Hotărârea nr. 303/2020

HOTARAREnr. 303 din 2020-08-13 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”DONEAZA PLASMA, SALVEAZA VIATA!”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Donează plasmă, salvează viață!”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1345/11.08.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 22013 DG/11.08.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 43/12.08.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 344/12.08.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul „Donează plasmă, salvează viată!”

Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 4.800 de lei/beneficiar, sub forma unui pachet de vouchere, pentru un număr de 500 de beneficiari, cu domiciliul stabil sau viză de reședință în municipiul București, obținută cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii de aplicare în proiect.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului „Donează plasmă, salvează viață!” în valoare de 2.411.424,00 lei conform anexei - Buget proiect, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.0


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Anexa 1


BUGET PROIECT

ANUL 1 -2020

Tipuri de cheltuieli

Unitate de măsură

Nr. bucăți

Cost unitate

Total general

CHELTUIELI PE ACTIVITĂȚI

1

Sprijin financiar ( vouchere)

Beneficiari

500

4800

2400000

CHELTUIELI ADMINISTRA I IVE

1

Editare si tipărire vouchere

pachete

500

22.85

11425

2411425.00


Director Direcția Juridica

Nicoleta IVWHTCI