Hotărârea nr. 329/2020

HOTARAREnr. 329 din 2020-08-13 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA BARBATESCU VECHI NR. 7, SECTOR 5

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a imobilului situat în strada Bărtătescu Vechi nr. 7, sector 5

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8832/19868DG/07.07.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 64/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 331/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 19868DG/17.07.2020;

Luând în considerare prevederile:

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 119/10.04.2020 privind declararea ca bun aparținând domeniului public al municipiului București a imobilului situat în strada Bărbătescu Vechi nr. 7, sector 5;

-încheierii nr. 24616 în dosarul nr. 24616/18.06.2020 a O.C.P.I. - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 5, prin care s-a înscris în cartea funciară nr. 238308 imobilul în suprafață de 2.249 mp situat în strada Bărbătescu Vechi nr. 7, sector 5;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), și art. 299 lit. a), lit. b), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a imobilului situat în strada Bărbătescu Vechi nr. 7, sector 5, proprietate publică a municipiului București, pentru desfășurarea activității instituției.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit planului de proiecție stereo 70, anexă la cartea funciară nr. 238308, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Schimbarea destinației duce la revocarea dreptului de administrare a imobilului prevăzut la art. 1.

Art.4 Conform raportului de evaluare întocmit de Asocierea Mapps Mașter Appraisal -Bussines Valuation, imobilul situat în strada Bărbătescu Vechi nr. 7, sector 5 are o valoare de 5.971.499,82 lei.

Art. 5 Predai ea - primirea imobilului situat în strada Bărbătescu Vechi nr. 7, sector 5 se face pe bază de proces - verbal încheiat între reprezentanții municipiului București și reprezentanții Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.6 Administratorul va suporta, de la data preluării bunului, toate cheltuielile necesare folosinței acestuia.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, \ Georgiana Zamfir

București, 13.08.2020

Nr. 329          \ 2


Carte Funciară Nr. 238308 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 5


Anexa Nr. 1 La Partea I


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

238308

2.249

Terenul este delimitat de perete construcție intre pct. 1-6; 12-13; 16-1, gard de beton între pct. 6-7; 13-16, gard de metal între pct. 7-8; 9-11 și neîmprejmuit intre pct. 8-9: 11-12.

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.Oate referitoare la teren

Nr

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

N-. topo

Observații / Referințe

x : curți construcții

DA

2.249 _

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

238308-C1

construcții administrative si social culturale

986

Cu acte

S. construita la sol:986 mp; S, construita de5fasurata:29S8 mp:         Construcție.

P-r2ESuprafața construită desfășurată - 2958 mp                          ------

Al.2

238308-C2

construcții anexa

97

Cu acte

S. construita la sol:97 mp; S. construita desfasurata:97 mp; Construcție, PSuprafața construită desfășurată = 97 mp