Hotărârea nr. 291/2020

HOTARAREnr. 291 din 2020-07-15 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 4813/18792DG/13.07.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 40/14.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 302/15.07.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 1399 posturi, din care 72 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 81/2020 își încetează aplicabilitatea.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, secter 5


lucur^ști, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

ANEXA NR. 2 LA H.C.G.M.B. NR. 2905?<#■ 2Q2.Q

STAT DE FUNCTiÎ


nr. crt.

Compartimentul Funcția

Nivel studii

Grad/treaptă profesională

Anexa la Legea 153/2017în baza careia se stabilește salariul de bază

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

i

DIRECTOR GENERAL

1 s

1_______n______

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

CABINET DIRECTOR GENERAL

2

Consilier

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

3

Consilier

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

4

Consilier

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

TOTAL

3

BIROU REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT

5

Șef Birou

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

6

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

7

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

8

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

9

Inspector de specialitate

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

10

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

TOTAL

6

BIROU CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI INTEGRITATE

11

Șef Birou

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

12

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

13

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit,b

14

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b*

15

Inspector de specialitate

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

16

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

TOTAL

6

i Pj

BIROU AUDIT INTERN

17

Șef Birou

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

18

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

19

Auditor

s

IA

Anexa VIU Cap II lit A pet IV lit b

20

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

21

Auditor

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

22

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

TOTAL

6

DIRECȚIA RUNOS

23

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

SERVICIUL RESURSE UMANE

24

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

25

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

26

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

27

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

28

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

29

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VUI Cap II lit A pet IV lit b

30

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

31

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap U lit A pet IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL SALARIZARE

32

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

33

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap 11 lit A pet IV lit b

34

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

35

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

36

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

37

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

38

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap 11 lit A pet IV lit b

39

Inspector de specialitate

s

n

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚIA JURIDICĂ

40

DIRECTOR

S 1

11

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

SERVICIUL AVIZARE JURIDICĂ

41

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit 41

42

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit tP 5c

43

Consilier juridic

s

IA

1                     lin

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit br Țr

44

Consilierjuridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit l?»

45

Consilier juridic

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b • \

46

Consilierjuridic

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

47

Consilierjuridic

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

48

Consilierjuridic

s

II

Anexa VllțCap II lit A pet IV lit b

d:RECT

i^^iS a RESURSeLOR -(n ■5, UMANE
TOTAL

__L»

J____

SERVICIUL CONTENCIOS

49

Șef Serviciu

S

11       .

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

50

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

51

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

52

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

53

Consilier juridic

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

54

Consilier juridic

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

55

Consilier juridic

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

56

Consilier juridic

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚIA ECONOMICĂ

57

DIRECTOR

I II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL BUGET

58

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

59

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

60

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

61

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

62

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

63

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

64

Inspector de specialitate

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

65

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL CONTABILITATE

66

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II Iii A pct IV lit a

67

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

68

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

69

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

r

70

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

71

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

72

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

73

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

v O x

SERVICIUL FINANCIAR

74

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

75

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

76

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

77

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

78

Casier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

79

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

80

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

81

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚIA ACHIZIȚII

82

DIRECTOR

1 s

1___________li__!

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL ACHIZIȚII

PUBLICE

83

Șef Serviciu

S

ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

84

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

85

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

86

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

87

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

88

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

89

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

90

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL ACHIZIȚII CENTRALIZATE

91

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

92

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

93

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

94

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

95

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

96

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

97

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

98

Inspector de specialitate

s

Debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV li^b Ț ,

TOTAL

8

_

DIRECȚIA PROGRAME-PROIECTE             ।

99

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit gj

■■

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE             1, . 'ȘL - • <

’.<S

100

Șef serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lil£V%/ /

101

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap^jjiț^pct IV^it

. -Bl RECI


SUttSEl. UMANE


V.102

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

103

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

104

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

105

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

106

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

107

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

108

Șef serviciu

s

11

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

109

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

110

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

111

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

112

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

113

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

114

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

115

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ PROIECTE

116

Șef serviciu

s

II

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit a

117

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

118

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

119

Inspector de specialitate

s

Debutant

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit b

120

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

121

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

122

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

123

Inspector de specialitate

s

n

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL STRATEGII ȘI PROGRAME

124

Șef serviciu

s

ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

125

Inspector de specialitate

s

ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

126

Inspector de specialitate

s

ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

127

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

128

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b '

129

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

130

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

l i' ■■f7 I

131

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

/ v ■     / /      //

TOTAL

8

SERVICIUL MONITORIZARE SI AVIZARE PROGRAME PROIECTE

’Z

132

Șef serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

133

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

•«—a—*-

134

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

135

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

136

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

137

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

138

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

139

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE PROGRAME - PROIECTE

140

Șef serviciu

s

11

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

141

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\ / \

142

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

143

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

144

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

145

Inspector de specialitate

S DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

146

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

147

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

’VX

US direcția

TOTAL

8

MAMAGEMCMTUL Hg RESURSEUOR n \\ti    UMAME Jt/

148

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

DIRECȚIA TEHNICĂ

149

Director

s 1

__n___L

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

Ac,

150

Șef Serviciu

s

îi

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a ;

151

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lil^P'^ ’

152

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct 1V lit

153

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV litrfe

'■ș

154

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV hpb

155

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit'£ â

•S.SdV, r

A

St i*’’ , ■

156

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct I\\lit iiJ< 3

157

Inspector de specialitate

S

debutant

Anexa V4JI Cap II lit A pct IV lit ** 7

TOTAL

1 8

T                  1

SERVICIUL ADMINISTRATIV

158

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

159

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

160

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

161

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

162

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

163

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

164

Inspector de specialitate

s

11

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

165

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL APROVIZIONARE

ȘI MENTENANȚĂ

166

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

167

Arhivar

M

11

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

168

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

169

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

170

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

171

Muncitor Calificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

172

Muncitor Calificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

173

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

174

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

175

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

176

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

177

Muncitor necalificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

178

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

179

Șofer

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

180

Magaziner

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

15

COMPARTIMENT SSM, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI MEDIU

181

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit b

182

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

2

_

DIRECȚIA PATRIMONIU

183

DIRECTOR

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL PATRIMONIU Șl CADASTRU

184

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit a

185

Inspector de specialitate

s

I

Anexa Vili Cap 11 lit A pct IV lit b

186

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

187

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

188

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

189

Inspector de specialitate

s

11

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

190

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

191

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

192

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap fi lit A pct IV lit b

TOTAL

9

BIROU ADMINISTRARE SPAȚII LOCATIVE

193

Șef Birou

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

194

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

195

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

196

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

197

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

198

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

6

DIRECȚIA INVESTIȚII

199

DIRECTOR

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL INVESTIȚII

200

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

201

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

202

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

203

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

204

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

205

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b •

206

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bSS', xP

207

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b ' J '

TOTAL

8

1             -*-------------Ț------

/ a

SERVICIUL AVIZE, CERTIFICĂRI INVESTIȚII

208

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

209

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct FV lit h *

210

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b -A;

211

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b      ™■ș> $ I


A.d.S.M.u jT DIRFCTOh^\.

<■


212

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

213

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

214

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

215

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL SUPORT SPITALE ADMINISTRATIV

216

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

217

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

218

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

219

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

220

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

221

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

222

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

223

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

224

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

225

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

226

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

227

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

228

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

229

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

230

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

231

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

232

Muncitor Calificat

M;G

IV

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

233

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

234

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

235

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

236

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

237

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

22

238

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT (MEDICAL)

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE

239

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE

240

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

241

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

242

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

243

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

244

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

245

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

246

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

247

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIU Cap II lit A pct IV lit b

248

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

249

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

250

Inspector de specialitate

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

11

SERVICIUL RECEPȚII SPITALE

251

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

252

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

253

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

254

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

255

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

256

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

257

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A ppt IV lit b

258

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

259

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

260

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

261

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

262

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

263

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

264

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

265

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

266

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

267

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

268

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

269

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

270

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b '   <

271

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b *7?

272

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b \ "v

273

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b     X)

//^c'P,Ut^

(? DIRECȚIA

ȘMA!W6EMENTUU g ;EsdRSE'-OR m

UMANE274

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

/

/ '*■

VJ

5?

275

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

276

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

277

Referent

M

I

Anexa VIII Cap 11 lit A pet IV lit b

278

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

279

Referent

M

II

Anexa VIII Cap 11 lit A pet IV lit b

280

Referent

M

11

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

281

Referent

M

II

Anexa VIII Cap 11 lit A pet IV lit b

282

Referent

M

11

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

283

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

284

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

285

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

286

Referent

M

1!

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

287

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

288

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

289

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

290

Inspector

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

291

Inspector

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

292

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

293

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

294

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

295

Referent

M

I

Anexa VIII Cap 11 lit A pet IV lit b

296

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

297

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

298

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

299

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

300

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

301

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

302

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

303

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

304

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

305

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

306

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

307

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

308

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

TOTAL

58

VQ-gÂ

SERVICIUL PRESĂ ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII

309

Șef serviciu

S

n

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

310

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

311

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

312

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

313

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

314

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

315

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

316

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

317

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

318

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

319

Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

TOTAL

11

BIROU REGISTRATURĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

320

Șef birou

s

11

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a

321

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap 11 lit A pet IV lit b

322

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

323

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

324

Statistician medical

M

principal

Anexa II Cap I pct.a 4

325

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit b

TOTAL

6

COMPARTIMENT SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI PUNCT FOCAL

326

Medic

S

primar

Anexa II Cap I pct.a 4

327

Medic

s

primar

Anexa II Cap I pct.a 4

328

Medic

s

specialist

Anexa II Cap I pct.a 4

329

Asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct.a 4

330

Medic

S

primar

Anexa 11 Cap I pct.a 4

331

Asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct.a 4      .3$; *•

332

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit^ <o

333

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit

334

Asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct.a 4 j ic

TOTAL

9

DIRECȚIA MEDICINĂ ȘCOLARĂ                  5 .

335

DIRECTOR

S

n 1

Anexa VIII Cap II lit A pet IV lit a\ |>)FtECT,A

AGEMEHTUL

RESURSELOR umaneMqiaSERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

336

Șef serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

337

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

338

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

339

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

340

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

341

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit b

342

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

343

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

344

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

345

Inspector de specialitate

S

11

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

346

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

10

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 1

347

medic coordonator

s

Anexa II Cap I pct 1.4

348

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

349

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

350

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

351

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

352

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

353

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

354

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

355

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

356

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

357

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

358

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

359

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

360

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

361

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

362

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

363

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

364

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

o M 4 X

365

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

366

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

367

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

368

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

369

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

Mi

370

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

371

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

X>—/

372

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

373

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

374

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

375

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

376

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

377

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

378

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

379

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

380

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

381

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

382

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

383

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

384

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

385

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

386

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

387

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

ifs PIRECȚIA

388

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

389

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1 Ui MAHAGEMEt* i OL % li® RF.SU«SE'-OR umane

\\țx               y

390

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

391

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

392

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

393

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

394

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

395

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4          ■

396

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

397

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4 ' U

398

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4 >   §5

Wți ? j

399

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

; v'?

400

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4        'ți-

401

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4           z

402

asistent medical

PL

debutant

/Anexa IlCap I pct a4

403

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

404

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

405

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

406

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

407

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

408

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

409

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

410

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

411

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

412

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

413

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

414

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

415

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

416

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

417

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

418

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

419

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

420

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

421

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

422

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

423

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

424

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

425

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

426

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

427

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

428

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

429

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

430

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

431

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

432

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

433

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

434

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

435

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

5- -—

436

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

/ / \

437

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

438

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

439

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

*

i

\ ( ■’    / /           rf

440

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

! / /

441

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

442

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

443

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

444

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

445

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

446

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

/ //■

447

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

/ //

448

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

f

449

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

450

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

/ /\

451

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

\ \

452

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

\

453

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

\

454

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

455

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

456

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

457

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

458

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

//                  '-jSX

459

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

fi T oîRECȚIA

Hz ~ «..«cntul zA

460

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

ti -                    2'

„r-.-llRSEUOH ,JJ>)

461

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

uma«e 3//

462

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

463

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

464

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

tiu but»,.     //

465

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

466

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

467

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

468

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

469

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

470

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

471

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

■ă

472

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

l

473

asistent medical

PL

debutant

Anexa UCap I pct a4

TOTAL

127

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 1

474

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

475

medic

S

Anexa UCap I pct a 4

476

medic

S

primar

Anexa UCap I pct a4

477

medic

S

primar

Anexa UCap I pct a4

478

medic

S

primar

Anexa UCap I pct a4

479

medic

S

Anexa UCap I pct a4

480

medic

s

Anexa UCap I pct a4

481

medic

s

Anexa UCap I pct a4

482

medic

s

Anexa UCap I pct a4

483

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

484

medic

s

Anexa UCap I pct a4

485

medic

s

Anexa UCap I pct a4

486

medic

s

Anexa UCap I pct a4

487

medic

s

Anexa UCap I pct a4

488

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

489

medic

s

Anexa UCap I pct a4

490

medic

s

Anexa UCap I pct a4

491

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

492

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

493

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

494

medic

s

Anexa UCap I pct a4

495

medic

s

Anexa UCap I pct a4

496

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

497

medic

s

Anexa UCap I pct a4

498

medic

s

Anexa UCap I pct a4

499

medic

s

Anexa UCap I pct a4

500

medic

s

Anexa UCap I pct a4

501

medic

s

Anexa UCap I pct a4

f O M

502

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

503

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

f /     \ v

504

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

505

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

506

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

< j-y/

507

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

508

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

509

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

510

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

511

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

512

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

513

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

514

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

515

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

516

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1     /1\

517

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

// \

518

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

V/   \

519

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

520

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

521

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

522

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

523

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

524

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

525

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

526

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

TOTAL

53

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 2

V.s RESURjEi-u ’A-p utr..c-t'1E C/

527

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

\‘A*'                ■ //

528

medic

S

primar

Anexa IlCap I pct a4

529

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

530

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

vc

531

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

.  .               V W

532

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

533

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4       *0

534

medic

s

Anexa IlCap I pct a4     £»

,;2.

535

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

536

medic

s

specialist

Anexa IlCap l pct a4

1

537

medic

s

specialist

Anexa IlCap I ret a4      &

538

medic

s

specialist

1,1 .

Anex<i IlCap I pct a4 X , <1 4

539

medic

S

specialist

Anexa UCap 1 pct a4

//-i.     ___ //.I7   < 2 _> uj             x

r—                              0.7' a'#

_____________ v\ rx                  \__-—                                            3 <f: \ '        1 I —1---1—:—;—1---1—1—1----1———.—,—।—.—.— __________                                                       O

540

medic

S

specialist

Anexa UCap I pct a4

541

medic

S

specialist

Anexa UCap I pct a4

542

medic

S

primar

Anexa UCap I pct a4

543

medic

S

specialist

Anexa UCap I pct a4

544

medic

S

primar

Anexa UCap I pct a4

545

medic

S

primar

Anexa UCap I pct a4

546

medic

S

primar

Anexa IlCap I pct a4

547

medic

S

specialist

Anexa UCap I pct a4

548

medic

S

Anexa UCap l pct a4

549

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

550

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

551

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

552

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

553

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

554

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

555

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

556

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

557

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

558

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

559

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

560

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

561

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

562

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

563

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

564

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

565

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

566

soră medicală

M

principal

Anexa UCap I pct a4

567

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

568

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

569

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

570

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

571

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

572

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

573

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

574

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

575

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

576

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

577

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

578

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

579

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

580

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

581

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

582

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

583

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

584

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

585

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

586

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

587

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

588

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

589

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

590

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

591

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap 1 pct a4

592

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

593

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

594

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

595

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

596

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

597

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

598

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

599

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

600

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

601

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap l pct a4

602

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

603

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4     ^>'5 '

604

asistent medical

S

principal

Anexa UCap I pct a4 s

605

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

606

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4 1 .

607

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

608

asistent medical

S

principal

_____ArwoSEflCnȚ 1 pct a4

—xk

609

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

610

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

611

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

612

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

613

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

614

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

615

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap 1 pct a4

616

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

617

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

618

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

619

asistent medical

S

principal

Anexa UCap I pct a4

620

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

621

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

622

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

623

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

624

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

625

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

626

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

627

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap 1 pct a4

628

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

629

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

630

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

631

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

632

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

633

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

634

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

635

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

636

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

637

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

638

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

639

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

640

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

641

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

---\ 4^

642

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

A 5             \\

643

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

644

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

Zi-t i,7     *

l '■             & 1        I            ,

645

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

J 1

646

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

647

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

648

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

L.

649

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

-or*-*-

650

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

651

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

652

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

653

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

654

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

655

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

656

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

657

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

658

asistent medical

PL

debutant

Anexa UCap I pct a4

659

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

660

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

661

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

662

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

TOTAL

136 |

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 2

/ff r4RECTIA C

663

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

//y 91 RECII a

664

medic

S

primar

Anexa UCap I pct a4

RESURSELOR

665

medic

S

Anexa IlCap I pct a4

VVă. UMANE

666

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

\£ _     - z

667

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

668

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4          -1l)L      .        1/ /

669

medic

s

Anexa IlCap I pct a4        \              Jfc-,

670

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4           J

671

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

672

medic

s

Anexa UCap I pct a4 /  %

2 ■

?* "

673

medic

s

Anexa UCap I pct a4      țș.

674

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

• ș-

675

medic

s

Anexa UCap l pct a4           fy,

676

medic

s

Afexa IlCap 1 pct a4

m.

■Crtj

677

medic

S

specialist

Anexa UCap I pct a4

678

medic

S

Anexa UCap I pct a4

679

medic

S

Anexa UCap I pct a4

680

medic

S

primar

Anexa UCap I pct a4

681

medic

S

Anexa UCap I pct a4

682

medic

S

specialist

Anexa UCap I pct a4

683

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

684

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

685

medic

s

Anexa UCap I pct a4

686

medic

s

Anexa UCap I pct a4

687

medic

s

Anexa UCap I pct a4

688

medic

s

Anexa UCap I pct a4

689

medic

s

Anexa UCap I pct a4

690

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

691

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

692

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

693

asistent medical

S

principal

Anexa UCap I pct a4

694

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

695

asistent medical

SSD

principal

Anexa UCap I pct a4

696

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

697

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

698

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

699

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

700

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

701

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

702

asistent medical

M

principal

Anexa UCap I pct a4

703

asistent medical

SSD

principal

Anexa UCap I pct a4

704

soră medicală

M

principal

Anexa UCap I pct a4

705

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

706

asistent medical

M

principal

Anexa UCap I pct a4

707

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

708

asistent medical

PL

debutant

Anexa UCap I pct a4

709

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

710

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

711

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

712

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

713

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

714

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

715

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

716

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

TOTAL

54

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 3

717

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

718

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

719

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

720

medic

s

Anexa UCap I pct a4

721

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

722

medic

s

Anexa UCap I pct a4

723

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

724

medic

s

Anexa UCap I pct a4

725

medic

s

Anexa UCap I pct a4

726

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

727

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

728

medic

s

primar

Anexa IlCap 1 pct a4

729

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

730

medic

s

Anexa UCap I pct a4

731

asistent medical

PL

debutant

Anexa UCap I pct a4

732

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

733

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

734

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

735

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

736

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

737

medic

s

Anexa UCap I pct a4

738

asistent medical coordonator

PL

Anexa UCap I pct 1.4       Si

739

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4        '<   |

740

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4     '/ST 1

741

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4 1 S? 1

742

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

743

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4 ,

744

asistent medical

PL

principal

, Anexa UCap l pct a4 \


w


£j\PECTnV*'


V745

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

746

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

747

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

748

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

749

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

750

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

751

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

752

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

753

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

754

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

755

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

756

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

757

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

758

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

759

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

760

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

761

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

762

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

763

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

764

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

765

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

766

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

767

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

768

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

769

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

770

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

771

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

772

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

773

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

774

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

775

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

776

asistent medical

PL

Anexa IlCap 1 pct a4

777

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap 1 pct a4

778

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

779

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap 1 pct a4

780

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap 1 pct a4

781

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

782

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

783

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

784

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

785

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

786

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

787

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

788

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

789

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

790

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

791

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

792

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

793

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

794

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

795

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

796

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

797

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

798

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

799

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

800

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

801

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

802

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

803

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

804

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

805

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

806

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

807

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4         _ <?

808

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

809

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

810

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

811

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4 ! w

812

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4 *

813

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

814

asistent medical

PL

principal

z Anexa IlCap I pct a4     \

erecția ^maNacsmentul^ 5 RSSURSeLOR .m UMANE

W ,
. cwW.Y ,7$* «


815

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

816

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

817

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

818

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

819

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

820

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap 1 pct a4

821

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

822

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

823

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

824

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

825

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

TOTAL

109

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 3

826

medic coordonator

S

Anexa UCap I pct 1.4

827

Medic

s

Anexa IlCap 1 pct a4

828

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

829

medic

s

Anexa UCap I pct a4

830

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

831

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

832

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

833

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

834

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

835

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

836

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

837

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

838

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

839

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

840

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

841

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

842

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

843

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

844

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

s( .O' __L

845

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

846

medic

s

Anexa IlCap 1 pct a4

*

847

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

848

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

849

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

/

850

medic

s

Anexa UCap I pct a4

851

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

852

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

853

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

854

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

855

asistent medical coordonator

PL

Anexa IlCap I pct 1.4

856

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

857

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

858

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

859

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

860

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

861

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

862

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

863

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

864

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

865

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

866

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

867

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

868

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

869

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

870

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

871

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

li.S MAUAGEMENTUU

(Li RESURSELOR

UMANE y/J

872

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

873

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

874

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

875

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

876

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

■/ v

877

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

878

medic

S

primar

Anexa IlCap I pct a4

fete £

879

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

7J‘           iTÎ

880

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

881

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

AJp.S.f’'- <$■

882

asistent medical

PL

, Anexa UCap I net a4           <

883

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

884

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

885

asistent medical

PL

debutant

Anexa UCap I pct a4

886

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

TOTAL

J_ 61

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 4

887

medic coordonator

S

Anexa UCap I pct 1.4

888

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

889

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

890

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

891

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

892

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

893

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

894

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

895

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

896

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

897

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

898

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

899

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

900

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

901

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

902

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

903

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

904

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

905

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

906

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

907

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

908

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

909

asistent medical coordonator

PL

Anexa IlCap I pct 1.4

910

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

911

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

912

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

913

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

914

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

915

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

916

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

917

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

918

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

919

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

920

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

921

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

922

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

923

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

924

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

925

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

926

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

927

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

928

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

929

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

930

soră medicală

M

principală

Anexa IlCap I pct a4

931

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

932

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

933

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

934

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

935

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

936

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

937

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

938

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

939

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

940

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

941

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

942

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

943

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

944

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4           «

945

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4 .S', <

946

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4     x

947

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4 | cl

948

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

949

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

950

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4 X, Â,,/Zy direcția ov I > < niauagenientul^!

U5 RESURSELOR m,

WS- UMANE -y/

\\> //

951

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pet a4

952

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

953

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pet a4

954

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

955

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

956

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

957

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

958

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

959

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

960

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

961

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

962

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

963

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

964

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

965

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

966

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

967

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

968

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

969

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

970

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

971

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

972

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

973

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

974

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

975

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

976

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

977

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

978

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

979

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

980

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

981

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pet a4

982

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pet a4

983

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pet a4

TOTAL

97

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 4

984

medic coordonator

S

Anexa IlCap I pet 1.4

985

medic

S

Anexa IlCap I pet a4

986

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

987

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

988

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

989

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

990

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pet a4

991

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

992

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

993

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pet a4

994

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

995

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

996

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pet a4

997

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pet a4

998

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

999

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1000

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1001

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1002

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1003

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1004

asistent medical coordonator

PL

Anexa IlCap I pet 1.4

1005

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1006

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1007

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1008

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1009

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1010

asistent medical

SSD

principal

Anexa IlCap I pet a4

1011

medic

S

specialist

Anexa IlCap I pet a4

1012

medic

S

specialist

Anexa IlCap I pet a4

1013

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4            s.

1014

medic

S

specialist

Anexa IlCap I pet a4        i

1015

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

1016

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4       * .

1017

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

medic

S

1018OiRECTIA

»*MA!tAGEMENTUI-C

ilȘ

\\t-

resurselor m UMANE

\\

1019

medic

S

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1020

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1021

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1022

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1023

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1024

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1025

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1026

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1027

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1028

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1029

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1030

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

TOTAL

47 |

1

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 5

1031

medic coordonator

S

Anexa IlCap I pct 1.4

1032

medic

S

primar

Anexa IlCap I pct a4

1033

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1034

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1035

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1036

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1037

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1038

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1039

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1040

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1041

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1042

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1043

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1044

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1045

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1046

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1047

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1048

asistent medical coordonator

PL

Anexa IlCap I pct 1.4

1049

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1050

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1051

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1052

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1053

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

%

1054

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1055

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1056

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1057

soră medicală

M

principal

Anexa IlCap I pct a4

1058

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1059

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1060

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1061

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1062

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1063

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1064

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1065

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1066

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1067

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1068

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1069

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1070

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1071

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1072

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1073

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1074

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1075

asistent medical

PL

Anexa IlCap 1 pct a4

1076

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1077

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1078

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1079

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1080

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1081

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1082

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1083

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4       ,

4-

1084

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4        jj

O r

1085

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1086

asistent medical

PL

principal

Anexă. IlCap I pct a4^sawc/j.

’s?     ---C
;    A.3.S.Nt-'-    >?

OIRECV v.

