Hotărârea nr. 308/2020

HOTARAREnr. 308 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNOR GRANTURI DE SPRIJIN AL ACTIVITATII GALERIILOR DE ARTA CE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unor granturi de sprijin al activității galeriilor de artă ce își desfășoară activitatea la nivelul municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate nr. 4142/07.08.2020 al Direcției Cultură, învățământ, Turism, al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și al Centrului Cultural Expo Arte;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 28/11.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 310/12.08.2020 din cadrul Cosiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare propunerea Centrului Cultural Expo Arte, înregistrată la Direcția Cultură, învățământ, Turism sub nr. 4133/07.08.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea, din bugetul aprobat pentru anul 2020 al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, a unui fond de finanțare în valoare de 600.000 de lei, în vederea acordării unor granturi de sprijin al activității galeriilor de artă ce își desfășoară activitatea la nivelul municipiului București.

Art.2 (1) Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și Centrul Cultural Expo Arte, în vederea realizării și finanțării în comun a proiectului de acordare a granturilor de sprijin al activității galeriilor de artă ce își desfășoară activitatea la nivelul municipiului București.

(2) Rolul fiecărei instituții în cadrul proiectului va fi stabilit prin parteneriat.

Art.3 Regulamentul prin care se va face selecția galeriilor, precum și cel în baza căruia se va face decontarea cheltuielilor aferente granturilor acordate vor fi elaborate și aprobate de către cele două instituții nominalizate la art. 2.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și Centrul Cultural Expo Arte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.08.2020.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro