Hotărârea nr. 332/2020

HOTARAREnr. 332 din 2020-08-13 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 150/30.07.2020, SITUAT IN BUCURESTI, BD. RAMNICU SARAT NR. 26, BL. 2B, SC. 1, ET. 4, AP. 52, SECTOR 3 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADRNINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 150/30.07.2020, situat în București, Bd. Râmnicu Sărat nr. 26, bl. 2B, sc. 1, et. 4, ap. 52, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 7368.2/05.08.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 67/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 334/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 150/30.07.2020;

în conformitate cu prevederile:

art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din certificatele de vacanță succesorală;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 354 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București și va avea destinația de locuință de necesitate bunul imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 150/30.07.2020, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunin-ji imobil prevăzut la art. 1.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, fucyri'ști,

Art.5 Primarul General al Municipiului București, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 150/30.07.2020

Nr. crt

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Bd. Râmnicu Sărat nr, 26, bl. 2B, sc. 1, et. 4, ap. 52, sector 3.

Imobil compus din 1 (una) cameră și dependințe (bucătărie, baie, vestibul, cămară și logie de 3,05 mp), cu o suprafață utilă de 28,45 mp, împreună cu cota parte de 0,40% din părțile și dependințele comune ale imobilului-bloc, precum și cu terenul în suprafață de 3,98 mp, atribuit în folosință pe toată durata existenței construcției.