>M * "-t>'


1087

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1088

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1089

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1090

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1091

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1092

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1093

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap 1 pct a4

1094

asistent medical

S

principal

Anexa UCap I pct a4

1095

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1096

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1097

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1098

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1099

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1100

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1101

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1102

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1103

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1104

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1105

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1106

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1107

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1108

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1109

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1110

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1111

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1112

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1113

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1114

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1115

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

TOTAL

85

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 5

1116

medic coordonator

S

Anexa IlCap I pct 1.4

1117

medic

S

Anexa IlCap I pct a4

1118

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1119

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1120

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1121

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1122

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1123

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1124

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1125

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1126

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1127

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1128

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1129

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1130

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1131

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1132

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1133

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1134

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1135

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1136

asistent medical coordonator

PL

Anexa IlCap I pct 1.4

1137

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1138

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1139

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1140

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1141

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1142

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1143

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1144

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1145

medic

S

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1146

asistent medical

SSD

principal

Anexa IlCap I pct a4

1147

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1148

medic

S

Anexa IlCap I pct a4        ,\V' 'r_

1149

medic

S

primar

" \     * o ■*

Anexa IlCap I pct a4 St-1      ...

1150

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4 ■>’

1151

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4           \ Ji'‘i

1152

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4;    ?■      ,\i*

1153

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1154

asistent medical

PL

, Anexa IlCap I pct a4      '3.    './ £1 1155

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1156

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1157

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1158

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1159

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1160

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1161

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

TOTAL

46

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 6

1162

medic coordonator

S

Anexa UCap I pct 1.4

1163

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1164

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1165

medic

s

primar

Anexa UCap I pct a4

1166

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1167

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1168

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1169

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1170

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1171

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1172

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1173

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1174

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1175

medic

s

specialist

Anexa UCap I pct a4

1176

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1177

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1178

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1179

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1180

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1181

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1182

medic

S

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1183

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1184

medic

S

Anexa IlCap I pct a4

1185

asistent medical coordonator

PL

Anexa IlCap I pct 1.4

1186

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1187

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1188

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1189

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

4        / *

1190

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1191

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1192

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1193

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1194

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1195

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1196

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1197

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

/ /z

1198

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

1199

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

/ /V

1200

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1201

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1202

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1203

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1204

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1205

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1206

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1207

asistent medical

S

principal

Anexa IlCap I pct a4

1208

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

//£'

1209

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

HZ direcția o\

1210

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

iHwa'.iagemeni u s>

U 4       irrSELOR ț»

1211

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1212

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1213

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1214

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1215

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1216

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4        St' .<

1217

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4      o '

ufea.

1218

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4     -

1®. ? '

1219

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4        9=

WF - !

1220

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4         >

1221

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

J.,

1222

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1223

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1224

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1225

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1226

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1227

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1228

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1229

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1230

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1231

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1232

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1233

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1234

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

1235

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1236

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

1237

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1238

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1239

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1240

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1241

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1242

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1243

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1244

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1245

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

1246

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1247

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1248

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1249

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1250

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1251

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1252

asistent medical

PL

debutant

Anexa IlCap I pct a4

1253

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1254

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1255

asistent medical

PL

Anexa UCap I pct a4

0

1256

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1257

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

4*-   /                " A

1258

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

6 «3 M

1259

asistent medical

S

Anexa IlCap I pct a4

1260

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1261

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

/ !

1262

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

_                  ,.A

1263

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1264

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1265

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1266

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1267

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1268

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1269

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1270

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1271

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1272

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

TOTAL

111

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 6

1273

medic coordonator

S

Anexa IlCap I pct 1.4

1274

medic

S

primar

Anexa IlCap I pct a4

1275

medic

•S

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1276

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

liS CORECȚIA

I^MĂ'JAGEMEHTUL^

1277

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1278

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1279

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1280

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

HS resurselor m

UMANE

1281

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1282

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

o ÎV?

1283

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1284

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1285

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

O

1286

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1287

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

w ?

1288

medic

s

Anexa IlCap I pct a4 ,

1289

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1290

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

’X

•d

3

3

1291

asistent medical coordonator

PL

Anexa IlCap I pct 1.4

1292

asistent medical

PL

principal

1293

asistent medical

PL

1294

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1295

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1296

asistent medical

PL

Anexa IlCap 1 pct a4

1297

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1298

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1299

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1300

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1301

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1302

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1303

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1304

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1305

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1306

medic

S

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1307

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1308

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1309

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1310

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

TOTAL

38

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ UNIVERSITĂȚI

1311

medic coordonator

S

Anexa IlCap I pct 1.4

1312

medic

S

primar

Anexa IlCap I pct a4

1313

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1314

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1315

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1316

medic

s

Anexa IlCap I pct a4

1317

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1318

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1319

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1320

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1321

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1322

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1323

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

z.-AAVi

1324

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

/       1 *i

1325

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

/? 'Ar zA *

1326

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

'//) /

1327

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

z£.y

1328

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1329

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1330

medic

s

primar

Anexa IlCap I pct a4

1331

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pct a4

1332

asistent medical coordonator

PL

Anexa IlCap I pct 1.4

1333

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1334

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1335

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1336

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

li3  direcția

1337

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1338

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1339

asistent medical

PL

principal

Anexa UCap I pct a4

1340

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap 1 pct a4

iță RESUî<SEt-OH B uifiA>SE J

1341

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1342

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1343

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1344

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

.......'

1345

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1346

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1347

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1348

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1349

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1350

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1351

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1352

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1353

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

1354

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

'tM-

1355

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pct a4

1356

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pct a4

TOTAL

46

r J

CABINETE MEDICALE STOMATOLOGIE UNIVERSITĂȚI

1357

medic coordonator

S

Anexa IlCap I pet 1.4

1358

medic

S

primar

Anexa IlCap I pet a4

1359

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1360

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1361

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

1362

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1363

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

1364

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1365

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

1366

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1367

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1368

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pet a4

1369

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1370

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1371

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

1372

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

1373

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

1374

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pet a4

1375

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pet a4

1376

medic

s

primar

Anexa IlCap I pet a4

1377

medic

s

specialist

Anexa IlCap I pet a4

1378

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1379

medic

s

Anexa IlCap I pet a4

1380

asistent medical coordonator

PL

Anexa IlCap I pet 1.4

1381

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1382

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1383

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

1384

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1385

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap 1 pet a4

1386

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap 1 pet a4

1387

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1388

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1389

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1390

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1391

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1392

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1393

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1394

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1395

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

1396

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

1397

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

1398

asistent medical

PL

principal

Anexa IlCap I pet a4

1399

asistent medical

PL

Anexa IlCap I pet a4

TOTAL

43

1399

TOTAL POSTURI: din care:

POSTURI CONDUCERE:

POSTURI EXECUȚIE:


72 1327


Anexele la Legea 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

• Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptele profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal'1, subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".• Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.


• Transformările/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu


respectarea prevederilor legale în vigoare.

• In cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General. Funcția de medic coordonator din statul de funcții se poate asimila conform Anexei II Cap.I PCT 1.4 din Legea


153/2017(Persoanele care exercita aceasta funcție,beneficiază de majorarea salariului de baza cu 5%).


Funcția de asisțent.coordonator din statul de funcții se poate asimila conform Anexei II Cap.I PCT 1.4 din Legea 152W^^ffi^^£tt;țgre exercita aceasta funcție .beneficiază de majorarea salariului de baza cu 15%) conform intrării il^6^aJ9U<5'4-?i^îi.                                                                  _


MKWȘTy irectdr A ieneral/întocmit,

Director R/txOS Paula Bălan


Anexa nr. 3

IaH.C.G.M.B nr. 23 4 / I5~o£ 2-OZ0

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Regulament de Organizare și Funcționare

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (denumită în continuare și „A.S.S.M.B. ’) este serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Municipiului București, înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (denumită în continuare „HC.G.M.B”) nr. 378/09.12.2008, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 298/31.08.2009.

Art. 1.1. SIGLA

Sigla A.S.S.M.B. este parte componentă a antetului menționat la alin. 1.2. și este identificată după cum urmează:

ASSMi

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Art. 1.2. ANTETUL

Antetul A.S.S.M.B. este identificat după cum urmează:

ASSMEPrimăria Capitalei


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Antetul se va aplica, pe toate adresele interne și pe toate trimiterile oficiale ale A.S.S.M.B., precum și pe echipamentele, utilajele și mijloacele auto pe care le are în dotare.                                  i

Art. 2 A.S.S.M.B. este organizată și funcționează în baza Ordonanței de urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu, modificările și completările ulterioare și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.C.G.M.B. și Dispozițiilor Primarului General.

Art. 3 A.S.S.M.B. își are sediul în Municipiul București, str. Sfânta Ecaterina, nr.3, sector 4, și își desfășoară activitatea și in locația din Mun. București, bld. Dimitrie Cantemir, nr.l, bl.B2,scara 4, parter, sector 4 (adresa de corespondență).

Art. 4 Patrimoniul aflat în administrarea A.S.S.M.B se stabilește prin H.C.G.MLB.^jjfȘ^^itregește și/sau se diminuează, după caz. în condițiile legii.

y o Ni A

I \ T 't

A.

A            -


CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul de activitate al A.S.S.M.B îl constituie:

 • ■ Asigurarea unui management eficient și eficace în unitățile sanitare publice pentru care s-a transferat managementul asistenței medicale, conform O.U.G. nr. 162/2008 cu modificările și completările ulterioare;

 • ■ Administrarea și întreținerea clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice, precum și a terenurilor aferente, în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare cu paturi conform art. 16 din O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul public al Municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București. Acestea se transmit în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul O.U.G. nr. 162/2008 și a H.G. nr. 1567/2008 privind aprobarea Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, precum și a criteriilor care stau la baza acestui transfer;

 • ■ Evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi;

 • • Exercitarea ansamblului de atribuții și competențe preluate de la Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • ■ Asigurarea acordării asistenței medicale și de medicină dentară, preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • ■ Activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din domeniul său de competență;

 • ■ Implementarea și coordonarea de programe/proiecte în domeniul sănătății publice la nivelul Municipiului București;

 • ■ Asigurarea promovării pe toate canalele media a programelor privind promovarea sănătății și de educație pentru sănătate, a proiectelor și a programelor de sănătate publică realizate de către Primăria Muncipiului București prin A.S.S.M.B., a actelor medicale, a personalului medical cfin unitățile sanitare și din rețeaua de medicină școlară aflate în subordinea A.S.S.M.B., precum și a investițiilor realizate în unitățile sanitare aflate în administrare prin contractarea de produse și/sau servicii;

 • ■ Coordonarea, monitorizarea si verificarea procesului de atragere de finanțări externe pentru și prin unitățile sanitare aflate în administrare;

 • • Acordarea de sprijin/suport unităților sanitare aflate in administrarea A.S.S.M.B. prin punerea la dispoziție a resurselor de care acestea au nevoie. /                           _   .

CAPITOLUL III STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 6 A.S.S.M.B. cuprinde în structura sa organizatorică: 10 Direcții, 26 servicii, 5 birouri, 2 compartimente, 1 cabinet, 608 cabinete medicale medicină generală și stomatologie sector 1-6 și universități, după cum urmează:

 • ■ în subordinea Directorului General se află următoarele structuri:

 • 1. Cabinet Director General;

 • 2. Biroul Registratură și Secretariat;

 • 3. Biroul Control Intern Managerial și Integritate;

 • 4. Biroul Audit Intern;

 • 5. Direcția Programe - Proiecte, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Implementare Proiecte;

 • b) . Serviciul Managementul Proiectelor;

 • c) . Serviciul Asistență Tehnică Proiecte;

 • d) . Serviciul Strategii și Programe;

 • e) . Serviciul Monitorizare și Avizare Programe-Proiecte.

 • f) . Serviciul Urmărire Contracte Programe-Proiecte;

 • 6. Direcția Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare (RUNOS), ce are în componență: a). Serviciul Resurse Umane;

 • b). Serviciul Salarizare.

 • 7. Direcția Juridică, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Avizare Juridică;

 • b) . Serviciul Contencios.

 • 8. Direcția Economică, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Buget;

 • b) . Serviciul Contabilitate;

 • c) . Serviciul Financiar.

 • 9. Direcția Achiziții, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Achiziții Publice;

 • b) . Serviciul Achiziții Centralizate;                                                  /

■ în subordinea Directorului General Adjunct se află următoarele structuri:      /

 • 1. Direcția Tehnică, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Urmărire Contracte;                                                 I ii (

 • b) . Serviciul Administrativ;

 • c) . Serviciul Aprovizionare și Mentenanță;

 • d) . Compartiment SSM, Situații de Urgență și Mediu.

 • 2. Direcția Patrimoniu, ce are în componență:                                  wCiPlt/Z

 • a) . Serviciul Patrimoniu și Cadastru;

 • b) . Biroul Administrare Spații Locative;

4. Serviciul Suport Spitale Administrativ.

■ în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) se află următoarele structuri:
 • 1. Direcția Managament și Structuri Unități Sanitare, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Management Spitale;

 • b) . Serviciul Recepții Spitale;

 • 2. Serviciul Presă și Promovarea Sănătății;

 • 3. Biroul Registratură și Statistică Medicală;

 • 4. Compartimentul Sănătate Publică și Punct Focal

 • 5. Direcția Medicină Școlară, ce are în componență:

Serviciul Medicină Școlară, ce are în subordine:

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 1;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 2;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 3;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 4;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 5;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 6;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Universități.

CAPITOLUL IV A. ATRIBUȚIILE GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Art. 7 în vederea realizării obiectului său de activitate, A.S.S.M.B. are în administrare următoarele unități sanitare publice cu paturi: 1. Spitalul Clinic "Sf. Maria";

 • 2. Spitalul Clinic "Filantropia";

 • 3. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dan Theodorescu";

 • 4. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila";

 • 5. Spitalul Clinic Colentina;

 • 6. Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino";

 • 7. Spitalul Clinic de Ortopedie- Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor";

 • 8. Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia";

 • 9. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan";

 • 10. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa";


 • 11. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu";

 • 12. Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș",

 • 13. Spitalul Clinic "Colțea";

 • 14. Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca";

 • 15. Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele";

 • 16. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu";

 • 17. Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”;

 • 18. Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri “Sf. Stelian”;*

 • 19. Spitalul de Psihiatrie Titan “Prof. Dr. Constantin Gorgos”;


Art. 8 Pentru realizarea obiectului său de activitate, A.S.S.M.B. are următoarele atribuții generale:

 • 1. Sprijină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice aflate în administrare și urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economică la nivelul comunităților locale;

 • 2. Sprijină procesul implementării proiectelor, la nivelul unităților sanitare publice aflate în administrare, prin coordonarea și supervizarea activităților de către structuri proprii cu atribuții specifice în acest domeniu;

 • 3. Asigură managementul asistenței medicale prin structurile cu atribuții specifice în acest domeniu;

 • 4. înaintează, prin structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, propuneri privind reorganizarea, restructurarea, structura organizatorică, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al Ministerului Sănătății și aprobă statul de funcții, statul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare, corespunzătoare, ale acestor unități sanitare, către C.G.M.B.;

 • 5. Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite pentru unitățile sanitare publice aflate în administrare și ordonator terțiar de credite pentru A.S.S.M.B.;

 • 6. Controlează modul de utilizare de către unitățile sanitare publice, aflate în administrare, a fondurilor alocate, împreună cu reprezentanți ai C.G.M.B./ai Comisiei de Sănătate.

 • 7. Asigură prin bugetul aprobat de C.G.M.B., realizarea proiectelor/programelor de promovare a sănătății populației conform indicatorilor solicitați prin aceste proiecte;

 • 8. Asigură cheltuielile pentru bunuri, servicii și investiții necesare întreținerii și funcționării cabinetelor medicale din unitățile de învățământ preșcolar, școlar și universitar de stat, precum și completarea cheltuielilor de personal în unități de învățământ, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinație, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.9 A.S.S.M.B. poate închiria spații situate în imobilele din domeniul public al Municipiului București, aflate în administrarea sa, în condițiile legii. în calitate de titular al dreptului de administrare al imobilelor, va organiza procedura de licitație, va încheia contractele de închiriere, va urmări respectarea prevederilor contractuale, va încasa contravaloarea chiriilor și va vira în procent de 100% la Bugetul Municipiului București, sumele facturate.

Art. 10 Managementul asistenței medicale se realizează prin:

1.

2.

3.


Evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi și în alte structuri, aflate în domeniul său de competență, stabiliți prin ordin al Ministrului Sănătății și contractului de management;


Activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din unitățile sanita e din domeniul său de competență;

Evaluarea, coordonarea și monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curative și profilactice din unitățile sanitare aflate în administrare, luând măsuri pentru asigurarea accesului 1 asistența medicală a oricărei persoane cu domiciliul pe raza Municipiului București;

 • 4.


 • 5.

 • 6.

 • 7. Colectarea și înregistrarea datelor privind sănătatea populației, utilizând informațiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;

 • 8. Identificarea problemelor de sănătate publică sau amenințărilor la adresa sănătății comunității;

 • 9. Realizarea de studii asupra problemelor de sănătate ale populației din teritoriul Municipiului București;

 • 10. Stabilirea de relații de colaborare cu instituții și organizații, în vederea desfășurării unor acțiuni comune în domeniul sănătății publice;

 • 11. Colaborarea cu autoritățile locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

 • 12. Organizarea culegerii și prelucrării informațiilor statistice medicale de la unitățile sanitare publice;

 • 13. Coordonarea, la nivel local, a implementării activităților ce decurg din obligațiile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și a planurilor de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sănătății.

B. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ȘI ALE COMPARTIMENTELOR, DIRECȚIILOR, BIROURILOR ȘI SERVICIILOR COORDONATE DE ACESTA

Art. 11 Conducerea A.S.S.M.B se asigură de către Directorul General, numit în condițiile legii.

11.1 Directorul General al A.S.S.M.B își desfășoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare (Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General, Legi, Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului, Ordine și alte acte normative) și a prezentului regulament;

11.2 Directorul General al A.S.S.M.B conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă A.S.S.M.B. în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin lege, prin H.C.G.M.B. și Dispoziții ale Primarului General.

Art. 12 Directorul General al A.S.S.M.B are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:
 • 1. Asigură conducerea A.S.S.M.B și răspunde de buna funcționare a acesteia în îndeplinirea atribuțiilor;

 • 2. Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite pentru unitățile sanitare publice aflate în administrare și ordonator terțiar de credite pentru A.S.S.M.B.;

 • 3. Verifică modul de întrebuințare și asigură administrarea fondurilor bănești, mijloacelor fixe, materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat, și dispune măsuri pentru administrarea acestuia, cu respectarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice;

 • 4. Fundamentează și propune bugetul pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite o dată cu proiectul bugetului A.S.S.M.B.;

 • 5. înaintează prin structurile de specialitate ale Primăriei Municipiului București, propuneri privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al instituției în vederea supunerii spre aprobarea C.G.M.B., conform legii;

 • 6. Dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale/servicii/lucrări, conform prevederilor legale;

 • 7. Aprobă și înaintează documentația referitoare la proiectul de organigramă, stat de funcții și

organizare și funcționare ale instituției, în vederea supunerii spre aprobare, conform

reglementați lor legale, ținând cont și de notificările transmise amjaj^e^către Inspectoratul Școlar al

în vigoare și a bugetului alocat cu această destinație, de către Ministerul Sănătății;

 • 8. Aprobă Regulamentul Intern al instituției și dispune aducerea lui Ia cunoștința prin intermediul RUNOS tuturor salariaților;

 • 9. Stabilește, prin fișa postului, atribuțiile angajaților instituției, pe care le poate modifica în funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a instituției, conform legii;

 • 10. Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informațiile de interes public Directorul General desemnează un purtător de cuvânt din cadrul instituției;

 • 11. Răspunde de organizarea activității de formare și perfecționare profesională a salariaților, conform prevederilor legale în vigoare, aplicabile;

 • 12. Răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personalului din unitate, în limita fondurilor bugetare aprobate, aprobă ștatul de plată și dispune întocmirea fișei postului și fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru întregul personal al instituției, conform legii;

 • 13. Aprobă organizarea recrutării, încadrării și promovării personalului;

 • 14. Dispune angajarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă a personalului administrației, în condițiile legii;

 • 15. Răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității de audit intern, control financiar preventiv, control intern managerial, achiziții publice;

 • 16. Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

 • 17. Exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile;

 • 18. Coordonează, îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric;

 • 19. Urmărește creșterea calității serviciilor/prestațiilor realizate în unitățile aflate în administrare;

 • 20. în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți, în condițiile legii;

 • 21. Verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale sectoarelor Municipiului București pentru unitățile sanitare publice aflate în administrare;

 • 22. Stabilește, împreună cu conducerile unităților sanitare publice aflate în administrare, nevoile de investiții, reparații curente, reparații capitale, consolidări, modernizări și extinderi ale imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea;                                                               /   ,/

 • 23. Emite decizii de recuperare a pagubelor materiale aduse instituței;

 • 24. Asigură activitatea de investiții, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatură, mijloace de transport. V etc.), necesare bunei funcționări a instituției și a unităților aflate în administrare;                 y //

 • 25. Conlucrează cu conducerile unităților sanitare publice pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a actului medical;

 • 26. înaintează documentația către C.G.M.B., prin structurile de specialitate ale PMB, propuneri privind înființarea, reorganizarea, restructurarea, structura organizatorică, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al

 • 30. Aprobă prin decizie procedura (metodologia) de licitație publică în vederea închirierii spațiilor, elaborată de Serviciul Administrativ - cu destinație medicală sau non-medicală (spații comerciale) -din imobilele situate în domeniul public al Municipiului București, aflate în administrarea H.C.G.M.B. Lista spațiilor, ce vor fi închiriate, situate în incinta spitalelor aflate în administrare, se aprobă de către Directorul General al A.S.S.M.B., la propunerea managerului spitalului respectiv;

 • 31. Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Serviciul Administrativ, aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), a spațiilor pentru desfășurarea activităților de învățământ și/sau de cercetare științifică - din imobilele aflate pe domeniul public al Municipiului București, în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 32. Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Serviciul Administrativ, aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), amfiteatrelor/sălilor de conferințe/aulelor din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru organizarea evenimentelor, simpozioanelor, consfătuirilor, sesiunilor de comunicări științifice, congreselor, etc.;

 • 33. Aprobă referatele întocmite de Serviciul Administrativ privind închirierea spațiilor și/sau acordate în comodat;

 • 34. Semnează contractele de închiriere cu ofertanții declarați câștigători în urma derulării procedurii de licitație publică;

 • 35. în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea responsabilităților sale, Directorul General emite Decizii;

 • 36. în vederea degrevării, temporare, de sarcini și în scopul asigurării continuității procesului de management, Directorul General poate delega prin Decizie motivată, o parte dintre atribuțiile sale, unuia dintre Directorii structurilor A.S.S.M.B., cu excepția Directorului Economic;

 • 37. Desemnează componența Comisiei de Disciplină, constituită la nivelul A.S.S.M.B;

 • 38. Desemnează componența Comisiilor de Concurs și Promovare, constituite la nivelul A.S.S.M.B..

 • 39. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, hotărâri ale H.C.G.M.B. și dispoziții ale Primarului General;

 • C. ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL SUN*F URMĂTOARELE:

Art. 13 CABINET DIRECTOR GENERAL

Cabinetul Directorului General se subordonează Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Sprijină Directorul General în actul de coordonare și colaborează la realizarea unor analize complete, în domeniul de activitate al ASSMB, urmărind evidențierea elementelor specifice care să

  • 2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.


permită fundamentarea deciziei pe termen scurt și/sau mediu;

Organizează agenda de lucru a Directorului General;

Asigură legătura permanentă cu directorii de structuri din instituție si cu directorii unităților aflate în administrare, pentru informarea permanentă a Directorului General privind desfășurarea activității;

Organizează întâlnirile Directorului General cu reprezentanții altor entități publice și/sau private cu care ASSMB colaborează în realizarea obiectului său de actiyjțațe;


alizarea tuturor • 6. Colaborează cu instituții publice sau organizații neguvemamentale în scopul îndeplinirii atribuțiilor Directorului General;

 • 7. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor din Cabinet;

 • 8. îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către Directorul General.

Art. 14 BIROUL REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT

Biroul Registratură și Secretariat se subordonează Directorului General și este condus de un șef birou.

