Hotărârea nr. 304/2020

HOTARAREnr. 304 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”TESTAREA BRCA”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Testarea BRCA”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 21987 DG/11.08.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 42/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 345/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul „Testarea BRCA".

Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 2.500 de lei/beneficiar pentru un număr de 500 de beneficiari, cu domiciliul stabil sau viză de reședință în municipiul București obținută cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii de aplicare pentru efectuarea testării BRCA.

Art.3 Se aprobă bugetul multianual al proiectului „Testarea BRCA” în valoare de 1.260.800,00 lei conform anexei - Buget proiect, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al

Municipiului București din data de 13.08.2020.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Anexa I


BUGET PROIECT

ANUL 1 -2020

ANUL 11 -2021

Tipuri de cheltuieli

Unitate de măsură

Nr. bucăți

Cost unitate

Total

Unitate de măsură

Nr. unități

Cost unitate

Total

Total general

C HELTUIELI PE ACTIVITĂȚI

1

Testare BRCA

Buc

250

2500.00

625.000.00

Buc

250

2500.00

625.000.00

1.250.000.00

CHEL I U1EL1 ADMINISTRATIVE

1

Realizare aplicație

Serv

1

4000.00

4000.00

0

0

0

4000.00

2

Hosting aplicație

lună

5

400.00

2.000.00

lună

12

400.00

4.800.00

6.800.00

1.260.800,00