Hotărârea nr. 3/2020

HOTARAREnr. 3 din 2020-01-29 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNULUI TUDOR GHEORGHE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Tudor Gheorghe


Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 315/21.01.2020;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 1/28.01.2020 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 1/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederile Regulamentului privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (13) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Articol unic - Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Tudor Gheorghe pentru contribuția la promovarea valorilor tradiționale și creației artistice românești.

T