Biroul Registratură și Secretariat are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:
 • 1. Asigură servicii de registratură (sortare, înregistrare, datare, distribuire, arhivare a documentelor) și de secretariat pentru A.S.S.M.B.;

 • 2. Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă conducerii A.S.S.M.B pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, direcția, serviciul sau persoana nominalizată pentru soluționare, în funcție de specificul răspunsului (juridic, financiar, tehnic, medical, informații publice, etc.);

 • 3. Urmărește circuitul corespondentei interne și externe a A.S.S.M.B;

 • 4. Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat;

 • 5. Urmărește reprimirea corespondenței vizate de conducerea instituției, completează pentru fiecare dintre aceasta, în registrul general de corespondență - rubrica destinată serviciului/persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la servicii/persoane, conform ordinelor rezolutive;

 • 6. Primește de la direcțiile/serviciile instituției corespondența destinată expedierii, o pregătește pentru expediere și asigură transportul/expedierea acesteia direct, sau prin postă/servicii de curierat;

 • 7. Asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat;

 • 8. Planifică ședințele și întâlnirile de lucru ale Directorului General și gestionează agenda de lucru a acestuia;

 • 9. Realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General.          1

Art. 15 BIROUL CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI INTEGRITATE

Se subordonează Directorului General și este condus de un șef birou.                         /   \

Biroul Control Intern Managerial și Integritate are următoarele atribuții și competențe:

1. Implementează, menține, evaluează și îmbunătățește continuu Sistemul de Control Intern Managerial în scopul îndeplinirii politicii și obiectivelor stabilite la nivelul A.S.S.M.B;

2. Monitorizează performanțele din structurile din cadrul A.S.S.M.B., prin elaborarea, actualizarea și analiza, anuală, a obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță sau de rezultat, pe baza propunerilor structurilor;

Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării controlului |^WS®țanagerial, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel î^â|^'esț^șa?^ disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; / zs

G’O’

Ts,l#^^une

^r//


Elaborează procedurile de sistem pentru activitățile desfășurate î^ cadru

spre analiză Comisiei de monitorizare și urmărește transmiterea spre aprobare Directorului General al A.S.S.M.B.;

 • 5. Coordonează procesul de actualizare a procedurilor operaționale pe baza activităților procedurabile transmise de structuri, a procedurilor de sistem și a Registrului de riscuri din cadrul A.S.S.M.B. Verifică și avizează procedurile operaționale întocmite de celelalte structuri din cadrul A.S.S.M.B., din punct de vedere formal;

 • 6. Participă la ședința Comisiei de Monitorizare privind întocmirea Registrul de riscuri al instituției. Centralizează de la fiecare structură, riscurile specifice detectate de personalul acestuia, conform procedurii de sistem specifice;

 • 7. Elaborează și prezintă anual, pentru aprobare, Directorului General, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și raportul de activitate, pentru a fi aprobate;

 • 8. Participă la elaborarea/revizuirea obiectivelor generale și specifice ale A.S.S.M.B.;

 • 9. Efectuează acțiuni de control/monitorizare, la dispoziția Directorului General, în vederea verificării respectării procedurilor operaționale și de sistem stabilite în cadrul A.S.S.M.B. și prezintă Directorului General deficiențele constatate și propune măsuri de eliminare/diminuare a acestora;

 • 10. Asigură secretariatul structurii abilitate să monitorizeze, coordoneze și îndrume metodologic implementarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intem/managerial;

 • 11. Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în scopul îmbunătățirii Sistemului de Control Intern Managerial și a eticii și integrității la nivelul A.S.S.M.B. și monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora;

 • 12. Asigură traseul de elaborare - verificare - avizare - aprobare ale documentelor Sistemului de Control Intern Managerial și comunicarea/ difuzarea acestora către părțile interesate, după caz;

 • 13. Participă, împreună cu grupul de lucru responsabil, la elaborarea și revizuirea Planului de Integritate la nivelul A.S.S.M.B.;

 • 14. Coordonează metodologic, îndrumă și supraveghează cu privire la implementarea managementului riscurilor de corupție/abuzuri profesionale așa cum sunt prevăzute în Strategia Națională Anticorupție;

 • 15. Consiliază și îndrumă, la cerere, toate unitățile sanitare din administrare privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și a Sistemului de Control Intern Managerial;

 • 16. Organizează, conduce și coordonează activitatea de informare și conștientizare a personalului . A.S.S.M.B. privire la normele de conduită etică și integritate. Programează și desfășoară activitatea , de evaluare a gradului de cunoaștere de către personalul A.S.S.M.B., a temelor specifice de / integritate și etică; analizează rezultatele obținute și propune, după caz, directorului general măsuri^ pentru remedierea aspectelor negative constatate;

 • 17. Contribuie la identificarea și prevenirea eliminarea/diminuarea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității desfășurate de A.S.S.M.B.;

 • 18. Centralizează informațiile și raportările de la toate structurile A.S.S.M.B. și unitățile sanitare din administrare privind implementarea sistemului de control intern managerial și a Strategiei Naționale Anticorupție, în vederea întocmirii raportărilor periodice și transmiterea acestora către organul superior;

  căț|ec.01^dt^f General, în temeiul


 • 19. Realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse


-//

Art. 16 BIROUL AUDIT INTERN

Biroul Audit Intern se subordonează Directorului General și este condus de un șef birou.

Biroul Audit Intern are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern.

 • 2. Efectuează activități de audit public intern, conform reglementărilor legale în vigoare, exercitat asupra activităților desfășurate în cadrul A.S.S.M.B.;

 • 3. Informează conducătorul A.S.S.M.B. și Direcția Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora.

 • 4. Verifică și raportează conducătorului A.S.S.M.B. și Direcției Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor;

 • 5. Desfășoară cu aprobarea conducătorului A.S.S.M.B., misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul annual;

 • 6. Elaborează raportul anual al activității de audit intern;

 • 7. Auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

 • b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fonduri comunitare;

 • c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • f) alocarea creditelor bugetare;

 • g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

 • h) sistemul de luare a deciziilor;

 • i) sistemele de conducere și de control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • j) sistemele informatice.

 • 8. Auditorii interni au acces la toate datele și informațiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele precizate în ordinul de serviciu;                                                                                    /~\ f

 • 9. Realizează orice alte atribuții care au legătură cu activitatea de audit și conferite de lege. /   !

Art. 17 DIRECȚIA PROGRAME - PROIECTE

Direcția Programe - Proiecte este condusă de Directorul Direcției aflat în subordinea Directorului

General, având în subordine Serviciul Managementul Proiectelor, Serviciul Implementare Proiecte, Serviciul Asistență Tehnică Proiecte, Serviciul Strategii si Programe, Serviciul

e-Proiecte.

Directorul Direcției Programe - Proiecte are următoarele atribuții:
 • 1. Sprijină îndeplinirea obiectivelor A.S.S.M.B., printr-un management integrat al tuturor proiectelor/programelor în domeniul sănătății populației, conform indicatorilor propuși în cadrul acestor proiecte/programe, în vederea atingerii obiectivelor specifice, încadrării în buget si în termenul de implementare a fiecărui proiect, prin coordonarea si colaborarea cu toți stakeholderii relevanți;

 • 2. Evalueaza indicatorii privind activitatea desfășurată de structurile aflate în subordine, cu privire la proiectele/programele implementate de către A.S.S.M.B. sau de către unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B., din fonduri de la bugetul local al Municipiului București sau din finanțări externe;

 • 3. Coordonează procesul de implementare a programelor/proiectelor în domeniul sănătății publice la nivelul Municipiului București;

 • 4. Coordonează, monitorizează si verifica procesul de atragere de finanțări externe pentru spitalele aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 5. Identifică nevoia de sprijin pentru diferte categorii de beneficiari și propune proiecte cu finanțare din bugetul local;

 • 6. Elaborarea planului de management al proiectelor/Regulamentelor de implementare a proiectelor/Procedurilor Organizaționale;

 • 7. Implementarea proiectelor de promovare a sănătății populației conform indicatorior solicitați prin aceste proiecte;

 • 8. Definirea de sisteme privind echilibrarea costurilor, timpului și rezultatelor și prevenirea de vicieri ale scopului (când proiectele/programele devin din ce în ce mai mari și mai complexe) sau depășiri ale bugetului (când banii devin insufîcienți);

 • 9. Managementul evaluării performanțelor membrilor echipelor de proiect în cadrul structurilor matriceale ale Unitarilor de Implementare a proiectelor/programelor;

 • 10. Realizarea și menținerea unui sistem de monitorizare și analiză a achizițiilor și a contractelor din evidența Direcției, sub aspectul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către părțile contractante, conform legislației în vigoare aferente;

 • 11. Managementul comunicării interne și externe privind stadiul și rezultatele implementării programelor și proiectelor;

 • 12. Organizarea și managementul bazelor de date și integrarea acestora cu alte procese din instituție;

 • 13. Identificarea și evaluarea priorităților în domeniul dezvoltării proiectelor/programelor de sănătate publică la nivelul unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B., având în vedere nevoia unei dezvoltări integrate a unităților sanitare aflate în administrarea AS.S.M.B.;

 • 14. Coordonarea si/sau elaborarea strategiilor și programelor/proiectelor, în funcție de prioritățile / \ identificate;

 • 15. Monitorizarea, coordonarea și verificarea gradului de îndeplinire și a tuturor activităților din cadrul proiectelor cu finanțare externă, implementate de unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 16. Asigurarea de sprijin și consultanță, conform competenței, pentru unitățile sanitare aflate în

administrare privind procesul de identificare, planificare, scriere, depunere și implementare a

proiectelor/programelor cu finanțare externă;

 • 17. Verificarea respectării conformității administrative, eligibilității'și Wg@ț^^i;M,criteriiile tehnico-financiare, a documentelor aferente proiectelor cu finanțare,, ex^rnă, ce,,;Urmț:a/ă a fi depuse sau sunt în curs de implementare de către unitățile sanitare afla^ în                             cu

din 78

——- - \ ✓ 0

excepția proiectelor de cercetare și activitate didactica.

 • 18. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare în domeniul său de activitate.

Art 17.1 SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

Se subordonează Directorului Direcției Programe-Proiecte și este condus de un Șef Serviciu.

Serviciul Implementare Proiecte are următoarele atribuții:
 • 1. Conducerea si managementul execuției portofoliului de proiecte/programe aflate în curs implementare la nivelul A.S.S.M.B., prin coordonarea și colaborarea cu stakeholder-ii relevanți fiecărui proiect/program;

 • 2. Managementul de ansamblu al proiectelor/programelor astfel încât activitățile să fie alocate și încheiate la timp și în limitele bugetului;

 • 3. Participă la colaborări interinstituționale, la nivelul Municipiului București, și inter-departamentale la nivelul A.S.S.M.B., pentru asigurarea corelării activităților necesare implementării proiectelor/programelor;

 • 4. Implementează (coordonează și monitorizează sub aspectul respectării calendarului și angajamentelor financiare) derularea programeior/proiectelor aprobate, finanțate din bugetul local și cele cu finanțare externa;

 • 5. Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru implementarea cu succes a proiectelor/programelor prin livrarea rezultatelor optime si încadrării acestora în orizontul de timp și buget;

 • 6. Colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul său de activitate;

 • 7. Coordonează și supervizează implementarea și finalizarea eficientă și în cele mai bune condiții a activităților, conform planului inițial, utilizând resursele planificate, generând rezultatele așteptate, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului/programului;

 • 8. Se asigura de evaluarea dosarelor depuse de către beneficiari (întocmire referate de specialitate, redactare decizii de aprobare/respingere, informarea beneficiarilor privind stadiul aprobarii/respingerii dosarelor);

 • 9. Centralizarea dosarelor aprobate și lansarea de comenzi către unitățile afiliate, distribuire vouchere către benenficiari;

 • 10. Dezvolta relații de colaborare cu unitățile partenere afiliate în vederea anticipării oricăror probleme ce pot să apară în relația cu beneficiarii proiectelor;

 • 11. Oferirea de informații suport pentru alte servicii din cadrul Direcției sau instituției, privind stadiul implementării și încadrarea în indicatorii proiectului/programului;


 • 12. Colectează feedback-ul din partea beneficiarilor și îl prezintă factorilor de decizie sub forma


Art. 17.2 SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Se subordonează Directorului Direcției Programe-Proiecte și este condus de un Șef Serviciu.

Serviciul Managementul Proiectelor are următoarele atribuții:
 • 1. Identifică nevoia de sprijin pentru diferite categorii de beneficiari și propune proiecte/programe cu finanțare din bugetul local/guvemamental și fonduri nerambursabile;

 • 2. Elaborarea planului de management al proiectelor/Regulamentelor de implementare a proiectelor/ Procedurilor Organizaționale;

 • 3. Elaborarea si adoptarea unor proceduri specifice de management de proiect care vor fi utilizate în managementul proiectului;

 • 4. Integrarea proceselor implicate în managementul integrat al proiectelor cu alte procese din cadrul instituției;

 • 5. Definirea proiectului/programului propus spre finanțare;

 • 6. Analizarea mediului intern și extern al organizației în vederea identificării punctelor slabe și tari, cât și a oportunităților și amenințărilor mediului în care aceasta funcționează (analiza SWOT) pentru luarea celor mai bune decizii;

 • 7. Participarea la colaborări interinstituționale, la nivelul Municipiului București,    si inter

departamentale la nivelul A.S.S.M.B., pentru asigurarea corelării activităților necesare managementului proiectelor/programelor;

 • 8. Planificarea acțiunilor și proceselor proiectelor/programelor din domeniul sănătății pentru furnizarea celor mai adecvate servicii;

 • 9. Elaborare cererilor de finanțare/fișelor de proiect;

 • 10. Acționează prompt în vederea prevenirii, detectării și remedierii neregulilor din cadrul proiectelor/programelor finanțate;

 • 11. Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu finanțatorii externi, cu specialiștii relevanți și cu entitățile implicate în toate problemele care privesc implementarea și supervizarea programelor/proiectelor sau în alte activități legate de respectarea contractelor de finanțare încheiate;

 • 12. Participă la realizarea managementului proiectelor/programelor cu finanțare externă: programare, identificare, formulare, evaluare ex-ante și depunerea de cereri de finanțare externă, în vederea accesării fondurilor;

 • 13. Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru asigurarea unui management eficace și eficient al portofoliului de proiecte/programe aflate în implementare sau în curs de implementare;

 • 14. Colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul său de activitate.

Art. 17.3 SERVICIUL ASISTENTĂ TEHNICĂ PROIECTE                       /'(

Se subordonează Directorului Direcției Programe-Proiecte și este condus de un Șef Serviciu. '

Serviciul Asistentă Tehnică Proiecte are următoarele atribuții:

1. Definirea de sfâteme privind echilibrarea costurilor, timpului și rezultatelor si prevenirea de vicieri

ale scopului (când proicctele/programele devin din ce în ce m§ ale bugetului'(când banii devin insufîcienți);

/ ' / /

/ , / /

>*■.

complexe) sau depășiri

■               Vi- C- '

!i' sți ?>^’i4|n78

 • 2. Managementul evaluării performantelor membrilor echipelor de proiect în cadrul structurilor matriceale ale Unităților de Implementare a proiectelor/programelor;

 • 3. Elaborarea de sisteme de îmbunătățire a procesului decizional și concentrare pe indicatori;

 • 4. Identificarea de tehnici potrivite pentru colectarea și interpretarea indicatorilor de performanță (metrici de performanță) pentru determinarea eficienței și eficacității cu care lucrează echipele și nivelului de calitate al livrabilelor produse;

 • 5. întocmește bugetul proiectului/programului, însoțit de note de fundamentare pentru necesitatea și oportunitatea alocării din bugetul A.S.S.M.B. a creditelor bugetare necesare pentru finanțarea programelor/proiectelor ce urmează a fi derulate;

 • 6. Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

 • 7. Asigură consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate în colaborare (atunci când este cazul) cu experții naționali și internaționali în domeniul sănătății publice și alte domenii responsabile de starea de sănătate a cetățenilor;

 • 8. Participă în comisiile de selecție a potențialilor parteneri pentru proiectele derulate cu finanțare locală și/sau internațională;

 • 9. Coordonează realizarea și implementarea instrumentelor de lucru necesare monitorizării programelor/proiectelor;

 • 10. Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a programelor/proiectelor finanțate din fonduri interne sau externe;

 • 11. Urmărește realizarea decontării cheltuielilor aferente proiectelor implementate la nivelul Direcției;

 • 12. Asigură pregătirea și transmiterea către compartimentele responsabile a cererilor de plată, astfel încât să nu existe întârzieri de plată în implementarea proiectelor;

 • 13. Pregătirea bugetelor, planificarea și controlul tuturor alocațiilor bugetare, legate de programe și/sau

proiecte;

 • 14. Evidența operațiunilor financiare și a documentației privind cheltuielile din cadrul programelor și

proiectelor;

 • 15. Colectează datele necesare managementului financiar, raportării, monitorizării, verificărilor, auditurilor și evaluării programelor/proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Direcției;

 • 16. Pregătirea bugetelor, planificarea și controlul tuturor alocațiilor bugetare, legate de programe și/sau

proiecte;

 • 17. Realizarea unei evidențe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene sau finanțate din bugetul local;

 • 18. Colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul său de activitate;

 • 19. Managementul comunicării interne și externe privind stadiul și rezultatele implementării programelor și proiectelor;

 • 20. Organizarea si managementul bazelor de date și integrarea acestora cu alte procese din instituții


Art. 17.4 SERVICIUL STRATEGII SI PROGRAME

Se subordonează Directorului Direcției Programe-Proiecte și este condus de un Șef Serviciu.

Serviciul Strategii și Programe are următoarele atribuții:

 • 1. Identificarea și evaluarea priorităților în domeniul dezvoltărîiî-^Siect^^^^famdQJzC publică la nivel local, având în vedere nevoile stakeholderilor j^levanfi^:f/.J.z

  sănătate


_—  . Lfc 1 .7^'

 • 2. Coordonarea elaborării strategiilor si programelor, în funcție de prioritățile identificate;

 • 3. înțelegerea și obținerea acordului asupra obiectivelor generale, conținutului, riscurilor, abordării, bugetului, etc;

 • 4. Planificarea și definirea conținutului proiectului/programului (carta proiectului/programului; fișa de proiect/program; cererea de finanțare);

 • 5. Elaborarea, împreună cu instituțiile implicate, a unor prognoze orientative și proiecte/programe de sănătate publică locale și supunerea acestora spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

 • 6. Participarea la colaborări interinstituționale, la nivelul Municipiului București, cu organizații guvernamentale și neguvemamentale pentru identificarea nevoilor privind starea de sănătate a populației sau unor grupuri distincte cu nevoi specifice precum și cu instituțiile administrației locale, în vederea identificării opțiunilor de soluționare a problemelor privind sănătatea comunității;

 • 7. Identifică nevoia de sprijin în domeniul medical, în vederea propunerii de proiecte care intră fie sub incidența finanțării din bugetul local, fie sub cea a asistenței financiare internaționale și pot constitui baza atragerii de finanțare externă în cadrul axelor prioritare și domeniilor majore de intervenție din cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 • 8. Identifică sursele de finanțare (fonduri europene, fonduri naționale, buget local) pentru programele/proiectele propuse;

 • 9. Colaborează intra și inter-instituțional în vederea documentării pentru completarea cererilor de finanțare, precum și pentru întocmirea proiectelor/programelor finanțate din surse externe;

 • 10. Inițiază, asigură și răspunde de pregătirea condițiilor de aplicare a cererilor de finanțare;

 • 11. Definește proiectul/programul: descrierea generală, scopul și obiectivele, sursa de finanțare și beneficiile pe care le va genera proiectul/programul (justificarea economică), conținutul proiectului/programului și rezultatele pe care acesta le va produce și, eventual, principalele jaloane, constrângerile impuse - legate de buget, termene, resurse etc., o estimare generala privind costul, durata și efortul necesare atingerii obiectivelor, riscurile/amenintarile de care trebuie sa se țină cont, elemente de organizare, principalele roluri și responsabilități în cadrul proiectului/programului; managerul de proiect desemnat și nivelul de autoritate al acestuia;

 • 12. Generează soluții în vederea dezvoltării proiectelor/programelor prin metode calitative de grup pentru identificarea nevoilor beneficiarilor de proiecte/programe;

 • 13. Organizează și/sau participă la grupuri de lucru și comisii de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice pentru elaborarea ori dezbaterea documentelor și orientărilor strategice cu impact sau relevanță asupra sectoarelor de sănătate;

 • 14. Identificarea problemelor de sănătate publică ale Municipiului București care intră sub incidența asistenței acordate prin programe/proiecte UE sau a altor programe/proiecte ce oferă finanțare nerambursabilă, sinteza și sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes și corelarea acestora cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului București;

 • 15. Identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitoare la proiectele/programele Uniunii Europene sau a altor surse inteme/exteme de finanțare nerambursabilă;

 • 17. Inițiază și propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autorități publice locale și alți reprezentanți ai societății civile în scopul dezvoltării si diversificării serviciilor de sănătate primare și specializate ce pot fi acoperite din finanțări externe;

 • 18. Monitorizarea surselor de finanțare nerambursabilă;

 • 19. Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru identificarea de programe/proiecte care răspund cel mai bine nevoilor identificate în etapele de diagnoza;

 • 20. Colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul său de activitate.

Art. 17.5 SERVICIUL MONITORIZARE SI AVIZARE PROGRAME-PROIECTE

Se subordonează Directorului Direcției Programe-Proiecte și este condus de un Șef Serviciu.

Serviciul Monitorizare si Avizare Programe-Proiecte are următoarele atribuții:
 • 1. Monitorizarea și coordonarea gradului de îndeplinire și a tuturor activităților din cadrul proiectelor cu finanțare externă, implementate de unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 2. Monitorizarea si evaluarea progresului proiectului/programului;

 • 3. Definirea si colectarea metricilor pentru a obține o măsură a evoluției proiectului/programului și a vedea dacă livrabilele produse sunt acceptabile;

 • 4. Identificarea, managementul și diminuarea riscurilor proiectului/programului;

 • 5. Elaborarea de planuri cuprinzând acțiuni corective a performanțelor fața de planul proiectului/programu lui;

 • 6. Controlul integrat al schimbărilor;

 • 7. Monitorizarea procedurii de încheiere a proiectului/programului;

 • 8. întocmirea anual sau ori de cate ori este nevoie, în colaborare cu compartimentele specializate din cadrul unităților sanitare, de rapoarte privind stadiul implementării și prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau de cate ori se solicita;

 • 9. Supervizarea realizării acțiunilor și managementul timpului;                                 / yț

 • 10. Evaluarea rezultatelor și impactul proiectului/programului asupra unității sanitare;            / 1

 • 11. Monitorizează asigurarea calității și conformității în procesul de implementare al programului/proiectului;

 • 12. Monitorizează gradul de îndeplinire a indicatorilor programelor și proiectelor, a respectării termenelor și bugetelor, împreună cu factorii interesați;

 • 13. Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru monitorizarea gradului de progres a fiecărui proiect/program si maximizarea sinergiilor care deriva din suprapunerea unor activitati similare sau roluri îndeplinite simultan în multiple proiecte/programe;

 • 14. Participă, după caz, alături de echipa de management și echipa de implementare, la implementarea programelor/proiectelor finanțate;

 • 15. Informează conducerea despre stadiul implementării programelor/proiectelor și propune măsurile necesare pentru evitarea și remedierea eventualelor întârzieri, în baza rapoartelor echipei de management/implementare;


 • 16. Formulează propuneri privind bunele pi proiectelor/programelor;

 • 17. Monitorizează desfășurarea contractelor de proiectelor/programelor;


 • 18. Realizarea unei evidențe a proiectelor cu sprijin financiar provenit din fonduri exteme/buget local;

 • 19. Participă la monitorizarea (rapoarte, analize periodice) post-implementare a proiectelor/programelor încheiate;

 • 20. Colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul său de activitate;

 • 21. Asigură respectarea conformității administrative, eligibilității și încadrării în criteriiile tehnico-financiare, a documentelor aferente proiectelor/programelor cu fînantere externă, ce urmează a fi depuse sau sunt în curs de implementare de către unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B, cu excepția proiectelor de cercetare și activitate didactica;

 • 22. Verifică respectarea conformității administrative eligibilității si a încadrării în criteriiile tehnico-financiare, impuse de finanțatori în documentele programatice;

 • 23. Verificarea si supervizarea proceselor de implementare a proiectelor cu finanțare externă a proiectelor/programelor, derulate de către unitățile sanitare aflate in administrarea A.S.S.M.B.;

 • 24. Verifică documentația transmisă de către inițiator, procedând, când este cazul, la transmiterea de sugestii și recomandări în ceea ce privește corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului/programului cu dispozițiile documentelor programatice, urmărind totodată compatibilitatea proiectului/programului propus spre finanțare cu strategiile de dezvoltare existente la nivel local și regional;

 • 25. Verifică documentația transmisă, ținând seama de oportunitatea obținerii finanțării externe, obligațiile post-implementare pe care solicitantul va trebui să le respecte, asigurarea sustenabilității, așa cum aceasta apare descrisă în documentul programatic (ghidul solicitantului) și a avantaj elor/dezavantajelor pe aceasta le poate genera;

 • 26. Verifică rezultatele și țintele indicatorilor asumate prin cererea de finanțare, în conformitate cu cerințele minime existente în ghidul solicitantului și analizează probabilitatea de atingere a acestora;

 • 27. Evalueaza impactul proiectului/programului la nivelul Municipiului București, precum și în rândul potențialilor beneficiari, prin realizarea de studii specifice;

 • 28. în funcție de specificul proiectului, realizează analize cost beneficiu, care să determine:

 • • Oportunitatea accesării cofinanțarii;

 • • Sustenabilitatea financiară a proiectului și a solicitantului;

 • • Profitabilitatea proiectului/programului.

 • 29. Acordă asistență tehnică de specialitate, astfel:

 • • Participă la elaborarea/defmitivarea proiectelor/programelor și a anexelor aferente, în vederea îmbunătățirii nivelului de specificitate, calitate, coerență, concizie precum și asigurării unei abordări integrate cu alte programe/proiecte în domeniul sănătății la nivelul spitalelor din municipiului București;

 • • Susținerea unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B., prin activități de sprijin și îndrumare, în ceea ce privește posibilitatea atragerii de finanțări externe;

 • • Avizează proiectul/programul și/sau formulează observații și propuneri sub diferite aspecte.

 • 1. Realizarea și menținerea unui sistem de monitorizare și analiză a achizițiilor și a contractelor din evidența Direcției, sub aspectul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către părțile contractante, conform legislației în vigoare aferentă;

 • 2. Managementul proactiv al conținutului pentru a fi siguri că se livrează doar ce s-a convenit, doar daca nu s-au aprobat schimbări prin intermediul managementului schimbării conținutului;

 • 3. Se asigură că atât contractanții cât și instituțiile beneficiare responsabile pentru diferite activități își execută sarcinile în mod satisfăcător și cu respectarea termenelor stabilite;

 • 4. întocmirea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziție (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative, etc.);

 • 5. Urmărește derularea contractelor de achiziție publică privind fumizarea/prestarea serviciilor/lucrărilor privind implementarea proiectelor/programelor derulate de către Direcția Programe-Proiecte, în conformitate cu clauzele din contractul de achiziție publică și graficul de realizare a contractelor încheiate;

 • 6. Urmărește derularea contractelor de sprijin financiar acordat de către A.S.S.M.B. beneficiarilor proiectelor/programelor;

 • 7. Monitorizează și urmărește modalitatea de încheiere a contractelor subsecvente privind furnizarea/ prestarea serviciilor/lucrărilor, privind implementarea proiectelor/programelor derulate de către Direcția Programe-Proiecte, în conformitate cu clauzele acordurilor cadru;

 • 8. Elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință și a specificațiilor tehnice;

 • 9. Elaborarea și înaintarea referatelor și fișelor cu sumele datorate de debitori în vederea acționării lor în instanță, pentru recuperarea acestor sume;

 • 10. Asigurarea suportului administrativ pentru comisiile de licitație în cadrul procesului de evaluare a ofertelor a programelor/proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Direcției;

 • 11. Urmărește din punct de vedere juridic și legal derularea proiectelor/programelor;

 • 12. Analizează contractele existente între instituție și prestatori privind derularea programelor/proiectelor și le adaptează conform legislației în vigoare și intereselor autorității publice reprezentate.                                                                        / /

Art. 18 DIRECȚIA RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE ȘI SALARIZARE (R.U.N.O.S.)

