Hotărârea nr. 301/2020

HOTARAREnr. 301 din 2020-07-29 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 3764/28.07.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 104/29.07.2020 și avizul Comisiei juridiceși de disciplină nr. 304/29.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în Bugetul propriu al Municipiului București, rectificat prin prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local, al căror buget se modifică conform anexei la prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.07.2020.Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+.-)'

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL , din care:

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

11.02.06 echilibrarea bugetelor locale

6.971.301,00

297.00

40.004,00

40.004,00

7.011.305,00

40.301,00

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL ,

6.978.216,00

40.004,00

7.018.220,00

din care detaliere pe instituții:

Anexa 2.47 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI

5.723.972,18

34.004,00

5.757.976,18

din care:

51.02 Autorități publice si acțiuni externe

440.015,28

1,00

440.016,28

51.02.01.03 Autorități executive

440.015,28

1,00

440.016,28

20.11 Cârti, publicatii si materiale documentare

33,00

1,00

34,00

81.02 Combustibili și energie

995.837,00

35.000,00

1.030.837,00

81.02.06 Energie termică

1.065.221,00

35.000,00

1.100.221,00

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

900.000,00

35.000,00

935.000,00

84.02 Transporturi

2.341.998,00

-997,00

2.341.001,00

84.02.03.02 Transport în comun

2.194.267,00

-997,00

2.193.270,00

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

1.319.404,00

51.393,00

1.370.797,00

72.01.01 Participare la capitalul social al societăților comerciale

26.000,00

-26.000,00

0,00

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în

85.01.01 secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-26.390,00

-26.390,00

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI, din care

429.794,00

6.000,00

MM,®

20 Bunuri si servicii

152.799,00

-2.824,00

149.975,00

20.01 Bunuri si servicii

44.994,00

-9.057,00

35.937,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

43.085,00

-9.057,00

34.028,00

20.02 Reparatii curente

33.440,00

6.000,00

39.440,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.930,00

233,00

2.163,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

1.830,00

233,00

2.063,00

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI 51 PUBLICE

59.405,00

6.418,00

65.823,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor          cn ._A

51.01.46       . ,. .      . ,     xx-                                           50.400,00

curente din domeniul sanatatii

5.500,00

55.900,00

_.       Transferuri din bugeteteMocale pentru finanțarea cheltuielilor de        A

51.02.28                      iZjk                                    9.005,00

capita din damși^ul sanâțbtir^.

918,00

9.923,00

Active neffnainotare/(tnodWc^riiie se efectuează atat pe 1 credite bbgej/re cî^i-pe cjrgdIjfe de angajament)

71.01 Active fifeîX          \

90.491,00

-=^0.491,00

2.406,00

2.406,00

92.897,00

92.897,00

71.01.02 Mașini,                           transport

r x ,     .                                     )                        i

Pagina 1    ’

/^®?^W8,00

DIRECȚIA

Kg PROGRAMA^

IȘ& ȘEXECUPț 2% lX^ ffSETARA

2.406,00

/y b

45.494,00

HCGMB nr.șVf.. ol MW


ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+,-)’

Prevederi modificate

“Ăl

B

1

2

3=1+2

Usa glisanta automata cu deschidere dubla si cu panou de comanda cu 5 poziții afisaj digital inclusiv montaj, 2 buc, preț

0,00

41,26

41,26

unitar 20,63 mii lei

Usa dubla de sticla securizata cu un panou fix inclusiv montaj inclus, 2 buc, preț unitar 8,115 mii lei

0,00

16,23

16,23

Usa dubla de sticla securizata cu doua panouri fixe inclusiv montaj inclus, 3 buc, preț unitar 8,57 mii lei

Spitalul Clinic Colentina

0,00

25,71

25,71

Analizor Real Time 96 godeuri,1 buc, preț unitar 212,14 mii lei

0,00

212,14

212,14

Sistem de extracție automata de acizi nucleici,2 buc, preț unitar

273,70 mii lei

Spitalul Clinic de Nefrologie Carol Davila

0,00

547,40

547,40

Instrument de PCR,1 buc, preț unitar 178,50 mii lei

0,00

178,50

178,50

Extractor automat de acizi nucleici si pregătire PCR pentru teste clinice de biologie molecularat1 buc, preț unitar 386,75 mii lei

