Hotărârea nr. 299/2020

HOTARAREnr. 299 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR BILETELOR DE INTRARE, COMERCIALIZARII MATERIALELOR DE PREZENTARE SI A PROGRAMULUI DE VIZITARE AL ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor biletelor de intrare, comercializării materialelor de prezentare și a programului de vizitare al Administrației Grădina Zoologică

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 5808/08.07.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 24/13.07.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 102/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 298/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de nota de fundamentare nr. 2470/30.06.2020 privind stabilirea tarifelor biletelor de intrare, comercializării materialelor de prezentare și programul de vizitare al Administrației Grădina Zoologică București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 644/2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Grădina Zoologică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cuantumul tarifelor biletelor de intrare, comercializării materialelor de prezentare și programul de vizitare al Administrației Grădina Zoologică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Contravaloarea biletelor de intrare se încasează de către Administrația Grădina Zoologică și constituie venituri proprii ale instituției.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Grădina Zoologică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

din data de 15.07.2020.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bd. Regina Elisabeta nr. 4^'cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.

020


I. Tarifele biletelor de intrare ale Administrației Grădina Zoologică București

Nr crt.

Tarife bilete de intrare

Tarife lei/persoană

1

Tarif vizitare adulți

15

2

Tarif vizitare copii, cu varsta mai mare de 2 ani,elevi, studenți, pensionari

7

3

Tarif filmare pentru spoturi publicitare și reclame (profesionale)

2000 lei/zi

4

Tarif fotografiat pentru vizitatori

15

5

în cadrul programelor educative realizate de Administrației Grădina Zoologică, pentru grupuri organizate (școli, instituții de ocrotire a copilului, copii și persoane cu dizabilități fizice și psihice conform Legii 448/2006, cu modificările ulterioare), precum si copii cu varsta pana la 2 ani.

gratuitate

II. Comercializarea materialelor de prezentare se va realiza prin casieria Administrației Grădina Zoologică, la prețul de achiziție al acestora.

III. Programul de vizitare al Administrației Grădina Zoologică București

1 APRILIE- 31 OCTOMBRIE

Luni - închis

Marti - Duminica : 09-19

1 NOIEMBRIE - 31 MARTIE

Luni - închis

Marti - Duminica : 10-17