Hotărârea nr. 33/2020

HOTARAREnr. 33 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-SOS STEFAN CEL MARE NR. 17A, NR. 19B-LOT 1/2 SI LOT 1/3, NR. 21 - LOT 2, SECTOR 2, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 17A, nr. 19B - Lot 1/2 si Lot 1/3, nr. 21 - Lot 2, Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 4007/29.03.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr.


54/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 499/30.07.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 1143/92„S704.10.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 31/06.03.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 82/20.07.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 101/02.11.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română - avizul de principiu 13832/764/25.06.2018;


 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" București - Ilfov: avizul nr. 912046/11.05.2018;

  • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1683321/17.01.2019;

  • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1651974/1628389/1621715/12.10.2018;

  în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;


Planului Urbanistic General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hote- Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 17A, nr. 19B -Lot 1/2 și Lot 1/3, nr. 21 - Lot 2, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 14/29.03.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 4008/29.03.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

SERVICIUL URBANISM


romania2019.eu

PwpKMțQ ifwVw ki Cr»*v iWm | Lrtxurw


---=

- RUR /D,E în calitate de


Ca urmare a cererii adresate de VEGO CONCEPT ENG1NEERING SRL / arh.____________

elaborator al documentației de urbanism, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.291-293, etaj 14/ sector 6, reprezentant al Inițiatorului, ASHTROM RESIDENTS SRL, cu sediul în București, Strada Emil Pangratti nr.30, etaj 5, birou 3 / sector 1, înregistrată cu nr.1699298 din 17.01.2019 și nr. 592 /18.01.2019- DGDUAT/ P prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șj emite următorul:


formitate cu ioare, se


NR.


AVIZPENTRUPUZ - ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR.17A / NR.19B - LOT 1/2 Șl LOT

1/3 / NR.21 - LOT 2 / SECTOR 2


GENERAT DE IMOBILELE situate în București, Șoseaua Ștefan cel Mare nr.17A, nr.19B - lot 1/2 și lot 1/3, nr.21 - lot 2 / sector 2, în suprafață cumulată de 14.489,OOmp (conform Certificatului de Urbanism nr.1143/92“S” din 04.10.2017, emis de Primăria Sectorului 2 / București) - 10.412.00mp din măsurători, terenuri aflate în proprietate privată și în administrare.                                                    7?

INIȚIATOR:                         SC ASHTROM RESIDENTS SRL        /

ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI:      VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL /7^

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    arh.^^^^^/ RUR - D,E      I

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform PUG-MB si Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011. HC.G.M.B. nr 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și prelungit prin HCGMB nr.877/12.12.2018j,

 • •  M2 / subzona mixtă, cu clădiri având regim de construire continuu / discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri, cu accente înalte

 • •  CB1 / subzona serviciilor publice dispersate în afara zonei protejate (parțial).

Indicatori urbanistici reglementat! / M2:

 • •  POT max - 70 %, cu posibilitatea acoperirii 75% din restul terenului cu clădiri maxim P+2 / 8,00m

 • •  CUT = 3,0 mp ADC /mp teren

 • •  RH max = P+14 / accente volumetrice

Indicatori urbanistici / CB1:

. POT = 50 %

 • •  CUT = 2,4 mpADC /mp teren, pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri

 • •  RH max = P+6 și mai multe niveluri


 • Condiții de amplasare, echipare si conformare a clădirilor (conform M3 / PUG-MBk ' (...) se va asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți*.

 • • Amplasarea clădirilor față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

 • • Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor: clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 6.00 metri.
 • • Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă; clădirile vor respecta între ele distante egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte.

 • • înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.

v Întrucât propunerea de funcțiune pentru amplasament cuprinde o arie comercială importantă / hipermarket, calculul indicilor urbanistici specifici se încadrează în prevederile Articolului 32 / aliniat 8 din Legea 350/2001 / actualizată: Art.32/aliniat (8); Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului (coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mull de 20%, o singură data) nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine. parcuri comerciale, zone de servicii si altele asemenea.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE I REGLEMENTATE:

FUNCȚIUNE:    MIXTĂ / LOCUIRE COLECTIVĂ, BIROURI, COMERȚ, SERVICII

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

 • • POT max = 70%

 • • CUT max = 3,0 mp ADC /mp teren

 • • RH max =2S+P+11E

 • • H max = 37,00m

Retragerile minime ale zonei edificabile fată de aliniament si fată de limitele laterale si posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare.

 • • Retrageri minime față de aliniamentul aleii carosabile de acces I limita est a amplasamentului: 3,00m - 5.00m.

 • • Retrageri minime față de clădirile existente: 1/2 din înălțimea la cornișă propusă - minim 7,50m

CIRCULAȚII / ACCESE:       Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al circulațiilor

propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

• Se solicită configurarea tramei stradale pentru deservirea obiectivului propus / rezidențial și arie comercială, conform estimării încărcării survenite prin implementarea obiectivului și a avizului de circulație.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ:    Rețelele edilitare aferente obiectivului propus se vor realiza anterior

rețelei stradale. Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR.17A/NR.19B - LOT 1/2 SI LOT 1/3 / NR.21 - LOT 2 / SECTOR 2, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifica ale organismelor centrale si/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a PUZ

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări si regulamentul local de urbanism aferent, anexate si vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea terito » și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 1143/92 “S" din 04.10.2017, emis de Primăria Sectorului 2 / București.Parcul Circului
ȘOSEAUA

ȘTEFAN CEL MARE


■IHrtțA IVIUNlUiriUL'Ji buuur\c$ 11 DIRECT# URL7.NISM


IzA'i SPRE NcSCHlMttAKi


Școala

Gimnaziala nr.


2S+P+11E


2S+P+7E


DRUM

ACCES


2S+P+4E


2S+P+4E


2S+P+11E


2S+P+11E


2S+P+1E


SECȚIUNE 2-2', SC 1:500SECȚIUNE 2-2', SC 1:500


Institutul național de boli infectioase "Prof. Dr. MATEI BALS'^BILANȚ TERITORIAL


Criteriu

P.U.G.

Situație existentă

Situație propusă

'Zonă/Subzonă/UTR

M2

CB1

M2

S teren

6 259 mp

4153 mp

10412 mp

10 412 mp

S construită

4381 mp

2 076 mp

-

7 288 mp

5 desfășurată

18 777 mp

9 967 mp

-

31236 mp

POT

70%

50%

-

70%

CUT

3

2,40

-

3

H max (nivel și m)

P+14E

H maxnu va depăși dinstanța dintre alinia mente

-

2S+P+11E

(H max=37 m)

Spații verzi pe sol natural, conform

AVIZ Mediu nr.101 Jdin 02.11.2018

-

-

-

20%

Spații verzi pe sol

li impermeabil, dale inierbate, grădini peste terase, conform AVIZ Mediu nr. 101 din 02.11.2018

-

-

-

F

10%

Accese

-

-

10%-1042mp

Alei

Parcări

-


SPAȚIU VERDE - SPITALUL COLENTINA


DRUM

ACCES


5,5^5-3,37

9,4 —J'


Hmax = 37 m


DRUM ACCES


SPAȚIU VERDE - SPITALUL COLENTINA


Parcela (Nc.212143) NR. 17A, FOST 17-19

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y [m]

PI

328870.577

588488,370

43.632

P2

328870.424

588532,002

3.950

P3

328874.374

588531,993

24.042

P4

328874.431

588556.035

34.123

P5

328840.309

588555.844

32.216

P6

328839.828

588588.056

88.869

P7

328752.586

588571.129

9.420

P8

328761.637

588568.518

15.105

P9

328776.731

588567.949

11.893

P10

328776.452

588556.059

1.159

Pil

328775.293

588556.045

13.750

P12

328775.475

588542.296

2.726

P13

328777.422

588540.388

44.596

P14

328776.430

588495.803

0.541

P15

328776.971

588495.813

0.721

P16

328776.974

588496.534

10.204

P17

328787.176

588496.318

0.550

P18

328787.169

588495.768

0.551

P19

328787.720

588495.765

1.048

P20

328787.758

588496.812

7.549

P21

328795.302

588496.538

1.050

P22

328795.297

588495.488

17.313

P23

328812.602

588494.977

1.368

P24

328812.633

588496.345

9.079

P25

328821.705

588495.986

0.717

P26

328821.690

588495.269

7.248

P27

328828.124

588491.932

22.751

P28

328844.021

588475.657

2.412

P29

328846.247

588476.585

9.306

P30

328854.387

588481.096

3.280

P31

328854.188

588484.370

3.901

P32

328858.089

588484.351

4.080

P33

328858.129

588488.431

12.448

S(Nc.212143)=8019.

03mp P=441.598m


P.U.Z. SOS. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 17A, 19B lot1/2,19B lot 1/3 si 21 lot 2


ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ SI SERVICII CU REGIM DE ÎNĂLȚIME 2S+P+11EParcela (Nc.237554)NR.21, L0T2

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

P34

328852.681

588576.775

8.645

P35

328844.042

588576.456

13.157

P36

328843.308

588589.593

22.694

P37

328865.484

588594.414

25.728

P38

328839.791

588593.079

4,074

P39

328839.714

588589.006

36.713

P40

328803.086

588586.515

20.997

P41

328782.140

588585.048

17.170

P42

328764.985

588584.333

12.751

P43

328752.252

588583.665

3.433

P44

328751.729

588580.272

8.158

P45

328751.803

588572.114

1.258

P7

328752.586

588571.129

88.869

P6

328839,828

588588.056

32,216

P5

328840.309

588555.844

34.123

P4

328874.431

588556.035

3.154

P46

328874.437

588559.189

21.194

P47

328853,250

588559.718

2.687

P48

328853.144

588562.403

14.379

S(Nc.237554)=1023.

84mp P=371.399m


Parcela (Nc.237381)nr, 19B, LOT 1/3

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Pct.

X[m]

Y[m]

P49

328901.546

588596.287

36.111

P37

328865.484

588594.414

22.694

P36

328843.308

588589,593

13.157

P35

328844.042

588576.456

8.645

P34

328852.681

588576.775

2.462

P50

328852.602

588579.236

2.615

P51

328852.600

588581.851

2.594

P52

328855.193

588581,799

20.389

P53

328875.567

588582.581

0.932

P54

328875.638

588581.652

23.647

P55

328899.273

588582.390

2.797

P56

328902.070

588582.422

13.875


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

P57

328945.867

588598.588

38.382

P58

328907.537

588596.598

14.328

P59

328907.950

588582.276

26.380

P60

328934.292

588583.698

18.556

P61

328952.784

588585.235

9.846

P62

328952.706

588595.081

9.406

P63

328962.106

588595.421

0.239

P64

328962.110

588595.660

9.703

P65

328952.409

588595.451

7.255

S(Nc.237380)=628.78mp P=134.096m


N.C. 212143-NR.17A, FOST 17-19 ■ 8019.03 mp

N.C. 237554-NR21.LOT 2-1023.84 mp

N.C. 237381-NR 19B.L0T 1 /3-747.53mp

N.C. 237380-NR. 19B,LOT 1 / 2- 628.78 mp


N.C. 212143


DETALIERE SUPRAFAȚA TEREN


Cri teri

j

Nr. Cad

Suprafața teren

Proprietate

Conform H.C.L

nr.

71 di

i 19.05.2017

Se aproba efectuarea procedurilor necesare pen:ru realizarea unui schimb de terenuri proprietatea Mun. București, respectiv S.C.

Ashtrcm Residents S.R.L In vederea înlăturării suprapuneri lor cadastrale contesta te si se aproba schimbul deterenuri

Conform C

IU. nr. 1143/î

2    din 04.10.2017

212143

210905

211059

211061

14489 mp

Ashtrom Residents

S.R.L/ proprietate publica Mun.

București

Conform Z

LO. nr 3

din

J6.03.2018

212143

210905

211059

211051

14489 mp

Ashtrom Residents

S.R.L/ proprietate publica Mun.

București

Conform H.C.G.

M.E

1, nr.

217 din 19.04.2018

Se aproba schimbul intre imobilul situat in Sos. Ste'an cel mare, nr 21, proprietatea Mun. București si imobilul situat in Sos. Ștefan cel

Mare, nr. 19Bsi 19C, proprietatea S.C. Ashtrom Residents S.R.L

Conform Z

i.P. nr

82

din:

0.07.2018

212143

237554

237331

237330

10 412 mp-suprafata reglementata (*suprafata studiata in P.U.Z. 14 489 mp)

Ashtrom Residents

S.R.L

Conform Extraselor C.F.

23564, 23565, 23566 din

nr ce re re 23563,

39.04.2019

212143

237554

237381

237380

10412 mp

Ashtrom Residents

S.R.L


SCHEMA DETALIERE SUPRAFAȚA TERENLimite vechi cadastre ASHTROMANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ SI SERVICII


Proiectant de specialitate urbanism /Subdesigner:


Proîect/Project:

Plan Urbanistic Zonal

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

! ■


Speci alitate/S pecial ity:

Urbanism


Planșa/Drawing:

Reglement


Tttu pwd | Prtțea 7«<                                                                                                                                                                 *

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

Artra| Mdnn           17A. 196LOT 1K2, 100 LOT 1/3. 21 LOT2 ȘtcfwcriM» SwtaflBUCUREȘTI                                                           X , -■ ■        _ ____________

Owrt | C»Wt            SM reVELDPMENT S R.L

Proiectări geneni | Gcncni designcr

CUMULUS ARCHITECTURE■■'i,

Njnâf proi«ct | Predea tMnbw-


P17-009 | 2017


F«*|Ph»e

PUZ


VE CO ~ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

p*awt | P*a-

AVIZUL ARHITECTULUI ȘEF

(Ma:

2018 noiembrieMEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL, ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE

Proiectant general1 GenerJ dHtfiW

CUMULUS ARCHITECTURE

Proiectant da tpaeUMala | Sutadetigner

V E C O | S8~ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Tflu praed [] Projed Trtle.                                                                                                                                                                    F** I Pr'“t

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

J                                             ’                              5 î

PUZ

Mw | Adcfrra           17A. 106 LOT V2 t9B LOT IO. 21 LOTZ Ștefan «1 Mn, i ar 2, BUCUREȘTI

CM^IOent         SMDEVELOPWNTSRL

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Nmarpcied i Proiect rwnber

P17-009| 2017


MEMORIU DE PREZENTARE

1 INTRODUCERE

1 1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚII

 • 1.2 OBIECTULPUZ.

 • 1 3 SURSE DOCUMENTARE

 • 2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂR I

2 1 EVOLUȚIA ZONEI

 • 2.2 ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

2 3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

24 CIRCULAȚIA

2 5 OCUPAREA TERENURILOR

2 6 ECHIPARE EDILITARA2

2

2

2

 • 4

 • 5

 • 5

 • 6

6

7

7

B


2 7 PROBLEME DE MEDIU

 • 2 3 OPȚIUNI ALE POULAȚIEI

 • 3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3 1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

3 2 PREVEDERI ALE P.U G

3 3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

3 4 MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

3 5 ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ- REGLEMENTARI. BILANȚ TERITORIAL INDICI

3 6 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3 7 PROTECȚIA MEDIULUI

3 B OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂB

B

B

B

9

9

10

11

11

11

12


 • 4 CONCLUZII MASURI ÎN CONTINUARE

 • 5 ANEXE DOCUMENTARE

REGULEMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P UZ


12Psțj                 Pachet iPacA.

1         aviz arhitect șef

CUMULS ARCHITECTURE | ion brezoianu 23-251J40/2162/2<02 2D17 | CUI 371
| DIRECT

:at spwRtvMrt

8 noiembrie A00

*40 (Op v3ț LI 1611| oîfl cefljcu mu Iuî one www cumulut onePrtitdtnl 9W*ni | G*iwW drtțptr

CUMULUS ARCHITECTURE


Praiedart d* . j 1...   | S^MxJevTwr

V E C OI =“ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Tflu proiect | Prqrt Tide;                                                                                                                                                   Fan: F^™

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

PUZ


MEMORIU DE PREZENTA


1. INTRODUCERE


1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A OBIECTUL LUCRĂRIIFAZA


AMPLASAMENT


BENEFICIAR

PROIECTANT GENERAL


DATA ELABORARE


PLAN URB ^STICÎ ®BMAL ȘO

ANSAMBLU M^OClS^ȚB

CU REGIM DE ÎnM^I        1E

AVIZUL COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI Șl DE URBANISM

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE, NR.17A, 19B LOT1/2,19B LOT1/3, 21

LOT2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

S.C, ASHTROM RESIDENTS S.R.L., SM DEVELOPMENT S.R.L.

