Hotărârea nr. 30/2020

HOTARAREnr. 30 din 2020-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)- CALEA VICTORIEI NR. 200, SECTOR 1, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 12806/29.10.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 11/28.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 34/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 1622/1780123/18.11.2019 și nr. 1566/1525914/17.11.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 141/06.11.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 42/09.05.2019; Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 930/Z/05.06.2019;


Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 34/27.05.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 1355913/11.04.2019;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 185601/13.06.2019;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 14935/07.06.2019;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 418.813/01.07.2019;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT. 3937/07.06.2019; Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1762802/20.09.2019;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1728440/7002/23.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

 • -  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr. 200, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 74/29.10.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 12807/24.10.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din date ( A ' SECRETAR GENERAL

\      /^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir

București, 29 Nr. 30


rt ”                    I

PRIMĂRIA MUNICIPIULUIBUCUKȘTL

Direcția Generală Urbanism și Ârnehajare^Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

| RUR - D,E, în calitate


Ca urmare a cererii adresate de VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL - urb. |__

de elaborator al documentației de urbanism, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.291-293, sector 6, reprezentant al beneficiarului WORLD BUILDING REAL ESTATE SRL, cu sediul în București, sector 5, Strada Mlhail Obedenaru nr.25, scara A, ap.2, înregistrată cu nr. 1752096 din data de 03.07.2019 - Registrațu] 04.07.2019 - DGUAT/PMB, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


PMB / nr.8074 !

ii șiPUZ - CALEA VICTORIEI NR.200 / SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL situat în București, CALEA VICTORIEI NR.200, SECTORUL 1, teren în suprafață de 1.320,00 mp /1.366,00mp din măsurători cadastrale, proprietate privată, conform regimului juridic înscris în Certificatului de Urbanism nr.1566 I 1525914 din 17.11.2017, emis de Primăria Municipiului București (cu termen de valabilitate prelungit până la data de 16.11.2019).

INIȚIATOR:                   WORLD BUILDING REAL ESTATE SRL

PROIECTANT GENERAL:        VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:   urb.            RUR - D.E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR:

Încadrare funcțională:

Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism aferent,

aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu HCGM.B. nr 324/17.11.2010, H.C.G.M B. nr.241/20.12.2011, H.C.G.MB. nr.232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr.224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr.341/14.06.2018 șl HCGMB nr.B77 / 2018)

CP1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional, suprapusă peste nucleul istoric.

» Conform PUZ - Zone construite protejate I HCGMB nr.279/2000

Zona Protejată nr.16 - CALEA VICTORIEI / stradă simbol a orașului

Amplasamentul se află în raza de proiecție a unor clădiri incluse în Lista Monumenetelor Istorice din Municipiul București - 2015:

 • • Palatul Cantacuzlno - 2215 - B II m A - 19869 / Calea Victoriei nr.141

 • • Casa Dissescu(lnstitutul de Istoria Artei „G. Oprescu") - 2221 - B II m A - 19875 / Calea Victoriei nr.196

 • • Casa cu cariatide - 2222 - B IE m B -19876 / Calea Victoriei nr.202Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poștal 050013 sector 5, București, România

Tel 021.305.55.00 htip://www pmb ro

Indicatorii urbanistici reglementați

Zona Protejată nr.16 - CALEA VICTORIEI / zona Piața Victoriei - Bulevardul Dacia:

 • • POT max = 65 % - parterul accesibil publicului /

 • • CUT max = 3,0 mp ADC/mp teren

 • • H maxim = 16,00m   / H minim = 13,00m

 • Peste înălțimea admisă se acceptă suplimentarea cu maxim două niveluri, retrase în gabarit

Condiții de amplasare, echipare si conformare a clădirilor I conform ZP 16 - CALEA VICTORIEI:

 • • Regim de construire: preponderent continuu / posibil discontinuu, adecvat regimului de ocupare al terenurilor specific Căii Victoriei - traseu simbol al orașului.

 • • Funcțiuni predominante: compatibile cu caracterul reprezentativ al zonei / parterul va fi alocat funcțiunilor cu acces public - servicii, comerț, turism, cultură.

 • • Caracteristicile parcelelor: se mențin neschimbate dimensiunile și formele actuale ale parcelelor.

 • • Amplasarea clădirilor față de aliniament: ocupare a terenului ia aliniament / amplasarea clădirilor se va face pe alinierea definită de clădirile existente.

 • • Amplasarea clădirilor față de limitele laterale: clădirile se vor cupla la calcanele existente (pe o adâncime de maxim 15,00m de la aliniament) sau se vor retrage cu 112 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

 • • Amplasarea clădirilor față de limita posterioare a parcelei:    retragere cu 1/2 din înălțimea la

cornișă dar nu mai puțin de 5,00m.

 • • Staționarea autovehiculelor: se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice.

 • • înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: pe tronsonul Căii Victoriei dintre Piața Victoriei și Bulevardul Dacia - înălțime maximă 16,00m / minimă - 13,00m. Peste înălțimea admisă se acceptă suplimentarea cu maxim două niveluri, retrase în gabarit.


 • • AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 141 106.11.2018

 • • AVIZ PRELIMINAR NR. 42 / 09.05.2019

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNE:

MIXT / BIROURI, SERVICII, REZIDENȚIAL

INDICATORI URBANISTICI:

 • • POT max = 70 %

 • • CUT max = 3,6 mp ADC/mp teren

 • • RH max = 2S+P+2/3E - 3/4/5E

 • • H max = 25,00m

Se solicită susținerea volumetrică a frontului Căii Victoriei între clădirile monument Casa cu cariatide si Casa Dissescu, vis-a vis de Palatul Cantacuzino, la nivelul fondului construit existent, de valoare excepțională.


 • La Calea Victoriei se va consolida si moderniza clădirea existentă, cu respectarea înălțimii la comisă a Casei cu cariatide.

 • Spre spatele parcelei se va realiza o extindere cu regimul de înălțime admis de 2S+P+3E - 4 /SE.

Se solicită asigurarea condițiilor de protecție pentru clădirea monument din proximitate - Casa cu cariatide, inclusă în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului București la nr, 2222 - B II m B -19876, atât prin studii de specialitate /evaluarea structurii de rezistentă, studiu geotehnic, plan de măsuri pentru asigurarea clădirii) cât si pe toată perioada derulării lucrărilor de execuție.

Condiții deconstruibilitate / configurare pentru obiectivul propus:

 • • Regim de construire: cupfare la calcanul Casei cu cariatide, prin consolidarea, modernizarea și extinderea corpului existent pe amplasament. Spre spatele parcelei edificabilul va respecta retragerile specificate în planul de reglementări.

 • • Funcțiuni predominante:

prevprofil funcțional mixt / servicii, birouri, locuire. La Calea Victoriei va fi bligatoriu funcțiune cu acces public, minim pe parter.

isibilă a clădirilor: la Calea Victoriei - consolidare, modernizare, extindere a p^lEțgrea cornișei Casei cu cariatide. Spre spatele parcelei - 2S+P+3E - 4/5E.


sedat 5, București România

Edificabilul propus constituie premisa implementării unui volum arhitectural actual, definit prin minimalism și rigoare, în condițiile unui parcelar istoric. O încadrare mimetică în țesutul anterior constituit este de evitat, fiind considerată artificială.

 • • Amplasarea clădirilor față de aliniament: ocupare a terenului la aliniament, cu respectarea înălțimii la cornișa Casei cu cariatide și susținerea frontului la Calea Victoriei. Conservarea clădirii istorice de la Calea Victoriei este condiție de avizare a PUZ.

 • • Amplasarea clădirilor față de limitele laterale: pe latura nord - alipire la calcanul Casei cu cariatide / pe latura sud - retragere minimă 2,00m pentru edificabilul propus.

 • • Amplasarea cădirilor față de limita posterioară: retragere minimă - 5,00m

 • • Se solicită spațiu verde amenajat - 20% din aria maplasamentului / conform deciziei etapei de încadrare emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Retragerile minime față de aliniament si fată de limitele laterale si posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare.

CIRCULAȚII I ACCESE:       Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al circulațiilor

propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Accesul spre parcarea propusă în subsol, care traversează pista de biciclete amenajată pe traseul Căii Victoriei, va fi semnalizat si realizat corespunzător, pentru asigurarea condițiilor de siguranță în trafic.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ:    Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele

edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal CALEA VICTORIEI NR.200 ! SECTOR 1, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aorobare a PUZ

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări si regulamentul local de urbanism aferent, anexate si vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 1566 /1525914 din 17.11.2017. emis de Primăria Municipiului București.


ARHITECT ȘEF AL ARH.STEFA

eanu
Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

328306.398

586841.272

10.711

2

328302.190

586831.422

12.859

3

328296.184

586820.052

0.822

4

328296.882

586819.618

26.185

5

328284.310

586796.649

0.501

6

328283.861

586796.872

3.668

7

328282.036

586793.690

0.472

8

328281.597

586793.863

15.431

9

328274.021

586780.420

11.793

10

328263.719

586786.160

9.687

11

328317.503

328255.232

0.104

12

328255.290

586790.917

6.913

13

328259.150

586796.652

27.702

14

328274.044

586820.010

5.929

15

328277.128

586825.074

8.785

16

328281.944

586832.421

19.787

17

328291.130

586849.946

17.560PLAN URBANISTIC ZONAL

P.U.Z. pentru extindere, modernizare, consolidare si supraetajare imobil cu Rh propus 2S+P+2/3E-4/5Er cu funcțiune mixta

CALEA VICTORIEI NR. 200, SECTOR 1, BUCUREȘTI


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


LEGENDA

LIMITE

■ ■ - Limita teren reglementat prin P.U.Z.

 • ■ ■■ Limita zonei studiate

— Limită UTR-uri conf. PUG București

----- Limită de proprietate a terenurilor ----- Clădiri cu regim de inaltime > P+5E

Aliniere - clădiri cu regim de inaltime P+1E-P+2E Aliniere - clădiri cu regim de inaltime > P+5E

ZONIFICARE FUNCȚIONALA - conform PUG BUCUREȘTI 2000

[ I CP1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată, restul fiind incluse în zonele: CP2, CP3, CP4, M, L

CIRCULAȚII SI ACCESURI

E

tu tu

ffl ffl


Circulații carosabile

Circulații pietonale

|        Pista pentru biciclete

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, MONUMENTE ȘI ZONE DE PROTECȚIE ALE ACESTORA

■ Limita Zona Protejata ZP nr. 16 - Calea Victoriei

Clădire inclusa in Lista Monumentelor Istorice 2015

Raze de protecție 100 m, cu caracter orientativ față de monumentele identificate LM1 2015REGLEMENTARI


Edificabil propus

CP 1.1. - subzona centrala cu funcțiuni mixte, servicii, birouri si locuire Amprenta clădire propusa cu caracter orientativ

Clădire propusa cu caracter orientativ - in afara zonei reglementate Construcție propusă pentru conservare și restaurare

Awcs piciul iul uu caracter oilcniaiiv

Acces subteran cu caracter orientativ

z/e.2-


MONUMENTE ISTORICE AFLATE IN ZONA DE STUDIU-^

SI MARCAREA CELOR IN A CĂROR ZONA DE PROTECȚIE SE AFLA IMOBILUL VICTORIEI 200

NR. IDENTIFICARE

NR. CRT.

L.MI 2015

DENUMIRE MONUMENT

CONF. L.MI 2015

ADRESA

Si----------------------------

COD LM1 2015

2215

PALATUL CANTACL'ZINO

CALEA VICTORIEI. NR. 141. BUCUREȘTI

B-ll-m-A-19869

2219

CASA FLORESCU - MÂNU

CALEA V ICTORIEI, NR. 192, BUCUREȘTI

B-II-m-A-19873

Sg

23

2220

CASA NENC1L1

CALEA VICTORIEI, NR.194, BUCUREȘTI

BII-m-A-19874

2221

CASA DtSSESCU, ari INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI "GEORGE OPRESCC

CALEA VICTORIEI, NR, 196, BUCUREȘTI

B-ll-m-A-19875

CASA CU CARIATIDE

CALEA VICTORIEI. NR. 202, BUCUREȘTI

B-H-m-B-19876

1239

CASA GRĂDIȘTEANU

STR, NICOLAE IORGA, NR. 1, BUCUREȘTI

B-ll-m-B-18962

1

1241

CASA PILLAT

STR. NICOLAE IORGA, NR. 8, BUCUREȘTI

B-ll-m-B-18964

1242

CASA MIHAIL ȘUȚll

STR. NICOLAE IORGA, NR. Î2A, BUCUREȘTI

B-ll-m-8-20977

2216

CASA CESIANU

CALEA VICTORIEI, NR. 151, BUCUREȘTI

B-B-m-B-19870

*

CASA VF.RNESCL

CALEA VICTORIEI. NR. 133. BUCUREȘTI

B-H-m-A-19868

1412

IMOBIL LOCUINȚE

STR. MÂNU GHEORGHE g-ral, NR 12. BUCUREȘTI

B-Il-m-B-19132


BILANȚ TERITORIALLOCAȚIE

B

U

C


CRITERIU

PUG

PUZZP

EXISTENT

PROPUS

Zona/Subzona/UTR

CP1

Z.P. 16

CP1.1

mp

%

mp

%

S teren

1366

1 366

1 366

100%

1 366

100%

S construita

956,2

887,9

*210

14,7%

956,2

70%

S desfășurată

4098

4098

210

-

4 917,6

-

POT

70%

65%

-

14%

-

70%

CUT

3

3

0,14

-

3,6

-

Rh

P+2+3Er

S+P+4Ei-5-6Er

Spartial +P

2S+P+2/3E-4/5Er

Hmax

12,00 m

16,00 m+2Er

6,50 m

25,00 m

Spatii verzi

-

-

-

-

**20%

Accese, alei, parcari

-

-

-

-

Zn M /F

’V       10%

Nota

’Constructia CI, amprenta care se menține, in suprafața de aproximativ 210 mp

** Spatiile verzi se vor asigura conform "Planului de Menținere a Calttatii Aerului in Municipiul București 1018-2022"'V E C O


„PENTRU EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS 2S+P+2/3E-4/5Er CU FUNCȚIUNE MIXTA” Golea Victoriei nr. 200, sector 1, BucureștiBENEFICIAR:

WORLD BUILDING REAL ESTA TE S.R.L.