0,00

386,75

386,75

Spitalul Clinic de boli Infectioase si Tropicale Dr. V. Babes

Echipament de Real Time PCR 96 godeuri, 1 buc, preț unitar 212,00 mii lei

0,00

212,00

212,00

Extractor automat de DNA/RNA viral cu 12 poziții, 1 buc, preț unitar 131,00 mii lei

0,00

131,00

131,00

Extractor automat pentru izolarea acizilor nucleici conceput pe tehnologia purificării prin bile magnetice, pentru AND, ARN si proteine , 1 buc, preț unitar 405,00 mii lei

0,00

405,00

405,00

Spitalul Clinic Coltea

Sistem automat extracție acizi nucleici si kit extracție compatibil, 1 buc, preț unitar 104,23 mii lei

0,00

104,23

104,23

0,00

145,78

145,78


Sistem real-time PCR si consumabile necesare ,1 buc, preț unitar 145,78 mii lei

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENiTURI PROPRII din care :

TOTAL VENITURI, din

2.990.805,00

11.991,00

3.002.796,00

33.10 Venituri din prestări d&^ertfteiHi 4|te^ctivitati

1.284.574,00

5.341,00

1.289.915,00

33 10 21 Venituri dincontractel^nchejalS^bașelieGle asigurări sociale . Q48

-950,00

1.047.107,00

de sanatate         f /                 \\

-i-i -tn -an Venituri din contractelfâsȚie^^^ț.’di^qtiite'qle sanatate

130.810,00

7.061,00

137.871,00

publica din sume aloqMșțdeWii^Xtfl de stat/

33.10.50 Alte venituri din prestajjț^l^^Mt^XiaJie a&iyitati

96.195,00

-770,00

95.425,00

37.10 Transferuri voluntare^WgKfc^^subv^ntiile

^<>^1-6.302,00

22,00

16.324,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

DIRECȚIA l^w&OO

22,00

16.109,00

42.10 Subvenții de la bugetul de sîat“ "    / //

5,00

1.817,00

42.10.82 Sume alocate pentru stimulentul de risc /

fSS PROGRAMARU £50100

5,00

55,00

y'Pagina 2

Va- BUGETARA

Țj/ / t

\—-

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+,-)’

Prevederi modificate

B

1

2

3=1+2

43 Subvenții de la alte administratii

1.499.163,00

6.623,00

1.505.786,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor ' ■ u curente din domeniul sanatatii

50.400,00

5.500,00

55.900,00

43 10 14 Sub',eni din bu9B,ele tooale.pen,ru ,inantarea cheltuielilor de ' ■ H capital din domeniul sanatatii

9.005,00

918,00

9.923,00

•wn Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale • u de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

615.390,00

205,00

615.595,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

2.990.804,00

11.991,00

3.002.795,00

Anexa CENTRALIZATOR SPITALE 2.43.1.1

TOTAL VENITURI, din care                               2.096.539,00

11.991,00

2.108.530,00

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati                 1.214.438,00

5.341,00

1.219.779,00

33 10 21 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale 1 048 Q57 0Q ’ ‘ de sanatate

-950,00

1.047.107,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate                     „„

' ‘ 0 publica din sume alocate de la bugetul de stat                           ’    '

7.061,00

137.871,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati                      32.241,00

-770,00

31.471,00

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile                    9.710,00

22,00

9.732,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări                                               9.710,00

22,00

9.732,00

42.10 Subvenții de ia bugetul de stat                                    644,00

5,00

649,00

42.10.82 Sume alocate pentru stimulentul de risc                                 50,00

5,00

55,00

43 Subvenții de la alte administratii                                 683.560,00

6.623,00

690.183,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor            cn .nn nn

43.10.10       . .. ,      . , __. .5                                             50.400,00

curente din domeniul sanatatii

5.500,00

55.900,00

. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de          n nnc nn

43 IO 14                             ..                                           y.UUu.UU

■ ■ H capital din domeniul sanatatii

918,00

9.923,00

„___Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale              __

205,00

615.595,00

’ ' de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care                             2.096.539,00

11.991,00

2.108.530,00

10 Cheltuieli de personal                                       1.128.289,00

-1.898,00

1.126.391,00

10.01 Cheltuieli salariale in bani                                     1.087.404,00

-1.870,00

1.085.534,00

10.01.01 Salarii de baza                                                    669.204,00

-1.699,00

667.505,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca^     ____225.728,00