Direcția Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare este condusă de un Director și/se află în subordinea directă a Directorului General. Are în componență următoarele structuri: Serviciul Resurse Umane și Serviciul Salarizare.

Directorul Direcției Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare (R.U.N.O.S.) are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Asigură managementul resurselor umane pentru toate structurile din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 2. întocmește documentația necesară supunerii spre aprobare Primarului General al Municipiului București și a C.G.M.B, conform legii, privind elaborarea, modificarea, actualizarea organigramei, regulamentului de organizare și funcționare și a statului de funcții al A.S.S.M.B., la propunerea conducătorilor structurilor și a directorului general;

 • 3. Colaborează cu compartimentele c vederea obținerii aprobării pentru

  s specialitate din c^d^UPBi^ric^/^lunicipiului București, în organizarea examenel^copU^țjs^fof ^'bduția^a posturilor

  I i                                din 78

  'VA.- Jtf&J


vacante sau temporar vacante ori de promovare, conform regulamentului de concurs emis prin dispoziția Primarului General;

 • 4. Implementează politicile de resurse umane pentru personalul A.S.S.M.B.

 • 5. Gestionează evidența și cariera personalului din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 6. Pune în aplicare politica de salarizare pentru personalul angajat;

 • 7. Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare;

 • 8. Gestionează implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese.

 • 9. îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate și conferite de lege.

Art. 18.1. SERVICIUL RESURSE UMANE

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare și este condus de un Sef Serviciu.

Serviciul Resurse Umane are următoarele atribuții și competențe:
 • 1.


 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


Implementează politicile de resurse umane (administrare personal, integrare, pregătire profesionala, motivare, organizare și relații de muncă) care să asigure instituției necesarul de personal corespunzător din punct devedere cantitativ și calitativ;


Asigură completarea la zi a schemei de încadrare prin operarea tuturor modificărilor.

Monitorizează și asigură consultanță și asistență în aplicarea măsurilor privind profesională a salariaților din cadrul instituției;

Asigură întocmirea formalităților necesare în vederea transformării posturilor vacante;

Pune în aplicare procedura privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 6. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante, de promovare în trepte și grade profesionale și întocmește documentele privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen, în conformitate cu prevederile legale;

 • 7. Organizează desfășurarea examenelor de promovare în studii superioare și în grad profesional;

 • 8. întocmește documentele pentru angajarea personalului cu contract individual de muncă, modificarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și documentele pentru acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 9. Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau invaliditate, pentru personalul din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 10 întocmește și gestionează dosarele personale ale salariaților angajați cu contract individual de

muncă, detașați sau transferați conform prevederilor legale;

 • 11. întocmește, eliberează și vizează legitimații de serviciu, urmărește recuperarea lor la detașarea, delegarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților;

 • 12. Răspunde iaclamațiilor, sesizărilor petenților și personaluluț^.h^tite^ț^,..,iar în situația în care se depășesc atribuțiile Serviciului, se transmit spre rezolvare 'inșțitb^n 'o/fetițphetente, conform legii;

’___• _i:i_____lx i_______ _j__________L___1________


care au

1 din 78


sau au avut calitatea de salariat al instituției, conform legii și în limita competenței;

 • 14. Selecționează și predă la arhivă dosarele de personal, conform Legii arhivelor;

 • 15. Gestioneză fișele de post (evidență, arhivare, înregistrare, transmitere la salariați) pentru toți salariații din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 16. Asigură aplicarea prevederilor legale privind certificatele de membru, avizele anuale pentru autorizarea exercitării profesiei și asigurările de răspundere civilă profesională;

 • 17. Solicită și centralizează, conform prevederilor legale, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului;

 • 18. Gestionează baza de date privind evidența personalului angajat, încheierea, modificarea și executarea contractelor de muncă, ținerea la zi a evidențelor în Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL);

 • 19. în baza referatelor, notelor de fundamentare sau cererilor primite din partea structurilor din cadrul A.S.S.M.B., întocmește proiecte de decizii și ține evidența deciziilor directorului general;

 • 20. Elaborează și urmărește planul anual de perfecționare profesională, conform legii la nivelul A.S.S.M.B.;

 • 21. întocmește sinteze, analize și informări de specialitate referitoare la actele administrative din evidența serviciului;

 • 22. întocmește anual programarea concediilor de odihnă pentru salariații ASSMB și centralizează programările întocmite de structurile organizatorice din cadrul instituției;

 • 23. întocmește orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii;

 • 24. întocmește puncte de vedere de specialitate la solicitarea direcției Juridic privind litigiile din domeniul de activitate.

Art. 18.2. SERVICIUL SALARIZARE                                          / ]

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare și este conduș/ de un Șef Serviciu.                                                                          X

Serviciul Salarizare arc următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Asigură efectuarea corectă a calculului privind drepturile bănești ale salariaților, a reținerilor din salarii și a obligațiilor față de bugetul de stat și local, asigurări sociale, alte fonduri speciale, pe baza foilor colective de prezență întocmite de către șefii structurilor din cadrul instituției;

 • 2. întocmește statul de plată lunar pentru personalul angajat, în funcție de modificări, le supune aprobării conducerii, îl transmite corect și la timp serviciului financiar pentru a face viramentele salariale;

 • 3. Gestionează aplicația informatică în care sunt introduse datelor salariaților angajați prin concurs, transfer precum și a personalului detașat în instituție;

 • 4. Efectuează demersuri pentru acordarea sporurilor prevăzute de lege pentru personalul instituției, în baza documentelor justificative transmise de compartimentele din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 5. Asigură întocmirea formalităților necesare privind plata/recuperarea orelor suplimentare efectuate de salariați în condițiile legii;

 • 8. întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de salariat al instituției, conform legii și în limita competenței;

 • 9. Asigură aplicarea măsurilor disciplinare pe baza deciziilor de sancțiune emise de Directorul General în urma propunerilor comisiei disciplinare cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația muncii;

 • 10. întocmește și transmite către Serviciul Financiar și Serviciul Buget, rapoartele lunare standard cu privire la costurile salariale de personal;

 • 11. întocmește și distribuie fluturași! de salarii, a reținerilor sindicale și a reținerilor pentru asistentele și medicii din rețeaua școlară, către O.A.M.G.M.A.M.R. și Colegiul Medicilor;

 • 12. Transmite liste nominale cu salariile personalului din cadrul A.S.S.M.B., către Serviciul Financiar pentru băncile cu care s-au încheiat convenții;

 • 13. întocmește și depune lunar, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Dl 12), precum și alte declarații, conform legii, în domeniul său de activitate;

 • 14. Asigură întocmirea formalităților necesare pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizațiile plătite asiguraților, care potrivit OUG 158/2005 se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

 • 15. Gestionează datele introduse în aplicația informatică de salarizare referitor la concediile de odihnă, concediile medicale, concediile pentru creștere și îngrijire copil, reținerile, penalizările, absențele nemotivate, conform cererilor sau a referatelor aprobate;

 • 16. Solicită personalului cu funcție de conducere întocmirea și/sau actualizarea declaraților de avere și de interese, le centralizează și le depune la Agenția Națională de Integritate, le afișează pe site-ul instituției și asigură gestiunea acestora;

 • 17. întocmește puncte de vedere de specialitae la solicitarea Direcției Juridic privind litigiile din domeniul de activitate;


 • 18. Soluționează petiții, sesizări și reclamații care sunt de competența serviciului, în condițiile

Art. 19 DIRECȚIA JURIDICĂ

Direcția Juridică este condusă de un Director și se află în subordinea directă a Directorului

Direcția juridică are în componență Serviciul Avizare Juridică și Serviciul Contencios.

Directorul Direcției Juridice îndeplinește următoarele atribuții:

Conduce și organizează activitatea Direcției Juridice, cu respectarea prevederilor legale, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale Regulamentului Intern;

2.


Duce la îndeplinire rezoluțiile, cu carater juridic, înaintate de Directorul General în subordinea căruia se află, prin repartizarea acestora în cadrul serviciilor aflate în subordine;

3.

4.


Urmărește elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;

Contrasemnează documentele avizate din punct de vedere al legalității actele cu caracter juridic (contracte, acte adiționale, protocoale, convenții semnate de A.S.S.M.B) și actele cu caracter administrativ (Decizii ale Directorului General) și lucrările întocmite în cadrul Direcției pe care o coordonează;

 • 5. Inițiază/promovează, coordonează și formulează acțiuni civile, de CQpț©ncioiS .admini.strativ, litigii de muncă, asigurări sociale și de altă natură, potrivit legii, cu apbrJ)ayââ'"Dire^^iflui General;


 • 6. îndrumă și coordonează din punct de vedere profesional, modul în care se desfășoară activitatea de ordin juridic în cadrul Direcției;

 • 7. Asigură o bună colaborare cu toate direcțiile și structurile A.S.S.M.B., pentru rezolvarea, în termen legal, a lucrărilor repartizate;

 • 8. Avizează documentele de decontare inclusiv pentru angajarea cheltuielilor necesare activității Direcției;

 • 9. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă, este parte, precum și în fața altor organe jurisdicționale;

 • 10. Avizează, din punct de vedere al legalității, Regulamentele de Organizare și Funcționare întocmite de unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B;

 • 11. Avizează documentele aferente formalităților de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativ, care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație și le înaintează, spre avizare Directorului Economic și spre aprobare, Directorului General;

 • 12. îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de Directorul General în subordinea căruia se află.

Art. 19.1. SERVICIUL AVIZARE JURIDICĂ

Se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condusă de un Șef Serviciu, care duce la îndeplinire sarcinile încredințate de Directorul Direcției și răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul său de competență, în termenele legale. Depune diligențele și participă la rezolvarea lucrărilor repartizate Serviciului, în termenele legale. Repartizarea lucrărilor personalului din subordine, se realizează de o manieră echilibrată. îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de Directorul de Direcție și Directorul General în subordinea cărora se află, în limitele legale și ale competenței specifice profesiei de consilier juridic. în funcție de volumul activității, Serviciul poate asigura reprezentarea A.S.S.M.B. in fața organelor judecătorești, in cauzele civile, penale și cele de contencios administrative, în care este parte, precum și în fața ajter organe jurisdicționale, pe baza de imputemicire.                                               / /y

Serviciul Avizare Juridică are următoarele atribuții și competențe:                        i / ■,

1. Analizează și transmite spre avizare, din punct de vedere al legalității, Șefului de Serviciu, actele cu caracter juridic și actele cu caracter administrativ. Avizarea, din punct de vedere al legalității, se acordă, în baza documentelor justificative înaintate Direcției Juridice, de către structurile, care au inițiat adoptarea/semnarea respectivelor acte;

2. Colaborează cu celelalte structuri din cadrul ASSMB, la solicitarea Directorului Direcției Juridice, la întocmirea actelor cu caracter juridic sau administrativ, emise de către A.S.S.M.B. sau la care aceasta este parte, după caz (decizii, dispoziții, regulamente, protocoale, acorduri-cadru, contracte, acte adiționale la contracte, etc.), pe baza referatelor/notelor de fundamentare/constatare și/sau a

altor documente justificative aplicabile;

3. Formulează puncte de vedere juridice, cu privire la cereri rel| încadrarea lor conform legislației în vigoare;                / 4

(       \               -           Use

:rhb'are ^'crai4zele contractuale și

<*paeina24din78 i-, ^RaC

 • 4. Elaborează, la solicitarea Șefului de Serviciu sau a Directorului Direcției Juridice, răspunsurile de specialitate juridică, pentru adresele, petițiile, solicitările cu caracter juridic, venite din partea terților (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat);

 • 5. Formulează puncte de vedere și oferă consultanță juridică, la solicitarea Directorului Direcției și/sau a Directorului General și/sau a celorlalte structuri din cadrul A.S.S.M.B., cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestora, fără a se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură;

 • 6. Participă în comisiile de evaluare aferente procedurilor de achiziții publice, constituite prin Decizie a Directorului General, unde urmează să se pronunțe exclusiv pe aspectele de ordin juridic, conform legii, cu respectarea întocmai a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților;

 • 7. Participă în cadrul altor comisii, constituite prin Decizie a Directorului General, aferente implementării de proiecte/programe derulate de A.S.S.M.B., în care prezența consilierilor juridici este necesară, cu respectarea întocmai a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților;

 • 8. întocmește și actele cu caracter procesual, în colaborare cu Serviciul Contencios.

 • 9. Reprezintă convențional A.S.S.M.B., în fața organelor judecătorești și/sau administrativ/jurisdicționale;

 • 10. întocmește și actele cu caracter juridic, emise de către A.S.S.M.B. sau la care aceasta este parte (decizii, dispoziții, regulamente, protocoale, acorduri-cadru, contracte, convenții, acte adiționale la contracte etc.);

 • 11. întocmește răspunsuri la petițiile și memoriile repartizate spre soluționare de către conducere.

 • 12. îndeplinește și alte atribuții specifice funcției de consilier juridic, conform prevederilor legalgjm vigoare.                                                                            /

Art. 19.2. SERVICIUL CONTENCIOS                                      /

Se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condus de un Șef Serviciu, care duce Ia îndeplinire sarcinile încredințate de Directorul Direcției și răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul său de competență, în termenele legale. Depune diligențele și participă la rezolvarea lucrărilor repartizate Serviciului, în termenele legale. Repartizarea lucrărilor personalului din subordine, se realizează de o manieră echilibrată. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă convențional, este parte, precum și în fața altor organe jurisdicționale, pe bază de împuternicire. îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de Directorul de Direcție și Directorul General în subordinea cărora se află, în limitele legale și ale competenței specifice profesiei de consilier juridic.

 • 3. întocmește, la solicitarea Directorului Direcției Juridice și cu aprobarea Directorului General, cereri de chemare în judecată, cereri de chemare în garanție, cereri pentru emiterea ordonanțelor de plată și alte cereri/acțiuni cu carater jursidicțional;

 • 4. întocmește întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, interogatorii sau alte documente cu carater procesual, conform solicitărilor instanțelor judecătorești, în cauzele în care A.S.S.M.B. este parte;

 • 5. Promovează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice și cu aprobarea Directorului General, căile ordinare și extraordinare de atac, când este cazul;

 • 6. întocmește actele cu caracter juridic, pentru apărarea intereselor instituției (cereri, sesizări, somații, notificări etc);

 • 7. Depune diligențele prevăzute de lege, pentru instrumentarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care A.S.S.M.B. este parte;

 • 8. înaintează Directorului Direcției Juridice, în vederea avizării, înscrisurile aferente formalităților de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativ, care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație;

 • 9. Obține titlurile executorii în vederea executării silite și transmite spre executare, către organele de executare silită, hotărârile judecătorești rămase definitive și/sau alte titluri executorii;

 • 10. Ține evidența tuturor dosarelor in care A.S.S.M.B figurează ca parte;

 • 11. Elaborează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice, răspunsurile de specialitate juridică, pentru adresele, petițiile, solicitările cu caracter juridic, venite din partea terților (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat);

 • 12. Formulează puncte de vedere și oferă consultanță juridică, la solicitarea Directorului Direcției și/sau a Directorului General și/sau a celorlalți directori de direcții din cadrul A.S.S.M.B. cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestora, fără a se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură

 • 13. Participă în comisiile de evaluare aferente procedurilor de achiziții publice, constituite prin Decizie a Directorului General, unde urmează să se pronunțe exclusiv pe aspectele de ordin juridic, conform legii, cu respectarea întocmai a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților;

 • 14. Participă în cadrul altor comisii, constituite prin Decizie a Directorului General, aferente implementării de proiecte/programe derulate de A.S.S.M.B., în care prezența consilierilor juridici este necesară, cu respectarea întocmai a regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților;

 • 15. Analizează și propune spre avizare actele cu caracter juridic, emise de către A.S.S.M.B. sau la care aceasta este parte, fără a se pronunța pe aspecte de ordin tehnic, financiar sau de altă natură;

 • 16. îndeplinește și alte atribuții specifice funcției de consilier juridic, conform prevederilor legale.

Art. 20 DIRECȚIA ECONOMICĂ                                       Ă

Direcția Economică este condusă de un Director și se află în subordinea directă a Directorului Gdneral. Direcția Economică are în componență următoarele structuri: Serviciul Buget, Serviciul Contabilitate și Serviciul Financial


Directorul Direcției Economice are
 • 1. Conduce și răspunde de întreaga

 • 2. Răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

 • 3. Contrasemnează toate actele emise în cadrul direcției de către structurile de specialitate și răspunde de legalitatea acestora;

 • 4. Asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor în funcție de natura lor;

 • 5. Asigură și răspunde de evidențierea corectă a rezultatelor economico-fînanciare;

 • 6. Verifică toate operațiunile contabile pe care instituția le are cu terțe persoane fizice sau juridice, în baza contractelor încheiate de A.S.S.M.B. cu terții;

 • 7. Urmărește corectitudinea întocmirii bilanțului contabil pentru A.S.S.M.B. și pentru unitățile sanitare aflate în subordine;

 • 8. Asigură și răspunde de recuperarea la timp a debitelor, precum și recuperarea lipsurilor constatate în gestiuni, cu ocazia inventarierii;

 • 9. Urmărește execuția bugetară, conform dispozițiilor legale, a fondurilor bănești aflate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe titluri, articole și alineate bugetare, precum și pe fiecare sursă de finanțare pentru A.S.S.M.B. și pentru unitățile sanitare aflate în subordinea acesteia;

 • 10. Verifică și semnează documentele în baza cărora se fac încasări și plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile financiare, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară;

 • 11. Asigură controlul asupra tuturor documentelor și formelor legal întocmite prin care se autorizează cheltuielile, în general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente legale și bugetare, în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Normelor metodologice privind controlul financiar preventiv, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • 12. Verifică modul cum se efectuează înregistrarea încasărilor și plăților prin casierie;

 • 13. Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate a desfășurării în bune condiții a activității administrației;

 • 14. Răspunde de asigurarea creditelor necesare, în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de C.G.M.B. și prin bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 15. Asigură verificarea întocmirii documentelor justificative și a celor contabile, potrivit prevederilor legale, precum și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

 • 16. Verifică întocmirea corectă și în termen a formelor legale cu privire la depunerile și plățile de bani, controlând respectarea plafonului de casă stabilit de efectuarea plăților;

 • 17. Dispune măsurile necesare în vederea prevenirii lipsurilor mijloacelor materiale și bănești;

 • 18. Dispune măsuri de păstrare în ordine și în condiții de siguranță a documentelor justificative ale operațiilor contabile; dispune măsuri în cazul pierderii sau distrugerii parțiale sau totale a documentelor anterior menționate;

 • 19. Controlează modul de întocmire al documentelor de plată către trezorerie;

 • 20. Verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea culpei atunci când este cazul;

 • 21. Urmărește încasarea chiriilor, conform contractelor de închiriere încheiate de A.S.S.M.B.

 • 22. Urmărește viraj»a-4a timp, a sumelor obținute din chirii, prevăzute și aprobate prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;             z

 • 23. Răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialit^^d^^*ri^irfâ>^UnicipiyhiL^ucurești, Direcția dc-Sănătate Publică a Municipiului București, Min^eruț^^^țiicMinisterul ^'Finanțe, de modul în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

 • 24. Răspunde de întocmirea și transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale;

 • 25. Face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora, luând măsurile ce se impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a acestora;

 • 26. Participă la întocmirea proiectului de buget lunar, trimestrial și anual al instituției;

 • 27. Avizează și repartizează, după caz, bugetul de venituri și cheltuieli al unităților sanitare subordonate și urmărește utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

 • 28. Aprobă declasările și casările pentru unitățile subordonate;

 • 29. îndrumă metodologic din punct de vedere fînanciar-contabil unitățile sanitare subordonate;

 • 30. întocmește lunar, pe baza datelor operative, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie și a unităților sanitare din administrare;

 • 31. Sesizează Direcția Juridică, cu privire la situația debitelor, în vederea demarării procedurilor de recuperare a acestora;

 • 32. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul său de activitate.

Art. 20.1. SERVICIUL BUGET                                              / / /

Se subordonează Directorului Direcției Economice, este condus de un Șef Serviciu.

Serviciul Buget are următoarele atribuții și competențe:                               /
 • 1. Elaborează proiectul de buget pe baza Planului Anual de Achiziții Publice, fundamentat de către structurile din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 2. Verifică, analizează și centralizeazaă proiectul de buget al unităților sanitare din subordine, pe baza notelor de fundamentare aprobate și transmise de către ordonatori terțiari de credite, conform Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget atât în limitele de cheltuieli impuse de Ordonatorul Principal de Credite, cât și în conformitate cu necesarul de fonduri în vederea desfășurării în condiții normale a activității instituției;

 • 3. Centralizează și înaintează spre avizare C.G.M.B proiectele de buget elaborate, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

 • 4. Urmărește respectarea celor 4 principii fundamentale ale dreptului bugetar, respectiv unitate, universalitate, specializare, anualitate, precum și a principiilor exactității bugetare, echilibrului, unității monetare, bunei gestiuni financiare și transparenței;

 • 5. Centralizează propunerile privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificării bugetare transmise de aparatul propriu al A.S.S.M.B. și ordonatorii terțiari de credite din subordine, ori de câte ori se impune rectificarea bugetului;

 • 6. In scopul eficientizării execuției bugetare, efectuează virările de credite solicitate de ordonatorii terțiari de credite, în limita fondurilor bugetare aprobate, în conformitate cu art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;

 • 9. Asigurarea informațiilor necesare luării deciziilor de către conducerea A.S.S.M.B., informații cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 10. întocmește necesarul de fonduri pentru activitatea proprie si necesarul de fonduri pentru unitățile sanitare din subordine, pe baza notelor de fundamentare;

 • 11. întocmește cererile de finanțare către Direcția de Sănătate Publica a Municipiului București pe baza contractelor încheiate între Municipiul București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pentru achiziția de aparatură medicală, verifică documentele justificative furnizate de către unitățile sanitare din subordine și urmărește execuția contractelor;

 • 12. întocmește deconturile către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pe baza contractelor încheiate între Municipiul București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și a documentelor justificative furnizate de către unitățile sanitare din subordine;

 • 13. Verifică si analizează necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificări și virări de credite în cursul anului a bugetului de venituri și cheltuieli al A.S.S.M.B. și a bugetului de venituri și cheltuieli al unităților sanitare aflate în subordine pe baza notelor de fundamentare, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 14. Verifica, centralizează și transmite către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București anual propunerile unităților sanitare din subordine, pentru finanțarea cu aparatură medicală din bugetul de stat sau veniturile proprii ale Ministerului Sănătății;

 • 15. întocmirea lunară a contului de execuție privitor la prevederile bugetului de venituri și cheltuieli și a plăților nete de casă;

Art. 20.2. SERVICIUL CONTABILITATE

Serviciul Contabilitate se subordonează Directorului Direcției Economice și este condus de un Șef

Serviciu.                                                                                        Z ) /

Serviciul Contabilitate are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Organizează și conduce activitatea de contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind: mijloacele fixe și calculul amortizării acestora, mijloacele circulante, mărfurile, rezultate financiare;

 • 3. Asigură respectarea cu strictețe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului și ia toate măsurile legale pentru reîntregirea acestuia, în cazul în care a fost păgubit;

 • 4. întocmește notele contabile și fișele de conturi, analizează și urmărește soldurile conturilor;

 • 5. întocmește și urmărește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice și cele analitice, urmărind concordanța dintre acestea;

  6.

  7.


Urmărește realizarea decontărilor cu debitorii și creditorii;

Organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, urmărește definitivarea, potrivit legii a rezultatelor inventarierii; Analizează propunerile privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și clasarea sau declasarea celorlalte bunuri, conform propunerilor făcute de cei în drept;


 • 9. Efectuează punctajul lunar între evidența contabila și tehnico-operativă și corectarea neconcordanțelor;

 • 10. Organizează evidența cantitativ-valorică a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul A.S.S.M.B.;

 • 11. înregistrează în evidențele contabile rezultatele reevaluării patrimoniului A.S.S.M.B., conform prevederilor legale;

 • 12. Ține evidența fizică a tuturor mijloacelor fixe și a obiecte de inventar din patrimonial unității;

 • 13. Verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mișcare;

 • 14. Decontări cu agenții economici: asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii și beneficiarii, asigură plata la termen a sumelor care constituie obligația instituției față de bugetul de stat și alte obligații față de terți, răspunde prin semnarea documentelor privind operațiunile bancare ce se efectuează prin conturile instituției, urmărește și încasează toate facturile emise, realizează și alte sarcini și atribuții emanate din analizele efectuate, precum și cele transmise de către conducerea instituției, analizează desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii și beneficiarii, analizează realizarea obiectivelor economice ale instituției;

 • 15. întocmește situația soldurilor de disponibilități bănești și efectuarea punctajului cu trezoreria;

 • 16. întocmește documentația privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând domeniului public, scoaterea din funcțiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar și o înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;

 • 17. Răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;

Art. 20.3. SERVICIUL FINANCIAR

Serviciul Financiar se subordonează Directorului Direcției Economice, este condus de un Șef Serviciu.

