Hotărârea nr. 330/2020

HOTARAREnr. 330 din 2020-08-13 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA FUNDATIEI REUT A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 395 MP, SITUAT IN B-DUI MIRCEA VODA FN, SECTOR 3, IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI SCOLARE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită Fundației Reut a terenului în suprafață de 395 mp, situat în b-dul Mircea Vodă FN, sector 3, în vederea desfășurării de activități școlare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 9486/06.08.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 65/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 332/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Statutul Fundației Ronald S. Lauder - România (actuală Fundația Reut);

Ținând cont de:

 • - adresa nr. 406/25.05.2020 emisă de către Complexul Educațional Laude -Reut;

 • - adresa nr. 10/03.08.2020 a Fundației Reut;

 • - adresele Direcției Juridic - Serviciul instanțe civile si contencios administrativ nr. 8327/29.05.2020 si nr. 8329/02.07.2020;’        '

 • - adresele Direcției Juridic - Serviciul evidență, analiză, soluționare și gestiune notificări nr. 8327/29.05.2020 și nr. 8329/02.07.2020;

 • - adresa nr. 376337/376342/10.06.2020 emisă de către Primăria Sectorului 3;

 • - adresa nr. 378S37/02.07.2U20 emisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • - adresa nr. 378926/06.05.2020 emisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 526/2008 privind recunoașterea Fundației Ronald S. Lauder - România (actuală Fundația Reut) ca fiind de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. d) art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.2 Darea în folosință gratuită a terenului precizat la art. 1 se acordă Fundației Reut pe o perioadă de 49 de ani.

Art.3 Predarea - primirea acestuia se face pe bază de proces - verbal încheiat între reprezentanții municipiului București și reprezentanții Fundației Reut în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Titularul dreptului de folosință gratuită, Fundația Reut, va avea următoarele obligații:

 • - să se îngrijească de bunul dat în folosință gratuită întocmai ca proprietarul acestuia;

 • - să folosească bunul numai cu destinația stabilită;

 • - să aducă la cunoștința proprietarului orice fapte sau acte care pun în pericol integritatea bunului și, de asemenea, orice acte sau fapte de natură să împiedice folosința normală a acestuia;

 • - să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, fără să ceară restituirea acestor cheltuieli;

 • - să restituie bunul dat în folosință gratuită la termenul stabilit, în starea în care a fost primit, cu eventuale investiții efectuate pe durata dreptului de folosință, fără a solicita restituirea contravalorii investițiilor efectuate.

Art.5 Dreptul de folosință încetează în următoarele situații:

 • - dacă titularul dreptului de folosință nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezenta hotărâre, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești;

 • - dacă se modifică situația juridică a bunului;

 • - în situația în care pentru nevoi de interes public va fi destinat altor scopuri, cu condiția înștiințării titularului dreptului de folosință;

 • - în situația în care în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu s-au început lucrările de amenajare sau terenul nu este folosit conform destinației.

Art.6 Se împuternicește Fundația Reut să demareze procedurile de publicitate imobiliară și de evaluare a terenului în numele municipiului București, în termen de 60 de zile de la data întocmirii procesului - verbal de predare - primire al terenului prevăzut la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Fundația Reut vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.


Plan de amplasament și delimitare al imobilului Scara 1:500
Par'celaJTeren. proprietate)'

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi y laturi^

D(i,i+^3B

X [m]

x [m]

1

326184.651

588542.222

2

326190.302

588547.595

■tK ,'.ț

3

326193.215

588550.367

Bs f

4

326206.880

588570.394

5

326204.127

588571.719

8.557'S

6

326196.415

588575.426.

11.243

■' 7

326196.865

588586.660

0.984

8

326196'. 904

588587.643

9.028

9

326187.885

588588.037

■13.469

■ 10

■326174.791

588591.192-

13.622

11

326161.699

588594.955

21.835

12

326154.080

588574.492

3.783

13

326157.421

588572.706

5.744

14

326154.703

588567.646

9.026

15

326162.744

588563.546

4.394

16

326161.261

588559.413

4.838

17

326159.629

588554.856

28.031

SITere

n.proprietar

e)=171?r.p r

”173.67 6nt
8

9 0

3

4

5

6

7


Lungimi

Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

D(i,i+1)

326211.162

588585.566

7.582

326218.722

588584.983

45.121

326197.748

588545.C33

7.000 i

326193.215

588550.367

24.245

326206.880

508570.394

3.055

326204.127

588571.719

8.557

326196.415

588575.426

11.243

326196.865

588586.660

14.339

P=121.142m


S (terșwrtjjjțpi^at) =395mp । . irl ■\sr^o


^?f60SlA0


Executant:

ing Lolica Ștefanovici