Hotărârea nr. 292/2020

HOTARAREnr. 292 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 410/2016 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE OPEREI CORNICE DE COPII

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2016 privind aprobarea organigramei, a numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Operei Comice de Copii

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2973/15.06.2020 și al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 4122/15.06.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 19/13.07.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 95/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 291/14.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Operei Comice pentru Copii nr. 867/05.06.2020;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.l Art. 5 alin. (3) din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2016 aprobarea organigramei, a numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Operei Comice de Copii se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.5 (3) Veniturile proprii ale Operei Comice pentru Copii provin din încasările realizate din vânzarea biletelor de spectacol, a materialelor cultural - promoționale pe care instituția le produce (caiete program, DVD-uri, CD-uri, cărți, albume, reviste, cartonașe, autocolante, baloane, tricouri, sacoșe, pixuri, puzzle-uri, jocuri, șepci, insigne, umbrele și alte suveniruri) și din taxe de participare la ateliere/workshop-uri, ghidaje, taxe fotografiere/filmare, valorificarea drepturilor de autor pentru operele și materialele letrice, audio, foto, video din patrimoniul instituției. Instituția mai poate obține venituri din comercializarea produselor sau obiectelor realizate în regie proprie sau destinate promovării activității instituției, inclusiv intermedierea vânzării produselor de acest tip sau conexe obiectului de activitate al Operei Comice pentru Copii produse de terți, venituri din închirierea temporară a unor spații sau a echipamentelor și logisticii pe care o deține, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și mijloace fixe) ca și din onorariile și comisioanele provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, alte activități specifice, cu respectarea dispozițiilor legale incidente în vigoare.”

Art.II Art. 41 alin. (2) din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2016 aprobarea organigramei, a numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Operei Comice de Copii se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.4Î (2) Veniturile proprii ale Operei Oomice pentru Copii pot rezulta din vânzarea biletelor de spectacol, a materialelor cultural*- promoționale pe care instituția le produce (caiete

program, DVD-uri, CD-uri, cărți, albume, reviste, cartonașe, autocolante, baloane, tricouri, sacoșe, pixuri, puzzle-uri, jocuri, șepci, insigne, umbrele și alte suveniruri), din taxe de participare la ateliere/workshop-uri, ghidaje, taxe de fotografiere/filmare, valorificarea drepturilor de autor pentru operele și materialele letrice, audio, foto, video din patrimoniul instituției. Instituția mai poate obține venituri din comercializarea produselor sau obiectelor realizate în regie proprie sau destinate promovării activității instituției, inclusiv intermedierea vânzării produselor de acest tip sau conexe obiectului de activitate al Operei Comice pentru Copii produse de terți, venituri din închirierea temporară a unor spații sau a echipamentelor și logisticii pe care o deține, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și mijloace fixe) ca și din onorariile și comisioanele provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, alte activități specifice, cu respectarea dispozițiilor legale incidente în vigoare.”

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2016 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Opera Comică pentru Copii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.