-1.045,00

224.683,00

10.01.06 Alte sporuri            [ //\vA          62.719,00

70,00

62.789,00

10.01.11 Fond aferent platii cu ora                                           43.605,00

10.01.17 Indemnizații de hrana       I                 j Ziî /          35.826,00

473,00

44.078,00

20,00

35.846,00

10.01.29 Stimulentul de risc               V'      // /X         8.815,00

5,00

8.820,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani                                          20.419,00

303.00

20.725,00

10.03 Contribuții                                                        26.803,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de                                        489,00

-28,00

26.775,00

20,00

509,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj                      |

1,00

2,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

_                                                   ife51 DIRECȚIA

S                         “5 H PRC3RANIARE g* 1

O        Pagina 3

13.00

19,00

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe (+,-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2


._ n_ Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

1,00

1,00

2,00

profesionale

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

1,00

1,00

2,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

26.305,00

-64,00

26.241,00

20 Bunuri si servicii

896.193,00

13.365,00

909.558,00

20.01 Bunuri si servicii

198.355,00

4.570,00

202.925,00

< 3.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

32.134,00

200,00

32.334,00

20.01.06 Piese de schimb

7.133,00

325,00

7.458,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.380,00

40,00

2.420,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

57.241,00

450,00

57.691,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

79.061,00

3.555,00

82.616,00

20.02 Reparatii curente

34.584,00

500,00

35.084,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

599.570,00

8.231,00

607.801,00

20.04.01 Medicamente

400.942,00

1.508,00

402.450,00

20.04.02 Materiale sanitare

134.160,00

4.633,00

138.793,00

20.04.03 Reactivi

44.430,00

1.700,00

46.130,00

20.04.04 Dezinfectanti

20.038,00

390,00

20.428,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

17.615,00

15,00

17.630,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

12.793,00

15,00

12.808,00

20.06 Deplasări, detasari, transferări

1.235,00

20,00

1.255,00

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări

824,00

20,00

844,00

20.13 Pregătire profesionala

2.040,00

12,00

2.052,00

20.14 Protecția muncii

1.308,00

12,00

1.320,00

20.30 Alte cheltuieli

9.818,00

5,00

9.823,00

°0.30.04 Chirii

990,00

-30,00

960,00

J). 30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.752,00

35,00

8.787,00

PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

-1.583,00

-427,00

-2.010,00

85 ÎN ANUL CURENT

85 01 01 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în

-1.583,00

-427,00

-2.010,00

secțiunea de funcționare a bugetului local

71 Active nefinanciare

54.380,00

951,00

55.331,00

71.01 Active fixe

51.064,00

651,00

51.715,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

38.560,00

606,00

39.166,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale /

1.754,00

45,00

1.799,00

71.01.30 Alte active fixe                                / /s

1.602,00

0,00

1.799,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe       /

3.316,00

300,00

3.616,00

Anexa     SPITALUL CLINIC SF. MARIA          O /G V

2.43.1                                    f

TOTAL VENITURI, din care / / /\ \ A

100.297,00

1.885,00

102.182,00

43.10 Subvenții de la alte administrativo /               \\

43.042,00

1.885,00

44.927,00

iiîsi

iciale

i&i!

38.885,00

1.885,00


m oq Subvenții din bugetul Fondului nai|<giȘl[u, J de sanatate pentru acoperirea ere

TOTAL CHELTUIELI 10 Cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariate in baniPagina 41.885,00

1.060,00

1.060,00


102.182,00

61.998,00

59.773,00


ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020

Anexa

2.43.2


TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari soi de sanatate

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Subvenții de la alte administratii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurari soc de sanatate

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.11 Fond aferent platii cu ora

10.01.17 Indemnizații de hrana

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.03 Contribuții                       |

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru mu

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.06 Piese de schimb


33.10.21


■^3.10.50

43.10


43.10.10


43.10.3320.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

-buget local-Pagina 5


23.611,00

-4.375,00

19.236,00

10.891,00

-1.855,00

9.036,00

Ip

8.838,00

-950,00

7.888,00

1.859,00

-905,00

954,00

12.628,00

-2.520,00

10.108,00

3.000,00

-840,00

2.160,00

lp

9.628,00

-1.680,00

7.948,00

23.611,00

-4.375,00

19.236,00

17.381,00

-3.150,00

14.231,00

16.755,00

-3.086,00

13.669,00

11.008,00

-1.850,00

9.158,00

2.635,00

-1.045,00

1.590,00

570,00

70,00

640,00

1.680.00

-167,00

1.513,00

458,00

20,00

478,00

290,00

-114,00

176,00

386,00

-64,00

322,00

386,00

-64,00

322,00

6.150,00

-1.225,00

4.925,00

^^c^Auy^e.oo

DIRECT» IWSlOO

-485,00

2.991,00

25,00

54,00

-510,00

1.445,00

hj PROGRAMA^.®» bO

U șexecute ru

-110,00

1.000,00

bugetară


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+.-)'

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

10.01.11

Fond aferent platii cu ora

6.325,00

640,00

6.965,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

950,00

420,00

1.370,00

20 Bunuri si servicii

34.915,00

1.125,00

36.040,00

20.01

Bunuri si servicii

14.006,00

500,00

14.506,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

7.675,00

250,00

7.925,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii prentru intretinere si funcționare

4.290,00

250,00

4.540,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

17.575,00

600,00

18.175,00

20.04.01

Medicamente

10.180,00

100,00

10.280,00

20.04.02 Materiale sanitare

6.270,00

300,00

6.570,00

20.04.03 Reactivi

505,00

100,00

605,00

20.04.04 Dezinfectant!

620,00

100,00

720,00

20.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

300,00

25,00

325,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

30,00

25,00

55,00

85

ÎN ANUL CURENT

-631,00

-300,00

-931,00

85.01.01

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în

-631,00

-300,00

-931,00

secțiunea de funcționare a bugetului local

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA DAN THEODORESCU

ANEXA

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020

mii lei

Cod clasificare bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe (+,-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

-alte surse-

845,00

-400,00

445,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

2.121,00

-710,00

1.411,00

20.04.01 Medicamente

520,00

-100,00

420,00

20.04.02 Materiale sanitare

1.400,00

-700,00

700,00

-buget local-

1.000,00

-700,00

300,00

20.04.04 Dezinfectant!

107,00

90,00

197,00

20.30 Alte cheltuieli

141,00

-30,00

111,00

20.30.04 Chirii

112,00

-30,00

82,00

-buget local-

108,00

-30,00

78,00

71 Active nefinanciare

51,00

0,00

51,00

71.01 Active fixe

51,00

0,00

51,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

7,00

-7,00

0,00

Electrocauter monopolar, se elimina din lista de investitii

7,00

-7,00

0,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

34,00

7,00

41,00

Frigider mortuar, 1 buc, se majoreaza prețul la 35,00 mii lei

28,00

7,00

35,00

71.01.30 Alte active fixe

10,00

0,00

10,00

Sistem informatic a listelor de așteptare pacienti, se elimina din

5,00

-5 00

0 00

lista de investitii

Portal intranet,1 buc, preț unitar 5,00 mii lei

0,00

5,00

5,00

Anexa     SPITALUL CLINIC CANTACUZINO

2.43.5

TOTAL CHELTUIELI

107.820,00

0,00

107.820,00

71 Active nefinanciare

1.256,00

0,00

1.256,00

71.01 Active fixe

1.256,00

0,00

1.256,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.256,00

0,00

1.256,00

Presa de calcat cu mese rotative, 1 buc, preț unitar 40,00 mii lei

50,00

-10,00

40,00

Calandru ,se elimina din lista de investitii

42,00

-42,00

0,00

Aparat pentru developare automata filme radiologice,1 buc,

0 00

44 00

44 00

preț unitar 44,00 mii lei

Echipament FortiGate 60F, 1 buc, preț unitar 8,00 mii lei

0,00

8,00

8,00

„ J SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOIȘOR "

2.43.6                             ^-5==^

TOTAL VENITURI            0

43.10 Subvenții de la alte admimStrttKx-^~-

43 10 14 Subventii diri bugetele locale pejjfru ’ capital din domeniul sanataț^ /

TOTAL CHELTUIELI

71 Active nefinanciare                ''y

71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace^cC^"^

-buget local-                       —

7X                136.674,00      350,00    137.024,00

39.200,00       350,00      39.550,00

^iWch^tuielilor de            0 00       350,00         350,00

V                      136.674,00       350,00     137.024,00

/ J/w              °’00     350,00      350,00

& (350,00        350,00

350-00         350'00

PROGRAMARE efflpo        350,00          350,00


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020


HCGMBnrJpț/..

