Hotărârea nr. 32/2020

HOTARAREnr. 32 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-STRADA BAICULUI NR. 55, SECTOR 2, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Strada Baicului nr. 55,

Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 563/18.01.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 74/30.07.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 663/23.10.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 126/6„B"/27.02.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 110/30.10.2017;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 28/02.05.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 638/18/SU-BIF-A/02.03.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1656348/14.09.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1602281/3749/27.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

  Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind trs administrația publică, republicată, cu modificările și completările ult<în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Baicului nr. 55, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 02/18.01.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 562/18.01.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


*1


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


ROMÂNIA

1«»B 201B • SĂRBĂTOQlM ÎMPREUNĂ


Ca urmare cererii adresate de S.C. WESTLAND IA DESIGN SRL - urb.                        - RUR

BDEFșGg^r^alitat^d^jroiectant, cu sediul în București, Str. Libelulei nr. 35A, sector 1, București, pentru în calitate de beneficiar, cu domiciliul în București în București, sector 3, lH | H B< înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1682022/19.11.2018, nr. 1671613/17.10.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. 02 / //T 0/ .201/ /

pentru

PUZ - STR. BAICULUI NR. 55, SECTOR 2, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: situat la adresa din Str. Baicului nr. 55, sector 2, în suprafață de 3334,0 mp din măsurători (nr. cadastral 206165, notat în Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. cerere 65594/11.10.2018), având la bază Certificatul de urbanism nr. 126/ 6 “B" din 27.02.2017 emis de Primăria Sectorului 2, București.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:    S.C. WESTLAND IA DESIGN SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb.                     RUR BDEFeGa

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Pianului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu

 • H. C.G.M.B. nr.324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr.241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr.224/15.12.2015 și H.C.G.M.B, nr.341/14.06.2018), imobilul este cuprins în A3 - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii.

 • - Regim de construire: -

 • - Funcțiuni predominante: Utilizări admise : se admit activități productive desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, destinate producției, distribuției și depozitării bunurilor și materialelor, cercetării industriale și anumitor activități comerciale care nu necesită suprafețe mari de teren.

Utilizări admise cu condiționări: activitățile actuale vor fi permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de 5 ani; - extinderea sau conversia activităților actuale va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării; - se pot localiza cu aceleași condiții de diminuare a poluării următoarele funcțiuni:

 • I. birouri incluzând oricare din următoarele utilizări: a) birouri profesionale sau de afaceri; b) servicii pentru afaceri; c) instituții financiare sau bancare; d) poștă și telecomunicații 2. activități productive și servicii incluzând oricare din următoarele utilizări: a) producție manufacturieră; b) birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară; c) activități de cercetare - dezvoltare cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale; d) depozite și complexe vânzări en-gros cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale; e) depozite și complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: în conformitate cu viitorul P.U.Z., cu următoarele condiționări: se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 9,0 metri;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 60% .

 • - Coeficient Volumetric de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 9 ma / mp teren.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrele și interioare, ele vor fi insă obligatoriu mai mari de : * 10,00 metri pe străzile de categoria l-a și a II-a; - 6,00 metri pe străzile de categoria a lll-a. - la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 6.0 metri pe străzi de categoria alll-a.- Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform prevederilor viitorului P.U.Z., cu următoarele condiționări; - clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic); -în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri; - în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri; - în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone; - se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.00 metri față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de ia nivelul solului.

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 110 din 30.10.2017 emis de Primăria Municipiului București.

PREVEDERI P.U2. - R.L.U. PROPUSE:

 • - U.T.R. “ M3 subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+5 niveluri."

 • - Regim de construire: discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante : mixte - locuințe colective, servicii, birouri

 • - Regimul maxim de înălțime: RHmax.- S+P+3E-5E (etajele 4 și 5 retrase )

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 60 %.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 2,5 mp ADC/mp teren.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: maxim 19,Om, cu preluarea comișei imobilului învecinat din partea dreaptă a imobilului (Est).

 • - Retragerea minimă față de aliniament: minim 4,0 m, cu preluarea alinierii clădirilor învecinate din partea de est;


 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare : vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta .Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 3749/27.03.2018, împreună cu planșa nr. 1602281/08.03.2018, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețetele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1656348/14.09.2018.

Notă: La faza Autorizației de construire respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal Str. Baicukii nr. 55, sector 2, București, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.UZ

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. 3 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. <2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 126/6 ,B" din 27.02.2017 emis de Primăria Sectorului 2, București.ARHITECT ȘEF A
ARH. ȘTEF-Ag

A?