S.C. CUMULUS ARCHITECTUR&jS.RxL/, STRAC

NR. 23-25, ET.3.SECTOR1, BliGURESțî

11/2018                    SC CUMULUS ARCHITECTURE SRL

BUCUREȘTI, ROMÂNIA1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Prezenta documentație în faza de Plan Urbanistic Zonal - P.U.Z. cuprinderevederile premergătoare și reglementările urbanistice necesare elaborării documentațiilor legale în vederea autorizării lucrărilor de construire pentru ansamblu de locuințe colective, comerț și servicii cu regim de înălțime 2S+P+11E. Amplasamentul este situat în Municipiul București, sectorul 2, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 17A, 19B LOT 1/2.19B LOT 1/3, 21 LOT 2

• In data de 04.10.2017, confrom Certificatului de Urbanism nr. 1143/92 "S", dreptul de proprietate asupra terenurilor era deținut de S.C. Ashtrom Residents S.R.L. și de Municipiului București, după cum urmează:

 • -  Terenul nr.17A, Șoseaua Ștefan cel Mare, sector 2, București, cu numărul cadastral 212143 și suprafața de 8.019 mp se află în proprietatea S.C. ASHTROM RESIDENTS S.R.L., conform Alipire nr. 1630 din 31.07.2007 emis de BNP Ghizdavat-Vorovenici Ana Carina.

 • -  Terenul nr.19C, Șoseaua Ștefan cel Mare, sector 2, București, cu numărul cadastral 210905 și suprafața de 703 mp se află în proprietatea S.C. ASHTROM RESIDENTS S.R.L., conform Contract de Vânzare-Cumparare nr. 2430 din 31.05.2007 emis de BNP Ioana Lambrina Vidican.

Psctwl .Pack.

aviz arhitect șef

ILS ARCHITECTURE | Ion breznlanu 23-25 , J40I2162/24.02.20 I .J C|jf 3?îbl233 //


P»s

2

CUMUL

$Pmctant de ipKufclata | S «igntr

V E C O =“ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Tttipolecti Propti Trie.

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

> ’ > >

PUZ

I7A. 1 re IOT 1/2 196 LOT 10. 21 L0T2. Ștefan cei M« Secta Z BUCUREȘTI SM reVELDPkCNT 5-R.l


Adresa |Addrc*i

OcntlCfent.

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Nun* prded | Prqect nwnber

P17-009| 2017Terenul nr.21, Șoseaua Ștefan cel Mare, sector 2, București cu numărul cadastral 211061 si suprafața de 3.459 mp se află în proprietatea C.G.M.B. prin administrator Primăria Sector 2 conform Hotărâre nr.178 din 25.07.2002 (acest imobil fiind o iectul unui schimb de terenuri între Municipiul București și S.C. ASHTROM RESIDENTS S.R L. conform hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 71 din 19.05.2017) nut nr.19B, Șoseaua Ștefan cel Mare, sector 2, București, cu numărul cadastral 211059 și ța de 2.308 mp se află în proprietatea S.C. ASHTROM RESIDENTS S.R.L., conform ct de Vânzare-Cumparare nr. 2430 din 31.05.2007 emis de BNP Ioana Lambrina Vidican.

Suprafața Totala a terenurilor menționate este de 14 489 mp• In data de 19.04.2018, conform HCGMB nr. 217, Consiliul aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului București a terenului in suprafața de 1024 mp situat in Ștefan ce! Mare, nr. 21 si se aproba efectuarea schimbului de imobile intre terenul proprietatea Municipiului București si terenul proprietate privata a S.C. Ashrom Residents S.R.L., după cum urmeaza:

S.C. Ashrom Residents S.R.L transmite in proprietatea Municipiului București, parcela de teren de 1040 mp, compusa din terenul in suprafața de 211 mp (Sos. Ștefan cel Mare nr. 19C- nr. Cad. 210905) si terenul in suprafața de 833 mp (Sos. Ștefan cel Mare nr. 19B- nr cad. 211059)

Municipiul București transmite in proprietatea S.C. Ashrom Residents S.R.L, terenul, situat in Sos. Ștefan cel Mare, nr. 21, in suprafața de 1024 mp, parte din suprafața de 3459 mp- nr. Cad 211061In prezent, după realizarea schimburilor de terenuri dintre Municipiului București si S.C, Ashrom Residents S.R.L au rezultat următoarele terenuri:


Terenut nr19B, LOT 1/2, Șoseaua Ștefan cel Mare, sector 2, București, cu numărul cadastral 237380 și suprafața de 629 mp se află în proprietatea S.C. ASHTROM REStDENTS S.R.L., rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 237277(rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr cadastral 211059) Geanina Madalina.


conform Actului Notarial nr. 2160 din


08,06.2018 emis de Anghelache


aviz arhitect șe:


p*

3

CUMULS ARCHITECTURE Ion blOZOianu 23-251 J40I2162/24.& £'017 | CUI 37101233 ‘ •

2018 noiembrie A00

tel +40(0)21 3111151 | office©cumulus one vAvwcumufus one


Praweurt dt (pKiaUlU | Stdidtslpw

VE GO =“ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

naupfoitd Prațed Tifle.                                                                                                                                      FnalRHsr

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

>                                         ’                           >    5

Axfaa | Addreu.           1TA, 106 LOT 1/2 106 LOTl/3 2t LDÎ2, Ștefanul Mm S«ftr 2. BltlJREȘTl

OiamiOant            SM DEVELOPMENT S R.L

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PUZ

Umarpntad | Prefect mfflbtr

P17-009| 2017

Terenul nr.19B, LOT 1/3, Șoseaua Ștefan cel Mare, sector 2, București, cu numărul cadastral 237381 și suprafața de 748 mp se află în proprietatea S.C. ASHTROM RESIDENTS S.R.L., rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 237277(rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr cadastral 211059) conform Actului Notarial nr. 2160 din 08.06.2018 emis de Anghelache Geanina Madalina.


Terenul nr. 21 LOT2, Șoseaua Ștefan cel Mare, sector 2, București, cu numărul cadastral 237554 și suprafața de 1024 mp se află în proprietatea S.C. ASHTROM RESIDENTS S.R.L., rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 211061, conform Actelor Notariale nr. 2355 din 20.06.2018 si nr. 2576 din 19.04.2018 emise de Bucur Nicoleta

Terenul nr. 17A, Șoseaua Ștefan cel Mare, sector 2, București, cu numărul cadastral 212143 și suprafața de 8019 mp se află în proprietatea S.C. ASHTROM RESIDENTS S.R.L., rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 211061, conform Alipire nr. 1630 din 31.07.2007

emis de BNP Ghizdavat-Vorovenici Ana Carina.


Suprafața totala a terenurilor reglementate in urma schimburilor este de 10 412 Terenurile mai sus menționate nu sunt situate în zona protejată a monumentelor


Terenul ce urmează să fie reglementat are o sup ce poate fi înscrisă într-un trapez.

R M2 -subzona mixtă cu clădiri având regim de


Terenul care a generat P.U.Z. se află majoritar

construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxifne de P+14 niveluri cu accente înalte cu o suprafață de 6.254mp în procent de 60,1% din suprafața totală și parțial în UTR CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate cu o suprafață de 4.158 mp în procent de 39,9% din suprafața totală.

Prezenta documentație este demarată în baza Certificatului de Urbanism nr. 1143/92„S" din 04.10.2017 emis de Primăria Sectorului 2 al Municipiului București.

Organizarea zonei se face prin stabilirea următoarelor obiective;

1 Reglementarea din punct de vedere urbanistic și trecerea tuturor parcelelor care fac obiectul investiției în unitatea teritorială de referință M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire

continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte cu prevederea unor funcțiuni urbanistice adecvate acestei subzone: funcțiuni mixte de comerț, servicii și locuire colectivă,Protedart da apedaklal* ■ Si±dtsiy»r

VE CO - ' VEGO CONCEPT ENGINEER1NG S.R.L.

Trtftj prahet! Prcjact Tefle                                                                                                                                                                   F«* | Ptme

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

J                                              J                              J I

PUZ

Mm Adtan          17A. 196 LDTV2.190 LOTW, 2! LOÎ2, ȘWancel Mara Seda Z. BUCUREȘTI

deni | CSertt           SM DEVELOPA NT S R L                                                                                          Nunarpmd Prajadnurttr

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM         P17-009| 2017

 • 2. Determinarea modului de utilizare a terenului și a indicatorilor urbanistici pentru terenul care a generat P.U.Z.,

 • 3. Stabilirea alinierii construcțiilor, acceselor și retragerilor,

 • 4. Precizarea regimului de înălțime al construcțiilor și organizarea urbanistică ș; volumetrică a ansamblului, ținând cont de vecinătăți,

 • 5. Asigurarea infrastructurii edilitare,

 • 6. Stabilirea categoriilor de investiții necesare.