Serviciul Financiar are următoarele atribuții și competențe:

/ //

 • 1. întocmește situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale;

 • 2. Facturează și urmărește încasările din redevențe și chirii:

 • a. întocmește facturile pentru chirii pe baza contractelor de închiriere pentru spațiile locative;

 • b. întocmește facturile pentru chirii pe baza contractelor de închiriere încheiate de A.S.S.M.B.;

 • c. calculează penalități și întocmește facturile aferente (pentru încasările urmărite de Serviciul Financiar);

 • 3. Verifică zilnic extrasele de cont în lei și valută pentru toate activitățile A.S.S.M.B.;

 • 4. Organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale;

 • 5. Verifică documentele justificative în baza cărora se efectuează operațiunile de încasări și plăți;

  • 6.

  • 7.

  • 8.

  • 9.


Verifică zilnic raportul de casa;

întocmește deconturi pentru deplasări interne și externe, precum și documentația bancară pentru

drepturile ce revin din deplasări;                                       \

Verifică concordanța dintre referatele de necesitate și documentația anexata;

Verifică ^ordinele de plată pentru achitarea datoriilor către-bugețulMe^stațif ,bugetul asigurărilor sociale și verificarea concordanței acestor sume cu cele dinjecapirelg|iă 'stajefdr:

t1' ., o* o-i 1

Pagina 30 din 78


 • 10. întocmește ordinele de plata pentru achitarea datoriilor către furnizori,

 • 11. întocmește CEC-uri pentru ridicări de numerar din trezorerie (salarii, deplasări, avansuri).

 • 12. întocmește documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea cheltuielilor în baza propunerilor compartimentelor de specialitate, în limita și pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite și numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;

 • 13. Efectuează plăți din creditele bugetare, în limita și pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate și ordonanțate de ordonatorul de credite;

 • 14. întocmește trimestrial și anual situațiile financiare pentru activitatea proprie și centralizează situațiile financiare pentru unitățile sanitare aflate în subordine, în vederea transmiterii către ordonatorul principal de credite;

 • 15. întocmește raportarea lunară privind creanțele, datoriile și plățile restante pentru activitatea proprie și centralizează raportările lunare pentru unitățile sanitare aflate în subordine, în vederea transmiterii către ordonatorul principal de credite;

 • 16. Asigură înregistrarea în Programul FOREXEBUG a tuturor operațiunilor și raportărilor din domeniul de activitate a serviciului;

 • 17. Organizează activitatea de control financiar preventiv propriu, potrivit normelor legale în vigoare, asigurând elaborarea deciziilor privind desemnarea persoanelor care vor exercita controlul, a cadrului operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu și a check-list-urilor pentru fiecare tip de operațiune;

 • 18. Exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operațiunilor și documentelor din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale, precum și asupra folosirii fondurilor bănești prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în baza documentelor justificative însoțitoare corespunzătoare, semnate în prealabil de către conducătorul direcției de specialitate în care urmează să se efectueze operațiunea respectivă, acte din care rezultă că operațiunile sunt necesare, oportune și legale;

 • 19. Analizează și supune spre aprobare ordonatorului de credite propunerile privind persoanele desemnate de către ordonatorii terțiari de credite să acorde viza de control financiar preventiv propriu, pe baza procedurilor scrise, elaborate în acest sens;

 • 20. întocmește situația centralizatoare a tuturor operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul instituției și asigură transmiterea trimestrială a acesteia la ordonatorul principal de credite.                                                                    / / /

Art. 21 DIRECȚIA ACHIZIȚII                                           /

Direcția Achiziții este condusă de un Director și se află în subordinea directă a DirectoruluiXoeneral.

Directorul Direcției Achiziții are în subordine Serviciul Achiziții Publice si Serviciul Achiziții 5                              5                                                                                                                 5                                                                                              5

Centralizate, având următoarele atribuții și competențe:

1. Conduce, coordonează și răspunde de activitatea Direcției Achiziții;

2. Acordă asistență în elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință pentru achizițiile

achiziționate în sistem centralizat și a strategiei de contractare;

 • 5. Coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire pentru achiziția de produse/servicii/lucrări;

 • 6. Participă la întocmirea și transmiterea documentelor solicitate de C.N.S.C. în vederea soluționării contestațiilor formulate de ofertanții participanți în cadrul procedurilor de atribuire;

 • 7. Participă la întocmirea și transmiterea către A.N.A.P, a documentelor solicitate pentru contractele de achiziții publice, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire;

 • 8. Coordonează, pe baza necesităților transmise de celelalte servicii/compartimente ale A.S.S.M.B., activitatea de elaborare a strategiei anuale și a programului anual al achizițiilor publice;

 • 9. Centralizează propunerile bugetare, notele de fundamentare, rapoartele, și referatele de necesitate, în vederea întocmirii Programului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B.

 • 10. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul său de activitate.

Art.21.1. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Serviciul Achiziții Publice se subordonează Directorului Direcției Achiziții și este condus de un Șef.

Serviciu.                                                                                     /

Serviciul Achiziții Publice îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. întocmește Strategia anuală de achiziții publice și Programul anual al achizițiilor publice, pe baza referatelor de necesitate și oportunitate, întocmite de Direcțiile /Serviciile /Birourile/ Compartimentele din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 2. Organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări;

 • 3. Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, în baza Deciziei de numire a Directorului General al A.S.S.M.B.;

 • 4. întocmește și transmite către A.N.A.P, documentele solicitate pentru contractele de achiziții publice, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire;

 • 5. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării A.S.S.M.B. în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul.;

 • 6. Actualizează, pe baza necesităților transmise de Direcțiile/Serviciile/Birourile/Compartimentele de specialitate din cadrul A.S.S.M.B., strategia anuală și programul anual al achizițiilor publice;

 • 7. Elaborează documentația de atribuire și documentele-suport pentru procedurile de atribuire, pe baza necesităților transmise de Direcțiile/Serviciile/Birourile/Compartimentele de specialitate din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 8. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare;

 • 9. întocmește notele interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertanții câștigători și necâștigatonj---*

 • 10. Aplică și finalizează procedurile de atribuire;                   /

 • 11. Constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

 • 12. îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, stabilite de^fiSb^^&Dird^^^pir^&ul General al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

 • 13. Asigură redactarea contractelor de achiziție/acordurilor cadru și/sau după caz, a actelor adiționale, în vederea încheierii acestora cu câștigătorii desemnați ai procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări;

Art.21.2. SERVICIUL ACHIZIȚII CENTRALIZATE

Serviciul Achiziții Centralizate se subordonează Directorului Direcției Achiziții și este condus de un

Sef Serviciu.

9

Serviciul Achiziții Centralizate îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. Organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice pentru produsele, serviciile și lucrările achiziționate în sistem centralizat;

 • 2. Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice pentru produsele, serviciile și lucrările achiziționate în sistem centralizat, în baza Deciziei de numire a Directorului General al A.S.S.M.B.;

 • 3. întocmește și transmite către A.N.A.P., documentele solicitate pentru contractele de achiziții publice pentru produsele, serviciile și lucrările achiziționate în sistem centralizat, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire;

 • 4. întocmește documentația de atribuire pentru:

 • - aparatura medicală de înaltă performanță finanțată din Bugetul Local al Municipiului București;

 • - servicii de pază și monitorizare video;

 • - servicii de mentenanță preventivă și corectivă la unitățile sanitare cu paturi aflate în administrare;

 • - lucrări de reparații curente, capitale și investiții;

 • - servicii de toaletare și defrișare arbori;

 • - lucrări de reparații alei, trotuare;

 • - servicii întocmire documentații pentru obținere autorizații PSI;                   /

 • - expertize tehnice la unitățile sanitare cu paturi aflate în administrare;

 • - servicii design IT, mentenanță IT;

 • - servicii de amenajare și întreținere peisagistică spații exterioare la unitățile sanitare cu paturi aflate în administrare;

 • - închiriere spații cu destinație comercială și medicală.

Enumerarea sus menționată nu are caracter limitativ.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.


Acordă asistență în elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință pentru achizițiile centralizate (după caz, în funcție de complexitate);

Stabilește programul anual al achizițiilor publice pentru produsele, serviciile și lucrările achiziționate în sistem centralizat;

Serviciul de achiziții centralizate încheie acorduri-cadru/contracte în numele și pentru unitățile sanitare cu paturi aliate în administare;                                     \


ifafB și lj^sfile1.țchiziționate în sistem

 • 9. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute in Legea nr. 98/2016 si HG 395/2016;

 • 10. Propune componența comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit prin achiziții centralizate;

 • 11. Elaborează documente justificative pentru toate procedurile de atribuire centralizate cât și pentru cumpărările directe centralizate;

 • 12. Stabilește prin documentația de atribuire criteriile de calificare și selecție a ofertanților, precum și criteriile de atribuire pentru achizițiile centralizate;

 • 13. Asigură activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea procedurilor de atribuire centralizate, obiectul acestora, termenele, precum și orice alte informații care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice;

 • 14. Urmărește și asigură respectarea prevederilor legale privind păstrarea confidențialității în legătură cu situațiile, documentele și informațiile pe care le deține în scop profesional, respectând prevederile codului etic;

 • 15. Asigură constituirea și păstrarea dosarului achizițiilor centralizate;

 • 16. întocmește notele interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertanții câștigători și necâștigători;

 • 17. întocmește și transmite anunțurile de atribuire conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 18. întocmește și păstrează dosarele achizițiilor publice centralizate;

 • 19. întocmește rapoartele privind contractele atribuite, ca urmare a procedurilor centralizate aplicate;

 • 20. Urmărește respectarea termenelor pentru elaborarea ofertelor precum și a termenelor pentru încheierea contractelor;


Art. 22 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct se află în subordinea Directorului General și are următoarele competențe:

 • 1. Coordonează activitatea Direcției Tehnice, Direcției Patrimoniu, Direcției Investiții și Serviciului Suport Spitale Administrativ, aflate în subordinea sa;

 • 2. Repartizează lucrările personalului din subordine, prin intermediul Directorilor de Direcții / Șefului de Serviciu, aflate afle în subordine.

 • 3. Urmărește elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite/legale, a lucrărilor repartizate în cadrul structurilor din subordine.

 • 4. Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifice din structurile aflate în subordine.

 • 5. Colaborează și conlucrează cu toate structurile din cadrul A.S.S.M.B., precum și cu structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private pe domeniul său de activitate;


9. Participă nemijlocit la negocierile de orice natură, pe care le inițiază sau desfășoară toate structurile din subordinea sa;

10. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare în domeniul său de activitate.

Art. 23 DIRECȚIA TEHNICĂ

Direcția Tehnică este condusă de un Director și se află în subordinea Directorului General Adjunct, având în subordine Serviciul Urmărire Contracte, Serviciul Administrativ, Serviciul Aprovizionare și Mentenanță și Compartimentul SSM, Situații de Urgență și Mediu.         n

Directorul Direcției Tehnice are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Conduce, coordonează și răspunde de activitatea Direcției Tehnice;

 • 2. Urmărește modul în care se derulează contractele încheiate de A.S.S.M.B.;

 • 3. Contribuie la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, atunci când e cazul;

 • 4. Coordonează activitatea de întocmire și fundamentare a propunerilor pentru întreținere și reparații curente ale bunurilor mobile și imobile din patrimoniul instituției;

 • 5. Asigură din punct de vedere administrativ funcționarea în bune condiții a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu;

 • 6. Coordonează activitatea de elaborare a procedurii (metodologia) aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), a spațiilor pentru desfășurarea activităților de învățământ si/sau de cercetare științifică - din imobilele aflate în 5                                                   5                                          5                          5                                                                    5            5

administrarea A.S.S.M.B., amfiteatrelor/sălilor de conferințe/aulelor din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru organizarea evenimentelor, simpozioanelor, consfătuirilor, sesiunilor de comunicări științifice, congreselor, etc., a spațiilor cu destinație medicală sau cu altă destinație - din imobilele aflate în administrarea A.S.S.M.B.pe care o înaintează spre aprobare, Directorului General;

 • 7. Contrasemnează sau avizează actele emise în cadrul Direcției de către structurile aflate în subordine;

 • 8. Verifică modul de respectare și de aplicare a legislației specifice activității structurilor aflate în subordine;

 • 9. Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecție a muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

 • 10. Coordonează activitatea privind medicina muncii, sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul A.S.S.M.B., conform legii;

 • 11. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 23.1 SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

Serviciul Urmărire Contracte se Serviciu.

Serviciul Urmărire Contracte îndeplinește următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Colaborează cu structurile aflate în administrarea A.S.S.M.B., în vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale;

 • 2. Urmărește modul în care se derulează contractele încheiate de A.S.S.M.B.;

 • 3. Menține o bună comunicare și cooperare cu toate Direcțiile, Serviciile, Birourile pe parcursul derulării contractelor de achiziție publica, inclusiv cu contractanții pentru buna desfasurarc a lucrărilor;

 • 4. Verifică respectarea clauzelor contractuale pentru contractele de închiriere, de la data intrării in vigoare a contractelor încheiate cu A.S.S.M.B.;

 • 5. Elaborează și transmite către prestator adrese/notificări, pe baza sesizărilor responsabililor desemnati cu supervizarea lucrarilor/serviciilor, pentru a se dispune efectuarea eventualelor remedieri de către executant, constructor, prestator, după caz, pe toată perioada de garanție; Adresele si notificările trebuie sa fie avizate din punct de vedere juridic, economic, sau de alte structuri după caz și aprobate de către Directorul General;

 • 6. Elaborează și transmite către prestator adrese/notificări, la sesizarea responsabililor desemnați cu supervizarea efectuării lucrarilor/serviciilor, asupra abaterilor de la conformitate cu cerințele tehnice ale contractului, în special în cazul în care contractorul nu face corecturile necesare. Adresele si notificările trebuie sa fie avizate din punct de vedere juridic, economic, sau de alte structuri după caz și aprobate de către Directorul General;

 • 7. Preia din surse autorizate informatii scrise cu privire la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractanti si elaborează toate documentele necesare in vederea informării structurilor funcționale cu responsabilități in acest sens (Directii, Servicii, Birouri din cadrul ASSMB) în vederea adoptării măsurilor legale.

 • 8. Inițiază procedura de aplicare a penalităților, de reținere a garanției de bună execuție (dacă este cazul) sau de reziliere a contractului întocmind adrese către contractanți printr-o notificare / adresă în scris primită de la responsabilii desemnati cu supervizarea lucrărilor serviciilor/produselor. Adresele si notificările trebuie sa fie avizate din punct de vedere juridic, economic, sau de alte structuri după caz și aprobate de către Directorul General;

 • 9. Solicită puncte de vedere de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.S.M.B. în cadrul verificării oricăror clauze contractuale;

 • 10. Verifică concordanta dintre clauzele contractuale si existenta tuturor documentelor care stau la baza S                                                                                      3                         5

facturii privind realizarea lucrărilor de investiții, de reparații curente și capitale (raport de activitate,situatii de plata, procese verbale de recepție a produselor/serviciilor/lucrarilor, procese verbale de instalare, punere in funcțiune, instruire a personalului in cazul achiziționării de echipamente /aparatura medicala, certificate de conformitate/garantie a echipamentelor si aparaturii medicale si alte documente necesare decontării facturilor fiscale.

 • 11. Verifică existența documentelor justificative ce însoțesc factura ( ex. Proces - verbal de recepție, Proces - verbal de recepție provizorie, Proces - verbal de punere în funcțiune,Proces - verbal de instalare, Proces - verbal de instruire personal daca este menționat in obiectul achiziției în cazul mijloacelor fixe, Nota de recepție și constatare de diferențe, în cazul bunurilor de natura stocurilor, și alte documente prevăzute de lege, după caz).                  ^vCIP/q.....

 • 12. Verifică concordanța dintre datele de facturare a serviciilQr/p^^selof/l^prărilor în raport cu termenele asumate prin contract;                                           ÂV'

 • 13. Verifică informațiile din factură astfel încât aceasta să fie emisă în conformitate cu prevederile contractuale și legislația aplicabilă în domeniu;

 • 14. Urmărește respectarea termenelor de livrare/prestare/executare prevăzute în contract;

 • 15. Verifică procesele verbale de recepție calitativă și/sau cantitativă care stau la baza facturii în corelare cu dispozițiile contractuale și legale;

 • 16. întocmește adrese/notificări în baza procese verbale cu obiecțiuni, pe baza sesizărilor responsabililor desemnati cu supervizarea efectuării lucrarilor/serviciilor/produselor, pentru remedierea acestora. Adresele si notificările trebuie sa fie avizate din punct de vedere juridic, economic, sau de alte structuri după caz și aprobate de către Directorul General;

 • 17. Efectuează calculul penalităților conform clauzelor contractuale dacă se constată depășirea termenelor prevăzute în contract, îl supune spre avizare Direcției Economice și va înștiința în scris prestatorul printr-o Notificare;

 • 18. Acceptarea facturilor va fi permisă și posibilă numai după semnarea și înregistrarea proceselor verbale de recepție fără obiecțiuni a produselor livrate/ serviciilor prestate/ lucrărilor executate;

 • 19. Verifică, ca bunurile livrate să fie însoțite de certificat de calitate/ certificat de garanție/ instrucțiuni de utilizare\ cărți tehnice și alte documente specificate în contract

 • 20. Scanează, înregistrează și transmite pe e-mail către Structurile Funcționale Acordurile-cadru/contractele/actele adiționale predate de către Direcția Achiziții, după ce sunt semnate de Achizitor și Prestator;

 • 21. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.                           /O .

Art. 23.2 SERVICIUL ADMINISTRATIV                                   VA

Serviciul Administrativ se află în subordinea Directorului Direcției Tehnice și este condusa de un Șef Serviciu.

Serviciul Administrativ are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. întocmește și fundamentează propunerile pentru întreținere și reparații curente ale bunurilor mobile și imobile din patrimoniul instituției și urmărește, recepționează și vizează serviciile, produsele și lucrările, pe domeniul său de activitate;

 • 2. Asigură din punct de vedere administrativ funcționarea în bune condiții a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu;

 • 3. întocmește caiete de sarcini privind derularea și supravegherea lucrărilor de reparații curente la imobilele aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

  4.


  5.


  6.


  7.

  8.


  Urmărește derularea lucrărilor de întreținere și reparații curente, în colaborare cu alte compartimente din cadrul A.S.S.M.B.;

  Participă, prin numirea de membri în cadrul comisiilor de recepție, la recepțiile la terminarea lucrărilor și la recepțiile finale efectuate la lucrările de reparații curente ale A.S.S.M.B.;

  Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competentă; qMX'X

  Răspunde de organizarea arhivei în format letric la niveluF'in^Mțl^^^

  Elaborează procedura (metodologia) aferentă atrjb ’ ""^îrecț^WwfoiȚPa închirierii și/sau a comodatului (cu sunortarea cotelor de                    pe^^^esfașurarea activităților deînvățământ și/sau de cercetare științifică - din imobilele aflate în administrarea A.S.S.M.B., pe care o înaintează spre aprobare, Directorului General;

 • 9. Elaborează procedura (metodologia) aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), amfiteatrelor/sălilor de conferințe/aulelor din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru organizarea evenimentelor, simpozioanelor, consfătuirilor, sesiunilor de comunicări științifice, congreselor, etc., pe care o înaintează spre aprobare, Directorului General;

 • 10. Elaborează procedura (metodologia) aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), a spațiilor cu destinație medicală sau cu altă destinație - din imobilele aflate în administrarea A.S.S.M.B., pe care o înaintează spre aprobare, Directorului General;

 • 11. Verifică modul de întocmire a foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în patrimoniu;

 • 12. Asigură administrarea în condiții optime a parcului auto, a spatiilor de lucru, precum și repartizarea eficientă a responsabilităților personalului.

Art. 23.3 SERVICIUL APROVIZIONARE ȘI MENTENANȚĂ

Serviciul Mentenanță se află în subordinea Directorului Direcției Tehnice și este condus de un Șef Serviciu.

Serviciul Aprovizionare și Mentenanță îndeplinește următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Gestionează activitatea de aprovizionare la nivelul instituției: identifica necesarul de aprovizionare, elaborează politicile, procedurile si instrumentele de lucru necesare gestionarii activitatii de aprovizionare la nivel de instituție, urmărește confirmările de comanda si a livrărilor de la furnizori pana la intrarea mărfurilor in gestiunea instituției, informarea structurilor vizate asupra sosirii mărfurilor comandate, optimizarea costurilor si timpului, derularea activitatilor in condiții de siguranța;                                                                                             z"7j

 • 2. Asigură toate lucrările de întreținere din cadrul A.S.S.M.B;

 • 3. Răspunde la solicitările de reparații a instalațiilor tcrmo-hidro-sanitare;                    / / z

 • 4. Răspunde de buna funcționare a instalațiilor termo-hidro-sanitare;

 • 5. Asistă la casarea mijloacelor fixe / obiectelor de inventar;                                 ; ;

 • 6. Organizează întreținerea și efectuarea reparațiilor pentru clădiri, dotări și alte active din patrimoniul instituției, în regie proprie sau cu terții;

 • 7. Participă la acțiunile de inventariere a bunurilor și formulează propuneri de noi dotări cu mijloace fixe și obiecte de inventar pentru asigurarea echipamentelor de lucru necesare, precum și cu alte bunuri;

 • 8. Face propuneri privind proiectul de buget, referitoare Ia cheltuielile de întreținere, materiale etc;

 • 9. întocmește referatele pentru procurarea de materiale și obiecte de inventar.

Art. 23.4 COMPARTIMENT SSM, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI MEDIU

X (A M X

Compartimentul SSM, Situații de Urgență și Mediu se subordonează Directorului Direcției Tehnice și îndeplinește următoarele atribuții și competențe: 1. Asigură condiții corespunzătoare de lucru p protecție a muncii; • 2. Propune luarea măsurilor pentru protecția muncii și se asigură de luarea la cunoștință, aplicarea și respectarea acestora de către personalul A.S.S.M.B;

 • 3. Asigură evaluarea riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională și propune măsurile de prevenire corespunzătoare;

 • 4. Organizează, coordonează și îndrumă activitățile de protecția muncii, apărarea la foc și protecție civilă în conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incediilor și Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Asigură instruirea și formarea personalului în probleme de protecția muncii, pentru prevenirea și stingerea incendiilor cât și pentru apărarea civilă;

 • 6. Asigură evaluarea cunoștințelor dobândite în procesul de instruire prin teste și examinări;

 • 7. Controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă, a prevenirii și stingerii incendiilor;

 • 8. Colaborează cu serviciile extemalizate pentru desfășurarea în bune condiții a activității privind medicina muncii, sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul A.S.S.M.B., conform legii;

 • 9. Colaborează cu serviciile extemalizate de medicină a muncii pentru cunoașterea la zi a stării de sănătate a salariaților;

 • 10. Propune și urmărește dotarea A.S.S.M.B cu dispozitive tehnice și materiale, în conformitate cu prevederile stabilite de normele legale în vigoare;

 • 11. Ține evidența locurilor de muncă cu condiții deosebite: vătămătoare, grele, periculoase precum și a accidentelor de muncă, bolilor profesionale accidentelor tehnice și avariilor;

 • 12. Asigură luarea măsurilor necesare privind protecția maternității la locurile de muncă potrivit legii;

 • 13. Stabilește măsurile tehnice, sanitare și organizatorice de protecția muncii, corespunzător condițiilor de muncă și factorilor de mediu specifici A.S.S.M.B;

 • 14. Asigură activitatea de protecție a mediului, de gestiune a deșeurilor;

 • 15. Colaborează cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autoritati, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;

 • 16. Promovează o atitudine corespunzătoare în legătură cu importanța protecției mediului. /

Art. 24 DIRECȚIA PATRIMONIU                                        / \

Direcția Patrimoniu este în subordinea Directorului General Adjunct și este condusă de un Director, având în subordine Serviciul Patrimoniu și Cadastru si Biroul Administrare Spații Locative.

Directorul Direcției Patrimoniu are următoarele atribuții și competențe:

Coordonează și organizează activitatea Serviciului Patrimoniu și Cadastru și a Biroului

Administrare Spații Locative, cu respectarea prevederilor legale.

2.


Controlează modul de respectare și de aplicare a legislației specifice activității structurilor aflate în subordine;

3.


Repartizează lucrările, personalului din subordine, prin intermediul șefilor de serviciu/birou, cu precizarea termenelor legale în care trebuie rezolvate; /

4.


Monitorizează elaborarea corespunzătoare și la                ^ițe, ^^ lucrărilor repartizate


personalului aflat în subordine; i|                                                  't1.;

 • 5. Contrasemnează sau avizează actele emise în cadrul Direcției de către structurile aflate în subordine;

 • 6. Coordonează activitatea de monitorizare și administrare a imobilelor situate în București, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea A. S. S .M.B.;

 • 7. Colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției, realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate;

 • 8. Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției din domeniul său de competență;

 • 9. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare în domeniul său de activitate.                                                                  x"')

Art. 24.1. SERVICIUL PATRIMONIU ȘI CADASTRU                          X

Serviciul Patrimoniu și Cadastru se află în subordinea Directorului Direcției Patrimoniu și este condusă de un Șef Serviciu.

