Hotărârea nr. 300/2020

HOTARAREnr. 300 din 2020-07-29 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”TESTAREA CONTINUA”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului „Testarea Continuă”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 20634/DG/28.07.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 41/29.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 303/29.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul „Testarea Continuă".

Art.2 Se mandatează Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București să achiziționeze 5 aparate Real Time Multiplex PCR și 7 sisteme de extracție automate de acizi nucleici, în vederea dotării Spitalului Clinic Colentina, Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș București, Spitalului Clinic Colțea și a Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului „Testarea Continuă”, respectiv de 2,672,800.00 lei.

Art.4 Finanțarea Proiectului se va realiza din bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adopfată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.07.2020.București, 29.07.20^0

Nr. 300