Prezenta documentație prevede reglementarea lotului studiat în acord cu strategia de dezvoltare

Municipiului București propusă prin Planul Urbanistic General. Terenul care a generat P.U.Z. se situează la limita unei zone rezidențiale, a unei zone cu statut special - spitalul Colentina care ocupă o insulă urbană, un areal mare de aproximativ 10,5 hectare, și a unei zone de agrement. Considerăm că este oportună integrarea în zonă a comerțului ca funcțiune de proximitate ce deservește atât zona rezidențială cât și serviciile medicale. De asemenea, inserția acestui ansamblu nu aglomerează frontul că este plasată discret în interiorul insulei urbane

 • 1.3, SURSE DOCUMENTARE

Planului Urbanistic General (P.U.G.) șî ale Regulamentului Local de Urbanism (R L U.) ale Municipiului București, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit cu HCGMB nr. 324/18 12 2012.

Terenul este încadrat conf. PUG și R LU. București în subzonele:

*

- M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, unde indicatorii urbanistici sunt următorii: P.O.T.maxim admis = 70% si C.U.T. maxim admis = 3 si

subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate; instituții și servicii publice, nțșrptocuințe, unde indicatorii urbanistici sunt următorii: P.O.T maxim admis = 50% și C U.T. mis = 2,4 ață în zona fiscală B.$umentație a fost elaborată în baza:

_____ ir 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările =attefioare, respectând art. 32. alineatul 3, piese scrise și piese desenate,

cu modificările și completările


- Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor,

ulterioare,                  P"

Pidwl |P«k.

aviz arhitect șef5

CUMULS ARCHfTECTURE (ion b re za â nu 23-251J4Q/2162/24.02 2tJ 17 | CUI37101233

M2018 noiembrie A00


let +40 (0}21 3111151 ; office^cumulus orie www.cwnulus one


Proiectării de spedtftM* | SJtatogrer

V E C OI =" VEGO CONCEPT ENG1NEERING S.R.L.

TWu proiect (P*q«t ÎHe;                                                                                                                                      r«aJP*aw

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

PUZ

Attvn, Adtot           17A, 106 LOT 1/2,186 LOTlO. 21 LOT2. ȘWancel Mira, S«A3r 2. BUCUREȘTI

CSent | dent            SM DT^L^^MENT SRL                                                                                                  Num*r proiect | Profed nranber

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM         P17-009| 2017

- HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și

completările ulteriare,

 • -  Ordin M.L.P.A.T. nr 21/N/10.04 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism” Indicativ GM-010-2000

 • -  Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal" Indicativ GM-010-2000


 • *  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare

 • -  O.U.G. nr 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordinul Ministrului Sănătății nr 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației,

Pentru prezentul P.U.Z. au fost studiate următoarele documentații de urbanism aprobate în zonă, în sectorul 2: P.U.Z. strada Mihai Eminescu, nr. 198 aprobat cu HCGMB nr. 276 din 30.06 2017, P.U.Z.


strada Mihai Eminescu nr. 93-95 aflat în curs de elaborare, avizat cu Aviul de opopLuai 15.02 2016, P.UZ. strada Polonă, nr. 107, aprobat cu HCGMB nr. 234 din 15  profesor Ion Bogdan nr. 20 aprobat cu HCGMB nr. 233 țiiri 15.12.2015.


 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRI


  • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

Pe planul orașului București de la 1842 „Almanach de Valachie”, se poate observa că apare traseul viitoarei artere Șoseaua Ștefan cel Mare. Aceasta se afla în extremitatea nordică a orașului și era pe atunci șosea de centură, zona de la est de aceasta fiind în afara orașului.

Pe terenul care face obiectul actualului P.U.Z., se afla Moara Olmazu, fondată în 1862 de frații C și

N. Zahariad Olmazu. Aceasta a fost a doua moară cu aburi din București, după Moara lui Assan care datează din 1853. în București au existat 10 mori, dintre care 9 mai însemnate și grupate în partea de nord și nord-est a orașului, pe Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Bonaparte și Calea Floreasca, una singura, Moara Herdan era la marginea orașului, spre vest, în comuna Chiajna. Dintre toate, doar Moara lui Assan mai e în picioare.

în 1898 a fost fondată Moara Viața, lângă Moara Olmazu, la limita sa estică După primul război mondial, moara (sau cel puțin o parte din ea) a intrat în propietatea Gagel. Morile „Viața/Gagel” și „Olmazu" au fost unite în perioada comunistă sub denumirea de Moara Pionierul, redenumită după 1989


Prwectart de speda&Ma l Subdevgrwr

VECO =“ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Titlu praied | Prqect Tifle.                                                                                                                                                                   Faza | Plase

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

PUZ

A*»h | Addms          1ÎA, t« LDT1/2, 106 LOT IO. 21 LOR Șlefui Cd Maro Sector 2 BUCUREȘTI

Client | C&cftt-               SM DEVEL0PM&1T S.R.L                                                                                                                      Nixw proiect | Project nunter

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM         P17-0091 2017

întreprinderea de Morărit și Panificație Dâmboivța. Moara a fost desființată probabil după începerea lucrărilor la asamblul de locuințe din zona Circului, Aleea Circului, ocazie cu care o parte din asamblu a fost demolat. Cele mai multe clădiri din această moară au fost demolate în 2002 sau 2003 Restul complexului a fost demolat la sfârșitul anului 2007 și începutul anului 2008. Acesta era un monument istoric și se afla în stare bună, dar nu se știe dacă se mai păstrau clădiri de la 1862, Ultima dată în clădiri funcționa un depozit Napolact.

La nord și est față de Moara Olmazu, a fost înființată în 1865 fabrica de cărămidă Maximilian Tonola. A fost una dintre cele mai longevive fabrici de cărămidă din București, funcționând până în jurul anul 1935. in urma extragerii argilei necesare la fabricarea cărămizilor a luat naștere groapa în care se află heleșteul Lacul Circului.

La vest față de Moara Olmazu s-a construit în 1864, Spitalul Colentina care asigura bolnavilor

serviciile medicale și chirurgicale având fiecare câte 50 de paturi și un serviciu de consultații gratuite, iar pavilionului inițial i s-au mai adăugat două clădiri ce reprezentau locuințele personalului. Până ta șfârșitul secolului al XlX-lea s-au construit și s-au înființat alte pavilioane și clădiri speciale. în 1915 a început în Spitalul Colentina construirea unei clinici moderne destinată pacienților cu afecțiuni neurologice, clădire care

nu a fost gata decât în 1936 datorită evenimentelor din primul război.

Cu excepția demolărilor recente ale ultimelor clădiri care făceau parte din Moara Olmazu, pe cadastrul de după 1984 se poate observa că zona este constituită, având construcțiile și străzile prezente

și astăzi.

Zona prezintă un potențial ridicat de dezvoltare datorită conexiunii cu centrul capitalei și cu cartierele învecinate prin Șoseaua Ștefan cel Mare. De asemenea terenul studiat este bine conectat cu întreg orașul [eaua de transport public urban.SAREA ÎN LOCALITATE

» studiat cu o suprafață de 10 412 mp, se situeză în sectorul 2, Șoseaua Ștefan cel Mare, icurești.

6Ste          la vest de ansamt)îuri de locuințe colective, la sud de ansambluri de locuințe

ții;=seWCTve și de Șoseaua Ștefan cel Mare, la est de Spitalul Clinic Colentina, iar la nord de Școala Generala nr 28 în nordul terenului studiat, în imediata vecinătate, se află Parcul Circului. înspre vest se află

Stadionul Dinamo, iar mai la vest, la o distanță de aproximativ 2 kilometri se află Piața Victoriei

Amplasamentul se remarcă prin proximitatea față de stația de metrou Ștefan cel Mare.


Pițitdjnt generai | Geiwri dwigwr

CUMULUS ARCHITECTURE

Proiedant de ipeciiaiiK! Edbuw

V E C O i =” VEGO CONCEPT ENGINEERING S R L.

TMu frol«<. PrejM trte                                                                                                                           F«n;Ph»t

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

PUZ

Advu | Addm*               18B LDTt/Z 180 LOT 13,2t LOT2, ȘtHwi eci Man Sectar 2, BUCUREȘTI

CWrilCM            SM CtVEJ3P«NT S ftL                                                                                           Ntanarprwad Prqed vrt*r:

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM         P17-009| 2017

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat este situat în Câmpia Bucureștilor.

Clima este temperat-continentală de tranziție. Temperatura aerului prezintă medii anuale de ordinul 10,5° - 11 °C, cu un ecart pentru valori medii ale lunii iulie de 23 0 - 23,5°C și pentru luna ianuarie de

Precipitațiile atmosferice înregistrează cantități anuale de cca. 550-600mm, cu valori medii pentru


luna iulie de ordinul a cca. 65mm și pentru luna februarie de 40-50mm.

în privința circulației atmosferice cele mai mari valori medii anuale ale vitezei vântului au fost măsurate pe direcția NV (4.5m/s) și E (3.8 m/s).

Adâncimea de îngheț este 80-90cm (conform STAS 6054-77).


Din punct de vedere geomorfologic, terenul face parte din marea unitate „Câmpia la partea superioară din pământuri coezive argiloase-prăfoase, sub care urmează (nisip șl nisip cu pietriș), de vârstă cuaternară (Holocen).

 • 2.4. CIRCULAȚIA                              / <

Terenul care face obiectul prezentului memoriu are adresa

Mare și din două alei de acces prezente de-a lungul a trei laturi ale parcelei.


Șoseaua Ștefan cel Mare este o arteră principală de circulație, de categoria l-a, al cărei prospect are 40 de metri lățime, compusă dintr-un carosabil de 26 de metri cu trei benzi de circulație pe sens și linie de tramvai și trotuare de minim 5 metri, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament amplasate alternativ cu spații de parcare de minim 2 metri. Una dintre cele două alei de acces, care deservește atât terenul studiat prin actualul P.U.Z., cât și Spitalul Colentina, este o areteră de circulație de categoria lll-a în dublu sens. Cealaltă alee, situată în sudul și în vestul terenului este o arteră de circulație

de categoria IV-a cu sens unic.


 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Caracterul predominant este de zonă rezidențială cu locuințe colective înalte, situate în ansambluri preponderent rezidențiale. Această zonă a cunoscut în timp o intensă diversificare funcțională, având atât în imediata vecinătate cât și intercalate cu locuirea, funcțiuni mixte, servicii medicale, parcuri de agrement și dotări sportive, funcțiuni de gospodărire comunală.

Clădirile aflate în vecinătatea terenului reglementat prin actualul P.U.Z., sunt în stare bună și medie. Cea mai mare parte a fondului construit aflat la sud și est a fost edificată în perioada comunistă între anii

D’P'ZCȚIAURCAi;

REGULĂ'. 2..T LC/2AL D'Pag                 Pachet I Pack.

8        aviz arhitect șef

CUUULS ARCHITECTURE k>n brezoianu 23-25 IJ40Z2162/24 02 201 | CUI 33^01^3


Proiectant pereni j Gererte designtr

CUMULUS ARCHITECTURE

Proiectant de apeoafrtata | Siidttigrer

V E C O =~ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L

Tiki posed | Pn^a Tifle                                                                                                                           FialRw

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

f                                         J                           J 5

PUZ

Adreta | Mdren:            17A. 1 96 LOT 1J2.19B LOT 1f3. 21 LDT2. Ștefan c*i Mare. Șetttv 2. BUCUREȘTI

Ctert | Otent:            SM DEVELOPMENT SRL

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

NiaTtet protea | Prnject ramber

P17-009| 2017

1950 și 1990 Majoritatea clădirilor care aparțin de Spitalul Colentina au fost edificate între anii 1862 și 1936. Clădirile din jur nu se încadrează în lista de monumente de arhitectură.

Parcul Circului, scuarurile și spațiile verzi publice aflate în zona studiată prin P.UZ se află în administrarea Primăriei și sunt amenajate cu vegetație înaltă și medie.

Terenul studiat este în prezent liber de construcții

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ


Terenul studiat este complet echipat din punct de vedere edilitar. în august 2017 s-a efectuat o ingestigație a terenului prin metoda de prospecțiune de tip georadar. în urma căreia s-au detectat aproximativ 40 de conducte sau părți de conducte, trasee de cabluri, canivouri, zone de săpături.

Se va prevede conectarea construcțiilor propuse la rețelele locale de electricitate, gaze naturale, apă, canalizare și telecomunicații


 • 2.7, PROBLEME DE MEDIU

în proximitatea terenului studiat, înspre nord se află parcul Circului. De asemenea în zonă se află amenajate plantați verzi intercalate cu clădirile din incinta Spitalului Colentina, situat la est față de terenul studiat prin P.U.Z. Funcțiunile prevăzute prin proiect nu generează noxe sau alți factori de perturbare a mediului înconjurător.

OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

fierarul dorește construirea unui ansamblu de locuințe colective, comerț și servicii care se

parametrii reglementați prin P.U.G pentru subzona M2, precum P.O.T., C U T. și regim de


ERI DE DEZVOLATARE URBANISTICĂ

JC LUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Zona studiată este caracterizată printr-o mare varietate funcțională de importanță la nivelul întregului oraș, având totodată locuirea colectivă ca funcțiune predominantă. Această zonă tinde către o diversificare a funcțiunilor de comerț și servicii ca funcțiuni complementare atât locuirii cât și serviciilor medicale și loisirului Dezvoltarea propusă se adresează populației cu venituri medii spre ridicate, prin calitatea locuirii

care se dorește a se asigura.


Fachet I

aviz arhitect sef

CUMULS ARCHFTECTURE | Ion brezoisnu 23-25 J

KG

PratttM d> ■peotfMi I Subdnigntr

VE CO =“ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

TiHu praied | Prqed TiSe                                                                                                                                      F«a Pha»

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

> ’ > >

Ww | Ad±HK           17A. 196 L0T1/2.196 LOT10,21 LOT2. Șttfaneal Mart, S«9cr2, BUCUREȘTI

Oert1 Cfart           SM DEVELOPMEHT SRL

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PUZ

Număr prdect | Projeeî manbcr

P17-009| 2017


în acest sens, pentru terenul ce a generat PUZ, se propune realizarea unui ansamblu de locuințe colective, comerț și servicii cu regim de înălțime 2S+P+11E. Comerțul va fi de tip supermarket cu spații proiectate ca atare și locuri de parcare dedicate.

Propunerea se încadrează în parametrii propuși pentru subzona M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte. Datorită unei bune trame stradale existente, creșterea traficului în zonă, datorat dezvoltării propuse, va putea fi integrat. Trama stradală va trebui să preia și să permită accesul automobilelor pentru toate funcțiunile cuprinse în prezenta dezvoltare. Parcarea mașinilor se va face cu acces din trama stradală existentă în două garaje: unul subteran aferent locuințelor și un altul la nivelul solului pentru funcțiunea comercială.

Volumetria ansamblului propus completează o parte a frontului Șoselei Ștefan cel Mare, continuând înspre interiorul țesutului urban cu un volum predominant al comerțului dezvoltat pe înălțimea parterului și a etajului 1 și patru accente ale blocurilor de locuințe colective cu P+11 niveluri.

în consecință, având în vedere vecinătățile studiate, pentru terenul ce a generat P.U.Z. se porpune


dezvoltarea funcțiunilor mixte de locuire, comerț și servicii în acord cu viitoarea spre densificare. Funcțiunile alese pentru dezvoltarea acestui ansamblu vor standardului de viață în zonă.                     /''x

//.// (

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.


Parcela care a generat P.UZ este încadrată în prezent în Planul Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr 269/2000 și prelungit cu HCGMB nr. subzona M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, unde indicatorii urbanistici sunt următorii: P.O.T.maxim admis = 70% si C.U.T. maxim admis = 3,0

Terenul care a generat P.U.Z. se află majoritar în UTR M2 cu o suprafață de 6.254mp în procent de 60,1% din suprafața totală și parțial în UTR CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate cu o suprafață de 4.158 mp în procent de 39,9% din suprafața totală. Terenul care a generat P.U.Z. se învecinează la nord și vest cu U T R. V1a - parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice, la est cu UTR CB1, iar la sud cu U.T.R. M2.