ANEXA


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+.-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2


Echipament real-time PCR cu 96 godeuri,1 buc, preț unitar 212,00 mii lei

0,00

212,00

212,00

Extractor automat de DNA/RNA viral cu 12 poziții, 1 buc, preț unitar 138,00 mii lei

0,00

138,00

138,00


Aneva 2a


SPITALUL CLINIC COLENTINA

TOTAL VENITURI, din care

380.910,00

3.010,00

383.920,00

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

730,00

10,00

740,00

37.10.01 Donatii si sponsorizări

730,00

10,00

740,00

43 Subventii de la alte administrații

109.700,00

3.000,00

112.700,00

43 10 10 Subventii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

4.700,00

3.000,0r

7.700,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

380.910,00

3.010,00

383.920,00

20 Bunuri si servicii

176.359,00

3.010,00

179.369,00

20.01 Bunuri si servicii

44.271,00

1.300,00

45.571,00

20.01.06 Piese de schimb

1.500,00

300,00

1.800,00

-buget local-

0,00

300,00

300,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

13.500,00

1.000,00

14.500,00

-buget local-

400,00

1.000,00

1.400,00

20.02 Reparatii curente

4.000,00

500,00

4.500,00

-buget local-

0,00

500,00

500,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

119.799,00

1.200,00

120.999,00

20.04.02 Materiale sanitare

25.640,00

1.000,00

26.640,00

-buget local-

1.500,00

1.000,00

2.500,00

z0.04.04 Dezinfectanti

6.930,00

200,00

7.130,00

-buget local-

0,00

200,00

200,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.290,00

10,00

2.300,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

2.020,00

10,00

2.030,00


Anexa

2.43.10


SPITALUL CLINIC DE COPII DR. V. GOMOIU


TOTAL VENITURI, din care 43.10 Subvenții de la alte administratii

43 10 10 Subventii din bugetele locale pentr u curente din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI

10 Cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale d

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10 03 04 Contr'butii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale
113.814,00

31.150,00

1.940,00

1.940,00

115.754,00

33.090,00

4.200,00

1.940,00

6.140,00

113.814,00

1.940,00

115.754,00

45.914,00

117,00

46.031,00

44.298,00

81,00

44.379,00

31.246,00

81,00

31.327,00

1.001,00

36,00

1.037,00

0.00

20,00

20,00

Z^lPi°î§W>,00 direct» programare 2

|| ȘIEXECUȚIE Ă.*3 BUGETARĂ Vjj

1,00

13,00

1,00

1,00

13,00

1,00


HCGMB nr-SQ/J..

29 &-foto

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020

SPITALUL CLINIC COLTEA


TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donatii si sponsorizări

42.10 Subvenții de la bugetul de stat

42.10.82 Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10 Subvenții de Ia alte administratii

43 10 14 ®Lft,ventii din bu9etele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii


217.422,00

140.852,00

1.416,00

7.109,00

7.109,00

0,00

0,00

63.121,00


TOTAL CHELTUIELI, din car#l^ 10 Cheltuieli de personal

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Stimulentul de risc

Bunuri si servicii Bunuri si servicii


10.01

10.01.01

10.01.29

20

20.01

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreti

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare3.921,00


217.422,00

88.383,00

85.152,00

54.504,00

0,00

117.195,00

16.376,00

11.170,00

&294.00Pagina 8


oweqw ■ lîopflOWAMAffi ștEXECUPE bubetm* y.


7,00


452,00

217.874,00

135,00

140.987,00

135,00

1.551,00

12,00

7.121,00

12,00

7.121,00

5,00

5,00

5,00

5,00

300,00

63.421,00

300,00

4.221,00

452,00

217.874,00

75,00

88.458,00

75,00

85.227,00

70,00

54.574,00

5,00

5,00

39,00

117.234,00

27,00

16.403,00

27,00

11.197,00

12,00

98.306,00

8,00

82.363,00

4,00

4.931,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe (+,-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