^Redactat, ing- urb. Camelia Garcușa/ 2ex./ 05.12.2018serviciu, ina’t o^hieanuBd Regina Elisabeta nr. 47, cod pofta! 050013, sector 5, București, R Tel: 021.305.55.00 Int. 4016

ltpVAvww.pmb.ro$

UKAS “s®r

001REGLEMENTARI

URRANISTICE


i.Ș

7

1,5

10,0


ÎNCADRARE IN PUG BUCUREȘTI

Parcel

a 1

I

X

r ,

l

560 S-023S

359 48Î.2S

I 12

560 SG7.29

339409.94

îl »

5W 540.01

339 502.66

IpB j 560 529#

339 54?#

i hv J    501,83

339 542.37

£60 502.2T

359 555.83

Z 53 i

560 S03.J4

339 556.04 j

l 54 j Sffl

339 573.17 |

339 S5I.W

17

550 4713

339550,22 ,

ii !

560 170.25

339 511,48

’ 15 î 484.77

3395S.62

: 51 |

560 485.26

339 SU.72

U | 56£- 42S.67

339 50

; SUPRAFAȚA 1 CC


BILANȚ TERITORIAL

Criteriu

Conform PUG

Existent

Propus

Zona/ Subzona / UTR

A3

-

M3        J

Suprafața teren (mp)

-

3334 mp

3334 mp

Suprafața construita (mp)

-

Omp

2000,4 mp

Suprafața desfasurata (mp)

*

0 mp

8335 mp

POT (%)

60%

0%

60%

CUT

CUT volumetric = 9 mc. / mp. teren

0

2,5 mp. ADC/mp. teren

Hmax. (m), din care

9m

0

19,Om        L

• S+P+5

-

0

19,0m         j

• S+P+4

-

0

15,5m

-

0

12,5m        J

1 Rhmax.

-

0

S+P+3E-5E

Suprafața spatii verzi (mp),

1 din care:

-

0

1001 mp (30%)

• pe sol natural

-

0

667 mp (20%)     j

• pe placa / terasa

-

0

334 mp (10%)     1

Accese, alei, oarcari (mp)

-

0

334 mp (10%)    J

Z _    .  ^7            /Z XV             >’-----------


S. teren = 3334,00 mp

P.O.T. max. = 60%

C.U.T. max. = 2,5 mp. ADC / mp. teren Rh. max. = S+P+3E-5E (H max. = 19.0 mREGULAMENT LOCAL DE URBANISM

M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+5 niveluri

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI.

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal (Strada Baicului nr. 55), se află localizat într-o zonă încadrată conform Planului Urbanistic General al Municipiului București in Unitatea Teritorială de Referință: A3-subzona unităț/lor mici și mijlocii productive și de servicii;

Terenul reglementat de prezentul regulament are o suprafață totală de 3334mp și este localizat în zona de nord-est a Municipiului București.

Acesta are următoarele vecinătăți directe:

 • • La nord-est proprietate privată

 • • La sud-est:        Strada Baicului

•Lasud-vest:       proprietăți private

 • • La nord-vest: proprietate privată

Zona în care este amplasat lotul are în prezent un caracter mixt, având o dinamică a transformării extrem de crescută.

Tendințele de dezvoltare ale zonei în care este încadrat lotul studiat s-au focalizat în special pe creșterea regimului de înălțime, a celorlați parametrii urbanistici, dar și pe diversificarea funcțiunilor.

în acord cu Prevederile PUZ Sector 2 (cu valabilitatea expirată), dar și a altor documentații de urbanism aprobate sau in curs de avizare / aprobare, este prevăzută în proximitatea zonei studiate dezvoltarea sistemului de circulație. Aceasta dezvoltare nu afectează tronsonul de stradă la care are deschidere terenul studiat.

Prezentul studiu Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe:

 • •  Integrarea construcției propuse în contextul zonei și în tendințele de dezvoltare ale acesteia;

 • •  Asigurarea coerenței șl calității imaginii urbane;

 • •  Asigurarea cerințelor funcționale, a celor de gestionare a calității aerului prin spațiile verzi propuse, a

acceselor carosabile și pietonale către funcțiunea principală;

 • •  Utilizarea coerentă și eficientă a terenului, ținând cont de cadrul urban învecinat.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

 • • Locuințe colective;

 • • Servicii (restaurante, baruri, cofetării, cafenele, comerț, sedii de firme, servicii fmandar-bancare și de

asigurări, servicii profesionale, colective și personale, agenții diverse, etc.);

 • • Birouri;

  • • Parcaje la sol și subterane;

  • • Spații libere pietonale;

  • • Spații plantate;


■ direcția urbanism

AVIZ NR.              ...................

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


WESTLAND IA DESIGN

STRADA LIBELULEI NR 3SA, SECTOR1 -BUCUREȘTI J40/1794/1016, OF 35611051


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Sunt admise construcții de mici dimensiuni pentru asigurarea funcționării obiectivului.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.