Prezenta documentație prevede reglementarea din punct de vedere urbanistic și trecerea tuturor parcelelor care fac obiectul investiției în unitatea teritorială de referință M2.


P*dwt|P*dc

10 aviz arhitect șef

CU MULS ARCHITECTURE | ion breznianu 23-251J4Q/2162/24.02 2017 î


ProwtUrt d» specMttal» | Stiidesflfwr

V E C O ~ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Trtfu proiect | Prefect T«e.                                                                                                                                                                   F*a | Plase.

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

J                                         ’                           j y

PUZ

Adrau 1 Addren-           17A, Iffl LOT 1/2. >« LOT1/3. 21 LOTZ țfctw cri Mae. Seda 2. UUC CREȘTI

Cbert | CMnt              SM iăEVELDPMEXT S R-L                                                                                                           ’tirjr preieet | Projen rumbe*

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM         P17-0091 2017

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Pentru terenul care a generat P U Z. se propune realizarea unui ansamblu de locuințe colective, comerț și servicii cu valorificarea tenerului natural păstrat în interiorul amplasamentului și amenajat peisager cu accesul liber al pietonilor pe latura sudică aflată înspre Șoseaua Ștefan cel Mare. înspre nord, spre Școala Generală nr. 28 terenul va fi amenajat peisager și va fi accesibil locatarilor.

Teresa de peste parter va fi amenajtă cu vegetație și locuri de recreere. Aceasta va funcționa ca o dala urbană de pe care se vor accede atât blocurile de locuințe cât și spațiile pentru servicii aflate la primul nivel al blocurilor. De asemenea, teresa de nivelul etajului întâi va fi amenajtă ca acoperiș verde.

 • 3,4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se propune asigurarea necesarului de spații amenajate pentru parcare în conformitate cu prevederile H.C.G.M B NR.66/2006 prin realizarea garajului cu capacitatea maxima de 360 locuri. Numărul total al locurilor de parcare proiectate este de 360.

Se propune amenajarea acceselor auto din aleea de acces situată pe latura estică a terenului Se vor asigura spații de parcare separate pe funcțiuni, astfel; parcări auto la nivelul parterului pentru locatari, parcări auto la subsol pentru locatari, parcări auto la parter aferente comerțului, acces auto si parcare la nivelul parterului pentru marfă. Accesele vor avea lățimea minimă de 4,0 metri.

Prin P.U.Z, se asigură menținerea profilului transversal actual al aleilor publice și al Șoselei Ștefan cel Mare.

Se asigură spațiile de parcare integral în incinta terenului care a generat P.U.Z., în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B NR.66/2006 pentru funcțiunile și suprafețele proiectate.


x _ Necesarul spațiilor de parcare este de 360 locuri:

\ N 1 locuri pentru locatari + 36 locuri pentru vizitatori, total

x 10u\ocuri pentru spații comerciale și depozitare la parter: comerț 2680 mp din care 1400 mp ați» comerciale și 1280 mp depozitare. Pentru depozitare se calculează 1 loc de parcare la 100mp \ j H |

J^^Wlimentare cu 30% Pentru depozitare rezultă 16 locuri de parcare. Pentru comerț se :ă 1 loc de parcare la 20mp ADC, suplimentare cu 20% si rezultă 84 de locuri de parcare.

Jarpentru comerț și depozitare = 100 de locuri de parcare;

- 6 locuri pentru servicii: 300 mp AU cu 1 loc la 60mp AU, suplimentare cu 20%, rezulta 6 de locuri de parcare.

Se asigură 360 locuri de parcare în incinta terenului care a generat P.U.Z.

aviz arhitect șef X


DIRECȚIA URBANISM

NR.

162/24            3jlțM23j>-
Sat*                                  Aer**

2018 noiembrie  A00

eî *40 (0)21 3111151 | ofllcefljcurnulus.orrt wvav eumulus one


Prcrtâart da           I &          ‘

VE CO|=t~ VEGO CONCEPTENGINEERING S.R.L.

Titlu proiect | Prqect Trte;                                                                                                                                                                         i FhzM •

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

J                                              ’                              J J

PUZ

ArW» [ Addres*:

17*. Ite LOT 1.2. Ita L0T12.21LOTZ Șutai cd Mn. S<ckr 2. BUCUREȘTI SM DEVELOPICNT SRL


CfertlCfanfc

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Prin prezenta documentație, din punct de vedere funcțional, terenul care a generat P.U.Z., va fi reglementat de UTR M2. Se dorește dezvoltarea pe lot a unui ansamblu rezidențial cu servicii și comerț la nivelele inferioare în condițiile generalizării prevederilor UTR de tip M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, definit conform P.U.G. aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit cu HCGMB nr. 324/18.12.2012.

Va rezulta următorul BILANȚ TERITORIAL prezentat comparativ cu situația existentă:

Criteriu


Zonă/Subzonă/UTR

S teren____________

S construită________

S desfășurată______

POT

CUTSituație existentă


Situație propusă


H max (nivel și m)


Spații verzi Accese Alei Parcări


6 259 mp

4 381 mp

18 777 mp 70%

3


4153 mp

2 076 mp

9 967 mp

50%

2,40


10 412 mp


3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILI


Parcela reglementată prin P.UZ. est


M2

10 412 mp

7 288 mp

31236 mp 70%

3 2S+P+11E (H max=37

.m).

20%- 2 082 mp
r-o zonă complet echipată edi conectarea la rețelele locale de electricitate, gaze naturale, apă, canalizare și telecomu


3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Funcțiunile prevăzute prin proiect nu generează noxe sau alțî factori depoluare ai mediului.

Ansamblurile vor fi dotate cu soluții de încălzire proprii. Soluțiile de încălzire a apei menajere și a spațiilor interioare nu vor afecta prin emisii nocive mediul înconjurător fiind conformate legislației în vigoare.

Prin lucrările propuse de remodelare a zonei existente s-a evitat perturbarea vecinătăților.

Apele uzate menajere se vor colecta și evacua la rețeaua de canalizare orășenească.


12 aviz arhitect șef

I CUMULS ARCHITECTURE > Ion brezolanu 23-25 | J4(1I2162/24.O2 20t/1Proiectant -3e apedahlate | SrMengner

VE CO ~ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L

T»u proied | Prefect TOc,                                                                                                                                                   Faza I Rase

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

PUZ

Arte» | Addteti            T7A. 1B0 LOT 1/2,19B LOT 10.21 L0T2. Ștefan cri Mare Secta» 1 BUCUREȘTI

Ct*ent iCSenl             SM rțVEUJPMEHT 5 R L                                                                                                  Nnrw prM j Ptqed nunbtr

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM         P17-009] 2017

Deșeurile menajere vor fi colectate și depozitate în pubele din PP - tip Euro, în spații speciai amenajate în incinta ansamblului conform normelor în vigoare.

Se vor amenaja spații verzi cu sol regenerabil în proporție de cel puțin 20% din suprafața terenului ce a generat P.U.Z.

Zona sistemelor de ventilație se vor amplasa conform planșei de reglementări urbanistice și la o distanță de minim 15 metri de zona de locuit, conform legislației în vigoare și pentru a nu perturba

vecinătățile. De asemenea, suplmentar, se vor adopta soluții de izolare fonică a acestor tipuri de echipamente, de tipul panorurilor cu proprietăți acustice sau fonoabsorbante, care au ca scop realizarea


scăderii nivelului de zgomot și a unei mai bune încadrări în limitele admise.

Un alt mod prin care se va realiza protecția mediului, este utilizarea acoperișului verde pentruclădirile propuse. în mod uzual o soluție de tip acoperiș verde este alcătuit din mai multe straturi de specifice, oridinea acestor de la placa de beton fiind urmăroarea: strat de separație și egalizare; strat de2018 noiembrie A00

*40 (0)21 3111151 | office©cumulus one www cunuilusone

Proirtant d» ipniMM I Stfcdtaigw

V E C O i =“ VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

ÎUupaM Preț» Tar                                                                                                  F«»|H1»W

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

PUZ

17A, t« LOT1/2 19B LOT1/3. 2t LOT2. Ștetan cel Mare Sedtr 2. BUCUREȘTI

CWrt|C**rt:              SM DEVELOPTjENT S.R.L                                                                                                           Nutim prtaetf ■ Prt0cJ rwrt.tr

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM         P17-009| 2017

protecție; strat de filtrare; substrat de bază și bineînțeles vegetația intensivă. Pentru o mai bună exemplificare, se va consulta planșa de exemple de realizare a acoperișului verde.

Avantajele unui astfel de acoperiș sunt evidente, acesta pe lângă faptul că are un aspect vizual plăcut, este și alternativa ecologică a acoperișului clasic din plăci ceramice sau metalic. Acoperișul de tip verde reține în mod natural apa, adună praful și se încălzește cu greu la temperaturi crescute. De asemenea, un astfel de tip de acoperiș, oferă o gamă largă de posibilități de amenajare, putând fi personalizat în funcție de funcțiunea sau efectul dorit.Terenul care a generat P.U.Z se află în intravilan. Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 17A, 19B LOT1/2,

19B LOT 1/3 21 LOT 2, sector 2, București, cu suprafața de 10.412 mp. In zona studiata exista 2 obiective

Pag .               PachN | Pack

14       aviz arhitect șef

2CUMULS ARCHITECTURE j ton breidanu 2>251 O


Pre*tUiK generat | Generat desjgntr

CUMULUS ARCHITECTURE

Pnwctart de țxdaMjt* i StlMfesiper

VECO =-• VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Trtlu proiect | Prajed Tifle.                                                                                                                                                                   Faza i Ptaw

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

PUZ

Ad«u|AddrtH.           17A, lOBLOTir? 10BLOT1/J, 21 LOTX Ștefan cel M«. Sectar 2, BUCUREȘTI

Q*nt|CSert             SM DEVELDPMENT S R.L                                                                                                  Nun» praied Preced ruitaer

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM         P17-009| 2017

de utilitate publica, Școala Gimnaziala nr 28, aflata In vecinătatea nordica a terenului si incinta Spitalului Clinic Coletina, aflata la est de teren.

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

Investiția propusă contribuie la dezvoltarea unei zone importante atât ca suprafață, cât și din punct de vedere al localizării acesteia, adiacentă unei axe majore de circulație și situată în afara zonei protejate.

Odată cu construirea ansamblului se va diversifica oferta în sectorul comercial și de servicii, favorizând astfel o creștere economică în zonă prin crearea de noi locuri de muncă. De asemenea va crește valoarea de impozitare a terenului plus construcții.

5. DOCUMENTE ANEXATE

PIESE SCRISE

■ CERERE

- MEMORIU TEHNIC PENTRU AVIZ PRELIMINAR

- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. SOS ȘTEFAN CEL MARE, NR. 17A, NR.

19B L0T1/2, NR. 19B LOT1/3 SI

PIESE DESENATE

■ ÎNCADRARE ÎN ORAȘ

- ÎNCADRARE ÎN P.U.G.

- ACCESIBILITATEA ZONEI

SITUAȚIA EXISTENÂ

- REGLEMENTĂRI URBANISTICESC 1:75000

U01.1

SC 1:2000

U01.2

U01.3

SC 1:1000

U02.1

SC 1:1000

U02.2

SC 1:1000

U02.3

U03.1


wiz nîl

tfZAT SFn/>’K:SCHIMDARE'

CUMULUS ARCH!TEC^UMlJLUS arch,tectum sbl "TTcSP reracoî cep rltoEesfUG s.rx.


ULUS


CUI 37101233 01


TUupmd|PiqeclTil«.                                                                                                                 Fira|P*un

Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii PUZ


Ateu | Addrest: Qicfit | C*«nt


17A. 196 LOTUS.1» L0T10.21 LOTZ ștcUn «T U». Sada 2. BUCUREȘTI SM □F.'eZPIUEHT S RX-


MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


REGULAMENT LOCAL DE

AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE, NR.17A, 19B


Terenul reglementat prin P.U.Z. face parte dintr-o situate în ansambluri preponderent rezidențiale, având atât incu locuințe colective înalte, vecinătate cât și intercalate cu


locuirea, funcțiuni mixte, servicii medicale, parcuri de agrement și dotări sportive, funcțiuni de gospodărire


comunală.


Parcela va fi reglementată respectând prevederile unității teritoriale de referință M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE


Se admit următoarele utilizări funcționale:


instituții, servicii tehnice și profesionale, sedii ale unor companii și firme;


comerț cu amănuntul; activități manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spații acoperite.
parcaje la sol și multietajate;

spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri;

locuințe cu partiu obișnuit,locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.


ARTICOLUL 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale funcțiuni care admit


accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute


cu vitrine luminate noaptea.

Pkt* PmI

16 aviz arhitect șef

CUMULS ARCHITECTURE I ion brezdanu

2Z
CUMULUS ARCHITECTURE


PTtjrttUrt <fe tpecuMfi* I SiixfetiQncc

V E CO - ■ VEGO CONCEPTENGINEERINGS.R.L.

TOu prded | Proiect Tifle.

Ansamblu de locuințe coljfectitfe, comă

J                   I                         J

Aiițy Wttl Client | Oient.


17A. 106 LOT 1/2. Iffi LOT 1/3 2t LOT2. Steta cel Mut SftCttM 2 BUCUREȘTI SM DE'.TLC^IUENT S RL.

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică.

în zonele existente se admite conversia locuințelor in alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderi locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC.

'l

Se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

ARTICOLUL 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări funcționale:

 • -  orice utffizări, altele decât cele adimise la articolele 1 și 2, care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

 • *  activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • -  construcții provizorii de orice natură;

 • •  dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, pe calcane, acoperișuri, terase sau pe împrejmuiri, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

 • -  depozitare en-gros;

 • -  depozitări de materiale refolosibile;

 • -  platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

\^=^dțpozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

X ‘V A

\     _ adtiyyaț^ care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din

instituțiile

Mira


.publice;

le


ari de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile au construcțiile de pe parcelele adiacente, care pot să provoace scurgerea apelor pe vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR ARTICOLUL 4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Se consideră construibile parcelele de minim 1000 mp și un front la strada de minim 30,0 metri în cazul fronturilor discontinue.P«          PaMIPKk.

17       aviz arhitect șef              ,

CUMULS ARCHITECTURE | ton brezoianu 23-25 i 340/2162/24.02.2017 | CUI 37101233

Proiectării gerwrri | Gener^

CUMULUS ARCHITECTURE


PnKtant da ipadatt» | Stideiiywr

VE CO =“ VEGOCONCEPTENGINEER1N
nTtu proiect | Prațetl Tifle:                                                                                        _______________________________________________________________

Ansamblu de locuințe fcoldctive, come'i|,șPSel


Actota | Adtkeu:

Oient|Qient


17 A, tffl LOT 1/2 198 LOT 1/3 21 LDT2, Ștefan cri Mm, Sector 2 BUCUREȘTI SM MOW SRL


MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


Manar proiect i Prejed runter

P17-009| 2017


ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Retragerea de la aliniament va fi de minim 3,0 metri. Se admite ca pe anumite porțiuni, acolo unde limita de proprietate nu are un traseu liniar, clădirile să fie amplasate la mai puțin de 3,0 metri distanță față de limita de proprietate cu condiția să respecte față de clădirile învecinate, o retragere de cel puțin 1/3 din înălțimea clădirii celei mai înalte.


ARTICOLUL 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR


Clădirile se vor retrage de la limitele laterale și de la limita posterioară la o distanță de cel puțin 3,0 metri. Se admite ca pe anumite porțiuni, acolo unde limita de proprietate nu are un traseu liniar, clădirilș^l^^^ fie amplasate la mai puțin de 3,0 metri distanță față de limita de proprietate cu condiția să respeqț^rajâ clădirile învecinate, o retragere de cel puțin 1/3 din înălțimea clădirii celei mai înalte.

în cazul clădirilor comerciale se admite regimul compact de construire condiția red             1

„dsi


celorlaltor prevederi ale regulamentului.ARTICOLUL 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE A

Clădirile vor respecta între ele distanța minimă de 10 m, cu respectarea tuturor condiționărilor legale.ARTICOLUL 8. CIRCULAȚII Șl ACCESE

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri direct dintr-o circulație publică.

Pentru parcele cu o suprafață mai mare de 1000 de metri pătrați, se va asigura un al doilea acces ’ carosabil, preferabil de pe o altă latură a parcelei, în curtea posterioară, dimesionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingerea incendiilor.

în cazul funcțiunilor care necesită accese carosabile suplimentare pentru aprovizionare, acestea se vor putea asigura în funcție de necesități și vor fi folosite ocazional sau conform unui orar prestabilit, care va evita orele de vârf.


