Hotărârea nr. 290/2020

HOTARAREnr. 290 din 2020-07-15 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 40/22.02. 2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVELOR DE INVESTITII „LUCRARI DE MODERNIZARE SI INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS A INTERSECTIILOR SEMAFORIZATE DE PE ARTERELE COLENTINA, CAMIL RESSU – THEODOR PALLADY, 13 SEPTEMBRIE - BD. GHENCEA, CALEA GRIVITEI - BUCURESTII NOI, GIURGIULUI”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/22.02.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți

obiectivelor de investiții „Lucrări de modernizare și integrare în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu - Theodor

Pallady, 13 Septembrie - Bd. Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1086/10.07.2020 si al Administrației Străzilor București nr. 20278/10.07.2020;

J                                                          >                                                                          ’

Văzând avizul Comisiei economice, buget finanțe nr. 103/15.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 301/15.07.2020 din cadrul Cosiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 40/1860978/842/15.07.2020 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/22.02.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivelor de investiții „Lucrări de modernizare și integrare în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Bd. Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului”;

Cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guver i-a^57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulteriCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică anexa nr. 8 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 40/22.02.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivelor de investiții „Lucrări de modernizare și integrare în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Bd. Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/22.02.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivelor de investiții „Lucrări de modernizare și integrare în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 Septembrie - Bd. Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului” rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020.


PREȘEDINTE DE

Marius Adrian Pavel


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Anexa la H.C.G.M.B. nr.

Indicatorii tehnico-economici actualizati f

VALOAREA TOTALĂ (exclusiv T.V.A):   832.404,2 lei din care:

lucrări de construcții montaj

570.684 lei


Durata execuției: 6 luni

Director General,


Director General,