Hotărârea nr. 289/2020

HOTARAREnr. 289 din 2020-07-15 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE CU SARCINI AUTENTIFICATA SUB NR. 456/29.04.2020 A S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTACTOR S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind acceptarea Ofertei de donație cu sarcini autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a S.C. Impact Developer & Contactor S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 729410.07.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 59/15.07.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 300/15.07.2020 din cadrul Cosiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-Hotărârea nr. 125/2020 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea Ofertei de donație autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a imobilului - teren în suprafață de 9.620 mp, înscris în cartea funciară nr. 277156, situat în Aleea Teișani nr. 312-324 si transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea construirii unei școli și grădinițe;

  • - Oferta de donație autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a S.C. Impact Developer & Contactor S.A. și încheierea de rectificare nr. 16/30.06.2020;

  • - adresa nr. N 26504/09.07.2020 și adresa nr. J 1388/10.07.2020 emise de către Primăria Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 863 lit. c) și art. 1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) și art. 291 alin. (5) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă Oferta de donație cu sarcini autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a S.C. Impact Developer & Contactor S.A., având ca obiect terenul situat în Aleea Teișani nr. 300-324, nr. 394-410, Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 15-31, nr. 33-41, parcelele A 468/37, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5 și 40/6, sector 1 (actualmente Aleea Teișani nr. 312-324, sector 1) în suprafață de 9.620 mp, teren ce se identifică conform Ofertei de donație, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 După încheierea actului de donație în formă autentică, imobilul - teren în suprafață de 9.620 mp trece în administrarea Consiliul Local al Sectorului 1, în vederea includerii în domeniul public al municipiului București și realizarea unei școli și a unei grădinițe, împreună cu toate anexele și utilitățile necesare, conform planului anexă la oferta de donație în cauză. Consiliul Local al Sectorului 1 are obligația de a demara lucrările de construcție până la data de 31.12.2020.

Art.3 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Direcției Juridic, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuprinzând valoarea bunului ce se donează.

Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de donație.

Art.5 înscrierea dreptului de proprietate în favoarea municipiului București în cartea funciară se va face prin grija Direcției Patrimoniu, după încheierea actului de donație.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2020."    >            timbru sec


OFERTA DE DONAȚIE

CU SARCINI


Subscrisa IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul social în București, Sectorul 1, Șoseaua BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, Nr. 172-176, clădirea A din Willbrook Platinum Business & Convention Center, cod poștal 015016, Etaj I, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 140/7228/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID):


ROONR.C J40/7228/2018, Cod Unic de înregistrare (CUI): 1553483 și Cod de înregistrare fiscală (CIF): RO1553483, reprezentată de mandatari^^^^^^^^^^, cetățean român, domiciliat în Mun, București sector

CNP

cetălean român, domiciliat în                 Str.

MHM|         șt             u,

domiciliat în Mun. București,                                                     CNP

HBBHH conform Procurii autentificate sub nr. 450/28.04.2020 de notar public AronMihai-Florin din București, în temeiul art 1011 și următoarele din Codul civil, ofer spre donație


către Primăria Municipiului București (prin Consiliul General al Municipiului București), cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, Cod fiscal:


4267117, următorul imobil:

Lotul 05, situat în Mun. București, Al. leișani, nr. 300-324, 394-410, L/rumui Pădurea Mogoșoaia nr.l 5-31. 33-41, parcelele A468/37 35, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4. 40/5. 40/6, Sector ' compus din teren intravilan, categoria de folosință curți construcții. în suprafață de 9.620m.p„ cu număr cadastral 277156, înscris m Cartea funciară nr. 277156 a Mim. București, Sector 1.

Subscrisa IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A . prin reprezentantii convenționali, declar că prezenta ofertă de donație se face cu sarcina donatarei de a_ reairzajx? teren o scoală si o grădiniță, împreună cu toate anexele și utilitățile necesare, conform planului anexat prezentului act (ce constituie anexa nr. 1). Donatara are obligația de a demara lucrările de construcție pana la data de 31.12.2020 (treizecișiunudecembriedouămiidouăzeci).

Subscrisa IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., prin reprezentanți convenționali, declar că imobilul ce face obiectul prezentului act a fost dobândit de către societate conform Actului de alipire aut sub nr. 182/17.022020 de notar public Aron Mihai-Florin din București, Actului de dezmembrare autentificat: sub nr. 234/28.02.2020 de notar public Aron Mihai-Florin din București, Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1528/21.09.201? de notar public Aron Mihai-Florin din București și anterior conform Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1657/03.07.2009 de notar public Nedelcu Crișan-Traian (Biroul Notarilor Publici fWcu și Asociații din București), Contractului, de vânzare-cumpărare aut sub nr. 545/28.042017 de notar public Aron Mihai-Florin din București, Contractului de vânzare-cumpărare aut sub nr. 3748713.10.2006 de notar public Nedelcu Crișan-Traian, Contractului de vânTare-cumpărare aut; sub nr* 2480/10.07,2006 de notar public Nedelcu Crișah-Țraian, Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1657/03.07.2009 de notar public Nedelcu Crișan-Traian, Actului adițional autentificat sub tir, 3871/07.10.2015 de notar public Nedelcu Cr?


Subscrisa IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A

convenționali, în condițiile art 12 Cod civil și cunoscând pre-la fitlsul în declarații, declar că       aflu în stare de insolv


Subscrisa IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., prin, reprezentanții convenționali, în calitate de donatoare, cunoscând prevederile an. 326 Cod penal, declar că imobilul nu a fost înstrăinat, total sau parțial, nu este sechestrat, nu a fost adus ca aport la capitaluPpatnmoniul vreunei societăți comerciale, asociații, fundații, persoane fizice autorizate, etc.. nu este înregistrat ca sediu social, nu este grevat de sarcini sau servituți, astfel cum rezultă și din Extrasul de Carte funciară nr. 38486/27.04.2020, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, BCP1 Sector 1 și nu a fost scos dm circuitul civil in temeiul vreunui act normativ de trecere în proprietate de stat, fiind în proprietatea și posesia societății în mod legal și continuu de la data dobândirii.

Prezenta ofertă de donație se face și în baza Certificatului de atestare fiscală nr. 484584/23.04.2020, eliberat de Primăria Sector 1 București - Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Subscrisa IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., prin reprezentanții legali, Director General - APOSTOL SORIN și Persoană împuternicită

împreună cu imobilul ce face obiectul prezentului contract, cesionăm cu titlu gratuit către Primăria Municipiului București (prin Consiliul General al Municipiului București), cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România, Cod fiscal: 4267117, documentația tehnică pentru autorizația de construire elaborată de B23T Architecture & Design Services SRL, împreună cu toate drepturile și obligațiile ce reies din aceasta, inclusiv toate drepturile și obligațiile ce reies din Certificatul de Urbanism nr. 514/11/T/l 6639/29.04.2020, emis de Primăria Sectorului 1 al Mun. București.

Evaluăm obiectul prezentei oferte de donație la suma de 16.727.760,09 LEI (șaisprezecemilioaneșaptesutedouăzecișisaptemiișaptesuteșaizecileisinouăbani). echivalentul sumei de 3.453.580 Euro (treimtooanepatmsutecmcizecișmeimucmcisuieopizecieuro) calculat la cursul de schimb valutar oficial comunicat de BNR pentru astăzi, data autentificării prezentului '■ "i"-'’i 1.- 4 Iei ' 1 Euro Evaluarea a fost stabilită în conformitate cu Ghidul privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare din Municipiul București, valabil în anul 2020. lotul ce face obiectul prezentului act fiind situat în zona „ 5-A3 ” a Mun. București, Sector 1.

Prezenta ofertă de donație s-a încheiat în condițiile prevăzute de art. 1011 și urm. Cod . civil.

Subscrisa IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., prin reprezentanții convenționali, solicit notarea prezentei oferte de donație în Cartea fimciară, transmiterea actului, în vederea înscrierii în Cartea fimciară, fiind asigurată de notarul instrumentator.

# Șubsemnații APOSTOL SORIN,


și


în calitate de reprezentanți convenționali ai IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., declarăm că am citit personal conținutul prezentului act și că acesta corespunde intru totul voinței societății pe care o reprezentăm.

Tehnoredactată și autentificată la Societatea Profesională Notarială Aron Fio Aron Nîihai-Florin din București.ROMÂNIA

Uniunea Națională a Notarilor Publici

Societate Profesională Notarială

ARON FLORENTINA și ARON MIHAI-FLORIN

Licența de funcționare nr. 166/3601/26.07,2017

Sediul: Str. Zece Mese nr. 6A, sector 2, București

Fel 'fax- 021 25248 39

e-mui: aron.mfliai@gmail.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 456

Anul 2020, luna aprilie, ziua 29

Eu, ARON MIHAI-FLORIN, notar public, la cererea părții, m-am deplasat în Mun. București, Sos. București - Ploiești, Nr 172 - 176, clădirea A, etaj 1, Sector 1, unde am găsit pe: cetățean român, domiciliat în Mun


tificat cu Carte de Identitate s


mandatar al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., conform Procurii aut. sub nr. 450/28.04.2020 de notar public Aron Mihai-Florin cu sediul în București, etățean român, domiciliat în


LVLPaCT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.. cor rocuri

450/28.04.2020 de notar public .Aron \'>nai-rk>i ■ cu sediul în Bucureș'

Prezentul înscris cuprinde 1 (una) anexă.

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele prS^în act reț^fintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul>xemplarstuia.

în temeiul ari. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

Se achită onorariul de 76.192 lei + TVA 14.476,48 lei, cu OP.

S-a achitat taxa de publicitate imobiliară în valoare de 75 lei.

NOTAR PUBLIC,

L.S. ARON MIHAI-FLORIN


public, astăzi, data autentificării actului, are acee titlu executoriu, în condițiile legii.

1UNMPRROMÂNIA

Uniunea Naționala a Notarilor Publici

Societate Profesionali Notariali

ARON FLORENTINA și ARON MIHAI-FLORIN

Lkențăde funcționare nr. 1663601/26. $7.2017

Sediul: Str, Zece Mese nr. 6A, sector 2, București Td/făx: 021.252.4S. 39

e-maik aron.mihai@gmail.com


încheiere DE RECTIFICARE NR. 16

Anul 2020, luna iunie, ziua 30

Eu, ARON MIHAI-FLORIN, notar public, având în vedere faptul că, în. OFERTA DE DONAȚIE CU SARCINI aut. sub nr. 456/29.04.2020 de notar public Aron Mihai-Florin din București, unitatea administrativ-teritorială către care s-a făcut oferta de donație a fost înscrisă eronat,

Față de cele constatate, în temeiul art. 88 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată și art. 218 din Regulamentul de punere în aplicare a legii, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/20i3, la solicitarea părții, constatând Că este vorba de o eroare materială.,

DISPUN

Rectificarea OFERTEI DE DONAȚIE CU SARCINI aut sub nr. 456/29.04.2020 la

Societatea Profesională Notarială Aron Florentina și Aron Mihai-Flonn din București, în sensul că ■

îp loc de:

ofer spre donație către Primăria Municipiului București (prin Consiliul General al București), cu sediul în Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector România, Cod fiscal: 4267117,


SE VA CITI ÎN ACT;

(...)

ofer spre donație către Municipiul București, cu sediul în România, Municipiul București, Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cpd poștal 050013, sector 5,București, România, Cod fiscal: 4267117,

Celelalte mențiuni din cuprinsul OFERTEI. DE DONAȚIE CU SARCINI aut sub nr. 456/29.04J020 de notar public Aron Mihai-Florin din București rămân nemodificate.