Serviciul Patrimoniu și Cadastru are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Ține evidența faptică a imobilelor unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și actele cadastrale aferente acestora;

 • 2. Colaborează cu Direcția Economica in privința propunerilor privind casarea activelor fixe și scoaterea lor din evidență; propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului instituției, conform normelor în vigoare și colaborează la întocmirea inventarului;

 • 3. Constituie baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor (terenuri și clădiri) ce alcătuiesc patrimoniul de administrare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 4. Colaborează și efectuează schimb de informații, în vederea actualizării datelor neclasificate, cu alte instituții ale administrației centrale sau locale, colectează și centralizeză date privind evoluția proprietății, astfel încât în orice moment să se dispună de baza de date actualizată asupra patrimoniului;

 • 5. Efectuează propuneri privind spațiile ce urmează a fi închiriate, în baza solicitărilor și datelor transmise de către spitale, iar directorul general al ASSMB va dispune constituirea unei comisii ce va intocmi un raport de specialitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, aplicabile;

 • 6. Identifică pe teren cu Inspectorul de specialitate (cadastrist/topometrist) din cadrul serviciului, eventualele suprapuneri ori translatări ale amplasamentelor înscrise în acte, față de teren;

 • 7. Participă în calitate de membru/președinte, în cadrul comisiilor pentru închirierea spațiilor;

 • 8. Ține evidența spațiilor propuse spre închiriere sau închiriate în unitățile sanitare, inclusiv fișa acestora cu dotări și racordări la utilități;

 • 9. Gestionează dosarele cu terenurile și construcțiile aferente din patrimoniul A.S.S.M.B. și reactualizează baza de date cu modificările intervenite;

  il de Cadastru și,           Imobiliară în vederea

  ire al A.S.S.M/^. ^kxtpspl^^carte funciară și a >.M,B., fumizt&ză infbnțțâ® cfif^privire la situația


 • 10. întreprinde demersurile necesare către Oficii intabulării, a înscrierii dreptului de administn obținerii acest ra pentru planurile de situații și

 • 11. La solicitarea altor direcții din cadrul A.S.S

patrimonială (terenuri și clădiri) și transmite documente care atestă dreptul de proprietate Municipiul București și administrare A.S.S.M.B.;

 • 12. întocmește Rapoarte de specialitate comune cu Primăria Municipiului București și proiecte de hotărâri în procesul de predare, respectiv primire, a unor terenuri și construcții din patrimoniul sau în patrimoniul A.S.S.M.B.;

 • 13. Colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și Direcția Juridică din cadrul A.S.S.M.B., atunci când există probleme legate de situația juridică a unor imobile;

 • 14. în cazul unor modificări de patrimoniu (predare sau primirea unor imobile) comunică Direcției Economice actualizarea evidenței patrimoniului în vederea actualizării evidenței contabile prin transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea acestora;

 • 15. Anual, actualizează declarațiile la Direcțiile de Impozite și Taxe Locale a suprafețelor terenurilor/construcțiilor;

Art. 24.2. BIROUL ADMINISTRARE SPAȚII LOCATIVE                    ( / \

Biroul Administrare Spații Locative se află în subordinea Directorului Direcției Patrimoniu și este condusă de un Șef Birou.

Biroul Administrare Spații Locative are următoarele atribuții:
 • 1. Asigură monitorizarea și administrarea imobilelor situate în București și Ilfov, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 2. Colaborează cu structurile de specialitate din cadrul A.S.S.M.B., cu cele omoloage din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și cu alte instituții în vederea gestionării fondului locativ aflat în administrare;

 • 3. Asigură evidența și centralizarea datelor privind imobilele aflate în administrare, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 4. Verifică, după caz, în teren și în baza documentelor deținute și/sau solicitate/primite de la direcțiile/instituțiile cu atribuții în acest sens, situația ocupării locuințelor de serviciu aflate în administrare;

 • 5. Asigură perfectarea contractelor de locațiune cu personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea A. S. S .M.B.;

 • 6. Verifică în teren periodic sau ori de câte ori este necesar, modul de respectare a clauzelor stipulate în Contractele de locațiune;

 • 7. Periodic și ori de câte ori este necesar, întocmește rapoarte, informări sau situații privind datele deținute, precum și activitatea desfășurată referitoare la administrarea locuințelor de serviciu, pe care le transmite conducerii A.S.S.M.B. sau structurilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 8. Pune la dispoziția comisiei abilitate situația fondului locativ aflat în administrarea A.S.S.M.B.,

 • 9. Asigură corespondența cu structurile de specialitate, în toațd ^ațiile^^^ță obiect gestionarea

Art. 25 DIRECȚIA INVESTIȚII

Direcția Investiții este în subordinea Directorului General Adjunct și este condusă de un Director având în subordine Serviciul Investiții și Serviciul Avize, Certificări Investiții.

Directorul Direcției Investiții are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Conduce și organizează activitatea Serviciului Investiții și a Serviciului Avize, Certificări Investiții, cu respectarea prevederilor legale.

 • 2. Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifice activităților din structurile subordonate;

 • 3. Urmărește elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite, a lucrărilor repartizate de Directorul General Adjunct; repartizează lucrările, personalului din subordine, prin intermediul șefilor de serviciu.

 • 4. Contrasemnează sau avizează actele emise în cadrul direcției de către structurile de specialitate aflate în subordine;

 • 5. Stabilește, împreună cu structurile aflate în administrarea A.S.S.M.B., nevoile de întreținere, reparații curente și capitale, reabilitare, modernizare și dotare cu aparatură medicală, aparatură de înaltă performanță și echipamente medicale a imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea;

 • 6. Dispune punerea în practică a planului de investiții și reparații pentru imobilele în care își desfășoară activitatea unitățile aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 7. Organizează activitățile de reparații curente ale unităților sanitare publice din subordinea A.S.S.M.B.;

 • 8. Centralizează caietele de sarcini întocmite de spitalele administrate de A.S.S.M.B. pentru achiziția ocazională de aparatură medicală și va fundamenta prețurile solicitate de către spitale prin publicarea specificațiilor tehnice în SICAP;

 • 9. Emite ordinul de începere a lucrărilor de investiții, reparații curente și capitale;

 • 10. Colaborează și conlucrează cu toate structurile A.S.S.M.B., realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

 • 11. Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 12. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul său de activitate.

Art. 25.1. SERVICIUL INVESTIȚII

Serviciul Investiții se află în subordinea Directorului Direcției Investiții și este condusa de un Șef Serviciu.

Serviciul Investiții are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Participă și contribuie la elaborarea de strategii privind dezvolț^e^^^^^^ig a A.S.S.M.B.;

 • 2. Participă și contribuie la întocmirea planului de investiții /i timiăre^^bâm de îndeplinire al

.                                                         I _ o» '

acestuia conform bugetului aprobat;

 • 3. Propune obiective de investiții în cadrul imobilelor aflate în administrarea A.S.S.M.B., pe care le supune aprobării autorităților locale;

 • 4. Participă și contribuie la fundamentarea și întocmirea propunerilor privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București;

 • 5. întocmește documentațiile necesare în vederea avizării și aprobării indicatorilor tehnico / economici pentru fiecare obiectiv de investiții în parte;

 • 6. întocmește documentațiile necesare în vederea reactualizării indicatorilor tehnico / economici la obiectivele de investiții, atunci când este cazul;

 • 7. Verifică documentațiile S.F., D.A.L.L, D.T.A.C., D.T.O.E. și P.T., primite de la proiectanți, în colaborare cu Serviciul Avize, Certificări Investiții;

 • 8. întocmește caiete de sarcini privind derularea și supravegherea lucrărilor de execuție la obiectivele de investiții;

 • 9. Urmărește derularea lucrărilor Ia obiectivele de investiții, în colaborare cu alte compartimente din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 10. Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției la terminarea lucrărilor;

 • 11. Participă, prin numirea de membri în cadrul comisiilor de recepție, la recepțiile la terminarea lucrărilor și la recepțiile finale efectuate la obiectivele de investiții ale A.S.S.M.B.;

 • 12. Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;                                                                     /  ) /

Art. 25.2. SERVICIUL AVIZE, CERTIFICĂRI INVESTIȚII                   / /\

Serviciul Avize, Certificări Investiții se află în subordinea Directorului Direcției Inveswții și este condusă de un Șef Serviciu.

Serviciul Avize, Certificări Investiții are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. întocmește, depune și urmărește obținerea documentațiilor necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/demolare pentru imobilele aflate în administrarea A.S.S.M.B., de la unitățile administrativ-teritoriale abilitate;

 • 2. Verifică documentațiile S.F., D.A.L.L, D.T.A.C., D.T.O.E. și P.T., primite de la proiectanți, în colaborare cu Serviciul Investiții;

 • 3. Colaborează și comunică cu reprezentanții firmelor de proiectare și/sau de consultanță în vederea predării/primirii documentațiilor pentru obținerea avizelor, certificatelor, autorizațiilor necesare;

 • 4. întocmește, depune și urmărește documentațiile necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor de specialitate, solicitate prin certificatele de urbanism pentru construire sau demolare, emise de unitățile administrativ-teritoriale abilitate;

 • 5. Participă și contribuie la întocmirea cărții tehnice a construcției la terminarea lucrărilor;

 • 6. întocmește, depune și urmărește obținerea documentațiilor necesare în vederea realizării recepțiilor la terminarea lucrărilor;

 • 7. Verifică corectitudinea plăților taxelor către I.S.C., C.S.C. și O.A.R.;

 • 8. Stabilește data de efectuare a recepțiilor la terminarea lucrărilor, de comun acord cu toate părțile implicate;         /       .                               z              x

 • 9. Participă, prin nurțiirea de membri în cadrul comisiilor de/r£|^ție,/j|^c^țiile la terminarea lucrărilor și la recepțiile finale efectuate la obiectivele de investiți ale^A'.Ș>.S:M.B.;

L-jS!               S —

__—4a—~~                            ./ g Pagina 43 din 78

--------' ’ ■ ■ \ '

 • 10. Menține o evidență la zi a tuturor documentațiilor depuse la instituțiile abilitate și a stadiului lor;

 • 11. Colaborează si comunică permanent cu instituțiile abilitate pentru emiterea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare instituției;

 • 12. Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

Ari. 26 SERVICIUL SUPORT SPITALE ADMINISTRATIV

Serviciul Suport Spitale Administrativ se află în subordinea Directorului General Adjunct și este condus de un Șef Serviciu.

Serviciul Suport Spitale Administrativ are următoarele atribuții:
 • 1. Monitorizează, coordonează și evaluează activitățile de suport derulate de către A.S.S.M.B. la nivelul unităților sanitare din administrarea proprie;

 • 2. Centralizează solicitările formulate de către managementul unităților sanitare, referitoare la personalul suport și formulează propuneri de soluționare, pe care le supune aprobării conducerii A.S.S.M.B.;

 • 3. Organizează și actualizează evidența centralizată a personalului suport al A.S.S.M.B., ce oferă sprijin la nivelul unităților sanitare, precum și a activităților desfășurate de acesta;

 • 4. Desfășoară activități de verificare cu privire la activitatea personalului suport, la nivelul unităților sanitare unde își desfășoară activitatea;

 • 5. Verifică periodic, prin analize/chestionare de tip feed-back, gradul de satisfacție al unităților sanitare în care își desfășoară activitatea personalul suport, întocmește materiale de informare a conducerii A.S.S.M.B. pe această linie și formulează propuneri de optimizare a activităților;

 • 6. Identifică, în colaborare cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B., nevoile de personal suport la nivelul acestora și formulează propuneri privind asigurarea de personal suport, pe care le supune aprobării conducerii A.S.S.M.B.;

 • 7. Desfășoară, la nivelul unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B., activități de suport, reprezentând asistență de specialitate teoretică și/sau practică;

 • 8. Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției din domeniulzsău de competență;

Art. 27 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT (MEDICAL) - denumit generic în continuare DIRECTOR MEDICAL

Directorul Medical, cu pregătire în domeniul medical, se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții:

 • 3. Urmărește elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite/legale, a lucrărilor repartizate în cadrul structurilor din subordine.

 • 4. Contrasemnează și avizează toate documentele emise de structurile aflate în subordinea sa;

 • 5. Desfășoară activități de asigurare a comunicării și armonizării colaborării între structurile de administrație publică/alte entități și instituțiile medicale aflate în subordine;

 • 6. Asigură viziunea strategică și conturarea politicilor instituționale de optimizare a serviciilor medicale oferite (prin intermediul unităților sanitare publice cu paturi aflate în administrarea A.S.S.M.B., a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București și a programelor/proiectelor de sănătate publică), de facilitare a accesului populației la acestea precum și de promovare a sănătății;

 • 7. Transpune în practică obiectivele, obligațiile și prioritățile aferente domeniului medical, din responsabilitatea A.S.S.M.B.;

 • 8. Coordonează, controlează și evaluează activitatea structurilor aflate în subordinea sa, pe linia exercitării atribuțiilor și competențelor (transferate din sarcina Ministerului Sănătății în aceea a A.S.S.M.B., conform normelor legale în vigoare) referitoare la asistența medicală acordată în unitățile sanitare cu paturi subordonate și la asistența medicală și de medicină dentară desfășurată în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • 9. Evaluează indicatorii privind activitatea desfășurată, cu privire la proiectele/programele implementate de către A.S.S.M.B sau de către unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B., din fonduri din bugetul local sau prin finanțări externe

 • 10. Coordonează, monitorizează și verifică modul de realizare/implementare a politicilor instituționale de relații publice și de promovare a imaginii instituției în mass-media;

 • 11. Coordonează procesul de implementare/derulare al proiectelor/campaniilor pentru sănătate în domeniul sănătății publice la nivelul Municipiului București;

 • 12. Coordonează, monitorizează și verifică procesul de atragere de finanțări externe pentru spitalele aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 13. Monitorizează și evaluează modul de implementare, la nivel local, a programelor de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

 • 14. Monitorizează și evaluează serviciile de sănătate publică, oferite de către structurile/unitățile medicale din subordine;

 • 15. Identifică prioritățile în implementarea programelor/campaniilor specifice privind dezvoltarea serviciilor de sănătate publică la nivel local și coordonează politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

 • 16. Evaluează indicatorii privind activitatea desfășurată de cabinetele medicale si de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • 17. Dispune măsuri pentru organizarea de întâlniri profesionale cu membrii comitetelor directoare ale unităților sanitare publice (ce vor fi convocați periodic, individual, integral, pe specialități sau alte criterii stabilite în funcție de tematica propriu-zisă a ședinței de lucru) în vederea dezbaterii unor probleme referitoare la modul de abordare/de desfașurare/de optimizare a activităților derulate în cadrul unităților sanitare administrate;

 • 18. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din >â<^^^lpimative în vigoare în

Art. 28 DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE

Direcția Management și Structuri Unități Sanitare este condusă de un Director și are în subordine

Serviciul Management Spitale și Serviciul Recepții Spitale.

Directorul Direcției Management și Structuri Unități Sanitare are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Organizează, coordonează, controlează și evaluează activitatea structurilor componente ale Direcției Management și Structuri Unități Sanitare;

 • 2. Contribuie la îndeplinirea responsabilităților ce revin A.S.S.M.B. în relația cu unitățile sanitare publice cu paturi, pentru care a fost transferat managementul asistenței medicale, din sarcina Ministerului Sănătății în aceea a Consiliului General al Municipiului București și a Primăriei Municipiului București;

 • 3. Monitorizează activitatea unităților sanitare cu paturi aflate in subordinea A.S.S.M.B.;

 • 4. Formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației de către unitățile sanitare cu paturi aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 5. Propune măsuri pentru creșterea accesibilității populației la serviciile medicale;

 • 6. Monitorizează, supraveghează și verifică modul de aplicare a legislației specifice de către unitățile sanitare cu paturi, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar, cu autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;

 • 7. Monitorizează implementarea la nivelul spitalelor aflate în administrarea A.S.S.M.B., a politicilor de sănătate în domeniul asistenței medicale spitalicești;

 • 8. Răspunde de elaborarea propunerilor privind numirea, prin Dispoziție a Primarului General, a managerilor spitalelor publice din rețeaua A.S.S.M.B. care au ocupat această funcție prin concurs/examen, conform Legii nr.95/2006;

 • 9. Răspunde de elaborarea propunerilor privind numirea Comitetului Director interimar al unitarilor sanitare cu paturi din rețeaua A.S.S.M.B.;

 • 10. Inițiază procesul de îmbunătățire a cadrului normativ specific, prin formularea de propuneri de inițiere/actualizare a unor proiecte de acte normative;

 • 11. întocmește referate privind necesitatea constituirii unor echipe de verificare, pentru fiecare dintre unitățile sanitare aflate în adminstrare, conform unei tematici și/sau pentru întocmirea răspunsurilor la petiții/reclamații.

 • 12. Formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației și pentru creșterea gradului de accesibilitate al serviciilor medicale;

 • 13. Monitorizează implementarea la nivelul spitalelor aflate în administrarea A.S.S.M.B. a politicilor de sănătate în domeniul asistenței medicale spitalicești;

 • 14. Coordonează, monitorizează și evaluează activitățile de recepție/secretariat medical, derulate la nivelul unităților sanitare publice cu paturi din rețeaua A.S.S.M.B.;

 • 15. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare în domeniul său de activitate.                                                          /   ///

Art. 28.1 SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE                         ( /

Serviciul Management Spitale se află în subordinea Dit^Wulm/^irecției Management și Structuri

Unităti Sanitare si este condus de un Sef Serviciu

Serviciul Management Spitale are următoarele atribuții:
 • 1. Contribuie, în mod direct, la optimizarea calității serviciilor oferite populației de către unitățile sanitare publice cu paturi, prin crearea și/sau implementarea unui mod de lucru unitar (prin proceduri și practici, general valabile în gestionarea relației cu toate unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.), precum și prin monitorizarea și/sau verificarea modului de aplicare și respectare a normelor legale specifice la nivelul acestora (în limitele atribuțiilor conferite de lege);

 • 2. Coordonează și monitorizează activitatea unităților sanitare publice aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 3. Asigură soluționarea legală a petițiilor cu incidență asupra domeniului său de competentă;

 • 4. Monitorizează cadrul general de asigurare a implementării programelor naționale de sănătate de către unitățile sanitare publice administrate;

 • 5. Monitorizează respectarea legislației în domeniul sănătății privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, medicilor stomatologi, farmaciștilor, biochimistilor, biologilor și chimiștilor, privind organizarea și desfășurarea examenelor de de ocupare a posturilor din unitățile sanitare publice aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 6. Monitorizează aplicarea legislației specifice domeniului sanitar de către unitățile sanitare publice din administrare, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;

 • 7. Identifică problemele critice existente în cadrul unităților sanitare (personal insuficient, structuri neadaptate evoluțiilor instituționale/sociale/de altă natură, lacune de ordin legislativ etc.), le analizeză și formulează propuneri în consecință;

 • 8. Participă la simulările/ acțiunile întreprinse de autoritățile publice în urma dezastrelor, calamităților și epidemiilor în domeniul său de competență;

 • 9. Elaborează contractul-cadru și metodologia de colaborare între unitățile sanitare publice administrate și instituții de învățământ superior medical cu respectarea legislației aplicabile în vigoare;

 • 10. Elaborează regulamentul de organizare și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică în unitățile sanitare publice administrate cu respectarea legislației aplicabile în vigoare;

 • 11. Monitorizează și acordă asistență de specialitate în vederea implementării cerințelor referitoare la managementul calității serviciilor medicale, necesare pentru obținerea/ menținerea acreditării unității sanitare din subordine de către A.N.M.C.S.;

 • 12. Creează și actualizează baza de date referitoare la evidența concediilor managerilor, autorizațiile de funcționare și planurile de conformare ale unităților sanitare, concursurile pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție/șef laborator, concursuri comitet director, Consilii de Administrație, Consilii Etice, structuri organizatorice ale unităților sanitare etc.;

 • 13. Aprobă, în conformitate cu metodologia Ministerului Sănătății angajarea, transferarea și detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din unitățile sanitare publice din unitățile sanitare publice administrate, aprobă organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmaciști, biologi, chimiști, biochimiști și asistenți medicali din unitățile sanitare, conform reglementărilor legale în vigoare, comitet director și șef de

 • 14. Participă la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor/functiilor pentru personalul medical, șefi secție, comitet director dar și pentru personalul contractual din cadrul unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 15. Monitorizează modul de respectare a legislației privind angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare;

 • 16. Monitorizează activitatea privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională;

 • 17. Analizează și formulează propuneri referitoare la înființarea sau desființarea unităților sanitare publice din administrare, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum și a denumirii acestora și înaintează spre avizare Ministerului Sănătății;

 • 18. Formulează propuneri pentru numirea membrilor comitetului director interimar, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • 19. întocmește referate de specialitate pentru aprobarea structurilor organizatorice ale unităților sanitare publice de către Consiliul General al Municipiului București, după obținerea avizului Ministerului Sănătății;

 • 20. Actualizează baza de date în ceea ce privește statele de funcții ale unităților sanitare publice administrate;

 • 21. Verifică și supune aprobării, de către conducerea A.S.S.M.B., organigrama și statele de funcții pentru unitățile sanitare din subordine;

 • 22. Monitorizează normativul de personal al unităților sanitare publice administrate, care se aprobă de Directorul General;

 • 23. Monitorizează și centralizează anual numărul necesar de medici rezidenți pe specialități pentru unitățile sanitare din administrarea A.S.S.M.B., în vederea organizării Concursului Național de Rezidențial;

 • 24. Aprobă la cererea motivată a unităților sanitare aflate în administrare, suplimentarea numărului de posturi, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

 • 25. Răspunde solicitărilor unităților sanitare din subordine pentru stabilirea drepturilor / salariale pentru personalul ce urmează a fi încadrat;

 • 26. Monitorizează centralizează specialitățile medicale deficitare;

 • 27. Participă prin persoanele desemnate, în calitate de membru titular/supleant, la ședințele / consiliilor de administrație ale unităților sanitare, inclusiv altele decât cele administrate;

 • 28. Participă, prin persoane desemnate la acțiuni de verificare/control la nivelul unităților sanitare aflate în administrare, ca membru în echipe constituite la nivelul Direcției sau la nivelul structurii și/sau, prin cooptare în cadrul unor echipe mixte de control, constituite la nivelul instituțiilor cu atribuții de control la nivelul unităților sanitare.

 • 29. Centralizează datele referitoare la comisiile/comitetele constituite la nivelul unităților sanitare publice administrate (componență, valabilitatea mandatelor etc.);

 • 30. Centralizează datele referitoare la componența și activitatea Consiliilor de Administrație existente la nivelul unităților sanitare aflate în administrare;

 • 31. Asigură elaborarea unor materiale de sinteză, prezentare, solicitare (cu incidență asupra activității unităților sanitare publice administrate) în relația cu alte instituții/organisme (Ministerul Sănătății, DSPMB. INSP etc.);

 • 32. Organizează, la solicitarea conducerii profesionale, înfâlțiiri pgtfgsigfaale cu membru comitetelor directoare ale unităților sanitare publice (ce vor fi convâc'ațî pe^ifidfc/tndi^idual, integral,

■^\                        2 X -- '7 Pagina 48 din 78

---------------------v------—1 .= ■!    ■■                           '

pe specialități sau alte criterii stabilite în funcție de tematica propriu-zisă a ședinței de lucru) în vederea dezbaterii unor probleme referitoare la modul de abordare/de desfașurare/de optimizare a activităților derulate în cadrul unităților sanitare administrate;

 • 33. Propune și organizează întâniri de lucru cu reprezentanți ai unor instituții/organizații publice/private și/sau cu reprezentanți ai unităților sanitare administrate, în vederea prezentării/dezbaterii unor probleme de specialitate, cu impact asupra activităților instituțiilor medicale;

 • 34. Asigură, punctual, la dispoziția conducerii profesionale, centralizarea oricăror alte date și informații, referitoare la alte aspecte din activitatea unităților sanitare publice administrate;

 • 35. Contribuie, la solicitarea conducerii profesionale, individual/în colaborare cu alte structuri/servicii ale ASSMB, la promovarea imaginii/activității ASSMB în spațiul public.

Art. 28.2. SERVICIUL RECEPȚII SPITALE

Serviciul Recepții Spitale se află în subordinea Directorului Direcției Management și Structuri Unități Sanitare și este condus de un Șef Serviciu.                                                    / /

Serviciul Recepții Spitale are următoarele atribuții:                                       l
 • 1. Eficientizează fluxurile informaționale în unitățile sanitare publice aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 2. Furnizează servicii de tip front-desk/recepție, prin personalul propriu, la cel mai înalt nivel de calitate și competență profesională, în cadrul unităților sanitare administrate de către A.S..S.M.B.;

 • 3. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. și a unității sanitare în relația cu pacienții și terțe persoane și entități externe, acționând ca o veritabilă punte de legătură între aceștia și sistemul de sănătate la nivelul Municipiului București;

 • 4. Coordonează și controlează calitatea serviciilor oferite pacienților în cadrul recepțiilor spitalelor, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților, luând măsuri pentru îmbunătățirea acestora;

 • 5. Eficientizează timpii de răspuns și de programare a pacienților și dezvoltarea împreună cu personalul medical de protocoale și timpi de lucru pentru fiecare categorie de pacienți;

 • 6. Implementează un sistem de colectare a feedback-ului primit din partea pacienților și a aparținătorilor în unităților sanitare administrate de către A.S.S.M.B., și evaluează rezultatele obținute în urma prelucrării, în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale oferite de către acestea;

 • 7. Realizează programări telefonice la diferitele servicii medicale și le înregistrează electronic (dacă unitatea sanitară are serviciul informatizat de secretariat - programări);

 • 8. Realizează programarea consultațiilor interclinice, comenzile pentru transportul cu ambulanța;

 • 9. Asigură corespondența cu secțiile/compartimentele/serviciile din unitatea sanitară, cât și în afara acesteia;

 • 10. Asigură servicii de tip secretariat medical la nivelul conducerii unităților sanitare administrate de către A.S.S.M.B., precum și în cadrul secțiilor clinice și laboaratoarelor din cadrul, spitalelor;

 • 11. Centralizează și transmite, către conducerea A.S.S.M.B., rezultatele che^^^^.4^ satisfacție ale pacienților//eei/-/wr£, referitoare la domeniul de responsabilitate; f                 v-

 • 12. Identifică, în colaborare cu unitățile sanitare aflate în administrarea Â^|^ffll.B^Sievoile de personal la nivelul acestora, pentru domeniul de competență, și fpnBule,ază<^Wpun® în vederea . ^^49din78


ocupării funcțiilor vacante din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 13. Pune la dispoziția pacienților și/sau oricărei alte persoane interesate, și promovează, datele și informațiile referitoare la spitalele aflate în administrarea A.S.S.M.B., la specialitățile și serviciile medicale oferite de acestea, precum și cele referitoare la proiectele din domeniul sănătății derulate de către A.S.S.M.B.;

 • 14. Asigură suport pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță ai unităților sanitare, pe domeniul său de competență;

 • 15. Participă la acțiuni de verificare la nivelul unităților sanitare aflate în administrare, ca membru în echipe la nivelul Direcției sau la nivelul structurii;

 • 16. Colectează și interpretează date în domeniul său de activitate.

