Hotărârea nr. 31/2020

HOTARAREnr. 31 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) - CONSTRUIRE CALE DE COMUNICATIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RAUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULATIE - ZONA STRADA NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zona! (PUZ) - Construire cale de comunicație peste obstacol natural, Râul Dâmbovița și accesibilizare circulație - zona Strada Nicolae Teclu, Sector 3, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 14577/09.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 12/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 35/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Certificatul de urbanism


nr.


 • -  Primăria Municipiului București

348/R/1732128/04.06.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 91/16.10.2019;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 83/07.11.2019;

 • -  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: avizul nr. 144481/28.11.2019;

 • -  Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - București: avizul nr. 281-B/21.11.2019;

  nr.


 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul 424.119/15.10.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Poliție a Municipiului București: avizul nr. 3431.027/SSR/BS/08.10.2019;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1358333/18.11.2019;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul DT.7664/01.10.2019;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 281267/26.09.2019;

 • -  Serviciu! de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 15855/31.10.2019;

 • -  Societatea Comercială de Transport cu Metroul „METROREX” S.A.: avizul nr. M.04.01.01/3608/08.11.2019;


 • -  Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 13874/23.10.2019;

Compania Națională de Căi Ferate „CFR" S.A.: avizul nr. Th.4 6/5/2411/13.11.2919;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1794142/28.11.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1786520/21173/04.11.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010;

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire cale de comunicație peste obstacol natural, Râul Dâmbovița și accesibilizare circulație - zona Strada Nicolae Teclu, Sector 3, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 83/09.12.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14576/09.12.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.


Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost Municipiului București dip datPREȘEDINTE DBJȘE


Marius Adrian Pâătel


/o / r’cz (

V. * \


itțrtă/îjq^ședințaordinară a Consiliului General al


W

SoK'si'^


ECRETAR GENERAL JNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir„                                'bf fale

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de SC VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL în calitate de Proiectant de Urbanism pentru PRIMĂRIA SECTOR 3 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu domiciliul/sediul în, Municipiul București, Calea Dudești, Nr.191, Sector 3, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1793274/15.11.2019.


în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amen^rea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare se emite următorul


AVIZ

NR. ^3 !         .20lâ


PENTRUPUZ- CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL

DÂMBOVIȚA Șl ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI

’                                  I

GENERAT DE TERITORIUL SITUAT ÎN: București, între Bulevardul Theodor Pallady și Splaiul Unirii, în conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism Nr.348/R din 04.06.2019, emis de Primăria Municipiului București, în suprafață de 14,57ha (conform bilanțului de suprafețe din Planșa de Reglementări și Regulament Local de Urbanism).

INIȚIATOR:


PROIECTANT:


PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

SC VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

urb.


(RUR- Dz0,E)


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 3, și este delimitată de Bd. Theodor Pallady la Nord și limita administrativă a Municipiului București la Sud, conform planșei anexate, este teren intravilan și cuprinde proprietăți aflate în domeniul privat al persoanelor fizice și juridice și în domeniul public/privat al statului.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018), teritoriul studiat este încadrat în unitățle teritoriale de referință:

 • •  CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate; POT max. =50%; CUTmax. = 2,4 mpADC/ mp. teren;

 • •  A2b - subzona unităților industriale și de servicii;POTmaxim = 80%; CUT maxim volumetric= 15 mc/ mp. teren;


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013 sector 5 București, România Tel: 021.305.55 00 httpJ/www pmb.ro


Pagina 2 dn 3


PUZ - CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL RÂUL DÂMBOViȚA Șl ACCESIBILIZARE CIRCULAȚI - ZONA STR N-COLAE TECLU SECTOR 3 BUCUREȘTI

 • •  A3 - subzona unităților mici și mijlocii productive și de servicii; POTmax=60%; CUTmax volumetric=9 mc / mp. teren;

 • •  V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice; POT max. =15%; CUTmax. = 0,2 mpADC/ mp. teren;

 • •  V5 - Culoare de protecție față de infrastructura tehnică;

 • •  V4 - Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă ( Lacurile Colentinei, Lacul Morii etc.); POT max. =15%; CUTmax. = 0,2 mpADC/ mp. teren;

 • •  T2 - Subzona transporturilor feroviare; POT max. =50-80%; CUTmax. = 1 - 2,40 mpADC/ mp. teren;

• Conform PUZ Coordonator Sector 3, aprobat prin HCGMB Nr.49/31.01.2019, teritoriu! studiat este încadrat în unitățle teritoriale de referință:

 • •  CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate; POT max.=50%; CUTmax. = 2,2 - 2,4 mpADC/ mp. teren;

 • •  CB1a - subzona unităților de învățământ; POT max.=50%; CUTmax. = 2,2 - 2,4 mpADC/ mp. teren;

 • •  M2 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxim de P+14 niveluri cu accente înalte; POT max.=70%; CUTmax. = 3,5 mpADC/ mp. teren;

 • •  V4 - subzona spațiilor verzi pentru protecția cursurilor de apă; POT max. =15%; CUTmax. = 0,2 mpADC/ mp. teren;

 • •  V5 - subzona culoarelor de protecție față de infrastructura tehnică și CF;

 • •  A1 - subzona parcurilor de activități; POTmax=40%; CUTmax= 2,0 mp ADC / mp. teren;

 • •  T2 - Subzona transporturilor feroviare; POT max. =70%; CUTmax. = 2,40 mpADC/ mp. Teren;

AVIZ PRELIMINAR nr. 91/16.10.2019

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriulu și urbanismului actualizată, Art.32, Alin. 1, Lit.b și Art 47, coroborat cu RLU-PUG Municipiul București și RLU-PUZ Sector 3, în vederea realizării unei operațiuni de accesibilizare circulație - zona str. Nicolae Teclu și construire cale de comunicație (pod) peste râul Dâmbovița, prin prezenta documentația de urbanism se instituie următoarele reglementări:

 • - Regim de construire: conform PUZ Sector 3 aprobat prin HCGMB Nr.49/2019;

 • - Funcțiunile și indicatorii urbanistici: se mențin conform reglementările specifice subzonelor CB1, CB1a, M2, V4, V5, A1 și T2, conform PUZ Sector 3;

Pentru toate parcelele afectate de circulațiile propuse în zonă, alinierea clădirilor se va realiza conform PUZ Sector 3, cu condiția păstrării rezervei de teren necesară sistematizării circulațiilor;

în vederea asigurării creșterii calității vieții locuitorilor și a dezvoltări durabile locale și regionale, odată cu realizarea investițiilor privind trama stradală propusă, se vor realiza și investițiile privind lucrările de infrastructură tehnico-edilitară (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale, iluminat public, etc.),


Organizarea rețelei stradale, dezvoltarea infrastructurii edilitare și statutul juridic și circulația terenurilor pentru investițiile de re^lizâfe.a Urbanism aferent prezentului

PESTE OBSTACOL NATU .     .   ,      .                         .

STR. NICOLAE TECLU, S^țS-TOR 3,-.BUCl^^TI, se vor face cu respectarea legislației, normelor/metodologiilor și r
V două etape prevăzute de Regulamentul Local de ai - CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE


|ik Urbanistic

£(JL DÂMBpVlV Șl ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA


mentărilor în vigBd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, R

Tel: 021.305.55.00

http //www.pmb roSe

$     o

V     -^Pagina 3 din 3

P '

V7


.p .. _a_________J                                                   PUZ - CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL

3 ‘ 11                                      râul dâmbovița și accesibilizare CIRCULAȚIE - ZONA str. NICOLAE TECLU SECTOR 3 BUCUREȘTI

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor ^ynjnj^>propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru

noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr.21173/1786520/04.11.2019 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum si respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1794142/28*11.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal -CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DÂMBOVIȚA Șl ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.348/R din 04.06.2019, emis de Primăria Municipiului București.
TABEL COORDONATE STEREO 70 ZONA REGLEMENTATA

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1a

322388.924

596265.203

332.422

2a

322364.444

595933.684

427.710

3a

322332.946

595507.135

73.350

4a

322406.206

595503.495

157.566

5a

322563.630

595496.810

157.039

6a

322719.121

595474.818

19.766

7a

322738.692

595472.051

10.657

8a

322749.268

595470.740

68.397

9a

322817.166

595462.490

16.022

10a

322833.187

595462.694

191.115

11a

323020.189

595502.128

9.543

12a

323021.109

595511.627

16.303

13a

323036.963

595515.427

175.103

14a

323072.979

595344.068

52,795

15a

323124.622

595355.036

197.235

16a

323084.985

595548.247

6.143

17a

323091.049

595549.227

10.522

18a

323098.708

595556.442

276.738

19a

323370.300

595609.561

23.075

20a

323392.277

595616.593

192.058

21a

323580.351

595655.510

148.726

22a

323726.438

595683,401

548.646

23 a

323616.002

596220,817

67.518

24a

323549.664

596208.251

245.905

25a

323308.215

596161.650

193.704

26a

323269.352

596351.415

49.645

27a

323232.699

596384.899

31.040

28a

323206.067

596368.955

14.533

29a

323192.336

596373.716

14.475

30a

323178.067

596371.282

47.475

31a

323137.063

596347.355

79 344

32a

323068.385

596307.620

61.433

33a

323015.620

596276.157

128.684

34a

322904.387

596211.451

60.093

35a

322852.640

596180.899

16.596

36a

322836.798

596185.843

29.631

37a

322822.515

596211.804

12.108

38a

322814.283

596220.683

12.109

39a

322802.843

596224.653

11.880

40a

322791,062

596226.185

35.451

41a

322755.672

596228.258

300.861

42a

322455.990

596254.862

67.859

S(1)=929246.77mp

P=4591.272m


4509046


LEGENDA


LIMITE


210911


21586b


20210(


201077


210926


210914


Profil existent


Profil propus Conform

PUZ Sector 3


Plan Urbanistic Zonal pentru "CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL


NATURAL, RÂUL DAMBOVITA, SI ACCES IBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR NICOLAE


TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI'


Limita zona studiata (5= aprox. 93ha)


Limita administrativa Municipiul București


Limite unități teritoriale de referința


Limita circulații propuse pentru ETAPA I - orizont de timp 1-2 ani: str. Nicolae Teclu. Splaiul Unirii


Limita zona reglementata - circulații propuse pentru ETAPA 2 - orizont de timp 3-5 ani str. Nicolae Teclu. Splaiul Unirii, str. Dl- DI3


ZONTF1CARE FUNCȚIONALA

UTR-uri si indicatori urbanistici menținuți confom PUZ SECTOR 3 HCGMB Nr. 49 din 31/01/2019


CB 1 - Subzona serviciilor publice situate in afara zonelor protejate:

POT: 50%


CB 1 a - Unitati de invatamant:


M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxitnde de P+I4


niveluri cu accente de inaltimc:


Al - Parcuri de activitati


T2 - Subzona transporturilor feroviare:

POT: 50%-70%


V4 - Spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa


Culoarea de protecție fata de infrastructura tehnia


Spatii verzi amenajate de-a lungul circulați tot rutiere:


Ape - Râul Dambovita:


REGLEMENTARI CIRCULAȚII


Circulații pietonale:


Circulații velo:


Circulații carosabile:


Drumuri secundare


Linie de cale ferata simpla neelectrificata


Linie de tramvai


Zona aferenta infrastructurii de tramvai


Circulații propuse pentru ETAPA 1 - orizont de timp 1-2 ani Str. Nicolae Teclu, Splaiul Unirii


....... .......


209791


Circulații propuse pentru ETAPA 2 - orizont de timp 3-5 ani Str. Nicolae Teclu. Splaiul Unirii. Străzile Dl- D13


ZONE DE PROTECȚIE / RESTRICȚII


M2

Conf. PUZ. SECTOR 3

POT= 70%

CUT= 3,5


217384


Al

Corf.P.UZ. SECTOR 3

POT= 40%

CUT=2


71^1 IX PROIECnE A IJNBIIXIELECTRICE AFRENEer. ORDONANȚEI 4/ 2007.37 SI- UA ll> KN


A l>E1'R<»IH’I1E A IJN0LOX (UXHUCE AFXOAEcf. ORDONOTD4/ ’l*07 - 55 M- LEA 22» KV


-ZONA L>F. PkOIH'nE C.E - M OM


224646


Râul Dambovita


.... tjuux.iui-i+P.jH-'npyi

...... rZ*


POT= tara obiect

CUT= fara obiect


208329


208010


20630


200137


224931


214512


Râul Dambovita


224608


NOTA: PUPA REALIZAREA CELOR 2 ETAPE DE INVESIȚITESUPRAFATA PROPUSA A H TRECUTA IN DOM-NIL'I, PUBLIC V \ H DE APROAȚMMIA 7240 ..MP.

BILANȚ COMPARATIV ZONĂ REGLEMENTATĂ

NIC

CRT.

