Hotărârea nr. 334/2020

HOTARAREnr. 334 din 2020-08-13 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR SUCCESIV SI CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 54/29.07.2020, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA CALLATIS NR. 16, BL. A10, SC. B, ET. 2, AP. 22, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor succesiv și Certificatului de vacanță succesorală nr. 54/29.07.2020, situat în București, Aleea Callatis nr. 16, bl. A10, sc. B, et. 2, ap. 22, sector 6 si transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

J                                                                                                                                                                                       )

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8158.1/07.08.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 69/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 336/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de moștenitor succesiv si vacantă succesorală nr. 54/29.07.2020;

în conformitate cu prevederile:

art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor succesiv si vacantă succesorală nr. 54/29.07.2020, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar. J

Art.5 Primarul General al Municipiului București, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.


Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de moștenitor succesiv și Certificatului de vacanță succesorală nr. 54/29.07.2020

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Aleea Callatis nr.

16, bl. A10, sc. B, et. 2, ap.

22, sector 6.

Cota de 5/32 din apartamentul compus din 3 (trei) camere și dependințe, având o suprafață desfășurată de 61,68 mp, din care suprafața locuibilă de 39,62 mp, conform acte proprietate, împreună cu: cota de 5/32 parte din dreptul de coproprietate, în cota de 1,63% aferentă apartamentului, asupra părților, dotărilor și utilităților comune ale imobilului-bloc care, prin natura și destinația lor sunt în folosință comună, forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor, precum și cota de 5/32 din dreptul de folosință asupra terenului aferent apartamentului, din terenul atribuit în folosință pe durata existenței imobilului-bloc.