nr. cerere

Ziua

Luna

....... Ănul ~ " 2020

Cod verificare

100083554561

ll■llllllllllllllllllllllllllll


3*           Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Sectorul 2

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

• u . -   » • «răii . •

Carte Funciară Nr. 206006 București Sectorul 2

TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:25185

Nr. cadastral vechi:5786

Adresa: Loc. București Sectorul 2, Str Grigore lonescu, Nr. 63 A, Jud. București, UAT București Sector 2 - Str. lonescu Griqore, Arh., nr. 63A

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

206006

353

Descriere: -TEREN IN SUPRAFAȚA DE 353,40 MP CU URMATOAREL^

VECINĂTĂȚI:

N - TEREN VIRAN CU 0 LATURA DE 13,70 ML

E - BL T72 CU 0 LATURA DE 25,68 ML

S - STR. GRIGORE IONESCU CU 0 LATURA DE 13,53 ML

V - BL T73 CU 0 LATURA DE 27,25 ML

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

13007 / 25/05/2005

Contract Vanzare-Cumparare nr. 1957 / 2005 emis de NP TINCA CONSTANTINESCU;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1)

B, SOT

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1)

, SOȚIE

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

206006

353

Descriere: -TEREN IN SUPRAFAȚA DE 353,40 MP CU URMĂTOARELE VECINĂTĂȚI:

N - TEREN VIRAN CU 0 LATURA DE 13,70 ML

E - BLT72 CU 0 LATURA DE 25,68 ML

S - STR. GRIGORE IONESCU CU 0 LATURA DE 13,53 ML

V - BL T73 CU 0 LATURA DE 27,25 ML

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

353

-

-

-

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

6

1

27.251


  • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 0.

  • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 0.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 26/03/2020, 10:24Pagina 3 din 3