în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilitati sau cu dificultăți de deplasare.

GULA»


017ICUI 371012


D*fa

2018 noiembrie


A00
PUZ


MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


Hunar praect i Prqedntntoer

P17-009| 2017


ARTICOLUL 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR


Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice. Locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra/subterane sau în parcaje amenajate la sol

în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra


(prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în


cooperare, ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj comun colectiv Aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 250 metri.ARTICOLUL 10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

igriă totală a clădirilor va fi de 37mr iar regimul de înălțime va fi de 1-3 subsoluri, parter
L^UdS? Jf(s/»EC^UL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării r, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de caracterul generat al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate.

Aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiuni și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de coerență și eleganță. în acest sens, pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale


RTICOLUL 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele modeme de


telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice

în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă.


Se interzice dispunerea antenelor TV-sateH în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV. Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

Dată fiind Intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gh^ții


Pag               Pachet | Pac*

19       aviz arhitect sef

»

CUMULS ARCHITECTURE | ton brezdanu 23-25 IJ4


DIRECȚIA URBANISM | rtEGUț.AMEMTiLg>:(y Cc URBANISM

?ÂT SPRE «ESCHIMBAfțeiA00

SC CUMULUS ARCHITECTURE SRL CUI 37101233

™'vT=GOCONCEPT ENGINEERING S^rTEȘK ROMANIA


Proketant da ipedatate | SubdwJgntr

VEGOl- ----------


THu proiect | Prcjtd Tifle:


Ansamblu de locuințe colective, comerț si servicii

J                                              ’                              J J


PUZ


17A. 1» LOT 1/2.1SB LOT1/3. 21 LOT2.      cel M«. SecW 2 BUCUREȘTI

SM DEVELOPMENT SRL


Atteu | Addreu.

CbentlCSent

MEMORIU DE PREZENTARE Șl REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


ARTICOLUL 13. SPAȚII PLANTATE

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

Se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate.

Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase.

în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.


ARTICOLUL 14. ÎMPREJMUIRI

Spre trotuare și circulații pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.

Spre limitele laterale și spre limita posterioară, acolo unde parcela se învecinează cu alte parcele, se recomandă separarea prin garduri semitransparente sau transparente dublate de garduri vii cu înălțimea maximă de 2,20 metri.


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

P.O.T. maxim admis 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări;ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.tf *

C.U.T. maxim = 3,0 mp ADC/mp.


ÎNTOCMIT:


ȘEF PROIECT:


CUMULUS ARCHITECTURE ■ ARH. URB               ■

VEGO CONCEPT ENGIh LRIMG URB.                A


Pag.               Pachet i Pact

20       aviz arhiteti șef

CUMULS ARCHITECTURE | Ion brazdanu 23-25 | J4 0/2162/24.02


r'GULAK

171 CUI 37101

PVIZri'.-:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


romania2019.eu


SERVICIUL URBANISM


SERVICIUL URBANISM

Nr. Xfflî£../-?.l^*2019RAPORTUL INFORMĂRII Șl S^tomtRII PUBLICULUI

PUZ - SOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR.17A / NR.19B - LOT 1/2 Șl LOT 1/3 /

NR.21 - LOT 2 / SECTOR 2

1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta


publicul.


în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • • etapa anunț de intenție -           15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a

materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:          05.06.2018 - 20.06.2018

 • • etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:           06.07.2018 - 21.07.2018

 • • etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:          22.10.2018 - 05.11.2018

• etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum șt publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE" {http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România

Tei: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro
Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise. / LOCALIZAREA REZIDENTILOR CARE AU TRANSMIS SESIZĂRI  1.

  2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.

  • 9.

  • 10.

  11.

  12.

  • 13.

  • 14.

  • 15.

  • 16.

  17

  18.

  • 19.

  • 20.

  21

  22

  • 23.

  • 24.

  25

  26.

  27

  28.

  • 29.

  • 30.

  • 31.

  • 32.

  • 33.

  • 34.

  • 35.

  • 36.

  • 37. Asociația de proprietari Ștefan cel Mare Bloc 17


  i / Aleea Circului n / Aleea Circului n / Aleea Circului

  i / Strada Sfânta Treime n

  / Aleea Circului nr.2 / Aleea circului n a / Strada Județului n / Șoseaua Ștefan cel Mare n / Șoseaua Siefan cel Mare a / Strada Pâraariior nr.

  1 / Strada Nichita Stânescu n s / Strada dealul Țugulea n

  b / Șoseaua Ștefan cel Mare n oseaua Ștefan cel Mare n / Strada 9 Mai n a I Șoseaua Ștefan cedare n__

  i / Aleea Circului       sector.2

  / Strada Maica Domnului N / Șoseaua Ștefan cet Mare n / Șoseaua Ștefan cel Mare n /_Șoseaua Colentina n / Strada Griaore Moisit n

  / Stara județului nr. / Aleea Circului n / Aleea circului nr.

  / Strada Poieni nr.H

  / Aleea circului nnj

  / Strada Vidin nr.^B

  / Aleea Circului n / Strada Vidin n i / Strada Vidin n / Aleea Circului nr.
  i, sector 2

  , sector 2 comuna 1 decembrie ilfov

  i, sector 2  , sector 2 i, sector 4 sector 2 sector 2  sector 2  , sector 2

  j Președinte /Ștefan cel Mare nr.17, bl. 17, sector 2Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Informarea publicului a avut impact asupra tuturor rezidenților din zona de acces a Parcului Circului, numeroși au reacționat prin depunere de sesizări la registratura PMB sau postări pe site-ul PMB. Au fost înregistrate zeci de sesizări.


Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

 • 1. Aglomerarea zonei ce cuprinde amplasamentul, prin regim de ocupare a terenului si regim de înălțime excesive.

 • 2.  Distanța între clădirile existente și clădirile propuse

 • 3. Capacitatea infrastructurii locale de circulație de a prelua traficul generat de obiectiv

 • 4.  Posibile probleme referiotare la infrastructura edilitară.

 • 5. Poluarea sonică și cu microparticule / zgomot și praf a zonei.


 • 5. Modul în care inițiatorul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Proiectantul a răspuns sesizărilor prin lămuriri detaliate, în termenul legal prevăzut de lege. Răspunsurile formulate de proiectant au fost postate pe portalul public de informare al serviciului urbanism din cadrul PMB - Urbonline.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

 • • Răspunsurile au fost corecte și la obiect, dar proiectantul a păstrat parametrii de configurare pentru obiectivul propus, cu argumente urbanistice.

 • • Accesul carosabil și aleile locale de deservire au fost gabaritate pentru a prelua propunerea.

 • • Distanța între clădirile propuse și cele existente se încadrează în parametrii acceptați.

 • • Aria comercială propusă pe amplasament este un obiectiv de interes public ce crește gradul de confort urban.

 • • întrucât propunerea de funcțiune pentru amplasament cuprinde o arie comercială importantă / hipermarket, calculul indicilor urbanistici specifici se încadrează în prevederile Articolului 32 / aliniat 8 din Legea 350/2001 / actualizată:

Art.32/aliniat (8): Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului (coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură data) nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermaqazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii si altele asemenea.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-MB și RLU aprobate, legislația, normele și reglementările în vigoare.

Avizul Arhitectului Șef s-a emis cu respectarea prevederilor din avizele de specialitate:

 • • Avizul Ministerului Mediului - Agenția pentru Protecția Mediului București - Decizia Etapei de încadrare nr. 101 /02.11.2018

 • • Avizul Comisiei Tehnice de Circulație / PMB - nr. 7997 / 9522 /14574 /12.10.2018

 • • Avizul Comisiei de Coordonare Rețele Edilitare / PMB - nr. 1683321 /17.01.2019

 • • Avizul Autorității Aeronautice Civile Române - nr.13832 / 764 / 25.06.2019

 • • Avizul Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de Urgență / MAI - ISU - nr. 912046/11.05.2018

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București ari. 12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR.17A / NR.19B -LOT 1/2 Șt LOT 1/3 / NR.21 - LOT 2 / SECTOR 2.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind trans administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/20 informațiile de inter

ecizională în acces laubțjc, cu modificările și completările ulterioare.


DIRECTO ARH. Dlîntocmin Arh. C.Cisei1 2 exemplare / 25.03.2019

Bd. Regina EHsaben m 47, cod poștal 050013, sectara București România

Tel: 021.305.55.00

http.Z/wwwpmb ro