Hotărârea nr. 298/2020

HOTARAREnr. 298 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 480/27.08.2019 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE TEATRUL DE ANIMATIE TANDARICA, TEATRUL ION CREANGA, TEATRUL EXCELSIOR, TEATRUL STELA POPESCU, OPERA COMICA PENTRU COPII, INSTITUTII PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București 'hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 480/27.08.2019 privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Teatrul de Animație Țăndărică, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Teatrul Stela Popescu, Opera Comică pentru Copii, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3211/25.06.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură si culte nr. 23/13.07.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 101/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 297/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

  • - decizia Teatrului de Animație Țăndărică nr. 8/18.02.2020;

  • - adresele Teatrului Ion Creangă nr. 2446/17.06.2020 și nr. 2426/15.06.2020;

  • - adresa Teatrului Excelsior nr. 784/28.02.2020;

  • - adresa Teatrului Stela Popescu nr. 438/10.03.2020;

  • - adresa Operei Comice pentru Copii nr. 436/06.03.2020;

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 480/27.08.2019 privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Teatrul de Animație Țăndărică, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Teatrul Stela Popescu, Opera Comică pentru Copii, instituții publice de cultură de. iKiteres local ale Municipiului București se modifică conform anexei care face parte integrantă din. prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 480/27.08.2019 rămân neschimbate. n,ț           | > jl

' \    -   / */                /'G z/Z

\ / / /

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul de Animație Țăndărică, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Teatrul Stela Popescu, Opera Comică pentru Copii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.

Anexa la HCGMB nr.


23Î


/Z?i£?l2020


CUANTUMUL TARIFELOR practicate de către Teatrul de Animație ȚĂNDĂRICĂ, Teatrul ION CREANGĂ, Teatrul EXCELSIOR, Teatrul STELA POPESCU, Opera Comică pentru Copii, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București


DENUMIRE

TARIFE

Teatrul de Animație ȚĂNDĂRICĂ

SALA LAHOVARI

Spectacole prezentate în cursul săptămânii pentru grupuri organizate de la grădinițe, școli

Spectacole vândute prin Agenția de bilete, tarif unic:

Rând 1 -4

  • ■      Rând 5-1 0

Rând 11-15

Balcon, rând 1

  • •      Balcon, rând 2-3

25 lei

40 lei

35 lei

30 lei

30 lei

35 lei

SALA STUDIO

Spectacole prezentate pentru grădinițe ș (grupuri organizate)

Spectacole vândute prin Agenția de bilete

școli

25 lei

35 lei

Observații:

Tarifele sunt aprobate prin Decizia Managerului nr. 8/1 8.02.2020

în prețul biletelor sunt incluse taxele de timbru: 5% timbru teatral, 1% timbre Crucea Roșie, 2% timbru Monumente istorice.

Teatrul ION CREANGĂ

Grupuri organizate (din unități de învățământ)

1 5 lei            /S/

Spectacole pentru grupa de vârstă 0 3 ani și 3-6 ani

30 lei             / f/'

Spectacole pentru grupa de vârstă 4+

•       Categoria 1                      '

Categoria II

45 lei

__               40 lei        /

•       Categoria III              ""

35 lei

Categoria IV                   X

30 lei

Ateliere/Cursuri

30 lei

Observații:                              / y /C

* / ) * \ r Tarifele sunt aprobate în ședința Consiliului Administrativ din data de 1 6.06.2020

Bd. Regina Elisabeta 47, sectorul 5, cod poștal 050013, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro> Tarifele au taxele incluse (timbre și comision ticketing). Prețul este valabil la Casa de bilete.

Teatrul EXCELSIOR

Spectacole pentru copii, grupuri organizate (la matineu)

Spectacole de seară pentru grupuri organizate, elevi, studenți sau pensionari Spectacole serale

Spectacole sau evenimente speciale

12 lei

24 lei

30 lei, 35 lei, 44 lei, 50 lei

10 lei, 16 lei, 19 lei, 20 lei, 32,4 lei, 55 lei, 65 lei, 75 lei, 100 lei

Observații:

r Tarifele sunt aprobate prin Decizia Consiliu Administrație din 06.03.2020

> în prețul biletelor sunt incluse taxele de timbru

Teatrul STELA POPESCU

Spectacole tip matineu, organizate în timpul săptămânii pentru grupuri organizate de elevi sau pentru grupurile organizate (peste 20 persoane), desfășurate la Sala Mică a Palatului Național al Copiilor

Spectacole desfășurate în week-end adresate publicului de familie (copii și adulți), organizate la Sala Mică a Palatului Național al Copiilor

Spectacol "CEAPA"

Spectacole desfășurate în week-end pentru grupuri corporate (peste 20 de persoane), pentru adulți

Spectacole "FEMEIA, ETERNA POVESTE" Șl "HOȚUL DE MĂRGĂRITARE”

Spectacol "BARBĂ ALBASTRĂ”

Spectacol "DRAGOSTEA CELOR 3 PORTOCALE” desfășurat la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor

\ • pentru rândurile 1-1 2

'• pentru rândurile,!3-24 -

Spectacol "CLARVĂZĂTORUL DIN BAICOI”      \

- \

10 lei

30 lei

40 lei

25 lei

35 lei

50 lei

x                 40 lei

\           30 lei

60 lei

Observații:

r- Tarifele sunt aprobate prin Proces verbal nr. 436/09.03.2020 al ședinței Consiliului

Administrativ din data de 06.03.2020

în prețul biletelor sunt incluse taxele de timbre

OPERA COMICĂ PENTRU COPII

SALA MARE - Spectacol în repertoriu

Categoria VIP (rândul 1)

Categoria 1 (rândurile 2-5)

Categoria a ll-a (parter - rândurile 6-8)

Categoria a IIl-a (parter - rândurile 10-13)

Categoria a IV-a (parter - rândurile 14-1 6)

Categoria a V-a (balcon - rândurile 1 -4

Categoria a Vl-a (balcon - rândurile 5-7)

60 lei

50 lei

45 lei

40 lei

35 lei

30 lei

20 lei

SALA MARE - Avanpremieră și Premieră

Categoria VIP (rândul 1)

Categoria 1 (rândurile 2-5)

Categoria a ll-a (parter - rândurile 6-8)

Categoria a lll-a (parter - rândurile 10-13)

Categoria a IV-a (parter - rândurile 14-1 6)

Categoria a V-a (balcon - rândurile 1 -4)

Categoria a Vl-a (balcon - rândurile 5-7)

70 lei

60 lei

55 lei

50 lei

45 lei

40 lei

30 lei

___                            SALONUL MOZART

Categoria VIP (rândurile 1 -2)

Categoria 1 (rândurile 3-9)

35 lei

25 lei

SALONUL MOZART Mare - Avanpremieră și Premieră

Categoria VIP (rândurile 1-2)

Categoria 1 (rândurile 3-9)

45 lei                p

35 lei

SALA UNDERGRANT

Categoria VIP (rândul 1 la toate gradenele)

Categoria 1 (rândurile 3-7)

35 lei

25 lei

SALA UNDERGRANT - Avanpremieră și Premieră

Categoria VIP (rândul 1 la toate gradenele)

Categoria 1 (rândurile 3-7)

45 lei

- O M - î >.

35 lei

ABONAMENTE     J    '          /

OCC Iron 2020/2021 - 1 loc pe rândul 5 de la balcon la 10 spectacole de week-end; loc rezervat la spectacolele alese; newsletter

\         £0y lei^transmisibil

Bd. Regina Elisabeta 47, sectorul 5, cod poștal 050013, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.rq

Pag 4
săptămânal; SMS dedicat; produs personalizat cadou la fiecare reprezentație; rezervare obligatorie a locurilor cu minim 7 zile înainte

OCC Bronze 2020/2021 - 1 loc pe rândul 2 de la balcon la 10 spectacole de week-end; loc rezervat la spectacolele alese; newsletter săptămânal; SMS dedicat; produs personalizat cadou la fiecare reprezentație; rezervare obligatorie a locurilor cu minim 7 zile înainte

OCC Silver 2020/2021 - 1 loc pe rândul 10 sau 11 la 10 spectacole de week-end; loc rezervat la spectacolele alese; newsletter săptămânal; SMS dedicat; produs personalizat cadou la fiecare reprezentație; rezervare obligatorie a locurilor cu minim 7 zile înainte

OCC Cold 2020/2021 - 1 loc pe rândul 2 sau 3 la 10 spectacole de week-end; loc rezervat la spectacolele alese; newsletter săptămânal; SMS dedicat; produs personalizat cadou la fiecare reprezentație; rezervare obligatorie a locurilor cu minim 7 zile înainte

OCC VIP 2020/2021 - 1 loc pe rândul 1 -10 la 10 spectacole de week-end; loc rezervat la spectacolele alese; newsletter săptămânal; SMS dedicat; produs personalizat cadou la fiecare reprezentație; rezervare obligatorie a locurilor cu minim 7 zile înainte

OCC VIP 2020/2021 - 1 loc pe rândul 1 -10 la 10 spectacole de week-end; loc rezervat la spectacolele alese; newsletter săptămânal; SMS dedicat; produs personalizat cadou la fiecare reprezentație; rezervare obligatorie a locurilor cu minim 7 zile înainte

\Salonul Mozart - abonament Sală Mică

Salonul Undergrant - abonament Sală Mică

250 lei, transmisibil

350 lei, transmisibil

450 lei, transmisibil

550 lei, transmisibil

550 lei, transmisibil

N /          300 lei

'           /         300 lei

\              ALTE AC

hvitAtiXVouchere

Zi naștere la OCC

Ateliere de creație:

Atelierele ’’ Micul Artist"

Escape Room în spatele cortinei

Aventura Parc

Bilet în așteptare

Tichete festivaluri

Tabere de Vară

Caiete program

50-500 lei

60-75 lei

5-100 lei

480 lei stagiune/ 280x2 semestre

100-1 50 lei

20-50 lei

10-50 lei

25 lei

3-100 lei

300-600 lei

5-30 lei

Observații:

r Tarifele sunt conform Notei de Fundamentare nr. 436/06.03.2020 a Operei Comise pentr Copii

z- Se acordă GRATUITĂȚI în următoarele condiții:

  • • copiilor din mediile defavorizate

  • • la 5 bilete cumpărate, al 6-lea este gratuit, pentru biletele cumpărate în cadrul unităților de învățământ

  • • pentru "Legitimația de prieten" completată cu 10 puncte se oferă un cadou ce constă în produse personalizate - puzzle sau DVD

> Suvenirurile vor fi comercializate la tarifele aprobate de Consiliul de Administrație al OCC