Hotărârea nr. 331/2020

HOTARAREnr. 331 din 2020-08-13 PRIVIND DAREA IN FOLOSINA GRATUITA PATRIARHIEI ROMANE – ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 630 MP, SITUAT IN STR. GARLEI NR. 6, SECTOR 1, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI LOCAS DE CULT

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Bucureștilor a terenului în suprafață de 630 mp, situat în str. Gârlei nr. 6, sector 1, în vederea construirii unui locaș de cult

J

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8518/04.08.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 66/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 333/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitarea Patriarhiei Române - Mitropolia Munteniei și Dobrogei - Arhiepiscopia Bucureștilor nr. 6397/08.07.2020, înregistrată la Primar General sub nr. 3869/13.07.2020;

Ținând cont de:

  • - adresa nr. 1264/04.02.2020 a Direcției Juridic - Serviciul legislație;

  • - adresa nr. 4065/25.02.2020 a Direcției Juridic - Serviciul instanțe civile și contencios administrativ;

  • - adresa nr. 4066/27.02.2020 a Direcției Juridic - Serviciul evidență, analiză, soluționare și gestiune notificări Legea nr. 10/2001;

  • - adresa nr. N.10577/26.03.2020 a Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București;

  • - adresa nr. 6265/25.06.2020 a Direcției Urbanism - Serviciul urbanism;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2008 privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 108, lit. d), art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Bucureștilor a terenului în suprafață de 630 mp, situat în str. Gârlei nr. 6, sector 1, în vederea construirii unui locaș de cult. >


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bj/cureștj

Art.2 Terenul prevăzut la art. 1 se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:500, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Darea în folosință gratuită a terenului precizat la art. 1 se acordă Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Bucureștilor pe o perioadă de 49 de ani.

Art.4 Predarea - primirea acestuia se face pe bază de proces - verbal încheiat între reprezentanții municipiului București și reprezentanții Patriarhiei Române -Arhiepiscopia Bucureștilor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5 Cheltuielile pentru amenajările imobilului prevăzut la art. 1 vor fi suportate de către Patriarhia Română - Arhiepiscopia Bucureștilor.

Art.6 în situația în care, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu s-au început lucrările de investiții sau imobilul nu este folosit conform destinației prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, hotărârea își încetează aplicabilitatea.

Art.7 Se împuternicește Patriarhia Română - Arhiepiscopia Bucureștilor să demareze procedura de publicitate imobiliară și de evaluare a terenului în numele municipiului București, în termen de 60 de zile de la data întocmirii procesului - verbal de predare - primire a imobilului în cauză.

Art.8 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 43/13.02.2003 privind atribuirea unui teren situat în strada Gârlei nr. 6, sector 1 în folosința gratuită a Patriarhiei Române.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Patriarhia Română - Arhiepiscopia Bucureștilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;Nr. Parcelă

Categoria de folosința

Suprafata(mp)

1

Cc

630

TOTAL

-

630


Nt-. ' Pct.

X [m]

Y [m]

1

332886.938

585740.513

2

332883,488..

585720.258

3

332881.553

585706.476

4

332881.360

585697.924

5

332882.534

585692.645

6

332908.829

585725.984

7

332907.584

585726.608

8

332900.260

535732.173

9

332892.290

585738.082