ZONA

FUNCȚIONALĂ

C0NF0RMPE7.S3

REGLEMENTARE

FUNCȚIUNE EXISTENTĂ

EXISTENT

Suprafață (ha)

Procent (%)

Suprafață (ha)

Procentt‘%)

Suprafață (ha)

Proccnt(%)

CB1

0,28

030

025

027

învățământ

0,76

032

3

CBla

3,88

4,18

330

44)9

4

M2

38,90

4136

37,70

40 £7

Comerț și servicii

4,74

5.10

5

Al

9,60

1033

930

10,22

Industrie și depozitare

40Ț1

43,16

6

12

1,60

1,72

1,50

1/61

Circulații feroviare

MO

1,72

7

V4

4,10

4,41

4,10

4,41

Spații verzi

1J9

138

8

V5

18,30

19,69

1830

19,69

Teren viranfara construcții

31,75

34A7

10

CirculațiiTfltal

13,06

14,06

1437

15,68

Circulații total

9,57

1030

11

Ape

3,20

3,44

3,20

3/14

Ajrt

3,20

3,44

Total

92,92

100 M

92,92

100,00

Total

92,92

100,00


Strada Nicolae Teclu


y/t.l


Tronson I

Bd. Theodor Pallady - Depou STB Titan

Profil A-1


7,7

I Ș

5

|l-5

15,7


1.51

variat

7-11

h-s

variabil

10- 14


df beton


1 V I                                    Eaa ffsg UI

: 1,0

14,0

I 3,0 |

LP

l 20!

3,0

koj

32.0


2.5 - 3,5 |          7

0         | 2.5 - 3,5

vartabi!

12 -14


2.5 |

7

0

1 2.5

1

>


se menține profilul existent


2.1 hol

7.4

ZA

M 2.1

21.0


se menține profilul realizat în Etapa I


Drumuri secundare

D1 - D13


Bd. Theodor Pallady


Profil A-7

(nu face obiectul prezentei documentați*)'


(drumuri de incinta J servitule. Profileie străzi existente D1,D5, 010, D12


se menține

1

profilul existent


4 ▼    a.

juJ i

If i •

2.5

LQ

1 25 j

---------------------12-----------'--------1

se realizează in Eiapa II conform PUZ Sector 3


5,00

6,00

10.50

4,00

7.0

7.0

4.00 I

10,50

6.00

1    5,00

58

00


se menține profilul existent


se menține profilul existent


se menține profilul existent


NUME LIVRABIL:


SEF PROIECT


CONCEPT


PROIECTAT


DESENAT


3 ERIFIl ARE IM ERXV


DESTINAȚIET|C|l|b|U|C|P|U|z|v|P|e|U|RB Uț0|3


PROIECT NR. VPE2OIW24


COD PROIECT UtKi


COD LIVRABIL:


de-O AVIZ ARHITECT ȘEF PVZ


BENEFICIAR:

Sectorul 3 al Municipiului București Adresa:

București, sector 3. Calea Dudeîii. nr 1^*1


NUME PLANȘA:

PLAN REGLEMENTĂRI EI APA J Șl ETAPA 2NUME PLANȘĂ


39.W


FAZA:


P.U.Z.


PLANȘA NR.:


U 03


PI. AN REGLEMENTĂRI ETAPA I Șl ETAPA 2


VP         iMPWUNi

V J           construim

VIITORUL
O

BENEFICIAR:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Calea Dudesti nr 191, sector 3, București

PROIECTANT:

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. Sector 6, București

DATA:

2019

VEGO CONCEPE ENGINEERING S R.L j40/i33W2orr cur 29319742
VECO


ImpmumA CONSTRUIM VIITORUL


„P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRECALE DE COMUNICAȚIE PgSTE-OBST.fcoL KATURAt,

RÂUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA-SXJL NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI”          —

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


FOAIE DE CAPĂT:


PROIECT:


„P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI”

FAZA:


PLAN URBANISTIC ZONAL


BENEFICIAR:


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

AMPLASAMENT:


Zona delimitată de căile de circulație Bd. Theodor Pallady (în nord), limita administrativă a Municipiului București (în est și în sud), de terenuri în proprietate publică sau privată și de Strada Papahagi Pericle, Drumul Lunca Bisericii, Drumul Lunca Priporului (în vest)

PROIECTANT GENERAL:

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj 14, înmatriculată sub J40/13314/2011, C.U.I. RO 29319742, telefon +40 21 315 03 97, fax +40 21 315 03 98

VECU

0 2019


VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL

J40/13314/2011 CUI 29319742


Splaiul independenței nr. 291’293, etaj 14

060031, Sector 6, BucureștiVECO


iMPflEUHA CONJTWJIM viitowl


„P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI”

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


LISTA COLECTIVULUI DE ELABORARE:VEW


PROIECTANT GENERAL:


ȘEF DE PROIECT:


MANAGER DE PROIECT:


COLECTIV PROIECTARE:
REGLEMENTĂRI URBANISTICE:
VE CO


Impseună CONSTRUIM

VIITORUL


„P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI”

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CUPRINS R.L.U.

INTRODUCERE

 • 1. Date de recunoaștere a documentației........................................................................................

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul I - Rolul regulamentului local de urbanism..............................

Capitolul II - Baza legală a elaborării

Capitolul III - Domeniul de aplicare

Capitolul IV - Documentații de urbanism elaborate anterior si corelarea cu acestea

Capitolul V - Diviziunea teritoriului în Unități Teritoriale de Referință

Capitolul VI - Restricții si permisivitati

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

TITLUL III - MOBILITATE SI JUSTIFICARE NECESITATE PROIECT INFRASTRUCTURĂ

ANEXA - DEFINIȚII ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM1 -, c

A 7.2 '.v

t

1

' 4

ve

VEGO CONCEPT ENGINEER1NG SRL

Splaiul Independenței nr. 291 293, elnj T4

uego.hnldingt

offîceț® Megro. holding

«20!»

J40/I33H/2011 CUI 29319742

060031, Sector 4 Sucurejtl

Tel 037î4BS936/O37MeS9ÎO

Foi O372a73J6.V0£?r

WU

VEGO


Împreună construim VIITORUL


„P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI”

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISMINTRODUCERE_________________

1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării:

“P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULATIE-ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI”

Beneficiar:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Proiectant:

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj 14, înmatriculată sub J40/13314/2011, C.U.I. RO 29319742, tel +40 21 315 03 97, fax +40 21 315 03 98

Data elaborării:

2019

Faza

PLAN URBANISTIC ZONAL


TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE


Capitolul I - Rolul regulamentului local de urbanismRegulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de urbanism.

Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director.

Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament, limitele laterale și posterioare ale parcelei, carateristici arhitecturale ale clădirilor, materiale admise.

Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători pe integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate i de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Odată aprobat, împreună cu P.U.Z.-ul, R.L.U. aferent acestuia constituie actjjjqtă publice locale.
Capitolul II - Baza legală a elaborării

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu mo ulterioare;

 • -   Legea nr 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție cu modificările si completările

ulterioare;                                          : —-—------—"1

s


mpletarile


veco citii?


VEGO CONCEPE ENGINEEfilNG S R.L JJ0/U3MZÎ0K CUI 29319742


ni

o/ficeȘ 1 J;ii

------ Fax 037237


Splaiul              nr. 2^1'293. «taiM ueffahoHing*.

06003Î, Sector 6, București                             037148WKJ Fax 0372573167/ 03728Ordin nr. I76/N//16 privind "Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal" Indicativ GM-010-2000 august 2000 al M.L.P.A. T.;

Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului;


Legea 313/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane. Lege nr. 313/2009;

OUG nr. 59/2007 -privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;

Legea nr. 13/2007- legea energiei electrice, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul președintelui Autorității naționale de reglementare în domeniul energiei nr.4/2007, art. 31 “norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice ";

Ordin pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr 2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, M/Of/ anul 178 (XXII) nr. 670 bis 1. 10.2010;


Legea 5 /2000 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a -III- A Zone protejate; Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ;

Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată);

Legea privind circulația juridică a terenurilor (nr. 54/1998);

Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr. 33/1994);

Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996);

Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995);

Legea privind protecția mediului (nr. 137/1995, republicată);

Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr, 43/1997/

Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998);

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, a OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administrației Naționale Apele Romane cu modificările si completările ultprinnr Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 662/2006 privind proce emitere a autorizațiilor si avizelor de gospodărire a apelor;

H.G.R. nr. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General d<H^b^nidtți; '.

H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 Codul Civil actualizat 2011.


Capitolul III - Domeniul de aplicare


Prezentul regulament de urbanism se aplică teritoriului delimitat de căile de circulație Bd. Theodor Pallady (în nord), limita administrativă a Municipiului București (în est și în sud), de terenuri în proprietate publică sau privată și de Strada Papahagi Pericle, Drumul Lunca Bisericii, Drumul Lunca Priporului (în vest).

Capitolul IV - Documentații de urbanism elaborate anterior si corelarea cu acestea

Prezentul regulament de urbanism este intocmit in corelare cu prevederile următoarelor documentații:

- P.U.G. Municipiul București și RLU aferent - aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 și HCGMB nr. 324/201, nr. 241/2011, nr. 323/2012, nr. 224/2015 si nr. 877/2018 (pentru prelungirea valabilității PUG);

- P.U.Z. Sector 3 Municipiul București și RLU aferent -aprobat prin HCGMB 49/2019

L . ■ - ..■ ■■                     ■      >.

VEGO

O 3019


VEGO CONCEPT ENGJNEERfNG S RX

J4O/T3314Z2OTT CUI 29319742Capitolul V - Diviziunea teritoriului în Unități Teritoriale de Referință


Art 1. Planșele care cuprind delimitarea și repartiția unităților teritoriale de referință în teritoriu fac parte integrantă din regulamentul local de urbanism aferent prezentului P.U.Z.

Art 2. în cadrul „P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI” au fost definite, următoarele subzone funcționale:

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

CBla - subzona unităților de învățământ;

M2 - SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMELOR ZONEI PROTEJATE, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

Al - subzona parcurilor de activități;


T2 - subzona transporturilor feroviare.


V4 - subzona spațiilor verzi pentru protecția cursurilor de apă;

V5 ~ Subzona culoarelor de protecție față de infrastructura tehnică și CF;

Capitolul VI - Restricții si permisivitati1. Reglementari privind zonele de protecție si siguranța aferente capacitatilor electrice si rețelelor de distribuție si alimentare cu energie electrica


a) Pentru aprobarea documentațiilor de urbanism, sau emiterea de autorizații de construire in vederea edificării de construcții, in certificatele de urbanism in acest scop se va solicita avizul furnizorilor si distribuitorilor de energie electrica din zona, in cazul terenurilor afectate de infrastructura de distribuție si alimentare cu energie electrica.


b)


Conform .Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de capacitatilor energetice" (Ordinul A.N.R.E. nr. 4.09.03.2007 modificat sj A.N.R.E. nr. 49/29.11.2007), Cap. V - Delimit; capacitatilor energetice, latimea zonei de protecție de:

 • - 24,00 m pentru LEA 20 kV;

 • - 37,00 m pentru LEA 110 kV;

 • - 55,00 m pentru LEA 220 kV;

 • - 75,00 m pentru LEA 400 kV.2. Reglementari privind zona de siguranța si de protecție a infrastructurii feroviare


a)


In baza O.U.G. nr. 12 din 07.07.1998, aprobata prin Legea nr. 89 din 1999, republicata in cap. IV art. 29-32 si cap. VII art. 43, 44 si 45, se stabilesc condițiile desfășurării activității in zona de siguranța si de protecție a infrastructurii feroviare, astfel: O.U.G. nr.12 din 07.07.1998, aprobata


prin Legea nr. 89 din 1999, republicata, in cap. IV art. 29-32 si cap. VII art. 43, 44 si 45, stabilește condițiile desfășurării activitatii in zona de siguranța si de protecție a infrastructurii feroviare.

..... ’ ’ ' • -


vtco


Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj Î4 uega.haldjngs ,

060031, Sector 6. București              Tef 037M8893 /O37Î46891O


officc-.yWiQ.rialdjngi * ’ '

Fax 0372873167/0372871942


Conform Acordului de principiu nr. R.2/3/54 din 16.02.2018 emis de Compania Naționala de Cai Ferate C.R.F. S.A. se recomanda următoarele:

 • (1) Zona de siguranța a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, in limita a 20,00 metri flecare, situata de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare si de siguranța circulației si a celorlalte instalații de conducere operativa a circulației trenurilor, precum si a instalațiilor si lucrărilor de protecție a mediului.

 • (2) In zona de siguranța se amplaseaza doar construcții si instalații CFR. Pentru terenurile proprietate privata aflata in aceasta zona, se poate proceda Ia expropriere pentru cauza de utilitate publica.

 • (3) In zona de siguranța este interzisa executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane, cu excepția proiectelor de infrastructuri publice si a celor pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor si care nu pun in pericol siguranța circulației.

 • (4) In zona de siguranța a infrastructurii feroviare publice este interzisa inchirierea terenurilor proprietate publica a statului, in vederea executării unor construcții sau instalații neferoviare supraterane. Prin excepție in zona de siguranța cu avizul companiei naționale care administrează infrastructura feroviara, se pot inchiria astfel de terenuri in vederea amplasării de construcții provizorii in condițiile specificate la Art.l 1 din OUG 12.

 • (5) Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice, cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietare, in limita a maxim 100,00 metri (marcata pe planul de regtementari urbanistice aferent P.U.Z.), precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea funcționarii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecție se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerut Transporturilor, cu informarea scrisa a proprietarilor terenurilor in termen de 30 zile.

b) In zona de protecție pot fi executate lucrări, potrivit reglementarilor emise de MT si se interzic o serie de activitati sau amplasamente conform art.31 din OUG 12. In zona de protecție a caii ferate se interzic următoarele:

 • (1) Amplasarea oricăror construcții, fie si cu caracter temporar, fara aprobarea administratorului infrastructurii feroviare cu respectarea regimului juridic al zonei de protecție, respectiv de siguranța, după caz.

 • (2) Depozitarea de materiale sau infiintarea de plantații care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare.

 • (3) Utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare roșie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara.

  (4) Efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor ar putea provoc/ lunecări de teren, surpări sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor,/a construcții sau prin modificarea echilibrului freatic


  ușilor, extragerea de materiale de
  (5) Depozitarea necorespunzatoare/^p Q protecție a mediului sau care^f


  protecție a acesteia, precum sta co/iditiil^'r.de dc


  euri care contravin normelor de astructurii feroviare a zonei de ala a traficului feroviar.


  c)


  Nu se vor amplasa constructiiWf sau ar modifica echilibrul freatis^âjîj si circulația feroviara.


  prin natua lor ar afecta stabilitatatea solului ntul liniilor ferate, ar afecta linia de cale ferata


  ~ Uf”- , ■•■‘i    4

  0 F-f 0372873(67/0372B71W       '


 • d) Se va tine seama de imaginea prezentata către zona caii ferate (realizarea unei minime amenajari peisagistice)

 • e) Autorizarea construcțiilor in zona de siguranța sau de protecție a infrastructurii feroviare, pentru terenurile afectate de infrastructura feroviara, se va face doar cu acordul de principiu al Regionalei C.F. București si a avizului Ministerului Transporturilor.

 • f)  Se interzice ocuparea terenului din zona cadastrala CFR.

 • g) Pentru construcții sau pentru orice lucrare care se va realiza si va fi amplasata in zona caii ferate, se va solicita avizul Sucursalei Regionale de Cai Ferate București si apoi se va obține avizul CNCF CFR SA conform Ordin 158/1996.

3. Zonele de protecție Apele Romane

 • (1) 7.11.1 Râul Dambovita este un curs regularizat iar zona de protecție in lungul cursurilor de apa regularizate, masurata de Ia limita zonei construite este stabilita de Anexa 2. Lit. a) din legea Apelor si este de 2m pentru cursuri de apa cu latimea sub 10 m, de 3 m pentru cursuri cu latimea curpinsa intre 10-50 m si de 5 m pentru cursuri de apa cu latimea de peste 50 m.

 • (2) Pe Râul Colentina si in zona Sectorului 3 este amenajat barajul si lacul de acumulare Pantelimon II. Barajul Pantelimon II are cota coronamentului barajului Ccb= 62,50 mdMN si nivelul normal de retentie NNR= 60,50 mdMN.

 • (3) In conformitate cu prevderile Legii Apelor nr. 107/ 1996 cu modificările si completările ulterioare. Anexa 2, lit.c) " latimea zonei de protecție in jurul lacurilor de acumulare este cuprinsa intre Nivelul Normal de Retentie si coronamentul barajului", iar conform art.3 alin. 3.1." Pentru laucurile de acumulare permanente a căror execuție a fost finanțata din fonduri alocate de la bugetul de stat, suprafețele din lac aflate sub cota coronamentului barajului fac parte din domeniul public al statutului si se include in categoia terenurilor acoperite de apa, asimilandu-se cu noțiunea de albie minora", ceea ce inseamna ca zona de protecție a unui lac de acumulare este instituita pe un teren aflat in cureta lacului de

 • (4) acumulare si in domeniul public al statului.

 • (5) Conform prevederilor Legii Apelor, Anexa 2, lit.f), latimea zonei de protecție „pentru baraje de pamant, anrocamente, beton sau alte materiale, este de 20 m in jurul acestora”, masurata de la limita zonei de construire, iar in conformitate cu art.40, alin. (2), dreptul de proprietate „ se extinde si asupra zonelor de protecție ale acestora”.

 • (6) In conformitate cu prevederile ari. 49, alin 1 al Legii apelor "se interzice amplsarea in zona inundabila a albiei majore si in zonele de protecție precizate la art. 40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora".

 • (7) Latimea zonei de protecție in jurul lacurilor naturale, marsurata de la limita nivelulu mediu, este de 5 m la care se adauga zona de protecție stabilita in conformitate cu prevderile legislației referitoare la zone de protecție sanitara cu regim sever.

 • (8) Pentru toate lucrările hidrotehnice de pe teritoriul amdinsitrativ trebuie rezervate suprafețe de teren ocupate de acestea precum si cele pentru instituirea zonelor de protctie stabilite conformIMPRWKĂ CONSTRUIM

VI TORUL

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Conform P.U.Z. Sector 3 Municipiul București și RLU aferent - aprobat prin HCGMB 49/2019, în zona de studiu se regăsesc următoarele zone funcționale, care isi păstrează caracteristicile si indicatorii urbanistici aprobați.

Conform acestuia, terenul studiat se încadrează în subzonele funcționale CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate; CBla - subzona unităților de învățământ; M2 - SUBZONĂ MIXTĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte; V4 - subzona spațiilor verzi pentru protecția cursurilor de apă; V5 - Subzona culoarelor de protecție față de infrastructura tehnică și CF; Al - subzona parcurilor de activități; T2 - subzona transporturilor feroviare.

Subzonele funcționale enumerate anterior, sunt caracterizate în Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, Sector 3, București, după cum urmează:

CB1

P.O.T. maxim = 50%;

CUT maxim = 2,4 mp. ADC / mp. teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri;

2,2 mp. ADC / mp. teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri;

H maxim = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri, în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri, continuat cu tangenta sa la 45 grade,

CBla

P.O.T. maxim = 50%;

CUT maxim = 2,4 mp. ADC / mp. teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri;

2,2 mp. ADC / mp. teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri;

H maxim = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri, în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri, continuat cu tangenta sa la 45 grade.


M2


P.O.T. maxim ~ 70%;


CUT maxim - 3,5 mp. ADC / mp. teren;


H maxim ~ înă pot fi adăugate suplii^! retragerii acestora îng 45-50 m. CUT maxim se va justifica prin Pl/Z;vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului;


ibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri; Iuri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția cdfy/cu raza de 4.0 metri, continuat cu tangenta sa la 45 grade.


VICO


maxim cu construcții, platforme^cir-culații carosabile și pietonale)

i.1

R ,

SpfoiuJ Independenței nt. 291*293 etoj M vcgo.ho drnțjs,

060031. Sector 6, BucurejU              Ttf 037^35936/0371435910


2371488910  Fai/0372S731S7/O372S71942     /


VECO


ÎMPREUNĂ CONSTRUIM VIITORUL


CUT maxim = 0,2 mp. ADC/mp

H maxim = nu este cazul

V5

P.O.T. maxim = nu este cazul

CUT maxim = conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii

H maxim = nu este cazul

Al

P.O.T. maxim = 40% pentru H maxim = 12 metri

CUT maxim - 2,0 mp. ADC / mp teren pentru H maxim = 12 metri

H maxim = în culoarele rezervate liniilor electrice, înălțimea se subordonează normelor specifice. Se vor respecta prevederile specificate la capitolul 9 GENERALITĂȚI, punctul 9.9.6, 9.9.7:

*9.9.6 - Pentru zona funcțională A, înălțimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăși distanța dintre clădiri.*9.9.8 - Pentru zonele funcționale T și R, înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța

BILANȚ COMPARATIV ZONĂ REGLEMENTATĂ

NR.

ZONA

CONFORM PUZ S3

CONFORM REGLEMENTARE

FUNCȚIUNE

EXISTENT

CRT.

FUNCȚIONALĂ

Suprafață

.....(ha)

Procent

(%)

Suprafață (ha)

Procent(%)

EXISTENTĂ

Suprafață (ha)

Procent(%)

1

CB1

0,28

0,30

0,25

0,27

învățământ

0,76

0,82

3

CBla

3,88

4,18

3,80

4,09

4

M2

38,90

41,86

37,70

40,57

Comerț și servicii

4,74

5,10

5

Al

9,60

10,33

9,50

10,22

Industrie ți depozitare

40,11

43,16

6

T2

1,60

1,72

1,50

1,61

Circulații feroviare

1,60

1,72

7

V4

4,10

4,41

4,10

4,41

Spații verzi

1,19

1,28

8

V5

18,

Î/S.8,30

19,69

Teren viran-fara construcții

31,75

34,17

10

Circulații Total

1W

7

15,68

Circulații total

9,57

10,30

li

Ape

fll20

f X44>.

3,44

Ape

3,20

3,44

Total

î! z

100,00

Total

92,92

100,00

_

0^

dintre alinieri.


VECO

20197

Splaiul independenței nr. 291-293 etaj 14 ^o.h'aldings

060031. Sector 6r București              Tei 0371488936 / 0371488910 ' Fax 0372073167/0372071942


ÎMPREUNA COHETRUIM vrrromjL


DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Prin prezenta documentație de urbanism se urmărește modificarea gabaritului Str. Nicolae Teclu, pentru realizarea unei mai bune relationari intre intre Bd. Th. Pallady si Splaiul Unirii si realizarea unei traversări la nivel peste râul Dâmbovița. Străzile noi propuse vor avea gabarite dimensionate conform volumelor de trafic aflate sau previzionate în zonă.

Pentru strada Nicolae Teclu, in vederea realizării investiției, lucrările se vor efectua etapizat după cum urmeaza:


ETAPA I


1. Supraiargire tronson I Bd. Theodor Pallady - Depou STB Titan (Profil A-l) de la un profil existent de 15,7 m (7,7 m carosabil, 6,5 m zona tramvai, si 1,5 m pietonal) la un profil propus de 21,75 m ( 5,0 m pietonal si spațiu verde, 7,0 m carosabil, 1,5 m spațiu verde, 6,75 m zona tramvai si 1,5 m pietonal)7,7

" 1 6

5

1.5

15,7


Profil tronson l existent - Bd. Tlteodor Pallady - Depou STB Titan (Profil A-l)
\ —sjoo

7,00   1,50|

6.1

15   1,5p|

/

—___

21,75Profil tronson I propus în Etapa l - Bd. Theodor Pallady - Depou STB Titan (Profil A-l)


V IE cq

D2O19


VEGO CONCEPT ENG/NEER/NG SRL

JWÎ33MZHMÎ CUI 29319742


SpfaiiH Independenței nr. 291-293, «ta/ M

060031 Sector 6, fluctwțti2.


Supralargire tronson II Depou STB Titan - Drumul Cetatii (Profil A-2) de la un profil existent variabil cuprins intre 10,0 m - 14,0 m (7,7 m -11,0 m carosabil variabil, si 1,5 m pietonal de o parte si de alta a carosabilului) la un profil propus variabil cuprins intre de 12,0 m - 14,0 m (7,0 m carosabil, pietonal si spațiu verde variabil cuprins intre 2,5m-3,5m de o parte si de alta a carosabilului)

tn TJ

2 tfl

E

o

l-

o_

JȚJ £
15

variab

7-11

---------------variabil

1Q-14


Profil tronson II existent - Depou STB Titan - Drumul Cetatii (Profil A-2)2,5-3,5

7

0

2,5 - 3,5

variabil

12-14
VECO

3. Supralargire tronson III Drumul Cetatii - Splaiul Unirii (Profil A-3) de la un profil existent de 7,5 m la un profil propus de 12,0 m (7,0 m carosabil, pietonal si spațiu verde de 2,5m de o parte si de alta a carosabilului)

TmprsunA CONSTRUIM witorul

Pentru Splaiul Unirii, in prima etapa de investiție, se va menține profilul existent, reprezentat de 2,0 m pietonal, 7,Om carosabil si 3,0 m pietonal si spațiu verde (profil de o parte si de alta a râului Dambovita)Pentru străzile secundare, reprezentate prin secțiunile Dl-Dl 3, profil A-6, in Planșa de Reglementari se menține profilul existent, respectiv 7,5 m carosabil.


Profil existent în Etapa I- străzi secundare (Profil A-6)


Pentru Bd. Theodor Pallad, profil A-7 conform Planșei de Reglementari nu se intervine, mentinandu-se profilul existent. Profil existent si menținut (nu face obiectul documentației)- Bd. Theodor Palladv
VEGO


ETAPA II

1. Supralargire tronson I Bd. Theodor Pallady - Depou STB Titan (Profil A-I) de la un profil in etapa I de 21,75 m ( 5,0 m pietonal si spațiu verde, 7,0 m carosabil, 1,5 m spațiu verde, 6,75 m zona tramvai si 1,5 m pietonal) la un profil propus de 32,5 m (5,0 m pietonal si spațiu verde, 14,0 m carosabil, 1,5 m spațiu verde, 7,0 m zona tramvai si 5,0 m pietonal cu spațiu verde).
5,00

7,00   1,50|    |

6/

'5   1,5p|

21,75


Profil tronson I existent în Etapa II - Bd. Theodor Pallady - Depou STB Titan (Profil A-I)
 • 2. Supralargire tronson II Depou STB Titan Drumul Cetatii (Profil A-2) de la un profil in etapa I, variabil cuprins intre 12,0 m ~ 14,0 m (7,0 m carosabil, pietonal si spațiu verde variabil cuprindm-3,5m de o parte si de alta a carosabilului) la un profil propus de

24,Om ( Ii j^C^cPro^^^ublu sens, 5,0 m pietonal si spațiu verde de o parte si de alta a

carosabilului)Splaiul Independenței nr 291-291 etaj 14 uegoholingd

060031. Sector 6. Bucurejt)               Tel 0371486936 03714689(0


16


Fmprcuhâ CONSTRUIM

VIITORUL2,5-3,5

7

0

2,5 - 3,5

variabil

12-14


Profil tronson II existent in Etapa li - Depou STB Titan - Drumul Ce tatii (Profil A-2) • 3. Supralargire tronson III Drumul Cetatii - Splaiul Unirii (Profil A-3) de la un profil in etapa I de 12,0 m (7,0 m carosabil, pietonal si spațiu verde de 2,5m de o parte si de alta a carosabilului) la un profil propus de 24,0 m ( 14,0 m carosabil - dublu sens, 5,0 m pietonal si spațiu verde, de o parte si de alta a carosabilului)  vrea


  VEGO CONCEPT ENGrWERING Sff.L

  JWU3W20U CUI 2WT9742


  Sp/aiul Independenței nr. 291-293, etaj 14 uego.hșfdingj

  O6OO3T. Sector 6, fîucuretfl               fel O37J4M936 /0371488910   Fax 037J


  ' ’Jll

  (o ffîeețgMNrgo. ha Idinsi^ "072871942
  VECO


  ImprsvnA

  CONSTRUIM viitorul • 4. Pod Rau Dambovita - se menține profilul propus in faza I

Pentru Splaiul Unirii, in etapa a 11 a de dezvoltare, de la un profil reprezentat de 2,0 m pietonal, 7,Om carosabil si 3,0 m pietonal si spațiu verde (profil de o parte si de alta a râului Dambovita), in etapa I, la un profil propus in etapa 11 de 3,0 m pietonal, 2,0 m spațiu verde, 7,0 m carosabil (dublu sens), 3,0 m spațiu verde despărțitor, 14,0 m carosabil (4 benzi pentru un sens) 3,0 m pietonal si spațiu verde, de o parte si de alta a râului Dambovita.
ÎMPREUNA CONJTWIM VIITORUL

Pentru străzile secundare, reprezentate prin secțiunile Dl-Dl 3- profil A-6, in Planșa de Reglementari de la un profil in etapa I de 7,5 m carosabil, la un profil propus de 12,0 m (7,Om carosabil, pietonal si spațiu verde 2,5m de o parte si de alta a carosabilului).vc CO o 2019


VEGO CONCEPT ENGINEERING S R.L

J40/133T4/2011 CUI 29319742


Splaiul Independenți nr, 291'293, etaj 14 uego. Holdings                 office®uego

060031, Sectar 6, flucure?tJ               Tel O37148S936 / 0371486910TITLUL III - MOBILITATE SI JUSTIFICARE NECESITATE PROIECT INFRASTRUCTURĂ

în cadrul terenului studiat se dorește fluidizarea traficului, realizarea unei căi de comunicație peste obstacolul natural Râul Dâmbovița și accesibilizarea circulației. în prezent, zona studiată este destructurată și neomogenă, atât din punctul de vedere al funcțiunilor, cât și al circulațiilor. Trama stradală este caracterizată în cea mai mare parte de discontinuitate, existând un număr mare de fundături neamenajate.

Fiind aflată la joncțiunea a trei unități administrative teritoriale - Municipiul București, Orașul Popești-Leordeni și Comuna Glina, respectiv a Municipiului București cu Județul Ilfov, zona de studiu este privilegiată din punctul de vedere al localizării. Cu toate acestea, zona este caracterizată de o accesibilitate scăzută din cauza lipsei unei relaționări directe cu orașul Popești-Leordeni.

Principala arteră de circulație care traversează zona studiată pe direcția nord-sud, strada Nicolae Teclu, este singura care relaționează în mod direct cele două căi de comunicație tangente zonei de studiu: Bulevardul Theodor Pallady - în nord și Splaiul Unirii - în sud.

Documentația „P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DAMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULATIE-ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI”, urmărește accesibilizarea zonei Nicolae Teclu, în raport cu cele 2 bulevarde principale în care se descarcă: Bd. Th. Pallady și Splaiul Unirii.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila - Regiunea București - Ilfov 2016-2013 propune o serie de soluții ce se pot adopta pentru imbunatatirea logisticii urbane.

RATB a creat un program al investițiilor propuse, iar o mare parte din acesta are la bază condiția nesatisfacătoare a liniei de tramvai și nevoile de înlocuire corespunzătoare.

Programul permite compilarea a patru grupe / coridoare, în care secțiunile vor conlucra, plus un număr de investiții independente / suplimentare. Niciuna dintre secțiunile menționate, cu posibile excepții minore, nu a mai fost supusă lucrărilor de modernizare, iar investițiile au fost evaluate și grupate în funcție de locația și de coerența lor. Prin programul menționat sunt propuse lucrări de investiție pe strada Nicoale Teclu intre Depoul RATB Titan si bucla de intoarcere tramvaie.

In prezent, în lungul străzii Nicolae Teclu, traficul auto interferează cu linia de tramvai.

Prin prezenta documentație de urbanism se propune, pentru un transport public eficient si accesibil, imbunatatirea infrastructurii de tramvai. Așadar, se propune delimitarea fizica a liniilor de tramvai fata de traficul auto prin spatii verzi plantate in lungul si spre limita exterioara a liniei de tramvai.

Mersul pe bicicletă este un segment aflat în creștere rapidă printre sistemele de transport europene, care oferă rezidenților o metodă de deplasare activă, iar mediul urban se bucură de zero emisii. Regiunea București-Ilfov are o rețea limitată pentru biciclete și o rată foarte scăzută a călătoriilor cu bicicleta. De

asemenea, sistemul de semnalizare nu este adecvat. Pe baza unui studiu la care au răspuns 1.700 utilizatori de bicicletă, aceasta este folosită în majoritate pentru activități de agrement (31%), iar numai 8% din călătoriile bicicletasji«ț=^feetyate pentru muncă și/sau activități legate de muncă.


Ptîb ^zăntfl^cumentatie investițiile propuse vizeaza realizarea de piste pentru bicicletei ițpaaii Nicolae Teclu (Tronsonul IV-Pod Râul Dambovita)) iguparaa unei bune accesibilități a zonelor urbane cu concentrare mare de locuri <|e stfflalîdin Sud: Berceni-Popești Leordeni.


jște/prin “P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE &RAL, RÂUL DAMBOV1TA SI ACCESIBILIZARE CIRCULATIE-ZONA


OBST

NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI” asigura un transport rapid, care in prezent lipsește, pe direcția SE-NV pentru conectarea orașului Popești -Leordeni cu centrul Bucureștiului. Soluția propusă, susține realizarea unei legături din punctul de vedere al circulațiilor, între Municipiul București, respectiv Sectoțul 3 și

vteo c 2019


Splaiul Independenței nr 291'293. elPf U vego.fioMiîgs

0E0031. Sector 6. Bucure»!)              ftl 037I4SS93B/O37>4aâ910 Fa. «72373167/0372671942

VECO

Împreună CONfTRUtM VIITORUL


Orașul Popești-Leordeni, prin construirea podului propus peste Râul Dambovita. Prin realizarea acesteia, va deveni posibilă și suplimentarea traseelor mijloacelor de transport în comun, care ar putea relaționa cele 2 UAT-uri: Municipiul București și Orașul Popești-Leordeni.

în urma analizei efectuate se observă necesitatea realizării următoarelor investiții in etapa I de dezvoltare: modificarea gabaritului Str. Nicolae Teclu, pentru realizarea unei mai bune relationari intre intre Bd. Th. Pallady si Splaiul Unirii si realizarea unei traversări la nivel peste râul Dâmbovița. Străzile noi propuse vor avea gabarite dimensionate conform volumelor de trafic aflate sau previzionate în zonă.

Circulațiile carosabile și pietonale vor respecta traseele propuse conform documentației PUZ Sector 3 aprobat prin HCGMB 43 din 31.01.2019, însă profilele vor fi ajustate în baza măsurătorilor și estimărilor de trafic.

Data


2019
Manager de proiect


33/!

Office® ix y a ha îd ing s

Fax 0372873167/VECO


ÎMPREUNĂ CONSTRUIM VIITORUL


ANEXA - DEFINIȚII ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Unitate teritorială de referință (U.T.R.j- subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriaie, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare,evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceiași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.

Certificatul de urbanism - actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic ai imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii.


Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau juridică, care poate fi interesat în cunoașterea datelor și a reglementărilor căruia îi este supus respectivul bun imobil.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare.

Zona funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceiași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi, etc.) Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:


- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului

care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include

în suprafața construită. Excepții de cademolării, indicatorii existente la cele al^ppri^t


țlor urbanistici POT și CUT : îcată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată iV CUT) se (^lculează adăugându-se suprafața planșeelor


vi ca

0 20*9


(I

Sp/aiul Independenței™. 2^293, h 060031 Sector 6. Bucurejtl II


faj fliVE CO


Împreună construim VIITORUL


- dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

Interdicție de construire (non edificandi) - regulă urbanistică potrivit căreia, într-o zonă strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizații de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusă.

înălțimea maximă a clădirilor (exprimata în metri și nr. de niveluri convenționale) -inălțimea maximă admisa în planul fațadei, masurata de la teren (în situația anterioara lucrărilor de terasament) și comise sau limita superioara a parapetului terasei.
VEGO CONCEPr ENGJNEERJNG S.ff.L

J40/133W20U CUI 29319742


Splaiul Independenței nr, 291-293, etaj fd 060031, Sec lor 6, București

Af/e?A Kg..<7

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Nr. .lțî&U......l..fâ.i22M 9

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DÂMBOVIȚA Șl ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI

1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

In vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 25 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 27.07.2019 - 20.08.2019;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 25 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 03.09.201928.09.2019;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 25 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 09.11.2019 - 04.12.2019 ■ etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, scrisori, invitații la întâlniri,

dezbatăfos1\ consemnate pe portalul dedicat îectiCHiea blanuri urbanism în consultare.

sector 5 Bucur


x*>-****

UKAS -wser

boboci* bo mm     W1


Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

 • -  Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

2. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Nu este cazul.

3. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare

Pe parcursul procedurilor de Consultare a publicului, pentru soluția urbanistică propusă nu fost depuse sesizări.

 • -  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul

Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

După obținerea Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege Procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Astfel au fost obținute următoarele avize: PMB - Comisia Tehnică de Circulație - Avizul - nr. 21173/1786520/04.11.2019; PMB - Comisia de Coordonare Rețele Edilitare PMB - nr. 1794142/28.11.2019; Agenția pentru Protecția Mediului București-Decizia nr.83/07.11.2019; Administrația Bazinală de Apa Argeș-Vedea - Aviz de gospodărire a apelor Nr.281-B/21.11.2019; Ministerul Afacerilor Interne Aviz Nr.424119/15.10.2019; Serviciul român de Informații - Aviz nr 281267/26.09.2019; Ministerul Apărării Naționale - Aviz Nr.DT.7664/01.10.2019; Brigada de Poliție Rutieră - Aviz Nr.3431.027/SSR/BS/08.10.2019; SC METROREX SA - Aviz Nr.M04.01.01/3608/08.11 2019; TRANSELECTRICA - Aviz Nr.72/23.10.2019; Serviciul de Telecomunicații Speciale - Aviz Nr. 15855/31.10.2019; Ministreul Lucrărilor Publice Dezvoltării Ministerul Afacerilor Interne - ISU ”B Ferate ”CFR” SA - Regionala CF "CFR” SA - Direcția dezvoltare -

[-Administrației - Aviz nr. 144481/28.11.2019; r Adresa nr. 1358333/18.11.2019; CN Căi r.Th.4/925/14.10.2019; CN Căi Ferate 1.2019;


Bd Regina Elisabela nr 47, cod poștal 050013 sectofS^Șu Tet 021.305.55.00 http://www.pmb.ro

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, RLU-PUZ Sector 3, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.11. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RÂUL DÂMBOVITA SI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.