 • 17. Asigură elaborarea unor materiale de sinteză, prezentare, solicitare (cu incidență asupra activității unităților sanitare publice administrate) în relația cu alte instituții/organisme (Ministerul Sănătății, DSPMB, INSP etc.);

 • 18. Asigură, punctual, la dispoziția conducerii profesionale, centralizarea oricăror alte date și informații, referitoare la alte aspecte din activitatea unităților sanitare publice administrate;

 • 19. Contribuie, la solicitarea conducerii profesionale, individual/în colaborare cu alte structuri/servicii ale ASSMB, la promovarea imaginii/activității ASSMB în spațiul public.                 ^-3 *

Art. 29. SERVICIUL PRESĂ ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII                \'

Serviciul Presă și Promovarea Sănătății se află în subordinea Directorului Medical, și este condus de un Șef Serviciu, care duce la îndeplinire sarcinile încredințate de Directorul Medical și răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul său de competență, în termenele legale; îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, în limitele legale și ale competențelor specifice.

Serviciul Presă și Promovarea Sănătății are următoarele atribuții:
 • 1. Asigură reflectarea obiectivă și echidistantă a activității A.S.S.M.B. și a instituțiilor din subordinea A.S.S.M.B., în mijloacele de informare în masă;

 • 2. Monitorizează în timp real informațiile și realizează analize și sinteze zilnice despre modul în care acțiunile A.S.S.M.B. sunt reflectate în spațiul public, despre știrile din domeniul sănătății;

 • 3. Mediatizează programele de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

 • 4. Mediatizează proiectele realizate de A.S.S.M.B. în parteneriat cu instituțiile administrației locale, cu scopul de a promova sănătatea și educația pentru sănătate;

 • 5. Redactează și transmite invitațiile de presă și comunicatele de la evenimentele organizate de A.S.S.M.B.;

  6.


Colaborează, promovează relațiile cu instituții ale statului, organizații neguvemamentale, asociații, pentru organizarea și mediatizarea diverselor activități/campanii/programe/proiecte de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, cum ar fi: programe/ore de educație pentru o nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri, campanii de informare cu privire la importanța donării de sânge, a sp^^pjjjî^e, mâini, a igienei orale, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare;

 • 7. Propune spre aprobare Directorului General organizarea de Ay^ime^ț|?t^g / pr^ă unde sunt

L                      ă            Pigipa 50 din 78

_—c—----—                           £? i

mediatizate investițiile și achizițiile realizate de A.S.S.M.B.;

 • 8. Propune spre aprobare Directorului General realizarea de evenimente/ campanii pentru promovarea actelor medicale și a personalului medical din unitățile sanitare și din rețeaua de medicină școlară, aflate în subordinea A.S.S.M.B.;

 • 9. Participă la organizarea conferințelor și/sau evenimentelor inițiate de entitățile aflate în subordinea A.S.S.M.B. și/sau de conducerea A.S.S.M.B. și asigură promovarea prin intermediul mass-media a delegațiilor oficiale interne și/sau externe ale conducerii A.S.S.M.B. și ale directorilor Direcțiilor din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 10. Dezvoltă și menține relații profesionale amiabile cu structurile omoloage din alte organizații similare, românești și străine;

 • 11. Gestionează relația A.S.S.M.B. cu reprezentanții mass-media;

 • 12. Realizează, după caz, sinteze, materiale documentare și comunicate, pentru aparițiile publice ale Directorului General și ale reprezentanților aparatului de specialitate al acestuia;

 • 13. Colaborează cu structurile din cadrul A.S.S.M.B. și, după caz, cu instituțiile subordonate Municipalității;

 • 14. Elaborează și difuzează mass-media comunicate și informări de presă, pe baza datelor și informațiilor primite de la departamentele/direcțiile din cadrul A.S.S.M.B. și, după caz, de la instituțiile aflate în subordinea Municipalității;

 • 15. Difuzează, conform legii, comunicate/informări/anunțuri de presă, materiale foto și video;

 • 16. Transmite, după caz, jurnaliștilor, dosare de presă legate de evenimente sau activități de interes public ale A.S.S.M.B.;

 • 17. Informează în timp util și asigură accesul jurnaliștilor la activitățile și acțiunile de interes public, organizate de A.S.S.M.B. și, după caz, ale Municipalității;

 • 18. Consiliază și acordă asistență de relații publice conducerii ASSMB și personalului încadrat în A.S.S.M.B.;

 • 19. Protejează imaginea instituției, scop în care colaborează cu toate structurile din A.S.S.M.B., precum și cu instituțiile subordonate A.S.S.M.B.;

 • 20. Informează, ori de câte ori este necesar, Directorul General, asupra aspectelor referitoare la imaginea A.S.S.M.B. și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatică a crizelor care pot afecta imaginea instituției;

 • 21. Colaborează la întocmirea unor strategii de comunicare, pe baza rapoartelor lunare, semestriale și anuale de analiză a materialelor apărute în mass-media;

 • 22. Contribuie la realizarea de materiale informative, cu privire la activitatea A.S.S.M.B. și a insituțiilor aflate în subordinea A.S.S.M.B.;

 • 23. Gestionează arhiva foto-video a Biroului prin asigurarea serviciului foto/video la evenimente, precum și prelucrarea și publicarea de fișiere foto/video;

 • 24. Asigură comunicarea (inclusiv cu materiale foto/video) prin platforme/rețele sociale sau new media, prin înființarea de conturi sau gestionarea conturilor existente, respectiv prin publicarea de informații de actualitate și interacțiunea cu utilizatorii

 • 25. Dezvoltă și implementează la nivel local programe de promovarea sănătății și de educație pentru sănătate cum ar fi: programe/ore de educație pentru nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, activitate fizică, prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare, educație pentru sănătate orală, camp^iCd^tinformare cu privire la importanța donării de sânge etc, în funcție de prioritălijțflptaisu pr^^a^lejfefionale si strategiile

europerb

 • 26. Colaborează cu Compartimentul de Sănătate Publică și Punct Focal în identificarea priorităților de dezvoltare a programelor/campaniilor specifice privind sănătatea mamei și copilului, a preșcolarilor, elevilor și tinerilor la nivel local;

 • 27. Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale, instituții ale statului, organizații neguvemamentale, asociații în vederea promovării sănătății și a educației pentru sănătate;

 • 28. Elaborează, implementează, monitorizează și evaluează campanii de promovare a unui stil de viață sănătos;

 • 29. Realizează intervenții de informare - educare - conștientizare, precum și de comunicare pentru schimbare de comportamente adaptate vârstelor tinere și nevoilor în scopul creșterii gradului de informare, conștientizare și responsabilizare a beneficiarilor, pentru reducerea poverii evitabile a bolilor;

 • 30. Exercită activități de verificare și supraveghere în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București cu privire la desfășurarea activităților/campaniilor/programelor/proiectelor inițiate și derulate de A.S.S.M.B. sau în calitate de partener/colaborator în cadrul acestora;

 • 31. Inițiază, desfășoară și colaborează cu instituții, organizații neguvemamentale, asociații la organizarea de activități, programe, proiecte dedicate sănătății mamei și copilului;

 • 32. Cuantifică și monitorizează riscul specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc și evaluează efectele intervențiilor realizate în populația școlară;

 • 33. Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din bugetul local sau cu finanțare externă;

 • 34. Colectează, și prelucrează documente aferente campaniilor, crează și actualizează baze de date ale grupurilor țintă ale campaniilor, workshopurilor etc., în colaborare cu Biroul Statistică Medicală;

 • 35. Furnizează informații despre programele/proiectele aflate în derulare, în scopul promovării activității și actualizării site-ului instituției;

 • 36. Asigură colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul sănătății publice la nivel local, pe domeniul său de activitate;

 • 37. Propune Directorului Medical, spre analizare, campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură comunicarea acestora, în condițiile legii, în colaborare cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

 • 38. Participă la programe, workshop-uri, conferințe, ședințe de lucru desfășurate de organizațiile Europene/intemaționale cu atribuții în domeniul sănătății publice, cu aprobarea Directorului Medical și a Directorului General;

 • 39. Evaluează necesarul de resurse pentru realizarea campaniilor/evenimentelor prognozate pentru anul scolar/calendaristic următor;

 • 40. Coordonează activitățile de consiliere medicală pentru grupurile populaționale vulnerabile;

 • 41. Soluționează petițiile și sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 30 BIROU REGISTRATURĂ SI STATISTICĂ MEDICALĂ

Biroul Registratură și Statistică Medicală se subordonează Directc^^o1 un Sef Birou.                                                / L

’                                        1                                                                                                                                         >'                       li

si este condus de


Biroul Registratură și Statistică Medicală are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Asigură interfața dintre structurile aflate în subordinea Directorului Medical atât cu celelalte structuri și angajați ai A.S.S.M.B. cât si cu instituții, organisme și/sau persoane din afara acesteia;

 • 2. îndeplinește activități cu caracter specific de secretariat administrativ: preluarea/ transmiterea mesajelor primite prin telefon sau alte căi de comunicare online, multiplicarea, redactarea înscrisurilor, înregistrarea corespondenței, documentare în domeniul de competență;

 • 3. Realizează activități de reprezentare, protocol, organizarea întâlnirilor interne;

 • 4. îndeplinește alte atribuții conexe activității de bază privind personalul, activitățile administrative, activitățile de relații cu publicul, informări operative către persoanele cu atribuții de decizie;

 • 5. Planifică ședințele și întâlnirile de lucru ale Directorului Medical și gestionează agenda de lucru a acestuia.

 • 6. Realizează și actualizează baza de date privind acordurile beneficiarilor referitoare la campaniile de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, derulate și în curs de derulare;

 • 7. Asigură suport tehnic spitalelor cu Unități Transfunzii Sânge în utilizarea portalului electronic de comenzi sangvine;

 • 8. Gestionează platforma de newsletter a A.S.S.M.B., adaugă, modifică conținut în paginile website-ului A.S.S.M.B., la solicitarea departamentelor din subordinea Directorului Medical;

 • 9. Organizează sistemul de evidență primară și raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale școlare de medicină generală și medicină dentară;

 • 10. Organizează arhivarea informațiilor statistice în conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic;

 • 11. Transmite, conform reglementărilor în vigoare, datele statistice specifice solicitate de Institutul Național de Sănătate Publică;

 • 12. Colectează, analizează și prezintă conducerii rezultatul analizelor statistice referitoare la indicatorii de morbiditate și mortalitate legați de evoluția bolilor netransmisibile/transmisibile;

 • 13. Colectează trimestrial și/sau anual indicatorii programelor de sănătate specifice de la unitățile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare și reglementările europene în domeniu și prezintă conducerii rezultatul analizelor statistice referitoare la această problematică;

 • 14. Solicită, centralizează, analizează și prezintă conducerii indicatori și/sau alte informații specifice activităților din spitalele aflate în administrarea A.S.S.M.B;

 • 15. Administrează platforma on-line pacient.assmb.ro, asigură interfața cu dezvoltatorul software pentru modificări de structură și conținut;

 • 16. Administrează call-centerul A.S.S.M.B., gestionarea centralei digitale, creare de posturi si suport zilnic tehnic;

 • 17. Centralizează, analizează și prezintă conducerii rezultatul analizelor statistice referitoare la situațiile Infecțiile Asociate Asistenței Medicale din spitalele administrate de A.S.S.M.B.;

 • 18. Prezintă conducerii și/sau pune la dispoziția celorlalte structuri ale ASSMB, orice alte


Compartimentul Sănătate Publică si Punct Focal este coordonat de către un medic (cu grad profesional de medic specialist/medic primar), confirmat într-una dintre specialitățile: epidemiologie, igienă sau sănătate publică și management, se află în subordinea Directorului Medical și are următoarele atribuții:

 • 1. Monitorizează și evaluează modul de organizare șg^feslășufâre^z activităților structurilor de

Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (denumite în continuarea SPIAAM) și de statistică medicală din cadrul unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 2. Monitorizează și evaluează modul de organizare și desfășurare a activităților de medicină preventivă și de statistică medicală în cadrul cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • 3. Participă la implementarea, în zona de competență a A.S.S.M.B., a activităților prevăzute în programele locale specifice de sănătate publică;

 • 4. Informează Directorul Medical al A.S.S.M.B. în legătură cu modul de respectare a protocoalelor și procedurilor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile sanitare administrate și din cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • 5. Formulează propuneri de optimizare a activităților (derulate la nivelul SPIAAM din cadrul unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B, și a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București) precum și/sau de îmbunătățire a cadrului normativ aplicabil;

 • 6. Centralizează, analizează și prelucrează informațiile statistice medicale din domeniul său de competență, primite de la unitățile sanitare publice administrate și cabinetele medicale școlare și universitare și transmite periodic, Directorului Medical, rapoarte statistice pe această linie;

 • 7. Asigură, la cerere, consultanță/ asistență de specialitate în scopul organizării și perfecționării activităților specifice din cadrul unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • 8. Participă la îndeplinirea planurilor de acțiune privind implementarea legislației din domeniu și de consolidare instituțională în plan local;

 • 9. Monitorizează formarea și perfecționarea profesională a personalului încadrat în SPIAAM din unitățile sanitare;

 • 10. Organizează sistemul de evidență primară și raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale și de medicina dentară școlare și universitare;

 • 11. Transmite, conform reglementărilor în vigoare, datele statistice specifice, solicitate de Institutul Național de Sănătate Publică/ Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • 12. Constituie, în baza informațiilor primite de la nivelul unităților sanitare și a direcției de medicină școlară, baza de date centralizată, necesară informării conducerii profesionale și a instituțiilor/ organismelor abilitate, precum și pentru fundamentarea deciziilor legate de optimizarea serviciilor

medicale și de sănătate publică;

 • 13. Monitorizează și evaluează serviciile de sănătate publică la nivel local;

 • 14. Monitorizează programele de sănătate publică la nivelul unităților sanitare din administrarea

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 15. Identifică prioritățile în implementarea programelor/ campaniilor specifice privind dezvoltarea serviciilor de sănătate publică la nivel local și coordonează politicile de sănătate promovate de

OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

5                           5                                          >

diagnosticare și tratamentul bolilor, precum și reabilitarea fizică, socială și profesională;

 • 18. Implementează metode de cercetare a serviciilor de sănătate;

 • 19. Asigură prelucrarea automată a datelor prin aplicarea metodelor de statistică descriptivă și analitică;

 • 20. Interpretează rezultatele prelucrărilor statistice efectuate și redactează concluziile;

 • 21. Participă la acțiuni de control/ verificare privind evaluarea frecvenței, gravității, potențialului epidemiologie și al factorilor de risc în bolile infecțioase;

 • 22. Asigură informări de specialitate cu privire la igiena mediului în relație cu sănătatea publică, igiena alimentației și nutriției în relație cu sănătatea umană și igiena copiilor și tinerilor;

 • 23. Organizează, efectuează și evaluează eficacitatea și acceptabilitatea diferitelor activități epidemiologice, de profilaxie și combatere;

 • 24. Contribuie la elaborarea și aplicarea Metodologiei triajului epidemiologie profilactic, a supravegherii epidemiologice active și diferențiate a personalului din sectoare speciale de activitate prin control periodic și la angajare, metodologia supravegherii active a purtătorilor de germeni;

 • 25. Participă la proiectarea unor anchete epidemiologice (scop, obiective, metode, rezultate parțiale și/sau finale), privind bolile cronice;

 • 26. Propune și eleborează strategii preventive, concepte de promovare a sănătății și educației pentru sănătate în domeniul de competență;

 • 27. Propune Directorului Medical studii pentru evaluarea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor legate de sănătate;

 • 28. Participă la susținerea unor prelegeri pc tema legăturii între factorii comportamentali și sănătate pentru un public nespecializat;

 • 29. Realizează materiale de educație pentru sănătate destinat mediilor de informare în masă (articol, material audio sau video);

 • 30. Participă la proiectarea unor studii de evaluare a serviciilor unei instituții de sănătate;

 • 31. Asigură proiectarea și testarea instrumentului de culegere a datelor (chestionar, interviu);

 • 32. Participă la realizarea unor studii de cercetare a serviciilor de sănătate;

 • 33. Implementează instrumente și metode specifice de prevenire și combatere a riscurilor din mediu, planuri de urgență și intervenție precoce în catastrofe și accidente;

 • 34. Coordonează implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la nivel local;

 • 35. Realizează baza de date a programelor/ campaniilor de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, derulate și în curs de derulare, la nivelul ASSMB;

 • 36. Propune Directorului Medical spre analizare, bunele practici și proiecte legate de sănătate așa cum sunt propuse și promovate de OMS și adaptate legislației în vigoare;

 • 37. Propune Directorului Medical, spre analiză, prioritățile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate publică la nivel local și coordonează politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

 • 38. Participă la programe, workshop-uri, conferințe, ședințe de lucru planificate anual, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la Biroul Regional Europa - OMS, cu aprobarea Directorului Medical și a Directorului General;

 • 39. Exercită și alte atribuții în domeniu, conform condițiilor acreditării Municipiului București la Rețeaua Orașelor Sănătoase - regiunea Europa, conform dispozițiilor . Directorului Medical și Directorului General:

 • 40. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Directorul Medical îrf'ăorpePthl fie QQîUp^t^rță.^N

l ș F ’ S

--^-4-                   /
—---

Art. 32 DIRECȚIA MEDICINĂ ȘCOLARĂ

Direcția Medicină Școlară este condusă de un director, cu pregătire în domeniul medical, și are în subordine Serviciul de Medicină Școlară.

Directorul Direcției Medicină Școlară are următoarele atribuții și competențe:
 • 1. Asigură managementul eficient și eficace al asistenței medicale și de medicină stomatologică din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București, pe toată perioada programului de lucru al cabinetelor medicale școlare și universitare din Municipiul București;

 • 2. Organizează, coordonează, controlează și evaluează activitatea structurilor din cadrul Direcției Medicină Școlară, respectiv Serviciul Medicina Școlară, inclusiv cabinetele de medicină generală și stomatologică

 • 3. Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul Municipiului București, pentru cabinetele de asistență medicală și stomatologică din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • 4. Coordonează și analizează evaluarea activității angajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar și a serviciilor medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală școlară și universitară din Municipiul București;

 • 5. Prelucrează informațiile statistice medicale transmise de cabinetele de medicină generală și stomatologică;

 • 6. Coordonează, analizează și repartizează spre soluționare sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale în cabinetele medicale școlare și universitare;

 • 7. Coordonează activitatea de educație sanitară și preventivă în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat de pe raza Municipiului București, împreună cu alte organisme autorizate;

 • 8. Coordonează activitatea de normare a personalului medico-sanitar din cabinetele de medicină generală și stomatologică aflate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar si universitar din Municipiul București, activitate ce se realizează în raport cu numărul de copii/școlari/studenți aflați în procesul de învățământ;

 • 9. Propune spre aprobare Directorului Medical, măsuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, în cabinetele de asistență medicală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar, în urma unei analize făcute împreună cu Șeful Serviciului Medicină Școlară si cu medicii coordonatori;

 • 10. Coordonează activitatea de informare a personalului medical din cabinetele de asistență medicală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală;

 • 11. Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni privind implementarea legislației medicale specifice și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local;

 • 12. Propune spre aprobare punerea la dispoziția autorităților locale/centrale, în situații excepționale și în măsura disponibilității, cadre medicale din rețeaua de medici^lșbdlac^fîn urma solicitării exprese primite de la acestea, și numai dacă activitățile ce urmeăză âbȚf^^sfășurate sunt în concordantă cu obiectul de activitate al ASSMB.

 • 13. Exercită atribuții de verificare și control în cadrul cabipptțfbi; de~âsisteriță-pțedicală și de medicină stomatologică din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București, în limita competențelor legale în baza unui plan anual de verificare.

Art. 32.1 SERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

Serviciul Medicină Școlară se află în subordinea Directorului Direcției Medicină Școlară, sL-oste condus de un Șef Serviciu.                                                          /

Serviciul Medicină Școlară are următoarele atribuții:
 • 1. Coordonează si analizează activitatea angajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile

de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • 2. Analizează și soluționează petițiile și sesizările cu privire la asistența medicală din cabinetele medicale din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • 3. îndrumă, coordonează și asigură personalul medical din cabinetele medicale de medicină generală și stomatologică ce funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar și universitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București;

 • 4. Centralizează referatele de necesitate de medicamente, aparatură medicală, instrumentar medical, materiale sanitare, materiale de curățenie, dezinfectând, etc. întocmite de medicii coordonatori pentru Planul Anual de Achiziții Publice;

 • 5. întocmește în baza referatelor medicilor coordonatori de sector, ori de câte ori este necesar, referate de necesitate pentru achiziția de medicamente, aparatură medicală, instrumentar medical, materiale sanitare, dezinfectanți, etc pentru o bună desfășurare a activității medicale în cadrul cabinetelor de medicină generală și medicină stomatologică;

 • 6. Solicită medicilor coordonatori și centralizează dările de seamă statistice periodice din cabinetele medicale din teritoriul arondat și respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 7. Solicită medicilor coordonatori și centralizează fișele de raportare lunare a activității realizate în cabinetele medicale din teritoriul arondat și respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 8. întocmește situații cu privire la personalul medical din cabinetele de medicină generală și stomatologică din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București;

 • 9. întocmește, ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul Serviciului Medicină Școlară, inclusiv pentru posturile vacante aferente cabinetelor medicale;

 • 10. Asigură, îndrumă și cooordonează personalul medical la simulările/ acțiunile întreprinse de autoritățile publice în urma dezastrelor, calamităților și epidemiilor în domeniul său de

competență;

 • 11. Exercită atribuții de verificare în cadrul cabinetelor de asistență medicală și de medicină stomatologică din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din Municipiul București, în limita competențelor legale în baza unui plan anual de verificare.

A. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE
 • 1. Cabinetele de medicină generală și medicină stomatologică din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din Municipiul București sunt organizate în cadrul Serviciului Medicină Școlară, în subordinea Direcției Medicină Școlară;

 • 2. Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, stabilit de Directorul Direcției Medicină Școlară, avizat de Directorul Medical și aprobat de Directorul General al A.S.S.M.B.;

 • 3. Cabinetele medicale și de medicină stomatologică își au sediul în cadrul unităților de învățământ în care se asigură asistența medicală. Asistența medicală și de medicină stomatologică se acordă numai în spațiile, din cadrul unităților de învățământ, cu destinația de cabinete medicale autorizate de Direcția de Sănătate Pulică a Municipiului București;

 • 4. Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a preșcolarilor și școlarilor prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate;

 • 5. Asistența medicală și de medicină stomatologică se acordă preșcolarilor și elevilor pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ;

 • 6. Activitatea privind asistența medicală este organizată în 6 unități funcționale aferente celor 6 sectoare ale Municipiului București. Fiecare unitate funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină stomatologică;

 • 7. Fiecare componentă descrisă mai sus este condusă de un medic cu atribuții de coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al A.S.S.M.B., la propunerea Directorului Medical;

 • 8. Asistența medicală și stomatologică preventivă, curativă și de urgență, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a elevilor din unitățile școlare în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet medical se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină stomatologică din alte unități școlare, autorizate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • 9. (l)Asistența medicală și stomatologică din cabinetele medicale școlare se asigură de următoarele categorii profesionale: medici și medici stomatologi cu drept de liberă practică și asistenți medicali;

(2)Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • 10. Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădinițele și unitățile școlare din Municipiul București, se realizează în raport cu numărul de copii/școlari aflați în procesjjl de învățământ, astfel:                                                                                       . '

 • I. Grădinițe:
 • a) grădinițe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preșcolari (5 grupe): 1/2 normă post asistent medical; 1/4 normă post medic;

 • b) grădinițe cu program prelungit:

 • - grădinițe cu mai puțin de 100 de preșcolari (1-5 grupe): un post asistent medical; 1/4 normă post medic;                                                 ,

 • - grădinițe cu mai mult de 100 de preșcolari: două posturi, a$is,ț£nt m^Caî^(asigurare două ture);

1/4 normă post medic:

 • c) grădinițele cu program săptămânal.

 • - grădinițe cu mai puțin de 60 de preșcolari: 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura a II-a și o asistentă medicală în tura a IlI-a); 1/4 normă post medic;

 • - grădinițe cu mai mult de 60 de preșcolari: 4 norme post asistent medical (două asistente medicale în tura I, o asistentă medicală în tura a II-a și o asistentă medicală în tura a IlI-a); 1/4 normă post medic.