0,00

1,00

1,00

20 Bunuri si servicii

65.171,00

1.950,00

67.121,00

20.01

Bunuri si servicii

9.594,00

1.840,00

11.434,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.200,00

200,00

1.400,00

-buget local-

600,00

200,00

800,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

250,00

40,00

290,00

-buget local-

100,00

40,00

140,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.034,00

200,00

1.234,00

-buget local-

0,00

200,00

200,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

6.000,00

1.400,00

7.400,00

-buget local-

2.250,00

1.400,00

3.650,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare

50.337,00

100,00

50.437,00

20.04.03 Reactivi

3.104,00

100,00

3.204,00

-buget local-

0,00

100,00

100,00

20.30 Alte cheltuieli

730,00

10,00

740,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

630,00

10,00

640,00

-alte surse-

0,00

10,00

10,00

85

PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

0,00

-127,00

-127,00

85.01.01

Plati efectuate în anii precedenti si recuoerate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

0,00

-127,00

-127,00

-alte surse-

0,00

-127,00

-127,00

Anexa

ANEXA

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+,-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

71 Active nefinanciare                                             11.024,00       338,00      11.362,00

71.01 Active fixe                                                       7.708,00       338,00       8.046,00

  • 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                          0,00         38,00           38,00

Computer profesional cu monitor de inalta rezoluție ultrawide,1             - nn         „o n_           oo nn

  • ■       —x ..                 i_UtUU           OO,UU             OO1UU

buc, preț unitar o8,00 mu lei

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe                                3.316,00        300,00        3.616,00

  • -buget local-                                                        1.816,00        300,00        2.116,00

Servicii de dirigentie șantier la obiectivul Lucrări de proiectare           110 00       -110 00             0 00

530.00      -530,00           0,00

Upgradarea sistemelor de automatizare existente corp N (in

vederea extinderii climatizarii CPU si Ambulator) precum si                _ __        _ .n nn          „ nn

upgradarea sistemului de climatizare corp B3-etaj 2 (in

vederea extinderii climatizarii Chirurgie Corp A-etaj 1)

Upgradare a sistemului de climatizare corp A-etaj 2 (in                    Q QQ        30Q 0Q          3Q0 Q0

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABES

2.43.13

TOTAL VENITURI                                         189.110,00     8.729,00     197.839,00

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati                  139.200,00      7.061,00     146.261,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate              „____ .___             .__.           „„„

3.10.30 publica din sumealocate delaibugetul de stat                       62.300,00      7.061,00      69.361,00

43.10 Subvenții de la alte administratii                                47.011,00     1.668,00      48.679,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor             „ __n __      A                  .nn nn

curente din domeniul sanatatn

u Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de           77, nn            nn        . n7Q

capital din domeniul sanatatn

TOTAL CHELTUIELI                                       189.110,00     8.729,00     197.839,00

20 Bunuri si servicii                                              112.354,00     8.466,00     120.820,00

20.01 Bunuri si servicii                    8.514,00      1.388,00        9.902,00

  • 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretL0^=sTftrte^onare                  4.172,00      1.388,00        5.560,00

  • -buget local-                                               >          862100      1-388,00        2.250,00

20.04 Medicamente si materiale                                     99.182,00     7.029,00     106.211,00

20.04.01 Medicamente           f l            V //      65.300,00     1.500,00     66.800,00

20.04.02 Materiale sanitare        L ( O|y ) >)|              22.082,00     4.029,00      26.111,00

20.04.03 Reactivi                                                            10.435,00      1.500,00       11.935,00

20.05 Bunuri de natura obiectelOT^j^^entar// Jr /            953,00        5,00        958,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar                               I               953,00          5,00          958,00

20.06 Deplasări, detasari, transfera0,00         20,00           20,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări                  Z^t*tMU<$\000        20'00          2000

20.13 Pregătire profesionala                                                            12,00          12,00

20.14 Protecția muncii .                                  =          Jj35P,00        12,00          67,00

x      Pagina 9            J            ...

Xj                    w

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2020

Municipiului București se influențează cu modificările din prezeta anexa


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influente (+.-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

-buget local-

0,00

12,00

12,00

71 Active nefinanciare

1.035,0C

263,00

1.298,00

71.01 Active fixe

1.035,00

263,00

1.298,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

640,00

263,00

903,00

-buget local-

Sistem de oxigenoterapie cu debit mare si nebulizare, 10 buc. preț unitar 26,80 mii lei

382,00

0,00

268,00

268,00

650,00

268,00

-alte surse-

258,00

-5,00

253,00

Suport TV dubla prindere pe perete , 1 buc. preț unitar 5,00 mii lei

5.0C

-5,00

0,00

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul