Hotărârea nr. 295/2020

HOTARAREnr. 295 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE CENTRUL METROPOLITAN DE EDUCATIE SI CULTURA ”IOAN I. DALLES“, SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Centrul Metropolitan de Educație și Cultură ”IOAN I. DALLES”, serviciu public de interes local al Municipiului

București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3180/23.06.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură si culte nr. 20/13.07.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 98/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 294/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa Centrului Metropolitan de Educație si Cultură ”IOAN I. DALLES” nr. 763/15.06.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. c). alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de către Centrul Metropolitan de Educație și Cultură ”IOAN I. DALLES”, serviciu public de interes local al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul Metropolitan de Educație și Cultură ”IOAN I. DALLES” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 15.07/02

Nr. 295’

Bd. Regina Elisabeta nj£


, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Anexa la HCCMB nr.


020


CUANTUMUL TARIFELOR practicate de către Centrul Metropolitan de Educație și Cultură "IOAN I. DALLES”, serviciu public de interes local al Municipiului București


Denumire

Tarife pentru anul școlar 20202021 aprobate prin Decizie Director nr. 38/09.06.2020

Cursuri profesionale

Curs Fotografie (curs acreditat ANC) - 64 ore didactice/16 ședințe

L200 lei

Curs Croitorie-Tehnologie Modă (curs acreditat ANC) - 96 ore didactice/24 ședințe

1.400 lei

Curs Design vestimentar - Modă și Costum

- 52 ore didactice/1 3 ședințe

1.200 lei

Curs Serigrafie (Arta imprimării pe material

textil) - 40 ore didactice/1 0 ședințe

1.000 lei

Curs Design ambiental (curs acreditat ANC)

- 64 ore didactice/16 ședințe

1.200 lei

Curs Peisagistică (curs acreditat ANC) - 64 ore didactice/1 6 ședințe

1.400 lei

Curs Aranjamente florale și Ikebana (curs acreditat ANC) - 64 ore didactice/1 6 ședințe

1 300 lei

Curs Etichetă, protocol și ceremonial - 40 ore didactice /10 ședințe. Cursul poate fi organizat si online.

1.000 lei

Curs Etichetă, protocol în business - 40 ore didactice /10 ședințe. Cursul poate fi organizat si online.

1.000 lei

Curs Comunicare și relații publice - 40 ore didactice/10 ședințe. Cursul poate fi organizat și online.

1.000 lei

Curs Public speaking - 40 ore didactice/10 ședințe. Cursul poate fi organizat si online.

01.000 lei

Curs Leadership - 40 ore didactice/10 ședințe. Cursul poate fi organizat si online.

1.000 lei

Curs de Scriere Creativă - 44 ore didactice /11 ședințe. Cursul poate fi organizat si online.

800 lei

Seminar Managementul Situațiilor de Criză

- 16 ore didactice; 8 od/zi Durata: 2 zile

600 lei

Seminar Tehnici de negociere - 16 ore didactice; 8 od/zi Durata: 2 zile

600 lei

Curs Actorie și dezvoltare personală 64 ore didactice/1 6 ședințe / 1 ședință pe săptămână. Durata: 4 luni

1.200 lei (300 lei/lună)

Curs Grafologie - 40 ore didactice/10 ședințe

h 800 lei

Curs Nutriție și educație alimentară - 40 ore didactice / 10 ședințe

800 lei

Curs Astrologie -56 ore didactice/14 ședințe./ 1 ședință pe săptămână.

1.200 lei

Cursuri de limbi străine

(cursurile de limbi străine pot fi organizate si online)       /    /

Curs Limba engleză - 60 ore didactice/20 ședințe                           /    /„

1.000 lei

Curs Limba germană - 60 ore didactice/20

ședințe                       /    //Z

1.000 lei

Curs Limba franceză - 60 ore didactice/20 ședințe

1.000 lei

Curs de Limba italiană - 60 ore didactice/20 ședințe                     (   /\

1.000 lei

Curs Limba turcă - 40 ore didacj#eS?TQîsetj

800 lei

_ ...      . - ' „      ..               7

Curs Limba araba - 40 ore duJa+țiCe/l£Lsec

800 lei

Curs Limba japoneză- 96 dirfacticerâ întregului an universitar, fretjverțțS.^’lKi!

>«âOe/Cursul se derulează^e parcursul edyiță de săptămână

1.400 lei

Curs Limba chineză - 40 ore diflactfaWTOfc

edi/ite /)

800 lei

. .      :"w A- <

Splaiul Independenței nr. 29

Jț       nânia; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

,

zikuCurs Limba daneză - 40 ore didactice/10 ședințe /

800 lei

Curs Limba română pentru străini - 40 ore didactice/ 1 0 ședințe /

1.200 lei

Cursuri pentru copii

Curs Pictură'desen/modelaj - 30 ore didactice/1 0 ședințe /I ședință pe săptămână

550 lei

Curs Fotografie pentru elevi (Modul începători și Avansați) - 30 ore didactice/10 ședințe/ 1 ședință pe săptămână

600 lei

Curs Actorie și dezvoltare personală pentru copii și adolescenți - 4 ședințe x 3 ore didactice /lună. Abonament lunar. Cursul se desfășoară pe toată durata anului școlar

300 lei/lună

Curs Bune maniere pentru copii și adolescenți - 18 ore didactice/ 6 ședințe/ 1 ședință pe săptămână

500 lei

Cursuri de Limbi străine pentru copii (engleză, germană, franceză, italiană, japoneză) - 4 ședințe x 3 ore didactice /lună. Abonament lunar. Cursul se desfășoară pe toată durata anului școlar

300 lei/lună

Cursuri de cultură și educație cinematografică

Portret de regizor NICOLAE MĂRCINEANU (12 filme), DAN PIȚA (12 filme)- proiecții săptămânale de filme.

Modul de Film Rus - Proiecțiile se desfășoară 1 dată/lună

Intrarea se face pe bază de bilet de acces.

20 lei

Cursuri de dezvoltare personală

Curs Terapii complementare

Curs Radiestezie

Prelegeri lunare, pe parcursul întregului an universitar octombrie 2020 - iunie 2021

Intrarea se face pe bază de bilet

15 lei

Observații:

  • • 1 oră didactică = 45 minute

  • • Pot fi organizate și cursuri la sediul unor companii/ școli/ facultăți. Prețul pe ora de curs rămâne neschimbat, dar se va adăuga costul deplasării profesorului. Taxele diferă funcție de numărul de cursanți în grupă, conform solicitărilor.

  • • La finalizarea cursurilor acreditate decătre Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) se eliberează Certificate de Absolvire - specializare - conform codului COR, în conformitate cu Ordonanța nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru cursurile neacreditate se eliberează Diplomă din partea Centrului Metropolitan de Educație și Cultură ”loan I.Dalles" de absolvire a cursului.
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 3