Hotărârea nr. 297/2020

HOTARAREnr. 297 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE CASA DE CULTURA ”FRIEDRICH SCHILLER”, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Casa de Cultură ’ Friedrich Schiller”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3181/23.06.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 22/13.07.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 100/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 296/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Casei de Cultură „Friedrich Schiller” nr. 642/10.06.2020;

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate do către Casa de Cultură "Friedrich Schiller”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Casa de Cultură "Friedrich Schiller” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Marius Adrian Pavel


București, 15.07ț2020

Nr. 297


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, , Georgiana Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la HCGME nr.


2020


CUANTUMUL TARIFELOR practicate de către Casa de Cultură "FRIEDRICH SCHILLER", instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București


Denumire

Tarife AN ȘCOLAR 2020-2021 aprobate prin Decizie Director nr. 18/09.06.2020

CURSURI LIMBĂ GERMANĂ - ADULȚI

ÎNCEPĂTORI Standard 1 (11 săptămâni, 58 ud)

1 3-1 5 cursanți în grupă

TAXA Integrală

 • • TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etapa 2

8-12 cursanți în grupa

TAXA Integrală

 • • TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etapa 2

5-7 cursanți în grupa

TAXA Integrală

 • • TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etaoa 2                                            -

1.220 lei

820 lei

400 lei

1.290 lei

870 lei

420 lei

1.390 lei

970 lei

420 lei

48 lei

48 lei

A

BONUS fidelitate

BONUS achitare integrală a taxei cursului

ÎNCEPĂTORI INTENSIV pentru treptele Al .1, Al .2 (10 săptămân 13-15 cursanți în grupă TAXA Integrală .      TAXA Etapa 1

.     TAXA Etapa 2

8-12 cursanți în grupă TAXA Integrală .      TAXA Etapa 1

•      TAXA Etapa 2                                         ■

5-7 cursanți în grupă                                  / )

TAXA Integrală                                        /

.      TAXA Etapa 1                                        //

•      TAXA Etapa 2                                      - // '

BONUS fidelitate

BONUS achitare integrală a taxei cursului       /        /\

, 60 ud)

A        ...

1.270 lei

870 lei

400 lei

1.350 lei

900 lei

450 lei

1.450 lei

980 lei

470 lei

55 lei

55 lei               C

----------------------------------------------------------------------------------------!--------1                        J ------------------------

Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, bucurești, România; feb: -4021305 55 00; w.-.-w.pmb.roAVANSAȚI Standard 1 pentru nivelele A2, Bl, B2,CI, C2 (1 2,5 săptămâni, 58 ud)

1 3-1 5 cursanți în grupă

TAXA Integrală

 • • TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etapa 2

8-12 cursanți în grupă

TAXA Integrală

 • • TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etapa 2

5-7 cursanți în grupă

TAXA Integrală

 • • TAXA Etapa 1

 • . TAXA Etapa 2

BONUS fidelitate

BONUS achitare integrală a taxei cursului

1.200 lei

800 lei

400 lei

1.270 lei

850 lei

420

1.370 lei

890 lei

480 lei

48 lei

48 lei

AVANSAȚI INTENSIV pentru nivelele A2, Bl, Bî 13-1 5 cursanți în grupă

TAXA Integrală

 • • TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etapa 2

8-12 cursanți în grupă

TAXA Integrală

 • . TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etapa 2

5-7 cursanți în grupă

TAXA Integrală

 • • TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etapa 2

’, CI,

C2 (10 săptămâni, 60 ud)

1.210 lei

810 lei

400 lei

1.290 lei

870 lei

420 lei

1.390 lei

900 lei

490 lei

BONUS fidelitate

BONUS achitare integrală a taxei cursului

55 lei

55 lei

CURSURI LIMBĂ GERMANĂ - COPII                   ,

ÎNCEPĂTORI (1 2 săptămâni, 40 ud)

8-12 cursanți în grupă

TAXA Integrală

 • • TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etapa 2

5\7 cursanți în grupă         / /

930 lei

620 lei

310 lei

TAXA Integrala

 • • TAXA Etapa 1

 • • TAXA Etapa 2

995 lei

650 lei

345 lei

jBONUS fidelitate

BONUS achitare integrală a taxei cursului / ,

35 lei

35 lei

* / H

Ippț-

Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; 1

el.:/+4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 3AVANSAȚI (1 2 săptămâni, 40 ud)

8-12 cursanți în grupă

TAXA Integrală

890 lei

•      TAXA Etapa 1

590 lei

•     TAXA Etapa 2

300 lei

5-7 cursanți în grupă

TAXA Integrală

960 lei

•      TAXA Etapa 1

650 lei

•     TAXA Etapa 2

310 lei

BONUS fidelitate

35 lei

BONUS achitare integrală a taxei cursului

35 lei

Observații:

 • > Taxele se stabilesc în funcție de numărul de ore / unități didactice/ modul și numărul de cursanți dintr-o grupă și nivelul de studiu. O unitate didactică are 45 minute.

 • > Taxa se poate achita integral sau în 2 etape.

r Cursurile vor fi organizate pe module astfel:

 • • Modulul de curs TOAMNĂ 2020 (septembrie - decembrie 2020)

 • • Modulul de curs IARNĂ 2021 (ianuarie - martie 2021)

 • • Modulul de curs PRIMĂVARĂ 2021 (aprilie - iunie 2021)

 • • Modulul de curs VARĂ 2021 (iulie - august 2021)

 • > Fiecare modul de curs are mai multe nivele, trepte și cursuri de pregătire pentru examenele organizate de Institutul Coethe:

 • • nivel Al (treptele Al.l, Al .2), nivel A2 (treptele A2.1, A2.2), nivel Bl (treptele Bl.l, Bl .2) -Curs de pregătire pentru Examenul CZB1 (adulți și adolescenți). Examenul se susține la Casa de Cultură "FRIEDRICH SCHILLER”conform Acordului de parteneriat cu Institutul Coethe.

 • • nivel B2 (treptele B2.1, B2.2,), treapta B2.3 - Curs de pregătire pentru Examenul CZB2 (se susține la Institutul Coethe)

 • • nivel CI (treptele C.l.l, CI.2), Curs de pregătire pentru Examenul GZC1 (se susține la Institutul Coethe)

 • • nivel C2 (treptele C2.1, C2.2), Curs de pregătire pentru Examenul CZC1 (se susține la Institutul Coethe).

  CURSURI LIMBĂ ENGLEZĂ

  - ADULȚI

  ÎNCEPĂTORI Standard 1 (11 săptămâni, 58 ud) 13-1 5 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  8-12 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  5-7 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  BONUS fidelitate

  BONUS achitare integrală a taxei cursului

  1.220 lei

  820 lei

  400 lei

  1.290 lei

  870 lei

  420 lei

  1.390 lei

  970 lei

  420 lei

  48 lei

  48 lei

  ÎNCEPĂTORI INTENSIV pentru treptele Al .1, Al 1 3-1 5 cursanți în grupă TAXA Integrală •      TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  8-12 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  5-7 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2             ' '

  BONUS fidelitate

  BONUS achitare integrală a taxei cursului

  .2 (10 săptămâni, 60 ud)

  1.270 lei

  870 lei

  400 lei

  1.350 lei

  900 lei

  450 lei

  1.450 lei

  980 lei

  470 lei

  55 lei

  55 lei

  AVANSAȚI Standard 1 pentru nivelele A2, Bl, B2, CI, C2 (1 2,5 săptămâni, 58 ud)

  13-15 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  8-12 cursanți în grupă                ' \ 1

  TAXA Integrală                          \

  • • TAXA Etapa 1                     1      0 î

  • • TAXA Etapa 2                '     \

  1.200 lei

  800 lei

  400 lei

  1.270 lei

  850 lei

  420

  1.370 lei

  890 lei

  480 lei

  \

  \ \ \ \

  b-z cursanți in grupa                  \ •

  TAXA Integrală

  •      TAXA Etapa 1

  /\ ■ >./ \ ‘

  / V/ *!

  •      TAXA Etapa 2

  BONUS fidelitate

  BONUS achitare integrală a taxei cursului

  48 lei

  48 lei

  AVANSAȚI INTENSIV pentru nivelele A2, Bl, B2, CI, C2 (10 săptămâni, 60 ud)

  • 1 3-1 5 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  8-1 2 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  5-7 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  BONUS fidelitate

  BONUS achitare integrală a taxei cursului

  1.210 lei

  810 lei

  400 lei

  1.290 lei

  870 lei

  420 lei

  1.390 lei

  900 lei

  490 lei

  55 lei

  55 lei

  CURSURI LIMBĂ ENGLEZĂ - COPII

  ÎNCEPĂTORI (12 săptămâni, 40 ud)

  8-12 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  .      TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2

  5-7 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  .      TAXA Etapa 1                                      ț

  • • TAXA Etapa 2

  BONUS fidelitate

  BONUS achitare integrală a taxei cursului

  930 lei

  620 lei

  310 lei

  995 lei

  650 lei

  345 lei

  35 lei

  35 lei

  AVANSAȚI (1 2 săptămâni, 40 ud)

  8-12 cursanți în grupă

  TAXA Integrală

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2                                 Z

  5-7 cursanți în grupă

  TAXA Integrală                                         ,

  • • TAXA Etapa 1

  • • TAXA Etapa 2                                     ‘

  BONUS fidelitate                   O M 'zf''"-       k 1

  BONUS achitare integrală a taxei curșulut

  890 lei

  590 lei

  300 lei

  960 lei

  650 lei

  310 lei

  35 lei

  35 lei


  Splaiul Independenței nr. 291-293, sector $;’BxJCurești,R9rnâ/iia; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro • > Taxele se stabilesc în funcție de numărul de ore / unități didactice/ modul și numărul de cursanți dintr-o grupă și nivelul de studiu. O unitate didactică are 45 minute.

 • > Taxa se poate achita integral sau în 2 etape.

 • > Cursurile vor fi organizate pe module astfel:

 • • Modulul de curs TOAMNĂ 2020 (septembrie - decembrie 2020)

 • • Modulul de curs IARNĂ 2021 (ianuarie - martie 2021)

 • • Modulul de curs PRIMĂVARĂ 2021 (aprilie - iunie 2021)

 • • Modulul de curs VARĂ 2021 (iulie - august 2021)

> Fiecare modul de curs are mai multe nivele, și cursuri de pregătire pentru examenele organizate de British Council :

 • • Nivel A0 (Beginner/începători)

 • • nivel Al (Elementary/cunoștințe elementare)

 • • nivel A2 (Pre Intermediate/ nivel preintermediar), Curs de pregătire pentru Examenul KET (se susține la British Council)

 • • nivel Bl (Intermediate/ nivel intermediar) - Curs de pregătire pentru Examenul PET (se susține la British Council)

 • • nivel B2 (Upper - Post Intermediate), Curs de pregătire pentru Examenul IELTS, FCE sau ILEC (se susține la British Council)

 • • nivel CI (Advanced/ avansat), Curs de pregătire pentru Examenul IELTS sau CAE, (se susține la British Council)

 • • nivel C2 (Proficiency/ avansat expert), Curs de pregătire pentru Examenul IELTS sau CPE (se susține la la British Council)