PROIECTANT:

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

DATA:

2019

VECO ©2018


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L Spirtul Indtptndttițfl nr. 291-293, tir# U 34003314/2011 CUI 29319742         060031, Sector 6, Bucuroși


uego.holdlngs offlceQu«go.holdlnge W IUI 313 03 97 Foi 021315 03 95


PLAN URBANISTIC ZONAL

„PENTRU EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS 2S+P+2/3E-4/5Er CU FUNCȚIUNE MIXTA” Calea Victoriei nr. 200, sector 1, București

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

FOAIE DE CAPĂT:

PROIECT:

O


” P.U.Z. PENTRU EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS 2S+P+2/3E-4/5Er CU FUNCȚIUNE MIXTĂ”

FAZA:


PLAN URBANISTIC ZONAL


BENEFICIAR:


WORLD BUILDING REAL ESTATE S.R.L cu sediul în Sector

5,Str. Dr. Mihail Obedenaru, nr. 25, parter, cam. 1, sc. A, ap.2, București, înmatriculată sub nr. J40/413'2015AMPLASAMENT:


Calea Victoriei nr. 200, Sector 1, BucureștiPROIECTANT GENERAL:VECO

0 2018


VEGO CONCEPT ENGtNEERING S.A.L Splaiul Independent nr. 291-293, etn/14 uegaholdfngs offîct&uegahaldfogs J4M33Î4/2011 CUI 29319742         060031. Sector 6, Bucwtțti               Tel 021315 03 97 Fax 021315 03 W


VECO


muimA


PLAN URBANISTIC ZONAL

„PENTRU EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS 2S+P+2/3E-4/5Er CU FUNCȚIUNE MIXTA” Calea Victoriei tir. 200, sector 1, București

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

LISTA COLECTIVULUI DE ELABORARE


PROIECTANT GENERAL:


ȘEF DE PROIECT:

MANAGER PROIECTREGLEMENTĂRI URBANISTICE:
VECO


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.fl L SptaiuHndependenței nr. 291-293. ttaj M J40/I3314/20ÎÎ CUI 293T9742          060031, Sector 6. floeureștf


uegaholdings offîetQuetfaho/dfng* Te/ 021315 03 97 Fa» 021315 03 9fl
PLAN URBANISTIC ZONAL

„PENTRU EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS 2S+P+2/3E-4/5Er CU FUNCȚIUNE MIXTA” Calea Victoriei nr. 200, sector 1, București

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CUPRINS R.L.U.

INTRODUCERE

 • 1. Date de recunoaștere a documentației...............................................................................

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.  Rolul regulamentului local de urbanism.......................

 • 2.  Baza legală a elaborării

 • 3.  Domeniul de aplicare..................

 • 4.  Corelarări cu alte documentații de urbanism............

 • 5.   Observații...

 • 6.   Restricții și permisivitățî de intervenție în zona de protecție a monumentelor istorice....................7

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

ANEXA - DEFINIȚII ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM(CO

201B


VEGO CONCEPT ENGWEEftlNG S.fi.L SptaîuHndrpcndențeî nr. 291-293, rtoj 14 uego.hoMîngs

J4C/133Î4/2OI1 CUf 29319742         060031, Sector 6, Bucunțti              Td G2131S039? Fox 021315 03 95

PLAN URBANISTIC ZONAL

„PENTRU EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS 2S+P+2/3E-4/5Er CU FUNCȚIUNE MIXTA” Calea Victoriei tir. 200, sector 1, București

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

INTRODUCERE

1. Date de recunoaștere a documentației

- Denumirea lucrării:

„P.U.Z. PENTRU EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE IMOBIL CU RH PROPUS 2S+P+2/3E-4/5Er CU FUNCȚIUNE MIXTA”

Beneficiar:

WORLD BUILDING REAL ESTATE S.R.L.

Proiectant:

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul in Sector 6, Splaiul Independenței nr. 291-293, București, înmatriculată sub nr. J40/13314/2011, telefon +40 371 316 382, fax +40 213 150 389. e-mail: office(d),veeo.Holdings

Proiect:

Nr. proiect: VPE2017044

Cod proiect: 3054

Livrabil: de43_AVIZ ARHITECT SEF PUZ

Cod livrabil: 38458

Data elaborării:

2019

Faza

P.U.Z.

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE_______________________________________________
1. Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de urbanism.

Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director.

Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament, limitele laterale și posterioare ale parcelei, carateristici arhitecturale ale clădirilor, materiale admise.

VICQ

0 2019


Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători pe teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evi e de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobili

Odată aprobat, împreună /p

publice locșlț.
erent acestuia constituie act de autoritate al administrațieiVEGO CONCEPT tNGINEEț'JNG 5.R.L Sp/aiul Indrpcnrfențn’nr. 291-29X etaf M urga.holdinșj officc^vețoho Wlngi J4CVW14/20ÎÎ CUI 29319W         060031, Sector 6, Bucurrgi              T«f 021315 03 97 Ftu 021315 03 90

2. Baza legală a elaborării

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție cu modificările si completările ulterioare

Ordin nr. 176/N//16 privind "Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal"Indicativ GM-010-2000 august 2000 alM.LP.A.T.;

Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului;

Legea 313/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spafiilor verzi din zonele urbane. Lege nr. 313/2009;

OUG nr. 59/2007 -privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;

Legea nr. 13/2007- legea energiei electrice, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul președintelui Autorității naționale de reglementare în domeniul energiei nr.4/2007, art. 31 "norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice ";

Ordin pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr 2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, M/Of anul 178 (XXII) nr. 670 bis 1. 10.2010;

- Legea 5 /2000 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a -III- A Zone protejate;

Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice ;

Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată);

Legea privind circulația juridică a terenurilor (nr. 54/1998);

Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr. 33/1994);

Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996);

Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995);

Legea privind protecția mediului (nr. 137/1995, republicată);

Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997);

Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998);

H.G.R. nr. 525/1996 modificat, pentru aprobarea.                       le Urbanism;

H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea Hotărâri                       6;

Codul Civil actualizat 2011.         jf
Regulamentul de Urbanism aferenKnfezentului Plan UrbaniWgbt^g^plică teritoriului delimitat astfel, conform lungimilor de segmente deternpinatetn planul de proiecție întocmit în coordonate Stereo 70: Est: pe o lungime totală de 17,60 ml - proprietate privată, din care calcan pe o lungime de cca. 6,00 ml cu nr, poștal 6 de pe str. Gina Patrichi (fostă Orlando);


Vest: pe o lungime totală de 21,50 ml acces direct Ia Calea Victoriei, din care font la strada de 11,80 ml,

 • 4. Corelarări cu alte documentații dc urbanism

Prezentul Regulament de Urbanism este întocmit în corelare cu prevederile următoarelor documentații:

P.U.G. Municipiul București și RLU aferent - aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 și HCGMB nr. 324/201, nr. 241/2011, nr. 323/2012 și nr. 224/2015 (pentru prelungirea valabilității PUG);

P.U.Z. Zona Protejată nr. 16 - Calea Victoriei si R.L.U. aferent - aprobat prin HCGMB nr. 279/2000

 • 5. Observații

Prezentul Regulament Local de Urbanism este valabil împreună cu planșa 03. Reglementari urbanistice — Zonificare funcțională.

Autorizarea executării tuturor construcțiilor va ține seama de zonele de servitute și de protecție ale rețelelor tehnico-edilitare și a căilor de comunicație, precum și de restricțiile impuse de instituțiile avizatoare. Nu se emit autorizații de construire în zonele rezervate pentru extinderea/modemizarea căilor de comunicație.

în cazul apariției unor modificări legislative mai permisive cu privire ia staționarea autovehiculelor, se vor aplica prevederile din legislația noua. In cazul apariției unor modificări legislative mai permisive cu privire la restul aspectelor tratate in prezentul regulament, se vor aplica cele ale prezentei documentații.

La autorizarea oricărui fel de construcție se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 34/N/M30/3422/42.21 din 1995 al M.L.P.A.T., M.A.P.N., M.A.I., S.R.I. pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea construcțiilor, prin care se reglementează distanțele minime de amplasare ale construcțiilor față de obiectivele cu caracter special.

După aprobarea documentației de urbanism (P U Z.) se va solicita un nou certificat de urbanism, prin care se vor preciza avizele și acordurile, necesare în vederea întocmirii documentației tehnice pentru autorizația de construire (D.T.A.C.).

 • 6. Restricții și permisivități de intervenție în zona de protecție a monumentelor istorice

Terenul studiat se înscrie în: CP1: subzona centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitecturale urbanistice în care se menține configurația țesutului urban tradițional, conform PUG București aprobat H.C.G.M.B. nr. 269/2000, (prelungit și completat prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012) și P.U.Z. Zone Construite Protejate aprobat H.C.G.M.B. nr. 279/2000, respectiv Zona protejată nr. 16-Calea Victoriei-Zonă simbol al orașului, subzona CP1.