 • II. Școli:

 • a) școlile cu mai puțin de 100 de elevi -1/2 normă post asistent medical;

 • b) școlile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical;

 • c) școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistent medical (un asistent medical/tură);

 • d) școlile cu mai puțin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic;

 • e) școlile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic;

 • f) școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic;

 • g) școli cu 1.000-1.500 de elevi:

 • - o normă post medic stomatolog;

 • - o normă post asistentă medicală de medicină stomatologică.                      /

 • B. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

  • B.I. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DE MEDICINĂ GENERALĂ

 • (1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

 • 1. Controlează prin sondaj și semnalează directorului școlii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în scoli);

 • 2. Semnalează directorului unității de învățământ, nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale;

 • 3. Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate (inclusiv de igienă școlară);

 • 4. Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infecto-contagioase la subiecți și contacți;

 • 5. Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică);

 • 6. Controlează, prin sondaj, igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor;

 • 7. Evaluează circuitele funcționale și propune măsuri pentru conformarea la standardele și normele de igienă;

 • 8. Prezintă măsurile necesare directorului unității de învățământ;

 • 9. Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea condițiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare;

 • 10. Verifică implementarea măsurilor propuse;

 • 11. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice;

 • 12. Informează în scris directorul școlii și/sau reprezentanții Dir^ețMiiPfie . Sănătate Publică a Municipiului București, în legătură cu aceste abateri;'

 • 13. Supervizează corectarea abaterilor;

t r                      \                 .-vi            /ZA i. «7 , LĂ’           ' ..

 • 14. Raportează la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, în conformitate cu legislația în vigoare, toate cazurile și/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologică în colectivitate sub îndrumarea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și implementează măsurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică;

 • 15. Vizează întocmirea meniurilor din grădinițe și cantine școlare ;

 • 16. Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații sănătoase.

 • 17. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe și cantine școlare , în vederea prevenirii producerii toxiinfecțiilor alimentare;

 • 18. Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea eventualelor nereguli constatate;

 • 19. Informează operativ directorul unității de învățământ și A.S.S.M.B. despre neregulile constatatc-șL despre măsurile propuse pentru a fi adoptate;                                                 />-

 • (2) Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
 • 1. Se asigură de aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul ue urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul cu atribuții de coordonare, după caz);

 • 2. Inițiază și efectuează, triajul epidemiologie, la intrarea și revenirea în colectivitate după vacanțele școlare, precum și ori de câte ori este necesar și realizează imunizări în situații epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății;

 • 3. Verifică antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în colectivitate și pe întreg parcursul procesului de învățământ, informează și îndrumă părinții/aparținătorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor în cazul în care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute în Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății;

 • 4. Eliberează, la cererea părinților sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fișa cu vaccinările efectuate până la data de 1 mai 2015 în unitatea de învățământ, în vederea transmiterii către medicul de familie a informațiilor complete privind vaccinarea copiilor;

 • 5. Organizează activitatea de vaccinare în situații epidemiologice speciale, respectând condițiile de igienă și de siguranță;

 • 6. Colaborează cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București în vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare în situații epidemiologice speciale;

 • 7. Se îngrijește de întocmirea corectă a evidențelor necesare și de raportarea activităților de imunizare realizate în situații epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al Ministrului Sănătății;

 • 8. Eliberează părinților sau tutorilor legali instituiți ai copiilor adeverințe de vaccinare în cazul efectuării vaccinării în situații epidemiologice speciale, în vederea transmiterii către medicul de familie;

 • 9. Inițiază supravegherea epidemiologică a preșcolarilor din grădinițe și a elevilor;

 • 10. Depistează, izolează și declară orice boala infectocontagioasă, în funcție de grupă;

 • 11. Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a me^®6|^^<^miologi;

 • 12. Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația pie^ftor^^d^njologi;

  13. Inițiază acțiuni de dezinfecție-dezinsecție și


(W

4 < ! g Pagina 60 din 78 '4           /

scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.), din grădinițe și școli conform normelor Ministerului Sănătății;

 • 14. Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic;

 • 15. Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

 • (3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor                                  /
 • 1. Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate; /

 • 2. Asigură asistență medicală pe perioada desfășurării examenelor naționale;

 • 3. Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor;

 • 4. Examinează elevii care vor fi supuși imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicați!, și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI);

 • 5. Examinează toți preșcolarii din grădinițe și elevii - examenul medical de bilanț al stării de sănătate din clasele a I, a IV-a, a VlII-a. a Xll-a /a XlII-a și ultimul an al școlilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni;

 • 6. Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlare și profesionale la terminarea învățământului gimnazial și liceal;

 • 7. Examinează preșcolarii și elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare (cu excepția celor sportive) și în vacanțe, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie. Examinarea pentru participarea elevilor la evenimente sportive le efectuează în limita competențelor;

 • 8. Vizează documentele medicale pentru obținerea de burse medicale școlare ;

 • 9. Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, aflati în evidența specială, în scop recuperator;

 • 10. Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițe și școli;

 • 11. Eliberează adeverințe medicale la terminarea grădiniței, școlii generale, școlii profesionale și a liceului;

 • 12. Eliberează bilete de trimitere simple;

 • 13. Eliberează, pentru elevii cu probleme de sănătate, documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele școlare;

 • 14. Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlare pentru elevii bolnavi;

 • 15. Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate, documente medicale în vederea scutirii parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 16. Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare;

 • 17. Acordă, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate medicilor, în limitele competențelor și apelează, la nevoie, structurile sistemului național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat, acordând școlarului asistență continuă de urgență până la sosirea echipajului solicitat;                                  " v

 • 18. Examinează, tratează și supraveghează medical preșcolarii și ele^ii^ffiqîușj^’pe cei izolați, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul Jfijgâilsau-până 'I^/trimitetea'lâ medicul specialist/defamilie.

 • (4) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
 • 1. Medicul, împreună cu directorul unității de învățământ și cu reprezentanți ai A.S.S.M.B., inițiază, desfășoară și colaborează la organizarea diverselor activități de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:

 • a) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;

 • b) activitate fizică;

c)prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanțe etnobotanice);

 • d) viață de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuală (BTS);

 • e) prevenirea accidentelor rutiere;

 • f) pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre;

 • g) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți";                                        /

 • h) orice alte teme privind stilul de viață sănătos;

 • 2. Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate;

 • 3. Participă la lectoratele cu părinții ale căror teme vizează sănătatea copiilor;

 • 4. Ține prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor;

 • 5. Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a copiilor;

 • 6. Consiliază cadrele didactice în legătura cu principiile promovării sănătății și ale educației pentru sănătate, în rândul preșcolarilor și elevilor;

 • 7. Participă la programe de educație medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.

B.II ATRIBUȚIILE CADRELOR MEDICALE MEDII DIN CABINETELE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

(1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari si/sau elevi
 • 1. Semnalează medicului unității/directorului școlii după caz, încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli);

 • 2. Semnalează medicului unității/directorului unității de învățământ și A.S.S.M.B., nevoile de amenajare și dotare a cabinetului medical;

 • 3. Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a organismului copiilor și condițiile în care se realizează aceasta;

 • 4. îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului

copiilor;

 • 5. Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădinițe în timpul spălării pe mâini a acestora și la servirea mesei;

 • 6. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea

situațiilor deficitare constatate;

7.

8.

9.


Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității, familia sau reprezentantul legal;

Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile ^anțiepjd^mice față de contacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc; .

Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazpfaringiend,' _' fnațgni fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologic și ridică buletinele de analiză în sitița^f d^'aparrție a unor focare de ''4    ' **/ Pagina 62 din 78


‘ /

boli transmisibile în colectivitate.

 • 10. întocmește zilnic în comunitatea de preșcolari și elevi evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3 zile;

 • 11. Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinițe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) și școli, spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare , grupuri sanitare, săli de sport, de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese) -consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate;

 • 12. Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli, întocmind și fișe de focar (prelevarea de tampoane pentru exudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoză și scabie);

 • 13. Evaluează circuitele funcționale sub supervizarea medicului și propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele și normele de igienă;

 • 14. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice;

 • 15. Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul școlii și /sau reprezentanții Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București asupra acestor abateri;

 • 16. Supervizează corectarea abaterilor, în funcție de responsabilitățile stabilite de medic;

 • 17. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația preșcolarilor și elevilor;

 • 18. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igienă individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii grădiniței aceste constatări;

 • 19. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor;

 • 20. Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.;

 • 21. Verifică periodic starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe și din c inele școlare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.


(2) Servicii de menținere a stării de sănătate individuală și colectivă

A, Servicii curente

1. Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor corectă;

2. însoțește, după caz, copiii din grădiniță în situația deplasării acestora într-o tabără de vacanță, pe toată durata acesteia;

3.


Asigură asistență medicală în taberele de odihnă pentru preșcolari, scop în care poate fi detașat în aceste unităti;

4.


’        . A’'* -4 4)'

5.


Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamșnțe,i^entru aparatul de urgență, materialele sanitare și cu instrumentarul medical, sub suprave^^f^'rrie|ficului;

Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării ț^^pp&ihopiptorie și a limbajului

I. §               U" D ■   „ J- -70

£ Pagina 63 dm 78

preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii;

6. Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății, tratamentul profilactic al preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectivității;

7. Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de învățământ, precum și familiile/reprezentantul legal al preșcolarilor și elevilor;

B, Imunizări

 • 1. Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situații epidemiologice speciale;

 • 2. Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situații epidemiologice speciale;

 • 3. înregistrează, în fișa de consultație și în registrul de vaccinări, imunizările efectuate în situații epidemiologice speciale;

 • 4. îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea activității de imunizare în situații epidemiologice speciale.

C. Triaj epidemiologie

 • 1. Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinițe;

 • 2. Efectuează triajul epidemiologie al tuturor elevilor după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul;

 • 3. Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta;

 • 4. Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului;

 • 5. Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicului;

 • 6. Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății;

 • 7. Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic;                                                        <'

 • (3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor                             x
 • 1. Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate, conform dispozițiilor medicului;

 • 2. Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a elevilor;

  3.


  Efectuează somatometria în cadrul examenului medical de bilanț, înscriind datele rezultate în fișele medicale;

  Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) și altele, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale;

  Consemnează în fișele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanț ale stării de sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, sub supravegherea medicului școlii, precum și motivările absențelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară;

  Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate și școli profesionale;

  Participă sau prezintă, după caz. în consiliile profesorale ale ș^hlo;Qj,ariăliză anuală a stării de sănătate a elevilor;


  4.


  5.


  6.


  7.


 • 8. Participă la examinarea elevilor care vor fi supuși imuni^qlor^Wfflâcti® pentru stabilirea

//<                               'Pagina 64 din 78

. -


eventualelor contraindicați! medicale;

 • 9. Colaborează la efectuarea vaccinărilor și supraveghează apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI);

 • 10. înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând în fișe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidență specială, datele controalelor medicale;

 • 11. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscriși în clasa I clasa pregătitoare;

 • 12. Execută activități de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalență etc.);

 • 13. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical școlar, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității;

 • 14. Completează adeverințele medicale ale elevilor care termină clasa IX-a, a Xll-a și ultimul an al școlilor profesionale;

 • (4) Servicii de asigurare a stării de sănătate a elevilor
 • 1. Acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate, apelează Serviciul unic de urgență - 112 și supraveghează transportul preșcolarilor la unitățile sanitare;

 • 2. Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului;

 • 3. Supraveghează preșcolarii și elevii izolați în infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora de către medic;

 • 4. Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență;                                                     /   /

 • (5) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos                                   ( 7-/ I
 • 1. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari, /

 • 2. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de educație pentru sănătate cu părinții, cu copiii și cu personalul didactic auxiliar din grădiniță și, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor și al cadrelor didactice;

 • 3. Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțiilor sau a prelegerilor privind educația pentru sănătate a elevilor, pe clase și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice;

 • 4. Participă la lectoratele cu părinții elevilor pe teme de educație pentru sănătate;

 • 5. Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ;

 • 6. Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective;

 • 7. Participă la instruiri profesionale;

 • 8. Participă la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.

z X U A XX

 • B.III. ATRIBUȚIILE MEDICULUI STOMATOLOG
 • 1. Semnalează managerului școlii și instituțiilor publice cu atribufiEdb control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (yânz'area'/de'produs^.din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționați la wth^fșaâlizăre în școli);

/?             IS                           / Pa8'"a 65 din 78

<.

 • 2. Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului managerului școlii și comunității locale;

 • 3. Evaluează circuitele funcționale în cabinetul propriu și propune toate măsurile pentru conformarea la standardele și normele de igienă;

 • 4. Aduce la cunoștință directorului unității de învățământ măsurile necesare;

 • 5. Urmărește implementarea măsurilor propuse;

 • 6. Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice;

 • 7. Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical;

 • 8. Se asigură, conform legislației în vigoare, de aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical, etc;

 • 9. Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de învățământ arondate;

 • 10. Aplică măsuri de igienă orostomatologică, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare;

 • 11. Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor și elevilor și trimite la specialist cazurile care depasesc competența cabinetului stomatologic școlar;

 • 12. Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase;

 • 13. Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice;

 • 14. Urmărește dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare;

 • 15. Depistează activ afecțiunile orodentare;

 • 16. întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orostomatologică care va însoți fișa medicală a copiilor și elevilor în ciclul următor;

 • 17. Dispensarizează afecțiunile orodentare depistate;

 • 18. împreună cu specialiștii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anomalii dentomaxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia;

 • 19. Raportează anual Direcției De Sănătate Publică a Municipiului București, starea de sănătate orostomatologică a copiilor și tinerilor din colectivitățile arondate;

 • 20. Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății;                                       / )s

 • 21. Examinează, stabilește diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare; /

 • 22. Urmărește refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți; / I

 • 23. Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incian de !abcese dentare);

 • 24. Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate;

 • 25. Acordă primul ajutor în caz de urgență, în limita competențelor;

 • 26. Efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare;

 • 27. Asigură activități de promovare a unui stil de viață sănătos privind igiena orală.

 • 2. Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu^^țhjedica mente' ' pentru aparatul de

urgență, cu materiale sanitare și cu instrumentar medical;

 • 3. Gestionează, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele etc., din cabinetul de medicină stomatologică;

 • 4. Efectuează și răspunde de sterilizarea instrumentarului;

 • 5. Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor și la solicitarea acestora;

 • 6. Participă la acțiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unității de învățământ;

 • 7. Desfășoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orostomatologică, cu accent pe prevenirea cariei dentare);

 • 8. Completează, sub supravegherea medicului stomatolog, rapoartele statistice curente;

 • 9. Desfășoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia;

 • 10. Asigură, în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență preșcolarilor și elevilor;

 • 11. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat;

 • 12. Desfășoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activități de educație pentru sănătate în domeniul sănătății orodentare;

 • 13. Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătatea elevilor;

 • 14. Participă la lectoratele cu părinții pe teme privind sănătatea orostomatologică a copiilor.

 • 32. 1.1.2 Cabinetele de Medicină Generală și Stomatologie din cadrul Universităților, sunt în subordinea Serviciului Medicină Școlară                                         /

 • C. I. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE                     (/</
 • 1. Cabinetele de asistență medicală și medicină stomatologică din unitățile de învățământ public universitar din Municipiul București sunt organizate în cadrul Serviciului Medicină Școlară, în subordinea Direcției Medicină Școlară.

 • 2. Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină stomatologică din unitățile de învățământ public universitar din Municipiul București este acordarea asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă, studenților din unitățile de învățământ superior din Municipiul București;

 • 3. Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale;

 • 4. Cabinetele medicale și de medicină stomatologică își au sediul în cadrul unităților de învățământ în

care se asigură asistența medicală;

 • 5. Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a studenților prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate;

 • 6. Asistența medicală și de medicină stomatologică se acordă studenților pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ;

 • 7. Activitatea privind asistența medicală este organizată într-o unitate funcțională aferentă asistenței medicale Studențești. Unitatea funcțională are două compone^â^^^'c^ asistența medicală generală și asistența de medicină stomatolo ‘ “

 • 8. Fiecare componentă descrisă mai sus este

  condusă de un riiiidie' cu dezordonate și un

  ((î                       Â§ina 67 din 78

  H             sjr J ...         •
  asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al


  A.S.S.M.B. la propunerea Directorului Medical;

  • 9. Asistența medicală și stomatologică preventivă, curativă și de urgență, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a studenților din unitățile de învățământ superior în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet medical (de medicină generală sau stomatologic) se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină stomatologică din alte unități de invatamant superior;

  • 10. (1) Asistența medicală și stomatologică din cabinetele medicale se asigură de următoarele categorii profesionale: medici și medici stomatologi cu drept de liberă practică și asistenți medicali;

  • (2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

  • 11. Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din unitățile de învățământ superior se realizează în raport cu numărul de studenți aflați în procesul de învățământ, astfel: Unități de învățământ superior:

  • a) unități de învățământ cu mai mult de 3.000 de studenți - o normă post medic;

  • b) unități de învățământ cu mai mult de 1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală;

  • c) unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post medic stomatolog;

  • d) unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală de medicină stomatologică.


  C.IL ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE SPECIFICE  1. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DIN CABINETUL MEDICAL STUDENȚESC

  a). Atribuții referitoare la prestații medicale individuale

  Examinează toți studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni;

  Dispensarizează studenții din toți anii universitari cu probleme de sănătate, aflați în evidența specială, în scop recuperator;

  Se asigură de aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical;

  Examinează, eliberând avize în acest scop, studenții care urmează să participe la competiții sportive;

  Examinează studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără;

  Examinează studenții din evidența specială, care urmează să plece la cure balneare;

  Examinează studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicați! medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI) ;

  Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți;

  Supraveghează tratamentele chimioterapice și imunosupresoare ale.sțudenților care au indicație pentru acestea;          1A A


  1.


  2.


  3.


  4.


  5.


  6.

  7.


  8.


  9.


  10. Eliberează pentru studenții cu probleme de sănătate documepte^edi^Ș îp/vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul inștrUEtșpra^&^p(<ateferele școlare;

  11. Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlasp u^i^Hspare/Iebretice și practice fs                          Pagina 68 din 78
pentru studenții bolnavi;

 • 12. Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlară, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății;

 • 13. Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile universitare;

 • 14. Eliberează adeverințe medicale la terminarea facultății;

 • 15. Efectuează triajul epidemiologie după vacanța studențească sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate;

 • 16. Controlează prin sondaj igienă individuală a studenților;

 • 17. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din cantinele studențești, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.                                             ,,X"

 • b) . Atribuții referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților
 • 1. Inițiază supravegherea epidemiologică a studenților, scop în care îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă;

 • b) sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a studenților suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile;

 • c) aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicilor epidemiologi;

 • d) inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-dezinsecție) în focarele din unitățile de învățământ superior (hepatită virală, tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.);

 • e) inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic;

 • 2. Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate;

 • 3. Vizează întocmirea meniurilor din cantinele studențești și efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale;

 • 4. Inițiază, desfășoară și controlează diversele activități de educație pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic și administrativ);

 • 5. Inițiază cursuri de educație sexuală și de planning familial, precum și cursuri de nutriție și stil de viață;

 • 6. Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică);

 • 7. Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății, de către personalul didactic și administrativ-gospodăresc din unitățile arondate;

 • 8. Participă la acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în unitățile de învățământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.)

 • 9. Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare și anuale privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ superior arondate;

 • 10. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaților la concurs^rile de admitere în unități

  de învățământ superior;                                                 •'

  11. Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de tineri^ond;

  12. Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățămânL^upgrior (âi stării de sănătate a studenților;                              'W * i

  ;ondate ojănaliză anuală a

  Pagina 69 din 78 • 13. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând reprezentanții inspecției sanitare de stat din cadrul direcției de sănătate publică a Municipiului București, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.

 • c) . Atribuțiile în asistența medicală curativă
 • 1. Acordă la nevoie primul ajutor studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor respectivi;

 • 2. Examinează, tratează și supraveghează medical studenții bolnavi;

 • 3. Acordă consultații medicale la solicitarea studenților din unitățile de învățământ arondate, trimițându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate;

 • 4. Prescrie medicamente studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital în condițiile legii;

 • 5. La recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente pentru studenții care prezintă afecțiuni cronice în condițiile legii.

C.III. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN CABINETUL MEDICAL STUDENȚESC

 • a) . Activități medicale privind asistența medicală preventivă
 • 1. Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspectele deosebite constatate:

  • 1.1. Efectuează, potrivit legislației în vigoare, examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, capacitate vitală pulmonară). Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naționale, cu consemnarea rezultatelor în fișe;

  • 1.2. Depistează tulburările de vedere (optometrie);                              /

  • 1.3. Depistează tulburările de auz (audiometrie tonală).

 • 2. Participă la examinările medicale de bilanț al stării de sănătate, efectuate de medicul cabinetului medical studențesc la studenții din anul II de studii;

 • 3. Participă la dispensarizarea studenților-problemă aflați în evidența specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităților de asistență medicală ambulatorie de specialitate, și aplică tratamentele prescrise de aceștia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fișele medicale ale studenților rezultatele examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate și rezultatele controalelor studenților dispensarizați, sub supravegherea medicului unității de învățământ superior, precum și motivările absențelor din cauză medicală ale studenților, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort

fizic la instruirea practică școlară;

 • 4. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical studențesc, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității; completează partea medicală a fișelor de tabără de            .ștudenților, precum și

adeverințele medicale pentru studenții care termină cursurile instifi^lOț^w^ățăpiânt superior;

 • 5. Participă alături de medic la vizita medicală a candidaților care s^mscftawhstițuții de învățământ superior;


 • 6. Acordă consultații privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și participă la anchetele stării de sănătate din colectivitățile de tineri arondate;

  • 6.1. Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în unități de învățământ superior, întocmind și fișe de focar (gamaglobulinizare a contacților de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoză și scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecție al personalului blocului alimentar și de pe instrumentele de lucru ale acestuia);

  • 6.2. Efectuează catagrafierea tuturor studenților supuși depistării biologice prin intradermoreacția la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum și revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.

 • 7. Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducându-le la cunoștință conducerilor unităților de învățământ superior;

 • 8. Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor și la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificărea respectării unei alimentații raționale în cantinele studențești, controlând zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar;

 • 9. Țin evidența examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învățământ arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății și Familiei;

 • 10. Efectuează, sub îndrumarea medicului, acțiuni de educație pentru sănătate în rândul studenților și al cadrelor didactice;

  • 10.1 Instruiesc grupele sanitare și însoțesc la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecționată;

  • 10.2. Țin lecții sau prelegeri privind educația pentru sănătate studenților, pe ani universitari și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice;

  • 10.3. Desfășoară acțiuni de educație pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecții și demonstrații de prim ajutor;

  • 10.4. Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ arondată;

  • 10.5. Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.

 • b) . Activități medicale privind asistența medicală curativă

 • 1. Asigură studenților acordarea primului ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare;

 • 2. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat;

 • 3. Efectuează tratamente studenților, la indicația medicului;                     ..

 • 4. Supraveghează studentii izolați în infirmerie și le efectuează aqes^'a t^^nentuljîndicat de medic;

 • 5. Asigură asistența medicală de urgența în taberele pentru stii<tefiți, /carb pot fi detașate în

.    #                                                                   ’’</-■ & VW/. o 1

 • c) . Activități de perfecționare a pregătirii profesionale
 • 1. Participă la instruirile pe probleme de medicină și igienă școlară, precum și pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de Direcțiile de Sănătate Publică Județene, respectiv a Municipiului București;

 • 2. Participă în perioada vacanțelor studențești la cursuri sau instruiri profesionale.

 • d) . Activitatea în perioada vacanțelor școlare și studențești

 • 1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare , completează adeverințele medicale;

 • 2. Participă la comisiile medicale de înscriere în unități de învățământ superior;

 • 3. Participa la acțiunile de medicină comunitară sub coordonarea A.S.S.M.B..


C.IV ATRIBUȚIILE MEDICULUI STOMATOLOG DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC STUDENȚESC

Aplică măsuri de igienă orostomatologică, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare;

Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al studenților și trimit la specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic;

Depistează activ și dispensarizează afecțiunile orodentare;

Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refagfițea morfologiei dentare;

Urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți;

Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase;

Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice;

Examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare;

Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare);

 • 10. împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează studenții care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia;

 • 11. Acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate;

 • 12. Efectuează educația studenților în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare;

 • 13. Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice;

 • 14. Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical;

 • 15. Colaborează cu medicul cabinetului de medicină generală studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cronice;

 • 16. Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate;

 • 17. Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății;                          .......

 • 18. Asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare etc. ^fS^te^^ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului;                            4^ /

 • 19. Raportează anual Direcției de Sănătate Publică teritoriale'st^ea ^|șWătat^ orostomatologică a tinerilor din colectivitățile arondate;                                    ’

X                                    ' i,B' * / Pa8'na 72 din 78

-—3 7/


1.


2.


3.

4.


 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.20. întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orostomatologică care va însoți tinerii în ciclul următor.

C.V. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC STUDENȚESC
 • 1. Desfășoară activitate de medicină preventivă și curativă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orostomatologică, cu accent pe prevenirea cariei dentare);

 • 2. Asigură primul ajutor în caz de urgență studenților și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare;

 • 3. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat;

 • 4. Efectuează și răspund de sterilizarea instrumentarului;

 • 5. Aplică orice alte măsuri de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog;

 • 6. Desfășoară și alte activități conexe:                                                 / x/'

 • a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;                    /'''

 • b) gestionarea, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, a instrumentarului, materialelor sanitare și medicamentelor din cabinetul stomatologic.

D. Medicul coordonator de medicină generală pe sector, și medicul coordonator de medicină generală din asistența medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:

 • 1. Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 2. Aduce la cunoștința conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris,

abaterile de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, constatate;

 • 3. Controlează, prin sondaj, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar, informând în scris conducerea

A.S.S.M.B.;

 • 4. întocmește, semnează și parafează foile de prezență lunare ale personalului medico-sanitar, mediu

și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 5. întocmește și transmite conducerii A.S.S.M.B., în scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

  6.