Se interzic următoarele utilizări:

 • • activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • • construcții provizorii de orice natură;

 • • depozitare en-gros;

 • • stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

 • • curățătorii chimice;

■ depozitări de materiale refolosibile;

 • • platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • • depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • • activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile

publice;

 • • lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcei

adiacente;

 • • orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică

evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Suprafața terenului este de 3334mp. Terenul are o forma neregulată, cu vatiații.


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aviz nr.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Clădirea se va retrage față de aliniamentul Străzii Baicului cu minim 4,00m și se va prelua alinierea clădirilor de pe latura estică a terenului.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

La sud-vest min. 6.00 m fata de limita laterala

La nord-vest: min. 5.00 m

La nord-est: 0,00 m (alipită la calcanul clădirii de la nr. 55A), respectiv min. 5.00 m pentru zonele în care clădirea va fi retrasă;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Se va construi un singur volum cu regim variabil de înălțime.


Accesul auto și pietonal se va realiza direct din Straba Baicu'-ui, de pe latura de sud-est a lotului studiat.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staționarea autovehicolelor va fi realizată exclusiv în interiorul incintei, atât la nivelul solului cât și la subsol ui clădirii.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Regimul maxim de înălțime al construcției va fi de S+P+3E-5E (H. maxim = 19,0 m).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


Se va realiza un ansamblu compozițional care va ține seama de caracterul general al zonei, de clădirilor din vecinătate și de particularitățile terenului.

ARTICOLUL 12- CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

Clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice existente în zonă;

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Va fi amenajata si intetinuta o suprafața de spatii verzi in procent de 30% din suprafața terenului care a generat PUZ (din care 20% amenajat pe sol sî 10% amenajat peste subsol).

Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1.20 metri înălțime;

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de minim 2.00m sau pot lipsi, incinta urmând a fi separata cu borduri sau cu garduri vii daca este cazul.

Împrejmuirile pe limitele laterale și posterioare a proprietății vor fi opace, de înălțime maxim 2.50m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim -60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


CUT maxim = 2,S mp. ADC / mp. teren


BILANȚ TERITORIAL


WESTLAND IA DESIGN STRADA LIBELULEI NR 35 A, SECTOR 1 -BUCUREȘTI J40/1794/Î016, OF 35621051


Criteriu

Conform PUG

Existent

Propus

Zona/ Subzona / UTR

A3

-

M3

Suprafața teren (mp)

-

3334 mp

3334 mp

Suprafața construita (mp)

-

0 mp

2000,4 mp

Suprafața desfășurată (mp)

-

Omp

8335 mp

POT (%)

60%

0%

60%

CUT

CUT volumetric = 9 mc. / mp. teren

0

2,5 mp. ADC / mp. teren

Hmax. (m), din care

9m

0

19,Om

• S+P+5

0

19,Om

• S+P+4

15,5m

• S+P+3

0

12,5m

Rhmax.

-

0

S+P+3E-5E

Suprafața spatii verzi (mp), din care:

-

0

1001 mp (30%)

• pe sol natural

t

667 mp (20%)

• pe placa ■ terasa

0

334 mp (10%)

Accese, alei, parcari (mp)

-

0

334 mp (10%)

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AViZNR...^^—— VIZAT SPRE NESCHIMBARE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului


ROMÂNIA


I91B7O1B SAflBATOOim ÎMPREUNĂ


Direcția Urbanism


SERVICIUL URBANISM Nr. .....

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ - STR. BAICULUI NR. 55, SECTOR 2, BUCUREȘTI
 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului (conform înscrisurilor), astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 14.11.2017 - 28.11.2017.

 • •  etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 15.01.2018 -31.01.2018.

 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 08.03.2018-23.03.2018.

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ul ui www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE" OȚțțB^/urbanișnLBnibîȚO). secțiunea Planuri urbanism în consultare, nu sunt postate observații și propuneri ale cetățenilor.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit buletine informative sau alte materiale scrise.


  Nu este cazul.


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poțtal 050013, sector 5 Bucurețtl România Tel: 021.305.55.00 http://www pmb.ro

V

UKAS TWT"

Ujaoraoi»    0O1


Numărul persoanelor care au participat la acest proces. —

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare. —

 • 5.     Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public. —

 • 6.     Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 7.     Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, alte avize conform legislației în vigoare, de exemplu, avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Avizul Autorității Aeronautice Civile Române.

Prin urmare configurația edifica bile lor, a circulațiilor, a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabitizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 3749/27,03.2018, împreună cu planșa nr. 1602281/08.03.2018 vizată spre neschimbate, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 28 din 02.05.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, din înscrisuri reiese faptul că nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STR. BAICULUI NR. 55, SECTOR 2, BUCUREȘTI”.


Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, apreciem faptul că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

Redactat, ing. - urb. Camelia Garcușa/2ex./05.12.2018
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România Tel; 021.305 55.00 hi 4016 httpJ/www pmb.ro