ECO

2010


Conform Listei Monumentelor Istorice, apr fiind monument istoric, însă se află situat Victoriei la nr.poștale 141, 202, 196.


donanța nr. 2828/2015, imobilul nu figurează ca monumentelor istorice prezente pe CaleaNGJNEfflING 5.R.L SptaîuJ Indeptndrnftinr. 291-291 etaj M ueflcihoWîngi offîefflHjegp.fioWingi CM 29319742         060031, Sector 6, Bucunțti               W 021 315 03 97 Foi 021315 03 Pfl


IA

COMSTOUM tonul

Tabel 1. Monumente istorice aflate în zona de studiu ji marcarea celor în a căror zonă dc protecție se află imobilul Victoriei 200

Nr. Iden. Planșa U03

Nr. crt LMI 2015

Denumire monument conf. LMI 2015

Adresa

Cod LMI

1

2215

Palatul Cantacuzino

Calea Victoriei nr. 141

B-IL-m-A-19869

2

2219

Casa Florescu - Mânu

Calea Victoriei nr. 192

B-II-m-A-19873

3.1 3.2.

2220

Casa Nenciu

Calea Victoriei nr, 194

B-ll-m-A-19874

4

2221

Casa Dissescu - Institutul de Istoria Artei Gcorge Oprescu

Calea Victoriei nr. 196

B-n-m-A-19875

5

2222

Casa cu cariatide

Calea Victoriei nr. 202

B-H-m-B-19876

6.1 6.2

1239

Casa Grădișteonu

Str. Nicolac lorga nr. I

B-II-m-B-18962

7.1 7.2

1241

Casa Piilat

Str. Nicolae lorga nr. 8

B-IJ-m-B-18964

8

1242

Casa Mihail Șuțu

Str. Nicolae lorga nr. 12A

B-(I-m-B-20977

9

2216

Casa Ccsianu

Calea Victoriei nr. 151

B-II-m-B-19870

10

2214

Casa Vemcscu

Calea Victoriei nr. 133

B-ll-m-A-19868

11

1412

Imobil locuințe

Str. M. Gheorghe nr. 12

B-II-iti-B-19132

Conform Studiului Istoric de Fundamentare a Planului Urbanistic Zonal generat de imobilul din Calea Victoriei nr. 200, sector 1, București, întocmii de conf. dr. arh. Valeriu Drădan (specialist atestat M.C.C.), lect. dr. arh. Ioana Maria Petrescu si lect. dr. arh. Bogan Constantin Stanciu, se prevăd următoarele recomandări:

 • •   orice intervenție asupra imobilului trebuie să respecte valorile culturale aparținând clădirilor din Calea Victoriei 200, să potențeze calitățile urbanistice fi arhitecturale ale țesutului urban și să ajute la recuperarea identității zonei. In consecință sunt interzise lucrările care conduc la dispariția elementelor de interes arhitectural și istoric identificate, la degradarea sau destructurarea zonei;

 • •   este posibilă reconversia funcțională și sunt acceptate funcțiuni mixte, cu caracter public, trebuie păstrate locuințele în proporție de 30%;

 • •   este interzis ca volumele rezultate în urma operațiunilor de supraetajare să genereze calcane noi;

 • •   volumele rezultate in urma operațiunilor de extindere trebuie să respecte recomandările privind relația cu parcelele învecinate (după caz, alipirea la calcan și retragerile minime față de laturile libere)

 • •   retragerea față de limita pos terioară, pe porțiunea liberă, va fi de cel puțin 5,0 m;

 • •   supraetajarea corpului dinspre stradă trebuie să se alinieze la calcan până la cornișa clădirii monumente "casa cu cariatide ", apoi să se retragă la o distanță de minim 3,0 m pe o linie paralelă cu limita laterală comună;

 • •   este necesar ca intervenția și soluția de arhitectură ce vizează corpul principal dinspre stradă, să se realizeze în baza unui studiu de fundamentare care să cuprindă o evaluare detaliată a valorilor arhitecturale și un set de reglementări specifice;

 • •   intervenția asupra corpului dinspre stradă trebuie să se realizeze cu conservarea valorilor culturale identificate:

 • •   în arhitectura fațadelor se recomandă preluarea unui raport pli-gol care să reia și să sintetizeze elementele de limbaj arhitectural caracteristice zonei.

  Vf CD

  0 2016TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

CP1.1 - subzona centrală cu funcțiuni mixte, servicii, birouri si locuire, situată în Zona protejată nr. 16-Caiea Victoriei

1. Utilizări admise

(1)

(2)

P)


Comerț, alimentație publică, turism, cultură sau orice alte funcțiuni destinate publicului;

Birouri, locuințe;

Se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protecție al clădirilor pentru: funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal, administrative, culturale, de învățământ, funcțiuni terțiare superioare, media, edituri, agenții, comerț, servicii profesionale și personale, recreere și turism, locuințe;

în cazul conversiei ți extinderii funcțiunilor din clădirile actuale, ca și în cazul introducerii unor noi funcțiuni și al reconstrucției unor clădiri fără valoare, vor fi dispuse la parterul clădirilor și, eventual, în curți, acele funcțiuni care permit accesul liber al locuitorilor și turiștilor.

2. Utilizări admise cu condiționări
 • (1) Se admit funcțiuni complementare celei de locuire, de tip alimentație publica, comerț,servicii, restaurante (cu un program de funcționare care sa nu perturbe vecinătățile).

3. Utilizări interzise
 • (I) Se interzic următoarele utilizări:

 • • Activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

 • • Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • • Construcții provizorii de orice natură;

 • • Dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

 • • Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic;

 • • Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor ți deteriorând finisajul acestora;

 • • Depozitare en-gros;

 • • Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • • Activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • • Depozitări de materiale refolosibile;

 • • Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • • Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice ți construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • • Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

 • 4. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • (1) Se mențin neschimbate dimensiunile ți formele actuale ale parcelei;

  5. Amplasar

  (1) In cazul clădirii existente se menține atpffî^re^ye-Aii superioare, clădirea extinsă să se retrag Planșei de reglementări urbanistice.


  ață de aliniament  ntul existent, urmând ca la nivelul etajelor ntul cjefinit de clădirea existentă, conform |regula^ ■ l ‘       :


  /rImmumA coMmutM vwroam

6. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor
 • (1) In cazul clădirii existente, se menține retragerea față de limita laterală sud, la o distanță de minim 8,00 m;

 • (2) Clădirea nouă se va retrage față de limita sudică, la o distanta minima de 2,00 m, și se va alipi la calcanul clădirii existente din incinta Bisericii Sf. Vasile, conform Planșei de reglementari urbanistice;

 • (3) Clădirea nouă se va retrage față de limita nordică, la o distanță minimă de 2,00 m, excepție fiind porțiunea de teren in care clădirea se va alipi la calcanul "Casei cu cariatide";

 • (4) Clădirea nouă se va alipi la calcanul existent pe limita nordică, până la nivelul comișei “Casei cu cariatide”, urmând ca la etajele superioare noua construcție să se retragă la o distanță minimă de 3,00 m, pe lungimea pe care se alipește la calcan;

 • (5) Clădirea nouă se va retrage față de limita posterioară la o distanță minimă de 5,00 m, urmând ca la etajele 4 -5 să se tragă la o distanță minimă de 10,00 m ;

7. Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

(1) Conform planșei de reglementari urbanistice.

8. Circulații și accese
 • (1) Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri dintr-o circulație publică in mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • (2) în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

9. Staționarea autovehiculelor
 • (1) Staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • (2) în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amendarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanța de maxim 150 metri.

10. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor
 • (1) înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: H max, •* 25.00 m;

 • (2) Regimul maxim de inaltime al clădirilor: 2S+P+2/3E-4/5Er._____________________________________

11. Aspectul exterior al clădirilor
 • (1)   Este necesar ca intervenția și soluția de arhitectură ce vizează corpul principal dinspre stradă, să se realizeze în baza unui studiu de fundamentare care să cuprindă o evaluare detaliată a valorilor arhitecturale și un set de reglementări specifice;

 • (2)   Intervenția asupra corpului dinspre stradă trebuie să se realizeze cu conservarea valorilor culturale identificate;

 • (3)   în arhitectura fațadelor se recomandă preluarea unui raport plin-gol care să reia și să sintetizeze elementele de limbaj arhitectural caracteristic zonei;

 • (4)   Se recomandă tencuieli, placaje din piatră naturală sau artificială cu suprafață mată; se acceptă placaje metalice.

  12. Condiții de echipare edilitară

  • (1) Toate construcțiile noi sau reabilitate vor fi racordate la rețelele edilitare publice de apă, canalizare;

  • (2) La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare

  pentru a se evita producerea gheții;                                                                       /

  • (3) Se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spațiile accesibile publicului la rețeaua de canalizare;

  • (4) Toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi realizate îngropat;                   \

  • (5) Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă.


  ICO

  2018
  • (1) Spațiile neconstruite și neocupate de circulațij arbore la fiecare 100 mp;

  • (2)  Pentru îmbunătățirea microclimatului terenului peste minimum necesar pentru0cces/, ci


  ^tonale vor fi înierbate și plantate cu câte un


  gcțiE(\;dfîstĂicțiilor se va evita impermeabilizarea


  VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L Splai JW1J3M/Z0H CUIW319742        OMKBT.SrctOT


 • (3) Suprafața de spații verzi de 30% este reprezentată de 20% spații verzi amenajate pe sol permeabil ți 10% spații verzi pe sol impermeabil (peste subsol, pe suprafața teraselor, etc,).

 • (4) Curțile interioare accesibile publicului pot fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantații decorative, inclusiv pe fațade;

 • (5) Elementele fixe de mobilier urban din spațiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei.

14. împrejmuiri

(t) Se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

 • • Porțile se vor armoniza cu împrejmuirea;

 • • Pe limita laterală nord și cea posterioară gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea maximă de 2,50 metri; această înălțime permite mascarea față de vecinătăți a garajelor, serelor etc.;

 • • Construcțiile publice vor putea face excepție ca dimensiuni și calitate a decorației gardurilor și porților de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii;

(2) Se acceptă ca pe limita laterală sud, cea dinspre Biserica Sfanțul Vasile, împrejmuirea să fie realizată din materiale transparente, sau eliminată, cu condiția obținerii acordului din partea reprezentantului legai._______

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

 • 15. procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. %)

- P.O.T. propus = 70%.

 • 16. Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) C.U.T. maxim=3,6 mp ADC/mp teren.

  ECO

  2018


  BILANȚ TERITORIAL

  CRITERIU

  PUZZP

  PROPUS

  Zona! Subzona / UTR

  Z.P. 16

  cpi.1

  mp

  %

  S teren

  1366,0

  1366,0

  100%

  S construita

  -

  956,2

  70%

  S desfășurată

  -

  4917,6

  -

  POT

  65%

  -

  70%

  CUT

  3.0

  3.6

  Rh

  S+P+4E+5-6Er

  2S+P+2/3E-4/5Er

  Hmax

  16,00 m + 2Er

  25,00 m

  Spatii verzi

  -

  273,2

  20%*

  Accese, alei, parcari

  -

  ..        136.6

  * Nota: Spatiile verzi se vor asigura conform "Planului de Menținere a Calitatii Aoriif^irin Municipiul București 2018-2022".                                             /Zf        ' O


  Data

  2019VEGO CONCEPT ENGINEEfflNG S.ff.L Sptoiuffrdependenfefnr.291-293, etaj 14 vegahoJdțngj offîcr&utfo.holdfr

340/13314/7011 CUI 29319742         060031, Sector fi, București              Td 021315 0397 Fax 021315

VHTORUL

ANEXA - DEFINIȚII ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Unitate teritorială de referință (U.T.R.) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unității admînistrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare,evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceiași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.


Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii.

Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau juridică, care poate fi interesat în cunoașterea datelor și a reglementărilor căruia îi este supus respectivul bun imobil.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare.

Zona funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceiași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi, etc.) Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

 • - coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până Ia 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

-procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Excepții de calcul ale indicatorilor urbanistici POT și CUT :

 • - dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

 • - dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

Interdicție de construire (non edificând!) - regulă urbanistică potrivit căreia, într-o zonă strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistică dunțfaj interzisă emiterea de autorizații de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regim tfc^ri4aț<^k^de funcțiunea propusă.

-.db ijiveluri convenționale) - înălțimea maximă

înălțimea maximă a clădirilor (expri/^Tața î admisa în planul fațadei, masurata de la terenjfirfsi superioara a pa^pet^ui terasei.


VECO

0 2018

~                                 'bokoZQ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUIBijCUBEȘti

Direcția Generală Urbanism șfArnebajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:               24.11.2018 - 08.12.2018

 • •  etapa de elaborare a propunerilor

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:               29.01.2019 -13.02.2019

 • •  etapa de avizare a proiectului

15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare:               26.06.2019 -12.07.2019

• etapa de aprobare a PUZ • proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

o

In etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (htto://urbanism.pmb.ro). secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE".

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și informare sau prin e-mail.4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces.

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Nu au fost formulate sesizări.

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul

 • 6.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

6. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

 • •  Avizul Preliminar nr. 42 / 09,05 2019 / PMB

 • •  Avizul de Oportunitate nr. 141 I 06.11.2018 /PMB

 • •  Certificatul de Urbanism nr. 15661 / 1525914 din 17.11.2017 / PMB (prelungit până la data de 16.11.2019)

 • •  Avizul Ministerului Mediului - Agenția pentru Protecția Mediului București / Decizia Etapei de încadrare nr. 34 / 27.05.2019

 • •  Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale - nr. 930 / Z / 05.06.2019

 • •  Avizul Comisiei Tehnice de Circulație / PMB - nr. 7002 / 23.04.2019

 • • Avizul Comisiei de Coordonare Rețele / PMB - nr. 1762802 / 20.09.2019

 • •  Avizul Ministerului Afacerilor Interne IISU - nr. 1355913 /11.04.2019

 • •  Avizul Ministerului Afacerilor Interne - nr. 418.813 / 01.07.2019

 • •  Avizul Ministerului Apărării Naționale - nr. DT - 4211 / 07.06.2019

 • •  Avizul SRI - nr. 185601 /13.06.2019

. Avizul STS - nr. 14935 / 07.06.2019

Avizul Arhitectului Șef s-a emis cu respectarea prevederilor din avizele de specialitate;


Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fosl depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - CALEA VICTORIEI NR.200 / SECTOR 1.


Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului hi elapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările șinpletă/Je ulterioare.

^r^eritate/mâi'.șus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru are și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de banism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B Consiliului General al Municipiului București ijisușirea prezentului raport.AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ItylTRAȘCU