Hotărârea nr. 327/2020

HOTARAREnr. 327 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII – CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN STR. VANATORI NR. 17, SECTOR 5, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții-consolidare a imobilului situat în str.

Vânători nr. 17, sector 5, București ' ' »

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1293/06.08.2020 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4976/06.08.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 123/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 329/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului sesimic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finanțării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu completările și modificările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b)și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.l Se aprobă actualizarea indte^filoMâhn investitii consolidare imobil situat în Bucurăștr;

-economici, aferenți obiectivului de oăfori nr. 17, sector 5, incluși în anexa


j                                                 _                v/        r >

1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/23.02.2012 modificată prin Hotărârea C.G.M.B nr. 585/06.09.2018, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 758/22.11.2018 și prin Hotărârea C.G.M.B nr. 142/11.03.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/23.02.2012 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa la H.C.G.M.B nr.          Of»

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂfexdusiv TVA): 5.921.806,91 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 4.570.145,02 lei

Valoarea totală a TVA este de: 1.109.993,98 lei

Valoare T.V.A C+M este de: 868.327,55 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100%

2.Durata de execuție: 24 luni calendaristice (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante).