Hotărârea nr. 293/2020

HOTARAREnr. 293 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 4689/3019/08.07.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 96/14.07.2020, avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 38/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 292/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 892 posturi, din care 71 de conducere, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2 Se aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate de structurile din cadrul Direcției Generale de^sistantă Socială a Municipiului București, conform anexelor nr. 3.1 - 3.30 la prezenta hotărâre.Q MBd. Regina ElisabetaryoA?, Cod poștal 050013, sector 5, Bucur

Art.3 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 3.1 - 3.30 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 600/2019, cu modificările și completările ulterioare și anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la aceasta, își încetează aplicabilitatea.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ'


Marius Adrian Pavel


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 15.07.202i

Nr. 293 I

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

ANEXA nr. 2 Ia HCGMB nr. .29 /


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


STAT DE FUNCȚII


Nr. po£^*>>

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Fun^țiit Jx

0

1

2

3

4

DIRECTOR GENERAL

1

Director General

S

n

anexa VlII/cap II/A/IV.a

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

2

Director General Adjunct

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

3

Director

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME)

4

Director

s

n

anexa VlII/cap II/A/IV.a

DIRECTOR (DIRECTOR STIMULENTE FINANCIARE ȘI INDICATORI SOCIALI)

5

Director

s

ii

anexa VlII/cap II/A/IV.a

DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)

6

Director

s

ii

anexa VlII/cap II/A/IV.a

BIROUL CORP CONTROL 6/1/5

7

Șef birou

s

ii

anexa VlII/cap II/A/IV.a

8

Inspector de specialitate

S

i

anexa VlII/cap II/A/IV.b

9

Inspector de specialitate

__________L________________________________

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

10

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

11

Inspector de specialitate

s

11

anexa VlII/cap II/A/IV.b              £ (p&Șț

12

Referent                                 y/

_____________________________iiA___________ 21______________________

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

A

Page 1 of 38


•te W;


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește

Funcția* /?

__*    ______12__X.

salariul de bază

0

2

3

4

BIROUL RE

(^SrRAȚLRA 3/1/5

13

șU^ir&L

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

14

Iț^șpi^luJ^spicialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

15

I rt^^ferj^f^cialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

16

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

17

Arhivar

M

H

anexa VlII/cap II/A/IV.b

18

Curier

M;G

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL JU

RIDIC, LEGISLAȚIE 6/1/5    /    '

19

Șef birou

S

ii

anexa VlII/cap II/A/IV.a

20

Consilier juridic                      /

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

21

Consilier juridic

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

22

Consilier juridic

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

23

Consilier juridic

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

24

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENTUL AUDIT 2       \

25

Auditor

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

26

Auditor                         1 \

_______________________________L_\______________________________

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL RELAȚII PUBLICE 6/1/5        \>^

27

Șef birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

28

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

29

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

30

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

31

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

32

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL RESURSE UMANE 10/1/9

r

33

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

jAO

34

Inspector de specialitate                                        oiRecTia

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b         - 2 A ') /-ȘțK

B K£SlPâbdJ^c

XII

V y \-

*7 -i? L $*/

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

35

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VITl/cap II/A/IV.b

36

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

37

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

38

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

39

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

40

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

41

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

42

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 8/1/7

43

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/lV.a

44

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

45

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/TV.b

46

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

47

Inspector de specialitate                       4

s

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

48

Inspector

SSD

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

49

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

50

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI C.F.P. 15/1/14

51

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

52

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

53 . iSs

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap 11/A/IV.b

54f/.<'.-$><■

Jnsp&cl^r ile specialitate                        —“              \

\ O                                              '

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

■■

CUR FNj iri

JfeSpeijtoYcj z specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

; <ti tț

InspjXipr /c specialitate

s

IA

anexa VlII/cap 11/A/IV.b

z z

Tn^pșctof de specialitate ZZ'

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

58

inspector de specialitate ’Z' % !

77

X % •'                           ff

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Page 3 of 38

vmZx\ajXw-

XZX'Fa.


6?

C:


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

r. .                                                      1

2

3

4

59

Inspector’de^spetiiNitațe Ă

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

60

Inspector de sp^S^li^it^,j|

S

IA

anexa VHI/cap II/A/IV.b

61

Casier            7' 7

________________,/ /___________________________________________

M;G

anexa VIH/cap II/A/IV.b

62

Referit     ^4

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

63

Inspector de speerâlitate

S

IA

anexa VIH/cap II/A/IV.b

64

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIH/cap II/A/IV.b

65

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIH/cap II/A/IV.b

SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII 8/1/7

66

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

67

Inspector de specialitate                            ____

s

IA

anexa VlIVcap II/A/IV.b

68

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIH/cap II/A/IV.b

69

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

70

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

71

Inspector de specialitate                 /

s

Debutant

anexa VIH/cap II/A/TV.b

72

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

73

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 8/1/7 x

74

Șef serviciu

S

II

anexa VIH/cap ll/A/IV.a

75

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

76

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIH/cap II/A/IV.b

77

Inspector de specialitate           /

s

II

anexa VIH/cap II/A/IV.b

78

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIH/cap II/A/IV.b

79

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIH/cap II/A/TV.b

80

Inspector de specialitate                                            \

IA

anexa VIH/cap II/A/IV.b

81

Inspector de specialitate                                     /-/ c S j

s \ ■ 1

II

anexa VIH/cap II/A/TV.b

BIROUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 6/1/5              |

82

Șef birou

II

anexa VIH/cap II/A/TV.a

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ ti f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

83

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

84

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

85

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

86

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

87

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL ADMINISTRATIV 9/1/8 _________________________________L___________________________________________________________________________

88

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

89

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap Il/A/IV.b

90

Inspector de specialitate           \ \

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

91

Inspector de specialitate           I y-

s

I

anexa Vffl/cap II/A/IV.b

92

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

93

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

94

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

95

Magaziner                              1

M;G

anexa VHI/cap II/A/IV.b

96

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL APROVIZIONARE 6/1/5

97

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

98

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VIIVcap II/A/IV.b

99 ?

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlIVcap II/A/IV.b

Re&i^nt

■ X \

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Rcfe’ent ' >

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

RețZrțniy

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPĂRU

r^îimX L TRANSPORT 4

103

S'eferent -

,M

JA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

104

Muncitor calificat r DIRECȚIA Ou

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

105

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Page 5 of 38

UMAM6

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

106 J __

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROVl ^OSPrilJ^RIRE CANTINE SOCIALE 7/1/6

II .Si             \    «

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

lo^^T^

Ins^-qțol^Ie specialitate                         )

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

109

M»ncjt6r calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

110

Muncitor calificat                 "'Z

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

111

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

112

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

113

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL STRATEGIE ȘI PROGRAME CU FINANȚĂRI EXTERNE 8/1/7

114

Șef serviciu

S

n

anexa VlII/cap II/A/IV.a

115

Inspector de specialitate

S

ii

anexa VlII/cap II/A/IV.b

116

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

117

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIIL'cap II/A/IV.b

118

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

119

Inspector de specialitate          \ \

s

IA

anexa VIIL'cap II/A/IV.b

120

Inspector de specialitate                _

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

121

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI 8/1/7

122

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

123

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

124

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

125

Inspector de specialitate

s

I

anexa VIIL'cap II/A/IV.b

126

Inspector de specialitate                                             s

//</     Jl ~

■ A

II

anexa VIIL'cap II/A/IV.b

127

Inspector de specialitate                                           F f $

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

128

Inspector de specialitate                                          g | «

«ir

___CS-1_________

II

anexa VIIL'cap II/A/IV.b

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

129

Referent

M

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL 6/1/5

130

Șef Birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/lV.a

131

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/TV.b

132

Inspector de specialitate

s

ZX

anexa VlII/cap II/A/IV.b

133

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

134

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap Il/A/IV.b

135

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL STIMULENTE FINANCIARE 24/4/20

136

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

BIROUL STIMULENT NOU NĂSCUT ȘI MONOPARENTAL 6/1/5

137

Șef birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

138

Inspector de specialitate                      _______

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

139

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

140

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

141

Inspector de specialitate                           i

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

142

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL STIMULENT ADULȚI CU HANDICAP 11/1/10

t

143

birou»

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

144

fnspectoNde^specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

145

cialitate                             , Lj

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

146

tn^t^r/^p

xialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

147

In'spcclor^t^ ____yj \__-X__

ecialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

148

specialitate                               N

xXr.lPt^'.X

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

149

Inspector de specialitate                t

s

II

anexa VlII/cap 11/A/IV.b

150

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

151

Referent

X. "

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

t)7<1

^TirțUjV'Jt^ kV^jikjj^XL*-'                             Pa9e 7 of 38                                                             v\ vO^

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

152

Inspector de specialitate

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

153

Referent ____

M

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL STIMI^LNULXXDIIUL HANDICAP 6/1/5

154

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

155

iH^p^^S^^s^ejLiăTmite

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

156

Ttoârjtjctor de sdeciâkriate Jzlli---e

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

157

Insp^etor de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

158

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

159

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL INDICATORI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 12/1/11

160

Sef Serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

161

Inspector de specialitate                           ---

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

162

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

163

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

164

Psiholog

S

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

165

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

166

Inspector de specialitate       \

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

167

Inspector

SSD

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

168

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

169

Curier                                  ’ \ ■

M;G

anexa VlII/cap II/A/IV.b

170

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

171

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

SERVICIUL URGENȚE SOCIALE 57/2/55

172

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

173

Inspector de specialitate                                                 *'

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

174

Inspector de specialitate                                 /te o șfi z

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

175

Inspector de specialitate                                   \\^> 3 z K

---------------------------------------- -------d

§L____

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b           ■•'.A

------- ---—-------fi fe‘A

io.

>f 38

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/tr f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

176

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

177

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap Il/A/IV.b

178

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

179

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROU INTERVENȚIE COMUNITARA INTEGRATA 49/1/48

180

Sef Birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

181

nspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

182

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

183

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

184

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

185

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

186

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

187

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

188

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

189

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

190

Referent                     h

__________________________________________________\

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

191

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

192

Referent                 / \ (

--------/ \

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

193

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

194Ș^“'^

deferent                           1

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

R\f©efct

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

frjfrfedt / 5. Ii

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

m *y

^tfferent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

199

Referent                /'•? disecția

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

200

Asistent social          ții KiasusseuiR ml

S

debutant

anexa II/cap 1/3.2

201

Asistent social                       . //

_______________________________V' 5^. .      _____________________________________

S

debutant

anexa II/cap 1/3.2 __

tSHJ

Page 9 of 38

iX-

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

GrdZ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

^7* /

Funcția

0

1

2

3

4

202

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

203

AsisțenPfnejjical

PL

anexa II/cap 1/3.2

204___Y

PL

anexa II/cap 1/3.2

205

A^^nfinAlical

PL

anexa II/cap 1/3.2

206

PL

anexa II/cap 1/3.2

yX s rstcrrt । i ivdical

207      *

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

208

Asistent social

S

debutant

anexa II/cap 1/3.2

209

Asistent social

S

debutant

anexa II/cap 1/3.2

210

Asistent social                     • ••     /

/ /

s

debutant

anexa II/cap 1/3.2

211

Asistent social          z          /

jr

s

debutant

anexa II/cap 1/3.2

212

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

213

Inspector de specialitate

s

TA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

214

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

215

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

216

Inspector de specialitate \

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

217

Inspector de specialitate \ \

\ \

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

218

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

219

Referent                    U' \

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

220

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

221

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

222

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

223

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

224

Referent                                                 /» i

rU f

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b                     L

>.V/7V ț

rr-

225

Referent                                                      ’d* 5 < i •.

« <’<

M

. /

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b           y

|S Ăjt’'

Page^frof 38                                                              lăY

__\^\k.

—V1     •**■$

J fi /

A /

Nr. poz.

Compartimentul

Niv

stud

Grd/t

,f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

226

Referent

M

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

227

Referent

M

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

228

Referent

M

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI 9/1/8

229

Șef serviciu                   k

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

230

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

231

Inspector de specialitate

s

LA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

232

Inspector de specialitate            \ z

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

233

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

234

Inspector de specialitate       r

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

235

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

236

Asistent social

s

Pract.

anexa Il/cap 1/3.2

237

Asistent social

s

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU C(

JPII 0-3 ANI

-OMIDE"8/l/7

238

Șef birou

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

239

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

240

241

îngrijitoare

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.2

242   ^5

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

243

■&kmațter

S

anexa II/cap 1/3.2

ni

VțediXnQ Acial

M

anexa II/cap 1/3.2

hn <Jt(# □ calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

J^^t^DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚJJtȚȚMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI

- SCĂP ARICI'

' 8/1/7

ILIUt

246

Șejy^u

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

CȚM'

247

Educator                      ^managementul Șh

M

1 ----- -

anexa II/cap 1/3.2                        I /*ffj

248

îngrijitoare                               umans yjj

anexa II/cap 1/3.3

V

etuve                                     Page 11 of 38

w

X. .?*v

Nr. poz.

Compartimentul

Niv

stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

249

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

250

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

251

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

252

Mediator social

M

anexa II/cap 1/3.2

253

Mlt^i1ornetaKfi«it

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL "C

EN rRUL DE ÎyClb.HRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI t— 1 I ■ ’■     •    •    1 i*-1

- ALEX" 20/1/1

19

254

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

255

Edut^tar__-''/,

s

anexa II/cap 1/3.2

256

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

257

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

258

îngrijitoare                     /           __

anexa II/cap 1/3.3

259

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

260

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

261

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

262

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

263

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

264

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

265

Asistent medical

A. \

PL

anexa II/cap 1/3.2

266

Educator

S

anexa IVcap 1/3.2

267

Lucrător social               1 X'W"-

M

anexa II/cap 1/3.2

268

Lucrător social             L—S X

M

anexa II/cap 1/3.2

269

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

270

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

271

Pedagog de recuperare

anexa II/cap 1/3.2

272

îngrijitoare                                                            ț ș

x

anexa II/cap 1/3.3                                    .

273

Muncitor necalificat                                        II5 d ă g ■

S o =i :

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE Pfc^J ftufcbPII O-3 ANI

- LA BUNICI"

15/1/14                                d

--------------------------------------------Ui LVr.-, <;■_____- tt

■\ Pi

ge-t2^T38Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr 'f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

274

Șef birou

S

II

anexa VIIT/cap II/A/IV.a

275

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

276

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

277

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

278

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

279

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

280

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

281

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

282

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

283

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

284

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

285

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

286

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

287

Asistent medical             h

PL

anexa II/cap 1/3.2

288

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - MAREA " 9/1/8

289

Șef birou

1 \ -

S

II

anexa VlII/cap II/A/TV.a

290

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

291

Asistent medical

+________________.______________

PL

anexa II/cap 1/3.2

292

Tngrijftoare

anexa II/cap 1/3.3

anexa II/cap 1/3.3

^riyiWăl

anexa II/cap 1/3.3

îpgfiyțo^e

anexa II/cap 1/3.3

tunător social

M

anexa II/cap 1/3.2                       /        :

297

Muncitor necalificat                        d1r£CȚia

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

__• / T

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMP LIW PENTRU COPII 0-3 ANI-CURCUBELUL MAGIC" 24/1/23                V !

____________________________________________________________-J/___________________________________________________________________________________________V4___

298

Șef birou                                  ,

---

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a --------------------------------------------------------------.-ZA»:' ■ 1

Page 13 of 38
Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

299

Educator

M

anexa Il/cap 1/3.2

300

Lucrător social

M

anexa Il/cap 1/3.2

301      *

fteiWhg de recuperare

M

anexa Il/cap 1/3.2

302

Aflhnffcrasocio-educativ

M

anexa Il/cap 1/3.2

303i(H

j^kijVlariS

anexa Il/cap 1/3.3

304<VK

anexa Il/cap 1/3.3

+rrgriiiWre

anexa Il/cap 1/3.3

306

liigfffitoare                                   -——

anexa Il/cap 1/3.3

307.

îngrijitoare                                              ___

anexa Il/cap 1/3.3

308

Ingrij itoare

anexa Il/cap 1/3.3

309

Educator

S

anexa Il/cap 1/3.2

310

Pedagog de recuperare

M

anexa Il/cap 1/3.2

311

Pedagog de recuperare

M

anexa Il/cap 1/3.2

312

Asistent medical

PL

anexa Il/cap 1/3.2

313

Educator

S

anexa Il/cap 1/3.2

314

Educator              \

S

anexa Il/cap 1/3.2

315

Lucrător social

M

anexa Il/cap 1/3.2

316

Lucrător social

M

anexa Il/cap 1/3.2

317

Psiholog

S

Pract.

anexa Il/cap 1/3.2

318

Pedagog de recuperare

M

anexa Il/cap 1/3.2

319

Muncitor calificat

M;G

II

anexa VlII/cap II/A/TV.b

320

Magaziner

M;G

anexa VUI/cap II/A/IV.b

321

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRUCOPII 0-3 ANI -ZEBRA ZOU"12/1/11

322

Șef birou                                                    ? j ț

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

323

Educator                                                    iți d ă g

_________________________________________________________________________________________g j> i

s

•• Xj.

anexa Il/cap 1/3.2                 PQ*

324

Asistent medical                                              ? g

PW ___/y__

anexa Il/cap 1/3.2

-p

Of38

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/tr ~">f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

325

Educator

M

anexa Il/cap 1/3,2

326

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

327

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

328

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

329

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

330

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

331

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

332

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

333

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU PITICI” 24/1/23

334

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap Il/A/TV.a

335

Educator

k

S

anexa II/cap 1/3.2

336

Educator

\ \

s

anexa II/cap 1/3.2

337

Animator socio-educativ

h_____

M

anexa II/cap 1/3.2

338

Pedagog de recuperare        1   \

M

anexa II/cap 1/3.2

339

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

340

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

341

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

342 , ■

în^yițe|re

anexa II/cap 1/3.3

343

anexa II/cap 1/3.3

344ife. H

î *0^,6^ d recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

345 w?

S

anexa II/cap 1/3.2

346

S

anexa II/cap 1/3.2

347

s

anexa II/cap 1/3.2

348

Lucrător social                           /ff direcț(a

M

anexa II/cap 1/3.2

349

Pciholaff                               /PMANAGEMENTUL £

rsinolog                               Ug RESURSELOR m

S

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

350

Mediator social

M

anexa II/cap 1/3.2                    0 E3 'M? ’ ?

--

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

* 1

2

3

4

351

AsîstQiAfledical

PL

anexa II/cap 1/3.2

352>W^ l'S* 1

KfuncH ofrecalificat

M;G

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

3531M t

^uneijbcn ^calificat

M;G

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

354      "

1nspp6teț de specialitate

S

IA

anexa VIII/cap II/A/IV.b

355

Insp«cW<de specialitate

S

IA

anexa VIII/cap II/A/IV.b

356

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

357

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIII/cap II/A/IV.b

BIROUL "C

ENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU ȘTRUMFI" 9/1/8

358

Șef birou

S

II

anexa VIII/cap II/A/IV.a

359

Educator                             --

M

anexa II/cap 1/3.2

360

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

361

Pedagog de recuperare              z

M

anexa II/cap 1/3.2

362

Lucrător social                   /

SSD

anexa II/cap 1/3.2

363

Psiholog

S

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

364

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

365

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

366

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASTELUL FERMECAT" 10/1/9

367

Șef birou              \

S

II

anexa VIII/cap II/A/IV.a

368

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

369

Pedagog de recuperare      /

M

anexa II/cap 1/3.2

370

Lucrător social          f \

M

anexa II/cap 1/3.2

371

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

372

îngrijitoare                                        z^^45^/5^.

anexa II/cap 1/3.3

373

îngrijitoare                                                     < g 3 u

llcL " J 1 3     1

anexa II/cap 1/3.3

374

Psihoiog                                   (Jo nil |

wo î y 57

£—

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

of 38

- L_' i. v

’Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/tr ~f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

1

Funcția

0

1

2

3

4

375

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

376

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL VOUCHER MATERNA ȘI SPRIJIN FINANCIAR 6/1/5

377

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

378

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

379

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

380

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

381

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

382

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ 8/1/7

383

Șef serviciu

s

n

anexa VlII/cap II/A/TV.a

384

Asistent social

s

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

385

Asistent social

s

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

386

Asistent social

s

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

387

Asistent social

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

388

Asistent social

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

389

Referent                  \ r___

M

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

390

Asistent social              \

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

SERVICiyLPR^ȚECȚIA PERSOANELOR ADULTE 10/1/9

Șe'Es'tfrviciu                     \

\ rih_____________________________________________________

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

clor de specialitate

\\

S

IA

anexa VI II/cap II/A/IV.b

iKs/eșto/de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/TV.b

Lnsp*

eeror de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

395

fffspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

396

Inspector de specialitate                       zzye''

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b              /ZȘr

397

s

Spec

anexa 11/cap 1/3.2

398

Inspector de specialitate                   Z r65um&»e Z'

--

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b              1 Z'R

-----

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

399

Asistent social

S

Pract.

anexa Il/cap 1/3.2

4^^—'

InsptSkir de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

PO/jCLțNl^Ă\SțX\lALĂ 3              /

li •°V9P?^VC\       li______________________________Z______-------__

^5

de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

4^^--___________*

M^c^or necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

4QK^ț

_^K#ffcitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ 6/1/5

404

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

405

Asistent social

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ ARMENIȘ

406

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

407

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ DRUMUL TABEREI

408

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

409

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE ȘI VÂRSTNICE 6/1/5

410

Șef birou               \

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

411

Medic

s

Spec

anexa II/cap I/2.a4

412

Asistent social

r

S

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

413

Asistent social

__

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

414

Inspector de specialitate -

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

415

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL SERVICII SOCIALE ALTERNATIVE 6/1/5

416

Șef birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

417

Inspector de specialitate                                Zy 5 f 5'

1

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

418

Inspector de specialitate                                  0 £ fi S 5 ’

-------------------------------------------- -------iH S « ?   .

//

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b -----------------------_------: r: ■     ,4-71

-age iZ of 38


Ci


Nr. poz.

Compartimentul

Niv

stud

Grd/ ti f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

419

Asistent social

S

Ppal

anexa Il/cap 1/3.2

420

Psiholog

S

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

421

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI IN FAMILIE 37/4/33

422

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/lV.a

423

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

424

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ASISTENȚA DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ" 6/1/5

425

Șef birou

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

426

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

427

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

428

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

429

Psiholog

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

430

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE PRIMIRE ÎNREGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIC

1LENȚEI DOMESTICE - FORTE” 16/1/15

431

Sef Birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

432

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

433

Muncitor calificat

M;G

1

anexa VlII/cap II/A/IV.b

434 vă/

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

"M lucitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

lîjstaectdr de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Âs/LieV social

s

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

faW>g

k > //_________________________________

s

Spec

anexa II/cap 1/3.2

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

J '/fi

440

Educator

/A/1

nlRECT,A

s

anexa II/cap 1/3.2

441

A

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

Ir. • -

va                                                 'Page 19 of 38

Wj

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

7        1

2

3

4

442

Asistent medical

*/?

PL

anexa Il/cap 1/3.2

443 >>

AslștAi irfWical               /

S

anexa II/cap 1/3.2

444

Așfșttnt meAcal

PL

anexa II/cap 1/3.2

-t^ Ol J> l. /vil Af.ț

'^Sfsic        cal

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

446 Q>X>-

Asîstem fneaical

_____iL_____________________________________________________

PL

anexa II/cap 1/3.2

BIROIW^

iNTRUȚ/bE primire în REGIM DE urgență PENTRU VICTIMELE VIC

JLENȚEI DOMESTICE - FEMINA” 6/1/5

447

Șef birou

S

n

anexa VlII/cap Il/A/TV.a

448

Asistent social

S

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

449

Psiholog

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

450

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

451

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

452

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 6/1/5

453

Șef birou               v

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

454

Inspector de specialitate \

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

455

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

456

Asistent social

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

457

Psiholog                       \

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

458

Muncitor necalifîcat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL "COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTUL IOAN" 46/2/44

459

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/TV.a

460

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

461

Asistent social

S

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

462

Psiholog                                                 v

s”

A

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

463

Referent                                           1 o   £ S s S

_______________________U

Nț /

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b                          ‘

464

Muncitor necalificat                                               3 <

--------------------------------------'■sfa.r —

pi;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b                      //£

-------------——--*—

ie 20 of 38

Nr. poz.

Compartimentul

Niv

stud

Grd/ tr f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia salariul de bază

se stabilește

Funcția

0

1

2

3

4

465

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

466

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

467

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

468

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/TV.b

COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE 30

469

Asistent medical

PL

Ppal

anexa Il/cap 1/3.2

470

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

471

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

472

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

473

Asistent medical          X

PL

anexa II/cap 1/3.2

474

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

475

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

476

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

477

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

478

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

479

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

480

Infirmieră

\

G

anexa II/cap 1/3.3

481

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

482

Infirmieră nr}_______a__.___

/

G

anexa II/cap 1/3.3

483

• -

Infimii^      "\

G

anexa II/cap 1/3.3

484

1 ■

iMÎftâîerâ '

G

anexa II/cap 1/3.3

485

1 Z Si i

r

G

anexa II/cap 1/3.3

486

x^^rĂpTijT^X

anexa II/cap 1/3.3

487

/?'■

Ut     ni

anexa II/cap 1/3.3

-----

488

îngrijitoare

j/* managemEHTUL 3

anexa II/cap 1/3.3

489

îngrijitoare

ț'i'J. umahe

W      J1

anexa II/cap 1/3.3

* / V

%

490

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

fv j         ■>

*.11 < \W'.I

u

Page 21 of 38

-

1

E, >


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

491

Asistent medical

4          1

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

492 _>>

ĂsistQitWdical                        ___

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

493

I n tîn/iY^crTi \                              /

G

anexa II/cap 1/3.3

-——-F'IUt *r O'

G

anexa II/cap 1/3.3

495 W'

^nj/eră/                /

G

anexa II/cap 1/3.3

496 w;

TnfinttîM7

G

anexa II/cap 1/3.3

497

fngnptoare

anexa II/cap 1/3.3

498

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

BIROUL "CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ" 6/1/5

499

Șef birou

S

n

anexa VUI/cap II/A/IV.a

500

Inspector de specialitate

S

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

501

Asistent social

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

502

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

503

Mediator social

M

anexa II/cap 1/3.2

504

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE-BERCENI" 180/ 4/176

505

Șef serviciu                                                          S

n

anexa VlII/cap II/A/IV.a

BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX SERVICII 17/1/16

506

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

507

Magaziner

\

M;G

anexa VlII/cap II/A/IV.b

508

Muncitor calificat

V

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

509

Muncitor calificat

L-Z<x \________________________________

M;G

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

510

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

511

Munictor necalificat                                           _

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

512

Munictor necalificat

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

513

Muncitor necalificat

ii

M;Gjl

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

514

Spălătoreasă

_

anexa II/cap 1/3.3

---------------------------------- -------------------------------------------------------------------- r- - - Y'

Page Zgjjfe^o                                                              tîS

—           k^VcLU. 6^1..                                 |g ^OFs.


> 1AV


Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

i

Funcția

0

1

2

3

4

515

Spălătoreasă

anexa Il/cap 1/3.3

516

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

517

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

518

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

519

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

520

Administrator

M

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

521

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

522

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

BIROUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ 10/1/9

523

Sef Birou                         __

S

II

anexa VIH/cap II/A/IV.a

524

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

525

Psiholog

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

526

Preot                \

s

Debutant

anexa I/cap 1II/1.A

527

Psiholog

s

Spec

anexa II/cap 1/3.2

528

Asistent social

s

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

529

Asistent social

s

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

530

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VIH/cap II/A/IV.b

531

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

532

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ SI FARMACIE 152/1/151

533

ȘeThjrtrtl

S

II

anexa VIH/cap II/A/IV.a

5340^77^

Medici

s

Spec

anexa II/cap I/2.a4

53w^

■Șîfeclic/ J

s

Spec

anexa II/cap I/2.a4

.         1 1 i

53^?V

s

anexa II/cap 1/2. a4

537

/Z? direct»* <A\ ,’<■ ^.r.CMENTUL^A

s

Spec

anexa II/cap 1/2.a4

538

Medic                                     AȘ RESURSELOR "II

\\V umane yjj

s

anexa II/cap I/2.a4

539

Medic                                           y/

s

Spec

anexa II/cap 1/2.a4 --------            ■          '.Mviq----

y

Page 23 of 38
Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

540

Kinetoterapeut

S

anexa II/cap 1/3.2

541

F iziokinetoterapeut

S

anexa II/cap 1/3.2

542

Masor

M

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

543

Masor

M

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

544

Soră medicală

M

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

545

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

546

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

547

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

548

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

549

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

550

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

551

Asistent medical                 /

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

552

Asistent medical

S

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

553

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

554

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

555

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

556

Asistent medical        \

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

557

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

558

Asistent medical              \

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

559

Asistent medical           » a \ J

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

560

Asistent medical/ 7^7"r) V 'Q'   _____\ ->\\

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

561

Asistent medical p^/. -‘' VS a ! \ A

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

562

Asistent medical OVV        | y U

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

563

Asistent medical               X a                         __

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

564

. .                                      ''SsC * /              A                                                                                            ~ l'*# 1

Asistent medical                                             //.<>

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

565

Asistent medical                                         //$

£»L^

Ppal

anexa II/cap 1/3.2                                   ' /»

566

Asistent medical

PL£y

Ppal

anexa II/cap 1/3.2            ^7^^

r*

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

7uncția

0

1

2

3

4

567

Asistent medical

PL

’pal

anexa Il/cap 1/3.2

568

Asistent medical

PL

’pal

anexa II/cap 1/3.2

569

Asistent medical

PL

3pal

anexa II/cap 1/3.2

570

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

571

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

572

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

573

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

574

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

575

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

576

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

577

578

Asistent medical

Asistent medical

PL

PL

anexa II/cap 1/3.2

anexa II/cap 1/3.2

579

Infirmieră         \

G

anexa II/cap 1/3.3

580

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

581

Infirmieră             \

G

anexa II/cap 1/3.3

582

Infirmieră           / \

-\1

G

anexa II/cap 1/3.3

583

Infirmieră               \

G

anexa II/cap 1/3.3

584

585

Infirmieră

Infirmieră

G

G

anexa II/cap 1/3.3 anexa II/cap 1/3.3

586

Infirmieră

-j-J---------------------------------------------------------------------

G

anexa II/cap 1/3.3

587    X

Infirmiera

-----S       _________________________________________________________________________________________________________

G

anexa II/cap 1/3.3

588

G

anexa II/cap 1/3.3

589 |mS(

sil

G

anexa II/cap 1/3.3

590

G

anexa II/cap 1/3.3

R<

V"'

IIr .<*•

591

In^eiț/            ș.Jgwyg'Ii'

G

anexa II/cap 1/3.3

592

*^ră              J

G

anexa II/cap 1/3.3

593

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

YY\                                    Q~ *          Page 25 of 38                                                           v-^7mJvVV

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa ia Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

-^TTq

r\                                 1

2

3

4

eră

G

anexa II/cap 1/3.3

eră

G

anexa II/cap 1/3.3

jftXA

yficrij

eră

G

anexa II/cap 1/3.3

Ijrftofiieră

G

anexa II/cap 1/3.3

59^^^

ffifirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

599

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

600

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

601

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

602

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

603

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

604

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

605

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

606

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

607

infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

608

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

609

nfîrmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

610

nfirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

611

nfîrmieră_______y

G

anexa II/cap 1/3.3

612

nfirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

613

nfirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

614

nfirmieră           ' ~

G

anexa II/cap 1/3.3

615

nfirmieră

X \

G

anexa II/cap 1/3.3

616

infirmieră                  X

G

anexa II/cap 1/3.3

617

infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

618

nfirmieră

(te că 5 I

țj

anexa II/cap 1/3.3

619

nfirmieră

K fOi *

anexa n/cap 1/3.3                           £

620

nfirmieră

V. / “ â

anexa II/cap 1/3.3 ---------—---------•

26 of 38


Nr. poz.

