Hotărârea nr. 325/2020

HOTARAREnr. 325 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - “LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN CALEA MOSILOR NR. 149, SECTOR 3, BUCURESTI"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții - „Lucrări de consolidare, reabilitare, refuncționalizare, împrejmuire și organizare de șantier pentru imobilul din Calea Moșilor nr. 149, sector 2, București”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1302/06.08.2020 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4980/06.08.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 121/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 327/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 839/2009 al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții - LS.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate dinfonduri publice;

  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, secj


  lucurești, Rqțpă'Ja:


  15 56 00:i4.,.w,pmb.ro


în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții - „Lucrări de consolidare, reabilitare, refuncționalizare, împrejmuire și organizare de șantier pentru imobilul din Calea Moșilor nr. 149, sector 2, București”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 13.08.2020

Nr. 32


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa la H.C.G.M.B nr.-

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂfexclusiv TVA): 4.599.207,77 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 3.354.874,08 lei

Valoarea totală a TVA este de: 864.981,60 lei

Valoare T.V.A C+M este de: 637.426,08 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100%

2.Durata de execuție: 14 luni calendaristice (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante).