Hotărârea nr. 296/2020

HOTARAREnr. 296 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE SCOALA DE ARTA BUCURESTI, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

H OTĂR A R E privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Școala de Artă București, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3182/23.06.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură si culte nr. 21/13.07.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 99/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 295/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa Școlii de Artă București nr. 377/27.05.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. 4 lit. c), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de către Școala de Artă București, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Școala de Artă București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la HCGMB nr.               j.2020

CUANTUMUL TARIFELOR practicate de către Școala de Artă București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București

Denumire

Tarife AN CURS 2020-2021 aprobate prin Hotărâre Consiliu Administrativ nr.

2/27.05.2020

Valoare cuantum înscriere și participare examen admitere

50 lei

Valoare cuantum frecvență curs la disciplinele: canto muzică ușoară, canto muzică populară, canto muzică clasică, pian, orgă electronică, acordeon, chitară, percuție, improvizație jazz, grafică, pictură adulți, pictură copii, design vestimentar, decorațiuni interioare, artă fotografică, actorie, coregrafie, iconografie, imprimerie textilă, vioară, plătibili astfel:

Pentru anul 1 de curs achitarea taxei se efectuează într-o singură tranșă, cu termen de plată 16 noiembrie 2020 (inclusiv);

Pentru anii de curs II, III, specializare și perfecționare, taxa se poate achita astfel:

  • a. până la data del 6 noiembrie 2020, prima tranșă, în valoare de 600 lei;

  • b. până la data de 1 5 martie 2021, a doua tranșă, în valoare de 600 lei;

1.200 lei/an

Valoare cuantum pentru eliberarea diplomelor de absolvire a cursului:

  • • maxim 1 an de la absolvire

  • • între 1 -3 ani de la absolvire

  • • între 3-1 0 ani de la absolvire

  • • peste 1 0 ani de la absolvire:

50 lei

100 lei

200 lei

300 lei

Observații:

  • • Angajații Școlii de Artă București, copiii și soții/ soțiile acestora beneficiază de gratuitate la înscriere, frecventarea cursurilor și eliberarea diplomelor.

  • • Angajații Primăriei Municipiului București, precum și ai instituțiilor publice de cultură de interes local ale Municipiuuil București, copiii și soții/ soțiile acestora beneficiază de o reducere de 50% din costurile percepute de instituție.