Compartimentul

<liv stud

Grd/ tr f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

"uncția

0

1

2

3

4

621

nfirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

622

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

623

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

624

nfirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

625

nfirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

626

nfirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

627

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

628

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

629

Infirmieră                     ----

G

anexa II/cap 1/3.3

630

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

631

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

632

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

633

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

634

Infirmieră      \

____________________p________________________________________________________________

G

anexa II/cap 1/3.3

635

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

636

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

637

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

638

Infirmieră          \\\

G

anexa II/cap 1/3.3

639

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

640

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

641 ,4^,

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

64V>Z^>

jnfihm^fă

G

anexa II/cap 1/3.3

EEG

iwg)         ^u'e%

G

anexa II/cap 1/3.3

G

anexa II/cap 1/3.3

64^

G

anexa II/cap 1/3.3

646 ^*<4

fesieră                     ro^

G

anexa II/cap 1/3.3

647

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

4f TzfcS

Page 27 of 38
Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

648 ________\   ,r

liîtirțnjihâ

G

anexa II/cap 1/3.3

649

<?/ -**

LUlnXi^lX

G

anexa II/cap 1/3.3

650 -ț| [\JșȘ

tpfinniar?T |

jpX \ ] > ___________________________________________

G

anexa II/cap 1/3.3

651 ?%Vv-

___5 AX -

anexa II/cap 1/3.3

«2 'W?

Wyi^/

anexa II/cap 1/3.3

653

î-ngăiftoare

anexa II/cap 1/3.3

654

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

655

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

656

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

657

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

658

îngrijitoare                  /

anexa II/cap 1/3.3

659

îngrijitoare                "J

anexa II/cap 1/3.3

660

îngrijitoare                        /

anexa II/cap 1/3.3

661

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

662

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

663

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

664

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

665

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

666

îngrijitoare           \

anexa II/cap 1/3.3

667

îngrijitoare            V\

__

anexa II/cap 1/3.3

668

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

669

îngrijitoare

/\

anexa II/cap 1/3.3

670

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

671

Asistent medical                                          S X

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

672

Asistent medical                                  țp ®      -

Fl~

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

, ■X

673

Asistent medical                                            <

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2                              /

Zy" /-

674

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

’age 28 of 38


(Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ti f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

675

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

676

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

677

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

678

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

679

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

680

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

681

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

682

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

683

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

684

Kinetoterapeut

S

anexa II/cap 1/3.2

SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA 23/1/22

685

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

686

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap Il/A/IV.b

687

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

688

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap 11/A/IV.b

689

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

690

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

691

Muncitor calificat         / \

_________ V____________

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

692

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

693

_________iJ

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

694

Mjmt^nr necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

MimcitdS iiycalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

^fiyici^oSi|califîcat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

69®^^

V-T /

Mțj^tWecalificat              fff

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

.              i i. J|\

698

MuhciWr necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

699

Muncitor necalificat                 'w*       &//

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b              \ 1

700

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vffl/cap II/A/IV.b

Page 29 of 38

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa ia Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

701

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

702

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

703

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

704

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI GRIVIȚA 3

705

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

706

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

707

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/fV.b

SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR 21/1/20

708

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

709

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

710

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

711

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

712

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

713

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

714

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

715

Muncitor necalificat \

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

716

Muncitor necalificat     \

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

717

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

718

Muncitor necalificat       1   \

M;G

I

anexa VlII/cap Il/A/IV.b

719

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

720    O

Inspd^toj de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

721

Muncîb^r -șa Nficat

M;G

II

anexa VlII/cap II/A/TV.b

722

^jniejto ■ ngdjdificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

723

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

724 w

W .Z______________l nil

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b                          ,

COMPARAI

MENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI BUCUR 4 ___

.{£ Ol/:

--------------------------------------------------:—~rrf.
Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/1> f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

725

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

726

Asistent social

S

Debutant

anexa Il/cap 1/3.2

727

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

728

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI 18/1/17

729

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

730

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

731

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

732

Magaziner

M;G

anexa VlII/cap II/A/IV.b

733

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

734

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

735

Muncitor necalificat

1

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

736

Inspector de specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

737

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

738

Muncitor calificat           >

M;G

n

anexa Vfil/cap II/A/IV.b

739

Muncitor necalificat -------

__w

M;G

i

anexa VlII/cap II/A/IV.b

740

Muncitor calificat

_

M;G

n

anexa VlII/cap II/A/IV.b

741

Șofer

J

M;G

i

anexa VlII/cap II/A/IV.b

742

Șofer

M;G

i

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPART]

^ENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI FERENTARI 4

743

Jtnspcstor^e specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

744

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

745

®fet / ■M

/y x /__________________________________

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b _____________£__________________________A.    <;■

746

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

_________________:__________________________/ f,      ________Si

SERVKXU C^ țl>< SOCIALĂ SF. CONSTANTIN

747

Sef Serviciu                    jls VVVf'

S

11

anexa VlII/cap II/A/IV.a

748

Inspector de specialitate __vă™         _____________

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b/

A

Page 31 of 38
Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește

Funcția

salariul de bază

0

1

2

3

4

749

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/fV.b

750

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

751

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

752

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

753

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

754

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

755

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

756

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

757

Muncitor necalificat                     i

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

758

Munictor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

759

Munictor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

760

Munictor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

761

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

762

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI SF. CONSTANTIh

13

763

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

764

Asistent social          \

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

765

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL

"COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS" 45/4/41

766 ■ 3_______

Șejserviciu                1

--U -.K           „       ,       .        . _____________________________________________________

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

COMpARTT

767/5/YT' _

ME^rJ^ĂLĂTORIE SOCIALaominis 2

Mun^itdr Aecalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

768niv.

Mu tic/tQr recalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROTICA

njYna Socială ominis 14/1/13

769

Șefjptâu                                          /C?' -V

w

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a/

770

Inspector de specialitate                                 //o   £

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

771

Magaziner

NÎ/G

anexa VlII/cap II/A/IV.b

38

/Z

' kji     4          UT*

V <*      v ’ - .-ț'ri         cțF-

j:.- z

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/tr f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

772

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

773

Muncitor calificat

M;G

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

774

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

775

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

776

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap lI/A/TV.b

777

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

778

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap lI/A/TV.b

779

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

COMPARTI

MENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS 3

780

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

781

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

782

Referent             r\

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJISEȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - STELUȚE ZÂMBITOARE" 16/1/15

783

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

784

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

785

Educator _

M

anexa II/cap 1/3.2

786

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

787

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

788

îngrijitoare

iJ_________________________

anexa II/cap 1/3.3

*

789

fhgijjitoaj^

anexa II/cap 1/3.3

790 ^7/ ci~i /

anexa II/cap 1/3.3

791 1521 ( ’

M

anexa II/cap 1/3.2

792

PL

anexa II/cap 1/3.2

793

^^iXto^S&ial

M

anexa II/cap 1/3.2

794

HtU^or                     Zy

S

anexa II/cap 1/3.2

795

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

796

Lucrător social __< - «Ol ______________

M

anexa II/cap 1/3.2

ft

Page 33 of 38

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

797

Psiholog

S

Pract.

anexa II/cap 1/3.2

798

Mediator social

M

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC” 12/1/11

799

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

800

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

801

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

802

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

803

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

804

îngrijitoare                              /

anexa II/cap 1/3.3

805

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

806

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

807

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

808

Lucrător social

M

anexa II/cap 1/3.2

809

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

810

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA 59/3/56

811

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PSIHO-SOCIALĂ 43/1/42

812

Șef birou          \\

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ 42

813

Medic           j \

S

Spec

anexa II/cap 1/2 .a4

814

J^dic

s

Spec

anexa II/cap 1/2.a4

815

816 7, - 7

s

s

Spec

anexa 11/cap 1/2.a4 anexa II/cap 1/2. a4

^iîjc/q^^peut

anexa II/cap 1/3.2

8IW-

Kădetotț/apeut                                     A'y 7/77

M

anexa II/cap 1/3.2                              <

819^1^

A^isrdnt medical                                          °

—____________________________ ______.,y

<__

vTT

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

34: p- 38

Nr. poz.

Compartimentul

Sfiv stud

Grd/ tr f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

7uncția

0

1

2

3

4

820

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

821

Asistent medical

PL

’pal

anexa II/cap 1/3.2

822

Asistent medical

PL

’pal

anexa II/cap 1/3.2

823

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

824

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

825

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

826

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

827

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

828

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

829

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

830

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

831

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

832

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

833

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

834

Infirmieră               \\

\\

G

anexa II/cap 1/3.3

835

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

836

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

837

Infirmieră

\

G

anexa II/cap 1/3.3

838

Infirmieră          c7

G

anexa II/cap 1/3.3

839

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

849<^/^

Infîhmig&

G

anexa II/cap 1/3.3

00 1£) (V>O! âi

țiifirn ierăi

V

G

anexa II/cap 1/3.3

jnfir/nihra?

G

anexa II/cap 1/3.3

ni

843^

Tn^rî^jjră

G

anexa II/cap 1/3.3

844

4fff^nieră                     //f

G

anexa II/cap 1/3.3

845

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

l

846

Infirmieră __• ___________________________________________________________________________

G

anexa II/cap 1/3.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

.3 >

Page 35 of 38

O

Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 in baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

847

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

848

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

849

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

850

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

851

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

852

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

853

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

854

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHO SOCIALĂ 3

855

Asistent social

S

Debutant

anexa Il/cap 1/3.2

856

Psiholog

S

Pract.

anexa Il/cap 1/3.2

857

Inspector de specialitate                          y

s

II

anexa VIH/cap II/A/IV.b

BIROUL ADMINISTRATIV 12/1/11      /

858

Șef birou

s

II

anexa VIH/cap II/A/IV.a/

859

Magaziner

M;G

anexa VIH/cap II/A/IV.b

860

Casier

M;G

anexa VIH/cap II/A/IV.b

861

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

862

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

863

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

864

îngrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

865

îngrijitoare              /

anexa Il/cap 1/3.3

866    __*

îiQrijitoare

anexa Il/cap 1/3.3

jrtvrr?it\are

anexa Il/cap 1/3.3

î'h jiijjTti.il re

anexa Il/cap 1/3.3

[xgJ^Jîj/are

_

anexa Il/cap 1/3.3                     * s_.

S^^ IULj^RlJIRI LA DOMICILIU” 17/2/15

\_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

870   ---

Șef serviciu                                             115

-______________________________ ______\\t > g §

S

II

anexa VIH/cap Il/A/IV.a        ’Tfe’

------------------r—\

A

V,. A
Nr. poz.

Compartimentul

Niv stud

Grd/1 f.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

871

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

872

Asistent social

S

Debutant

anexa II/cap 1/3.2

873

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

874

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

875

Medic

S

Spec

anexa II/cap 1/2. a4

876

Asistent medical

PL

Ppal

anexa II/cap 1/3.2

877

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

878

Șofer

M;G

I

anexa VlII/cap I I/A/IV.b

879

Șofer                   r

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PENTRU ACTIVITĂȚI INSTRUMENTALE 7/1/6

880

Șef Birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

881

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

882

Muncitor calificat            \ T'X

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

883

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

884

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

885

Muncitor necalificat

\_________

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

886

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL ”CENTRUL MUNICIPAL DE DONAȚII ȘI VOLUNTARIAT” 6/1/5

887

Șef Birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

888

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

889

s       o \

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

890

1 lUjgcctor-3^ specialitate

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

- 11J! f •

891

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

892

ilispecWpxf^^cialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Total

892

din care funcții de conducere

71                       -'0

■X- J               <-S !

Page 37 of 38Nr. poz.

Compartimentul

Niv

stud

Grd/ tr prof.

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

NOTĂ:

 • - Anexele la Legea nr.153/ 2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

 • - Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

 • - Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

 • - Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex.bucătar, lăcătuș mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

 • - Repartizarea posturilor pe structura compartimentelor, conform organigramei și numărului de posturi aprobat se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • - Transformările/ permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • - în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziția Primarului General.


ANEXA nr. 3 la HCGMB

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București este serviciu public de interes local al Municipiului București, specializat în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică înființat ca direcție generală de asistență socială, denumită în continuare D.G.A.S.M.B., cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București este condusă de către un Director General.

Art.2. Structura organizatorică a D.G.A.S.M.B. și relațiile funcționale ale acesteia sunt prezentate în Regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are ca obiect de activitate asigurarea aplicării politicilor și strategiilor de asistență socială și realizarea, la nivelul Municipiului București, a măsurilor de protecție socială și asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate (copiii străzii, minori și tineri cu risc de marginalizare socială, familii monoparentale, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc de marginalizare socială și stare precară de sănătate, familii având în componență persoane cu handicap, alte categorii prevăzute de legi speciale).

Art. 4. în aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, D.G.A.S.M.B. îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul municipiului București, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al municipiului București,


 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe §ar f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcenffaUb al^e autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care

  <spQi\ție;

  stdrelofl și ale altor săbiiităt^în domeniul ministasistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de șe^iSS^sdeiale beneficiare;

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozifive a persoanclor, familiil vulnerabile;                                        yJî * $ S

Page 2 of            < ■'

h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

Art. 5. In vederea îndeplinirii obiectului de activitate, D.G.A.S.M.B. exercită următoarele atribuții specifice:

 • (1) Atribuțiile D.G.A.S.M.B. în domeniul beneficiilor de asistență socială sunt următoarele:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul local realizează colectarea lunară a cererilor;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmește decizii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local;

 • e) comunică beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • 1) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • (2) Atribuțiile D.G.A.S.M.B. în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare C.G.M.B. și răspunde de aplicarea acesteia. Anterior supunerii spre aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului București se transmite Comisiei de incluziune socială a municipiului București în vederea dezbaterii și avizării;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local și le propune spre aprobare C.G.M.B.; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bi^l^VSjsimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situații I y<r d4,,i^rewihzare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități; n                  '(

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzei^ care uu generat situațiile de risc de excluziune socială;                 l -r----/

  sul de acordare a serviciilor soci


  e) realizează atribuțiile prevăzute de le;


 • f) propune înființarea serviciilor sociale de interes local; __

 • g) colectează, prelucrează și administrează datele și infou^pil’^pn^nd beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le^dofiiunid^ serviciilor publice de

asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • h) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

 • i) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • j) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • k) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • 1) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • m) are în subordine compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

n) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

 • o) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • p) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • q) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • r) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

 • (3) în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b) D.G.A.S.M.B. organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu asociațiile profesionale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor.

Art. 6.

 • (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

 • (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de D.G.A.S.M.B. în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), h) și i).

 • (3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de D.G.A.S.M.B, fie prin contractarea


unor servicii de specialitate și conține cel puțin următoarele informații: a) caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale;


b) nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii;


c) indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, viață la naștere, speran


Art. 7.

 • (1) Planul anual de acțiune prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea națională și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

 • (2) Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

 • (3) Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 6 alin. (1), în funcție de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

 • (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

 • (5) Anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București a planului anual de acțiune, D.G.A.S.M.B îl transmite spre consultare comisiilor teritoriale de incluziune socială.

 • (6) în situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art. 8.

 • (1) în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, D.G.A.S.M.B. are următoarele obligații principale:

 • a) asigurarea informării comunității;

 • b) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • c) comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/ structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii\șiacordarfa/de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii.

 • (2) Obligația prevăzută la                se realizează prin publicarea pe pagina de internet

proprie sau, atunci când acfct LnCmT^eSÎ^Nosibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor j

format editabil, programul, mstiuitiei,c>/:idițij de eligibilitate etq,§ w g « $ V1! I ' __   ___ ii-* & cd 2?     S;/ I

b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art.9.

In administrarea și acordarea serviciilor sociale, D.G.A.S.M.B. realizează următoarele:

 • a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale aflate în subordine;

 • b) primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor pcrsoane/instituții/fumizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c) evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • d) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • f) acordă servicii de asistență comunitară, în baza măsurilor de asistență socială incluse de D.G.A.S.M.B în planul de acțiune;

 • g) recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost.

Art. 10.

 • (1) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B având drept scop exclusiv prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate și pot fi următoarele:

 • a) servicii de consiliere și informare, servicii de inserție/ reinserție socială, servicii de reabilitare și altele asemenea, pentru familiile și persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;

 • b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii și persoanelor cu dizabilități care trăiesc în stradă: adăposturi de urgență pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenție în stradă sau servicii de tip ambulanță socială, adăposturi de noapte, centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată;

 • c) centre care asigură condiții de locuit și de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse, \    .... -

 • e) servicii sociale             sistem integrat cu alte măsuri de protecțje^țevăzute de legislația

specială, acordat<)vîAimel^\raficului de persoane pentru foeifitarea reîhtegrării/reinserției sociale a acest^&Xșntr^d^fca^e asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoțional și social în scopul reabU^ri^și yemttgrării sociale, servicii acordate m comunitate care constau M servicii de asi^emă sbtiălâ; suporWsmoțional, consiliere psihologică, consiliere juridică, profesională,                                                       ik ..y        ■; Al /

 • f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta își va avea domiciliul sau reședința după eliberare, precum și servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susținerii reinserției sociale a acesteia.

 • (2) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate prevenirii și combaterii violenței domestice pot fi: centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație, consiliere și mediere familială, precum și centre destinate agresorilor.

 • (3) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate persoanelor cu dizabilități pot fi:

 • a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilități, precum și în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile speciale;

 • b) servicii de asistență și suport.

 • (4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, D.G.A.S.M.B:

 • a) monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

 • b) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

 • c) creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

 • d) inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

 • e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

 • f) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor;

 • g) asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • h) implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

 • i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenților personali;

 • j) încurajează și susține activitățile de voluntariat;

 • k) colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu.

 • (5) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:

 • a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru persoanele vârstrrirr^dcgendente, singure ori a căror j'amilie nu poate să le asigure

 • (6) Serviciile soctmft copilului sunt cele de

sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii.

 • (7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecției copilului, D.G.A.S.M.B:

 • a) monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

 • b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau beneficiilor și le acordă, în condițiile legii;

 • e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • f) asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;

 • g) urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 • h) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială etc.

Art. 11.

 • (1) Structura organizatorică și numărul de posturi aferent aparatului propriu al D.G.A.S.M.B se aprobă de Consiliul General al Municipiului București, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii și ținând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea D.G.A.S.M.B.

 • (2) Consiliul General al Municipiului București aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B., pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru.

 • (3) Atribuțiile D.G.A.S.M.B, prevăzute la art. 5, se completează cu alte atribuții prevăzute de lege, în funcție de caracteristicile sociale.

 • (2) Structura organizatorică a D.G.A.S.M.B. este următoarea:

 • 1. DIRECTOR GENERAL

Structuri subordonate:

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

BIROUL CORP CONTROL

BIROUL REGISTRATURĂ

BIROUL JURIDIC, LEGISLAȚIE

COMPARTIMENTUL AUDIT

BIROUL RELAȚII PUBLICE

SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

 • 2. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Structuri subordonate:

DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)

DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME)

DIRECTOR (DIRECTOR STIMULENTE FINANCIARE ȘI INDICATORI SOCIALI)

 • 3. DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

Structuri subordonate:

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI CFP

SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE:

 • - BIROUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

SERVICIUL ADMINISTRATIV:

 • - BIROUL APROVIZIONARE

 • - COMPARTIMENTUL TRANSPORT

 • - BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE

 • 4. DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME) Structuri subordonate:

SERVICIUL STRATEGIE ȘI PROGRAME CU FINANȚĂRI EXTERNE

SERVICIUL RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL

 • 5. DIRECTOR (DIRECTOR STIMULENTE FINANCIARE ȘI INDICATORI SOCIALI)

Structuri subordonate:                                         4-

SERVICIUL S^^pTȚsNTE FINANCIARE

SȚ’HIULENT NOU-NASCUT ȘI MQNOPA


UMULENT COPII CU HANDICAP

LENT ADULȚI CU H


SERVICII/


 • 6. DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)

Structuri subordonate:

SERVICIUL URGENȚE SOCIALE:

 • - BIROUL INTERVENȚIE COMUNITARĂ INTEGRATĂ

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI:

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - OMIDE”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-SCĂPÂRICI”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-ALEX”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI- LA BUNICI”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - MARIA”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CURCUBEUL MAGIC”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - ZEBRA ZOU"

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU PITICI”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU ȘTRUMFI”

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASTELUL FERMECAT”

 • - BIROUL VOUCHER MATERNA ȘI SPRIJIN FINANCIAR

SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE:

 • - COMPARTIMENTUL POLICLINICA SOCIALĂ

 • - BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ

 • - COMPARTIMENT SPĂLĂTORIA SOCIALĂ ARMENIȘ

 • - COMPARTIMENT SPĂLĂTORIA SOCIALĂ DRUMUL TABEREI

- BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE ȘI VÂRSTNICE

- BIROUL SERVICII SOCIALE ALTERNATIVE


SERVICIUL “COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTULIOAN”

 • - COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE

 • - BIROUL “CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ” SERVICIUL ”CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE-BERCENI":

PODĂRIRE COMPLEX SERVICII

SlSțJ ENȚĂ PSIHOSOCIALĂ

NȚĂ MEDICALĂ ȘI FARMACIE

TIȚA SOCIALĂ GRIVIȚA:

ENTUL EVALUARE/ REEVALUARE,

____         VlȚĂ^y ?'

SERVIcW^CÂNTINA SOCIALĂ&CUR:

Page 10 of 58SERVIC

3-^CO BENEFJ
 • - COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI BUCUR

SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI:

 • - COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI FERENTARI

SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN:

 • - COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI SF. CONSTANTIN SERVICIUL “COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS”:

 • - BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - STELUȚE ZÂMBITOARE”

 • - BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC”

 • - COMPARTIMENTUL SPĂLĂTORIA SOCIALĂ OMINIS

 • - BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS:

-COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE

BENEFICIARI OMINIS

SERVICIUL “CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA”: - BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PSIHOSOCIALĂ:

- COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

- COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ


- BIROUL ADMINISTRATIV

SERVICIUL ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU:

- BIROUL ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PENTRU ACTIVITĂȚI INSTRUMENTALE SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

 • - BIROUL “CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ"

 • - BIROUL "CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - FORTE”

 • - BIROUL "CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - FEMINA”

 • - BIROUL LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI ÎN FAMILIE

BIROUL "CENTRUL MUNICIPAL DE DONAȚII ȘI VOLUNTARIAT”.

 • (3) în vederea exercitării și realizării atribuțiilor D.G.A.S.M.B., Consliliul General al Municipiului București poate aproba organizarea și a altor structuri decât cele prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) în cadrul structurilor de specialitate prevăzute la alin. (2), în vederea exercitării atribuțiilor ce îi revin, directoml^eneral va asigura încadrarea cu prioritate, a asistenților sociali, cu respectarea

 • (5) în situsftii/pySfoțiphaîe se aplică prevederile art. 40 alin. (3) și (4) din Legea nr. 292/201 Art. 14. (1) Conducerea Direcției generale se asigură de directorul general.

  modifi'


  (6) Direct


  etfiri^l ulterioare. XaVacilitaaeee!


(2) Directorul general al Direcției generale este ajutat de directorul general adjunct și de directori.

(3) Directorul general, directorul general adjunct și directorii au calitatea de personal contractual.

Art. 15. (1) Funcția de director general se ocupă în condițiile legii.

 • (2) Candidații pentru ocuparea postului de director general trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 3 ani și să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:

 • a) asistență socială sau sociologie;

 • b) psihologie sau științe ale educației;

 • c) drept;

 • d) științe administrative;

 • e) sănătate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate.

 • (3) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de director general, și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

 • (4) Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de director general se organizează potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2001, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs este constituită din:

 • a) secretarul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • b) un reprezentant al Consiliului General al municipiului București;

 • c) un reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități sau al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.


  Art. 16. (1) Directorul general al Direcției asigură conducerea acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Directorul general emite decizii.

  • (2) Directorul general reprezintă D.G.A.S.M.B, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și Injustiție.

  • (3) Directo cțal îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

  • a) exercit^tMuțftlș^jevin D.G.A.S.M.B. în calitate de persoană juridică;

  • b) exeratt'" ^^nc^d^erfubnator secundar de credite pentru bugetul Căminulului pentru persoane  vârstnice/al h pentru bdgei c) înto bugetar, pe c;  m^Hucurești - Academician “Nicolae Cajal” și ordonator terțiar n i!f :•?, ti Ș n 3H                                                 /

  getului propriu al D.G.A.S.M.B. și contuF

  e aprobării consiliului general;

  Page 12 of 58


 • d) elaborează și supune aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

 • e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățire a activității;

 • f) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul D.G.A.S.M.B., potrivit legii;

 • g) elaborează și propune spre aprobare consiliului general statul de funcții al D.G.A.S.M.B.;

 • h) controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.M.B.;

 • i) aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Directorul general îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(5) în absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de directorul general adjunct sau de unul dintre directori, desemnat prin decizie a directorului general, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B.

Art. 17. Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului general al D.G.A.S.M.B. se fac cu respectarea prevederilor legislației aplicabile personalului contractual

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL II

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

 • (1) Directorul general al Direcției asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Directorul general emite decizii.

 • (2) Directorul general reprezintă D.G.A.S.M.B, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție.

 • (3) Directorul General al D.G.A.S.M.B, are următoarele atribuții, răspunderi și competențe principale:

 • a) conduce și coordonează întreaga activitate a D.G.A.S.M.B.;

 • b) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu prin compartimentele D.G.A.S.M.B.;

 • c) fundamentează și propune, în condițiile legii, proiectul de buget al D.G.A.S.M.B., în vederea aprobării de către C.G.M.B.;

 • d) în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor pentru derularea activității curente cu terți agenți economici;

 • e) elaborează proiectul de organigramă, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare și în vederea supunerii spre aprobare C.G.M.B., conform reglementărilor legale;

 • f) aprobă Regulamentul Intern și aplicarea normelor de protecție și securitate a muncii;

 • g) exercită toate atribuțijji_prevăzute de lege ce decurg din calitatea de angajator;

 • h) coordonează acfivitțîțetMie’^rsonal, conform legislației în vigoare aplicabile personalului contractual, aprobă»^             n care stabilește atribuțiile personalului și urmărește modul  de îndeplinire a ace^toj^/afpr exercită atribuțițțn dom îndeplinirea atribuții rol legislației specifici


de evaluare a personalului aflat in directa subordonare,

* s -£ c o 4? Î d

S a:

 • i) organizează activitatea de perfecționare și formare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce pot interveni în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

 • j) verifică recuperarea pagubelor aduse unității;

 • k) dispune orice alte măsuri privind activitatea curentă a instituției în condițiile legii, Hotărârilor C.G.M.B. și dispozițiilor Primarului General;

 • 1) în lipsa unei dispoziții contrare a Primarului General, pe perioada absenței Directorului General din instituție, atribuțiile acestuia sunt preluate de unul dintre Directori desemnat de Directorul General;

 • m) în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite decizii;

n) este ordonator terțiar de credite pentru bugetul propriu D.G.A.S.M.B. și ordonator secundar de credite pentru bugetul instituțiilor aflate în subordinea D.G.A.S.M.B.

o) coordonează activitatea de furnizare de servicii de formare profesională în domeniul asistenței sociale;

îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

(4) în absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul general adjunct sau de unul dintre directori, desemnați prin decizie a directorului general, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B.

îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

Directorul General coordonează direct compartimentele următoare, fiecare dintre ele având atribuții specifice:

II. 2. BIROUL CORP CONTROL

Biroul Corp Control se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții: a) asigură controlul în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul propriu și modul în care sunt respectate drepturile beneficiarilor arondați Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • b) biroul Corp Control desfășoară o activitate cu caracter permanent și prelungit, controalele fiind efectuate în funcție de ziua și ora la care a fost sesizat cu privire la eventualele nereguli;

 • c) urmărește respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autoritățile statului, a hotărârilor adoptate de Consiliul General al Municipiului București, a dispozițiilor emise de Primarul General, a deciziilor emise de Directorul General precum și respectarea regulamentelor de organizare și funcționare, regulamentelor de ordine interioară, procedurilor operaționale etc.;

 • d) stabilește obiectivele controlului astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și obiectivelor de ansamblu și specifice ale instituției;

 • e) controlează toate centrele din cadrul DGASMB, în ceea ce privește respectarea calității serviciilor acordate, respectarea normelor de igiena în zonele de depozitare a hranei și în zonele de locuit, respectarea meniurilor aprobate, a cantității șr^lMții^hmei, punctualitatea și profesionalismul angajaților la locul de muncă etc; >■. x

 • f) în urma anchetelor întreprinse sunt întocmite rapoarte,/ note iî informați către Directorul General, pe baza concluziilor rezultate fiind formulate                propuneri de soluționare

atunci când este cazul; ([•;. șs                               VJ Jir

 • g) propune Directorului General stabilirea răspunderii disciplinșj^^wă caz, a"per3^anek>r vinovate prin intermediul înîriiflirifc^rusiei disciplinare;

Page 14 of 58

 • h) propune Directorului General redirecționarea anchetelor, atunci când este cazul, către alte instituții competente.

 • II. 3. BIROUL REGISTRATURĂ

Biroul Registratură se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții: a) ține un registru general de intrare-ieșire pentru înregistrarea cererilor solicitanților și a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.M.B. privind modurile și termenele de rezolvare a acestora;

 • b) primește petițiile cetățenilor (cereri, reclamații, sugestii, etc,) și le înregistrează;

 • c) clasifică documentele pe tipuri de probleme;

 • d) verifică documentația cetățenilor conform bazei de date existentă la nivelul instituției și dacă aceasta este completă, o înregistrează; dacă documentația este incompletă, aceasta este retumată petentului în vederea completării;

 • e) reactualizează la solicitările compartimentelor D.G.A.S.M.B. cu avizul Directorului General, baza de date existentă la nivelul instituției, privind documentația obligatorie pentru fiecare tip de petiție;

 • f) eliberează un bon care conține: număr de înregistrare, data, numele petentului, adresa și telefonul la care poate fi contactat pentru eventualele completări și neclarități în legătură cu cele solicitate;

 • g) se informează referitor la stadiul unei lucrări și solicită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B. în cazul în care a fost depășit termenul legal de răspuns sau termenul de răspuns dispus de directorul general prin rezoluție;

 • h) informează cetățenii în legătură cu diverse tipuri de probleme legate de activitatea

D.G.A.S.M.B.;

 • i) transmite către compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B. lucrările centralizate;

 • j) primește și eliberează răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B.;

 • k) aduce la cunoștință conducerii propunerile, sesizările și constatările privind buna funcționare a serviciului;

 • 1) urmărește soluționarea și redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B., către petenți;

 • m) întocmește lunar un raport privind situația lucrărilor scadente la nivelul D.G.A.S.M.B. pe care îl înaintează directorului General al D.G.A.S.M.B.;

 • n) aplică dispozițiile Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, răspunde de cunoașterea legislației din domeniul de activitate al serviciului;âțr^'se/jițlă însubordinea Directorului General și este condus de un șef e-s^bordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele


 • b) analizează în vederea avizării pentru legalitate deciziile emise de Directorul General și orice alte documente pentru care, conform legii, este necesară avizarea de către consilierul juridic;

 • c) participă, la cererea structurilor interesate și în condițiile prevăzute de lege, la negocierea și încheierea contractelor, ori avizează pentru legalitate proiectele de contracte și orice alte acte juridice de natură să angajeze răspunderea juridică a instituției;

 • d) apără drepturile și interesele legitime ale institituției în raporturile lor cu instituții de orice natură și cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română sau străină;

 • e) ia măsuri pentru obținerea titlurilor executorii și pentru executarea, potrivit legii, în vederea realizării creanțelor și a altor drepturi patrimoniale ale instituției;

 • f) formulează puncte de vedere pentru diferite structuri din cadrul instituției cu privire la modul de interpretare juridică și aplicare a unor prevederi legale;

 • g) participă, împreună cu structurile C.G.M.B. sau serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea instituției;

 • h) participă, împreună cu celelalte servicii de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare și al Regulamentului Inten ale instituției;

 • i) exercită și alte atribuții din domeniul său de activitate care sunt dispuse de conducerea instituției sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea juridică;

 • j) ține evidența actelor normative de nivel superior (legi, hotărâri și ordonanțe ale Guvernului), Hotărârilor C.G.M.B., Dispozițiilor Primarului General și a altor lucrări de documentare juridică;

 • k) ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • 1) organizează arhiva Biroului Juridic, Legislație;

 • m) urmărește, selectează și informează conducerea instituției și structurile interesate în legătură cu actele normative ce conțin prevederi cu caracter normativ legate de obiectul de activitate al instituției;

n) la solicitare, acordă consultanță juridică personalului instituției pentru îndeplinirea de către acesta a atribuțiilor profesionale;

 • o) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • p) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • II. 5. COMPARTIMENTUL AUDIT

Personalul compartimentului se subordonează Directorului General al instituției având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) coordonează, evaluează și sintetizează activitatea de audit public intern la nivelul instituției;

 • b) coordonează din punct de vedere metodologic, activitatea de audit intern desfășurată în instituție, în vederea definirii strategiei și a îmbunătățirii activității de audit-public intern;

 • c) elaboreză proiectul planului anual de audit-public intern în urma consultării cu directorul general al instituției;

 • d) exercită auditul-public intern asupra tuturor acțisdt^hw^esfașurate în cadrul instituției, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publccefiprecurh       administrarea patrimoniului

public;                                                  'A

 • e) înaintează rapoarte, la: solicitarea Direcției de ȘRuBlie» Iptem /P.M.B., referitoare la

  * _CO]vs


 • f) transmite Direcției ide ^uțȘț¥ul^c Intern/ P.k^k^int^WaJ^fegOTtiandarilor

însușite de organizatei si scpn^efc'ințele neimple^eqțg^rVace^dE^hisoțite /d^ZdobumentațitfVo

relevantă în maxim 5 zile de la încheierea trimestrului;

Page 16 of 58


 • g) anual, până la 5 ianuarie, elaborează și transmite la Direcția de Audit Public Intern/ rapoarte, privind activitatea de audit, care vor cuprinde principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea auditată, progrese înregistrate prin implementarea recomandărilor și ale misiunilor de audit-public intern;

 • h) auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la aceast interval, activitățile compartimentelor din instituție, care se referă la:

 • 1. angajamente bugetare și legale din care derivă direct/indirect, obligații de plată, inclusiv din fonduri comunitare;

 • 2. plăți asumate prin angajamente bugetare și legale inclusiv din fonduri comunitare;

 • 3. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

 • 4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;

 • 5. alocarea creditelor bugetare;

 • 6. constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • 7. fiabilitatea sistemului contabil;

 • 8. luarea deciziilor;

 • 9. sistemul de conducere și control precum și riscurile ce derivă din acesta;

 • i) certifică trimestrial și anual bilanțul contabil și contul de execuție bugetară (însoțite de raportul de audit) ale instituției publice prin verificarea legalității, realității și exactității evidențelor contabile și ale actelor financiare și de gestiune; certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituției publice a bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară;

 • j) examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațională și propune măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați după caz;

 • k) supraveghează, planifică, programează, organizează, coordonează urmărirea și controlul îndeplinirii deciziilor directorului general;

 • 1) evaluează eficiența utilizării resurselor financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;

 • m) urmărește modul de utilizare a resurselor și propune eventuale modificări ale fondurilor alocate;

 • n) efectuează activități de control specifice, în vederea urmăririi respectării parametrilor legali în care instituția utilizează fondurile alocate formulând propuneri ori de câte ori constată că fondurile alocate au fost (sau nu) utilizate conform destinațiilor;

 • o) identifică resursele tehnice, materiale și de personal necesare pentru buna funcționare a instituției în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu standardele de calitate aprobate;

 • p) evaluează și monitorizează activitatea desfășurată în cadrul instituției în conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

 • q) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituțiilor de asistență socială de la bugetul local;


im țvi solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii:

 • a) furnizează cetățenilor, verbal, informații de interes public legate de activitatea D.G.A.S.M.B.;

 • b) pune la dispoziția cetățenilor, în vederea consultării, documente ce conțin informații de interes public legate de domeniul asistenței sociale și care intră în competența D.G.A.S.M.B.;

 • c) solicită de la compartimentele de specialitate din D.G.A.S.M.B., prin telefon, lămuririle necesare asupra unor probleme neclare ridicate de cetățeni la ghișeul de informații;

 • d) oferă cetățenilor care telefonează, informații de interes public, în măsura în care acestea sunt de competența D.G.A.S.M.B. și pot fi furnizate telefonic;

 • e) ține evidența solicitărilor de informații de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate instituției, în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2001;

 • f) în cazul în care informația de interes public solicitată se acordă la cerere, îndrumă cetățenii către Registratura D.G.A.S.M.B.;

 • g) răspunde solicitărilor de informații de interes public venite pe site-ul sau prin adresele de e-mail ale D.G.A.S.M.B.;

 • h) răspunde de cunoașterea legislației din domeniul de activitate;

 • i) îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea D.G.A.S.M.B.

 • 2. Atribuții privind audiențele:

 • a) organizează înscrierea în audiență la Directorul General și la directorii D.G.A.S.M.B., pregătește materialele pentru audiențe în funcție de cererile depuse și înregistrate;

 • b) participă la audiențe și întocmește procesul verbal;

 • c) trimite sau comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile

legale în vigoare;

 • d) urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către petenți în timpul audienței și întocmește un raport privind rezolvarea acestora;

 • e) îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea D.G.A.S.M.B.;

 • f) răspunde de cunoașterea legislației din domeniul lor de activitate;

 • 3. Atribuții privind relația cu mass-media:

 • a) colaborează cu compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B. și cu reprezentanți ai mass-media acreditați la Primăria Municipiului București;

 • b) redactează comunicate de presă;

 • c) analizează și evaluează modul în care se reflectă acțiunile întreprinse de către D.G.A.S.M.B. în presă;

 • d) furnizează ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea D.G.A.S.M.B.;

 • e) întocmește lucrări de specialitate (analize și sinteze);

 • f) organizează conferințele de presă ale D.G.A.S.M.B.;

 • g) informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de D.G.A.S.M.B.;

 • h) analizează, evaluează și planifică comunicarea în probleme de interes pentru D.G.A.S.M.B.;

 • i) organizează și întreține relațiile cu mass-media, cu opinia publică în general;

 • j) întreține relații cu organele guvemamentalez'C^^țile-'parlamentare, partidele politice și organizațiile apolitice, în vederea informării cofeh D.G.A.S.M.B.

  oră despre activitatea și problemele • k) întreține relații profesionale amiabile cu-ș similare românești și străinei Ș. * gH , . _                  . li*. „ o. s aii              .

  eneral asupra aspect^tX^feritoare • 1) informează, ori daxcateaoti este necesar, Dire __________,_____,   __________

imaginea D.G.A.S.M.B. și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatic&a perioadele

Page 18 of 58                     x negative (sau a unor momente percepute ca având trăsături negative) ce pot afecta imaginea instituției;

 • m) organizează culegerea, prelucrarea, analizarea, stocarea (sau difuzarea) informațiilor ce apar în mass-media internă și internațională privind problemele și activitățile D.G.A.S.M.B., realizând bănci de date în colaborare cu mass-media;

 • n) difuzează ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale D.G.A.S.M.B.;

 • o) analizează evoluția imaginii D.G.A.S.M.B., utilizând și sondaje sociologice contractate cu instituții specializate;

 • p) răspunde de cunoașterea legislației din domeniul de activitate;

 • r) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • II. 7. SERVICIUL RESURSE UMANE

Serviciul Resurse Umane se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) gestionează resursele umane de la recrutare și până la încetarea contractului individual de muncă, asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență și conform prevederilor legale, în limita necesarului de personal și a numărului de posturi aprobate prin statul de funcții;

 • b) asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției precum și pentru promovarea personalului, conform prevederilor legale;

 • c) asigură secretariatul comisiilor de concurs/ examen desfășurate la nivelul instituției și întocmește formalitățile privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

 • d) asigură secretariatul comisiilor de concurs/ examen desfășurate la nivelul instituției pentru asigurarea promovării personalului în funcții/grade/trepte;

 • e) întocmește documentele privind încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă pentru angajații instituției;

 • f) stabilește și actualizează conform prevederilor legale salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru angajați, calculează vechimea în muncă la momentul angajării, stabilește și actualizează tranșele/ gradațiile de vechime;

 • g) organizează și urmărește activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale, solicită, centralizează și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților;

 • h) organizează și întocmește împreună cu personalul de conducere fișa postului pentru angajații instituției, ține evidența fișelor de post și se asigură de corelarea acestora cu atribuțiile din R.O.F.;

 • i) face propiincrrlTreHliiborare cu compartimentele de resort pentru Regulamentul de Organizare și Funcționali-, KeMla^hîxitul Intern și Stathl de funcții, și le supune spre aprobare în conformitateZu 1^'gL^lafia'rfrvigoare;

  lersonalj-fimocmește și actualizează Registrul Electronic


  a dos


de Evideriț^Âi S®Ț^ilop; *II

 • k) întocrheșț^yaficul^ualxie programare a concediiletfjhe ocghnă, pe baza propunerii o»

de la conducăS^^ltrtefîirilor interne ale instituția^ țiH/evidența concediilor de odiliHți.' concediilor fără plată, concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului și a altor tipuri de concediu;

 • 1) întocmește documentația privind compensarea orelor suplimentare efectuate, cu timp liber plătit sau plata acestora, în condițiile legii;

 • m) eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime, etc);

 • m) asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru angajații din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

n) întocmește raportări statistice privind activitatea de resurse umane;

 • o) colaborează cu Serviciul Buget Planificare Resurse Investiții și Serviciul Financiar Contabilitate și C.F.P. în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli și a statelor de plată, furnizând datele necesare;

 • p) întocmește nevoile de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, în baza solicitărilor transmise de compartimente, primind ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituțiile abilitate în domeniu;

 • q) organizează și urmărește activitatea de furnizare de servicii de formare profesională în domeniul asistenței sociale;

 • r) ține evidența condicilor de prezență, a registrelor de deplasări în teren și urmărește prezența la serviciu a angajaților;

 • s) asigură completarea și eliberarea legitimațiilor de serviciu și urmărește recuperarea lor la încetarea contractului individual de muncă;

 • t) asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale în domeniul legislației muncii;

 • u) îndeplinește orice alte lucrări prevăzute de legislația muncii, la solicitarea Directorului General.

 • II. 8. SERVICIUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Serviciul Securitatea și Sănătatea în Muncă și Gestionarea Situațiilor de Urgență se află în subordinea Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, reevaluează factorii de risc, de accidentare și îmbolnăvire profesională și stabilește nivelul de risc pe loc de muncă și unitate;

 • b) asigură prevenirea accidentelor în muncă, informează și instruiește angajații;

 • c) întocmește un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător

condițiilor de muncă specifice unității; • g) asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • h) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;

 • i) asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;

 • j) urmărește angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și asigură controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;

 • k) prezintă documentele și furnizează relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;

 • 1) asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • m) nu modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților și a altor persoane;

n) asigură echipamente de protecție a muncii pentru angajați;

 • o) obține avizele și autorizațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de legislația în vigoare;

 • p) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • q) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct se află în subordinea și răspunde în fața Directorului General, Conduce, coordonează și controlează activitatea direcțiilor și serviciilor aflate în subordinea sa;

Verifică respectarea și aplicarea corectă a legislației în cadrul serviciilor/ birourilor/ structurilor care oferă servicii sociale cu și fără cazare, pe care le coordonează;

îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin fișa postului sau conferite de Directorul General.

CAPITOLUL IV

Directorul economic și administrativ al D.G.A.S.M.B. are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • a) controlează și coordonează activitatea fiecărui serviciu/birou aflat în subordinea sa directă;

 • b) primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează Directorul General al D.G.A.S.M.B. asupra modului de soluționare a solicitărilor și a petițiilor;

 • c) verifică respectarea și aplicarea corecta a legislației în cadrul serviciilor/birourilor pe care le coordonează;

 • d) ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

 • e) analizează și aprobă rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.M.B.;

 • f) propune măsuri de sancționare disciplinară pentru persoanele care săvârșesc abateri disciplinare, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor din Codul Muncii;

 • g) propune Directorului General al D.G.A.S.M.B. participarea unor salariați din subordinea sa la programele de perfecționare profesională;

 • h) asigură un bun circuit al informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa;

 • i) avizeaza notele justificative privind alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice;

 • j) avizează pentru legalitate contractele de achiziție publică încheiate cu operatorii economici câștigători ai procedurilor de achiziție publică;

 • k) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, în colaborare cu serviciile de specialitate;

 • 1) analizează necesitățile patrimoniale pe termen scurt și în perspectivă;

 • m) urmărește încadrarea corectă a cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

n) verifică toate operațiile financiare;

 • o) asigură respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la termen, de către unitate, a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite bugetului statului;

 • p) controlează întrebuințarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate salariilor, respectarea nivelului salariilor, a drepturilor de personal în concordanță cu statul de funcții aprobat;

 • q) semnează toate actele pe baza cărora se fac încasări și plăți, primiri sau eliberări de bunuri sau alte valori;

 • r) verifică documentația contabilă, pe baza căreia se fac înregistrările, precum și situațiile financiar — contabile, extrasele de cont, balanțele de verificare, conturile de execuție bugetară,


  î Directorul General al


  rului


Serviciul Financiar^' Contabilitate și C.F.P. se află îff __

Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul set^ieTuTu^ serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

Page 22 of 58

- Organizează și conduce contabilitatea instituției potrivit Legii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurând:

 • a) înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute atât pentru necesitățile proprii cât și în relațiile cu clienții, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte persoane fizice sau juridice;

 • b) controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum și exactitatea datelor contabile furnizate;

 • c) respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor și formularelor comune privind activitatea financiar - contabilă, a normelor metodologice ale Ministerului Finanțelor privind întocmirea și utilizarea acestora;

 • d) ține evidența contabilă pentru toate unitățile din subordinea D.G.A.S.M.B.;

 • e) înregistrează plățile și cheltuielile din alocația bugetară în fișele de evidență pentru operațiunile bugetare pe subdiviziuni ale clasificației bugetare;

 • f) întocmește și înregistrează în evidența sintetică notele contabile;

 • g) întocmește și analizează balanța de verificare lunară, urmărind toate corelațiile prevăzute în Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) asigură schimbul permanent de date și informații cu departamentele de specialitate din Primăria Municipiului București, Trezoreria sectorului 1;

 • i) organizează efectuarea și valorificarea inventarierii generale și anuale;

 • j) participă la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției și urmărește realizarea acestuia pe capitole;

 • k) urmărește și răspunde de modul de desfășurare a operațiunilor de decontare cu furnizorii și beneficiarii;

 • 1) urmărește și răspunde de recuperarea pagubelor aduse instituției;

 • m) asigură plata la termen către buget a sumelor datorate;

n) întocmește până la data de 15 ale lunii următoare balanța de verificare;

 • o) ține evidența calculului datoriei la bugetul statului conform legislației în vigoare;

 • p) întocmește notele contabile și dările de seamă contabile asupra executării bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

 • q) asigură gestionarea patrimoniului instiuției în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • r) efectuează operațiuni de încasări și plăți către persoane fizice și juridice în numerar, cu respectarea reglementărilor cuprinse în actele normative în vigoare;

 • s) asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a calculului și a plății salariilor, precum și a celorlalte drepturi de personal;

 • t) operează rețineri salariate conform legislației în vigoare;

 • u) reține și ține evidența garanțiilor gestionare materiale;

 • v) întocmește fișele fiscale ale salariaților;

 • w) întocmește documentația privind acordarea premiilor, pe baza propunerilor compartimentelor din D.G.A.S.M.B. aprotefWecătre directorul general și, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • x) întocmește docdmgf^jaspțhiru acordarea altor drepturi salariate, în conformitate cu

pd/n^te^fle dosarele noilor angajați privind efectuarea deducerilor iece-sâre stabilirii impozitului aferent drepturilor salariate;

i i • ri                                        x * c°

kx Medicale ale salariaților;

aa) ține evidența și efectuează plata/ compensarea orelor suplimentare, cu timp liber corespunzător, efectuate de către salariații D.G.A.S.M.B., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

bb) calculează diferențele salariale și reține/plătește diferențele rezultate;

cc) întocmește și transmite lunar și anual situații statistice privind drepturile de personal către Primăria Municipiului București;

dd) răspunde de încasarea de la persoane fizice și juridice a numerarului și depunerea acestuia în bancă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

ee) urmărește și răspunde de întocmirea notelor contabile pentru documentele de bancă și casieria D.G.A.S.M.B., precum și depunerea acestora în termenele stabilite;

ff) asigură întocmirea ordinelor de plată către structurile bancare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont și încadrarea corectă pe subdiviziuni a clasificației bugetare a cheltuielilor;

gg) întocmește decontul de TVA și tot ce decurge din această activitate;

hh) elaborează procedurile de lucru specifice;

ii) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • IV. 2. SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII

Serviciul Buget, Planificare Resurse, Investiții se află în subordinea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) elaborează bugetul anual, centralizând propunerile compartimentelor din cadrul D.G.A.S.M.B.; planifică investițiile, precum și modul de rambursare a creditelor angajate de D.G.A.S.M.B. conform datelor furnizate de Serviciul Financiar-Contabilitate și CFP;

 • b) urmărește eficiența folosirii fondurilor alocate de la Buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli;

 • c) urmărește cheltuielile și, prin aceasta corectează continuu bugetul D.G.A.S.M.B. și previne angajarea acestuia în lucrări fără acoperire financiară;

 • - analizează nivelurile cheltuielilor, ținând cont de prioritățile de investiții, dotări și achiziții ale D.G.A.S.M.B.;

 • d) centralizează resursele financiare, interne și asociate ale serviciului în vederea propunerilor de finanțare a activităților de asistență socială;

 • e) propune repartizarea resurselor financiare pe tipuri de activități de asistență socială, precum și alocarea acestor resurse;

 • f) colaborează cu celelalte servicii în vederea identificării nevoilor acestora și întocmirii propunerilor de alocare a fondurilor;

 • g) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • h) vizează lunar lista de cheltuieli, întocmită de Serviciul Financiar-Contabilitate și CFP;

 • i) întocmește lucrări de raportare periodică, cu privire la situația financiar - contabilă a D.G.A.S.M.B.;

 • j) întocmește lista de studii de prefezabilitate și dezabilitaie.jj.sta di dhțari independente, cu

1) întocmeș^ listMe^iecgj]/elor de mvdstiții cu fihanțarer<p^ialâ-^^iwegrală de/fc&uget; i inclusiv eșalonarea bejțrimWre în urmaprobării bugetului b.'G.A,^^^          /

.ÎL        v /1                                                                                       ------j''                               ! I —i             .4 m) întocmește cererile de admitere la finanțare ale obiectivelor de investiții cuprinse în lista de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget a D.G.A.S.M.B.

 • n) transmite lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget aprobată tuturor celor interesați: Direcției Generale a Finanțelor Publice, Serviciului Financiar -contabilitate și C.F.P. etc.

 • o) întocmește notele de fundamentare, rapoartele de specialitate, referatele pentru aprobarea modificărilor din cadrul capitolelor de cheltuieli bugetare a listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget;

 • p) întocmește documentația necesară proiectelor de hotărâri în vederea aprobării de către Consiliul General al Municipiului București, a documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, indiferent de sursa de finanțare pentru D.G.A.S.M.B.

 • q) urmărește realizarea investițiilor cuprinse în listele obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget pentru D.G.A.S.M.B întocmind de câte ori este cazul situații privind realizarea lor;

 • r) elaborează anual programul de investiții publice pe clasificație funcțională cât și programele pentru următorii 3 ani, respectiv 5 ani, pe baza propunerilor primite de la compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B.;

 • s) întocmește rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la lucrările de investiții în urma solicitării conducerii Primăriei și a Consiliului General al Municipilui București;

 • t) solicită directorului general aprobarea extemalizării serviciilor de elaborare a temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții a căror proiectare urmează a se licita;

 • u) întocmește referatele de necesitate în vederea organizării procedurii de achiziție publică a serviciului de proiectare;

 • v) participă în comisiile de licitație atunci când sunt numiți prin decizia directorului general;

 • w) verifică și urmărește realizarea proiectării documentațiilor tehnico - economice pentru toate fazele de proiectare acceptându-le la plată numai dacă corespund condițiilor tehnice și de calitate și dacă se încadrează în stasuri, normative și legislație;

 • x) asigură si răspunde de organizarea procedurilor legale și participă în comisiile de recepție a documentațiilor tehnico-economice elaborate pentru modernizare, reabilitare, amenajare ale construcțiilor aparținând D.G.A.S.M.B., executate din fonduri locale, de stat, structurale sau alte fonduri legal constituite;

y) asigură secretariatul și punerea la dispoziția comisiei de recepție a documentațiilor de proiectare, în vederea verificării și recepționării acestora, dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, STAS-uri, reglementări etc.; z) monitorizează lucrările de proiectare: denumirea lucrărilor, faza de proiectare, asigurarea obținerii avizelor/ acordurilor, contract, valoare acte adiționale, termene de proiectare, proiectant, stadii fizice, plăți, alte evenimente ale proiectării;

aa) asigură obținerea unde este cazul, a acordurilor/ avizelor necesare, obținerea certificatelor de urbanism/ autorizațiilor de construire prin depunerea documentațiilor necesare obținerii certificatei^. urbaffism (CU), acordurilor/ avizelor necesare, precum și a autorizațiilor de construir e țAUț,7i^gură tkniărirea procedurilor de obținere a acestor acte;

bb) asigu/a p^^e^AC-catre structurile Direcției Tehnice în a căror domeniu de competent află inv&itiția, în y^deîeă demarării lucrărilor de execuție;

cc) întocni&ște xidteș*/ de înaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicita

dd) elaborarează rapoartele de specialitate, proiectele de HCGMB, notele de fundamentare aferente obiectivelor de investiții propuse a se realiza prin bugetul de lucrări, pentru aprobarea, (avizarea) acestora în ședințele Consliliului General al Municipiului București;

ee) asigură verificarea de către verificator atestat a documentațiilor tehnico-economice, dacă este nevoie;

ff) înaintează către PMB rapoartele de specialitate, proiectele de hotărâri, notele de fundamentare privind investițiile care necesită aprobarea CGMB;

gg) asigură predarea documentației pentru licitare în vederea contractării execuției lucrărilor, întocmirea referatelor de necesitate în vederea demarării procedurilor de achiziție, punerea la dispoziția Serviciului Achiziții Publice a documentației necesare în format scris și electronic, pentru postarea lor pe SICAP/SEAP (Sistem Electronic de Achiziții Publice);

hh) participare la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deținătorii de rețele, care au eliberat avize - apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale;

ii) asigură verificarea modului de derulare a lucrărilor și urmărește finalizarea lucrărilor la termenele specificate în avizele și autorizațiile de construcții;

jj) pentru lucrările de investiții întocmește: fișa obiectivului și procese verbale de recepție a lucrărilor;

kk) urmărește derularea lucrărilor de investiții decontarea facându-se pe baza stadiilor fizice de execuție, asigură recepția lucrărilor conform actelor normative în vigoare;

11) Verifică documentațiile de execuție a lucrărilor;

mm) Respectă legislația de promovare și execuție a proiectelor de investiții;

nn) elaborează procedurile de lucru specifice;

oo) colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor rezultate din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

pp) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • IV. 3. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Serviciul Achiziții Publice se află în subordinea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) organizează procedurile de achiziții publice necesare desfășurării activităților tuturor compartimentelor din cadrul D.G.A.S.M.B., cu fonduri din bugetul aprobat de C.G.M.B., cu respectarea legislației privind achizițiile publice;

 • b) elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte

compartimente din cadrul D.G.A.S.M.B, programul anual al achizițiilor publice, ca instrument

managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție;

 • c) asigură întocmirea documentației de participare la procedurile de achiziții pe baza caietului de sarcini, precum și a documentației primite de la compartimentele din cadrul D.G.A.S.M.B., care solicită demararea procedurilor;

 • d) elaboreazăSsâlf^^ă caz, coordonează altî^iiatea de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazttl of^ăpizării unui coh^s/krsohnii, a documentației de concurs;


 • e) îndeplinește obligațiile referitoare /^^ublioitgiA procedurilor organizate, astfel acestea prevăz^e de legislația înyÎEoafg^-^/y ) *j|

 • f) aplică și fi^^izeazȘ^oceduril^^tei^r6țZ( II

 • g) constituie și păstrează dosarul aclîi^eij^î^^—_____ )

 • h) propune Directorului General spre aprobare componența comisiilor de evaluare;

Page 26 of 58

 • i) asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor;

 • j) asigură întocmirea proceselor-verbale de deschidere a ofertelor și a rapoartelor procedurilor de atribuire;

 • k) asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanți;

 • 1) asigură înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către instituțiile abilitate ale statului, ofertanții implicați în procedură și către comisia de evaluare;

 • m) transmite răspunsurile la contestații;

n) asigură retumarea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție;

 • o) asigură încheiere contractelor cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări, precum și transmiterea acestora pentru urmărirea compartimentelor de specialitate (Serviciul Financiar-Contabilitate și CFP), dar și compartimentelor beneficiare (solicitante);

 • p) asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziții publice organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante și rezultatele acestora;

 • q) asigură gestionarea bazei de date cu privire la toate contractele întocmite în cadrul serviciului;

 • r) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • IV. 3.1. BIROUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

Biroul contractare servicii sociale funcționează în subordinea Serviciului Achiziții Publice și este condus de un șef birou, având ca principală responsabilitate încheierea contractelor de acordare a serviciilor sociale între furnizorul de servicii sociale și beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile de finanțare. Personalul compartimentului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții: a) aplică procedurile legale privind contractarea serviciilor sociale;

 • b) participă prin reprezentantul desemnat în grupurile de lucru sau proiectele pilot privind contractarea serviciilor sociale;

 • c) participă la întocmirea propunerilor pentru planul de investiții și a bugetului aferent acestor propuneri;

 • d) participă la întocmirea documentației necesare la efectuarea plăților aferente serviciilor sociale contractate;

 • e) Colaborează cu serviciile și unitățile din subordinea DGASMB în toate problemele în limita competențelor stabilite;

 • f) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

 • IV. 4. SERVICIUL ADMINISTRATIV

Serviciul Administrativ se află în subordinea Directorului Economic și Administrativ și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură, .con^ynîp^ui, contractarea serviciilor pentru curățenia și întreținerea sediului/ punctelorțdek^FH-tR^^-^^i desfășoară activitatea salariații instituției și pentru întreținerea și repararea par/ului n*tn.\iijlo\celor fixe, obiectetordcinventar și imobilelor din patrimojiiuLsau administreze           l'B.;         ---- \

 • b) răspim^\B^gd^pmiariraa rațională a energiei, aptrffrCcombustibililor, rechizitelor și a constimabil^^^^p^cum și a altor materiale de/^gospod^ă'^;

 • c) asigură mateZfcS^h^e&sare bunei desfășurări a actiraățtf^âjțtifîeiyi]                    \ U

 • d) întocmește, pentru activitatea proprie, programele de lucru și graficele de control anuale, trimestriale și lunare;

 • e) gestionează și actualizează banca de date privind fondul imobiliar administrat;

 • f) răspunde de întreținerea și reparația mijloacelor fixe din dotare;

 • g) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • h) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • IV. 4.1. BIROUL APROVIZIONARE

Biroul Aprovizionare se află în subordinea Serviciului Administrativ și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) în funcție de meniurile stabilite, întocmește documentația necesară aprovizionării ritmice a instituției cu alimente;

 • b) aprovizionează unitățile cu alimente, materiale de întreținere, obiecte de inventar, echipament și mijloace fixe, conform planurilor de aprovizionare al instituției și în limita fondurilor bugetare alocate;

 • c) verifică, ca produsele achiziționate să fie însoțite de documentația necesară, certificate de calitate sanitar-veterinară, certificate de garanții, declarații de conformitate, nota de intrare a mărfii, precum și alte documente de însoțire a acesteia;

 • d) colaborează cu Serviciul Achiziții Publice la întocmirea programului anual al achizițiilor publice, conform prevederilor actelor normative în vigoare;

 • e) participă la obținerea avizelor sanitar-veterinare și de mediu în vederea bunei funcționări a aparaturii din dotarea instituției;

 • f) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • g) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • IV. 4.2. COMPARTIMENTUL TRANSPORT

Compartimentul Transport se află în subordinea Serviciului Administrativ. Personalul compartimentului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții: a) îndrumă, supraveghează și planifică activitatea de transport;

 • b) întocmește și ține evidența strictă a foilor de parcurs, a consumului de carburant și lubrifiant pentru autovehiculele din instituție;

 • c) răspunde de funcționarea în bune condiții, prin asigurarea periodică a reviziei tehnice la autovehiculele din dotare;

 • d) răspunde de obținerea tuturor autorizațiilor si a licențelor de transport, necesare bunei derulări a activității de transport;

 • e) asigură documentația necesară și piesele de schimb aferente pentru remedierea defecțiunilor apărute la autovehiculele din dotarea instituției;

 • f) propune ca dotările sau remedierile tehnice care nu pot fi executate în instituție, să fie efectuate în unițăți?său^afeliere de serivicii si’eeiaLj^ate în acest sens;

Biroul Gospodărire Cantine stafia în subordin ci! Serviciului Administrativ și este cf^Ldvț^d^'u£/Z>\Z/\ șef birou. Personalul biroului se «uboroOT&tz3'/șefului de birou, având de îndeplinit următoarele

i tHVirrfyftX '/'-‘A

atribuții:


 • a) ține evidența asistaților din unități, cu drept de masă, pe suport electronic, a solicitărilor acestora pentru a beneficia de prestarea serviciilor de asistență socială;

 • b) urmărește și verifică respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare și de mediu în unitățile subordonate, pe întreaga perioadă, fără a afecta procesul tehnologic;

 • c) verifică certificatele de calitate, de conformitate și avizul sanitar-veterinar pentru întreaga cantitate de produse, intrată în unități;

 • d) stabilește materiile prime necesare efectuării preparatelor culinare în vederea asigurării unei mese calitative și echilibrate;

 • e) alege soluții optime de organizare a locurilor de muncă;

 • f) asigură derularea lucrărilor de reparații curente;

 • g) stabilește normele tehnologice și urmărește executarea lucrărilor conform standardelor în scopul evitării accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

 • h) participă la recepționarea lucrărilor și bunurilor achiziționate, prin atestarea pe bază de semnătură că acestea corespund cantitativ și calitativ;

 • i) înaintează compartimentelor de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., rapoarte de activitate, indicatori specifici de activitate și alte documente solicitate de acestea;

 • j) propune achiziții de mașini, instalații și dotări specifice pentru modernizarea activității serviciilor prestate potrivit fondurilor aprobate;

 • k) asigură păstrarea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat, stimulează și determină utilizarea eficientă a resurselor umane și financiare de care dispune;

 • 1) urmărește și verifică lucrările de investiții, dotări, reparații capitale și curente, executate la toate unitățile, asigurând condițiile necesare punerii în funcțiune, la termen, a obiectivelor propuse;

 • m) asigură transportul gratuit al hranei la domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa la sediul unității;

n) elaborează procedurile de lucru specifice;

o) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME

Directorul dezvoltare, strategie, programe se află în subordinea Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • a) întocmește împreună cu serviciile din subordine, strategia în domeniu și planul de asistență socială pentru dezvoltarea strategiei locale de intervenție în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, stabilind, pe baza analizei indicatorilor sociali, politici sociale unitare la nivelul municipiului București, pe termen scurt, mediu și lung, având în vedere problematica socială și dinamică economiei, precum și modalitățile de implicare a autorităților administrației publice locale și societății civile în rezolvarea cazurilor sociale ale comunității;

 • b) răspunde de mdcajjitfic^irhmțiilor compartimentelor din subordine:

acesta sau pentru proiectele pentru care au fost încheiate convenții între C.G.M.B și asociații sau fundații;

 • d) colaborează cu societatea civilă și coordonează serviciile publice de asistență socială ale sectoarelor Muncipiului București, în vederea aplicării strategiei din domeniul asistenței sociale;

 • e) propune măsuri de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul municipiului București;

 • f) evaluează proiectele de parteneriat între administrația locală și O.N.G.-uri și le supune aprobării conducătorului D.G.A.S.M.B.;

 • g) propune rezilierea protocoalelor sau convențiilor încheiate cu furnizorii de servicii socio-medicale sau alți parteneri în cazul în care se constată nerespectarea clauzelor speciale asumate prin acestea;

 • h) face propuneri conducătorului D.G.A.S.M.B. privind activitatea de formare profesională a salariaților din subordinea sa, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce pot interveni în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

 • i) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • j) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

 • V. 1. SERVICIUL STRATEGIE ȘI PROGRAME CU FINANȚĂRI EXTERNE

Serviciul Strategie, Programe cu Finanțări Externe se află în subordinea Directorului Dezvoltare, Strategie, Programe și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) participă la elaborarea și monitorizarea prognozelor asupra evoluției nevoilor și ofertei de servicii sociale prin dezvoltarea/ reorganizarea serviciilor sociale, a specialiștilor, a resurselor financiare și materiale, la nivelul municipiului București;

 • b) participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei și a planului de acțiune în domeniul asistenței sociale, în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, stabilind, pe baza analizei indicatorilor sociali, politici sociale unitare la nivelul municipiului București, pe termen scurt, mediu și lung;

 • c) asigură informarea serviciilor de la nivelul instituției despre liniile de finanțare active (naționale și internaționale) din domeniul asistenței sociale;

 • d) asigură centralizarea și evidența tuturor surselor de finanțare interne și externe în domeniul asistenței sociale, analizând criteriile și condițiile de eligibilitate, precum și posibilitatea de accesare a acestora;

 • e) realizează rapoarte anuale, trimestriale, periodice și/ sau în funcție de solicitări cu privire la rezultatele obținute prin implementarea planului anual de acțiune al instituției;

 • f) centralizează și ține evidența proiectelor/ programelor propuse spre finanțare și a celor în implementare la nivelul instituției și a propunerilor de parteneriate din partea altor instituții publice sau ptiv^țe^

 • g) participă la conceperea, tehno^redâctareă^ dumerea spre finanțare și implementarea de proiecte în domeniul asistenței soci^xferulaie îh. ptfrwieriat public - public, public - privat;

proiecte^r>fin4nțațezeu resurse infșțhe              rdhli^atefdupă caz, în parteneriat'Ădbîi&

public, pu&i^pfîVat;                                                   A

 • i) redactează și înaintează documentația af^ht^jirfoiectelor pentru obținerea avizelor necesai

  derulării acestora;


/ a; Al •,< (£/
 • j) redactează și înaintează documentația necesară acreditării, în condițiile legii, a serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

 • k) asigură consultanță și îndrumare metodologică serviciilor de specialitate din cadrul instituției în realizarea și implementarea de programe/ proiecte în domeniul asistenței sociale în baza nevoilor și propunerilor de proiecte primite din partea acestora;

 • 1) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • m) identifică resursele alternative la buget pentru activitatea de asistență socială de la nivelul instituției;

n) inițiază și propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autorități publice locale și alți reprezentanți ai societății civile în scopul dezvoltării și diversificării serviciilor sociale primare și specializate;

 • o) asigură relaționarea cu organisme și autorități cu atribuții în domeniul asistenței sociale, naționale sau internaționale;

 • p) colaborează cu serviciile publice de asistență socială de la nivelul sectoarelor, precum și cu formele de asociere ale societății civile, în vederea organizării și dezvoltării serviciilor sociale în mod echitabil, pe întreg teritoriul municipiului București;

 • q) avizează proiectele de servicii sociale, inițiate la nivelul sectoarelor municipiului București, privind conformitatea acestora cu strategia municipală de dezvoltare în domeniu;

 • r) participă la cerere, la conferințe, sesiuni, întâlniri, cursuri de formare și perfecționare profesională a personalului, etc.;

 • s) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • t) furnizează date și informații, în conformitate cu legislația în vigoare, instituțiilor publice sau organizațiilor private, în baza informațiilor furnizate de compartimentele de specialitate;

 • u) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • V. 2. BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL

Personalul biroului se află în subordinea Directorului Dezvoltare, Strategie, Programe fiind condus de un Șef Birou și având următoarele atribuții:

 • a) urmărește aplicarea sistemului de Control Intern Managerial și de Management al Calității în cadrul DGASMB;

 • b) elaborează propuneri de îmbunătățire a Controlului Intern Managerial și al Managementului Calității, conform legislației din domeniu;

 • c) verifică la solicitarea șefilor ierarhici documentele rezultate în urma implementării Controlului Intern Managerial și al Managementului Calității;

 • d) la nevoie revizuiește/modifică, procedurile generale, specifice, operaționale și manualul calității;

 • e) furnizează informații centralizate către auditori pentru evaluarea sistemului de Control Intern managerial și al Managementului Calității;

 • f) gestionează procedurile-G^r^hwiide ale Controlului Intern Managerial și al Managementului Calității din cadrul compnSimcmelof/ii^lituției;

 • g) păstrează legătura cu ixrganîsțjiurde £ewificare a Sistemului de Management al Calității;

 • h) asigură difuzarea (^B^șl^|^Mahi|i^ullii Calității;

 • i) monitorizează și ev^u^ază^^/oh/ dț^pregătire a personalțdttrf<sponsabil de implementarea controlului intern manag^nht|i^tand^raelor de calitate s^feComandâjprganizarea de cursțtri-de-

  '^controlului intern


V. 3. SERVICIUL PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI

Serviciul pentru Relația cu Societatea Civilă și alți Actori Sociali se află în subordinea Directorului Dezvoltare, Strategie, Programe și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură relaționarea cu Societatea Civilă (ONG-uri, culte religioase, sindicate, partide politice etc.) și cu alți actori sociali de la nivel local, național și internațional (furnizori de servicii sociale, instituții publice, alte persoane juridice);

 • b) analizează, dezvoltă parteneriate și evaluează posibilitățile și oportunitățile de colaborare dintre C.G.M.B./ D.G.A.S.M.B. și O.N.G-uri, culte religioase și orice alte organisme ori instituții aparținând Societății Civile;

 • c) identifică, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., finanțatori ai serviciilor de asistență socială desfășurate de O.N.G.-uri și alți furnizori de servicii sociale ai societății civile în parteneriat cu administrația publică locală;

 • d) gestionează bazele de date ale serviciului:

 • 1) baza de date a asociațiilor, fundațiilor și altor actori sociali ce derulează activități și oferă servicii de asistență socială pe teritoriul Municipiului București, fiind acreditati în sensul acesta conform legislației și procedurilor în vigoare;

 • 2) baza de date a asociațiilor, fundațiilor și altor actori sociali ce derulează activități în parteneriat cu DGASMB, pe baza raportărilor transmise anual de serviciile de specialitate din cadrul instituției;

 • 3) baza de date cu beneficiarii Legii nr. 341/2004, respectiv ai Legii nr. 42/ 1990, solicitanți de spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

 • e) acordă sprijin compartimentului de specialitate (urgențe sociale) în vederea actualizătii și gestionării bazei de date a persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB.

 • f) furnizează date și informații, în conformitate cu legislația în vigoare, organizațiilor private și instituțiilor publice, în limita atribuțiilor conferite de legislația în vigoare și pe baza informațiilor furnizate de compartimentele de specialitate;

 • g) participă la conferințe, sesiuni, întâlniri de lucru, vizite de studiu, cursuri de formare și perfecționare profesională etc.;

 • h) participă la elaborarea de studii, cercetări, prognoze, în scopul identificării nevoilor și/ sau diversificării serviciilor socialela nivelul Municipiului București;

 • i) coordonează activitatea de practică de specialitate a studenților repartizați de către instituțiile de învățământ superior acreditate, cu care DGASMB are încheiate protocoale/ acorduri de practică;

 • j) primește, analizează și centralizează cererile pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale partidelor, cabinetelor parlamentare, ONG-urilor, instituțiilor publice cărora legislația în vigoare le conferă acest drept și ale altor categorii prevăzute de lege, inclusiv ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004, înaintînd dosarele complete ale acestora către Comisia de analiză a^^șarptoț^solicitanților de spapi^c^a^ăMgstinație constituită la nivelul Primăriei Municipiului București, care decide cn?^\m»4tb<mOft™tatea acordării acestora, în funcție de. . criteriil^de |Moii&te,?de spațiile existenteZi de-i^vpihs rșare ale Municipiului București;'

 • k) asigură, lâ solicitarea Directorului GeneralTfâmcinarSă insțituției îâ comisii de specialitate, 'w / conformȚÎ^ei poșțijlț^'și atribuțiilor                  J                                             4a \

 • 1) elaboreaz^da sO'licitarea Directorului wnfe^L^v^^fal^rareaJ^rviciilor/ compartimentelorVAV// de specialitate de la nivelul instituției, documehthjS^^specialitate și proiectele de HCQMB ra&AwL’

Page 32 of 58            ’                V                •'


fac obiectul activității serviciului, urmând ca acestea să fie transmise pe circuitul de avizare și, ulterior, supuse dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București;

m) primește, analizează și soluționează, cu sprijinul compartimentelor de specialitate (juridic, financiar, urgențe sociale), cererile de restituire a contravalorii cheltuielilor de înhumare pentru persoanele fără aparținători/ cadavrele neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB, emise de urmașii/ aparținătorii/ alte persoane îndreptățite, conform legislației în vigoare; orice alte cereri, solicitări sau documente care vizează această activitate vor fi întocmite de compartimentele de specialitate;

n) elaborează procedurile de lucru specifice;

o) îndeplinește și alte sarcini, la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI STIMULENTE FINANCIARE SI INDICATORI SOCIALI >

Directorul Stimulente Financiare și Indicatori Sociali se află în subordinea Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • a) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

Serviciului Stimulente Financiare

Biroul Stimulent Nou-Născut și Monoparental,

Biroul Stimulent Copii cu Handicap,

Biroul Stimulent Adulți cu Handicap,

Serviciul Indicatori Asistență Socială

 • b) propune măsuri de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul municipiului București;

 • c) propune repartizarea resurselor umane și materiale, interne sau asociate ale D.G.A.S.M.B.;

 • d) inițiază și monitorizează parteneriatele și protocoalele de colaborare încheiate de către D.G.A.S.M.B. cu autoritățile publice locale în domeniul beneficiilor sociale;

 • e) face propuneri conducătorului D.G.A.S.M.B. privind activitatea de formare profesională a salariaților din subordinea sa, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce pot interveni în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

 • f) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • g) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

VI. 1. SERVICIUL STIMULENTE FINANCIARE

Serviciul Stimulente Financiare se află în subordinea Directorului Stimulente Financiare și Indicatori Sociali și este condus de un șef serviciu.

în subordinea Serviciului Stimulente Financiare funcționează:/     /   VI.1.1. Biroul StHHul^nt Nou-Născut și Monoparental,

/ y     VI. 1.2. Bir<mf sQni^âeivt^Copii cu Handicap,

/      VI.1.3. BiroitF^thnuîîmt'^ulți cu Handicap,

/        Biroul Sfjnwleni^^^țiytCH^ndicap, Biroul Stimulent Copii

y         Nou-Năs^', și^N^^pare^a|care sunt conduse, fiecare, de

subordoneâ^Sb^^JSmviciului. ~                   

Page 33 of 58

cjLndIandicap și Biroul SiimulenlE!

Jfeate un^tef de birou

! q/o V’AV-’ld' \ /AS

i           ț (sa                     *7^

o          H        /A
Personalul fiecărui birou se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) coordonează și monitorizează activitatea din cadrul serviciului și birourilor din subordine, modul de realizare a acesteia, persoanele implicate, în vederea atingerii obiectivelor;

 • b) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind stimulentele financiare/ajutorul social comunitarpentru familia monoparentală acordate de instituție;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a stimulentelor fmanciare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală, conform procedurilor prevăzute de lege și stabilite prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului persoanelor din grupurile vulnerabile la accesareastimulentelor financiare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală;

 • d) întocmește documentele pentru acordare/suspendare/respingere/repunere/încetarea modificare a cererilor privind acordarea stimulentelor fmanciare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală din bugetul local și le prezintă Directorului General pentru aprobare;

 • e) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către solicitanții și beneficiarii stimulentelor financiare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală acordate de instituție;

 • f) păstrează permanent legătura cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale de sector, precum și cu oricare instituții, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru acordarea stimulentelor fmanciare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală administrate de instituție;

 • g) înaintează, lunar, Serviciului Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv situațiile centralizatoare cu cererile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de către H.C.G.M.B.în vederea efectuării plăților;

 • h) sesizează Biroul Juridic, Legislație din cadrul D.G.A.S.M.B. cu privire la cazurile beneficiarilor stimulentelor fmanciare/ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală asupra cărora sunt suspiciuni cu privire la încasările necuvenite;

 • i) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • j) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

VI.1.1. BIROUL STIMULENT NOU-NĂSCUT ȘI MONOPARENTAL

Biroul Stimulent Nou-Născut și Monoparental se află în subordinea Serviciului Stimulente Financiare și este condus de un șef birou. Biroul își desfășoară activitatea în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți și a unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală.

Biroul Stimulent Nou-Născut și Monoparental are de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a cererilor privind acordareastimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social acomunitar pentru familia monoparentală;


 • b) asigură activitatea de primire, înregis^ăn^șî de către solicitanții/beneficiarii stinnAen acomunitar pentru familia monoparentarfă țn,vc c) verifică îndeplinirea condițiilor de dligibilfjățe/ f - t..                , o «A

  esare a documentelor doveditoare transmise pentru nou-născuți și a ajutorului social actualizării informațiilor;

  acordarea stimulentului financiațperiqru,' ia monoparentală, conform pro?<

  i General al Municipiului București;nou-nascuți și a ajutorului social co^rțmîiar prevăzute de; lege și sțâbilite prin H

 • d) înaintează șefului de serviciu propunerile privind aprobarea/suspendarea/respingerea/ recuperarea/modificareacererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social acomunitar pentru familia monoparentală;

 • e) păstrează permanent legătura cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale de sector, precum și cu oricare instituții, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a solicitanților și a beneficiarilor pentru acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți și a ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală;

 • f) asigură informarea solicitanților de stimulent financiar/ajutor social comunitar cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

 • g) înaintează Serviciului Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv situațiile centralizatoare cu cererile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de către H.C.G.M.B.în vederea efectuării plăților;

 • h) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • i) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

VL1.2. BIROUL STIMULENT COPII CU HANDICAP

Biroul Stimulent Copii cu Handicap se află în subordinea Serviciului Stimulente Financiare și este condus de un șef birou.Biroul își desfășoară activitatea în baza Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap.

Personalul Biroului Stimulent Copii cu Handicap se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a cererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru copiii cu handicap acordat de către instituție;

 • b) asigură și organizează activitatea de primire, înregistrare și procesare a documentelor transmise de către solicitanții/beneficiarii de stimulent financiar pentru copiii cu handicap în vederea actualizării informațiilor;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în cuprinsul metodologiei de lucru aprobată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • d) înaintează șefului de serviciu propunerile privind aprobarea/suspendarea/respingerea/ recuperarea/încetarea/modificarea cererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru copiii cu handicap;

 • e) păstrează permanent legătura cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale de sector, precum și cu oricare instituții, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a solicitanților și a beneficiarilor pentru acordarea stimulentului financiar pentru copiii cu handicap,

 • f) asigură informarea solicitanților de stimulent financiar cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;


 • g) înaintează Servicjiilni Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv situațiile centralizatoare cunce£briW îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de către H.C.G.M.B.în vecfe                ătilor;


,             ic superior, jncondițiile legii.

ULȚI CU HANDICAP

cap se află în subordipea Serviciului Stimulente Financiare și


7 Biroul își desfășoară ac ivitatea în baza, Hotărârilor Consiliului Page 35 of 58         J            W


General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent financiar pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Personalul Biroului Stimulent Adulți cu Handicap se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a cererilor privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap acordat de către instituție;

 • b) asigură și organizează activitatea de primire, înregistrare și procesare a documentelor transmise de către solicitanții/beneficiarii de stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în vederea actualizării informațiilor;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în cuprinsul metodologiei de lucru aprobată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • d) înaintează șefului de serviciu propunerile privind aprobarea/suspendarea/respingerea/ recuperarea/încetarea/modificarea cererilor privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;

 • e) păstrează permanent legătura cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector, Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale de sector, precum și cu oricare instituții, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a solicitanților și a beneficiarilor pentru acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap;

 • f) asigură informarea solicitanților de stimulent cu privire la condițiile ce trebuiesc îndeplinite, conform actelor normative în vigoare;

 • g) înaintează Serviciului Financiar Contabilitate și Control Financiar Preventiv situațiile centralizatoare cu cererile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de către H.C.G.M.B. în vederea efectuării plăților;

 • h) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • i) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

VL2. SERVICIUL INDICATORI ASISTENȚĂ SOCIALĂ se află în subordinea Directorului Stimulente Financiare și Indicatori Sociali, este condus de un șef serviciu

Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) formulează răspuns solicitărilor care sunt repartizate Serviciului, în termenele prevăzute în legislația în vigoare;

 • b) elaborează instrumentele necesare procesului de evaluare și monitorizare a calității serviciilor sociale;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate aplicabile domeniului;

 • d) aplică chestionare de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor serviciilor sociale aflate în subordinea instituției;

 • e) elaborează.' instrucțiuni, proceduri de lucru, proceduri operaționale și instrumentele standardizată specifice domeniului de activitate;

 • f) elaborează rapoarte privind calitatea serviciilor sociale furnizate în cadrul serviciilor sociale;


  g) comunică rapoartele privind calitaleă^se^Tcî servicii au fost evaluate, cât și Dif^orului-Qi Directorului Coordonare Asistență Socială/■ 7 h) informează șefii serviciilor soci.fe despre serviciilor sociale;

  i) elaborează propunerea de buget penfrti/btiȚțyd^

  furnizate, atât șefilor de servicii ale căror endraL Directorului General Adjunct, Director,

  /nibdWjparile legislative în domeniul Șajiiîrți K

  Ușurare a activității serviciului propriii^ ^58                \ • j) colectează, centralizează și sintetizează informații specifice domeniului asistenței sociale;

 • k) întocmește diferite situații statistice (lunare, trimestriale, semestriale, anuale și la solicitare) referitoare la situația persoanelor aflate în dificultate;

 • 1) monitorizează evoluția indicatorilor sociali, centralizează și sintetizează toate informațiile primite, specifice domeniului de activitate a Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (protecția drepturilor copilului, protecția persoanelor cu dizabilități, protecția vârstnicilor, combaterea discriminării romilor, persoanele adulte fără adăpost, protecția victimelor violenței domestice, tipuri de prestații sociale etc.),

 • m) monitorizează și analizează situația în domeniul protecției drepturilor copilului, protecției persoanelor cu dizabilități, protecției vârstnicilor, combaterii discriminării romilor, persoanelor adulte fără adăpost, protecției victimelor violenței domestice, prestațiilor sociale,

n) furnizează date și informații, în conformitate cu legislația în vigoare, instituțiilor publice sau organizațiilor private, în baza informațiilor furnizate de compartimentele de specialitate;

o) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Directorul Coordonare Asistență Socială se află în subordinea Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • a) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine;

 • b) dispune efectuarea de anchete sociale la solicitarea compartimentelor din cadrul D.G.A.S.M.B.;

 • c) întocmește propuneri de diversificare a serviciilor sociale, în conformitate cu strategia și planul de asistență socială pentru dezvoltarea strategiei locale de intervenție în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, din domeniile de activitate ale compartimentelor pe care le coordonează:

 • 1. Serviciul Urgențe Sociale

 • 2. Serviciul Protecția Copilului

 • 3. Serviciul Incluziune Socială

 • 4. Serviciul Protecția Persoanelor Adulte

 • 5. Serviciul îngrijiri la Domiciliu

 • 6. Serviciul “Complexul de Servicii Sociale -Ominis”

 • 7. Serviciul “Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți -Sfântul loan”

 • 8. Serviciul "Centrul Rezidențial de îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente -Berceni"

 • 9. Serviciul "Centrul Rezidențial Sfânta - Teodora”

 • 10. Serviciul Cantina Socială Grivița

 • 11. Serviciul Cantina Socială Bucur                              ,

 • 12. Serviciul Cantma=Sqcială Ferentari

 • 13. Serviciulpăntma^oqthăSf. Constantin

 • 14. Serviciul Btw^hk^si Combaterea Violenței în Familie

 • d) după aprl ^af^^rogji amdor de diversificare a serviciilor de asistență socială de către conducatorup^K§2^5^-B/ coordonează și verifică pup^reșpior în practică prin măsuri specifice;

 • e) face propunerîTbHducătorului D.G.A.S.M.B. privindTâctmîșW^dc “perfecționare^. formare profesională a salariaților din subordinea sa, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor

categorii de salariați în contextul mutațiilor ce pot interveni în obiectul de activitate al instituției potrivit cerințelor de modernizare a activității;

 • f) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • g) coordonează direct compartimentele următoare, fiecare dintre ele având atribuții specifice:

 • VIL 1. SERVICIUL URGENȚE SOCIALE

Serviciul Urgențe Sociale se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu având de îndeplinit următoarele atribuții:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Urgențe Sociale este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.1

 • VII.1.1. BIROUL INTERVENȚIE COMUNITARĂ INTEGRATĂ

Biroul Intervenție Comunitară Integrată se află în subordinea Serviciului Urgențe Sociale și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • 1. primirea sesizărilor și autosesizarea în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situație de dificultate sau de risc privind marginalizarea socială, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție

J

 • 2. identificarea, evaluarea inițială și monitorizarea persoanelor/familiilor aflate în situații de dificultate, prin intermediul echipelor mobile care se deplasează pe teren fiind disponibil 24 ore /zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale;

 • 3. acompanierea persoanelor fără adăpost la centre și apelarea numărului unic de urgența 112, dacă este cazul, în vederea internării la unități sanitare cu paturi/ambulatorii

 • 4. acordarea unor măsuri de sprijin (distribuire de pături, haine, încălțăminte);

 • 5. participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții, inclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 6. facilitarea accesului la diverse servicii sociale sau medicale ale persoanelor/ familiilor aflate în situații de dificultate.

 • VIL 2. SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI

Serviciul Protecția Copilului se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:


 • a) monitorizează și analizează respectarea drepturilor copiilor în vederea elaborării strategiei de  dezvoltare și planului de acțiune în domeniul protecțidj drepturilpr copilului pentru municipiul București;


 • b) colaborează cu toate instituțiile dp’sf^țj jMc derularea de programe în domeniț^prtftecțîbi serviciilor sociale în mod echitabil, p c) colaborează cu organisme internaț destinate copiilor de pe raza

  j^cu reprezentanții societății civile implicați în vederea organizării și dezvoltării iul hiunicipiului București;

  e<?implementării de programe și/ sau proîectd • d) asigură centralizarea informațiilor                Direcțiile Generale de Asistență

Protecția Copilului de pe raza municipiului BueifFești;

Page 38 of 58

 • e) furnizează date și informații solicitate, în conformitate cu legislația în vigoare, tuturor solicitanților;

 • f) identifică și evaluează nevoile sociale, categoriile de beneficiari și tipurile de servicii sociale dezvoltate la nivelul municipiului București, în domeniul protecției copilului;

 • g) asigură beneficiarilor asistență și consiliere pentru depășirea situațiilor de criză și soluționarea adecvată a cazurilor semnalate de către aceștia;

 • h) furnizează informații adecvate nevoilor beneficiarilor și îi îndrumă, unde este cazul, către alte servicii de specialitate în domeniul protecției copilului;

 • i) identifică, evaluează și propune acordarea de sprijin material și financiar beneficiarilor aflați în situație de criză;

 • j) inițiază, elaborează și implementează programe și proiecte în domeniul protecției drepturilor copilului la nivelul municipiului București;

 • k) monitorizează, coordonează și evaluează implementarea programelor și proiectelor finanțate de Consiliul General al Municipiului București în domeniul protecției drepturilor copilului la nivelul municipiului București;

 • 1) asigură Secretariatul tehnic al Comisiei de admitere în Centrele de îngrijire și Educație Timpurie pentru Copii 0-3 ani și Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională “Covorul Magic”, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

1) promovează respectarea drepturilor și libertăților civile ale copiilor pe raza Municipiului București;

m) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de protecție a copilului;

n) participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

 • o) efectuează anchete sociale pentru biroul și centrele din cadrul S.P.C. în funcție de cererile primite care se adresează minorilor, persoanelor singure/familii cu copii aflate în situații socio-economice deosebite sau cu nevoi speciale pentru evaluarea corectă și în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, a următoarelor categorii:

 • 1) persoane singure/familii care solicită scutire de la plata taxei administrative pentru minorii îngrijiți în Centrele de îngrijire și educație timpurie 0 - 3 ani Antante;

 • 2) alte tipuri de solicitări ce intră în sfera noastră de competență.

 • p) în funcție de aspectele constatate în ancheta socială, personalul serviciului are obligația de a îndruma solicitantul către toate tipurile de servicii sociale specializate de care acesta are nevoie;

 • r) redactează documentele cc atestă situațiile constatate prin anchetele sociale efectuate;

 • s) ține evidența electronică a anchetelor sociale efectuate în cadrul serviciului;

 • t) elaborează procedurile de lucru specifice;

ț) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • u) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

  TRE DE ÎNGR


  CAȚIE TIMPURIE PENTRU


COPII 0 — 3 ĂNX7t ^S\                                          ___

 • 1. DE ÎNGRIJIRE Șî EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII

0-3 ANI -           J

 • 2. BIROUL JCETVlJUf DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-SCĂPA^®^                   p        'li ’S         K-

 • 3. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-ALEX”

 • 4. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-LA BUNICI”

 • 5. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-MARIA”

 • 6. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CURCUBEUL MAGIC”

 • 7. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - ZEBRA ZOU"

 • 8. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU PITICI”:

 • 9. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU ȘTRUMFI”

 • 10. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASTELUL FERMECAT”

Centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani enunțate anterior sunt organizate la nivel de birou, se află în subordinea Serviciului Protecția Copilului și sunt conduse de câte un șef birou, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) îngrijirea, supravegherea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • b) organizarea și asigurarea unui regim rațional de viață, în vederea dezvoltării normale, somatice și psihomotorii, a copiilor;

 • c) asigurarea unei alimentații raționale și individualizate copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3ani; d) luarea măsurilor corespunzătoare pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

 • e) asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice și psihice a copiilor și a însușirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;

 • f) supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor;

 • g) acordarea primului ajutor și asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinți ori de către susținătorul legal;

 • h) dezvoltarea de programe de educație parentală;

 • i) evaluarea și monitorizarea activitjțj esfășurate în cadrul centrelor de îngrijire și educație  timpurie, în conformitate cu responsâbi^feți^e^bilite de legislația în vigoare;

 • j) informarea și consilierea părințjlj

  ijk)r care se poate desfășura șila domiciliu;


ermirra-sep rea copilului de părinții săi: ic superior.                                   .

Regulamentul de Organizare și Funcționări vafj^entrului de îngrijire și educație timpurie pehtru copii 0-3 ani-Omide este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 jpentru Page 40 of 58


 • k) depistarea precoce a situațiitoș^lție aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.2

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-Scăpărici este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.3

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-Alex este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.4

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-La Bunici este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.5

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-Maria este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.6

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-Curcubeul Magic este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.7

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-Zebra Zou este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.8

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-Casa cu Pitici este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.9

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-Casa cu Ștrumfi este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.10

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani-Castelul Fermecat este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.11

VII.2.2. BIROUL VOUCHER MATERNA ȘI SPRIJIN FINANCIAR

Biroul Voucher Maternaîșhfiprijin financiar se află în subordinea Serviciului Protecția Copilului și este condus A un birp\. Personalul bi oului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit rțnjiatoăr a)    Asigăfâ ș£$^£fz<

---

deprunire a solicitărilor privind beneficiile de asisteptă--

;e-' a beneficiilor de asistență socială,

• . • . 1


^atribuțin

«Jjaacti vital știplție. / fllmraricondițiilor legale de acord h i văzute de lege și prin Hotarare a Consiliului G<

Page 41 of 58


socială aconLiiKA b)    Verifi^Q^

conform procedu?

București și pregătesc documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la masurile de asistență socială.

 • c) Asigură activitatea de prelucrare și introducere a documentelor depuse în baza de date.

 • d) întocmesc documentele de acordare/respingere a beneficiilor de asistenta sociala acordate

din bugetul local si le prezintă Directorului General pentru aprobare.

 • e) Urmăresc și răpund de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și beneficiarii beneficilor de asistenta sociala acordate de instituție.

 • f) Păstrează permanent legătura cu Serviciul Protecția Copilului, în vederea transmiterii situațiilor centralizatoare necesare pentru acordarea voucher-ului.

 • g) Comunică petenților informațiilor cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți potrivit legii și competențelor.

 • h) Realizează activitatea fmanciar-contabilă privind beneficiile de asistență socială acordate de instituție.

 • i) Elaborează procedurile de lucru specifice.

 • j) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior în condițiile legii.

VII. 3. SERVICIUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

Serviciul Incluziune Socială se află în subordinea Directorul Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu.

 • (1) „Ancheta socială este o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților”, conform art. 6, lit. „b” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

 • (2) Acordarea serviciilor și prestațiilor sociale se realizează în baza identificării și evaluării nevoilor sociale individuale sau familiale și elaborarea recomandărilor și a măsurilor de protecție socială pentru prevenirea, combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate în care aceștia se află.

 • (3) în situația în care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenți sociali sau achiziționa serviciile acestora, furnizorii de servicii sociale pot angaja lucrători sociali (inspectori cu atribuții în asistență socială) pentru realizarea activităților de identificare și, după caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicita acordarea de beneficii/servicii de asistență socială și servicii sociale - art. 40, alin. (4).

 • (4) Ancheta socială realizată de personalul Serviciului Incluziune Socială reprezintă o procedură bazată pe testarea mijloacelor de trai și are drept scop:

 • - evaluarea mediului fizic și social în care trăiește persoana sau familia;

 • - istoricul personal, componența familiei, relațiile cu familia extinsă, studii și formare profesională/calificare, adaptarea la mediul social;

 • - consemnarea stării de sănătare conform percepției personale a persoanei evaluate;

 • - evaluarea gradului de inserție sau integrare socială;

 • - evaluarea percepției persoanei asupra propriilor nevoi, a vulnerabilității și consecințelor asupra siguranței și securității personale;

-identificarea nevoildÂiîdiyiduale sâ^faAiilîllcț ofbna locală de servicii sau măsuri de protecție socială care pot acoperi nevoile ideritifidațe^ZX

(5) în cadrul procesului de evaluare mma^^^saașajprimește informații referitoare la riscurile sociale și drepturile de protecție s^Sală de care poatOeneficia, precum și, după caz, consilierea

 • 1) persoane adulte/familii care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Cantinele Sociale subordonate D.G.A.S.M.B., conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • 2) persoane singure / familii care solicită acordarea unei locuințe, conform Legii nr. 114/1996, Legea locuinței și a Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

 • 3) cetățenii Municipiului București care solicită acordarea ajutorului comunitar pentru familia monoparentală, conform HCGMB nr. 492/31.10.2017 ;

 • 4) persoane singure/ familii aflate într-o situație de risc social, ca urmare a sesizărilor primite din partea Serviciului Urgențe Sociale, conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • 5) persoane singure/familii care solicită scutire de la plata taxei administrative pentru minorii îngrijiți în Centrele de îngrijire și educație timpurie 0-3 ani Antante;

 • 6) alte tipuri de solicitări ce intră în sfera de competență.

 • (7 ) Atribuțiile Serviciului Incluziune Socială:

ajasigură activități de informare și consiliere socială cetățenilor Municipiului București aflați în situații defavorizate socio-economic și/sau medical și care se adresează angajaților serviciului;

bjorientează persoanele aflate într-o situație de risc socio-economic sau medical către instituțiile de asistență socială/compartimentele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), specializate în rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă;

cjredactează fișa de informare și consiliere socială atunci când asigură activități de informare, orientare și consiliere socială cetățenilor care se adresează angajaților serviciului;

djasigură păstrarea confidențialității cazurilor sociale intrate în atenția serviciului;

ejidentifică situațiile de risc, nevoile sociale ale persoanelor evaluate și stabilește măsurile de prevenție sau de reinserție socială în cadrul referatelor de anchetă socială;

fjprimește solicitările adresate de către alte instituții sau compartimente ale DGASMB și repartizate prin rezoluția Directorului General către Serviciul Incluziune Socială (SIS), unde sunt înregistrate în Condica de remitere;

g)redactează sub formă scrisă referate de anchetă socială și reevaluare socială privind situația reală, în temeiul cercetării din teren;


h)propune și formulează măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterea excluziunii sociale în concluziile referatului de anchetă socială și le comunică serviciilor specializate/ instituțiilor din subordinea Primăriei Municipiului București sau a Consiliului General al Municipiului București (dacă este cazul);

i) șeful SIS avizează toate măsurile/propunerile sau concluziile expuse în referatele de anchetă socială și referatele de reevaluare socială, prin semnarea acestora;

j)formulează răspunsuri către celelalte compartimente ale DGASMB sau către alte instituții cu privire la solicitările formulate pentru efectuarea unor anchete sociale;

k)asistenții sociali pot propune celorlalte servicii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a MupjcipnUBucurești sistarea serviciilor acordate beneficiarilor care, după reevaluarea efeat^t^a^mhsjliul acestora, se constată că nu mai corespund normelor legale de  acordare a servi ilor și, pfbsta^Mor sociale oferite în cadrul DGASMB;

anchetă socială consemnează atât veniturile cu titlu ocazional,

■a aiTaliză a bugetului lunar al. familiei/persoanei singure

jaologia specifică fiecărui serviciu în parte, acestea pot fi luate său fl. - .


l)asistenții                    4I

cat și cele pe^pan evaluate, iar îft^ nu în calc
xț^frilip.'a venitului pe membru


pestațiilor/serviciilor sociale necesare;

Page 43 of 58
m)elaborează note de înaintare pentru referatele de anchetă socială către Primăria Municipiului București (PMB) - Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație (SSLAD) cu privire la soluționarea cazurilor referite de această intituție, Serviciului Incluziune Socială;

n)răspunde la scrisorile și sesizările primite, în tremen de 30 de zile de la depunerea acestora la sediul instituției;

o)colaborează cu alte instituții publice în afara serviciilor subordonate CGMB, precum: servicii publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, servicii publice locale de asistență socială, Judecătorii, ONG-uri sau alte asociații și organisme private cu profil în domeniul asistenței sociale;

p)păstrează evidența anchetelor sociale efectuate într-un Registru special elaborat atât în format scris, cât și electronic;

q)contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

r)propune participarea personalului de specialitate la programe de instruire și perfecționare profesională;

s)elaborează proceduri de lucru specifice domeniului de activitate;

t)îndeplinește și alte sarcini de serviciu la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • u) sprijină solicitanții serviciilor de Cantină Socială în constituirea dosarului de accesare;

 • v) menține legătura cu Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă București în ceea ce privește locurile de muncă disponibile;

 • w) informează beneficiarii Serviciilor de Cantine Sociale în ceea ce privește locurile de muncă disponibile;

 • x) efectuează anchete sociale la solicitarea departamentelor aflate în subordinea D.G.A.S.M.B.

z) se implică în consilierea beneficiarilor în ceea ce privește modalitatea de accesare a Bursei locurilor de muncă.

 • VII. 4. SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE

Serviciul Protecția Persoanelor Adulte se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

 • b) completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social, a nevoilor și resurselor acesteia;

 • c) asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu scopul de a preveni situațiile de criză;

 • d) acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 • e) realizează activități de informare despre drepturile și obligațiile persoanelor adulte sau a familiilor acestora, aflate în situație de^ifl^jiltate sau de risc social;

 • f) inițiază măsuri facțiuni de conștientizate? și sensibilizare în domeniul problematicii persoanelor adulte aflate în risc d^fcjtrgS^i^^^ială;

 • g) realizează activități și servicii /de Z^^sfliery ^dntru persoanele adulte aflate în situații de dificultate sau deȚîsc social sauti,^ pil i i lor acestea* J

  / \     i) solicită compartimentului de J^^jăîitaîe'c^ctu^fea anchetelor

  //   \ persoanei adulte^Mâtatin risc social';/',*

  Page 44 of 58

  CBOciateîn mediu^f^H^^l?’Z/\Qjk\

  m\-xa g M

  WWw • j) asigură Secretariatul tehnic al Comisiei de admitere în Centrele rezidențiale și Centrele de zi pentru persoane adulte, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

 • k) asigură Secretariatul tehnic al Comisiei privind stabilirea unor masuri de protecție socială/facilități, pentru persoanele adulte/familiile aflate în risc de marginalizare socială

 • 1) monitorizează și coordonează punerea în aplicare a programelor/ proiectelor/ acțiunilor sociale derulate la nivelul D.G.A.S.M.B. destinate persoanelor adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social și care nu sunt acoperite de serviciile create la nivelul sectoarelor municipiului București (cum ar fi centre-pilot, centre de tranzit și altele asemenea);

 • m) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea programelor de asistență socială;

 • n) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • o) participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

 • p) elaborează procedurile de lucru specifice;

 • q) elaborează în colaborare cu serviciile/compartimentele de specialitate de la nivelul instituției, documentația de specialitate și proiectele de H.C.G.M.B. care fac obiectul activității serviciului, urmând ca acestea să fie transmise pe circuitul de avizare și, ulterior, supuse dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București;

 • r) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

 • s) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine;

 • 1. BIROU SPĂLĂTORIA SOCIALĂ

 • - COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ ARMENIȘ

 • - COMPARTIMENT SPĂLĂTORIE SOCIALĂ DRUMUL TABEREI

 • 2. COMPARTIMENTUL POLICLINICA SOCIALĂ

 • 3. BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE ȘI VÂRSTNICE

 • 4. BIROUL SERVICII SOCIALE ALTERNATIVE

în domeniul protecției persoanelor vârstnice:

 • a) identifică și soluționează probleme sociale în domeniul protecției persoanelor vârstnice;


- propune acordarea serviciilor sociale comunitare persoanelor vârstnice în conformitate cu Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) urmărește dezvoltarea serviciilor de intervenție în sprijinul persoanelor vârstnice și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului București;

 • c) acordă consiliere-saetalăji psihologică.

în domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități:

 • a) asigură relaționala cdi ypLe servicii publice sau cu alte instituții cu responsabilități : domeniul pr@e^ției^^ale ^pgi^banelor cu dizabilități;

 • b) soluționează yi cohțjxfite iegiiTpQdțiile^adtes^^de către persoanele cu dizabilități sau fapfifii acestora, precU^tg^^Eansh^e de către alte instituții și repartizate spre soluționare șervftfi^ c) colaborează ^dîp^^^ciil^pub li ce descentralizate ale responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu servicii b

Page 45 of 58

în


afini sterelqțd^Xinstituțiilor,-uy publice locale de asistență socială, YlV


precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea programelor/ proiectelor/ acțiunilor sociale.

în domeniul protecției persoanelor fără adăpost

 • a) înregistrează și direcționează cererea socială privind accesul la servicii sociale al persoanelor adulte fără adăpost prin intermediul serviciilor publice de specialitate de la nivelul Municipiului București;

 • b) urmărește dezvoltarea strategiilor de intervenție în sprijinul persoanelor adulte fără adăpost și de prevenire a situațiior de marginalizare și excludere socială la nivelul municipiului București;

 • c) asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia, de la D.G.A.S.P.C.-urile de sector, de drepturile stabilite prin Legea 416/2001 cu modificările și completările ulterioare și Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu modificările și completările ulterioare.

Vn.4.1. BIROUL SPĂLĂTORIA SOCIALĂ

Personalul Spălătoriei Sociale se subordonează Șefului Biroului iar acesta șefului Serviciului Protecția Persoanelor Adulte și are următoarele atribuții:

 • a) acordă familiilor, respectiv persoanelor singure aflate în risc de marginalizare socială de pe raza municipiului București;

 • b) servicii de spălătorie, uscătorie pentru beneficiarii declarați eligibili, conform criteriilor;

 • c) servicii de informare și consiliere ce privesc drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială;

 • d) sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate; orientare către serviciile oferite de alte centre/compartimente din subordinea furnizorului pentru consiliere psihologică, precum și, după caz, terapii de specialitate.

Serviciile Spălătoriei Sociale sunt oferite în cadrul Unităților Spălătoria Socială, respectiv:

Spălătoria Socială Armeniș;

Spălătoria Socială Drumul Taberei;

Principalele funcții ale Spălătoriilor sociale sunt următoarele:

 • a) acordă servicii gratuite de spălare și uscarea hainelor persoanelor defavorizate din Municipiul București care locuiesc în zonele periferice ale Capitalei în vederea prevenirii riscurilor cauzate de igiena precară a acestora;

 • b) realizează activități și servicii de consiliere socială pentru persoanele adulte aflate în situații de dificultate sau de risc social sau familiilor acestora;

 • c) colaborează cu serviciile publice care au atribuții în domeniul asistenței sociale;

 • d) monitorizează și evaluează periodic situația socială a beneficiarului;

 • e) asigură informarea și consilierea continuă a beneficiarului privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic, etc.);

 • f) promovează păstrarea «Confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția biroului;

 • g) completcază'evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în situație de dificultate sau de risc social, a/hevoilor și resurselor acesteia.

 • V IL 4.1.1. Regulamentul de/Organizare și FT elaborat în conformitate cu^evederile n


  al Spălătoriei Sociale Armeniș este ^pentru aprobarea Nomenclatorului ni și funcționare a serviciilor


serviciilor sociale, precum și a regulamentețdr-qaț sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.12


 • V II. 4.1.2. Regulamentul de Organizare și lunci! este elaborat în conformitate cu prevederile HICT

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.13

 • V II. 4.2. COMPARTIMENT POLICLINICA SOCIALĂ

 • a) acordă, prin furnizorul de servicii comunitare, consultații de specialitate și diagnosticare a pacienților;

 • b) asigură, prin furnizorul de servicii comunitare prescrierea tratamentelor, întocmirea rețetelor și identificarea necesității de spitalizare;

 • c) asigură, prin furnizorul de servicii comunitare, întocmirea formularelor pentru pacienții care necesită măsuri speciale de îngrijire;

 • d) asigură monitorizarea permanentă a pacienților, supervizarea administrării tratamentelor prescrise, prin furnizorul de servicii comunitare;

 • e) asigură, prin furnizorul de servicii comunitare, completarea și actualizarea permanentă a fișei de observație privind starea de sănătate a pacienților;

 • f) asigură informarea pacienților despre modul de utilizare al medicamentelor și despre potențialele lor riscuri sau efecte adverse;

 • g) asigură, prin furnizorul de servicii comunitare, informarea continuă privind cele mai noi și eficiente metode de diagnostic și tratament din domeniu;

 • h) acordă asistență psihologică beneficiarilor;

 • i) inițiază și stimulează activități terapeutice individuale și de grup;

 • j) acordă consiliere si terapie suporți va;

 • k) corectează și interpretează rezultatele psihologice;

 • 1) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice prevenirea și diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, de risc sau disconfort psihic;

 • m) monitorizează și evaluează periodic starea beneficiarului;

n) serviciile medicale sunt acordate, prin furnizorul de servicii comunitare, pe o perioadă determinată de timp, respectiv între 6 și 12 luni, în funcție de diagnosticul medical;

o) stabilește planul de servicii împreună cu beneficiarii și îl implementează prin implicarea serviciilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București cât și prin implicarea altor instituții (instituții de învățământ, D.G.A.S.P.C. sector, unități sanitare, ALOFM de Sector, organizații neguvemamentale, etc;)

p) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

VII.4.3. BIROUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE ȘI VÂRSTNICE

Biroul Management de Caz pentru Persoane Adulte și Vârstnice este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, care se subordonează Șefului

Serviciului Protecția Persoanelor Adulte și este condus de un Șef birou.

Serviciul îndeplineste~aHțjătoarele atribuții:

 • a) Asigură m^ăhgdmâftu^k caz pentru beneficiarii centrelor rezidențiale aflate în subordinea DGASMB, la solicitarea Vli/hii de centru;

 • b) Asigur^ niana^^^țnll de iaz pentru -persoanele dependente care beneficiază de serviciile unității de îfi^rijiri-Î^Omiyiliu.ia solicitarea șefului de centruj

 • c) Efectuează^/bvghia^a ini/ală pentru persoanele care rezidențial aflat în suboYd-iiiea DGASMB cât și pentru domiciliu;

  într-un


 • d) Elaboarează Fișa de Evaluare Sociomedicală în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 886/2000

 • e) Efectuează evaluarea inițială pentru persoanele care solicită servicii sociale pentru adulți, acordate la nivelul DGASMB;

 • f) Consiliază familia/susținătorii legali ai persoanelor vârstnice în vederea prevenirii instituționalizării și a menținerii vârstnicului la domiciliul propriu, în mediul familial;

 • g) Acordă consiliere persoanelor care se adresează Biroului Management de Caz pentru Persoane Adulte și Vârstnice în ceea ce privește accesarea serviciilor/beneficiilor sociale potrivite nevoilor socio-medicale ale solicitantului;

 • h) Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea programelor de asistență socială;

 • i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • j) Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin;

 • k) Personalul din cadrul Biroului Management de Caz pentru Persoane Adulte și Vârstnice asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor din interior și răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în fața superiorilor.

 • VI I. 4.4. BIROUL SERVICII SOCIALE ALTERNATIVE

Biroul Servicii Sociale Alternative este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, care se subordonează Setului Serviciului Protecția Persoanelor Adulte și este condus de un Șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) dezvoltarea proiectelor de servicii sociale inovațive în sprijinul persoanelor adulte și vârstnice și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului București;

 • b) dezvoltarea serviciilor inovațive de intervenție în sprijinul persoanelor adulte cu dizabilități și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului București;

 • c) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile implicați în derularea programelor de asistență socială;

  d) inițiază și aplică măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, destinate, în principal, categoriilor de persoane ale căror nevoi nu sunt acoperite de serviciile create la nivelul sectoarelor municipiului București;

  e) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în vederea îndeplinirii atribuții f) personalul din cadrul Biroului Servicii Sociale A și informațiilor din interior și' răspunde pentru superiorilor, ta            gl}                n

  g) îndeplinește orii respectarea prevederilor legale în vigoare.


  ce alte atribuții stabilite prin leț^Ș; erilor legale în vigoare.  confidențialitatea lucrărilor

  ;^e''/î^d€ptjnire a sarcinilor în fața


  erjte d$ conducerea instit


  Page 48 of 58
 • V II. 5. SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA

Serviciul Cantina Socială Grivița se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul Cantinei Sociale Grivița se subordonează șefului serviciului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.14

 • V IL 6. SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR

Serviciul Cantina Socială Bucur se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul Cantinei Sociale Bucur se subordonează șefului serviciului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.15

 • V II. 7. SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI

Serviciul Cantina Socială Ferentari se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul Cantinei Sociale Ferentari se subordonează șefului serviciului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, și se regăsește în Anexa nr. 3.16

 • V II.8. SERVICIUL CANTINA SOCIALĂ SE. CONSTANTIN

Serviciul Cantina Socială Sf. Constantin se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul Cantinei Sociale Sf. Constantin se subordonează șefului serviciului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, și se regăsește în Anexa nr. 3.17

 • VII. 9. SERVICIUL “COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS”

Serviciul Complex de Servicii Sociale OMINIS se află în subordinea Directorului Coordonare

Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, îndeplineștejiunătoarele atribuții:

 • a) participă la preg^ții€h y^ocnțnentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea generaliza mâr^Siblii^^^^aw' ^xylțiziunea socială a persoanei, familiei, grupurile^ ©ONs.

  comunităților, c) acordarea de asi&er


^NERe^s^                       •       Z/° t0 v1* v’n /’-i'u Rv->

aflate în situații cconOmicii-sotiale sau medicale deosebite; ii®             -ij

 • d) elaborează procedurile de lucru specifice.

 • e) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • f) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

 • 1. BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC”

 • 2. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - STELUȚELE ZÂMBITOARE”

 • 3. BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS

-COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS

 • 4. COMPARTIMENTUL SPĂLĂTORIA SOCIALĂ OMINIS

VII.9.1. BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC”

Biroul se află în subordinea Serviciului Complexul de Servicii Sociale - Ominis și este condus de un șef birou.

Personalul centrului se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) asigură consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile acestora ;

 • b) asigură consiliere și sprijin pentru părinții / reprezentanții legali ai copiilor în scopul discutării și soluționării problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește dezvoltarea psihologică a copilului, precum și diverse aspecte juridice, medicale, sociale;

 • c) întocmește procedura de admitere a copiilor în centru cu pregătirea dosarului cu actele necesare;

 • d) încheie contract cu părintele/reprezentantul legal al copilului;

 • e) stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul primând importanța stabilirii unui parteneriat real pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor (elaborarea Codului Etic pentru relația cu copii și familiile acestora, reuniuni generale și individuale, sprijinirea și întărirea relației copil-părinte, încheierea unui contract între reprezentanții centrului și părinții/reprezentanții legali ai copiilor);

 • f) întocmește programul personalizat de intervenție, în echipă - elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil și reactualizat periodic (conține informații despre necesitățile specifice ale copilului; responsabilitățile familiei; obiectivele, activitățile, metodele și mijloacele de realizare și evaluare, având obiective realiste, adaptate nivelului global al copilului și utile pentru dezvoltarea lui armonioasă, fiind stabilit și rolul părintelui în operaționalizarea obiectivelor stabilite);

 • g) stabilește relații de colaborare și parteneriate cu ale instituții din comunitate ;

 • h) organizează și participă la diferite acțiuni și activități desfășurate în parteneriat cu alte instituții din comunitatea locală;

 • i) participă la întrunirile Comisiei sociale de analiză, adosârglor în scopul admiterii copiilor în centru;

 • j) întocmește rapoarte de activitate, referate și prpcesc^-tsibăio.'


 • k) întocmește programul zilnic al copiilor-cuppm^^^tmt'^i(diversificate, adaptate vârstei și care răspund nivelului*'^potențialulujJp^e/.^Ody are, acesta realizându-se

personalul de specialitate ; ’                              J j)

 • 1) stimularea și dezvoltarea coinunicării (să se exprîrhpȚWect în propoziții, să se salute, să solicite și' să mulțumească: să denumeasca^Becte, fenomene,

Page 50 of 58

 • m) cunoașterea mediului (membrii familiei, segmentele corpului omenesc, obiecte de igiena personală etc.)

n) activități de cunoaștere a pozițiilor spațiale, mărimea, forma, culoarea obiectelor etc.

 • o) dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și autonomie personală (cum ne comportam în societate; să folosească corect obiectele sanitare, să se spele singuri pe mâini, față și dinți; să mănânce singuri; să se îmbrace și să se dezbrace singuri sau cu ajutor etc.)

 • p) dezvoltarea psihomotricitătii și abilității manuale;

 • q) activități de recreere și socializare etc.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.18

 • VII.9.2. BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - STELUȚELE ZÂMBITOARE”

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de îngrijire și Educație Timpurie pentru Copii 0-3 Ani - Steluțele Zâmbitoare” este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.19

 • VII. 9.3. BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS

Biroul Cantina Socială OMINIS se află în subordinea Serviciului Complex de Servicii Sociale OMINIS și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.20

VII.9.3.1. COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS funcționează în subordinea Biroului Cantină Socială OMINIS și are următoarele atribuții:

 • a) efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și urmărește monitorizarea acestora conform legii; în lipsa asistenților sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistență socială, exclusiv în scopul evaluării situației socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.

 • b) completează dosarele beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare;

 • c) întocmește listele zilnice de evidențăale beneficiarilor;

 • d) întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate;

  • e) ține evidența nuinerrcă^kqominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electro&c/

  • f) aduce la cunoști/ria g^ftilu

  • g) aplică ches


  regulamentul caftf „ ___  ei sociale toate problemele apărute în cel mai scurt timp; ilor'țn vederea evaluării gradului de satisfacție;

  etic, drepturile și obliga țiile
  Page 51 of 58
 • i) asigura consilierea informală, orientarea si informarea solicitantilor care se adreseaza serviciului, cvalueaza actele obținute de la fiecare caz in parte in funcție de situația socio-economica sau medicaa constatata la discuțiile preliminare in cadrul programului cu publicul;

 • j) informează beneficiarii sau solicitantii de servicii de cantina sociala asupra modalității prin care pot beneficia de acordarea acestor servicii, a datei de acordare si a costului in funcție de venitul net lunar /membru de familie ,in funtie de situația particulara a fiecărui caz.

 • k) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • 1) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • m) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

n) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației.

 • VII. 9.4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentului Spălătoria Socială Ominis este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.21

 • VII. 10. SERVICIUL “COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTUL IO AN”

Serviciul „Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți -Sfântul loan” se află în subordinea Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

 • b) prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

 • c) acordarea de asistență socială prin prestarea de servicii, gratuite sau contra cost, persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

 • d) elaborează procedurile de lucru specifice.

 • e) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • f) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

 • - COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE

 • - BIROUL “CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ”

  se -dfljpțn subordinea Serviciului Complex Integrat de ;tuLJ^an”X‘personalul C®mpartimgrrtului se subordonează


VIL 10.1. COMPARTIMENTUL>DĂ£QST DE NOAPTE prevederile H.G. nr. 867/2015 ^eb^npro^ea jyomenclatoruiui serviciilor sociale, precum ș£ a.

regulamentelor-cadru de organizare.^ f^țtțiounrc a serviciilor sociale și se regăsește îris/\nexa\\J \ 7

 • VII.10.2. BIROUL “CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ”

Biroul Centrul de zi pentru integrare/ reintegrare socială se află în subordinea Serviciului „Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți - Sfântul loan” și este condus de un Șef Birou. Personalul Biroului se subordonează Șefului Biroului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, și se regăsește în Anexa nr. 3.23

 • VII. 11. SERVICIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE - BERCENI"

Serviciul se află în subordinea Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a. participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

 • b. prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot generaliza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

 • c. acordarea de asistență socială prin prestarea de servicii, gratuite sau contra cost, persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite;

 • d. elaborează procedurile de lucru specifice.

 • e. îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii;

 • f. răspunde de îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din subordine:

 • a. Biroul gospodărire

 • b. Biroul asistență psihosocială

 • c. Compartiment farmacie

 • d. Biroul asistență medicală

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, și se regăsește în Anexa nr. 3.24


VII.12. SERVICIUL „CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA”

Serviciul se subordonează Directorului Coordonare Asistență Socială având următoarele atribuții: a) participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;ea efectelor temporare ori permanente ale unor situații carepot ori
f^^EîalĂ priA prestarea de servicR medicale deosebite; cifice.

itarea șe


c) acordarea de^sryte O?

aflate în situații se© d) elaborează procțjd e) îndeplinește și alfd sarcini la s

f) răspunde de îndeplîhiuțiilor compartimentelor din s


contra cost, pers


dme:


- Biroul asistență medicală și psihosocială

 • - Compartiment asistență medicală

 • - Compartiment asistență psihosocială

- Biroul administrativ

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Rezidențial ”Sfânta Teodora” este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.25

VII. 13. SERVICIUL ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Serviciul “îngrijiri la domiciliu”se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu.

Personalul serviciului se subordonează șefului serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuții: a) informarea beneficiarilor/aparținători și publicului larg cu privire la serviciile oferite;

 • b) elaborarea pliantelor informative și diseminarea acestora la nivelul comunității;

 • c) identificarea nevoilor de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu la nivelul Municipiului București;

 • d) întocmirea documentației aferente contractării furnizorilor de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu, în condițiile legii;

 • e) acordă servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu conform standardelor minime de calitate;

 • f) reprezintă furnizorul de servicii sociale (D.G.A.S.M.B.) în contractul încheiat cu persoana beneficiară de servicii de îngrijiri socio-medicale la domiciliu;

 • g) elaborarea de rapoarte periodice de activitate și a Raportului anual de activitate;

 • h) elaborarea instrucțiunilor, procedurilor de lucru, a procedurilor operaționale și a instrumentelor standardizate specifice domeniului de activitate;

 • i) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate de serviciu și de furnizorii de servicii contractați;

 • j) monitorizarea și verificarea serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu acordate beneficiarilor;

 • k) elaborarea și aplicarea chestionarelor de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • 1) elaborarea procedurilor de decontare a serviciilor de îngrijire la domiciliu, prestate de furnizorii contractați;

 • m) verificarea documentelor depuse de furnizorii contractați în vederea decontării serviciilor de îngrijire la domiciliu prestate și solicitarea de clarificări, unde este cazul;

n) verificarea în teren a activităților prestate de furnizorii contractați și de personalul serviciului;

o) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate aplicabile domeniului;

p) întocmirea propunerilor de decontare a serviciilor, si transmiterea către Serviciul Financiar, Contabilitate și C.F.P. din cadrul D.G.A.S.M.B. țnAje p) colaborează cu alte centre/alți furnizori de civile în vederea schimbului de bune practici, a îrrfbu de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru/; răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

idteta^^rebhiării plăților;

<soțSd'cl/jii/sau alte structuri ale societății aMfirii penpanente a instrumentelor proprii ^Sificarel celor mai .bune servicii care săr) transmiterea către furnizorii de servicii contract^aud^^eîoraprobate conform aprobate;

s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic supbrîor, în condițiile legii.

Atribuțiile enunțate anterior se completează cu atribuțiile menționate în R.O.F.-ul serviciului, anexa nr. 3.26

Capacitatea Serviciului de îngrijiri la domiciliu este de aproximativ 300 beneficiari anual, în funcție de alocările bugetare, aceasta putând fi suplimentată în baza proiectelor sociale implementate în parteneriat cu furnizorii privați de servicii sociale.

Proiectele sociale implementate în parteneriat cu furnizorii privați de servicii sociale vizează îngrijiri la domiciliu adresate diverselor categorii vulnerabile, criteriile și documentele necesare accesării fiind adaptate grupului țintă.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului îngrijiri la domiciliu este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.26

VII. 13.1. Biroul Asistență și Suport se află în subordinea Serviciului îngrijiri la Domiciliu și este condus de un Șef Birou. Personalul Biroului se subordonează Șefului Biroului și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) informarea beneficiarilor/aparținători și publicului larg cu privire la serviciile oferite;

 • b) desfășoară activități de bază și instrumentale ale vieții zilnice, conform standardelor minime de calitate aplicabile, beneficiarilor serviciilor acordate la nivelul Serviciului îngrijiri la Domiciliu;

 • c) elaborarea de rapoarte periodice de activitate și a Raportului anual de activitate;

 • d) elaborarea instrucțiunilor, procedurilor de lucru, a procedurilor operaționale și a instrumentelor standardizate specifice domeniului de activitate și le transmite spre aprobare Șefului Serviciului îngrijiri la Domiciliu;

 • e) aplicarea chestionarelor de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • f) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate aplicabile domeniului;

 • g) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • h) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

 • VII. 14. SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Serviciul Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul Serviciului Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie se subordonează șefului serviciului și are de îndeplinit

următoarele atribuții:

a) inițiază și aplică programe de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială așa cum simt prevăzute în legislație (Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de ăfbați, republicată în anul 2007, cu modificările și completările .         „ . ivind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu

iiipleiări\ ^iVioare și Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea licări și completările interioare);

u#ijl, mese rotunde, dezb , cu terpe-privind protecția familiei, g” ;ulterioare, Legeti modificările ^i violenței în fȘ^țlie, b) organizeaza-sis femeii, precumzși cpp c) urmărește dezv£ftii%jf^șrfategiilor de Jntervenție pentru protecția prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Munici Page 55 of 58 • d) promovează și monitorizează implementarea de programe și proiecte ce vizează egalitatea de șanse între bărbați și femei, statutul și condiția femeii în societate, în cadrul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București.;

 • e) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniu, cu serviciile publice locale ale sectoarelor, precum și cu societatea civilă prin organizații neguvernamentale de pe raza Municipiului București, specializate în prevenirea și combaterea discriminărilor de gen, directe sau indirecte;

 • f) asigură consilierea și informarea privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic, etc.);

 • g) efectuează interviuri de evaluare inițială a beneficiarilor întocmind fișa de observații psihologice, în vederea formulării recomandărilor privind măsurile de stimulare a dezvoltării psihologice în cadrul procesului de recuperare;

 • h) acordă asistență psihologică vizând optimizarea dezvoltării personale și autocunoașterea, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos;

 • i) acordă consiliere psihologică persoanelor aflate în situații de risc crescut de marginalizare, victimelor violenței domestice în vederea depășirii situațiilor de criză, cât și pentru optimizarea proceselor de cuplu și familie.

 • j) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate aplicabile domeniului;

 • k) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

în subordinea Serviciului Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie sunt dezvoltate și funcționează următoarele servicii sociale a căror activitate este monitorizată de către Șef Serviciu Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie

 • 1. BIROUL "CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE - FORTE”

 • 2. BIROUL “CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ”

 • 3. BIROU "CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - FEMINA”

 • 4. BIROUL LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

 • V II.14.1. BIROUL "CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE - FORTE” 5

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.27

RUL DE ASISTENȚĂ1§:SI I


VII.14.2 "O NOL

Regulamentul de Organizare și Funcționare af C'^âț prevederile H.G. nț.- 867/2015 pentru aprobarea. Ikon kffiț regulamentelor-cadru dș-ârganizare și funcțioteijesa^oț nr. 3.28


AGRESORILOR FAMILIALI


i ^ste^-efâborat în conformitate cu înllujServiciilor sociale, tțbi sociale și se regăsește • V II. 14.3. BIROU "CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE - FEMINA”

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.29

 • V II. 14.4. BIROUL LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Locuințele protejate pentru victimele violenței domestice reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională pentru o viață independentă.

Serviciul social de tip locuință protejată ce colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale la realizarea campaniilor de informare și promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Biroului Locuințe Protejate este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și se regăsește în Anexa nr. 3.30

 • V II.15. BIROUL "CENTRUL MUNICIPAL DE DONAȚII ȘI VOLUNTARIAT”

Biroul "Centrul Municipal de Donații și Voluntariat” se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de birou, având de îndeplinit următoarele atribuții:

 • a) preia solicitările de donații venite din partea cetățenilor/societatea civilă/organizațiile neguvemamentale și formulează răspunsuri;

 • b) întocmește procese verbale de predare primire ale donațiilor;

 • c) redirecționează donațiile primite către serviciile aflate în subordinea instituției sau altor organizații neguvemamentale, persoane fizice aflate în situație de vulnerabilitate etc.;

 • d) întocmește baza de date cu toate persoanele care își exprimă intenția de a desfășura activități de voluntariat în cadrul centrelor/departamentelor instituției;

 • e) menține legătura cu societatea civilă/organizațiile neguvemamentale care redirecționează voluntari/donații către D.G.A.S.M.B.;

 • f) formulează răspuns solicitărilor care sunt repartizate Biroului, în termenele prevăzute în legislația în vigoare;

 • g) organizează campanii de recrutare a voluntarilor;

 • h) organizează campanii de promovare a activității de voluntariat în serviciile sociale;

 • i) coordonează și monitorizează activitatea de voluntariat derulată la nivelul D.G.A.S.M.B.;

 • j) întocmește contracjele-tfei^luntariat și adeverințele aferente conform legislației în vigoare;

 • k) este responsabil qnWiJtli^fmWoluntarilor în centrele/departamentele D.G.A.S.M.B.;

 • n) elaborează propancrj o) elaborează proieLtelț p) colaborează cu alte civile în vederea schinîl de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • q) aplică chestionare de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor pentru îmbunătățirea permanentă a activității biroului;

 • r) implementează proiecte sociale destinate categoriilor defavorizate;

 • s) îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința întregului personal al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București de către șefii compartimentelor care vor întocmi sau actualiza, după caz, fișele posturilor pentru personalul subordonat.

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu legislația în vigoare și se modifică și completează conform legislației intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia, precum și ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București îndeplinește și alte atribuții în condițiile legii, stabilite prin dispoziții ale Primarului General și/ sau hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

Litigiile de orice fel în care este implicată Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii, în cazul în care nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă.

Ion

«A-

Claudia Rațnona POPESCU \ Director Economic ^Administrativ

Mirela NACU

Vicepreșec^rte Sindicat ASIST

Adrian OPREA

Șef Serviciu Jurjdic. Legislație

ts       .-p'

’AVwvsA'

X

/ luliana Loredana CRISTEA

l Director Coordonare Asistență Socială

Zenovia ROPOTICĂ Șef Serviciu Resurse Umane

A

r            A AA 7/

Page 58 of 58                           X'. . ‘ d/

Anexa 3jla H.C.G.M.B. nr.........................

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL

"SERVICIUL URGENTE SOCIALE" »

ARTICOLUL 1 Definiție

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Serviciul Urgențe Sociale", aprobat prin aceeași Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social "Serviciul Urgențe Sociale", cod serviciu social 8899 SIS I, înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 003320, cu sediul în Strada Sfântul Constantin nr.8, sector 1.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Serviciul Urgențe Sociale" este asigurarea măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte/familiei aflate în nevoie.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social "Serviciul Urgențe Sociale" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau Ia baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social "Serviciul Urgențe Sociale" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social "Serviciul Urgențe Sociale" sunt următoarele:

 • a) funcționarea în regim de intervenție imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii;

 • b) intervenția integrată;

 • c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția;

 • d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență;

 • e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate;

 • f) promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali, în vederea prevenirii situațiilor de risc;

 • g) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • h) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării-actiye a acestora în ...

soluționarea situațiilor de dificultate;


 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisdiplfiiâ confidențialității și a eticii profesionale;


  k) primordialitatea responsabili^ți de integrare socială și impfi confrunta la un momerjt d

  1) promovarea relațiilor^ col; torii sociali.


Kjpanei, familiei cu privire la dezvt

:tivâ\țn soluționarea situațiilor de^dffipți^ate cu care se pot

erviciul public de asistență socUlă^precum și cu toți


Z/'J-

;/y direcția o\\ ^managementul ’

■ Ig resurselor 5

'AU umane yjl

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Serviciul Urgențe Sociale" sunt:

 • a) persoane fără adăpost sau persoane aflate în nevoie;

 • b) familii aflate în situație de risc privind marginalizarea socială

 • (2) Condițiile de accesare a serviciilor:

 • a) acte necesare: accesarea serviciilor oferite de Serviciul Urgențe Sociale (S.U.S.) nu este condiționată de deținerea vreunui document. în cazul în care persoana aflată în dificultate deține un document de identitate, aflat în perioada de valabilitate, îl prezintă pentru completarea instrumentelor de lucru necesare acordării serviciilor, în conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate. în cazul în care persoana/familia aflată în dificultate nu deține un document de identitate, reprezentanții serviciului solicită sprijinul Poliției Locale București sau Poliției Române cu competențe în zona în care a fost găsită persoana pentru identificarea acesteia, în vederea stabilirii serviciilor de care ar putea beneficia și care răspund nevoilor acesteia. Refuzul intervenției sau refuzul semnării instrumentelor de lucru nu atrage încetarea serviciului pentru persoana/familia aflată în dificultate;

 • b) orice persoană/instituție/O.N.G. poate efectua sesizări privind cazuri de persoane aflate în dificultate, telefonic, la numerele de telefon ale instituției, prin intermediul Dispeceratului unic pentru semnalarea persoanelor adulte fără adăpost 021.9524, adresei de e-mail registratură@dgas.ro, prin intermediul paginii de Facebook: www.facebook.com/DGASMB, sau aplicația Social Alert București;

 • c) în urma sesizărilor, reprezentantul S.U.S. completează Registrul de sesizări, canalul prin care s-a făcut aceasta fiind menționat pe Procesul Verbal întocmit în urma intervenției;

 • d) ulterior, echipa mobilă care se află pe tură, conform graficului de lucru, se deplasează la locul indicat și intră în contact cu persoana aflată în dificultate;

 • f) în cazul în care persoana aflată în dificultate deține un document de identitate, îl prezintă pentru completarea Fișei Beneficiarului și a Procesului Verbal necesare acordării serviciilor, în conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate. în cazul în care persoana aflată în dificultate nu deține acte de identitate, reprezentanții serviciului solicită sprijinul Politiei Locale sau Poliției Române, cu competențe în zona în care a fost găsită persoana, pentru identificarea acesteia, în vederea stabilirii serviciilor de care ar putea beneficia și care răspund nevoilor acesteia;


 • g) în vederea facilitării identificării și soluționării a cât mai multor cazuri de persoane aflate în dificultate, instituția poate încheia Acorduri de parteneriat sau Planuri comune de măsuri;

 • h) după realizarea identificării, datele obținute se consemnează în Registru de evidență a beneficiarilor, iar persoana identificată va semna în registru. în cazul în care refuză/nu știe să semneze membrii echipei vor specifica acest lucru în rubrica destinată semnăturii. în cazul în care persoana nu a putut fi identificată se bifează acest lucru în Fișa beneficiarului la rubrica corespunzătoare;

 • i) în vederea stabilirii nevoilor beneficiarului se va completa Fișa beneficiarului;

 • j) procedura de evaluare a nevoilor beneficiarilor cuprinde prevederi ale procesului de evaluare primară a situației socio-economică și medicală a beneficiarului, conform declarațiilor verbale ale acestora, sau a actelor doveditoare/înscrisuri în cazul în care acestea există, Fișa beneficiarului reprezintă instrumentul de bază al unei intervenții imediată și eficientă și cuprinde informații privind datele de identificare, situație locativă, venituri și stare de sănătate. în cazul în care serviciile oferite beneficiarilor (informare, orientare, îndrumare etc.) sunt oferite telefonic, nu se efectuează evaluarea nevoilor, fiind suficientă înregistrarea beneficiarilor în registrul de evidență;

 • k) persoana evaluată iși va exprima acordul de a fi fotografiat/filmat și a publicării imaginii sale în materiale informative prin semnarea Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor personale și a Declarației de consimțământ. în cazul în care persoana aflată într-o situație de dificultate

semnează documentele antemenționate, reprezentanții Serviciului Urgențe Sociale vor efectua fotografii cu beneficiarul, iar în cazul în care persoana aflată într-o situație de dificultate va refuza/nu va putea/ nu va ști să semneze, membrii echipei va specifica acest lucru în rubrica destinată semnăturii.Fotografiile obținute vor fi descărcate, imprimate și atpșate dosarului beneficiarului;


 • 1) în cazul în care se va stabili faptul că nevoia imediată a persoanei

  tă în \dificultate este


adăpostul și acesta va fi de acord cu intervenția socială, se va proceda1, ca urmare a identificării persoanei, la transportul acesteia la sediul unui adăpost conform Centralizatorului de adăposturi;

m) predarea-primirea beneficiarilor, precum și a documentelor, bagajelor, se consemnează într-un Proces Verbal pentru predarea-primirea beneficiarilor. Totodată, refuzul centrului de a primi  respectivul beneficiar-șe consemnează în același document, la rubrica Observații n) de asemenea, în beneficiarul va fi


Municipiului Bucurai
zu j, în ețiKe ile persoanei identificate sunt altele decât cele de adăpost, : nevoie, cu privire la rețeaua de servicii sociale de la nivelul sens pliante informative. Pliantele i âtivbTrebuie să DiRECȚIA A IBmANAGEMEHTUlȘ, ilg RESURSELOR \V&

J)


conțină informații despre adresele și numerele de telefon ale furnizorului de servicii, precum si programul acestora;

 • o) în cazul în care serviciile oferite beneficiarilor (informare, orientare, îndrumare etc.) sunt oferite telefonic, nu se efectuează evaluarea nevoilor, fiind suficientă înregistrarea beneficiarilor în registrul de evidență;

 • p) dacă beneficiarul/beneficiarii refuză intervenția echipei mobile, reprezentanții serviciului completează Procesul Verbal pentru refuzul intervenției, care va fi semnat de acesta/aceștia. în cazul în care refuză/nu știe/nu poate să semneze membrii echipei vor specifica acest lucru în rubrica destinată semnăturii;

 • r) în cazul în care se constată că zona în care a fost găsit beneficiarul prezintă deșeuri menajere care pot reprezenta un focar de infecție, se solicită intervenția echipajelor specializate, iar după salubrizarea zonei se completează un Proces-Verbal privind salubrizarea zonei;

 • s) în cazul în care beneficiarul prezintă afecțiuni medicale vizibile sau acuză afecțiuni medicale care îi pun în pericol viața, se apelează serviciul 112 și se așteaptă sosirea echipajului, în vederea acordării ajutorului medical specializat si se întocmește un Proces-Verbal privind acceptul/refuzul transportului/intemării la unitatea spitalicească. Dacă beneficiarul nu este apt din punct de vedere psihic să își dea acordul se va apela serviciul 112, iar intenarea acestuia se va face cu sprijinul instituțiilor compentente conform legislației în vigoare. în cazul în care situația o impune, se acompaniază beneficiarul la unitatea spitalicească. Dacă persoana evaluată prezintă afecțiuni care îi pot pune în pericol viața, până la sosirea echipajului serviciului 112, aceasta poate primi primul-ajutor, dacă aceasta se impune și dacă echipa de evaluare are în componență persoane cu atribuții în acest sens;

ș) în cazul în care echipa mobilă va constata necesitatea acordării măsurilor de sprijin și va desfășura acțiuni de distribuirea de articole (încălțăminte, îmbrăcăminte, etc.), această acțiune se va nota în Registrul de activități și va completa Tabelul nominal de distribuire. Beneficiarii vor semna formularul iar în cazul în care refuză/nu știu să semneze, membrii echipei vor specifica acest lucru în rubrica destinată semnăturii. Distribuirea de articole se va realiza doar dacă în urma evaluării nevoilor se va constată că beneficiarul nu are articole de îmbrăcămnte/încâlțămine în acord cu condițiile meteorologice sau acestea sunt într-o stare avansată de uzură, iar temperaturile scăzute îi pot pune în pericol sănătatea sau viața;

 • t) după finalizarea intervenției datele beneficiarilor vor fi centralizate în baza.          Serviciului

Urgențe Sociale;                                                         3-__

ț) în cazul în care un beneficiar va accesa repetat serviciile, iar datele de identificarea ale acestuia se vor regăsi atât în documentele serviciului, cât și în baza de date, acțiunile ulterioare vor fi consemnate de membrii echipei în Raportul zilnic de acțiuni.

 • (3) Condițiile de încetare a serviciilor sunt:

 • a) încălcarea prevederilor Regulamentelor Serviciului Urgențe Sociale;

 • b) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • c) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • d) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în careeste afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • e) decesul beneficiarului;

 • f) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de legislația în vigoare privind acordarea serviciilor sociale;

 • g) refuzul intervenției sau refuzul semnării instrumentelor de lucru nu atrage încetarea serviciului pentru persoana/familia aflată în dificultate.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Serviciul Urgențe Sociale" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Serviciului Urgențe Sociale" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. autosesizarea și primirea sesizărilor în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situație de dificultate sau de risc privind marginalizarea socială, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție

 • 2. redirecționarea cazurilor serviciilor competente din cadrul D.G.A.S.M.B. sau instituțiilor abilitate;

 • 3. identificarea, evaluarea inițială și monitorizarea persoaneior/familiilor aflate în situații de dificultate, prin intermediul echipelor mobile care se deplasează pe teren fiind disponibil 24 ore /zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale;

 • 4. informare și consilierea socială și medicală privind rețeaua socială și medicală de la nivelul Municipiului București în vederea depășirii stării de dificultate;

 • 5. orientarea pentru consilierea juridică/psihologică/medicală a beneficiarilor;

 • 6. asigurarea măsurilor necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționarii în structură proprie a unor centre specializate;

 • 7. acompanierea persoanelor fără adăpost la centre și apelarea numărului unic de urgența 112, dacă este cazul, în vederea internării la unități sanitare cu paturi/ambulatorii;

 • 8. acordarea unor măsuri de sprijin (distribuire de pături, haine, încălțăminte);

 • 9. determinarea nevoilor sociale ale persoanelor/familiilor defavorizate;

 • 10. autosesizarea și primirea sesizărilor în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situație de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;

 • 11. participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții, inclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 12. evaluează nevoile beneficiarilor cât și potențialul de risc privind expunerea la abuz, neglijare, și exploatare;

 • 13. participarea la facilitarea accesului la diverse servicii sociale sau medicale ale persoanelor/ familiilor aflate în situații de dificultate.

 • b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială etc., prin asigurarea urrh^^țl^S^tivități:


Page 8 of 16

//

 • 1. Serviciul Urgențe Sociale asigură informarea publicului larg, precum și a specialiștilor cu privire la activitățile desfășurate și serviciile oferite;

 • c) de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. materiale informative;

 • 2. prezența activă în social media;

 • 3. elaborarea de rapoarte;

 • 4 .organizarea unor întâlniri cu participarea actorilor sociali din domeniu;

 • 5. participarea reprezentanților serviciului la întaâlnirile organizate cu actorii sociali;

 • —d ) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea și transmitererea periodică a referatelor de necesitate privind resursele și evaluarea periodică a folosirii eficiente a acestora;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;

 • e) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • f) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • g) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;

 • h) propune furnizorului de servicii aprobarea propunerii organizatorice și a statului de personal;

 • i) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • j) desfășoară activități pentru promovarea serviciului în comunitate;

 • k) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • 1) alte atribuții prevăazute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 10

Personalul specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate este:

 • a) asistent social (263501) cu următoarele atribuții:

 • 1. se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și familiilor acestora, respectând graficul de lucru întocmit de șeful ierarhic;

 • 2. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie;

 • 3. primește sesizări și se autosesizează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situații de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;                X O M

 • 4. aplică măsuri de urgență în vederea înlăturării situației de criză a persoanei/familiei;

 • 5. orientează beneficiarii în vederea consilierii juridice/psihologice/medicale;

 • 6. determină nevoile sociale ale persoanelor/familiilor defavorizate;

 • 7. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții inclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 8. preia sesizările venite prin intermediul numărului unic al Dispeceratului Primăriei Municipiului București și a aplicației Social Alert, și în funcție de situație, redistribuie sau soluționează sesizarea.

 • 9. redactează sub formă scrisă, atunci când este necesar, evaluarea socială primară privind situația reală, în temeiul cercetării din teren;

 • 10. propune și formulează măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterii excluziunii sociale în concluziile evaluării sociale primare și le comunică șefului ierarhic;

 • 11. după administrarea măsurilor de urgență, redirecționează cazul serviciilor competente din cadrul DGASMB sau instituțiilor abilitate;

 • 12. răspunde la scrisorile și sesizările primite, în termen de 30 de zile de la depunerea acestora la sediul instituției;

 • 13. completează documentele prevăzute în Procedurilor Operaționale ale Serviciului Urgențe Sociale;

 • 14. completează și actualizează baza de date a Serviciului Urgențe Sociale;

 • 15. sesizează șefului ierarhic aspecte și situații speciale constatate în timpul turei;

 • 16. colaborează cu șeful ierarhic la întocmirea rapoartelor de activitate trimestriale sau anuale, a planurilor de acțiune și a oricăror alte acte oficiale necesare a fi transmise către forurile ierarhice superioare;

 • 17. are obligația de a respecta secretul de serviciu, să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

  18. îndeplinește orico-dhe-a . .. +. ,        P-A1

  și obiectivelor instituției, ji; precum și alte atriouțț^^cț / ।   pregătirii și ex^Me^ț^O

  //       b) asistent me^^geiip

  li

  țribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor limite e Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., iravter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea ^sipr^J.

  rdlist (222101), cu următoarele atribuții:                                    1

  Page 11 of 16             \ V. W .      Jj

  \ Muk, _

 • 1. se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și familiilor acestora, respectând graficul de lucru întocmit de șeful ierarhic;

 • 2. asigură beneficiarilor servicii medicale și tehnici de îngrijire medicală conform pregătirii profesionale;

 • 3. desfășoară activități de educație pentru sănătate în baza competenței de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le permită un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească;

 • 4. acordă primul ajutor în baza competenței de a iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și aplicarea în situații de criză sau de catastrofă a acestor măsuri;

 • 5. facilitează acțiunile pentru protejarea sănătății în grupuri considerate cu risc;

 • 6. păstrează confidențialitatea datelor medicale și a informațiilor nominale ce ii privesc pe beneficiari;

 • 7. colaborează cu serviciile de ambulanță în vederea efectuării transportului sanitar neasistat al pacienților care nu se află în stare critică și nu necesită monitorizare și îngrijiri medicale speciale pe durata transportului;

 • 8. colaborează cu serviciile de ambulanță în vederea efectuării transportului medical asistat al pacienților care necesită monitorizare și îngrijiri medicale speciale pe durata transportului;

 • 9. în colaborare cu inspectorul de specialitate/referentul/asistentul social asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie;

 • 10. în colaborare cu inspectorul de specialitate/referentul/asistentul social evaluează nevoile sociale și medicale imediate ale beneficiarului;

 • 11. în colaborare cu inspectorul de specialitate/referentul/asistentul socialorientează beneficiarii în vederea consilieri juridice/psihologice/medicale;

 • 12. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții inclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către Municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 13. primește sesizări și se autosesizează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situații de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;

 • 14. preia sesizările venite prin intermediul numărului unic al Dispeceratului Primăriei Municipiului București și Social Alert, și în funcție de situație, redistribuie sau soluționează sesizarea.

 • 15. redactează sub formă scrisă, atunci când este necesar, evaluarea medicală primară primară situația reală a persoanelor evaluate, în temeiul cercetării din teren; O M


 • 16. completează documentele prevăzute în Procedurilor Operaționale ale Serviciului Urgențe Sociale;

 • 17. completează și actualizează baza de date a Serviciului Urgențe Sociale;

 • 18. sesizează șefului ierarhic aspecte și situații speciale constatate în timpul turei;

 • 19. colaborează cu șeful ierarhic la întocmirea rapoartelor de activitate trimestriale sau anuale, a planurilor de acțiune și a oricăror alte acte oficiale necesare a fi transmise către forurile ierarhice superioare;

 • 20. are obligația de a respecta secretul de serviciu, să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

 • 21. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

 • c) inspector specialitate(242203), cu următoarele atribuții:

 • 1. se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și familiilor acestora, respectând graficul de lucru întocmit de șeful ierarhic;

 • 2. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie;

 • 3. primește sesizări și/sau se autosesizează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situații de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;

 • 4. aplică măsuri de urgență în vederea înlăturării situației de criză a persoanei/familiei;

 • 5. orientează beneficiarii în vederea consilierii juridice/psihologice/medicale;

 • 6. determină nevoile sociale ale persoanelor/familiilor defavorizate;

 • 7. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții inclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/ cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către munici; alitate, prin bugetul DGASMB;

 • 8. preia sesizările prin intermediul numărului unic al Dispeceratului Primăriei Municipiului București și a aplicației SqUaKuetX și în funcție de situație, redistribuie sau soluționează sesizarea;

  9. redactează


:i când este necesar, evaluarea socială primară privind situația

 • 10. propune și formulează măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterii excluziunii sociale în concluziile evaluării sociale primare și le comunică șefului ierarhic;

 • 11. după administrarea măsurilor de urgență, redirecționează cazul serviciilor competente din cadrul DGASMB sau instituțiilor abilitate;

 • 12. răspunde la scrisorile și sesizările primite, în termen de 30 de zile de Ia depunere a acestora la sediul instituției;

 • 13. completează documentele prevăzute în Procedurilor Operaționale ale Serviciului Urgențe Sociale;

 • 14. completează și actualizează baza de date a Serviciului Urgențe Sociale;

 • 15. sesizează șefului ierarhic aspecte și situații speciale constatate în timpul turei;

 • 16. colaborează cu șeful ierarhic la întocmirea rapoartelor de activitate trimestriale sau anuale, a planurilor de acțiune și a oricăror alte acte oficiale necesare a fi transmise către forurile ierarhice superioare;

 • 17. are obligația de a respecta secretul de serviciu, să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

 • 18. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

 • d) referent (242204), cu următoarele atribuții:

 • 1. se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și familiilor acestora, respectând graficul de lucru întocmit de șeful ierarhic;

 • 2. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie;

 • 3. primește sesizări și se autosesizează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situații de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;

 • 4. aplică măsuri de urgență în vederea înlăturării situației de criză a persoanei/familiei;

 • 5. orientează beneficiarii în vederea consilierii juridice/psihologice/medicale;

 • 6. determină nevoile sociale ale persoanelor/familiilor defavorizate; • 7. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecțiiinclusiv cele legate de cazuistica persoanelor fără aparținători/cadavrelor neidentificate care au fost înhumate de către municipalitate, prin bugetul DGASMB;

 • 8. preia sesizările venite prin intermediul numărului unic al Dispeceratului Primăriei Municipiului București și a aplicației Social Alert, și în funcție de situație, redistribuie sau soluționează sesizarea.

 • 9. redactează sub formă scrisă, atunci când este necesar, evaluarea socială primară privind situația reală, în temeiul cercetării din teren;

 • 10. propune și formulează măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterii excluziunii sociale în concluziile evaluării sociale primare și Ie comunică șefului ierarhic;

 • 11. după administrarea măsurilor de urgență, redirecționează cazul serviciilor competente dincadrul DGASMB sau instituțiilor abilitate;

 • 12. răspunde la scrisorile și sesizările primite, în termen de 30 de zile de la depunereaacestora Ia sediul instituției;

 • 13. completează documentele prevăzute în Procedurilor Operaționale ale Serviciului Urgențe Sociale;

 • 14. completează și actualizează baza de date a Serviciului Urgențe Sociale;

 • 15. sesizează șefului ierarhic aspecte și situații speciale constatate în timpul turei;

 • 16. are obligația de a respecta secretul de serviciu, să cunoască și să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituțiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și ale manualului de proceduri, aprobate.

 • 17. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în vederea realizării sarcinilor și obiectivelor instituției, în limitele Regulamentului de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.M.B., precum și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii și experienței profesionale.

(2) Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea activității de intervenție: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor niinim^d^eaFWe aplicabile și a prezentului regulament

b) colaborează cu speckikȘfi dinXțe Centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

:lon minime de calitate;

ire la activitatea derulată în cazurile în care acest lucru se

impune


ARTICOLUL 11 Finanțarea serviciului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.
  Anexa^ila H.C.G.M.B. nr.


  IȘCT-.-zto

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

” CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0 - 3 ANI

OMIDE”


ARTICOLUL 1 Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani Omide", este un document propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 43/2013 în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali,vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani “Omide ", înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003320 și are sediul în strada Ceairului nr. 13, bl. Ml, București, sector 3.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de zi "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -Omide" este de a asigura servicii care răspund nevoii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 si 3 ani și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora, cât si a unor activități de sprijin, consiliere, educare pt părinți sau reprezentanți legali. Serviciile oferite de centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copilul 0-3 ani sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social de zi "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Omide " funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

 • (3) Serviciul social de zi"Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Omide" este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 43/30.06.2010 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani Omide " se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitateaplicabile.

(2) Principiilespecificecarestaulabazaprestăriiserviciilorsocialeîncadrul"Centruluide îngrijire și educație timpurie pentru copii0-3 ani Omide " sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoaneibeneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanelebeneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoaneibeneficiare;

 • d) deschiderea cătrecomunitate;


 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personalmixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu* 5);

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoaneibeneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoaneibeneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăiindependent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor dedificultate;

 • 1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipepluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticiiprofesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor deîntreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un momentdat;


 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistențăsocială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru.

copii 0-3 ani Omide"sunt:

 • a) copii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate sociala și/sau economică, sau în risc de exluziune socială;

 • b) copiii celălcrlîTopreqiâm cu domiciliu sau reședința în Municipiul București, cu vârsta cuprinsă " ~ w , .^.jo^ii^frmnilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al J Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

  între 0-3 art^șl c Uniunii Europene Centrul se adresez perioadg de c/^tefe a acestei perijv'de câl /icopiflt //


ai căror părinți (fie mama, tatăl sau reprezentantul. J^^^fe'xiflă în opilului și doresc să se întoarcă la locul de muncă îhainte de expirarea ■ ai căror părinți sunt în dificultate socio-economică'.

Page 3 of 13                                  jj

-V*//

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunturmătoarele:

 • a) Acte necesare:

 • - Cerere din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal ( format tip);

 • - Copie după certificatul de naștere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;

 • - Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal (Certificat de naștere, buletin de identitate/carte de identitate/permis de ședere obținut în condițiile legii, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, certificat de deces, etc.);

 • - Copii ale actelor de identitate (certificate de naștere) ale celorlalți copii (dacă este cazul);

 • - Adeverințe de salariat ale părinților/reprezentanților legali. Pentru părintele care se află în concediu de creștere și îngrijire copil, în adeverința eliberată de angajator se va menționa obligatoriu perioada în care are suspendat contractul individual de muncă (începând cu data ... până la data...).

 • * în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în cautarea unui loc de munca, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeveriță eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • - Fișa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie;

 • - Adeverințe medicale părinți (de la medicul de familie).

 • - Declarație privind informarea beneficiarului (format tip);

 • - Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul) ;

 • - Alte documente, după caz.

 • b) Criterii de eligibilitate

 • - cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creștere a copilului;

 • - să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului București de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reședință în municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii; - părintele/reprezentantul legal, să se afle în concediu de creștere și îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 60 de zile de la intrarea copilului în colectivitate;

 • - părintele/reprezentantul legal se află în dificultate socio-economică;

 • - frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al copil;

 • - unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. conform art. 67, pct. 10 din Contractul Colectiv de Muncă.

 • - părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București.

 • c) Admiterea/Respingerea dosarului

 • - Dosarele complete ale solicitanților se analizează de către o Comisie de admitere constituită la nivelul D.G.A.S.M.B., prin decizie a Directorului General.

 • - în funcție de dosar, de evaluarea nevoilor socio-economice ale solicitantului, de numărul locurilor disponibile din centre, de disponibilul financiar și resursele umane ale instituției, comisia decide cu privire la admiterea/respingerea în „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - OMIDE”.

pentru efectuarea anchetei sociale pentru scutirea de la plată pentru serviciile sociale specializate, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani.

 • - Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București prin care s-a aprobat acordarea serviciilor sociale specializate împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor sociale și Angajamentului de plată.

 • - Acordarea serviciilor în cadrul centrului se face conform standardelor în domeniu în baza unui Contract pentru acordarea serviciilor sociale specializate.

 • - Copiii proveniți din familii cu dificultate socio-economică, beneficiază gratuit de serviciile Centrelor de îngrijire și educație timpurie, în baza evaluării situației sociale.

 • - Angajații D.G.A.S.M.B. beneficiază gratuit de serviciile Centrelor Antante, pentru copiii care sunt admiși în unul din aceste centre, atâta timp cât sunt angajați la D.G.A.S.M.B.

 • - Constituie criterii de prioritate următoarele:

 • - Persoanele aflate în dificultate socio - economică;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul;

 • - Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10 beneficiază de loc gratuit în centrele de îngrijire și educație timpurie aflate în subordinea D.G.A.S.M.B.)

 • d) Considerații generale cu privire la contribuția lunară

Contribuția lunară aferentă serviciilor acordate în „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - OMIDE”, reprezintă contravaloarea alocației zilnice de hrană, într-o lună, aprobată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) Constituie motive de reziliere a contractului următoarele:

 • - refuzul obiectiv al părinților / reprezentanților legali ai copiilor care frecventează Centrul de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct printr-o cerere de retragere.

 • - nerespectarea în mod repetat de către beneficiar, părinții / reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Centrul de servicii sociale a regulamentului de organizare și funcționarea al furnizorului de servicii sociale

 • - încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de părinții / reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Centrul.

 • - retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale

 • - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale, schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale

 • - în situația în care părinții / reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Centrul nu achită întreținere, rezilierea contractului se produce începând cu data de 10 ale lunii, recomandă, în urma unei evaluări efectuate de personalul medical al centrului, nu se aduce rezultatul de Ia specialist în termen de 10 zile.

i / reprezentanții legali nu aduc la cunoștința,personalului centrului nță la lactoză, gluten, etc. ai copiilor care frecventează Centrul.

spectă prevederile contractuale se poate cere Rezilierea ntat de către izorul de servicii sociale.


b) Consti


 • - excluderea din Centru a beneficiarului;

 • - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • - acordul pârtilor privind încetarea contractului;

 • - scopul contractului a fost atins;

 • - forța majoră, dacă este invocată.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - OMIDE” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - OMIDE” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Omide " sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. asigură pe timpul zilei activități de îngrijire, educație și supraveghere, în funcție de nevoile acestora;

 • 2. supraveghează stărea de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor

 • 3. asigură activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții/reprezentații legali ai beneficiarilor;

 • 4. asigură climatul favorabil dezvoltării personale și a abilităților pentru viață independenta a beneficiarilor;

 • 5. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • 7. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a părinților/reprezentanților legali ai beneficiarilor;

 • 8. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

 • 9. asigură hrana beneficiarilor centrului în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe support electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • 3. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.elaborarea și transmiterea periodică a referatelor de necesitate privind resursele și evaluarea periodică a folosirii eficiente a acestora.

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optima în acord cu misiunea sa.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal(1) Serviciulsocial"Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copilul cu vârsta cu ‘nsă între Q-

3 aniL£țe"funcționeazăcuun număr total de 8 persoane, din care:

a k^ersonfej d^Xonducerc: șef birou 1 ;

bjpcrsorral de7 specialitate de îngrijire și asistență: 6


age 7 of 13


ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere:șef birou;

 • (2) Atribuțiile personalului de conduceresunt:

a)asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelorbeneficiare;

e)întocmește raportul anual de activitate;

f)asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajațiiserviciului/centrului;

g)propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

hjdesfașoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

mjasigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

njnumeștc și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

ojîntocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar; pjasigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare șifuncționare;

qjasigură încheierea cu beneficiarii â contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiilelegii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilorsociale.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poatefi:

 • a) Educator S (234202)

 • b) Pedagog recuperare (235205)

 • c) Mediator social (532902)

 • d) Asistent medical (325901)

 • e) îngrij itoare (531101)

 • (2) Atribuții ale personalului despecialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentuluiregulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime decalitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentuluiregulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitateaderulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectăriilegislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitateaplicabil.

Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) îngrijirea, supravegherea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • b) organizarea și asigurarea unui regim rațional de viață, în vederea dezvoltării normale, somatice și psihomotorii, a copiilor;

 • c) asigurarea unei alimentații raționale și individualizate copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3ani;

 • d) luarea măsurilor corespunzătoare pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifîce a organismului copiilor;

 • e) asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice și psihice a copiilor și a însușirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;

 • f) supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor;

 • g) acordarea primului ajutor și asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinți ori de către susținătorul legal;

 • h) dezvoltarea de programe de educație parentală;

 • i) evaluarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul centrelor de îngrijire și educație timpurie, în conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

ea și consilierea părinților/ reprezentanților legali ai copiilor care se poate desfășura și la
age 9 of 13


i săi;


 • a) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii

 • b) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a copiilor și condițiile în care se realizează aceasta.

 • c) îndrumă personalul în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.

 • d) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării pe mâini a acestora și la servirea mesei.

 • e) Controlează igiena individuală a copiilor, colaborând cu personalul pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.

 • f) Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent conducerea, familia sau reprezentantul legal.

 • g) întocmește zilnic în centre evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3 zile.

 • h) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din centre (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, grupuri sanitare, curte etc.) și spatiile de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului si, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.

 • i) Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

 • j) Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea instituției, precum și familiile/reprezentantul legal al copiilor.

 • k) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din centre.

 • 1) Efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul.

 • m) Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând conducerea despre aceasta.

n) Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

o) Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice

p) Acordă, în limita competentelor, la nevoie, primul ajutor, apelează Serviciul unic de urgență -112 și supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare.

Educator (234202)

Principalele atribuții / responsabilități:

 • a) Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului, dar și pe baza abilităților de comunicare (verbală/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ:

 • b) Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare și interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate:

 • c) Planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atentă și revizuirea periodică a timpului alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului:


 • d) Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume:

 • e) Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogica; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • f) Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • g) Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite;

 • h) Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • i) Sesizează autoritățile competente pentru orice încălcare a drepturilor;

 • j) Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

 • k) Respectă toate prevederile legale pentru calificare de educator- studii superioare;

îngrijitoare (531101)

Principalele atribuții / responsabilități:

 • b) îngrijire, supraveghere și întreținere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);

 • c) Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • d) Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;

 • e) Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare de sănătate;

 • f) Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru h) Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

  preîntâmpinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

  g) Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu


  operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;


i) însoțește, supraveghează și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.

 • c) Transmite informații clar, ținându-se seama în limbajul folosit de pregătirea profesională, particularitățile interlocutorului și stare psihică a acestuia la momentul respectiv;

 • d) Identifică nevoile și solicitările beneficiarilor privind aplicarea reglementărilor legale;

 • e) Evaluează raportul împreună cu echipa pluridisciplinară;

 • f) îndeplinește și alte sarcini pentru o buna desfășurare a activităților din cadrul centrului la cererea superiorului ierarhic;

 • g) Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

 • h) Sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;

 • i) Respectă toate prevederile legale pentru calificare de mediator social;

 • j) Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Pedagog recuperare (235205)

Principalele atribuții /responsabilități:

 • a) Comunicarea interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului, dar și pe baza abilităților de comunicare (verbală/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ

 • b) Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare și interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate

 • c) Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora.

 • d) Participarea la activitățile instructiv-educative specifice în funcție de interesul manifestat de copii urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • e) Elaborează și participă la aplicarea planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; studiază periodic profilul psihosocial și fizic al copilului a datelor relevante cuprinse în fișa psihopedagogică, fișa de observare zilnică a copilului și fișa de observare lunară a copilului; modifică planul personalizat ori de câte ori este nevoie pentru a evita o situație de criză

 • f) Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și la dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de sine și fața de lume

 • g) Alături de echipa pluridisciplinară stabilește: scopul de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice de stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • h) Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igienă a mediului;

 • i) Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) muncitomecalifîcat

Principalele atribuții /responsabilități:

Muncitorul necalificat colectează gunoiul din clădiri și curți, pastreaza curate aceste locuri, efectuează activități de completare a atribuțiilor îngrijitorilor/ îngrijitoarelor si ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare și răspundere de specialitate.

ARTICOLUL 12 Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarelesurse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația învigoare.


Anexata H.C.G.M.B. nr.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

” CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0 - 3 ANI SCĂPĂRICI”ARTICOLUL 1 Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social de zi "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici", aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 43/2013 în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici ", înființat și administrat de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 003320 și are sediul în strada Lucrețiu Pătrașcanu nr. 17, Bl. Ml 8, sector 3, București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de zi "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani -Scăpărici" este de a asigura servicii care răspund nevoii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 si 3 ani și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora, cât si a unor activități de sprijin, consiliere, educare pt părinți sau reprezentanți legali. Serviciile oferite de centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copilul 0-3 ani sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (3) Serviciul social de zi"Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici" este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 43/2013 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici " se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;                                                  }

 • 1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;         O

p) colaborarea centrului/unității ci?scw'chfrde asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici" sunt:

 • a) copii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de dificultate sociala și/sau economică, sau în risc de exluziune socială;

 • b) copiii cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în Municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

Centrul se adresează copiilor ai căror părinți (fie mama, tatăl sau reprezentantul legal) se află în perioada legală de creștere a copilului și doresc să se întoarcă la locul de muncă înainte de expirarea acestei perioade cât și copiilor ai căror părinți sunt în dificultate socio-economică.

 • (2) Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Acte necesare:

 • 1 .Cerere din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal (format tip);

 • 2 .Copie după certificatul de naștere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;

 • 3 .Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal (Certificat de naștere, buletin de identitate/carte de identitate/ permis de ședere obținut în condițiile legii, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, deces, etc.);

 • 4 .Copii ale actelor de identitate (certificate de naștere) ale celorlalți copii (dacă este cazul);

 • 5 . Adeverințe de salariat ale părinților/ reprezentanților legali. Pentru părintele care se află în concediu de creștere și îngrijire copil, în adeverința eliberată de angajator se va menționa obligatoriu perioada în care are suspendat contractul individual de muncă (începând cu dată... până la data...).

* în cazul părinților/ reprezentanților legali care sunt în somaj/în cautarea unui loc de munca, aceștia vor face dovada situației în care se află. - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • 6 .Fișa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie.

 • 7 .Adeverințe medicale părinți (de la medicul de familie).

 • 8 . Declarație privind informarea beneficiarului (format tip);

 • 9 .Cerere pentru efectuarea anchetei sociale ( dacă este cazul);

 • 10 .Alte documente, după caz.

 • b) Criterii de eligibilitate

 • - Cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creștere a copilului;

 • - Să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului București de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reședință în municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii; -Părintele/reprezentantul legal, să se afle în concediu de creștere și îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 60 de zile de la intrarea copilului în colectivitate;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al doilea copil;

 • - Unul dintre părinți este angajat DGASMB conform art. 67, pct. 10 din Contractul Colectiv de Muncă.

 • - părintele / reprezentantul legal care este în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București, c) Admiterea/Respingerea dosarului

Admiterea/Respingerea se face conform Procedurii privind admiterea și retragerea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în cadrul Centrelor de îngrijire și educație timpurie

Dosarele complete ale solicitanților se analizează de către o Comisie de admitere constituită la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, prin decizie a Directorului General.

în funcție de dosar, de evaluarea nevoilor socio-economice ale solicitantului, de numărul locurilor disponibile din centre, de disponibilul financiar și resursele umane ale instituției, comisia decide cu privire la admiterea/respingerea în Centru.

Comisia analizează și soluționează și cererile de retragere/reînscriere si suspendare a serviciilor din

Centre.

Criterii de prioritate:                                                           /y /

 • - Persoanele aflate în dificultate socio - economică;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul;                              /

 • - Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10).

După constituirea dosarului, secretariatul tehnic al comisiei solicită serviciului specializat, din cadrul D.G.A.S.M.B., realizarea anchetei sociale, pentru solicitanții care au depus la dosar cerere pentru efectuarea anchetei sociale pentru scutirea de la plată pentru serviciile sociale specializate, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și pentru cazurile referite în scris de către serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B.

în cazul străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene, efectuarea anchetei sociale de către personalul de specialitate D.G.A.S.M.B. este obligatorie.

Beneficiază de scutirea de plată părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-și pierde

capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri satr economică și socială, care are cel^pHțj care locuiește pe raza municipiului rfucureșii.

ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate c0piFS(n întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, șiDecizia Directorului General al prin care s-a aprobat acordarea baza completării și semnării Contrac

e Asistență Socială a Municipiului București cializate împreună cu dosarul coițvpi’ef staula rdarea serv/iciilor sociale și Angajamentului de\ 7/3 dir£CT'a ci WIAHAGEr'*EN(Sp!' S RSSUf’.SE'-GR

wâ. umane C/ ./)


plată. Acordarea serviciilor în cadrul centrului se face conform standardelor în domeniu în baza unui Contract pentru acordarea serviciilor sociale specializate.

d) Considerații generale cu privire la contribuția lunară de întreținere

Contribuția lunară aferentă serviciilor acordate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici ", reprezintă contravaloarea alocației zilnice de hrană, într-o lună, aprobată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) excluderea din Centru a beneficiarului;

 • b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • c) acordul pârtilor privind încetarea contractului;

 • d) scopul contractului a fost atins;

 • e) forța majoră, dacă este invocată.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici " sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. asigură pe timpul zilei activități de îngrijire, educație și supraveghere, în funcție de nevoile acestora;

 • 2. supraveghează stărea de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor

 • 3. asigură activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții/reprezentații legali ai beneficiarilor;

 • 4. asigură climatul favorabil dezvoltării personale și a abilităților pentru viață independenta a beneficiarilor;

 • 5. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • 6. realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

 • 7. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a părinților/reprezentanților legali ai beneficiarilor;

 • 8. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

 • 9. asigură hrana beneficiarilor centrului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe support electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • 3. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/redamațiilor, identificarea, șemrraterea^sisoluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

 • d) de asigurareacâiităjîKșeTvBtiilor sociale prin realizarea următoarelor activități: / "

  îhdardizate utilizate în procesul de acordare a servicii Jeeti seryicij liz;


 • 1. elabor^xeaiinșțț^^Htelor'St:

 • 2. realizarea k1 evaluări perind

  W;--

  liestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

  Page 7 of 14 • 3. realizarea,<uțKjfear£â și cenin Z/7           s

Q>’

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.elaborarea și transmiterea periodică a referatelor de necesitate privind resursele și evaluarea periodică a folosirii eficiente a acestora.

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optima în acord cu misiunea sa.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici " funcționează cu un număr de8 posturi, din care:

 • a) personal de conducere: 1 șef de birou ;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență: 6 ;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire - 1 muncitor necalificat;

 • d) voluntari.

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (l) Personalul de conducere: Șef Birou;

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

1) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție; m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar


(1) Personalul de specialitate poate fi: a) Educator M (341501) b) Psiholog (263411);

 • c) îngrijitor (531101);

 • d) Mediator social (532902)

 • e) Asistent medical (325901)

(2) Atribuții ale personal a) asigură derul
apelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor;i a prezentului regulament;


ÎLLvederCa soluționării cazurilor, identificării de resurse; litate;c) monitorizează respectarea standardelor d) sesizează conducerii centrului §tufețiEtl| nerespectare


 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) îngrijirea, supravegherea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • b) organizarea și asigurarea unui regim rațional de viață, în vederea dezvoltării normale, somatice și psihomotorii, a copiilor;

 • c) asigurarea unei alimentații raționale și individualizate copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3ani;

 • d) luarea măsurilor corespunzătoare pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

 • e) asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice și psihice a copiilor și a însușirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;

 • f) supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor;

 • g) acordarea primului ajutor și asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinți ori de către susținătorul legal;

 • h) dezvoltarea de programe de educație parentală;

 • i) evaluarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul centrelor de îngrijire și educație timpurie, în conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

 • j) informarea și consilierea părinților/ reprezentanților legali ai copiilor care se poate desfășura și la domiciliu;

 • k) depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • 1) îndeplinește și alte sarcini la cererea șefului ierarhic superior.

Educator M (341501)

Principalele atribuții / responsabilități:

 • - Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ

 • - Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copii pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate:

manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului:

 • - Amenajarea ariilor de stimulare/ colțuri/ zone/ centre de interes în sala de grupă, în vederea unei învățări stimulative și eficiente;

 • - Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume:

 • - Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante in fișa psihopedagogica; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • - Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • - Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

 • - Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • - Sesizează autoritățile competente pentru orice încălcare a drepturilor;

 • - Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

Psiholog (263411)

Principalele atribuții / responsabilități:

 • 1) Evaluarea și asigurarea suportului psihologic privind dezvoltarea abilităților beneficiarilor pentru o viață independentă în comunitate:

 • - selectarea instrumentelor de evaluare în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare ale beneficiarului;

 • - evaluarea stării psihologice a beneficiarilor în baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identificarea ariilor de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;

 • - identificarea factorilor de risc și crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea beneficiarului;

  • - elaborarea planului individual de dezvoltare;

  • - identificarea, evaluarea comportamentelor problematice și elaborarea planului de suport comportamental;

  • - înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind fiecare beneficiar;

  • - dezvoltarea programelor de instruire și 'modâw

  beneficiari și familie în vederea dezvohării>W4iiuplor


ea de traininguri, mese rotunde etc. pentru

_____...—.. ¥.  ______*------------~~..   —„..„/de viață independentă. *

 • 2) Asigurarea socializării beneficiarilor yi d^yoltajha Telațiilor armonioase în familie

 • - efectuarea observațiilor psihologice asup/a juiuj social și familial al beneficiarilor Serviciului;

 • - depistarea situațiilor conflictuale geniale de^frpzeAța»lieneficiarului în familie și de constrîngerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului; j   -


  uuircpi tn abilităților sociale ale


 • - facilitarea comunicării eficient£"învetfqȘ

familiei în procesul de învățare și relaționare

Page 11 of 14

 • - optimizarea și armonizarea relațiilor dintre beneficiarii și familia acestuia și a relațiilor acestuia cu comunitatea;

 • - realizarea ședințelor de consiliere cu familia / îngrijitorul pentru reducerea riscului de abandon și instituționalizare și implicarea familiei în programul de recuperare, depășirii unor situații conflictuale, problemelor de comportament etc.;

 • - acordarea suportului psihologic beneficiarului și familiei în participarea la diverse activități realizate la nivel de comunitate.

îngrijitoare (531101)

Principalele atribuții / responsabilități:

 • - îngrijire, supraveghere și întreținere pentru copiii de vârsta antepreșcolară (0 luni -3 ani);

 • - Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • - Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;

 • - Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare de sănătate;

 • - Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntâmpinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

 • - Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • - Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

 • - însoțește, supraveghează și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.

 • - Supraveghează în dormitor somnul copiilor;

 • - Asigură curățenia corespunzătoare a spațiilor în care se desfășoară activitățile (săli de joacă, recepție, sală pentru servitul mesei, dormitoare, curte interioară, alte dependințe);

 • - Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;

 • - Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

Mediator social (532902)

Principalele atribuții / responsabilități:

 • - Evaluează interlocutorul pe baza abilităților de comunicare non-verbală;

 • - Stabilește modul de comunicare în raport cu caracteristicile psiho-sociale ale subiecților;

 • - Transmite informații clar, ținându-se seama în limbajul folosit de pregătirea profesională, particularitățile interlocutorului și stare psihică a acestuia la momentul respectiv;

 • - Identifică nevoile și solicitările beneficiarilor privind aplicarea reglementărilor legale;

 • - îndeplinește și alte sarcini pentru o buna desfășurare a activităților din cadrul centrului la cererea superiorului ierarhic;

 • - Respectă normele P.S.L și S.S.M.;

 • - Sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;

 • - Respectă toate prevederile legale pentru calificare de mediator social;

 • - Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Asistent medical (325901)

Principalele atribuții / responsabilități:

 • - Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii

 • - Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) si activă (jocuri) a copiilor si condițiile în care se realizează aceasta.

 • - îndrumă personalul în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.

 • - Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării pe mâini a acestora si la servirea mesei.

 • - Controlează igiena individuală a copiilor, colaborând cu personalul pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.

  • - Izolează copiii suspecti de boli transmisibile si anunță urgent conducerea, familia sau reprezentantul legal.

  • - întocmește zilnic în centre evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absente ce depășesc 3 zile.

  • - Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din centre (săli de grupă, bloc alimentar,  dormitoare, grupuri sanitare, curte etc.) si spatiile de alimentație (bucătării si anexele acestora, săli  de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute ăi aducând opejativ la cunoștință medicului si, după caz, conducerii unității deficientele constatate.

  • - Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

  • - Constată abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

  • - Participă la întocmirea meniurilor săptămânale si la efectuarea periodică a ane alimentația copiilor.

  • - Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar si starea de sănătate a acestuia, cu ți persoanele care prezintă febră, diaree, infectii ale e, ad&sând la cunoștință conducerii aceste constatări.  pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite  • - Verifică starea de sănătate a per/bnajuțgi producerii de toxiinfectii alimentări^ .

  • - Urmărește si consiliază educ

  preșcolarilor, consemnând în fisele-m


  âăliți alimentar din centre în vederea prevenirii


  '/ .1 ii. . _                            . vv,. ■ « ,

  fee ^^.dezvoltării neuropsihomotone si a limbajului

  .op/lor rezultatul aprecierii.

  " .                                        j]
 • - Supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, iar în situatii de urgentă anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulantă, conducerea instituției, precum si familiile/reprezentantul legal al copiilor.

 • - Triaj epidemiologie

 • - Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din centre.

 • - Efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacantă, precum si alte triaje, atunci când este cazul.

 • - Depistează si izolează orice boală infectocontagioasă, informând conducerea despre aceasta.

 • - Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

 • - Evaluarea stării de sănătate

 • - Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice

 • - Acordă, în limita competentelor, la nevoie, primul ajutor, apelează Serviciul unic de urgentă - 112 si supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare.

 • - Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

 • - Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari.

 • - Colaborează cu personalul în susținerea prezentărilor privind educația pentru sănătate, cu demonstratii practice.

 • - Desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul personalului, inclusiv prin lecții si demonstratii de prim ajutor.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi: a) muncitor necalificat

Principalele atribuții / responsabilități:

Muncitorul necalificat colectează gunoiul din clădiri și curți, pastreaza curate aceste locuri, efectuează activități de completare a atribuțiilor îngrijitorilor/ îngrijitoarelor si ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare și răspundere de specialitate.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

Anexa34 la H.C.G.M.B. nr.

Z&2O


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

” CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0 - 3 ANI

ALEX”


ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social de zi „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - ALEX”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 43/25.02.2013 în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului si, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legal i/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social de zi„Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani -ALEX”, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 003320, CUI 15531230 și are sediul în B-dul. Nerva Traian, nr. 8, bloc M55, parter, sector 3, București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de zi „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - ALEX”, este de a asigura servicii care răspund nevoii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pt părinți sau reprezentanți legali. Serviciile oferite de centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copilul 0-3 ani sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familiaL

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social de zi „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani -ALEX”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinulnr. 27/03.01.2019privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

 • (3) Serviciul social de zi „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani -ALEX” este înființat prin HCGMB 43/25.02.2013.ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social de zi „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani -ALEX”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - ALEX” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

0 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • 1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;p) colaborarea centrului/uhității cu serviciul public de asistență socială.


 • (1) Beneficiarii serviciilor

copii cu vârsta 0-3 ani - ALEX” sunt’.

 • a) copii cu vârsta 0-3 ani aflați în situ

o situație de dificultate sociala si/saifeeb^orhigg', șah îi»r/sc de exluziune socială;

ffe 'A

V'1' . 1}


 • b) copiii cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în Municipiul București, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și copiii străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene

 • (2) Condițiile de acces în centru sunt următoarele:

 • a) Acte necesare:

 • - Cerere din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal ( format tip);

 • - Copie după certificatul de naștere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru;

 • - Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal (Certificat de naștere, buletin de identitate/carte de identitate/permis de ședere obținut în condițiile legii, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, certificat de deces, etc.);

 • - Copii ale actelor de identitate (certificate de naștere) ale celorlalți copii (dacă este cazul);

-Adeverințe de salariat ale părinților/reprezentanților legali. Pentru părintele care se află în concediu de creștere și îngrijire copil, în adeverința eliberată de angajator se va menționa obligatoriu perioada în care are suspendat contractul individual de muncă (începând cu data ... până la data...).

 • * în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în cautarea unui loc de munca, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeveriță eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • - Fișa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie;

 • - Adeverințe medicale părinți (de la medicul de familie).

 • - Declarație privind informarea beneficiarului (format tip);

 • - Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul);

 • - Alte documente, după caz.

 • b) Criterii de eligibilitate

 • - cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creștere a copilului;

 • - să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului București de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reședință în municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii; - părintele/reprezentantul legal, să se afle în concediu de creștere și îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 60 de zile de la intrarea copilului în colectivitate;

 • - părintele/reprezentantul legal se află în dificultate socio-economică;

 • - frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al copil;

 • - unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. conform art. 67, pct. 10 din Contractul Colectiv de Muncă.

 • - părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București.

 • c) Admiterea/Respingerea dosarului

 • - Dosarele complete ale solicitanților se analizează de către o Comisie de admitere constituită la nivelul D.G.A.S.M.B., prin decizie a Directorului General.

 • - în funcție de dosar, de evaluarea nevoilor socio-economice ale solicitantului, de numărul locurilor disponibile din centre, de disponibilul financiar și resursele umane ale instituției, comisia decide cu privire la admiterea/respingerea în „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - ALEX”.


  'L


 • - După constituirea dosarului, Secretariatul tehnic al comisiei solicită serviciului specializat, din cadrul D.G.A.S.M.B, realizarea anchetei sociale, pentru solicitanții care au depus la dosar cerere pentru efectuarea anchetei sociale pentru scutirea de la plată pentru serviciile sociale specializate, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani.

 • - Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București prin care s-a aprobat acordarea serviciilor sociale specializate împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor sociale și Angajamentului de plată.

 • - Acordarea serviciilor în cadrul centrului se face conform standardelor în domeniu în baza unui Contract pentru acordarea serviciilor sociale specializate.

 • - Copiii proveniți din familii cu dificultate socio-economică, beneficiază gratuit de serviciile Centrelor de îngrijire și educație timpurie, în baza evaluării situației sociale.

 • - Angajații D.G.A.S.M.B. beneficiază gratuit de serviciile Centrelor Antante, pentru copiii care sunt admiși în unul din aceste centre, atâta timp cât sunt angajați la D.G.A.S.M.B.

 • - Constituie criterii de prioritate următoarele:

 • - Persoanele aflate în dificultate socio — economică;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul;

 • - Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10 beneficiază de loc gratuit în centrele de îngrijire și educație timpurie aflate în subordinea D.G.A.S.M.B.)

 • d) Considerații generale cu privire la contribuția lunară

Contribuția lunară aferentă serviciilor acordate în„Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - ALEX”, reprezintă contravaloarea alocației zilnice de hrană, într-o lună, aprobată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.


 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a ) Constituie motive derezilierea contractului următoarele:

-refuzul obiectiv al părinților / reprezentanților legali ai copiilor care frecventează Centrul de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct printr-o cerere de retragere.

- nerespectarea în mod repetat de către beneficiar, părinții / reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Centrul de servicii sociale a regulamentului de organizare și funcționarea al furnizorului de servicii sociale


 • - încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de părinții / reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Centrul.

 • - retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale


 • - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale, schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale

 • - în situația în care părinții / reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Centrul nu achită contribuția lunară de întreținere, reziliereacontr actul ui se produce începând cu data de 10 ale lunii.


 • - în situația în care se recomandă, în ii           yaluări efectuate de personalul medical al centrului,

un consult de specialitate și nu se aSdti Itajfuî^e la specialist în termen de 10 zile.

 • - în situația în care părinții / reprezint;;: iții le'^anu aduc la cunoștința personalului centrului alergiile alimentare, intoleranta |!actp          etai copiilor care frecventează Centrul.


 • - în situația în care nu se resped '           '          '                       ...            .

beneficiar

 • b ) Constituie motive de încetare a contractului următoarele situații:

 • - excluderea din Centru a beneficiarului;

 • - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • - acordul pârtilor privind încetarea contractului;

 • - scopul contractului a fost atins;

 • - forța majoră, dacă este invocată.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - ALEX” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv Ia luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - ALEX” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social de zi „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani - ALEX” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. asigură pe timpul zilei activități de îngrijire, educație și supraveghere, în funcție de nevoile acestora;

 • 2. supraveghează stărea de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor

 • 3. asigură activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții/reprezentații legali ai beneficiarilor;

 • 5. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • 6. realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

 • 7. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a părinților/reprezentanților legali ai beneficiarilor;

 • 8. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

 • 9. asigură hrana beneficiarilor centrului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe support electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • 3. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

 • 2. întocmirea de propuneri pentru investiții;

 • 3. întocmirea de referate de necesitate;

 • 4. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social de zi „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta 0-3 ani -ALEX” funcționează cu un număr de 20 posturi, din care:

 • a) personal de conducere: 1 șef birou;

 • b) personal de specialitate: 18;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 muncitor necalificat;

 • d) voluntari.

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este conform prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Personalul de specialitate reprezintă 90% din totalul personalului.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este un șef birou.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu îsi îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • 1) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale si, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

p) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) psiholog-(263411)                                                    P

 • b) pedagog recuperare - (235205)

c)educator S- (234202)

 • d) lucrător social - (341203)

 • e) asistent medical - (325901)

f)medic - (221108)

g) îngrijitoare -(531101)

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de birou și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) îngrijirea, supravegherea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu struchir(i'^p&vi;dizate;

 • b) organizarea și asigurarea unui regim nițiuuufjte. ylață, în vederea dezvoltării normale, somatice și psihomotorii, a copiilor;

 • c) asigurarea unei alimentații rațioi^iffl și^^țiividualjzațeCopiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3ani;

 • d) luarea măsurilor corespiinzătâ^e^ pentru cjpșfețpa rezistenței specifice și nespect-fice a

  organismului copiilor;


  15


W-        7

 • e) asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice și psihice a copiilor și a însușirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;

 • f) supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor;

 • g) acordarea primului ajutor și asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinți ori de către susținătorul legal;

 • h) dezvoltarea de programe de educație parentală;

 • i) evaluarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul centrelor de îngrijire și educație timpurie, în conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

 • j) informarea și consilierea părinților/ reprezentanților legali ai copiilor care se poate desfășura și la domiciliu;

 • k) depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • 1) îndeplinește și alte sarcini la cererea șefului ierarhic superior.

 • (3) Atribuții ale psihologului:

 • a) Evaluarea și asigurarea suportului psihologic privind dezvoltarea abilităților beneficiarilor pentru o viață independentă în comunitate:

 • - selectarea instrumentelor de evaluare în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare ale beneficiarului;

 • - evaluarea stării psihologice a beneficiarilor în baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identificarea ariilor de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;

 • - identificarea factorilor de risc și crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea beneficiarului;

 • - elaborarea planului individual de dezvoltare;

 • - identificarea, evaluarea comportamentelor problematice și elaborarea planului de suport comportamental;

 • - înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind fiecare beneficiar;

 • - dezvoltarea programelor de instruire și moderarea de traininguri, mese rotunde etc. pentru beneficiari și familie în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă.

 • b) Asigurarea socializării beneficiarilor și dezvoltarea relațiilor armonioase în familie

 • - efectuarea observațiilor psihologice asupra mediului social și familial al beneficiarilor Serviciului;

 • - depistarea situațiilor conflictuale generate de prezența beneficiarului în familie și de constrîngerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului;

 • - facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale ale beneficiarilor și familiei în procesul de învățare și relaționare;

 • - optimizarea și armonizarea relațiilor dintre beneficiarii și familia acestuia și a relațiilor acestuia cu comunitatea;

 • - realizarea ședințelor de consiliere cu familia / îngrijitorul pentru reducerea riscului de abandon și instituționalizare și implicarea familiei în programul de recuperare, depășirii unor situații conflictuale, problemelor de comportament etc.;

 • - acordarea suportului psihologic beneficiarului și familiei în participarea la diverse activități

 • (4) Atribuții ale pedagogului de recuperare:

 • a) Comunicarea interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului, dar și pe baza abilităților de comunicare (verbală/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ

 • b) Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare și interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate

 • c) Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora.

 • d) Participarea la activitățile instructiv-educative specifice în funcție de interesul manifestat de copii urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • e) Elaborează și participă la aplicarea planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; studiază periodic profilul psihosocial și fizic al copilului a datelor relevante cuprinse în fișa psihopedagogică, fișa de observare zilnică a copilului și fișa de observare lunară a copilului; modifică planul personalizat ori de câte ori este nevoie pentru a evita o situație de criză

 • f) Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și la dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de sine și fața de lume

 • g) Alături de echipa pluridisciplinară stabilește: scopul de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice de stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • h) Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igienă a mediului;                               .

 • i) Identifică situațiile de, risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;           'J/i

(        (5) Atribuții ale educatorului S:                                           //   \

 • a) Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului, dar și pe baza abilităților de comunicare (verbală/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ:

 • b) Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare și interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate:

 • c) Planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea

copilului nou-venit în grupă; stabilirea șțjQȚ^onarea coerenta a activităților, estimarea atentă și revizuirea periodică a timpului aloc^t^id^i^y tbrne (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile ac^sforâ^K^vâ^re urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului:          o5Z


 • d) Participă la îngrijirea copilului prri^lezv’d acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei ui i

 • e) Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogica; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • f) Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • g) Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite;

 • h) Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • i) Sesizează autoritățile competente pentru orice încălcare a drepturilor;

 • j) Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

 • k) Respectă toate prevederile legale pentru calificare de educator- studii superioare;

 • (6) Atribuții ale lucrătorului social:

 • a) Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului, dar și pe baza abilităților de comunicare (verbală/ non-verbală);

 • b) Selectează forma adecvată de comunicare cu copilul și identifică deficiențele de comunicare ale acestuia,

 • c) Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare și interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate

 • d) Informarea periodică a familiei copilului cu privire la progresul acestuia, comportamentul social etc;

 • e) Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului în familie, atitudinea față de învățare, alte informații, pentru o cunoaștere a copilului din perspective diferite,

 • f) Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora. îndrumă și spijină familia către persoane/ instituții specializate și autorizate pentru consiliere și desfășurarea unor cursuri cu părinții (în calitate deinstructor autorizat);

 • g) Planificarea activităților specifice;

 • h) Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogică; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • i) Urmărește integrarea/ reintegrarea copilului în mediul familial și în comunitate; pledează pentru respectarea intereselor copilului și, alături de echipa pluridisciplinară, oferă consiliere socială familiei

 • j) Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

  desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

  1) Identifică situațiile de. risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

  m) Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;


  • (7) Atribuții ale asistentului medical:

  • a) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii

  • b) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a copiilor și condițiile în care se realizează aceasta.

  • c) îndrumă personalul în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.

  • d) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării pe mâini a acestora si la servirea mesei.

  • e) Controlează igiena individuală a copiilor, colaborând cu personalul pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.


  • f) Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent conducerea, familia sau reprezentantul legal.

  • g) întocmește zilnic în centre evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3 zile.

  • h) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din centre (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, grupuri sanitare, curte etc.) și spatiile de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului si, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.

  • i) Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

  • j) Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea instituției, precum și familiile/reprezentantul legal al copiilor.

  • k) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din centre.

  • 1) Efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul.

  • m) Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând conducerea despre aceasta.

  n) Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii           1 epidemic,

  conform sarcinilor repartizate de medic.

  o) Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice

  p) Acordă, în limita competentelor, la nevoie, primul ajutor, apelează Servici 112 și supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare.

  1 unic dș4irgență -


  • (8) Atribuții ale medicului:

  • a) Organizează și răspunde de activitatea de asistentă medicală acordată/opiilor c îngrijire, supraveghere și educație în c

  • b) Evaluează, completează și particip copilului, împreună cu echipa mulțiț în vigoare, pe care trebuie să le curtp c) Toate acțiunile și sarcinii^:
  documentelor din dosarul de servicii al u, conform standardelor minime de calitate și a manualului de proceduri al centrului; mai în interesul copilului; • d) Tratează cu respect, bună credință și înțelegere copilul și nu abuzează fizic, psihic sau moral starea acestuia;

 • e) Urmărește realizarea sarcinilor de serviciu de către personalul medico-sanitar și comunică șefului de centru orice abatere săvârșită de acesta;

 • f) Controlează, îndrumă și răspunde de aplicare a măsurilor de igienă și antiepidemice în vederea prevenirii infecțiilor interioare;

 • g) Informează conducerea unității asupra aspectelor deosebite privind supravegherea și îngrijirea copiilor;

 • h) Respectă confidențialitatea actului medical;

 • i) Respectă intimitatea fiecărui copil;

 • j) Respectă programul de lucru;

 • k) Acordă asistență medicală de urgență în limitele competențelor profesionale ce îi revin din autorizația de liberă practică;

 • 1) Respectă secretul de serviciu și confidențialitatea despre activitatea din centru și beneficiari ai centrului;

 • m) Aplică și respectă normele de protecția muncii și P.S.I;

n) Respectă regulamentul intern și R.O.F al instituției;

 • o) îndeplinește orice altă sarcină încredințată de șeful ierarhic superior, conform cu natura postului și activitatea pe care o desfășoară, sub rezerva legalității lor.

 • (2) Atribuții ale îngrijitoarei:

 • b) îngrijire, supraveghere și întreținere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);

 • c) Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • d) Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel Ia însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;

 • e) Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare de sănătate;

 • f) Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntâmpinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

 • g) Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • h) Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

 • i) însoțește, supraveghează și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.

 • j) Supraveghează în dormitor somnul copiilor;

 • k) Asigură curățenia corespunzătoare a spațiilor în care se desfășoară activitățile (săli de joacă, recepție, sală pentru servitul mesei,dormitoare, curte interioară, alte dependințe);

 • 1) Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;

 • m) Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fkmuncitor necalificat

(2) Atribuții ale muncitorului necalificat:

Muncitorii necalificați colectează gunoiul din clădiri și curți, păstrează curate aceste locuri, efectuează activități de completare a atribuțiilor îngrijitoarelor și ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare și răspundere de specialitate.

ARTICOLUL 12 Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.AnexaS-^a H.C.G.M.B. nr.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

” CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0 - 3 ANI

LA BUNICI”

ARTICOLUL 1 Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani La Bunici", aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 43/25.02.2013 în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali,vizitatori.

ARTICOLUL2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani la Bunici", înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București , acreditat conform Certificatului deacreditare seria AF nr. 003320, și are sediul în București, Sect.3, Str. Maximilian Popper, Nr.l7A.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”La Bunici”, este de a asigura servicii care răspund nevoii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali. Serviciile oferite de centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copilul 0-3 ani sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani La Bunici” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

 • (3) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani La Bunici” este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 43/25.02.2013.  ARTICOLUL 5

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social


  (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani La Bunici" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitateaplicabile.

  (2) Principiile care stau la baza activității "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani La Bunici” sunt:


  • a. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

  • b. protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește galitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și înteprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

  • c. asigurarea protecției împotriva abuzului și exploarării persoanei beneficiare;

  • d. deschiderea către comunitate;


  • e. asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

  • f. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social,prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

  • g. ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârtsta și gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • h. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanelor beneficiare;

  • i. asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

  • j. preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

  • k. încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;


  1. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

  m. asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

  n. responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea


  drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

  o. primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se confruntă la un moment dat;

  P-


  colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.  ARTICOLUL 6

  Beneficiarii serviciilor sociale

  Beneficiarii serviciilor sociale acordata în ^C^ptrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani La Bunici” sunt:          * V-   M

  a) copii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc'de într-o situație de dificultate socială și/sa^ economică b) copiii cetățenilor români cu doime iiițUș^u cuprinsă între 0-3 ani, și copiii străinilor-^are nu ârft al Uniunii Europene sau al/Spațiului Econoîțilă'Emo ---

  Page Tofl6


  (1)


  rare de părinți, părinții acestora se află 1 ih rk de excluziune socială;

  cdțni^ în Municipiul București, cu vârsta 'enieyromână, cetățenia unui alt stat membru :an, i niei cetățenia Confederației f Ivețiene.

  '[s  9

  .W*' cV -v y0^

  ■ ROî£


Centrul se adresează copiilor ai căror părinți (fie mama, tata sau reprezentantul legal) se află în perioada legală de creștere a copilului și doresc să se întoarcă la locul de muncă înainte de expirarea acestei perioade cât și copiilor ai căror părinți sunt în dificultate socio-economică.

 • (2) Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 • a ) Acte necesare pentru înscriere :

 • 1. Cerere din partea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal (format tip);

 • 2. Copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită admiterea în Centru;

 • 3. Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal (certificat de naștere,

buletin de identitate/carte de identitate, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, deces, etc);

 • 4. Copii ale actelor de identitate (certificate de naștere) ale celorlalți copii (dacă este cazul);

 • 5. Adeverințe de salariat ale părinților/reprezentanților legali. Pentru părintele care se află în concediu de creștere și îngrijire copil, în adeverința eliberată de angajator se va menționa obligatoriu perioada în care are suspendat contractul individual de muncă (începând cu data...până la data...)

 • *în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în cautarea unui loc de muncă, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeverință eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • 6. Fișa medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie;

 • 7. Adeverințe medicale părinți (de la medicul de familie);

 • 8. Declarație privind informarea beneficiarului (format tip);

 • 9. Cerere pentru efectuarea anchetei sociale (dacă este cazul);

 • 10. Alte documente, după caz.

 • b ) Criterii de eligibilitate:

 • - Cererea trebuie depusă înainte de întoarcerea la serviciu a părintelui/reprezentantul legal care s-a aflat în perioada legală de creștere a copilului;

 • - Să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului Bcurești de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reședință în Municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;

 • - Părintele/reprezentantul legal, să se afle în concediu de creștere și îngrijire copil urmând a se întoarce la serviciu în termen de maxim 60 de zile de la intrarea copilului în colectivitate;

 • - Părintele/reprezentantul legal se află în dificultate socio-economică;

 • - Frați sau surori frecventează centrul, cucondiția care beneficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru al doilea copil;

 • - Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. conform art.67, pct.10 din Contractul Colectiv de Muncă.

 • - Părintele/reprezentantul legal care sete în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza situațiilor de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și care locuiește pe raza municipilului București, c) Admiterea/Respingerea dosarului:

Admiterea/Respingerea se face conform Procedurii privind admiterea și retragerea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în cadrul Centrelor de îngrijire și educație timpurie

Dosarele complete ale solicitanților se analizează de către o Comisie de admitere constituită la nivelul Direcției Generale de Asistență Sggiaiă-ajvlunicipiului București, prin decizie a Directorului în funcție de dosar, de evaluarea nevoilor socio-economice ale solicitantului, de numărul locurilor disponibile din centre, de disponibilul financiar și resursele umane ale instituției, comisia decide cu privire la admiterea/respingerea în Centru.

General.


Comisia analizează și soluționează și cererile de retragere/reînscriere si suspendare a serviciilor din Centre.

Criterii de prioritate:

 • - Persoanele aflate în dificultate socio - economică;

 • - Frați sau surori care frecventează centrul;

 • - Unul dintre părinți este angajat D.G.A.S.M.B. (conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 67 pct. 10).

După constituirea dosarului, secretariatul tehnic al comisiei solicită serviciului specializat, din cadrul D.G.A.S.M.B., realizarea anchetei sociale, pentru solicitanții care au depus la dosar cerere pentru efectuarea anchetei sociale pentru scutirea de la plată pentru serviciile sociale specializate, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani și pentru cazurile referite în scris de către serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B.

în cazul străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene, efectuarea anchetei sociale de către personalul de specialitate D.G.A.S.M.B. este obligatorie.

Beneficiază de scutirea de plată părintele/reprezentantul legal care este în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială, care are cel puțin un copil în întreținere cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, și care locuiește pe raza municipiului București.

Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București prin care s-a aprobat acordarea serviciilor sociale specializate împreună cu dosarul complet stau la baza completării și semnării Contractului pentru acordarea serviciilor sociale și Angajamentului de plată. Acordarea serviciilor în cadrul centrului se face conform standardelor în domeniu în baza unui Contract pentru acordarea serviciilor sociale specializate.

d) Considerații generale cu privire la contribuția lunară de întreținere:


Contribuția lunară aferentă serviciilor acordate în "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Scăpărici", reprezintă contravaloarea alocației zilnice de hrană, într-o lună, aprobată prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

 • (3) Condițiile de încetarea a servi Constituie motiv de încetare a sei a) b) c) d) e)


  Excluderea din Centru a b/ne .IcjaFUlulț

  Expirarea duratei pent"*j^tiWcbejat|bontractul; Acordul părților privin^ Wctlircțt' Scopul contractului a fost ațin

  Forța majoră dacă este invocat^^^  age 5 of 16


 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de „Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani la Bunici” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe Ia procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor pivind intervenția socială care se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu.

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani La Bunici au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani la Bunici" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. asigură pe timpul zilei activități de îngrijire, educație și supraveghere, în funcție de nevoile acestora;

 • 2. supraveghează stărea de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor

 • 3. asigură activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții/reprezentații legali ai beneficiarilor;

 • 4. asigură climatul favorabil dezvoltării personale și a abilităților pentru viață independenta a beneficiarilor;

 • 7. elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a părinților/reprezentanților legali ai beneficiarilor;

 • 8. monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute;

 • 9. asigură hrana beneficiarilor centrului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris sau pe support electronic, distribuite în comunitate sau prin intermediul canalelor media ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 3. informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților sau serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoareloractivități:

 • 1. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoareloractivități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea, aplicarea și centralizarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1 .elaborarea și transmiterea periodică a referatelor de necesitate privind resursele și evaluarea periodică a folosirii eficiente a acestora.

Centrul dispune de un management și o administrare eficiente care îi asigură sancționare, optimă în acord cu misiunea sa.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal d) voluntari.


• 4 13;                    f

/

c) personal cu funcții adnnnjstrativ^ go necalificat;

k .Ml Ju vi—

) > J                                           __

spdtmrire, întreținere-reparații, deservire -X-Thttnpitor ^\age7ofl6

•A A                 li

LL • ( 2) Raportul angajat/beneficiar este conform prevederilor legale în vigoare.

Personalul de specialitate reprezintă 80% din totalul personalului, numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este de 1 post pentru șeful de centru.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere: Șef birou

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • 1) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție; m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență Personal de specialitate și auxiliar

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență . Personal de specialitate și auxiliar

 • 1) Personalul de specialitate:

 • a) Educator- 234202

 • b) Pedagog recuperare-235205

 • c) Lucrător social-532908                                                 i

 • d) Animator socio-educativ-516907

 • e) îngrijitoare copii-531101

 • f) Asistent medical generalist- 2221

 • g) Psiholog-263411

 • 2) Atribuțiile personalului de specialitate

 • a) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) Colaborează cu specialiștii din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificarea resurselor;

 • c) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) Sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii serviciului și respectării legislației;

 • g) Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Personalul fiecărui centru de îngrijire și educație se subordonează Șefului de birou și îndeplinește


următoarele atribuții:

a) îngrijirea, supraveghereqxfTe angajat specializat sau protoe^aje-b) organizarea și asigurarea /nufc și psihomotorii, a copiile^ c) asigurarea unei alimen^fppiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani, prin personalul rtitt^ specializate;

ioițțil de viață, în vederea dezvoltării normale, somatice

 • d) luarea măsurilor corespunzătoare pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

 • e) asigurarea unui program educativ complex, adaptat pe grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice și psihice a copiilor și a însușirii deprinderilor igienice adecvate vârstei;

 • f) supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor;

 • g) acordarea primului ajutor și asigurarea îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinți ori de către susținătorul legal;

 • h) dezvoltarea de programe de educație parentală;

 • i) evaluarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul centrelor de îngrijire și educație timpurie, în conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

 • j) informarea și consilierea părinților/ reprezentanților legali ai copiilor care se poate desfășura și la domiciliu;

 • k) depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • 1) îndeplinește și alte sarcini la cererea șefului ierarhic superior.

Educator S (234202)

Principalele atribuții /responsabilități:

 • - Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului în funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului, dar și pe baza abilităților de comunicare (verbală/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ;

 • - Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare și interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate;

 • - Planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atentă și revizuirea periodică a timpului alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului:

Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

 • - Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante în fișa psihopedagogica; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • - Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • - Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării acHvrTăȚîrot>.,verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a mate/iai^rpuse 14/mșpoziția copiilor cu prilejul

Page 10 df desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite;

 • - Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • - Sesizează autoritățile competente pentru orice încălcare a drepturilor;

 • - Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

 • - Respectă toate prevederile legale pentru calificare de educator- studii superioare;

Pedagog recuperare(235205)

Principalele atribuții / responsabilități:

 • - Comunicarea interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ

 • - Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații in relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate

 • - Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora.

 • - Participarea la activitățile instructiv-educative specific în funcție de interesul manifestat de copii urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

 • - Elaborează și participă la aplicarea planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; studiază periodic profilul psihosocial si fizic al copilului a datelor relevante cuprinse în fișa psihopedagogică, fișa de observare zilnică a copilului și fișa de observare lunară a copilului; modifică planul personalizat ori de câte ori este nevoie pentru a evita o situație de criză - Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și la dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de sine și fața de lume

 • - Alături de echipa pluridisciplinară stabilește: scopul de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice de stimulare si recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • - Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

 • - Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri da prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;                 i ,, /

  • - Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

  • - Sprijină ceilalți membri ai echipeițduQdiâcfipîî

  • - Respectă toate prevederile legale pefitru căfifîc

  r^ire;

  ap\de pedagog recuperare; /     (

  - Respectă secretul profesional confid Intern, Codul de Etică și Metocfc|ogiarx3eJ । vigoare.

  - Lucrător social (532908) 1    1                                                                                                                                 ’v

  Principalele atribuții / responsabilități:

  A 4

  ențin^tateq privind activitatea desfășurată, Regulamentul Atcru/ ăjH'dbate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în

  Page 11 of 16 • - Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală);

 • - Selectează forma adecvată de comunicare cu copilul și identifică deficiențele de comunicare ale acestuia,

 • - Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate

 • - Informarea periodică a familiei copilului cu privire la progresul acestuia, comportamentul social etc;

 • - Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului în familie, atitudinea față de învățare, alte informații, pentru o cunoaștere a copilului din perspective diferite,

 • - Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora, îndrumă și spijină familia către persoane/ instituții specializate și autorizate pentru consiliere și desfășurarea unor cursuri cu părinții (în calitate de instructor autorizat);

 • - Planificarea activităților specifice;

 • - Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante in fișa psihopedagogica; completează fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

 • - Urmărește integrarea/ reintegrarea copilului în mediul familial și în comunitate; pledează pentru respectarea intereselor copilului și, alături de echipa pluridisciplinară, oferă consiliere socială familiei

 • - Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • - Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

 • - Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • - Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

Animator socio-educativ-516907

Principalele atribuții / responsabilități:

 • - Conștientizează rolul său în echipa multidisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

 • - Organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării și comunicării , pe baza unui plan de activități iar la finalul acestora va proceda la

 • - Descoperă și cultivă aptitudinile beneficiarilor și efectuează diverse lucrări practice, potrivit aptitudinilor fiecăruia;

 • - Organizează concursuri pe diverse teme pentru a stimula sentimentul de valorizare, creșterea stimei de sine în rândul beneficiarilor;

 • - Participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea Planului individualizat de asistență și îngrijire, implementarea activităților de recuperare-socializare, conform nevoilor și preferințelor personale ale beneficiarilor și evaluarea progresului beneficiarilor în conformitate cu obiectivele propuse;

 • - își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția socială și legislația specifică activității proprii;

 • - Acționează în conformitate cu Standardele minime de calitate existente, asumându-și rolurile corespunzătoare;

 • - încurajează și sprijină beneficiarii să manifeste inițiativă, să-și organizeze și să execute, pe cât posibil autonom acțiuni și activități cotidiene;

 • - Primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le are;

 • - Stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției precum și cu rudele beneficiarilor și colaboratorii din afara instituției;

-Colaborează cu personalul de specialitate în dezvoltarea și menținerea relației beneficiarilor cu familia și comunitatea locală;

-Aplică proceduri de intervenție în situații de urgență medicală,

-Consolidează deprinderile de igienă personală ale copilului;

- Participă la servirea mesei,

 • - Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurării acestor activități;

 • - Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite, aplică normele de igiena a mediului;

-Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajinor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;              I /

-Sesizează autoritățile competente pentru orice încălcare a drepturilor. /y îngrijitoare (531101)

Principalele atribuții / responsabilități:                             /

 • - îngrijire, supraveghere și întreținere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);

 • - Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față desine și față de lume;

  -Participă la servirea mesei, la schimb^esCco^jî contribuind astfel la însușirea corectă si n;nn comportament civilizat, adecvat normflor^^k - Semnalează cu promptitudine echipei pjurkpv stare de sănătate;

  fch^de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, .a deprinderilor igienico-sanitare și premisele unutW^-x

  X 1 \                      yy

  n                                                //^                 ’■? \

  uplipare orice modificare legată de corn: lament, 1316


 • - Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntâmpinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

 • - Identifică situațiile de risc, înlătură situațiile de risc și acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlăturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

 • - Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

 • - însoțește, supraveghează și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.

 • - Supraveghează în dormitor somnul copiilor;

 • - Asigură curățenia corespunzătoare a spațiilor în care se desfășoară activitățile (săli de joacă, recepție, sală pentru servitul mesei,dormitoare, curte interioară, alte dependințe);

 • - Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;

 • - Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

Asistent medical (325901)

Principalele atribuții / responsabilități:

 • - Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii

 • - Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) si activă (jocuri) a copiilor si condițiile în care se realizează aceasta.

 • - îndrumă personalul în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.

 • - Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării pe mâini a acestora si la servirea mesei.

 • - Controlează igiena individuală a copiilor, colaborând cu personalul pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.

 • - Izolează copiii suspecti de boli transmisibile si anunță urgent conducerea, familia sau reprezentantul legal.

 • - întocmește zilnic în centre evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absente ce depășesc 3 zile.

 • - Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din centre (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, grupuri sanitare, curte etc.) si spatiile de alimentație (bucătării si anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute si aducând operativ la cunoștință medicului si, după caz, conducerii unității deficientele constatate.

 • - Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

 • - Constată abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

 • - Participă la întocmirea meniurilor săptămânale si la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația copiilor.

 • - Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar si starea de sănătate a acestuia, cu

interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii aceste constatări.

 • - Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din centre în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.

 • - Urmărește si consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie si a limbajului preșcolarilor, consemnând în fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

 • - Supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, iar în situatii de urgentă anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulantă, conducerea instituției, precum si familiile/reprezentantul legal al copiilor.

 • - Triaj epidemiologie

 • - Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din centre.

 • - Efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacantă, precum si alte triaje, atunci când este cazul.

 • - Depistează si izolează orice boală infectocontagioasă, informând conducerea despre aceasta.

 • - Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

 • - Evaluarea stării de sănătate

 • - Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice

 • - Acordă, în limita competentelor, la nevoie, primul ajutor, apelează Serviciul unic de urgentă - 112 si supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare.

 • - Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

 • - Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari.

 • - Colaborează cu personalul în susținerea prezentărilor privind educația pentru sănătate, cu demonstratii practice.                                                     »

 • - Desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul personalului, inclusiv prin lecții si demonstratii de prim ajutor.

Psiholog- 263411

Principalele atribuții / responsabilități:

 • - selectarea instrumentelor de evaluare în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare ale beneficiarului;

 • - evaluarea stării psihologice a beneficiarilor în baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identificarea ariilor de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;

 • - identificarea factorilor de risc și crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea beneficiarului;

 • - elaborarea planului individual de dezvoltare;

 • - identificarea, evaluarea comportamentelor problematice și elaborarea planului de suport comportamental;

 • - înregistrarea într-un registru a intervențiiloipnyind fiecare beneficiar;

 • - dezvoltarea programelor de instrui fe^și (ăioderhrva de traininguri, mese rotunde etcl pentru beneficiari și familie în vederea dezvoltării-Abili .;\'lor de viață independentă.

 • 2) Asigurarea socializării beneficiarjlorU dczydliarca relațiilor armonioase în familie ii3

 • - efectuarea observațiilor psihologul                 sgcial și familial al beneficiarilor Serviciului;

 • - depistarea situațiilor conflictuale generate de prezența beneficiarului în familie și de constrîngerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului;

 • - facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale ale beneficiarilor și familiei în procesul de învățare și relaționare;

 • - optimizarea și armonizarea relațiilor dintre beneficiarii și familia acestuia și a relațiilor acestuia cu comunitatea;

 • - realizarea ședințelor de consiliere cu familia / îngrijitorul pentru reducerea riscului de abandon și instituționalizare și implicarea familiei în programul de recuperare, depășirii unor situații conflictuale, problemelor de comportament etc.;

 • - acordarea suportului psihologic beneficiarului și familiei în participarea la diverse activități realizate la nivel de comunitate.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi :

 • a) muncitor necalificat

Principalele atribuții / responsabilități:

Muncitorul necalificat colectează gunoiul din clădiri și curți, pastreaza curate aceste locuri, efectuează activități de completare a atribuțiilor Îngrijitorilor/ îngrijitoarelor si ale altor membri ai echipei, care nu presupun calificare și răspundere de specialitate.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului București;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.AnexaS^la H.C.G.M.B. nr.^S^.9?.'/^1^

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

” CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0 - 3 ANI MARIA”ARTICOLUL 1

Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social de zi "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Maria", aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 43/2013 în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social „Centrul de îngrijrie și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Maria, înființat și administrat de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, acreditat conform Certificatului de acreditare seria: AF nr: 003320 și sediul în București, sector 3, strada Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de zi "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Maria" este de a asigura servicii care răspund nevoii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 si 3 ani și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora, cât si a unor activități de sprijin, consiliere, educare pt părinți sau reprezentanți legali. Serviciile oferite de centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copilul 0-3 ani sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social de zi "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Maria " funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

 • (3) Serviciul social de zi"Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Maria" este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr, 43/2013 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social "Centrul de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Maria " se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile j


atificate prin lege și în celelalte acte
internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani - Maria " sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • 1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale